Delårsrapport 4. kvartal 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 4. kvartal 2009"

Transkript

1 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: Bankgiro: Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: Organisasjonsnr: NO Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

2 GENERELT Regnskapet er utarbeidet etter International Finance Reporting Standard (IFRS). Kommentarer er gitt på grunnlag av morbankens regnskap da det er dette som danner grunnlag for utbetaling av utbytte. Delårsregnskapet er revidert. Regnskapet pr 4. kvartal preges av følgende forhold: Positiv utvikling i rentenetto Stabil og god bankdrift med solid inntjening Lav kostnadsprosent Tilbakeføring av tidligere urealiserte tap i verdipapirporteføljen Økning i nedskrivninger på enkeltengasjementer og konstaterte tap på utlån RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift etter skatt ved utgangen av perioden er 34,9 mill (32,7 mill). Resultatet er som forventet. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er 112,5 mill (111,9 mill). Netto Driftsinntekter er 31,9 mill (20,2 mill), og Driftskostnadene er 73,3 mill (66,5 mill). Netto utgiftsførte tap og nedskrivninger på lån er 24,0 mill (15,8 mill), jfr. note 4 Mislighold, tap og nedskrivninger. Rentenettoen er 0,17%-poeng lavere enn i fjor, men 0,07%-poeng høyere enn ved forrige kvartal. Bankens netto driftsinntekter er 58,1% høyere enn i fjor, noe som skyldes betydelige tilbakeføringer av tidligere urealiserte kurstap. Samtidig er bokført utbytte på aksjeporteføljen 0,6 mill mot 3,9 mill i fjor, jfr. note 2 Inntekter verdipapirer. De samlede driftskostnader er 10,2% høyere enn i fjor. Hovedårsaken er økte husleiekostnader og 3 årsverk mer pr enn ved forrige årsskifte. Kostnadsutviklingen i 4. kvartal er positiv, og styret har skjerpet oppmerksomhet rundt utviklingen. Driftsresultatet fra ordinær bankdrift er noe svakere enn i Ser vi bort fra verdipapirgevinster/-tap, er kostnadsprosenten 55,4% mot 45,8% på samme tid i fjor. Bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt er på 9,8% (9,8%) mot 9,3% ved utgangen av forrige kvartal. Dette gjenspeiler et godt resultat i 4. kvartal, og et akkumulert resultat om lag som forventet for året. KONTANTUTBYTTE KR 6,20 PR EGENKAPITALBEVIS (AURG) Resultat pr. egenkapitalbevis (EPS) er kr 12,47 (kr 12,56). Utvannet resultat pr egenkapitalbevis er det samme. I henhold til avtale med Statens Finansfond kan banken utbetale inntil 50% av beregnet utbytte som kontantutbytte. Overskytende skal tilføres Utjevningsfondet. Styret har derfor vedtatt et kontantutbytte på kr 6,20 pr egenkapitalbevis, dvs. 4,8 mill (7,3 mill). Videre har styret vedtatt at det avsettes 4,8 mill (2,4 mill) til Utjevningsfondet, 20,9 mill (20,7 mill) til Grunnfondet, 3,0 mill (2,000 mill) til gaver, 1,2 mill (0,0 mill) til fond for verdiendringer, og 0,0 mill (0,2 mill) til fond for vurderingsforskjeller. Pr har banken egenkapitalbevis fordelt på 561 (552) egenkapitalbeviseiere, jfr. note 10. RISIKOOMRÅDER Kredittrisiko Utviklingen hittil i 2009 viser små endringer. Siste 12 mndr er det en mindre økning i de to klassene med høyest risiko, og om lag tilsvarende nedgang i engasjementer med lavest risiko. For de øvrige risikoklasser er det ubetydelige endringer. Klasse A, B og C utgjør til sammen 94,9% mot 95,0% i fjor. De samlede nedskrivninger dekker 47,3% (35,1%) av brutto misligholdte og tapsutsatte lån. Utlån til privatmarkedet utgjør 71,8% (72,9%) av brutto utlån. Over tid har utlån til privatmarkedet vist en svakt synkende relativ tendens. For øvrig er det ingen endringer av betydning i kundesammensetningen fordelt på geografiske områder. Fordeling etter sektor / næring, viser en viss relativ økning i utlån til eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting. For øvrig er det kun små endringer, jfr. note 6. Andelen utlån innenfor bankens primærområde er på 69,1% (69,7%). Valutarisiko Bankens valutarisiko er fortsatt ubetydelig, og valutabeholdningen er i sin helhet for videresalg til kunder. Totalt utgjorde valutabeholdningen 2,0 mill (1,6 mill) ved utgangen av perioden. Det er ingen valutarisiko knyttet til investeringer i aksjer og obligasjoner. Renterisiko Renterisikoen er begrenset da banken i hovedsak har flytende rente både på lån og innskudd. Obligasjonslån løper til flytende rente eller er sikret med renteswapper. Likviditetsrisiko Det norske pengemarkedet fungerer etter hvert tilnærmet normalt. I løpet av 4. kvartal har pengemarkedsrentene (3 mndr NIBOR) økt med ca 0,25%-poeng, og spreadene (risikopåslaget) på 3-års lån ligger stabilt rundt 0,55%-poeng for vår bank. På grunn av sterkt konkurransepress på boliglån har det etablert seg et svært lavt rentenivå på boligfinansiering, mens utlån til næringslivet gjennomgående prises noe høyere. Inntjeningen i personmarkedsporteføljen er dermed gjennomgående lav. Aurskog Sparebank har likviditetssituasjonen under daglig oppfølging. Aurskog Sparebank er i hovedsak langsiktig fundet og det arbeides kontinuerlig for å sikre målsettingen om stabil funding 12 mndr fram i tid. Banken har forfall på markedslån i 1. kvartal 2010 på NOK 250 mill, NOK 60 mill i 2. kvartal 2010, NOK 179 mill i 3. kvartal 2010, og NOK 100 mill i 4. kvartal Med normal drift i 2010 har banken en likviditetsreserve som sammen med langsiktige trekkrettigheter er tilstrekkelig til å dekke alle forfall i kommende 12-måneders periode. Banken har gode likviditetsreserver sikret gjennom trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner, samt en betydelig mengde likvide verdipapirer. Likviditetsindikatorene ved utgangen av kvartalet var henholdsvis 105,6% (97,0%) og 113,5% (112,6%) som er nedgang fra forrige kvartal, men en bedring fra året før. Begge indikatorene liger over bankens interne målsetting.. BALANSE Bankens forvaltningskapital er 6.208,223 mill (5.850,715 mill). Dette er en økning på 6,1% (9,6%) siste 12 mndr. Årsveksten på utlån er 2,9% (8,3%), mens innskuddene har en årsvekst på 5,5% (7,6%). Ved periodens slutt var innskuddsdekningen på 59,0% (57,5%). I tillegg til utlån i egen balanse har banken en portefølje i Terra Boligkreditt på 755,1 mill (508,3 mill) som er en økning på 7,1% (11,0%) siste 12 mndr. VERDIPAPIRER Bankens beholdning av børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner er vurdert til markedsverdi. Fastsettelse av markedsverdier er enten børskurser eller kurser satt av uavhengig meglerforetak for ikke børsnoterte verdipapirer. En mindre del av porteføljen er klassifisert som tilgjengelig for salg med verdiendring over egenkapitalen samt en obligasjon i Terra Boligkreditt A/S som er klassifisert under kategorien holde til forfall. SOLIDITET Etter reglene i Basel II Pilar 1 har banken har en kapitaldekning på 17,06% (15,98%). Kjernekapitaldekningen er 14,32% (13,11%). Banken er meget solid og har en kapitaldekning som ligger langt over minimumskravet på 8%. Som en følge av finanskrisen har det etablert seg et høyere krav til kjernekapitaldekning i markedet. Til tross for solid kjernekapitaldekning har banken derfor inngått avtale med Statens Finansfond om NOK 60 mill i fondsobligasjoner. Dette styrker bankens soliditet med ca 2,0%-poeng. Rentemarginen på fondsobligasjonene er 6,0% over norsk syntetisk 6 måneders effektiv rente på statskasseveksler. Marginen øker med ett prosentpoeng etter fire år og ytterligere ett prosentpoeng etter fem år. Banken kan innfri lånet med tillatelse fra Finanstilsynet. Styret overvåker løpende utviklingen i bankens kapitaldekning. UTSIKTENE Det er ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som endrer bankens stilling. Styret er forberedt på at 2010 blir et meget krevende år. Forholdsvis lave vekstrater betyr skjerpet konkurranse i finansmarkedet med fortsatt sterkt press på bankens inntjening. Fokus på effektiv og rasjonell drift er nødvendig kombinert med evne til innovasjon og omstilling i forhold til de utfordringer vi står overfor. Utvikling av og tilgang på ny kompetanse blir stadig viktigere, og kampen om spesialisert arbeidskraft blir hard. Aurskog Sparebank har en stor kundemasse med basis på Romerike, meget god soliditet og generelt solid økonomi samt et godt omdømme i markedet. Banken har lojale og kompetente medarbeidere, tette kunderelasjoner med korte beslutningslinjer og en sterk lokal forankring. Dette er forhold som betyr svært mye for framtidig verdiskapning. I likhet med øvrige aktører i bransjen er banken forberedt på at også 2010 og 2011 kan bli vanskelig for enkelte kundesegmenter, og dermed påføre banken tap utover det som anses som normalt. ERKLÆRING I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDEL- LOVENS 5-6 Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har hatt vesentlig betydning på virksomhetens stilling eller resultat i løpet av rapporteringsperioden. Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskapet etter vår beste overbevisning gir et rettvisende bilde over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet. Vi bekrefter at regnskapet etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene gir et rettvisende bilde av foretaket og konsernets finansielle stilling og resultat. Aurskog 31. desember 2009 / 10. februar 2010 Hans Sauge (sign) Liv Ånerud Tangen (sign) Kjell-Tore Skedsmo (sign) Torhild Tønsberg Jødahl (sign) leder nestleder Jan H. Skøld (sign) Per Kristian Melby (sign) Odd Nordli (sign) adm. banksjef

3 Resultatregnskap Konsern 4. kv kv 2008 Regnskap % Regnskap % Regnskap Regnskap Renteinntekter og lignende inntekter ,4 4, ,2 7, , ,9 Rentekostnader og lignende kostnader ,2 3, ,3 5, , ,3 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,3 1, ,9 1, , ,6 Utbytte og and. inntekter av verdipapirer m/var. avk 920,0 0, ,1 0,07-91,4-141,4 Prov.inntekter og inntekter fra banktjenester ,4 0, ,7 0, , ,6 Prov.kostnader og kostnader ved banktjenester 6.093,6 0, ,8 0, , ,8 Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer ,0 0, ,9-0, , ,7 Andre driftsinntekter 6.435,6 0, ,6 0, , ,6 Netto driftsinntekter ekskl renteinntekter ,4 0, ,7 0, , ,3 Lønn og sosiale kostnader ,9 0, ,6 0, , ,2 Administrasjonskostnader ,4 0, ,8 0, , ,3 Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 2.382,6 0, ,4 0,08 586,6 868,5 Andre driftskostnader ,1 0, ,1 0, , ,0 Sum driftskostnader ,0 1, ,9 1, , ,0 Beregnet resultat før tap og nedskrivninger ,7 1, ,7 1, , ,9 Tap på utlån, garantier m.v ,9 0, ,0 0, , ,0 Nedskr./revers. av nedskr. og gev/-tap på verdip. som er anleggsmidler 489,9 0,01 0,0 0,00 0,0 0,0 Resultat før skatt ,7 0, ,7 0, ,6 696,9 Skatt på ordinært resultat ,5 0, ,5 0, , ,6 Resultat av ordinær drift etter skatt ,2 0, ,2 0, , ,7 Resultat pr egenkapitalbevis (EPS) 12,47 12,56 3,34 2,46 Balanse Konsern Pr Kontanter og fordringer på sentralbanker , ,3 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner , ,4 Brutto utlån til og fordringer på kunder , ,0 - Nedskrivninger på enkeltengasjementer , ,0 - Nedskrivninger på grupper , ,4 Netto utlån til og fordringer på kunder , ,6 Sertifikater, obl. og andre rentebærende vp med verdiendring over resultat , ,6 Aksjer, andeler og andre vp med variabel avk. med verdiendringer over resultat , ,2 Aksjer, andeler og andre vp med variabel avk. med verdiendringer over EK , ,6 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 2.581, ,1 Eierinteresser i konsernselskaper 0,0 0,0 Immaterielle eiendeler 3.066, ,7 Varige driftsmidler , ,4 Andre eiendeler , ,4 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter , ,7 Sum Eiendeler , ,0 Gjeld til kredittinstitusjoner , ,2 Innskudd fra og gjeld til kunder , ,3 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , ,5 Annen gjeld , ,5 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter , ,5 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 7.591, ,4 Ansvarlig lånekapital , ,8 Sum Gjeld , ,2 Innskutt egenkapital , ,6 Opptjent egenkapital , ,2 Sum Egenkapital , ,8 Sum Gjeld og Egenkapital , ,0 Poster utenom balansen Garantier , ,3 - herav garanti overfor Bankenes Sikringsfond 4.950,1 0,0 Bytteavtaler / swapavtaler , ,0 Portefølje i Terra Boligkreditt AS , ,0

4 Resultatregnskap morbank 4. kv kv 2008 Regn. % Regn. % Regnskap Regnskap Renteinntekter og lignende inntekter ,2 4, ,4 7, , ,2 Rentekostnader og lignende kostnader ,6 3, ,5 5, , ,2 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,6 1, ,9 1, , ,0 Utbytte og and. inntekter av verdipapirer m/var. avk 946,1 0, ,3 0,08-96,8-442,8 Prov.inntekter og inntekter fra banktjenester ,3 0, ,4 0, , ,9 Prov.kostnader og kostnader ved banktjenester 6.093,6 0, ,8 0, , ,8 Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer ,0 0, ,9-0, , ,7 Andre driftsinntekter 1.794,5 0, ,6 0, , ,0 Netto driftsinntekter ekskl renteinntekter ,3 0, ,6 0, , ,6 Lønn og sosiale kostnader ,5 0, ,9 0, , ,3 Administrasjonskostnader ,4 0, ,5 0, , ,7 Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 1.692,2 0, ,1 0,08 423,3 680,0 Andre driftskostnader ,9 0, ,3 0, , ,9 Sum driftskostnader ,0 1, ,8 1, , ,9 Resultat før tap og nedskrivninger ,9 1, ,7 1, , ,7 Tap på utlån, garantier m.v ,9 0, ,0 0, , ,0 Nedskr./revers. av nedskr. og gev/-tap på verdip. som er anleggsmidler 489,9 0,01 0,0 0,00 0,0 0,0 Resultat før skatt ,9 0, ,7 0, , ,7 Skatt på ordinært resultat ,7 0, ,9 0, , ,9 Resultat av ordinær drift etter skatt ,2 0, ,8 0, , ,8 Resultat pr egenkapitalbevis (EPS) 12,47 12,56 3,34 2,46 Balanse morbank Kontanter og fordringer på sentralbanker , ,4 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner , ,4 Brutto utlån til og fordringer på kunder , ,0 - Nedskrivninger på enkeltengasjementer , ,0 - Nedskrivninger på grupper , ,4 Netto utlån til og fordringer på kunder , ,6 Sertifikater, obl. og andre rentebærende vp med verdiendring over resultat , ,6 Aksjer, andeler og andre vp med variabel avk. med verdiendringer over resultat , ,2 Aksjer, andeler og andre vp med variabel avk. med verdiendringer over EK , ,4 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 2.581, ,1 Eierinteresser i konsernselskaper 2.730, ,3 Immaterielle eiendeler 3.066, ,2 Varige driftsmidler , ,4 Andre eiendeler , ,7 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter , ,4 Sum Eiendeler , ,7 Gjeld til kredittinstitusjoner , ,2 Innskudd fra og gjeld til kunder , ,3 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , ,5 Annen gjeld , ,7 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter , ,0 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 7.369, ,8 Ansvarlig lånekapital , ,8 Sum Gjeld , ,3 Innskutt egenkapital , ,6 Opptjent egenkapital , ,8 Sum Egenkapital , ,4 Sum Gjeld og Egenkapital , ,7 Poster utenom balansen Garantier , ,3 - herav garanti overfor Sparebankenes Sikringsfond 4.950,1 0,0 Bytteavtaler / swapavtaler , ,0 Portefølje i T erra Boligkreditt AS , ,0

5 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for Aurskog Sparebank omfatter perioden Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS. NOTE 2 INNTEKTER VERDIPAPIRER Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 0,617 3,917 Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper 0,303 0,099 Inntekter av eierinteresser i datterselskaper (konsernselskaper) 0,026 0,285 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0,946 4,301 Netto verdiendring og gevinst/tap på: Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 6,160-8,770 Aksjer og andre verdipapirer med variable avkastning 5,047-8,567 Valuta og finansielle derivater 0,455 1,622 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer 11,662-15,715 Nedskrivning og reversering av nedskr. og gevinst på verdipapirer 0,490 0,000 NOTE 3 - KONSERN OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Konsernet består av morbanken Aurskog Sparebank og de heleide datterselskapene Aurskog Eiendom AS og Aurskog Eiendomsinvest AS. Aurskog Eiendomsinvest AS ble etablert i 4. kvartal 2009 med en aksjekapital på kr Aksjene i Aurskog Regnskapskontor AS ble solgt med virkning fra Konsernet er ikke involvert i tvistesaker. Tilknyttet selskap er Terra Eiendomsmegling Akershus AS med en eierandel på 45%. Mellomværende med datterselskaper og tilknyttede selskaper føres til ordinære kundebetingelser. Balanseført mellomværende med datterselskap Kasse-/drifts- og brukskreditter 2,000 0,000 Nedbetalingslån - 102,388-85,250 Innskudd uten avtalt løpetid 4,120 4,886 Innskudd med avtalt løpetid 0,038 0,410 Garantier 3,466 0,000 NOTE 4 MISLIGHOLD, TAP OG NEDSKRIVNINGER Tapsgjennomgang av bankens utlånsportefølje er foretatt i samsvar med utlånsforskrift. Nedskrivning på grupper er justert i takt med endringer i brutto utlån, endringer i risikoklassifiseringen, interne retningslinjer og hendelser i bankens markedsområde. Bankens samlede nedskrivninger utgjør 50,9 mill (44,7 mill) hvorav nedskrivninger på grupper utgjør 16,1 mill (20,4 mill). I 4. kvartal er det en økning i brutto misligholdte lån, i hovedsak på næringsliv, men det er en nedgang fra Misligholdte lån utgjør 1,3% (1, 7%) av brutto utlån. Brutto tapsutsatte lån viser en betydelig nedgang i 4. kvartal og utgjør 42,5 mill, en nedgang på 22,4 mill fra 3. kvartal. Banken har fortsatt stor oppmerksomhet rundt denne type engasjementer. Misligholdte lån (over 90 dager) PM BM SUM PM BM SUM Brutto misligholdte lån 32,250 32,930 65,180 53,209 31,282 84,491 Nedskrivninger på enkeltengasjementer 5,380 9,900 15,280 3,107 2,200 5,307 Netto misligholdte lån 26,870 23,030 49,900 50,102 29,082 79,184 Øvrige tapsutsatte lån (med individuelle nedskrivninger) PM BM SUM PM BM SUM Brutto tapsutsatte lån 8,418 34,067 42,485 3,942 38,987 42,929 Nedskrivninger på enkeltengasjementer 3,390 16,175 19,565 1,650 17,300 18,950 Netto tapsutsatte lån 5,028 17,892 22,920 2,292 21,687 23,979 Tap og nedskrivninger Dette kvartal Hittil i år Hittil i fjor Nedskrivning på grupper av lån -3,705-4,298 0,291 Netto endring i nedskrivning på enkeltengasjementer 0,823 10,588 6,830 Konstaterte tap på garantier uten tidligere nedskrivning 0,000 0,000 0,057 Konstaterte tap på lån uten tidligere nedskrivning 2,014 5,137 4,554 Konstaterte tap på lån med tidligere nedskrivning 7,203 13,146 4,591 Inngått på tidligere konstaterte tap - 0,133-0,578-0,425 Netto utgiftsførte tap 6,202 23,995 15,840

6 NOTE 5 INNSKUDD FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Privat ,3 53,1% 1.511,5 52,1% Primærnæringer... 48,4 1,6% 47,0 1,6% Bygg, anlegg, kraft og vann ,8 11,6% 247,6 8,5% Eiendomsdrift, finansiell tjenesteyting ,8 13,3% 294,9 10,2% Handel, hotell og restaurant... 15,2 0,5% 21,2 0,7% Industri og bergverk... 47,6 1,6% 76,6 2,6% Transport og kommunikasjon... 67,4 2,2% 51,0 1,8% Offentlig ,7 8,6% 361,0 12,4% Tjenesteytende næringer ellers ,5 6,0% 250,2 8,6% Utenrikssjøfart og rørtransport... 1,1 0,1% 1,6 0,1% Finansiell sektor... 45,5 1,5% 39,6 1,4% Annet... 0,4 0,0% 0,2 0,0% Sum ,6 100,0% 2.902,3 100,0% Innskudd innenfor bankens definerte primærområde ,6 60,4% 1.897,3 65,4% NOTE 6 UTLÅN FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Privat ,4 71,8% 3.678,2 72,9% Primærnæringer... 95,6 1,8% 95,4 1,9% Bygg, anlegg, kraft og vann ,8 9,6% 495,0 9,8% Eiendomsdrift, finansiell tjenesteyting ,3 12,5% 546,4 10,8% Handel, hotell og restaurant... 14,5 0,3% 10,0 0,2% Industri og bergverk... 27,4 0,5% 43,8 0,9% Transport og kommunikasjon... 30,2 0,6% 16,9 0,3% Offentlig... 0,0 0,0% 0,0 0,0% Tjenesteytende næringer ellers ,8 2,8% 162,8 3,2% Utenrikssjøfart og rørtransport... 0,0 0,0% 0,0 0,0% Finansiell sektor... 0,1 0,0% 0,0 0,0% Annet... 0,0 0,0% 0,0 0,0% Sum ,1 100,0% ,3 100,0% Utlån innenfor bankens definerte primærområde ,1 69,1% 3.517,3 69,7% NOTE 7 RISIKOPROFIL Brutto Nedskrivninger Brutto Nedskrivninger Risikoklasse utlån % engasj. grupper utlån % engasj. grupper A Ingen risiko , , B Lav risiko , , C Normal risiko , , D Normal-høy risiko , , E Høy risiko , , Ikke klassifisert , , Sum utlån , , NOTE 8 UTBYTTE Utbytte er beregnet til kr 12,36 pr egenkapitalbevis. I henhold til avtale med Statens Finansfond kan banken utbetale inntil 50% av maksimalt beregnet utbytte som kontantutbytte. Resterende skal tilføres utjevningsfondet. Foreslått kontantutbytte kr 6,15 (totalt kr ) skal behandles av bankens forstanderskap 24. februar Foreslått utbetalingsdato er 15. mars NOTE 9 ENDRINGER I EGENKAPITAL Eienandels- Overk.- Annen Grunn- Utjevn. Av- Fond for Sum Endringer i egenkapital kapital fond EK fond fond setn. ureal gev. Sum forr. år Egenkapital pr 1. januar... 78,113 15,930 3, ,835 6,223 9,343 0, , ,393 Utbytte overført til gjeld ,343-7,343-9,626 Gaver overført til gjeld ,000-2,000-2,000 Utbytteemisjon... 0,000 6,754 Salg datterselskap ,610 1,610 0,000 0,000 Verdiendring verdipapirer v/salg ,174-0,174-0,132 Årsoppgjørsdisposisjoner... 0,026 20,937 4,896 7,843 1,237 34,939 26,274 Egenkapital ved utgangen av perioden. 78,113 15,930 2, ,382 11,119 7,843 1, , ,662

7 NOTE 10 - EGENKAPITALBEVIS (AURG) Største eiere Antall Andel Kjell-Tore Skedsmo ,99% Jan Skøld ,37% Terra Utbytte ,20% MP Pensjon ,90% Hans Sauge ,75% Jan Olberg ,54% Gangnæs Eiendom A/S ,28% Karls Butikkfornyelse A/S ,23% Hroar Braathen ,79% Ole Ludvig Nordby ,41% Gågata 9 AS ,41% Største eiere Antall Andel Egil Tørnby dødsbo ,38% Martin Engesvoll Hasle ,33% Thomas Waaler ,28% Alf Gangnæs AS ,28% Gina Sauge ,09% Oddbjørn Berg ,05% Birger Gudmundsen ,92% Willy Rønquist ,92% Kaare Andreas Rustad ,90% Sum 20 største ,02% Øvrige eiere ,98% Totalt ,00% NOTE 11 EGENKAPITALDEKNING Grunfondet (Sparebankens fond) 267,383 8,13 % 244,835 8,71 % Eierandelsbeviskapital 78,113 2,38 % 78,113 2,78 % Overkursfond 15,930 0,48 % 15,930 0,57 % Utjevningsfond 11,119 0,34 % 6,223 0,22 % Fond for urealiserte gevinster 1,865 0,06 % 0,802 0,03 % Avsatt til utbytte 4,843 0,15 % 7,343 0,26 % Avsatt til gaver 3,000 0,09 % 2,000 0,07 % Fond for vurderingsforskjeller 2,010 0,06 % 3,594 0,13 % 50% av overskudd etter skatt 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % Egenkapital 384,262 11,68 % 358,840 12,77 % Fondsobligasjoner 109,508 3,33 % 49,408 1,76 % Andel av nullstilte estimatavvik 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % Andel av overskudd som ikke inngår i kjernekapital 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % Fond som ikke inngår i kjernekapital -2,010-0,06 % -3,594-0,13 % Fradrag for utsatt skattefordel -3,066-0,09 % -5,633-0,20 % Fradrag for avsetning til utbytte og gaver -7,843-0,24 % -9,343-0,33 % Fradrag for overfinansiering av pensjonsforpliktelser 0,000 0,00 % -0,074 0,00 % Fradrag for urelisert gevinst på sikringsinstrumenter 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % Ansvarlig kapital i andre finansinst. utover 2% av total (50%) -9,880-0,30 % -18,585-0,66 % Kjernekapital 470,971 14,32 % 371,019 13,21 % Tidsbegrenset ansvarlig kapital 99,948 3,04 % 99,918 3,56 % Egen ansvarlig lånekapital 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % Ansvarlig kapital i andre finansinst. utover 2% av total (50%) -9,880-0,30 % -18,585-0,66 % Netto tilleggskapital 90,068 2,74 % 81,333 2,89 % Netto ansvarlig kapital 561,039 17,06 % 452,352 16,10 % Kredittrisiko: Grunnlag Kapitalkrav Grunnlag Kapitalkrav Lokale og regionale myndigheter 10,638 0,851 9,085 0,727 Offentlig eide foretak 33,213 2,657 Institusjoner 98,975 7,918 58,251 4,660 Foretak 115,000 9, ,852 11,268 Massemarked 306,225 24, ,718 25,497 Engasjementer med pant i fast eiendom 1.973, , , ,909 Forfalte engasjementer 59,750 4, ,996 12,720 Obligasjoner med fortrinnsrett 12,038 0,963 2,008 0,161 Andeler i verdipapirfond 21,125 1,690 Øvrige engasjementer 456,813 36, ,372 52,270 Samlet kapitalkrav for kredittrisiko, standardmetoden 3.087, , , ,211 Operasjonell risiko 237,363 18, ,137 16,171 Sum 3.324, , , ,382 Fradrag i kapitalkravet -2,871-4,608 Totalt 263, ,774 Overskudd av ansvarlig kapital 297, ,578

8 Kontantstrømanalyse konsern Tilført fra årets drift , ,4 Endring brutto utlån til kunder , ,9 Endring innskudd fra kunder , ,1 Endring gjeld til kredittinstitusjoner , ,6 Endring kortsiktige verdipapirer , ,9 Endring i gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , ,1 Endring i eierinteresser i tilknyttede selskaper -885,4-99,5 Endring i øvrige fordringer , ,9 Endring i annen kortsiktig gjeld , ,1 Utbetalt utbytte / gaver , ,1 A Netto likvidendring virksomhet , ,8 Investeringer i varige driftsmidler , ,4 Salg varige driftsmidler 4.242, ,9 B Netto likvidendring investering , ,5 Endring i utlån til finansinstitusjoner ,6-1,7 Endring i ansvarlig lånekapital ,0 130,0 Endring i innskutt egenkapital 0, ,1 Endring i annen langsiktig gjeld , ,4 C Netto likvidendring finansiering , ,8 Netto likvidendringer i året , ,1 Likviditetsbeholdning 1. januar , ,7 Likviditetsbeholdning ved kvartalets slutt , ,8 = Kontanter, innsk i Norges Bank og øvr. banker , ,8 Nøkkeltall morbank Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFV) , ,7 Sum eiendeler , ,7 Brutto utlån , ,0 Brutto utlån i prosent av forvaltningskapital 83,7 % 86,3 % Innskudd fra kunder , ,3 Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 49,3 % 49,6 % Innskuddsdekning (i prosent av brutto utlån) 59,0 % 57,5 % Brutto misligholdte lån (over 90 dager) , ,0 Netto misligholdte lån , ,0 Netto ansvarlig kapital , ,0 * herav netto kjernekapital , ,0 Beregningsgrunnlag , ,0 * i prosent av forvaltningskapital 53,0 % 48,0 % Kapitaldekning 17,06 % 16,10 % Kjernekapitaldekning 14,32 % 13,21 % Egenkapital , ,4 Egenkapitalavkastning etter skatt 9,8 % 9,5 % Antall årsverk 52,4 49,4 Driftsresultat pr egenkapitalbevis (EPS) 12,47 12,56 Antall utstedte egenkapitalbevis Antall egenkapitalbeviseiere Børskurs 125,00 130,00 Egenkapitalbevisbrøk 28,92 % 30,02 % Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis 142,26 137,91 P/E (Price/Earnings) 10,02 10,35 P/B (Price/Book Value) 0,88 0,94 Kostnadsprosent 50,8 % 50,4 % Kostnadsprosent ekskl. gevinst/tap på verdipapirer 55,5 % 45,7 % AURSKOG SPAREBANK - stor nok for folk flest! HOVEDKONTOR: AVDELINGSKONTORER: Aurskog Bjørkelangen Jessheim Aurskog Senter, 1930 Aurskog Telefaks: Telefaks: Telefon: Telefaks: Årnes E-post: Telefaks: Web: Organisasjonsnr: NO MVA

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2009 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2012 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer