Renteinntekter ,94 % ,49 % ,26 % Rentekostnader ,20 % ,65 % ,54 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2015

2 Hovedtall Morbank Renteinntekter ,94 % ,49 % ,26 % Rentekostnader ,20 % ,65 % ,54 % Rentenetto ,74 % ,84 % ,72 % Provisjonsnetto ,45 % ,46 % ,46 % Utbytte- og Verdipapirinntekter ,10 % ,26 % ,25 % Andre driftsinntekter 28 0,00 % 35 0,00 % 201 0,00 % Netto driftsinntekter ekskl rentenetto ,55 % ,72 % ,71 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,29 % ,57 % ,44 % Personalkostnader ,70 % ,73 % ,62 % Øvrige driftskostnader ,58 % ,57 % ,52 % SUM DRIFTSKOSTNADER ,28 % ,30 % ,14 % RESULTAT FØR TAP OG NEDSKRIVNINGER ,01 % ,27 % ,29 % Tap på utlån ,18 % ,21 % ,17 % Verdiendring anleggsaksjer 0 0,00 % ,01 % ,05 % RESULTAT FØR SKATT ,83 % ,05 % ,18 % Skatt på ordinært resultat ,25 % ,28 % ,30 % RESULTAT ETTER SKATT ,58 % ,77 % ,88 % Resultat pr egenkapitalbevis (EPS) 2,32 2,99 14,67 NØKKELTALL Regnskap Regnskap Regnskap Morbank Egenkapitalavkastning etter skatt, annualisert 6,2 % 8,7 % 9,9 % Kostnadsprosent 55,9 % 50,7 % 46,9 % Kostnadsprosent ekskl. gevinst/tap på verdipapirer 57,8 % 55,8 % 48,0 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFV) Brutto utlån i prosent av forvaltningskapital 79,9 % 79,2 % 78,5 % Utlånsvekst siste 12 mndr 5,5 % 6,7 % 4,0 % Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 59,6 % 55,9 % 58,6 % Innskuddsdekning (i prosent av brutto utlån) 74,5 % 70,6 % 74,7 % Innskuddsvekst siste 12 mndr 11,3 % 7,2 % 14,1 % Brutto misligholdte lån (over 90 dager) Netto misligholdte lån Brutto tapsutsatte lån Netto tapsutsatte lån Brto tapsutsatte og misligholdte lån i % av brto utlån 1,1 % 1,3 % 1,1 % Samlede nedskrivninger i % av misligholdte og tapsutsatte lån 47,9 % 44,2 % 50,5 % Kapitaldekning 17,3 % 19,0 % 17,3 % Kjernekapitaldekning 14,5 % 17,0 % 16,3 % Ren kjernekapitaldekning 14,5 % 14,6 % 14,9 % Antall årsverk ved utgangen av perioden 59,5 60,3 58,5 Driftsresultat pr egenkapitalbevis, akkumulert (EPS) 2,32 2,99 14,67 Antall utstedte egenkapitalbevis Antall egenkapitalbeviseiere Børskurs ved periodens slutt 180,50 155,00 180,00 Egenkapitalbevisbrøk 31,60 % 33,08 % 33,08 % Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis 147,36 137,35 156,70 P/E (Price/Earnings) 19,47 12,98 12,27 P/B (Price/Book Value) 1,22 1,13 1,15 Likviditetsindikator 1 115,7 116,5 116,8 Likviditetsindikator 2 121,3 120,4 123,7

3 Styrets kommentarer til årsregnskapet pr 31. mars 2015 GENERELT Regnskapet er utarbeidet etter International Finance Reporting Standard (IFRS). Kommentarer er gitt på grunnlag av morbankens regnskap da det er dette som danner grunnlag for utbetaling av utbytte. Regnskapet ved utgangen av 1. kvartal preges av stabil og god bankdrift med solid inntjening rentenetto opp fra forrige kvartal stabil provisjonsnetto lavere avkastning fra verdipapirmarkedet stabile driftskostnader lavere tapskostnad RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift etter skatt ved utgangen av perioden utgjør NOK 11,0 mill (NOK 13,8 mill). Resultatet er som forventet og vurderes som solid. Rentenetto utgjør NOK 33,0 mill (NOK 33,1 mill). I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør rentenettoen 1,74 % (1,84 %). Dette er opp fra 1,65 % i foregående kvartal isolert. Netto Driftsinntekter utover rentenetto utgjør NOK 10,4 mill (NOK 13,0 mill). I forhold til 1. kvartal 2014 har utbytteinntektene falt med NOK 0,1 mill, provisjonsnettoen har økt med NOK 0,3 mill til NOK 8,6 mill, og avkastningen på bankens verdipapirportefølje har falt med NOK 2,8 mill til NOK 1,4 mill. Nedgangen på verdipapirportefølje skyldes i hovedsak urealisert kursnedgang på rentebærende papirer. Driftskostnadene utgjør NOK 24,3 mill (NOK 23,4 mill), og utgjør 1,28 % (1,30 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto utgiftsførte tap og nedskrivninger på lån utgjør NOK 3,5 mill (NOK 3,7 mill), jfr. note 4 Mislighold, tap og nedskrivninger. Bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt er 6,2 % mot 8,7 % ved utgangen av 1. kvartal RESULTAT PR EGENKAPITALBEVIS (AURG) Resultat pr. egenkapitalbevis (EPS) er kr 2,32 (kr 2,99). Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis er det samme. Banken har ( ) egenkapitalbevis fordelt på 648 (632) egenkapitalbeviseiere, jfr. note 9 og tabell med nøkkeltall. RISIKOOMRÅDER Kredittrisiko Kredittrisikoen overvåkes gjennom bankens risikoklassifiseringssystem. Banken følger aktivt opp løpende engasjementer, og alle kreditter besluttes i henhold til bankens fullmaktsstruktur. Styret mener at sterkere fokus på oppfølging og forebygging av tap og mislighold gjennom bl.a kompetanseheving, over tid har gitt bedret kvalitet i utlånsporteføljen og en lavere tapskostnad. Andelen næringslån er fortsatt fallende og utgjør nå 28,9 % (33,2 %). Klasse A, B og C utgjør til sammen 94,1 % mot 94,8 % i fjor, og klasse D og E utgjør 5,6 % mot 5,1 % i fjor. De samlede nedskrivninger dekker 47,9 % (44,2 %) av brutto misligholdte og tapsutsatte lån. Likviditetsrisiko Pengemarkedsrenten (3-mnd NIBOR) falt fra 1,48 % i starten av kvartalet og til helt ned til 1,21 % 19. mars. Da Norges Bank overraskende holdt styringsrenten uendret 19. mars, økte renten igjen til i underkant av 1,50 %, hvor nivået ligger ved utgangen av kvartalet. De indikative spreadene (risikopåslaget) på et 3-års obligasjonslån for Aurskog Sparebank har vært rimelig stabile gjennom kvartalet og ligger på 0,49 prosentpoeng ved utgangen av perioden, mot 0,51 prosentpoeng ved utgangen av forrige kvartal. Aurskog Sparebank har likviditetssituasjonen under daglig oppfølging. Banken er i hovedsak langsiktig fundet og det arbeides kontinuerlig for å sikre målsettingen om stabil funding 12 mnd fram i tid. Bankens neste forfall på pengemarkedslån kommer i 3. kvartal 2015 på NOK 77 mill, og deretter NOK 250 mill i 4. kvartal. Med normal drift har banken en likviditetsreserve som sammen med langsiktige trekkrettigheter er tilstrekkelig til å dekke alle forfall i kommende 12-måneders periode. Banken har gode likviditetsreserver sikret gjennom trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner, samt en betydelig mengde innskudd i andre finansinstitusjoner og likvide verdipapirer. Den lange likviditetsindikatoren er 115,7 % (116,5 %) ved utgangen av perioden, og den korte indikatoren var 121,3 % (120,4 %). Begge indikatorene ligger godt over bankens interne mål og Finanstilsynets krav. Markedsrisiko Bankens valutarisiko er fortsatt ubetydelig, og valutabeholdningen er i sin helhet for videresalg til kunder. Totalt utgjorde valutabeholdningen NOK 0,6 mill (NOK 0,6 mill) ved utgangen av perioden. Det er ingen valutarisiko knyttet til investeringer i aksjer og obligasjoner. Renterisikoen er begrenset da banken i hovedsak har flytende rente både på utlån og innskudd. Obligasjonslån løper til flytende rente eller er sikret med swapavtaler. FORVALTNINGSKAPITAL Bankens forvaltningskapital er NOK 7.744,5 mill (NOK 7.416,1 mill). Dette gir en vekst i løpet av året på +4,4 % (+2,8 %). UTLÅN Utlånsvekst på lån i egen balanse siste 12 måneder er + 5,5 % (+ 6,7 %). I tillegg til utlån i egen balanse har banken en formidlet portefølje i EBK på NOK 1.659,0 mill (NOK 1.830,7 mill) som er en nedgang siste 12 måneder på 9,4 % (+ 11,2 %). Samlet kredittvekst siste 12 måneder inkl EBK er dermed + 1,9 % (+ 7,7 %).

4 Utlån til privatmarkedet utgjør 71,1 % (66,8 %) av brutto utlån. Hensyntatt bankens portefølje i EBK er andelen 77,2 % (74,7 %). Fordeling etter næringsgrupper viser kun mindre forskyvninger mellom de ulike grupper, jfr. note 5 og 6. INNSKUDD Innskudd fra kunder viser en 12 måneders vekst på + 11,3 % (+ 7,2 %). Ved periodens slutt var innskuddsdekningen på 74,5 % (70,6 %). VERDIPAPIRER Bankens beholdning av børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner er vurdert til markedsverdi. Fastsettelse av markedsverdier er enten børskurser eller kurser satt av uavhengig meglerforetak for ikke børsnoterte verdipapirer. En mindre del av porteføljen er klassifisert som tilgjengelig for salg med verdiendring over egenkapitalen. Verdiendringer i verdipapirer klassifisert som tilgjengelig for salg vises under utvidet resultat, og er ført mot Fond for urealiserte gevinster. SOLIDITET Etter reglene i Basel III - CRD IV har banken en kapitaldekning på 17,3 % (19,0 %). Kjernekapitaldekningen er 16,3 % (17,0 %). Ren kjernekapital utgjør 14,5 % (14,6 %). Banken opplever svingninger i bankens kapitaldekning de siste periodene pga endrede beregningsregler, og uten at banken som sådan har endret seg vesentlig. Fra og med 1. kvartal 2015 medregnes ikke lengre 50 % av overskudd etter skatt i den rene kjernekapitalen. Dette vil kun gjøres ved årsslutt. Dette vil gi redusert kapitaldekning gjennom året, men samme effekt på helårsresultat som i de foregående år. Banken er fortsatt solid med en total kapitaldekning som ligger langt over dagens minimumskrav fra myndighetene på 13,5 %. Styret overvåker løpende utviklingen i bankens kapitaldekning, og banken er svært godt posisjonert i forhold til fremtidig økte kapitalkrav gjennom innføring av regelverket i Basel III CRD IV. UTSIKTENE Det er ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som endrer bankens stilling. Aurskog Sparebank har en stor kundemasse med basis på Romerike, meget god soliditet og en sterk markedsposisjon i regionen. Banken har lojale og kompetente medarbeidere, tette kunderelasjoner med korte beslutningslinjer og en sterk lokal forankring. Dette er forhold som betyr svært mye for den framtidige verdiskapningen. I dagens lavrentesituasjon oppleves vedvarende press på rentenettoen gjennom økt konkurranse. Banken gjør stadige grep for å tilpasse oss dette både i forhold til markedssituasjonen og inntjening. Denne situasjonen er forventet, og kommer bl.a som konsekvens av at stadig flere banker har oppfylt fremtidige soliditetskrav. Det er ikke oppstått nye, ukjente tapsutsatte engasjementer av betydning i løpet av 1. kvartal 2015, og kvaliteten i kredittmassen vurderes som stabilt god. ERKLÆRING I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDEL- LOVEN Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har hatt vesentlig betydning på virksomhetens stilling eller resultat i løpet av rapporteringsperioden. Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskapet etter vår beste overbevisning gir et rettvisende bilde over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet. Vi bekrefter at regnskapet etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene gir et rettvisende bilde av foretaket og konsernets finansielle stilling og resultat. Aurskog, 31. mars 2015 / 22. april 2015

5 Resultatregnskap konsern Note Renteinntekter og lignende inntekter ,97 % ,48 % ,53 % Rentekostnader og lignende kostnader ,25 % ,68 % ,77 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,72 % ,79 % ,76 % Utbytte og and. inntekter av verdipapirer m/var. avk ,02 % 536 0,03 % ,21 % Prov.inntekter og inntekter fra banktjenester ,56 % ,55 % ,60 % Prov.kostnader og kostnader ved banktjenester ,09 % ,09 % ,09 % Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer ,08 % ,22 % ,06 % Andre driftsinntekter ,11 % ,09 % ,10 % Netto driftsinntekter ekskl renteinntekter ,67 % ,80 % ,88 % Lønn og sosiale kostnader ,72 % ,74 % ,68 % Administrasjonskostnader ,22 % ,24 % ,24 % Avskrivninger mv. av varige driftsmidl. og immaterielle eiendeler 739 0,04 % 718 0,04 % ,04 % Andre driftskostnader ,36 % ,32 % ,30 % Sum driftskostnader ,34 % ,35 % ,26 % Resultat før tap og nedskrivninger ,05 % ,25 % ,37 % Tap på utlån, garantier m.v ,19 % ,21 % ,18 % Nedskr./revers. og gev/-tap på verdip. som er holdt for salg 2 0 0,00 % ,01 % ,06 % Resultat før skatt ,86 % ,03 % ,24 % Skatt på ordinært resultat ,25 % ,28 % ,32 % Resultat av ordinær drift etter skatt ,61 % ,74 % ,93 % Utvidet resultat(poster ført direkte i balansen) Estimatavvik på pensjonsordninger 0 0,00 % 0 0,00 % ,09 % Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg ,08 % -68 0,00 % ,45 % Utvidet resultat etter skatt ,08 % -68 0,00 % ,36 % Totalresultat ,52 % ,74 % ,29 % Balanse konsern Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder 4,6, Nedskrivninger på enkeltengasjementer Nedskrivninger på grupper Netto utlån til og fordringer på kunder Sert., obl. og andre rentebærende vp med verdiendring over res. Aksjer, andeler og andre vp med var. avk. med verdiend. over res. Aksjer, andeler og andre vp med variabel avk. tilgjengelig for salg Eierinteresser i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 5 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum Gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum Egenkapital Sum Gjeld og Egenkapital Poster utenom balansen Garantier - herav garanti overfor Bankenes Sikringsfond Bytteavtaler / swapavtaler Portefølje i Eika Boligkreditt AS

6 Resultatregnskap morbank Note Renteinntekter og lignende inntekter ,94 % ,49 % ,26 % Rentekostnader og lignende kostnader ,20 % ,65 % ,54 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,74 % ,84 % ,72 % Utbytte og and. inntekter av verdipapirer m/var. avk ,02 % 536 0,03 % ,19 % Prov.inntekter og inntekter fra banktjenester ,54 % ,54 % ,55 % Prov.kostnader og kostnader ved banktjenester ,09 % ,09 % ,09 % Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer ,08 % ,23 % ,06 % Andre driftsinntekter 28 0,00 % 35 0,00 % 201 0,00 % Netto driftsinntekter ekskl renteinntekter ,55 % ,72 % ,71 % Lønn og sosiale kostnader ,70 % ,73 % ,62 % Administrasjonskostnader ,21 % ,23 % ,22 % Avskrivninger mv. av varige driftsmidl. og immaterielle eiendeler 280 0,01 % 304 0,02 % ,02 % Andre driftskostnader ,35 % ,33 % ,29 % Sum driftskostnader ,28 % ,30 % ,14 % Resultat før tap og nedskrivninger ,01 % ,27 % ,29 % Tap på utlån, garantier m.v ,18 % ,21 % ,17 % Nedskr./revers. og gev/-tap på verdip. som er holdt for salg 2 0 0,00 % ,01 % ,05 % Resultat før skatt ,83 % ,05 % ,18 % Skatt på ordinært resultat ,25 % ,28 % ,30 % Resultat av ordinær drift etter skatt ,58 % ,77 % ,88 % Utvidet resultat(poster ført direkte i balansen) Estimatavvik på pensjonsordninger 0 0,00 % 0 0,00 % ,04 % Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg ,08 % -68 0,00 % ,01 % Utvidet resultat etter skatt ,08 % -68 0,00 % ,03 % Totalresultat ,50 % ,76 % ,84 % Balanse morbank Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Note Brutto utlån til og fordringer på kunder 4,6, Nedskrivninger på enkeltengasjementer Nedskrivninger på grupper Netto utlån til og fordringer på kunder Sert., obl. og andre rentebærende vp med verdiendring over res. Aksjer, andeler og andre vp med var. avk. med verdiend. over res. Aksjer, andeler og andre vp med variabel avk. tilgjengelig for salg Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum Gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum Egenkapital Sum Gjeld og Egenkapital Poster utenom balansen Garantier herav garanti overfor Bankenes Sikringsfond Bytteavtaler / swapavtaler Portefølje i Eika Boligkreditt AS

7 ENDRINGER I EGENKAPITAL MORBANK Utjevn. fond Annen EK Eierandelskapital Overkurs Grunnfond Overskudd Gavefond Avsetninger ureal Fond for gev. Sum I fjor Egenkapital 1. januar 150,357 16, ,052 0,000 10,000 37,304 8,278 20,539 35, , ,975 Utbytte overført til gjeld -16,539-16,539-16,539 Gaver overført til gjeld -4,000-4,000-2,000 Periodens resultat 11,029-1,552 9,477 13,714 Egenkapital 31. mar. 150,357 16, ,052 11,029 10,000 37,304 8,278 0,000 34, , ,150 KONSERN Utjevn. fond Annen EK Eierandelskapital Overkurs Grunnfond Overskudd Gavefond Avsetninger ureal Fond for gev. Sum I fjor Egenkapital 1. januar 150,357 16, ,052 0,000 10,000 37,304 5,057 20,539 35, , ,931 Utbytte overført til gjeld -16,539-16,539-16,539 Gaver overført til gjeld -4,000-4,000-2,000 Periodens resultat 11,273-1,552 9,721 13,162 Egenkapital 31. mar. 150,357 16, ,052 11,273 10,000 37,304 5,057 0,000 34, , ,554 KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømanalyse konsern Tilført fra årets drift Endring brutto utlån til kunder Endring innskudd fra kunder Endring gjeld til kredittinstitusjoner Endring kortsiktige verdipapirer Endring i gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Endring i eierinteresser i tilknyttede selskaper Endring i øvrige fordringer Endring i annen kortsiktig gjeld Utbetalt utbytte / gaver A Netto likvidendring virksomhet Investeringer i varige driftsmidler Salg varige driftsmidler B Netto likvidendring investering Endring i ansvarlig lånekapital Endring i innskutt egenkapital Endring i annen langsiktig gjeld C Netto likvidendring finansiering Netto likvidendringer i året Likviditetsbeholdning 1. januar Likviditetsbeholdning ved kvartalets slutt = Kontanter, innsk i Norges Bank og øvr. banker

8 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for Aurskog Sparebank og konsern omfatter perioden Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS. NOTE 2 INNTEKTER VERDIPAPIRER Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 0,394 0,536 14,691 Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper 0,000 0,000 0,000 Inntekter av eierinteresser i datterselskaper (konsernselskaper) 0,000 0,000 0,000 Utbytte og and. inntekter av verdipapirer m/var. avk 0,394 0,536 14,691 Verdiendring fin. eiendeler tilgjengelig for salg (utvidet resultat) -1,552-0,068 31,371 Netto verdiendring og gevinst/tap på: Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer -0,798 1,148 0,856 Aksjer og andre verdipapirer med variable avkastning 2,288 2,917 2,725 Valuta og finansielle derivater -0,059 0,150 0,808 Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer 1,432 4,215 4,390 Nedskr./revers. og gev/-tap på verdip. som er holdt for salg 0,000-0,241 3,951 NOTE 3 - KONSERN OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Konsernet består av morbanken Aurskog Sparebank og de heleide datterselskapene Aurskog Eiendom AS og Aurskog Eiendomsinvest AS. Tilknyttet selskap er Bankenes Boligmegler AS med en eierandel på 45 %. Mellomværende med datterselskaper og tilknyttede selskaper føres til ordinære kundebetingelser. Balanseført mellomværende med datterselskap Kasse-/drifts- og brukskreditter -8,000-5,000-5,000 Nedbetalingslån -108, , ,395 Innskudd uten avtalt løpetid 0,359 2,411 0,139 Innskudd med avtalt løpetid 0,000 0,005 0,012 Gjeld til datterselskaper / konsernbidrag 0,000 0,000 5,400 Eierinteresser i datterselskaper -21,145-17,203-21,145 Garantier 0,000 0,000 0,000 NOTE 4 MISLIGHOLD, TAP OG NEDSKRIVNINGER Tapsgjennomgang av bankens utlånsportefølje er foretatt i samsvar med utlånsforskrift. Nedskrivning på grupper justeres i takt med endringer i brutto utlån, endringer i risikoklassifiseringen, interne retningslinjer og hendelser i bankens markedsområde. Bankens samlede nedskrivninger utgjør 34,0 mill (34,9 mill) hvorav nedskrivninger på grupper utgjør 22,2 mill (22,2 mill). I løpet av 1. kvartal er det en økning i sum brutto misligholdte lån innenfor personmarkedet og en betydelig nedgang innenfor bedriftsmarkedet. Brutto tapsutsatte lån går i sum svakt opp. Brutto misligholdte lån utgjør 1,1 % (1,2 %) av brutto utlån. Misligholdte lån (over 90 dager) PM BM SUM PM BM SUM PM BM SUM Brutto misligholdte lån Nedskr. på enkelteng Netto misligholdte lån Øvrige tapsutsatte lån (med individuelle nedskrivninger) PM BM SUM PM BM SUM PM BM SUM Brutto tapsutsatte lån Nedskr. på enkelteng Netto tapsutsatte lån

9 Tap og nedskrivninger Dette kvartal Hittil i fjor Hele fjor Netto endring i nedskrivninger på enkeltengasjementer -1,525-30,200-29,620 Endring i nedskrivninger på grupper av lån 0,146 1,043 0,904 Konstaterte tap på utlån uten tidligere nedskrivning 0,433 0,301 2,290 Konstaterte tap på utlån med tidligere nedskrivning 4,500 33,384 40,743 Inngang på tidligere konstaterte tap -0,070-0,838-1,534 Tap på utlån, garantier m.v. i året 3,484 3,689 12,784 NOTE 5 INNSKUDD FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Person 2.675,0 58,0 % 2.481,3 59,9 % 2.716,5 59,2 % Finans 75,8 1,6 % 98,2 2,4 % 100,3 2,2 % Offentlig 104,5 2,3 % 66,4 1,6 % 54,2 1,2 % A - Jordbruk, skogbruk og fiske 56,4 1,2 % 49,2 1,2 % 50,5 1,1 % B - Bergverksdrift og utvinning 0,3 0,0 % 0,2 0,0 % 0,4 0,0 % C - Industri 69,1 1,5 % 75,6 1,8 % 79,6 1,7 % E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 4,9 0,1 % 2,5 0,1 % 4,8 0,1 % F - Bygge- og anleggsvirksomhet 261,0 5,7 % 207,1 5,0 % 298,8 6,5 % G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 159,3 3,5 % 197,5 4,8 % 164,0 3,6 % H - Transport og lagring 35,2 0,8 % 33,3 0,8 % 38,1 0,8 % I - Overnattings- og serveringsvirksomhet 7,2 0,2 % 6,2 0,2 % 7,8 0,2 % J - Informasjon og kommunikasjon 17,1 0,4 % 20,0 0,5 % 19,0 0,4 % K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 155,1 3,4 % 151,7 3,7 % 165,5 3,6 % L - Omsetning og drift av fast eiendom 548,9 11,9 % 377,6 9,1 % 426,1 9,3 % M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 135,8 2,9 % 78,6 1,9 % 128,1 2,8 % N - Forretningsmessig tjenesteyting 39,4 0,9 % 61,4 1,5 % 36,8 0,8 % P - Undervisning 4,9 0,1 % 3,0 0,1 % 5,4 0,1 % Q - Helse- og sosialtjenester 78,1 1,7 % 71,1 1,7 % 71,8 1,6 % R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 38,1 0,8 % 35,9 0,9 % 59,6 1,3 % S - Annen tjenesteyting 145,1 3,1 % 125,7 3,0 % 163,1 3,6 % T - Lønnet arbeid i private husholdninger 0,6 0,0 % 0,6 0,0 % 0,7 0,0 % Totalt 4.611,9 100,0 % 4.143,3 100,0 % 4.591,0 100,0 % Innenfor bankens definerte kjernemarkedsområde 2.648,1 57,4 % 2.294,4 55,4 % 2.614,8 57,0 % NOTE 6 UTLÅN FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Person 4.401,6 71,1 % 3.920,7 66,8 % 4.275,3 69,5 % Offentlig - 0,0 % 0,1 0,0 % - 0,0 % A - Jordbruk, skogbruk og fiske 83,2 1,3 % 66,6 1,1 % 88,3 1,4 % C - Industri 50,5 0,8 % 55,6 0,9 % 55,0 0,9 % E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet - 0,0 % 2,0 0,0 % - 0,0 % F - Bygge- og anleggsvirksomhet 444,5 7,2 % 446,0 7,6 % 465,2 7,6 % G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 176,4 2,8 % 131,2 2,2 % 117,4 1,9 % H - Transport og lagring 42,9 0,7 % 45,4 0,8 % 39,3 0,6 % I - Overnattings- og serveringsvirksomhet 10,1 0,2 % 13,9 0,2 % 10,1 0,2 % J - Informasjon og kommunikasjon 5,2 0,1 % 4,0 0,1 % 5,1 0,1 % K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 99,1 1,6 % 107,7 1,8 % 99,0 1,6 % L - Omsetning og drift av fast eiendom 721,7 11,7 % 933,8 15,9 % 837,9 13,6 % M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 28,8 0,5 % 25,8 0,4 % 28,8 0,5 % N - Forretningsmessig tjenesteyting 31,4 0,5 % 23,6 0,4 % 30,0 0,5 % O - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt 0,1 offentlig 0,0 % forvaltning - 0,0 % 0,1 0,0 % P - Undervisning 0,6 0,0 % 1,0 0,0 % 0,8 0,0 % Q - Helse- og sosialtjenester 55,4 0,9 % 50,4 0,9 % 56,7 0,9 % R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 30,6 0,5 % 31,5 0,5 % 31,4 0,5 % S - Annen tjenesteyting 8,5 0,1 % 10,4 0,2 % 7,2 0,1 % T - Lønnet arbeid i private husholdninger 0,3 0,0 % 0,4 0,0 % 0,3 0,0 % Totalt 6.190,8 100,0 % 5.870,0 100,0 % 6.147,9 100,0 % Innenfor bankens definerte kjernemarkedsområde 4.309,7 69,6 % 3.946,0 67,2 % 4.255,6 69,2 %

10 NOTE 7 RISIKOPROFIL Personmarked Brutto Nedskrivninger Brutto Nedskrivninger Brutto Nedskrivninger Risikoklasse utlån % engasj. grupper utlån % engasj. grupper utlån % engasj. grupper A Ingen risiko , , ,6 0 0 B Lav risiko , , , C Normal risiko , , , D Normal-høy risiko , , , E Høy risiko , , , Ikke klassifisert , , , Sum utlån , , , Bedriftsmarked Brutto Nedskrivninger Brutto Nedskrivninger Brutto Nedskrivninger Risikoklasse utlån % engasj. grupper utlån % engasj. grupper utlån % engasj. grupper A Ingen risiko , , ,2 0 0 B Lav risiko , , , C Normal risiko , , , D Normal-høy risiko , , , E Høy risiko , , , Ikke klassifisert , , ,2 0 8 Sum utlån , , , Totalt Brutto Nedskrivninger Brutto Nedskrivninger Brutto Nedskrivninger Risikoklasse utlån % engasj. grupper utlån % engasj. grupper utlån % engasj. grupper A Ingen risiko , , ,0 0 0 B Lav risiko , , , C Normal risiko , , , D Normal-høy risiko , , , E Høy risiko , , , Ikke klassifisert , , , Sum utlån , , , NOTE 8 UTBYTTE Utbytte for 2014 ble beregnet til kr 14,67, hvorav kr 3.67 ble overført til Utjevningsfondet. Kontantutbytte pr egenkapitalbevis for 2014 ble fastsatt til kr 11,00. Utbetalingsdato var 13. mars NOTE 9 - EGENKAPITALBEVIS (AURG) Største eiere Antall Andel Kjell-Tore Skedsmo ,01 % Jan Martinsen Holding AS ,59 % MP Pensjon ,99 % Jan Skøld ,50 % Brus AS ,39 % Wenche Tørnby ,15 % Karl's AS ,03 % Hans Sauge ,94 % Gangnæs Eiendom A/S ,66 % Pateco AS ,47 % Oddbjørn Berg ,46 % O. M. Holding AS ,41 % Største eiere Antall Andel Jan Olberg ,38 % Berger Eiendom AS ,34 % Pål Steinar Grjotheim ,33 % Ole Ludvig Nordby ,33 % Varia Holding AS ,33 % BTHA Holding AS ,04 % Ulf Ryen ,00 % Thomas K. Waaler ,00 % Sum 20 største eiere ,37 % Øvrige eiere ,63 % Totalt ,00 %

11 NOTE 10 KAPITALDEKNING Morbank Grunnfondet (Sparebankens fond) 433,052 9,9 % 392,419 9,6 % 433,052 10,2 % Eierandelsbeviskapital 150,357 3,5 % 150,357 3,7 % 150,357 3,6 % Overkurs 16,958 0,4 % 16,958 0,4 % 16,958 0,4 % Annen egenkapital 8,278 0,2 % 14,495 0,4 % 8,278 0,2 % Gavefond 10,000 0,2 % 10,000 0,2 % 10,000 0,2 % Utjevningsfond 37,304 0,9 % 31,784 0,8 % 37,304 0,9 % Fond for urealiserte gevinster 25,008 0,6 % 4,356 0,1 % 26,141 0,6 % Avsatt til utbytte 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 16,539 0,4 % Avsatt til gaver til allmennyttige formål 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 4,000 0,1 % 50% av overskudd etter skatt 0,000 0,0 % 6,891 0,2 % 0,000 0,0 % Egenkapital 680,957 15,6 % 627,260 15,4 % 702,629 16,6 % Fradrag for utsatt skattefordel 0,000 0,0 % -1,686 0,0 % 0,000 0,0 % Fradrag for avsetning til utbytte og gaver 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % -20,539-0,5 % Fradrag for overfinansiering av pensjonsforpliktelser -0,435 0,0 % -0,108 0,0 % 0,000 0,0 % Fradrag ansv. kap. i andre fin.inst. -50,340-1,2 % -26,747-0,7 % -26,397-0,6 % Fond for urealiserte gevinster 0,000 0,0 % -4,356-0,1 % -26,141-0,6 % Ren kjernekapital 630,182 14,5 % 594,363 14,6 % 629,552 14,9 % Fondsobligasjoner 119,622 2,7 % 120,000 2,9 % 119,601 2,8 % Fradrag ansv. kap. i andre fin.inst. -42,056-1,0 % -24,000-0,6 % -59,938-1,4 % Kjernekapital 707,748 16,3 % 690,363 17,0 % 689,215 16,3 % Tidsbegrenset ansvarlig kapital 84,737 1,9 % 85,000 2,1 % 84,730 2,0 % Fradrag ansv. kap. i andre fin.inst. -37,755-0,9 % -2,747-0,1 % -43,720-1,0 % Netto tilleggskapital 46,982 1,1 % 82,253 2,0 % 41,010 1,0 % Netto ansvarlig kapital 754,729 17,3 % 772,616 19,0 % 730,224 17,3 % Kredittrisiko: Grunnlag Kapitalkrav Grunnlag Kapitalkrav Grunnlag Kapitalkrav Lokale og regionale myndigheter 16,809 1,345 4,615 0,369 15,818 1,265 Offentlig eide foretak 22,371 1,790 23,390 1,871 22,395 1,792 Institusjoner 219,384 17, ,686 22, ,017 20,561 Foretak 256,997 20, ,270 11, ,447 24,196 Massemarked 0,000 0,000 55,465 4,437 0,000 0,000 Engasjementer med pant i fast eiendom 2.846, , , , , ,172 Forfalte engasjementer 69,629 5,570 74,781 5,982 42,706 3,416 Obligasjoner med fortrinnsrett 14,756 1,180 14,191 1,135 13,190 1,055 Andeler i verdipapirfond 199,366 15,949 60,355 4, ,517 25,241 Øvrige engasjementer 396,946 31, ,550 28, ,755 28,780 Samlet kapitalkrav for kredittrisiko, standardmetoden 4.043, , , , , ,480 Operasjonell risiko 309,788 24, ,800 23, ,804 23,984 Sum 4.353, , , , , ,464 Fradrag i kapitalkravet -6,054 Totalt 348, , ,464 Overskudd av ansvarlig kapital 406, , ,760 Kapitaldekning iberegnet 50 % av overskudd etter skatt % av resultat hittil i år 5,637 Ren kjernekapital 14,6 % Kjernekapital 16,4 % Netto ansvarlig kapital 17,5 %

12 HOVEDKONTOR: AVDELINGSKONTORER: Aurskog Bjørkelangen Jessheim Senterveien 15, 1930 Aurskog Besøksadresse: Bjørkeveien 12 Besøksadresse: Trondheimsvn 84 TELEFAKS: Telefaks: Telefaks: Årnes Telefon: Besøksadresse: Skolegata 6 E-post: Telefaks: Web: Organisasjonsnr: NO MVA

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2012 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2009 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer