Delårsrapport 4. kvartal 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 4. kvartal 2009"

Transkript

1 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: Bankgiro: Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: Organisasjonsnr: NO Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

2 GENERELT Regnskapet er utarbeidet etter International Finance Reporting Standard (IFRS). Kommentarer er gitt på grunnlag av morbankens regnskap da det er dette som danner grunnlag for utbetaling av utbytte. Delårsregnskapet er revidert. Regnskapet pr 4. kvartal preges av følgende forhold: Positiv utvikling i rentenetto Stabil og god bankdrift med solid inntjening Lav kostnadsprosent Tilbakeføring av tidligere urealiserte tap i verdipapirporteføljen Økning i nedskrivninger på enkeltengasjementer og konstaterte tap på utlån RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift etter skatt ved utgangen av perioden er 34,9 mill (32,7 mill). Resultatet er som forventet. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er 112,5 mill (111,9 mill). Netto Driftsinntekter er 31,9 mill (20,2 mill), og Driftskostnadene er 73,3 mill (66,5 mill). Netto utgiftsførte tap og nedskrivninger på lån er 24,0 mill (15,8 mill), jfr. note 4 Mislighold, tap og nedskrivninger. Rentenettoen er 0,17%-poeng lavere enn i fjor, men 0,07%-poeng høyere enn ved forrige kvartal. Bankens netto driftsinntekter er 58,1% høyere enn i fjor, noe som skyldes betydelige tilbakeføringer av tidligere urealiserte kurstap. Samtidig er bokført utbytte på aksjeporteføljen 0,6 mill mot 3,9 mill i fjor, jfr. note 2 Inntekter verdipapirer. De samlede driftskostnader er 10,2% høyere enn i fjor. Hovedårsaken er økte husleiekostnader og 3 årsverk mer pr enn ved forrige årsskifte. Kostnadsutviklingen i 4. kvartal er positiv, og styret har skjerpet oppmerksomhet rundt utviklingen. Driftsresultatet fra ordinær bankdrift er noe svakere enn i Ser vi bort fra verdipapirgevinster/-tap, er kostnadsprosenten 55,4% mot 45,8% på samme tid i fjor. Bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt er på 9,8% (9,8%) mot 9,3% ved utgangen av forrige kvartal. Dette gjenspeiler et godt resultat i 4. kvartal, og et akkumulert resultat om lag som forventet for året. KONTANTUTBYTTE KR 6,20 PR EGENKAPITALBEVIS (AURG) Resultat pr. egenkapitalbevis (EPS) er kr 12,47 (kr 12,56). Utvannet resultat pr egenkapitalbevis er det samme. I henhold til avtale med Statens Finansfond kan banken utbetale inntil 50% av beregnet utbytte som kontantutbytte. Overskytende skal tilføres Utjevningsfondet. Styret har derfor vedtatt et kontantutbytte på kr 6,20 pr egenkapitalbevis, dvs. 4,8 mill (7,3 mill). Videre har styret vedtatt at det avsettes 4,8 mill (2,4 mill) til Utjevningsfondet, 20,9 mill (20,7 mill) til Grunnfondet, 3,0 mill (2,000 mill) til gaver, 1,2 mill (0,0 mill) til fond for verdiendringer, og 0,0 mill (0,2 mill) til fond for vurderingsforskjeller. Pr har banken egenkapitalbevis fordelt på 561 (552) egenkapitalbeviseiere, jfr. note 10. RISIKOOMRÅDER Kredittrisiko Utviklingen hittil i 2009 viser små endringer. Siste 12 mndr er det en mindre økning i de to klassene med høyest risiko, og om lag tilsvarende nedgang i engasjementer med lavest risiko. For de øvrige risikoklasser er det ubetydelige endringer. Klasse A, B og C utgjør til sammen 94,9% mot 95,0% i fjor. De samlede nedskrivninger dekker 47,3% (35,1%) av brutto misligholdte og tapsutsatte lån. Utlån til privatmarkedet utgjør 71,8% (72,9%) av brutto utlån. Over tid har utlån til privatmarkedet vist en svakt synkende relativ tendens. For øvrig er det ingen endringer av betydning i kundesammensetningen fordelt på geografiske områder. Fordeling etter sektor / næring, viser en viss relativ økning i utlån til eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting. For øvrig er det kun små endringer, jfr. note 6. Andelen utlån innenfor bankens primærområde er på 69,1% (69,7%). Valutarisiko Bankens valutarisiko er fortsatt ubetydelig, og valutabeholdningen er i sin helhet for videresalg til kunder. Totalt utgjorde valutabeholdningen 2,0 mill (1,6 mill) ved utgangen av perioden. Det er ingen valutarisiko knyttet til investeringer i aksjer og obligasjoner. Renterisiko Renterisikoen er begrenset da banken i hovedsak har flytende rente både på lån og innskudd. Obligasjonslån løper til flytende rente eller er sikret med renteswapper. Likviditetsrisiko Det norske pengemarkedet fungerer etter hvert tilnærmet normalt. I løpet av 4. kvartal har pengemarkedsrentene (3 mndr NIBOR) økt med ca 0,25%-poeng, og spreadene (risikopåslaget) på 3-års lån ligger stabilt rundt 0,55%-poeng for vår bank. På grunn av sterkt konkurransepress på boliglån har det etablert seg et svært lavt rentenivå på boligfinansiering, mens utlån til næringslivet gjennomgående prises noe høyere. Inntjeningen i personmarkedsporteføljen er dermed gjennomgående lav. Aurskog Sparebank har likviditetssituasjonen under daglig oppfølging. Aurskog Sparebank er i hovedsak langsiktig fundet og det arbeides kontinuerlig for å sikre målsettingen om stabil funding 12 mndr fram i tid. Banken har forfall på markedslån i 1. kvartal 2010 på NOK 250 mill, NOK 60 mill i 2. kvartal 2010, NOK 179 mill i 3. kvartal 2010, og NOK 100 mill i 4. kvartal Med normal drift i 2010 har banken en likviditetsreserve som sammen med langsiktige trekkrettigheter er tilstrekkelig til å dekke alle forfall i kommende 12-måneders periode. Banken har gode likviditetsreserver sikret gjennom trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner, samt en betydelig mengde likvide verdipapirer. Likviditetsindikatorene ved utgangen av kvartalet var henholdsvis 105,6% (97,0%) og 113,5% (112,6%) som er nedgang fra forrige kvartal, men en bedring fra året før. Begge indikatorene liger over bankens interne målsetting.. BALANSE Bankens forvaltningskapital er 6.208,223 mill (5.850,715 mill). Dette er en økning på 6,1% (9,6%) siste 12 mndr. Årsveksten på utlån er 2,9% (8,3%), mens innskuddene har en årsvekst på 5,5% (7,6%). Ved periodens slutt var innskuddsdekningen på 59,0% (57,5%). I tillegg til utlån i egen balanse har banken en portefølje i Terra Boligkreditt på 755,1 mill (508,3 mill) som er en økning på 7,1% (11,0%) siste 12 mndr. VERDIPAPIRER Bankens beholdning av børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner er vurdert til markedsverdi. Fastsettelse av markedsverdier er enten børskurser eller kurser satt av uavhengig meglerforetak for ikke børsnoterte verdipapirer. En mindre del av porteføljen er klassifisert som tilgjengelig for salg med verdiendring over egenkapitalen samt en obligasjon i Terra Boligkreditt A/S som er klassifisert under kategorien holde til forfall. SOLIDITET Etter reglene i Basel II Pilar 1 har banken har en kapitaldekning på 17,06% (15,98%). Kjernekapitaldekningen er 14,32% (13,11%). Banken er meget solid og har en kapitaldekning som ligger langt over minimumskravet på 8%. Som en følge av finanskrisen har det etablert seg et høyere krav til kjernekapitaldekning i markedet. Til tross for solid kjernekapitaldekning har banken derfor inngått avtale med Statens Finansfond om NOK 60 mill i fondsobligasjoner. Dette styrker bankens soliditet med ca 2,0%-poeng. Rentemarginen på fondsobligasjonene er 6,0% over norsk syntetisk 6 måneders effektiv rente på statskasseveksler. Marginen øker med ett prosentpoeng etter fire år og ytterligere ett prosentpoeng etter fem år. Banken kan innfri lånet med tillatelse fra Finanstilsynet. Styret overvåker løpende utviklingen i bankens kapitaldekning. UTSIKTENE Det er ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som endrer bankens stilling. Styret er forberedt på at 2010 blir et meget krevende år. Forholdsvis lave vekstrater betyr skjerpet konkurranse i finansmarkedet med fortsatt sterkt press på bankens inntjening. Fokus på effektiv og rasjonell drift er nødvendig kombinert med evne til innovasjon og omstilling i forhold til de utfordringer vi står overfor. Utvikling av og tilgang på ny kompetanse blir stadig viktigere, og kampen om spesialisert arbeidskraft blir hard. Aurskog Sparebank har en stor kundemasse med basis på Romerike, meget god soliditet og generelt solid økonomi samt et godt omdømme i markedet. Banken har lojale og kompetente medarbeidere, tette kunderelasjoner med korte beslutningslinjer og en sterk lokal forankring. Dette er forhold som betyr svært mye for framtidig verdiskapning. I likhet med øvrige aktører i bransjen er banken forberedt på at også 2010 og 2011 kan bli vanskelig for enkelte kundesegmenter, og dermed påføre banken tap utover det som anses som normalt. ERKLÆRING I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDEL- LOVENS 5-6 Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har hatt vesentlig betydning på virksomhetens stilling eller resultat i løpet av rapporteringsperioden. Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskapet etter vår beste overbevisning gir et rettvisende bilde over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet. Vi bekrefter at regnskapet etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene gir et rettvisende bilde av foretaket og konsernets finansielle stilling og resultat. Aurskog 31. desember 2009 / 10. februar 2010 Hans Sauge (sign) Liv Ånerud Tangen (sign) Kjell-Tore Skedsmo (sign) Torhild Tønsberg Jødahl (sign) leder nestleder Jan H. Skøld (sign) Per Kristian Melby (sign) Odd Nordli (sign) adm. banksjef

3 Resultatregnskap Konsern 4. kv kv 2008 Regnskap % Regnskap % Regnskap Regnskap Renteinntekter og lignende inntekter ,4 4, ,2 7, , ,9 Rentekostnader og lignende kostnader ,2 3, ,3 5, , ,3 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,3 1, ,9 1, , ,6 Utbytte og and. inntekter av verdipapirer m/var. avk 920,0 0, ,1 0,07-91,4-141,4 Prov.inntekter og inntekter fra banktjenester ,4 0, ,7 0, , ,6 Prov.kostnader og kostnader ved banktjenester 6.093,6 0, ,8 0, , ,8 Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer ,0 0, ,9-0, , ,7 Andre driftsinntekter 6.435,6 0, ,6 0, , ,6 Netto driftsinntekter ekskl renteinntekter ,4 0, ,7 0, , ,3 Lønn og sosiale kostnader ,9 0, ,6 0, , ,2 Administrasjonskostnader ,4 0, ,8 0, , ,3 Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 2.382,6 0, ,4 0,08 586,6 868,5 Andre driftskostnader ,1 0, ,1 0, , ,0 Sum driftskostnader ,0 1, ,9 1, , ,0 Beregnet resultat før tap og nedskrivninger ,7 1, ,7 1, , ,9 Tap på utlån, garantier m.v ,9 0, ,0 0, , ,0 Nedskr./revers. av nedskr. og gev/-tap på verdip. som er anleggsmidler 489,9 0,01 0,0 0,00 0,0 0,0 Resultat før skatt ,7 0, ,7 0, ,6 696,9 Skatt på ordinært resultat ,5 0, ,5 0, , ,6 Resultat av ordinær drift etter skatt ,2 0, ,2 0, , ,7 Resultat pr egenkapitalbevis (EPS) 12,47 12,56 3,34 2,46 Balanse Konsern Pr Kontanter og fordringer på sentralbanker , ,3 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner , ,4 Brutto utlån til og fordringer på kunder , ,0 - Nedskrivninger på enkeltengasjementer , ,0 - Nedskrivninger på grupper , ,4 Netto utlån til og fordringer på kunder , ,6 Sertifikater, obl. og andre rentebærende vp med verdiendring over resultat , ,6 Aksjer, andeler og andre vp med variabel avk. med verdiendringer over resultat , ,2 Aksjer, andeler og andre vp med variabel avk. med verdiendringer over EK , ,6 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 2.581, ,1 Eierinteresser i konsernselskaper 0,0 0,0 Immaterielle eiendeler 3.066, ,7 Varige driftsmidler , ,4 Andre eiendeler , ,4 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter , ,7 Sum Eiendeler , ,0 Gjeld til kredittinstitusjoner , ,2 Innskudd fra og gjeld til kunder , ,3 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , ,5 Annen gjeld , ,5 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter , ,5 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 7.591, ,4 Ansvarlig lånekapital , ,8 Sum Gjeld , ,2 Innskutt egenkapital , ,6 Opptjent egenkapital , ,2 Sum Egenkapital , ,8 Sum Gjeld og Egenkapital , ,0 Poster utenom balansen Garantier , ,3 - herav garanti overfor Bankenes Sikringsfond 4.950,1 0,0 Bytteavtaler / swapavtaler , ,0 Portefølje i Terra Boligkreditt AS , ,0

4 Resultatregnskap morbank 4. kv kv 2008 Regn. % Regn. % Regnskap Regnskap Renteinntekter og lignende inntekter ,2 4, ,4 7, , ,2 Rentekostnader og lignende kostnader ,6 3, ,5 5, , ,2 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,6 1, ,9 1, , ,0 Utbytte og and. inntekter av verdipapirer m/var. avk 946,1 0, ,3 0,08-96,8-442,8 Prov.inntekter og inntekter fra banktjenester ,3 0, ,4 0, , ,9 Prov.kostnader og kostnader ved banktjenester 6.093,6 0, ,8 0, , ,8 Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer ,0 0, ,9-0, , ,7 Andre driftsinntekter 1.794,5 0, ,6 0, , ,0 Netto driftsinntekter ekskl renteinntekter ,3 0, ,6 0, , ,6 Lønn og sosiale kostnader ,5 0, ,9 0, , ,3 Administrasjonskostnader ,4 0, ,5 0, , ,7 Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 1.692,2 0, ,1 0,08 423,3 680,0 Andre driftskostnader ,9 0, ,3 0, , ,9 Sum driftskostnader ,0 1, ,8 1, , ,9 Resultat før tap og nedskrivninger ,9 1, ,7 1, , ,7 Tap på utlån, garantier m.v ,9 0, ,0 0, , ,0 Nedskr./revers. av nedskr. og gev/-tap på verdip. som er anleggsmidler 489,9 0,01 0,0 0,00 0,0 0,0 Resultat før skatt ,9 0, ,7 0, , ,7 Skatt på ordinært resultat ,7 0, ,9 0, , ,9 Resultat av ordinær drift etter skatt ,2 0, ,8 0, , ,8 Resultat pr egenkapitalbevis (EPS) 12,47 12,56 3,34 2,46 Balanse morbank Kontanter og fordringer på sentralbanker , ,4 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner , ,4 Brutto utlån til og fordringer på kunder , ,0 - Nedskrivninger på enkeltengasjementer , ,0 - Nedskrivninger på grupper , ,4 Netto utlån til og fordringer på kunder , ,6 Sertifikater, obl. og andre rentebærende vp med verdiendring over resultat , ,6 Aksjer, andeler og andre vp med variabel avk. med verdiendringer over resultat , ,2 Aksjer, andeler og andre vp med variabel avk. med verdiendringer over EK , ,4 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 2.581, ,1 Eierinteresser i konsernselskaper 2.730, ,3 Immaterielle eiendeler 3.066, ,2 Varige driftsmidler , ,4 Andre eiendeler , ,7 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter , ,4 Sum Eiendeler , ,7 Gjeld til kredittinstitusjoner , ,2 Innskudd fra og gjeld til kunder , ,3 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , ,5 Annen gjeld , ,7 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter , ,0 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 7.369, ,8 Ansvarlig lånekapital , ,8 Sum Gjeld , ,3 Innskutt egenkapital , ,6 Opptjent egenkapital , ,8 Sum Egenkapital , ,4 Sum Gjeld og Egenkapital , ,7 Poster utenom balansen Garantier , ,3 - herav garanti overfor Sparebankenes Sikringsfond 4.950,1 0,0 Bytteavtaler / swapavtaler , ,0 Portefølje i T erra Boligkreditt AS , ,0

5 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for Aurskog Sparebank omfatter perioden Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS. NOTE 2 INNTEKTER VERDIPAPIRER Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 0,617 3,917 Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper 0,303 0,099 Inntekter av eierinteresser i datterselskaper (konsernselskaper) 0,026 0,285 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0,946 4,301 Netto verdiendring og gevinst/tap på: Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 6,160-8,770 Aksjer og andre verdipapirer med variable avkastning 5,047-8,567 Valuta og finansielle derivater 0,455 1,622 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer 11,662-15,715 Nedskrivning og reversering av nedskr. og gevinst på verdipapirer 0,490 0,000 NOTE 3 - KONSERN OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Konsernet består av morbanken Aurskog Sparebank og de heleide datterselskapene Aurskog Eiendom AS og Aurskog Eiendomsinvest AS. Aurskog Eiendomsinvest AS ble etablert i 4. kvartal 2009 med en aksjekapital på kr Aksjene i Aurskog Regnskapskontor AS ble solgt med virkning fra Konsernet er ikke involvert i tvistesaker. Tilknyttet selskap er Terra Eiendomsmegling Akershus AS med en eierandel på 45%. Mellomværende med datterselskaper og tilknyttede selskaper føres til ordinære kundebetingelser. Balanseført mellomværende med datterselskap Kasse-/drifts- og brukskreditter 2,000 0,000 Nedbetalingslån - 102,388-85,250 Innskudd uten avtalt løpetid 4,120 4,886 Innskudd med avtalt løpetid 0,038 0,410 Garantier 3,466 0,000 NOTE 4 MISLIGHOLD, TAP OG NEDSKRIVNINGER Tapsgjennomgang av bankens utlånsportefølje er foretatt i samsvar med utlånsforskrift. Nedskrivning på grupper er justert i takt med endringer i brutto utlån, endringer i risikoklassifiseringen, interne retningslinjer og hendelser i bankens markedsområde. Bankens samlede nedskrivninger utgjør 50,9 mill (44,7 mill) hvorav nedskrivninger på grupper utgjør 16,1 mill (20,4 mill). I 4. kvartal er det en økning i brutto misligholdte lån, i hovedsak på næringsliv, men det er en nedgang fra Misligholdte lån utgjør 1,3% (1, 7%) av brutto utlån. Brutto tapsutsatte lån viser en betydelig nedgang i 4. kvartal og utgjør 42,5 mill, en nedgang på 22,4 mill fra 3. kvartal. Banken har fortsatt stor oppmerksomhet rundt denne type engasjementer. Misligholdte lån (over 90 dager) PM BM SUM PM BM SUM Brutto misligholdte lån 32,250 32,930 65,180 53,209 31,282 84,491 Nedskrivninger på enkeltengasjementer 5,380 9,900 15,280 3,107 2,200 5,307 Netto misligholdte lån 26,870 23,030 49,900 50,102 29,082 79,184 Øvrige tapsutsatte lån (med individuelle nedskrivninger) PM BM SUM PM BM SUM Brutto tapsutsatte lån 8,418 34,067 42,485 3,942 38,987 42,929 Nedskrivninger på enkeltengasjementer 3,390 16,175 19,565 1,650 17,300 18,950 Netto tapsutsatte lån 5,028 17,892 22,920 2,292 21,687 23,979 Tap og nedskrivninger Dette kvartal Hittil i år Hittil i fjor Nedskrivning på grupper av lån -3,705-4,298 0,291 Netto endring i nedskrivning på enkeltengasjementer 0,823 10,588 6,830 Konstaterte tap på garantier uten tidligere nedskrivning 0,000 0,000 0,057 Konstaterte tap på lån uten tidligere nedskrivning 2,014 5,137 4,554 Konstaterte tap på lån med tidligere nedskrivning 7,203 13,146 4,591 Inngått på tidligere konstaterte tap - 0,133-0,578-0,425 Netto utgiftsførte tap 6,202 23,995 15,840

6 NOTE 5 INNSKUDD FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Privat ,3 53,1% 1.511,5 52,1% Primærnæringer... 48,4 1,6% 47,0 1,6% Bygg, anlegg, kraft og vann ,8 11,6% 247,6 8,5% Eiendomsdrift, finansiell tjenesteyting ,8 13,3% 294,9 10,2% Handel, hotell og restaurant... 15,2 0,5% 21,2 0,7% Industri og bergverk... 47,6 1,6% 76,6 2,6% Transport og kommunikasjon... 67,4 2,2% 51,0 1,8% Offentlig ,7 8,6% 361,0 12,4% Tjenesteytende næringer ellers ,5 6,0% 250,2 8,6% Utenrikssjøfart og rørtransport... 1,1 0,1% 1,6 0,1% Finansiell sektor... 45,5 1,5% 39,6 1,4% Annet... 0,4 0,0% 0,2 0,0% Sum ,6 100,0% 2.902,3 100,0% Innskudd innenfor bankens definerte primærområde ,6 60,4% 1.897,3 65,4% NOTE 6 UTLÅN FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Privat ,4 71,8% 3.678,2 72,9% Primærnæringer... 95,6 1,8% 95,4 1,9% Bygg, anlegg, kraft og vann ,8 9,6% 495,0 9,8% Eiendomsdrift, finansiell tjenesteyting ,3 12,5% 546,4 10,8% Handel, hotell og restaurant... 14,5 0,3% 10,0 0,2% Industri og bergverk... 27,4 0,5% 43,8 0,9% Transport og kommunikasjon... 30,2 0,6% 16,9 0,3% Offentlig... 0,0 0,0% 0,0 0,0% Tjenesteytende næringer ellers ,8 2,8% 162,8 3,2% Utenrikssjøfart og rørtransport... 0,0 0,0% 0,0 0,0% Finansiell sektor... 0,1 0,0% 0,0 0,0% Annet... 0,0 0,0% 0,0 0,0% Sum ,1 100,0% ,3 100,0% Utlån innenfor bankens definerte primærområde ,1 69,1% 3.517,3 69,7% NOTE 7 RISIKOPROFIL Brutto Nedskrivninger Brutto Nedskrivninger Risikoklasse utlån % engasj. grupper utlån % engasj. grupper A Ingen risiko , , B Lav risiko , , C Normal risiko , , D Normal-høy risiko , , E Høy risiko , , Ikke klassifisert , , Sum utlån , , NOTE 8 UTBYTTE Utbytte er beregnet til kr 12,36 pr egenkapitalbevis. I henhold til avtale med Statens Finansfond kan banken utbetale inntil 50% av maksimalt beregnet utbytte som kontantutbytte. Resterende skal tilføres utjevningsfondet. Foreslått kontantutbytte kr 6,15 (totalt kr ) skal behandles av bankens forstanderskap 24. februar Foreslått utbetalingsdato er 15. mars NOTE 9 ENDRINGER I EGENKAPITAL Eienandels- Overk.- Annen Grunn- Utjevn. Av- Fond for Sum Endringer i egenkapital kapital fond EK fond fond setn. ureal gev. Sum forr. år Egenkapital pr 1. januar... 78,113 15,930 3, ,835 6,223 9,343 0, , ,393 Utbytte overført til gjeld ,343-7,343-9,626 Gaver overført til gjeld ,000-2,000-2,000 Utbytteemisjon... 0,000 6,754 Salg datterselskap ,610 1,610 0,000 0,000 Verdiendring verdipapirer v/salg ,174-0,174-0,132 Årsoppgjørsdisposisjoner... 0,026 20,937 4,896 7,843 1,237 34,939 26,274 Egenkapital ved utgangen av perioden. 78,113 15,930 2, ,382 11,119 7,843 1, , ,662

7 NOTE 10 - EGENKAPITALBEVIS (AURG) Største eiere Antall Andel Kjell-Tore Skedsmo ,99% Jan Skøld ,37% Terra Utbytte ,20% MP Pensjon ,90% Hans Sauge ,75% Jan Olberg ,54% Gangnæs Eiendom A/S ,28% Karls Butikkfornyelse A/S ,23% Hroar Braathen ,79% Ole Ludvig Nordby ,41% Gågata 9 AS ,41% Største eiere Antall Andel Egil Tørnby dødsbo ,38% Martin Engesvoll Hasle ,33% Thomas Waaler ,28% Alf Gangnæs AS ,28% Gina Sauge ,09% Oddbjørn Berg ,05% Birger Gudmundsen ,92% Willy Rønquist ,92% Kaare Andreas Rustad ,90% Sum 20 største ,02% Øvrige eiere ,98% Totalt ,00% NOTE 11 EGENKAPITALDEKNING Grunfondet (Sparebankens fond) 267,383 8,13 % 244,835 8,71 % Eierandelsbeviskapital 78,113 2,38 % 78,113 2,78 % Overkursfond 15,930 0,48 % 15,930 0,57 % Utjevningsfond 11,119 0,34 % 6,223 0,22 % Fond for urealiserte gevinster 1,865 0,06 % 0,802 0,03 % Avsatt til utbytte 4,843 0,15 % 7,343 0,26 % Avsatt til gaver 3,000 0,09 % 2,000 0,07 % Fond for vurderingsforskjeller 2,010 0,06 % 3,594 0,13 % 50% av overskudd etter skatt 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % Egenkapital 384,262 11,68 % 358,840 12,77 % Fondsobligasjoner 109,508 3,33 % 49,408 1,76 % Andel av nullstilte estimatavvik 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % Andel av overskudd som ikke inngår i kjernekapital 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % Fond som ikke inngår i kjernekapital -2,010-0,06 % -3,594-0,13 % Fradrag for utsatt skattefordel -3,066-0,09 % -5,633-0,20 % Fradrag for avsetning til utbytte og gaver -7,843-0,24 % -9,343-0,33 % Fradrag for overfinansiering av pensjonsforpliktelser 0,000 0,00 % -0,074 0,00 % Fradrag for urelisert gevinst på sikringsinstrumenter 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % Ansvarlig kapital i andre finansinst. utover 2% av total (50%) -9,880-0,30 % -18,585-0,66 % Kjernekapital 470,971 14,32 % 371,019 13,21 % Tidsbegrenset ansvarlig kapital 99,948 3,04 % 99,918 3,56 % Egen ansvarlig lånekapital 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % Ansvarlig kapital i andre finansinst. utover 2% av total (50%) -9,880-0,30 % -18,585-0,66 % Netto tilleggskapital 90,068 2,74 % 81,333 2,89 % Netto ansvarlig kapital 561,039 17,06 % 452,352 16,10 % Kredittrisiko: Grunnlag Kapitalkrav Grunnlag Kapitalkrav Lokale og regionale myndigheter 10,638 0,851 9,085 0,727 Offentlig eide foretak 33,213 2,657 Institusjoner 98,975 7,918 58,251 4,660 Foretak 115,000 9, ,852 11,268 Massemarked 306,225 24, ,718 25,497 Engasjementer med pant i fast eiendom 1.973, , , ,909 Forfalte engasjementer 59,750 4, ,996 12,720 Obligasjoner med fortrinnsrett 12,038 0,963 2,008 0,161 Andeler i verdipapirfond 21,125 1,690 Øvrige engasjementer 456,813 36, ,372 52,270 Samlet kapitalkrav for kredittrisiko, standardmetoden 3.087, , , ,211 Operasjonell risiko 237,363 18, ,137 16,171 Sum 3.324, , , ,382 Fradrag i kapitalkravet -2,871-4,608 Totalt 263, ,774 Overskudd av ansvarlig kapital 297, ,578

8 Kontantstrømanalyse konsern Tilført fra årets drift , ,4 Endring brutto utlån til kunder , ,9 Endring innskudd fra kunder , ,1 Endring gjeld til kredittinstitusjoner , ,6 Endring kortsiktige verdipapirer , ,9 Endring i gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , ,1 Endring i eierinteresser i tilknyttede selskaper -885,4-99,5 Endring i øvrige fordringer , ,9 Endring i annen kortsiktig gjeld , ,1 Utbetalt utbytte / gaver , ,1 A Netto likvidendring virksomhet , ,8 Investeringer i varige driftsmidler , ,4 Salg varige driftsmidler 4.242, ,9 B Netto likvidendring investering , ,5 Endring i utlån til finansinstitusjoner ,6-1,7 Endring i ansvarlig lånekapital ,0 130,0 Endring i innskutt egenkapital 0, ,1 Endring i annen langsiktig gjeld , ,4 C Netto likvidendring finansiering , ,8 Netto likvidendringer i året , ,1 Likviditetsbeholdning 1. januar , ,7 Likviditetsbeholdning ved kvartalets slutt , ,8 = Kontanter, innsk i Norges Bank og øvr. banker , ,8 Nøkkeltall morbank Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFV) , ,7 Sum eiendeler , ,7 Brutto utlån , ,0 Brutto utlån i prosent av forvaltningskapital 83,7 % 86,3 % Innskudd fra kunder , ,3 Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 49,3 % 49,6 % Innskuddsdekning (i prosent av brutto utlån) 59,0 % 57,5 % Brutto misligholdte lån (over 90 dager) , ,0 Netto misligholdte lån , ,0 Netto ansvarlig kapital , ,0 * herav netto kjernekapital , ,0 Beregningsgrunnlag , ,0 * i prosent av forvaltningskapital 53,0 % 48,0 % Kapitaldekning 17,06 % 16,10 % Kjernekapitaldekning 14,32 % 13,21 % Egenkapital , ,4 Egenkapitalavkastning etter skatt 9,8 % 9,5 % Antall årsverk 52,4 49,4 Driftsresultat pr egenkapitalbevis (EPS) 12,47 12,56 Antall utstedte egenkapitalbevis Antall egenkapitalbeviseiere Børskurs 125,00 130,00 Egenkapitalbevisbrøk 28,92 % 30,02 % Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis 142,26 137,91 P/E (Price/Earnings) 10,02 10,35 P/B (Price/Book Value) 0,88 0,94 Kostnadsprosent 50,8 % 50,4 % Kostnadsprosent ekskl. gevinst/tap på verdipapirer 55,5 % 45,7 % AURSKOG SPAREBANK - stor nok for folk flest! HOVEDKONTOR: AVDELINGSKONTORER: Aurskog Bjørkelangen Jessheim Aurskog Senter, 1930 Aurskog Telefaks: Telefaks: Telefon: Telefaks: Årnes E-post: Telefaks: Web: Organisasjonsnr: NO MVA

stor nok for folk flest

stor nok for folk flest AURSKOG SPAREBANK stor nok for folk flest Delårsrapport 1. kvartal 2009 GENERELT Regnskapet er utarbeidet etter International Finance Reporting Standard (IFRS). Kommentarer er gitt på grunnlag av morbankens

Detaljer

AURSKOG SPAREBANK. stor nok for folk flest

AURSKOG SPAREBANK. stor nok for folk flest AURSKOG SPAREBANK stor nok for folk flest Delårsrapport 2. kvartal 2008 GENERELT Regnskapet er utarbeidet etter International Finance Reporting Standard (IFRS). Kommentarer er gitt på grunnlag av morbankens

Detaljer

AURSKOG SPAREBANK. stor nok for folk flest

AURSKOG SPAREBANK. stor nok for folk flest AURSKOG SPAREBANK stor nok for folk flest Delårsrapport 1. kvartal 2008 GENERELT Regnskapet er utarbeidet etter International Finance Reporting Standard (IFRS). Kommentarer er gitt på grunnlag av morbankens

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2010

Delårsrapport 3. kvartal 2010 Delårsrapport 3. kvartal 2010 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Aurskog Senter Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Aurskog Senter Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Styrets kommentarer til delårsregnskapet pr 30. juni 2012

Styrets kommentarer til delårsregnskapet pr 30. juni 2012 Delårsrapport 2. kvartal 2012 Styrets kommentarer til delårsregnskapet pr 30. juni 2012 GENERELT Regnskapet er utarbeidet etter International Finance Reporting Standard (IFRS). Kommentarer er gitt på grunnlag

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL. Tittel: Aurskog Sparebank: Delårsregnskap Q Meldingstekst:

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL. Tittel: Aurskog Sparebank: Delårsregnskap Q Meldingstekst: MeldingsID: 425777 Innsendt dato: 27.04.2017 08:08 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: AURG Aurskog Sparebank XOSL,XOAM HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

LCR LCR RESULTAT Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 56.235 48.869 158.750 140.666 191.542 Rentekostnader og lignende kostnader 13.660 11.410

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.863 6.571 22.141 19.252 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.763 2.006 6.938 6.381 8.429 Netto rente-

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 27.086 29.415 53.722 59.244 115.931 Rentekostnader og lignende kostnader 9.491 13.217 18.790 27.074 49.238 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Styrets kommentarer til delårsregnskapet pr 30. september 2013

Styrets kommentarer til delårsregnskapet pr 30. september 2013 Delårsrapport 3. kvartal 2013 Styrets kommentarer til delårsregnskapet pr 30. september 2013 GENERELT Regnskapet er utarbeidet etter International Finance Reporting Standard (IFRS). Kommentarer er gitt

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Delårsrapport. 3.kvartal Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 3.kvartal Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 3.kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 3.kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 3. kvartal

Detaljer

AURSKOG SPAREBANK. Delårsrapport 2. kvartal stor nok for folk flest. Global Reports LLC

AURSKOG SPAREBANK. Delårsrapport 2. kvartal stor nok for folk flest. Global Reports LLC AURSKOG SPAREBANK -stor nok for folk flest Delårsrapport 2. kvartal 2004 REGNSKAPSPRINSIPPER Det er ingen endringer i regnskapsprinsipper fra tidligere perioder. Delårsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Aurskog Senter Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport Haltdalen Sparebank. Delårsrapport 1.kvartal 2017

Kvartalsrapport Haltdalen Sparebank. Delårsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport Haltdalen Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2017 Haltdalen Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal er 1,1 mill. en reduksjon på 1,8 mill. fra 1.kvartal 2016. Reduksjonen kommer fra økte

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Kvartalsrapport Tinn Sparebank

Kvartalsrapport Tinn Sparebank Kvartalsrapport Tinn Sparebank Regnskap Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 20 765 25 018 92 832 Rentekostnader og lignende kostnader 8 151 12 408 41 713 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2016 Alle tall i tusen dersom ikke annet er spesifisert NOTE Renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer