Renteinntekter ,94 % ,49 % ,26 % Rentekostnader ,20 % ,65 % ,54 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2015

2 Hovedtall Morbank Renteinntekter ,94 % ,49 % ,26 % Rentekostnader ,20 % ,65 % ,54 % Rentenetto ,74 % ,84 % ,72 % Provisjonsnetto ,45 % ,46 % ,46 % Utbytte- og Verdipapirinntekter ,10 % ,26 % ,25 % Andre driftsinntekter 28 0,00 % 35 0,00 % 201 0,00 % Netto driftsinntekter ekskl rentenetto ,55 % ,72 % ,71 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,29 % ,57 % ,44 % Personalkostnader ,70 % ,73 % ,62 % Øvrige driftskostnader ,58 % ,57 % ,52 % SUM DRIFTSKOSTNADER ,28 % ,30 % ,14 % RESULTAT FØR TAP OG NEDSKRIVNINGER ,01 % ,27 % ,29 % Tap på utlån ,18 % ,21 % ,17 % Verdiendring anleggsaksjer 0 0,00 % ,01 % ,05 % RESULTAT FØR SKATT ,83 % ,05 % ,18 % Skatt på ordinært resultat ,25 % ,28 % ,30 % RESULTAT ETTER SKATT ,58 % ,77 % ,88 % Resultat pr egenkapitalbevis (EPS) 2,32 2,99 14,67 NØKKELTALL Regnskap Regnskap Regnskap Morbank Egenkapitalavkastning etter skatt, annualisert 6,2 % 8,7 % 9,9 % Kostnadsprosent 55,9 % 50,7 % 46,9 % Kostnadsprosent ekskl. gevinst/tap på verdipapirer 57,8 % 55,8 % 48,0 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFV) Brutto utlån i prosent av forvaltningskapital 79,9 % 79,2 % 78,5 % Utlånsvekst siste 12 mndr 5,5 % 6,7 % 4,0 % Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 59,6 % 55,9 % 58,6 % Innskuddsdekning (i prosent av brutto utlån) 74,5 % 70,6 % 74,7 % Innskuddsvekst siste 12 mndr 11,3 % 7,2 % 14,1 % Brutto misligholdte lån (over 90 dager) Netto misligholdte lån Brutto tapsutsatte lån Netto tapsutsatte lån Brto tapsutsatte og misligholdte lån i % av brto utlån 1,1 % 1,3 % 1,1 % Samlede nedskrivninger i % av misligholdte og tapsutsatte lån 47,9 % 44,2 % 50,5 % Kapitaldekning 17,3 % 19,0 % 17,3 % Kjernekapitaldekning 14,5 % 17,0 % 16,3 % Ren kjernekapitaldekning 14,5 % 14,6 % 14,9 % Antall årsverk ved utgangen av perioden 59,5 60,3 58,5 Driftsresultat pr egenkapitalbevis, akkumulert (EPS) 2,32 2,99 14,67 Antall utstedte egenkapitalbevis Antall egenkapitalbeviseiere Børskurs ved periodens slutt 180,50 155,00 180,00 Egenkapitalbevisbrøk 31,60 % 33,08 % 33,08 % Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis 147,36 137,35 156,70 P/E (Price/Earnings) 19,47 12,98 12,27 P/B (Price/Book Value) 1,22 1,13 1,15 Likviditetsindikator 1 115,7 116,5 116,8 Likviditetsindikator 2 121,3 120,4 123,7

3 Styrets kommentarer til årsregnskapet pr 31. mars 2015 GENERELT Regnskapet er utarbeidet etter International Finance Reporting Standard (IFRS). Kommentarer er gitt på grunnlag av morbankens regnskap da det er dette som danner grunnlag for utbetaling av utbytte. Regnskapet ved utgangen av 1. kvartal preges av stabil og god bankdrift med solid inntjening rentenetto opp fra forrige kvartal stabil provisjonsnetto lavere avkastning fra verdipapirmarkedet stabile driftskostnader lavere tapskostnad RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift etter skatt ved utgangen av perioden utgjør NOK 11,0 mill (NOK 13,8 mill). Resultatet er som forventet og vurderes som solid. Rentenetto utgjør NOK 33,0 mill (NOK 33,1 mill). I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør rentenettoen 1,74 % (1,84 %). Dette er opp fra 1,65 % i foregående kvartal isolert. Netto Driftsinntekter utover rentenetto utgjør NOK 10,4 mill (NOK 13,0 mill). I forhold til 1. kvartal 2014 har utbytteinntektene falt med NOK 0,1 mill, provisjonsnettoen har økt med NOK 0,3 mill til NOK 8,6 mill, og avkastningen på bankens verdipapirportefølje har falt med NOK 2,8 mill til NOK 1,4 mill. Nedgangen på verdipapirportefølje skyldes i hovedsak urealisert kursnedgang på rentebærende papirer. Driftskostnadene utgjør NOK 24,3 mill (NOK 23,4 mill), og utgjør 1,28 % (1,30 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto utgiftsførte tap og nedskrivninger på lån utgjør NOK 3,5 mill (NOK 3,7 mill), jfr. note 4 Mislighold, tap og nedskrivninger. Bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt er 6,2 % mot 8,7 % ved utgangen av 1. kvartal RESULTAT PR EGENKAPITALBEVIS (AURG) Resultat pr. egenkapitalbevis (EPS) er kr 2,32 (kr 2,99). Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis er det samme. Banken har ( ) egenkapitalbevis fordelt på 648 (632) egenkapitalbeviseiere, jfr. note 9 og tabell med nøkkeltall. RISIKOOMRÅDER Kredittrisiko Kredittrisikoen overvåkes gjennom bankens risikoklassifiseringssystem. Banken følger aktivt opp løpende engasjementer, og alle kreditter besluttes i henhold til bankens fullmaktsstruktur. Styret mener at sterkere fokus på oppfølging og forebygging av tap og mislighold gjennom bl.a kompetanseheving, over tid har gitt bedret kvalitet i utlånsporteføljen og en lavere tapskostnad. Andelen næringslån er fortsatt fallende og utgjør nå 28,9 % (33,2 %). Klasse A, B og C utgjør til sammen 94,1 % mot 94,8 % i fjor, og klasse D og E utgjør 5,6 % mot 5,1 % i fjor. De samlede nedskrivninger dekker 47,9 % (44,2 %) av brutto misligholdte og tapsutsatte lån. Likviditetsrisiko Pengemarkedsrenten (3-mnd NIBOR) falt fra 1,48 % i starten av kvartalet og til helt ned til 1,21 % 19. mars. Da Norges Bank overraskende holdt styringsrenten uendret 19. mars, økte renten igjen til i underkant av 1,50 %, hvor nivået ligger ved utgangen av kvartalet. De indikative spreadene (risikopåslaget) på et 3-års obligasjonslån for Aurskog Sparebank har vært rimelig stabile gjennom kvartalet og ligger på 0,49 prosentpoeng ved utgangen av perioden, mot 0,51 prosentpoeng ved utgangen av forrige kvartal. Aurskog Sparebank har likviditetssituasjonen under daglig oppfølging. Banken er i hovedsak langsiktig fundet og det arbeides kontinuerlig for å sikre målsettingen om stabil funding 12 mnd fram i tid. Bankens neste forfall på pengemarkedslån kommer i 3. kvartal 2015 på NOK 77 mill, og deretter NOK 250 mill i 4. kvartal. Med normal drift har banken en likviditetsreserve som sammen med langsiktige trekkrettigheter er tilstrekkelig til å dekke alle forfall i kommende 12-måneders periode. Banken har gode likviditetsreserver sikret gjennom trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner, samt en betydelig mengde innskudd i andre finansinstitusjoner og likvide verdipapirer. Den lange likviditetsindikatoren er 115,7 % (116,5 %) ved utgangen av perioden, og den korte indikatoren var 121,3 % (120,4 %). Begge indikatorene ligger godt over bankens interne mål og Finanstilsynets krav. Markedsrisiko Bankens valutarisiko er fortsatt ubetydelig, og valutabeholdningen er i sin helhet for videresalg til kunder. Totalt utgjorde valutabeholdningen NOK 0,6 mill (NOK 0,6 mill) ved utgangen av perioden. Det er ingen valutarisiko knyttet til investeringer i aksjer og obligasjoner. Renterisikoen er begrenset da banken i hovedsak har flytende rente både på utlån og innskudd. Obligasjonslån løper til flytende rente eller er sikret med swapavtaler. FORVALTNINGSKAPITAL Bankens forvaltningskapital er NOK 7.744,5 mill (NOK 7.416,1 mill). Dette gir en vekst i løpet av året på +4,4 % (+2,8 %). UTLÅN Utlånsvekst på lån i egen balanse siste 12 måneder er + 5,5 % (+ 6,7 %). I tillegg til utlån i egen balanse har banken en formidlet portefølje i EBK på NOK 1.659,0 mill (NOK 1.830,7 mill) som er en nedgang siste 12 måneder på 9,4 % (+ 11,2 %). Samlet kredittvekst siste 12 måneder inkl EBK er dermed + 1,9 % (+ 7,7 %).

4 Utlån til privatmarkedet utgjør 71,1 % (66,8 %) av brutto utlån. Hensyntatt bankens portefølje i EBK er andelen 77,2 % (74,7 %). Fordeling etter næringsgrupper viser kun mindre forskyvninger mellom de ulike grupper, jfr. note 5 og 6. INNSKUDD Innskudd fra kunder viser en 12 måneders vekst på + 11,3 % (+ 7,2 %). Ved periodens slutt var innskuddsdekningen på 74,5 % (70,6 %). VERDIPAPIRER Bankens beholdning av børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner er vurdert til markedsverdi. Fastsettelse av markedsverdier er enten børskurser eller kurser satt av uavhengig meglerforetak for ikke børsnoterte verdipapirer. En mindre del av porteføljen er klassifisert som tilgjengelig for salg med verdiendring over egenkapitalen. Verdiendringer i verdipapirer klassifisert som tilgjengelig for salg vises under utvidet resultat, og er ført mot Fond for urealiserte gevinster. SOLIDITET Etter reglene i Basel III - CRD IV har banken en kapitaldekning på 17,3 % (19,0 %). Kjernekapitaldekningen er 16,3 % (17,0 %). Ren kjernekapital utgjør 14,5 % (14,6 %). Banken opplever svingninger i bankens kapitaldekning de siste periodene pga endrede beregningsregler, og uten at banken som sådan har endret seg vesentlig. Fra og med 1. kvartal 2015 medregnes ikke lengre 50 % av overskudd etter skatt i den rene kjernekapitalen. Dette vil kun gjøres ved årsslutt. Dette vil gi redusert kapitaldekning gjennom året, men samme effekt på helårsresultat som i de foregående år. Banken er fortsatt solid med en total kapitaldekning som ligger langt over dagens minimumskrav fra myndighetene på 13,5 %. Styret overvåker løpende utviklingen i bankens kapitaldekning, og banken er svært godt posisjonert i forhold til fremtidig økte kapitalkrav gjennom innføring av regelverket i Basel III CRD IV. UTSIKTENE Det er ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som endrer bankens stilling. Aurskog Sparebank har en stor kundemasse med basis på Romerike, meget god soliditet og en sterk markedsposisjon i regionen. Banken har lojale og kompetente medarbeidere, tette kunderelasjoner med korte beslutningslinjer og en sterk lokal forankring. Dette er forhold som betyr svært mye for den framtidige verdiskapningen. I dagens lavrentesituasjon oppleves vedvarende press på rentenettoen gjennom økt konkurranse. Banken gjør stadige grep for å tilpasse oss dette både i forhold til markedssituasjonen og inntjening. Denne situasjonen er forventet, og kommer bl.a som konsekvens av at stadig flere banker har oppfylt fremtidige soliditetskrav. Det er ikke oppstått nye, ukjente tapsutsatte engasjementer av betydning i løpet av 1. kvartal 2015, og kvaliteten i kredittmassen vurderes som stabilt god. ERKLÆRING I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDEL- LOVEN Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har hatt vesentlig betydning på virksomhetens stilling eller resultat i løpet av rapporteringsperioden. Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskapet etter vår beste overbevisning gir et rettvisende bilde over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet. Vi bekrefter at regnskapet etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene gir et rettvisende bilde av foretaket og konsernets finansielle stilling og resultat. Aurskog, 31. mars 2015 / 22. april 2015

5 Resultatregnskap konsern Note Renteinntekter og lignende inntekter ,97 % ,48 % ,53 % Rentekostnader og lignende kostnader ,25 % ,68 % ,77 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,72 % ,79 % ,76 % Utbytte og and. inntekter av verdipapirer m/var. avk ,02 % 536 0,03 % ,21 % Prov.inntekter og inntekter fra banktjenester ,56 % ,55 % ,60 % Prov.kostnader og kostnader ved banktjenester ,09 % ,09 % ,09 % Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer ,08 % ,22 % ,06 % Andre driftsinntekter ,11 % ,09 % ,10 % Netto driftsinntekter ekskl renteinntekter ,67 % ,80 % ,88 % Lønn og sosiale kostnader ,72 % ,74 % ,68 % Administrasjonskostnader ,22 % ,24 % ,24 % Avskrivninger mv. av varige driftsmidl. og immaterielle eiendeler 739 0,04 % 718 0,04 % ,04 % Andre driftskostnader ,36 % ,32 % ,30 % Sum driftskostnader ,34 % ,35 % ,26 % Resultat før tap og nedskrivninger ,05 % ,25 % ,37 % Tap på utlån, garantier m.v ,19 % ,21 % ,18 % Nedskr./revers. og gev/-tap på verdip. som er holdt for salg 2 0 0,00 % ,01 % ,06 % Resultat før skatt ,86 % ,03 % ,24 % Skatt på ordinært resultat ,25 % ,28 % ,32 % Resultat av ordinær drift etter skatt ,61 % ,74 % ,93 % Utvidet resultat(poster ført direkte i balansen) Estimatavvik på pensjonsordninger 0 0,00 % 0 0,00 % ,09 % Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg ,08 % -68 0,00 % ,45 % Utvidet resultat etter skatt ,08 % -68 0,00 % ,36 % Totalresultat ,52 % ,74 % ,29 % Balanse konsern Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder 4,6, Nedskrivninger på enkeltengasjementer Nedskrivninger på grupper Netto utlån til og fordringer på kunder Sert., obl. og andre rentebærende vp med verdiendring over res. Aksjer, andeler og andre vp med var. avk. med verdiend. over res. Aksjer, andeler og andre vp med variabel avk. tilgjengelig for salg Eierinteresser i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 5 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum Gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum Egenkapital Sum Gjeld og Egenkapital Poster utenom balansen Garantier - herav garanti overfor Bankenes Sikringsfond Bytteavtaler / swapavtaler Portefølje i Eika Boligkreditt AS

6 Resultatregnskap morbank Note Renteinntekter og lignende inntekter ,94 % ,49 % ,26 % Rentekostnader og lignende kostnader ,20 % ,65 % ,54 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,74 % ,84 % ,72 % Utbytte og and. inntekter av verdipapirer m/var. avk ,02 % 536 0,03 % ,19 % Prov.inntekter og inntekter fra banktjenester ,54 % ,54 % ,55 % Prov.kostnader og kostnader ved banktjenester ,09 % ,09 % ,09 % Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer ,08 % ,23 % ,06 % Andre driftsinntekter 28 0,00 % 35 0,00 % 201 0,00 % Netto driftsinntekter ekskl renteinntekter ,55 % ,72 % ,71 % Lønn og sosiale kostnader ,70 % ,73 % ,62 % Administrasjonskostnader ,21 % ,23 % ,22 % Avskrivninger mv. av varige driftsmidl. og immaterielle eiendeler 280 0,01 % 304 0,02 % ,02 % Andre driftskostnader ,35 % ,33 % ,29 % Sum driftskostnader ,28 % ,30 % ,14 % Resultat før tap og nedskrivninger ,01 % ,27 % ,29 % Tap på utlån, garantier m.v ,18 % ,21 % ,17 % Nedskr./revers. og gev/-tap på verdip. som er holdt for salg 2 0 0,00 % ,01 % ,05 % Resultat før skatt ,83 % ,05 % ,18 % Skatt på ordinært resultat ,25 % ,28 % ,30 % Resultat av ordinær drift etter skatt ,58 % ,77 % ,88 % Utvidet resultat(poster ført direkte i balansen) Estimatavvik på pensjonsordninger 0 0,00 % 0 0,00 % ,04 % Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg ,08 % -68 0,00 % ,01 % Utvidet resultat etter skatt ,08 % -68 0,00 % ,03 % Totalresultat ,50 % ,76 % ,84 % Balanse morbank Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Note Brutto utlån til og fordringer på kunder 4,6, Nedskrivninger på enkeltengasjementer Nedskrivninger på grupper Netto utlån til og fordringer på kunder Sert., obl. og andre rentebærende vp med verdiendring over res. Aksjer, andeler og andre vp med var. avk. med verdiend. over res. Aksjer, andeler og andre vp med variabel avk. tilgjengelig for salg Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum Gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum Egenkapital Sum Gjeld og Egenkapital Poster utenom balansen Garantier herav garanti overfor Bankenes Sikringsfond Bytteavtaler / swapavtaler Portefølje i Eika Boligkreditt AS

7 ENDRINGER I EGENKAPITAL MORBANK Utjevn. fond Annen EK Eierandelskapital Overkurs Grunnfond Overskudd Gavefond Avsetninger ureal Fond for gev. Sum I fjor Egenkapital 1. januar 150,357 16, ,052 0,000 10,000 37,304 8,278 20,539 35, , ,975 Utbytte overført til gjeld -16,539-16,539-16,539 Gaver overført til gjeld -4,000-4,000-2,000 Periodens resultat 11,029-1,552 9,477 13,714 Egenkapital 31. mar. 150,357 16, ,052 11,029 10,000 37,304 8,278 0,000 34, , ,150 KONSERN Utjevn. fond Annen EK Eierandelskapital Overkurs Grunnfond Overskudd Gavefond Avsetninger ureal Fond for gev. Sum I fjor Egenkapital 1. januar 150,357 16, ,052 0,000 10,000 37,304 5,057 20,539 35, , ,931 Utbytte overført til gjeld -16,539-16,539-16,539 Gaver overført til gjeld -4,000-4,000-2,000 Periodens resultat 11,273-1,552 9,721 13,162 Egenkapital 31. mar. 150,357 16, ,052 11,273 10,000 37,304 5,057 0,000 34, , ,554 KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømanalyse konsern Tilført fra årets drift Endring brutto utlån til kunder Endring innskudd fra kunder Endring gjeld til kredittinstitusjoner Endring kortsiktige verdipapirer Endring i gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Endring i eierinteresser i tilknyttede selskaper Endring i øvrige fordringer Endring i annen kortsiktig gjeld Utbetalt utbytte / gaver A Netto likvidendring virksomhet Investeringer i varige driftsmidler Salg varige driftsmidler B Netto likvidendring investering Endring i ansvarlig lånekapital Endring i innskutt egenkapital Endring i annen langsiktig gjeld C Netto likvidendring finansiering Netto likvidendringer i året Likviditetsbeholdning 1. januar Likviditetsbeholdning ved kvartalets slutt = Kontanter, innsk i Norges Bank og øvr. banker

8 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for Aurskog Sparebank og konsern omfatter perioden Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS. NOTE 2 INNTEKTER VERDIPAPIRER Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 0,394 0,536 14,691 Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper 0,000 0,000 0,000 Inntekter av eierinteresser i datterselskaper (konsernselskaper) 0,000 0,000 0,000 Utbytte og and. inntekter av verdipapirer m/var. avk 0,394 0,536 14,691 Verdiendring fin. eiendeler tilgjengelig for salg (utvidet resultat) -1,552-0,068 31,371 Netto verdiendring og gevinst/tap på: Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer -0,798 1,148 0,856 Aksjer og andre verdipapirer med variable avkastning 2,288 2,917 2,725 Valuta og finansielle derivater -0,059 0,150 0,808 Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer 1,432 4,215 4,390 Nedskr./revers. og gev/-tap på verdip. som er holdt for salg 0,000-0,241 3,951 NOTE 3 - KONSERN OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Konsernet består av morbanken Aurskog Sparebank og de heleide datterselskapene Aurskog Eiendom AS og Aurskog Eiendomsinvest AS. Tilknyttet selskap er Bankenes Boligmegler AS med en eierandel på 45 %. Mellomværende med datterselskaper og tilknyttede selskaper føres til ordinære kundebetingelser. Balanseført mellomværende med datterselskap Kasse-/drifts- og brukskreditter -8,000-5,000-5,000 Nedbetalingslån -108, , ,395 Innskudd uten avtalt løpetid 0,359 2,411 0,139 Innskudd med avtalt løpetid 0,000 0,005 0,012 Gjeld til datterselskaper / konsernbidrag 0,000 0,000 5,400 Eierinteresser i datterselskaper -21,145-17,203-21,145 Garantier 0,000 0,000 0,000 NOTE 4 MISLIGHOLD, TAP OG NEDSKRIVNINGER Tapsgjennomgang av bankens utlånsportefølje er foretatt i samsvar med utlånsforskrift. Nedskrivning på grupper justeres i takt med endringer i brutto utlån, endringer i risikoklassifiseringen, interne retningslinjer og hendelser i bankens markedsområde. Bankens samlede nedskrivninger utgjør 34,0 mill (34,9 mill) hvorav nedskrivninger på grupper utgjør 22,2 mill (22,2 mill). I løpet av 1. kvartal er det en økning i sum brutto misligholdte lån innenfor personmarkedet og en betydelig nedgang innenfor bedriftsmarkedet. Brutto tapsutsatte lån går i sum svakt opp. Brutto misligholdte lån utgjør 1,1 % (1,2 %) av brutto utlån. Misligholdte lån (over 90 dager) PM BM SUM PM BM SUM PM BM SUM Brutto misligholdte lån Nedskr. på enkelteng Netto misligholdte lån Øvrige tapsutsatte lån (med individuelle nedskrivninger) PM BM SUM PM BM SUM PM BM SUM Brutto tapsutsatte lån Nedskr. på enkelteng Netto tapsutsatte lån

9 Tap og nedskrivninger Dette kvartal Hittil i fjor Hele fjor Netto endring i nedskrivninger på enkeltengasjementer -1,525-30,200-29,620 Endring i nedskrivninger på grupper av lån 0,146 1,043 0,904 Konstaterte tap på utlån uten tidligere nedskrivning 0,433 0,301 2,290 Konstaterte tap på utlån med tidligere nedskrivning 4,500 33,384 40,743 Inngang på tidligere konstaterte tap -0,070-0,838-1,534 Tap på utlån, garantier m.v. i året 3,484 3,689 12,784 NOTE 5 INNSKUDD FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Person 2.675,0 58,0 % 2.481,3 59,9 % 2.716,5 59,2 % Finans 75,8 1,6 % 98,2 2,4 % 100,3 2,2 % Offentlig 104,5 2,3 % 66,4 1,6 % 54,2 1,2 % A - Jordbruk, skogbruk og fiske 56,4 1,2 % 49,2 1,2 % 50,5 1,1 % B - Bergverksdrift og utvinning 0,3 0,0 % 0,2 0,0 % 0,4 0,0 % C - Industri 69,1 1,5 % 75,6 1,8 % 79,6 1,7 % E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 4,9 0,1 % 2,5 0,1 % 4,8 0,1 % F - Bygge- og anleggsvirksomhet 261,0 5,7 % 207,1 5,0 % 298,8 6,5 % G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 159,3 3,5 % 197,5 4,8 % 164,0 3,6 % H - Transport og lagring 35,2 0,8 % 33,3 0,8 % 38,1 0,8 % I - Overnattings- og serveringsvirksomhet 7,2 0,2 % 6,2 0,2 % 7,8 0,2 % J - Informasjon og kommunikasjon 17,1 0,4 % 20,0 0,5 % 19,0 0,4 % K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 155,1 3,4 % 151,7 3,7 % 165,5 3,6 % L - Omsetning og drift av fast eiendom 548,9 11,9 % 377,6 9,1 % 426,1 9,3 % M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 135,8 2,9 % 78,6 1,9 % 128,1 2,8 % N - Forretningsmessig tjenesteyting 39,4 0,9 % 61,4 1,5 % 36,8 0,8 % P - Undervisning 4,9 0,1 % 3,0 0,1 % 5,4 0,1 % Q - Helse- og sosialtjenester 78,1 1,7 % 71,1 1,7 % 71,8 1,6 % R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 38,1 0,8 % 35,9 0,9 % 59,6 1,3 % S - Annen tjenesteyting 145,1 3,1 % 125,7 3,0 % 163,1 3,6 % T - Lønnet arbeid i private husholdninger 0,6 0,0 % 0,6 0,0 % 0,7 0,0 % Totalt 4.611,9 100,0 % 4.143,3 100,0 % 4.591,0 100,0 % Innenfor bankens definerte kjernemarkedsområde 2.648,1 57,4 % 2.294,4 55,4 % 2.614,8 57,0 % NOTE 6 UTLÅN FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Person 4.401,6 71,1 % 3.920,7 66,8 % 4.275,3 69,5 % Offentlig - 0,0 % 0,1 0,0 % - 0,0 % A - Jordbruk, skogbruk og fiske 83,2 1,3 % 66,6 1,1 % 88,3 1,4 % C - Industri 50,5 0,8 % 55,6 0,9 % 55,0 0,9 % E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet - 0,0 % 2,0 0,0 % - 0,0 % F - Bygge- og anleggsvirksomhet 444,5 7,2 % 446,0 7,6 % 465,2 7,6 % G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 176,4 2,8 % 131,2 2,2 % 117,4 1,9 % H - Transport og lagring 42,9 0,7 % 45,4 0,8 % 39,3 0,6 % I - Overnattings- og serveringsvirksomhet 10,1 0,2 % 13,9 0,2 % 10,1 0,2 % J - Informasjon og kommunikasjon 5,2 0,1 % 4,0 0,1 % 5,1 0,1 % K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 99,1 1,6 % 107,7 1,8 % 99,0 1,6 % L - Omsetning og drift av fast eiendom 721,7 11,7 % 933,8 15,9 % 837,9 13,6 % M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 28,8 0,5 % 25,8 0,4 % 28,8 0,5 % N - Forretningsmessig tjenesteyting 31,4 0,5 % 23,6 0,4 % 30,0 0,5 % O - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt 0,1 offentlig 0,0 % forvaltning - 0,0 % 0,1 0,0 % P - Undervisning 0,6 0,0 % 1,0 0,0 % 0,8 0,0 % Q - Helse- og sosialtjenester 55,4 0,9 % 50,4 0,9 % 56,7 0,9 % R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 30,6 0,5 % 31,5 0,5 % 31,4 0,5 % S - Annen tjenesteyting 8,5 0,1 % 10,4 0,2 % 7,2 0,1 % T - Lønnet arbeid i private husholdninger 0,3 0,0 % 0,4 0,0 % 0,3 0,0 % Totalt 6.190,8 100,0 % 5.870,0 100,0 % 6.147,9 100,0 % Innenfor bankens definerte kjernemarkedsområde 4.309,7 69,6 % 3.946,0 67,2 % 4.255,6 69,2 %

10 NOTE 7 RISIKOPROFIL Personmarked Brutto Nedskrivninger Brutto Nedskrivninger Brutto Nedskrivninger Risikoklasse utlån % engasj. grupper utlån % engasj. grupper utlån % engasj. grupper A Ingen risiko , , ,6 0 0 B Lav risiko , , , C Normal risiko , , , D Normal-høy risiko , , , E Høy risiko , , , Ikke klassifisert , , , Sum utlån , , , Bedriftsmarked Brutto Nedskrivninger Brutto Nedskrivninger Brutto Nedskrivninger Risikoklasse utlån % engasj. grupper utlån % engasj. grupper utlån % engasj. grupper A Ingen risiko , , ,2 0 0 B Lav risiko , , , C Normal risiko , , , D Normal-høy risiko , , , E Høy risiko , , , Ikke klassifisert , , ,2 0 8 Sum utlån , , , Totalt Brutto Nedskrivninger Brutto Nedskrivninger Brutto Nedskrivninger Risikoklasse utlån % engasj. grupper utlån % engasj. grupper utlån % engasj. grupper A Ingen risiko , , ,0 0 0 B Lav risiko , , , C Normal risiko , , , D Normal-høy risiko , , , E Høy risiko , , , Ikke klassifisert , , , Sum utlån , , , NOTE 8 UTBYTTE Utbytte for 2014 ble beregnet til kr 14,67, hvorav kr 3.67 ble overført til Utjevningsfondet. Kontantutbytte pr egenkapitalbevis for 2014 ble fastsatt til kr 11,00. Utbetalingsdato var 13. mars NOTE 9 - EGENKAPITALBEVIS (AURG) Største eiere Antall Andel Kjell-Tore Skedsmo ,01 % Jan Martinsen Holding AS ,59 % MP Pensjon ,99 % Jan Skøld ,50 % Brus AS ,39 % Wenche Tørnby ,15 % Karl's AS ,03 % Hans Sauge ,94 % Gangnæs Eiendom A/S ,66 % Pateco AS ,47 % Oddbjørn Berg ,46 % O. M. Holding AS ,41 % Største eiere Antall Andel Jan Olberg ,38 % Berger Eiendom AS ,34 % Pål Steinar Grjotheim ,33 % Ole Ludvig Nordby ,33 % Varia Holding AS ,33 % BTHA Holding AS ,04 % Ulf Ryen ,00 % Thomas K. Waaler ,00 % Sum 20 største eiere ,37 % Øvrige eiere ,63 % Totalt ,00 %

11 NOTE 10 KAPITALDEKNING Morbank Grunnfondet (Sparebankens fond) 433,052 9,9 % 392,419 9,6 % 433,052 10,2 % Eierandelsbeviskapital 150,357 3,5 % 150,357 3,7 % 150,357 3,6 % Overkurs 16,958 0,4 % 16,958 0,4 % 16,958 0,4 % Annen egenkapital 8,278 0,2 % 14,495 0,4 % 8,278 0,2 % Gavefond 10,000 0,2 % 10,000 0,2 % 10,000 0,2 % Utjevningsfond 37,304 0,9 % 31,784 0,8 % 37,304 0,9 % Fond for urealiserte gevinster 25,008 0,6 % 4,356 0,1 % 26,141 0,6 % Avsatt til utbytte 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 16,539 0,4 % Avsatt til gaver til allmennyttige formål 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 4,000 0,1 % 50% av overskudd etter skatt 0,000 0,0 % 6,891 0,2 % 0,000 0,0 % Egenkapital 680,957 15,6 % 627,260 15,4 % 702,629 16,6 % Fradrag for utsatt skattefordel 0,000 0,0 % -1,686 0,0 % 0,000 0,0 % Fradrag for avsetning til utbytte og gaver 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % -20,539-0,5 % Fradrag for overfinansiering av pensjonsforpliktelser -0,435 0,0 % -0,108 0,0 % 0,000 0,0 % Fradrag ansv. kap. i andre fin.inst. -50,340-1,2 % -26,747-0,7 % -26,397-0,6 % Fond for urealiserte gevinster 0,000 0,0 % -4,356-0,1 % -26,141-0,6 % Ren kjernekapital 630,182 14,5 % 594,363 14,6 % 629,552 14,9 % Fondsobligasjoner 119,622 2,7 % 120,000 2,9 % 119,601 2,8 % Fradrag ansv. kap. i andre fin.inst. -42,056-1,0 % -24,000-0,6 % -59,938-1,4 % Kjernekapital 707,748 16,3 % 690,363 17,0 % 689,215 16,3 % Tidsbegrenset ansvarlig kapital 84,737 1,9 % 85,000 2,1 % 84,730 2,0 % Fradrag ansv. kap. i andre fin.inst. -37,755-0,9 % -2,747-0,1 % -43,720-1,0 % Netto tilleggskapital 46,982 1,1 % 82,253 2,0 % 41,010 1,0 % Netto ansvarlig kapital 754,729 17,3 % 772,616 19,0 % 730,224 17,3 % Kredittrisiko: Grunnlag Kapitalkrav Grunnlag Kapitalkrav Grunnlag Kapitalkrav Lokale og regionale myndigheter 16,809 1,345 4,615 0,369 15,818 1,265 Offentlig eide foretak 22,371 1,790 23,390 1,871 22,395 1,792 Institusjoner 219,384 17, ,686 22, ,017 20,561 Foretak 256,997 20, ,270 11, ,447 24,196 Massemarked 0,000 0,000 55,465 4,437 0,000 0,000 Engasjementer med pant i fast eiendom 2.846, , , , , ,172 Forfalte engasjementer 69,629 5,570 74,781 5,982 42,706 3,416 Obligasjoner med fortrinnsrett 14,756 1,180 14,191 1,135 13,190 1,055 Andeler i verdipapirfond 199,366 15,949 60,355 4, ,517 25,241 Øvrige engasjementer 396,946 31, ,550 28, ,755 28,780 Samlet kapitalkrav for kredittrisiko, standardmetoden 4.043, , , , , ,480 Operasjonell risiko 309,788 24, ,800 23, ,804 23,984 Sum 4.353, , , , , ,464 Fradrag i kapitalkravet -6,054 Totalt 348, , ,464 Overskudd av ansvarlig kapital 406, , ,760 Kapitaldekning iberegnet 50 % av overskudd etter skatt % av resultat hittil i år 5,637 Ren kjernekapital 14,6 % Kjernekapital 16,4 % Netto ansvarlig kapital 17,5 %

12 HOVEDKONTOR: AVDELINGSKONTORER: Aurskog Bjørkelangen Jessheim Senterveien 15, 1930 Aurskog Besøksadresse: Bjørkeveien 12 Besøksadresse: Trondheimsvn 84 TELEFAKS: Telefaks: Telefaks: Årnes Telefon: Besøksadresse: Skolegata 6 E-post: Telefaks: Web: Organisasjonsnr: NO MVA

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

stor nok for folk flest

stor nok for folk flest AURSKOG SPAREBANK stor nok for folk flest Delårsrapport 1. kvartal 2009 GENERELT Regnskapet er utarbeidet etter International Finance Reporting Standard (IFRS). Kommentarer er gitt på grunnlag av morbankens

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Tinn Sparebank

Kvartalsrapport Tinn Sparebank Kvartalsrapport Tinn Sparebank Regnskap Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 20 765 25 018 92 832 Rentekostnader og lignende kostnader 8 151 12 408 41 713 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 18.748 20.961 37.862 42.992 83.409 Rentekostnader og

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE KVARTALSRAPPORT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.023 30.656 83.311 90.025 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 14.193 18.427 43.857

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 29.203 34.881 133.563 Rentekostnader og lignende kostnader 9.478 15.886 57.606 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 %

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 % 81 % Utlån 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % Landbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Eiendomsdrift etc Annen næring Personkunder Styreleder Ansattes representant Fungerende banksjef RESULTATREGNSKAP

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2015

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2015 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2015 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2015 har Vang Sparebank

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret.

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret. Odal Sparebanks resultat før tap i 3.kvartal var 11,8 mill., en nedgang på 7,2 mill. fra 3.kvartal 2014. Nedgangen henger sammen med engangsgevinst ved salg av Nets-aksjer som i 2014 bidro med over kr.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer