BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport /RG/KR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR"

Transkript

1 BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport /RG/KR

2 FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSINGER ORGANISERING OG OMFANG METODE KILDER FOR REVISJONSKRITERIER PROBLEMSTILLING 1-A SAKSBEHANDLINGEN FULLMAKTER MAKSIMUMSGRENSER FOR EGENANDELENS STØRRELSE UNDERRETNING OM BETALINGSPLIKTEN OPPLYSNINGER OM INNTEKTSFORHOLD VEDTAK OM BETALING PROBLEMSTILLING 1-B OPPHOLDSUTGIFTER (KURDØGNPRISEN) REVISJONSKRITERIER KOMMUNENS RUTINEBESKRIVELSE KOMMUNENS PRAKSIS ANSLAGSVIS BEREGNING AV OPPHOLDSUTGIFTER REVISJONENS VURDERINGER PROBLEMSTILLING 1-C BEREGNING AV EGENANDEL FASTSETTING AV INNTEKTER FASTSETTING AV FRADRAG BEREGNING EGENANDEL BEREGNING AV EGENANDEL VED VESENTLIGE ENDRINGER PROBLEMSTILLING 1-D ETTEROPPGJØR ETTEROPPGJØR VED LIKNING ETTEROPPGJØR VED AVSLUTTET OPPHOLD/DØDSBO PROBLEMSTILLING 2 KVALITETSSIKRING Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 8.1 REVISJONSKRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER KONKLUSJONER ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG 1 OVERSIKT OVER INFORMASJON OM BETALINGSPLIKTEN OG VEDTAK OM BETALING.. 48 VEDLEGG 2 OVERSIKT OVER VEDTAK OM NY BEREGNING OG ETTEROPPGJØR VEDLEGG 3 RÅDMANNENS UTTALELSE Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 SAMMENDRAG Beboere med opphold i institusjon må betale en egenandel for oppholdet. For langtidsopphold beregnes egenandelen med grunnlag i beboers inntektsforhold. I regelverket er hovedtrekkene at det trekkes 75 % av grunnbeløp i folketrygden, fratrukket et fribeløp. Av overskytende inntekter trekkes det 85 %. Egenbetalingen skal ikke overstige oppholdsutgiftene ved institusjonen. Egenbetalingen er hjemlet i lov og forskrift. Det er mange forhold som skal hensyntas og beregningene er kompliserte. Formålet med revisjonsprosjektet var å undersøke om kommunens rutiner og praksis sikrer riktige vederlagsberegninger og saksbehandling i den forbindelse. Prosjektet er avgrenset til å gjelde egenandelsberegning for langtidsopphold. Prosjektet skulle svare på følgende problemstillinger: 1. Er kommunens rutiner og praksis for egenbetaling for opphold i institusjon i samsvar med gjeldende regelverk? 2. Hvordan kvalitetssikres arbeidet med vederlagsberegning og saksbehandlingen i forbindelse med dette? Den første problemstillingen er inndelt i fire underproblemstillinger der vi har undersøkt henholdsvis saksbehandlingen, oppholdsutgiftene, beregningen av egenbetaling og etteroppgjøret. Prosjektet er gjennomført ved dokumentanalyse av skriftlige retningslinjer og rutinebeskrivelser og samtaler med ansvarlig for beregningene i serviceenheten. Vi har også gjennomgått saksbehandling og utregning for et tilfeldig utvalg av femten beboere på sykehjemmene i kommunen. Kommunens praksis er i hovedsak vurdert med utgangspunkt i regelverket i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre er forvaltningslovens bestemmelser sentrale i prosjektet, spesielt forvaltningslovens kapittel IV-VI om enkeltvedtak. For å besvare problemstilling 2 har vi tatt utgangspunkt i kommunelovens 23-2 som sier at rådmannen har ansvar for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Konklusjoner og anbefalinger Nedenfor er gjengitt et utdrag av våre konklusjoner og anbefalinger. Det vises ellers til mer utfyllende opplysninger i rapporten. Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 Problemstilling 1-a: Er Gausdal kommunes saksbehandling i forbindelse med vedtak om egenandel for opphold i institusjonen i samsvar med regelverket? Regelverket stiller krav om at beboer skal underrettes om at han/hun må betale for oppholdet og det stilles også krav til innholdet i vedtaket om betaling. I all hovedsak mener revisjonen at kommunens saksbehandling på disse områdene er i samsvar med regelverket. Kommunen opplyser om betalingsplikten i forbindelse med vedtak om langtidsplass. Betalingsvedtakene inneholder i all hovedsak den informasjonen som er nødvendig i følge regelverket. Det er enkelte mangler som er redegjort for i kapittel 4. Problemstilling 1-b: Hvordan fastsettes oppholdsutgiftene (kurdøgnsprisen)? Kommunen har ikke anledning til å ta mer i betaling enn det som oppholdet koster. Kommunen har ikke beregnet oppholdsutgiftene i henhold til forskrift eller egne retningslinjer. Revisjonen mener at det er lite sannsynlig at beregning av egenandelen blir høyere enn oppholdsutgiftene. Å fastsette oppholdsutgiftene har derfor liten praktisk betydning. Revisjonen mener likevel at å synliggjøre hva oppholdet koster kan være nyttig informasjon for beboerne. Problemstilling 1-c: Er rutiner og praksis for beregning av egenandel i samsvar med gjeldende regelverk? Vår gjennomgang viser at kommunens rutiner og praksis i hovedsak fører til riktig beregning av egenandelen. Problemstilling 1-d: Blir etteroppgjøret foretatt i samsvar med regelverket? Beregning av egenandel blir gjennomført på basis av forventede inntekter og fradrag. Når likningen for året foreligger skal det derfor foretas en etterberegning for å sikre at beboeren har betalt riktig egenandel. Dersom etterberegningen viser at beboeren har betalt for lite, skal det sendes ut et etteroppgjør med krav om etterbetaling. Har beboeren betalt for mye skal dette tilbakebetales. Vår undersøkelse viser at kommunen har som rutine at de foretar etterberegning for alle beboerne. Vår gjennomgang viste at det lå en feil i kommunens regnearkmal, noe som gjorde at kommunen gjennom flere år har krevd inn for lite egenandel hos beboere som har hatt fradrag. Feilen er rettet med virkning fra For øvrig blir etteroppgjøret i all hovedsak foretatt i samsvar med regelverket. Problemstilling 2: Hvordan kvalitetssikres arbeidet med vederlagsberegning og saksbehandling i forbindelse med dette? Gjennomgangen vår viser at det ikke foreligger noe systematisk internkontroll når det gjelder arbeidet med saksbehandling og vedtak i forbindelse med vederlagsberegninger. Selv om Gausdal kommune ikke har en systematisk kvalitetssikring, har likevel kommunen rutinebeskrivelse, maler og etablerte rutiner som bidrar til å forebygge feil i beregningene. Revisjonens gjennomgang av et utvalg beboere viser at beregningene i hovedsak er korrekte, men at feil kan skje. Det er derfor viktig Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 å ha en kvalitetssikring. Selv om beboerne har klageadgang, er beregningene så kompliserte at revisjonen vil tro at det er vanskelig for beboerne å forstå hva som ligger bak betalingsvedtakene. Revisjonen har følgende anbefalinger til kommunen: Kommunen bør utarbeide et system for kvalitetssikring basert på en gjennomgang av risiko Administrasjonen bør se på rutine og ansvarsforhold i forbindelse med oversikt over mottak og arkivering av mottatte skjemaer der beboer har signert på at hun/han er orientert om betalingsplikten. Administrasjonen bør vurdere å gi begrunnelse for endring i vedtak om ny beregning og eventuelt i etteroppgjøret av egenandel til beboer. Det bør tas inn i betalingsvedtakene at beboer/pårørende har et eget ansvar for å melde fra om endringer i beboers økonomiske situasjon. Kommunen bør beregne kurdøgnprisen og ta det inn som en opplysning i betalingsvedtaket. Det bør vurderes om enkelte forhold skal tas opp til politisk behandling/orientering, jfr avsnitt 9.2. Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 1. INNLEDNING 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING I oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon for perioden , ble det i kontrollutvalgets møte 21.november 2012 bestemt at «Brukerbetaling institusjon» skulle prioriteres. Innlandet Revisjon IKS utarbeidet en foranalyse som ble behandlet på kontrollutvalgets møte som sak 01/13. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende brukerbetaling ved institusjon. Det utarbeides en bestilling som blir referert på neste møte i kontrollutvalget.» 1.2 FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSINGER Målet med prosjektet er å undersøke om kommunens rutiner og praksis sikrer riktige vederlagsberegninger og saksbehandling i den forbindelse. Revisjonen har arbeidet etter følgende problemstillinger som er i samsvar med de problemstillingene som er satt opp i kontrollutvalgssekretariatets bestilling, datert Er kommunens rutiner og praksis for egenbetaling for opphold i institusjon i samsvar med gjeldende regelverk? a) Er Gausdal kommunes saksbehandling i forbindelse med vedtak om vederlag for opphold i institusjon i samsvar med regelverket? b) Hvordan fastsettes oppholdsutgiftene (kurdøgnprisen)? c) Er rutiner og praksis for beregning av egenandel i samsvar med gjeldende regelverk? d) Blir etteroppgjøret foretatt i samsvar med gjeldende regelverk? 2. Hvordan kvalitetssikres arbeidet med egenandelssberegning og saksbehandlingen i forbindelse med dette? Prosjektet er avgrenset til å gjelde egenandelsberegning for langtidsopphold. Vi har videre avgrenset gjennomgangen av kommunens praksis til årene Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 1.3 ORGANISERING OG OMFANG Omsorgstjenesten i Gausdal er organisert i to omsorgssentre, ett i Forset og ett i Follebu. Forset og Follebu omsorgssenter har ansvar for å drifte tjenester i hjemmet og heldøgns pleie og omsorg i sykehjem. Follebu- og Forset omsorgssentre har til sammen 72 sykehjemsplasser. 1 Fra serviceenheten i kommunen har vi fått opplyst at Gausdal kommune hadde 100 beboere inne på langtidsopphold i 2010, i 2011 var det 84 og i beboere. Kommunen hadde 3384 døgn korttidsopphold i Tabell 1.1 viser inntekter fra langtidsopphold for perioden Oversikten viser en nedgang i brukerbetalinger fra 2010 til 2011, men en økning igjen i Inntekter fra brukerbetalinger for langtidsopphold utgjorde 9,6 mill. kroner i Tabell 1.1 Brukerbetaling langtidsopphold Kilde: Kommuneregnskapet for årene for Gausdal kommune kr kr kr Tildelingsenheten fatter vedtak om tildeling av sykehjemsplass mens Serviceenheten beregner og fatter vedtak om egenbetaling for korttids- og langtidsopphold. Fellesenhet Økonomi på Lillehammer fakturerer, mens innfordringen er lagt til Fellesenhet for skatt og innfordring i Øyer kommune. 1 Fra kommunens hjemmeside Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 2. METODE Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vi har hatt oppstartmøte med kommunalsjef Lars Erik Lunde, leder for Serviceenheten Bjørn Resset og ansvarlig ved serviceenheten for beregning og vedtak om betaling for langtidsopphold, Signy Olafsen. Informasjon om rutiner og praksis for saksbehandling og vedtak er innhentet fra samtaler med ansvarlig for beregning og vedtak om betaling og fra skriftlige dokumenter (se referanseliste). Vi har dessuten gjennomgått saksbehandling og utregning av betaling for et utvalg på femten beboere på sykehjemmene i kommunen. Utvalget er trukket av revisjonen på tilfeldig basis. Grunnlaget for gjennomgangen er opplysninger som finnes i den enkelte beboers mappe i serviceenheten Regelverket rundt egenandelsberegninger er komplisert og det kan oppstå mange problemstillinger og utfordringer i beregningene. Siden vi har tatt et tilfeldig utvalg av beboere kan det være flere spesielle forhold som ikke er berørt av vår revisjon. I denne gjennomgangen har vi i tillegg til å se nærmere på de femten beboerne, lagt vekt på å sjekke kommunens rutiner og systemer. Vi mener at gjennomgangen av saksbehandling og beregning for et utvalg beboere og dokumentgjennomgangen til sammen gir et tilstrekkelig grunnlag for revisors vurderinger og konklusjoner. Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 3. KILDER FOR REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Revisjonskriteriene er nærmere konkretisert under kapitlene for hver problemstilling. I det følgende har vi listet opp de viktigste kildene for revisjonskriterier. Helse- og omsorgstjenesteloven 2 Kommunens rett til å kreve betaling for opphold i institusjon er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven 11-2 der det står følgende: «For hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, herunder privat virksomhet som driver etter avtale med kommunen, kan kommunen kreve vederlag av pasient og bruker når dette følger av lov eller forskrift.» Forskrift om egenandel 3 Regelverket for beregning av egenandel for opphold i institusjon er i all hovedsak gitt i forskrift om egenandel 4 for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det kan kreves egenandel for a. korttidsopphold: tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller nattopphold. b. langtidsopphold: opphold i institusjon på ubestemt tid eller tidsavgrenset opphold når vedkommende har vært på institusjonen i minst 60 døgn pr. kalenderår. Hvordan forskriften kan tolkes er drøftet i boka «Betaling for beboere i institusjon»( Edvardsen og Helland 3 utgave). Kommunen henviser blant annet i sin rutinebeskrivelse til denne boka. Vi har lagt denne til grunn i de tilfeller vi ser behovet for å konkretisere eller tolke forskriften. Forvaltningsloven Ved vurderingen av saksbehandlingen (problemstilling 1a) har vi i tillegg til forskrift om egenandel også tatt utgangspunkt i enkelte av forvaltningslovens regler om enkeltvedtak (kap IV-VI). 2 LOV nr 30: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 3 FOR nr 1349: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 4 Tidligere forskrift bruker ordet vederlag, i den nye forskriften er dette endret til egenandel, begge benevnelsene er brukt i denne rapporten Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 Kommuneloven Vi har også undersøkt om den som fatter vedtak om betaling er gitt fullmakt til dette, jfr 6 i kommuneloven som fastslår at kommunestyret er det øverste kommunale organ. De treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kvalitetssikring - internkontroll Kommunelovens 23 nr. 2 omhandler rådmannens overordnede ansvar for å sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 5 gjelder også for arbeidet med vederlagsberegninger. Kommunestyrevedtak og interne retningslinjer Gausdal kommune har vedtatt rutinebeskrivelse for beregning av egenbetaling for langtidsopphold ved Follebu omsorgssenter/forset omsorgssenter i k-sak 43/03. Rutinebeskrivelsen ble utarbeidet på bakgrunn av en revisjonsrapport 6. Rutinebeskrivelsen vi har fått oversendt er revidert i Den reviderte rutinebeskrivelsen er ikke lagt fram for politisk behandling. Vi har fått opplyst av saksbehandler ved serviceenheten at den reviderte rutinebeskrivelsen kun er en oppdatering av den opprinnelige rutinen og at det derfor ikke var nødvendig å legge denne fram politisk. Delegeringsreglement Gausdal kommunestyre har vedtatt delegeringsreglement , oppdatert i kommunestyret , og i sak 31/ Rådmannen har på bakgrunn av dette fastsatt et videredelegeringsreglement. 5 FOR Forskrift om internkontroll i helse - og omsorgstjenesten 6 Sør.Gudbrandsdal kommunerevisjonsdistrikt IKS: Revisjonsrapport vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekt: Vederlag for opphold ved Follebutunet og Forsettunet i Gausdal kommune 2000 Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 4. PROBLEMSTILLING 1-A SAKSBEHANDLINGEN Problemstilling: Er Gausdal kommunes saksbehandling i samsvar med regelverket? I dette kapitlet har vi sett nærmere på følgende forhold: Fullmakter Egenandelens størrelse Underretning om betalingsplikten Opplysninger om inntektsforhold Vedtak om betaling 4.1 FULLMAKTER Revisjonskriterier Det følger av kommunelovens 6 at enheten som fatter vedtak om opphold og enheten som gjør vedtak om egenandel skal ha fått denne myndigheten delegert 7. Kommunens rutiner I delegeringsreglementet vedtatt i kommunestyret , sist oppdatert , sies det i 1.4 at «All delegering av avgjørelsesmyndighet til administrasjonen skjer til rådmannen. Rådmannen har adgang til å videredelegere til sine underordnede, med mindre annet er uttrykkelig vedtatt». I reglementets 8.2 sies det at «Rådmannen har fullmakt til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.» Det går fram av skriv fra rådmannen at rådmannen har videredelegert den tildelte myndigheten til å treffe vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell betydning til enhetsleder for Serviceenheten. Det går fram av skrivet at «å sørge for innhenting av nødvendige økonomiske opplysninger samt beregne vederlag for opphold med bakgrunn i disse» er delegert til enhetsleder og videredelegert til Signy Olafsen. Det vises til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av nr Revisjonens vurderinger Kommunens delegeringsreglement og rådmannens videredelegeringsreglement viser at myndigheten til å fatte vedtak er delegert til Signy Olafsen ved Servicekontoret. 7 «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunal organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsreglement». Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 4.2 MAKSIMUMSGRENSER FOR EGENANDELENS STØRRELSE Revisjonskriterier Maksimumsgrenser for betaling for opphold bestemmes i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. For langtidsopphold kan det kreves betaling med grunnlag i beboerens inntekt, begrenset til 75 % av folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp som årlig fastsettes i rundskriv fra helse- og omsorgsdepartementet 8. For øvrige inntekter kan det kreves inntil 85 %. I tillegg begrenses betalingen mot institusjonens oppholdskostnader. Ettersom det i forskriften er gitt maksimalsatser, kan kommunene innenfor maksimalsatsene selv velge hvor mye de vil kreve i egenandel. Kommunene må derfor selv vedta oppholdsbetalingens størrelse og hvorvidt kommunen skal bruke maksimalsatsene eller ikke. 9 Kommunens rutiner Egenandel for opphold i institusjon ble behandlet i K-sak 43/03. Det sies ikke noe om satser i vedtaket, men det sies at vedlagte forslag til rutinebeskrivelse for vederlag for langtidsopphold i institusjon legges til grunn ved fastsetting av vederlag. I kommunens rutinebeskrivelse i punkt 3.2 er forskriftsteksten i 3 gjentatt, dvs at det står at av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp kan det kreves betalt 75 % årlig. Betalingen skal begrenses slik at beboeren har minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fribeløpet til eget bruk. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Vi har fått opplyst fra administrasjonen at de forstår det slik at maksimalsatsene skal benyttes. Vår undersøkelse viser at kommunen benytter forskriftens maksimalsatser ved beregning av egenandel for opphold i institusjon. Revisjonens vurdering Revisjonen forstår det slik at administrasjonen tolker rutinebeskrivelsen dithen at kommunestyret har vedtatt å bruke maksimalsatsene. Siden rutinebeskrivelsen bare gjentar ordlyden i forskriften, mener revisjonen at det ikke går klart fram at kommunestyret faktisk har vedtatt å bruke maksimalsatsene. 8 Grunnbeløpet (G) utgjorde kr i 2012 og kr i Tilsvarende utgjorde fribeløpet kr og kr i 2012 og Edvardsen og Helland, Betaling for beboere i institusjon, s.99 Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 4.3 UNDERRETNING OM BETALINGSPLIKTEN Revisjonskriterier I henhold til forskrift om egenandel 3, 2. ledd skal beboeren «underrettes skriftlig om at det kan treffes vedtak om betaling i samsvar med denne forskriften. Slik underretning skal gis før eller senest samtidig med at avtale om flytting til institusjonen mv. blir inngått.» Det er viktig å ha en bekreftelse på at beboeren er klar over betalingsplikten. Dersom kommunen ikke har bevis for å ha gitt forhåndsinformasjon, kan beboeren i en klagesak få medhold fordi han eller hun ikke er gjort kjent med at han eller hun skal betale for dette helt fra starten av oppholdet. Sammen med vedtak bør det derfor bes om skriftlig beskjed om at vedkommende tar imot plassen og er klar over betalingsplikten. 10 Kommunens rutiner I følge kommunens rutinebeskrivelse er det tildelingskontoret som fatter vedtak om plass i institusjon. Vi har forstått at kommunens rutiner er som følger: Vi viser også til flytskjema i figur 4.1. Tildelingskontoret sender vedtak om tildeling av plass med dato for innflytting til beboer, eventuelt til pårørende. I vedtaket opplyses det om betalingsplikten. Tildelingskontoret sender orientering om vedtak til institusjonene. Institusjonen sender melding om dato for innvilget langtidsopphold til NAV, med kopi til Serviceenheten. Institusjonen sender deretter ut to skjemaer til beboer. Dette er skjema «orientering om egenandel for opphold i institusjon mv» 11, her skriver beboer på at han eller hun er orientert om forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester mv og gir fullmakt til å innhente opplysninger om beboers/søkers økonomi fra ligningskontor og NAV. I tillegg sender institusjonen ut skjema som er en oppgave over inntektsforhold som beboer skal fylle ut. Skjemaene sendes ut sammen med et brev med informasjon om at kommunen har behov for opplysninger for å kunne beregne egenandelen på riktig måte. Skjemaene sendes ut når beboerne på korttidsopphold nærmer seg 60 dagers opphold, eller når institusjonen får beskjed om at det er innvilget vedtak om langtidsopphold. Institusjonen har også ansvaret for å purre opp dersom de ikke får skjemaene i retur. Tilbakemelding fra beboer med underskrift på skjemaene sendes til institusjonen. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er gjengitt på baksiden på begge skjemaene. Institusjonen sender innhentede opplysninger/skjema til Serviceenheten for oppbevaring i beboers mappe. 10 Edvardsen og Helland, Betaling for beboere i institusjon, 3 utgave Skjema og er utarbeidet av Sem og Stenersen AS Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 Kommunens praksis (mappegjennomgang) Blant vårt utplukk på femten beboere innhentet vi vedtak om langtidsopphold for fem av beboerne som har fått plass i perioden Alle vedtakene inneholdt opplysning om at kommunen vil kreve egenbetaling ved opphold. Ved gjennomgang av mappen til de 15 beboerne fant vi skjemaet om orientering om egenandelen hos 4 av beboerne. For 2 av beboerne var skjemaet ikke datert, jfr kolonne 6 i vedlegg 1. Vi fikk opplyst av saksbehandler ved Serviceenheten at disse skjemaene har blitt liggende igjen på institusjonen. Hun har nå mottatt en del skjemaer for arkivering, men alt er ikke blitt arkivert ennå og hun er derfor usikker på om alle skjemaene er blitt oversendt fra institusjonen. Revisjonens vurderinger Opplysning om betalingsplikten skal i henhold til forskrift om egenandel gis før eller senest samtidig med avtale om at flytting til institusjon inngås. Stikkprøvene viste at vedtak om langtidsopphold inneholdt informasjon om betalingsplikten og vedtakene var datert før dato for innvilget langtidsplass. Undersøkelsen viste at underskrevet skjema som orienterer om betalingsplikten fantes i kun fire av femten mapper. Kommunens rutinebeskrivelse inneholder ingen rutine for hva som skal skje med dette skjemaet når det kommer tilbake fra beboer. Etter vår vurdering bør skjemaet med beboers underskrift sendes til serviceenheten for arkivering i beboers mappe, straks institusjonen får dette i retur. Dersom skjemaet ikke er datert, bør institusjonen påføre dato for mottak. Dette gjør det enkelt å kontrollere at beboer er underrettet og når beboer har signert skjemaet. 4.4 OPPLYSNINGER OM INNTEKTSFORHOLD Revisjonskriterier I forskrift om egenandel 3, 5.ledd sies det at: Kommunen kan kreve opplysninger om inntektsforhold som er nødvendig for å fastsette egenandelen. Edvardsen og Helland anbefaler at 12 kommunen sammen med vedtak om plass på institusjon bør be om samtykke til innhenting av informasjon om beboeren sin økonomi/inntekt. Kommunens rutiner Som nevnt i kapittel 4.3 sender institusjonen ut et skjema «Oppgave over inntektsforhold» 13 til beboere som har fått innvilget langtidsplass på institusjonen. 12 Edvardsen og Helland, Betaling for beboere i institusjon, s Skjema utarbeidet av Sem og Stenersen AS Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 Beboeren returnerer et eksemplar av skjema 14 med opplysning om inntektsforhold og samtykkeerklæring til institusjonen. I rutinen står det også at det er institusjonen som innhenter opplysninger om pensjon fra folketrygden og andre pensjoner. Institusjonen skal så sende underskrevet skjema, sammen med andre innhentede opplysninger videre til serviceenheten der de blir lagt på mappa til beboer. Serviceenheten innhenter siste kjente ligning fra Infotorget. Vi har fått opplyst av saksbehandler i serviceenheten at det nå er serviceenheten som i tillegg til å innhente siste kjente ligning fra Infotorget også innhenter opplysninger om pensjon fra NAV, andre pensjoner og øvrige inntekter. Kommunens praksis (mappegjennomgang) Vi undersøkte mappene for 14 av de 15 beboerne som er med i utplukket. Vår undersøkelse viste at skjema for innhenting av oppgave over inntektsforhold lå i mappen til 13 av beboerne, alle var datert, jfr vedlegg 1. Revisors vurdering Siden det nå er Serviceenheten som innhenter inntektsopplysninger og beregner egenandelen mener vi det er viktig at skjema med oppgave over inntektsforhold (skjema ) sendes Serviceenheten for informasjon og arkivering straks de mottas av institusjonen. Etter revisjonens vurdering ser denne rutinen ut til å fungere godt. Vi har merket oss at kommunen ennå benytter eldre versjoner av de to skjemaene som orienterer om betalingsplikten og skjema for innhenting av inntektsopplysninger (skjema og ). Selv om det ikke er vesentlige endringer i ny og gammel forskrift, mener vi kommunen bør bruke skjema som inneholder den nye forskriften. I tillegg er skjema endret og det er tatt inn flere opplysninger til beboer, blant annet informasjon om bruk og lagring av personlige opplysninger og fullmakt til å dele opplysninger med annet relevant helsepersonell. 4.5 VEDTAK OM BETALING Revisjonskriterier I forskrift om egenandel 2, 3.ledd sies det at «Når vedtak om betaling er truffet skal kommunen straks gi underretning til beboer om dette. Det skal videre gis opplysning om klageadgangen.» Vedtak om betaling kan gjelde opprinnelig vedtak om betaling, vedtak om ny beregning på grunn av nye opplysninger og vedtak om etteroppgjør som følge av ny likning eller ved dødsfall. 14 Skjema Innlandet Revisjon IKS Side 17

18 Ny beregning og etteroppgjør Etter forskrift om egenandel 3, sjette ledd skal det foretas ny beregning og eventuelt et etteroppgjør av egenandelsberegningen dersom beboerens økonomiske situasjon endrer seg vesentlig tidligere vedtak viser seg å bygge på uriktige opplysninger skatteoppgjøret for foregående år viser at det ikke er beregnet riktig egenandel Krav til vedtaket Vedtaket er et enkeltvedtak 15 og forvaltningslovens saksbehandlingsregler gjelder. I henhold til forvaltningslovens 23 skal et enkeltvedtak være skriftlig, 24 sier at et enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningslovens 25 har bestemmelser om begrunnelsens innhold. I annet ledd sies det at «I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig.». Edvardsen og Helland anbefaler at følgende forhold bør være opplyst i vedtaket 16 : Hvilke inntekter og fradrag som er med i vederlagsberegningen Selve vederlagsberegningen Selve vedtaket med opplysning om o Hjemmel o Kurdøgnprisen o Månedlige vederlag o Hva som trekkes i NAV s pensjonsutbetalinger o Hva som faktureres direkte av kommunen. o Dato når vedtaket gjelder fra Edvardsen og Helland sier at det i tillegg er viktig å opplyse om eventuelle skjønnsmessige tidsbegrensede fradrag (eks boutgifter). Forvaltningslovens 35 setter begrensninger i adgangen til å foreta endring i et forvaltningsvedtak til ugunst for parten. Det er derfor viktig å opplyse beboeren om at kommunen vil foreta kontrollberegning når skatteoppgjøret foreligger og at dette kan medføre et etteroppgjør 17. Videre bør kommunen varsle om at inntekter som er usikre, men som man vet vil kunne komme, først vil bli tatt med i etteroppgjøret. Dette kan f.eks gjelde aksjeutbytte. 15 Et enkeltvedtak er en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (fvl 2). 16 Edvardsen og Helland, Brukerbetaling i institusjon, s Edvardsen og Helland, Brukerbetaling i institusjon 3. utgave s 100 Innlandet Revisjon IKS Side 18

19 Edvardsen og Helland foreslår at det i tillegg til betalingsvedtaket sendes ut et brev som opplyser om de praktiske sidene rundt vedtaket: Hvordan fakturering skjer, hvor beboeren kan henvende seg for å få opplysninger osv. Her kan det også opplyses om at det vil bli foretatt en kontrollberegning mot opplysningene i selvangivelsen og at en eventuell differanse vil medføre et etteroppgjør. Oppholdsutgifter (Kurdøgnpris) I henhold til forskrift om egenandel 3 første ledd kan det ikke kreves vederlag som overstiger oppholdsutgiftene. Edvardsen og Helland sier at disse to beløpene skal synliggjøres i vedtaket, slik at det er mulig å se dem i forhold til hverandre. Kommunens rutiner Vedtak om betaling utformes i henhold til mal. Det går fram av malen at det gis opplysninger om følgende: At det kan søkes om fradrag for bolig i inntil 6 mnd og betingelsene for dette. Selve beregningen vises og hvilke inntekter og fradrag som er lagt til grunn. Det vises videre til hjemmel (forskriften), dato vedtaket gjelder fra, hva som vil bli trukket som fast trekk i trygden fra NAV og hva som vil bli fakturert av Gausdal kommune. Opplysninger om klageadgang og klagefrist og hvor klagen skal sendes. Opplysninger om når det foretas ny beregning og etteroppgjør. Mal for vedtak om ny beregning: Dette vedtaket har en forside hvor det sies at det er foretatt ny beregning og at vedtak om ny beregning følger vedlagt. Det opplyses om klageadgang og om at egenbetalingen automatisk reguleres ved endringer i grunnbeløpet i folketrygden. Det står videre: «Dersom deres økonomiske situasjon endrer seg vesentlig, eller tidligere vedtak om vederlagsberegning viser seg å bygge på uriktige opplysninger skal saken tas opp til ny behandling.» Videre opplyses det om at det vil bli gjort et etteroppgjør dersom skatteoppgjøret for foregående år viser at det ikke er beregnet riktig vederlag. Mal for vedtak om etteroppgjør av egenbetaling Vedtak om etteroppgjør inneholder endelig betaling basert på årets ligningsopplysninger. Det er opplyst om klageadgang. Det er også gitt opplysning om navn og telefonnummer til saksbehandler som beboer/pårørende kan henvende seg til. Kommunens praksis (mappegjennomgang) Det finnes betalingsvedtak for alle beboere i vårt utvalg. For seks av beboerne har vi kun sett på ny beregning og etteroppgjør. Dette var beboere som hadde vært i institusjonen fra 2006 til Det er foretatt ny beregning på grunn av nye opplysninger for åtte av beboerne, jfr kolonne 2 i vedlegg 2. Innlandet Revisjon IKS Side 19

20 Alle vedtak er skrevet i malen som er beskrevet ovenfor. Kommunen opplyser ikke om kurdøgnprisen i vedtaket, jfr omtale i kapittel 5. Det opplyses heller ikke om at kommunen vil ta hensyn til usikre inntekter som først vil foreligge når skatteoppgjøret er klart. Generelt i betalingsvedtakene og vedtakene om ny beregning sies det at beregningene er gjort på bakgrunn av innhentede opplysninger. Etterberegningene viser til ligningsopplysninger. Revisjonens vurderinger Her har vi vurdert innholdet i vedtakene og etter vår vurdering inneholder betalingsvedtakene nødvendig informasjon, med unntak av at kurdøgnprisen ikke er oppgitt. Det bør også gis informasjon om at usikre inntekter som man vet kan komme, først vil bli tatt med i etteroppgjøret, dette kan for eksempel dreie seg om aksjeutbytte. Utbytte er en inntekt man ofte ikke har oversikt over før ligningen foreligger og den kan da først tas med eller fastsettes i etteroppgjøret. Vi ser det som positivt at kommunen nå vil ta dette inn som en spesiell opplysning i betalingsvedtakene. Opplysninger om fakturering, hvor beboer kan henvende seg og opplysninger om etteroppgjør er tatt inn i vedtaket. Revisjonen anser derfor at beboer er tilfredsstillende orientert om disse forhold. I henhold til forvaltningslovens 23 og 24 skal alle avgjørelser/vedtak være skriftlige, og de skal i utgangspunktet være begrunnet. Vår vurdering er derfor at vedtak om ny beregning bør opplyse hva som er årsaken til den nye beregningen. Selv om beboer eller pårørende er kjent med endringer i beboers økonomi bør det etter vår vurdering opplyses hvilke faktiske forhold avgjørelsen bygger på. Kommunen opplyser i vedtak om betaling og ny beregning at dersom skatteoppgjøret viser at det ikke er beregnet riktig vederlag vil det bli foretatt et etteroppgjør. I etteroppgjørsvedtaket brukes benevnelsen «etterberegning» i overskriften. For å unngå uklarheter for beboer/pårørende bør administrasjonen etter revisjonens vurdering bruke samme benevnelse som varslet i vedtak om betaling og ny beregning. Innlandet Revisjon IKS Side 20

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

DISTRIKTSREVISJON NORDMØRE Aure Averøy Frei Halsa Kristiansund Rindal Smøla Surnadal Tingvoll Tustna

DISTRIKTSREVISJON NORDMØRE Aure Averøy Frei Halsa Kristiansund Rindal Smøla Surnadal Tingvoll Tustna INNHOLD 1 Innledning 1.1 Hjemmel 1.2 Bakgrunn 2 Formål og problemstillinger 2.1 Formål 2.2 Problemstillinger 3 Metode og gjennomføring 3.1 Metode 3.2 Gjennomføring 3.3 Verifisering 4 Revisjonskriterier

Detaljer

Betaling for opphold i institusjon

Betaling for opphold i institusjon HVORDAN BETALES VEDERLAGET Vederlaget kan trekkes direkte fra konto ved å oppgi ditt KID-nr. fra kommunen i banken. Dersom avtalegiro ikke ønskes, vil kommunen sende faktura på månedsbeløpet. Beløpet betales

Detaljer

Retningslinjer for oppholdsbetaling i institusjon

Retningslinjer for oppholdsbetaling i institusjon HOL KOMMUNE Retningslinjer for oppholdsbetaling i institusjon Vedtatt av Hol kommunestyre dato 19.11.2009, sak nr.92/09 Lagret: R:/Hol/Felles/Reglement for Hol kommune Innholdsfortegnelse: Side: 1. Innledning

Detaljer

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Rundskriv IK-25/96 fra Statens helsetilsyn Til: Landets kommuner Landets fylkesmenn 96/4966 30.9.1996 Saksområdet som dette rundskrivet handler om forvaltes

Detaljer

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester Deanu gielda/tana kommune Betalingssatser - Hjemmetjenester (Vedtatt i kommunestyret i sak 84/2013) 1. Hjemmetjenester 1.1. Alternativ Inntektsgrunnlag G = kr. 85 122,- pr 1.5.13 Abonn.grense Abonn.pris

Detaljer

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr 01.01.09 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser

Detaljer

FORSKRIFT. Egenandel for helse- og sosiale tjenester i Kristiansund kommune. Fastsatt av bystyret 12. desember 2002. Med hjemmel i

FORSKRIFT. Egenandel for helse- og sosiale tjenester i Kristiansund kommune. Fastsatt av bystyret 12. desember 2002. Med hjemmel i FORSKRIFT Egenandel for helse- og sosiale tjenester i Kristiansund kommune Fastsatt av bystyret 12. desember 2002 Med hjemmel i Lov av 25.september 1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) nr.

Detaljer

Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse og omsorg Møteinnkalling Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: F-sal, Rådhuset Dato: 07.04.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. 1.vara Håvard Gylland innkalles. Øvrige

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011 HITRA KOMMUNE Fillan den: 19.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Veileder for saksbehandling ved tildeling av omsorgstjenester. 5.1 BETALINGSSATSER - Betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester

Veileder for saksbehandling ved tildeling av omsorgstjenester. 5.1 BETALINGSSATSER - Betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester side 5-1 5. BRUKERS ØKONOMI 5.1 BETALINGSSATSER - Betalingssatser for pleie- og 5.2 RUTINER VED INNLEGGELSE INSTITUSJON - Ved korttidsopphold - Ved langtidsopphold 5.3 REDUSERT OPPHOLDSBETALING / BET HJEMMETJENESTER

Detaljer

Håndbok i vederlagsberegning

Håndbok i vederlagsberegning Håndbok i vederlagsberegning Halden kommune Oppdatert pr. 01.01.2014 VEDTATT I HALDEN KOMMUNESTYRE 28.06.2007 Med endring av 5, fjerde ledd tredje avsnitt. Vedtatt av Halden kommunestyre 17.12.2009 PS

Detaljer

VESTRE REVISJONSDISTRIKT SØR-TRØNDELAG KOMMUNESENTERET, BÅRDSHAUG

VESTRE REVISJONSDISTRIKT SØR-TRØNDELAG KOMMUNESENTERET, BÅRDSHAUG VESTRE REVISJONSDISTRIKT SØR-TRØNDELAG KOMMUNESENTERET, BÅRDSHAUG 7300 ORKANGER Orkdal kommune Helse- og sosialsjefen Kommunesenteret 7300 ORKANGER Arkivkode Sted Dato :\orkdal\20\2001-vederlag\ra971204.

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Håndbok i vederlagsberegning

Håndbok i vederlagsberegning Håndbok i vederlagsberegning Halden kommune Oppdatert pr. 01.01.2016 VEDTATT I HALDEN KOMMUNESTYRE 28.06.2007 Med endring av 5, fjerde ledd tredje avsnitt. Vedtatt av Halden kommunestyre 17.12.2009 PS

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. AP AP Jarle Andreasen Oddvar Betten.

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. AP AP Jarle Andreasen Oddvar Betten. Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Disponering av kontantytelser

Disponering av kontantytelser Orgnr: 993132284 Tlf: 32243250 Fax: 32243251 E-post: post@villaskaarno Disponering av kontantytelser : Thorsrud Richard Skaar Utarbeidet av: Thorsrud Richard Skaar Revidert dato: Revisjonsnummer: Dokumentnummer:

Detaljer

Helse og velferd. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betaling. Moholt sykehjem. Oppdatert pr

Helse og velferd. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betaling. Moholt sykehjem. Oppdatert pr Helse og velferd Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betaling Moholt sykehjem Oppdatert pr 01.06.15 Hva er et sykehjem? Sykehjem ulike funksjoner Et sykehjem kan ha langtidsplasser og korttidsplasser.

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Arkivsaksnr: 12/1103-7 Arkiv: K1-231 Saksbehandler: Ola Sellie Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Driftsstyret 02.11.2015 007/15 Kommunestyret

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/3894-1 DRAMMEN 05.05.2015 FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - korttidsopphold Sykehjem - korttidsopphold Generelt Ingress Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00 Hovedutvalg for helse- og velferd MØTEINNKALLING 25.04.2014/MSL Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen onsdag 30. april kl.

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Engerdalshallen Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS.

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 6-2012 2013-001/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Helse og omsorgsetaten Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2013/705-/100/SEN Øksfjord 06.11.2013 Særutskrift; Påvirkbare egeninntekter 2014 - Helse og omsorg Vedtak i Kommunestyre

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c m.fl.- Kommunenes plikt til å tilby plass i helseinstitusjon - Lovfortolkning

Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c m.fl.- Kommunenes plikt til å tilby plass i helseinstitusjon - Lovfortolkning v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Verden 20600969 Landets fylkesmenn Deres ref.: 2016/947 Vår ref.: 16/32994-2 Saksbehandler: Ann-Kristin Wassvik

Detaljer

SØKNAD OM OMSORGSBOLIG

SØKNAD OM OMSORGSBOLIG SØKNAD OM OMSORGSBOLIG PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer): Nærmeste

Detaljer

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Hvem gjelder forskriften for Pasienter i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon ( aldershjem, sykehjem) Langtidspasienter i psykiatriske

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ulike satser for egenbetaling i pleie og omsorg behandles hvert år i forbindelse med budsj ettbehandlingen.

FAUSKE KOMMUNE. Ulike satser for egenbetaling i pleie og omsorg behandles hvert år i forbindelse med budsj ettbehandlingen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9800 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2640 I Saksbehandler: Marianne Elisabeth Kosmo Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 080/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009

Detaljer

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer):

Detaljer

Brukerbetaling for opphold i institusjoner

Brukerbetaling for opphold i institusjoner Brukerbetaling for opphold i institusjoner 5/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport er Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Brukerbetaling for opphold

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

RÅDMANNENS INNSTILLING:

RÅDMANNENS INNSTILLING: SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 14/02909-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler Kikki Berg Saksgang Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato HØRINGSSVAR SAMMENDRAG: 2.september 2014 sendte Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: 85/11 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2012 Endringsforslag fra Karen E. H. Jakobsen: Hele pkt 6 tas

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget

Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget Side 1 av 5 Retur: Utsira kommune Postboks 63 5547 Utsira Vår dato 09.01.2017 012345 Per Persen Soap Pers vei 11 Leilighet 2 5547 Utsira Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget Husbanken har

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund ENDELIG FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT OM VEDERLAG FOR TJENESTER

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Er du flyktning og søker bostøtte?

Er du flyktning og søker bostøtte? Er du flyktning og søker bostøtte? Bostøtte er en statlig støtte til husstander som har høye boutgifter og lave inntekter. Du kan søke bostøtte når du har fått et personnummer. Du kan søke elektronisk

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR 1.1.2009 Arkivsaksnr.: 08/44963 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at betalingssatsene for 2009 forblir uendret sammenlignet med satsene

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 DATO: FOR-2010-11-30-1497 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Pensjonsavd. PUBLISERT: I 2010 hefte 13

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Gausdal. Dato: 28.1.2015 kl. 9:00 Formannskapssalen Gausdal kommune Arkivsak: 201406128

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Gausdal. Dato: 28.1.2015 kl. 9:00 Formannskapssalen Gausdal kommune Arkivsak: 201406128 - et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Gausdal

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870263 (Kun for

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 9. desember 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2009/8505-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Namsos s kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe:2013/8512-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Utvalg Namsos Eldres råd Namsos Råd

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Leka kommune Helse/sosial/omsorg Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-11 Saksbehandler: Tove Kvaløy Særutsrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Egenbetaling

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer