Generelle forretningsbetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle forretningsbetingelser"

Transkript

1 Generelle forretningsbetingelser 1.0 Bruksområde Forretningsbetingelsene gjelder for alle tjenester som kunden abonnerer på hos Inventive AS. Ethvert avvik på betingelsene må være skriftlig akseptert av Inventive for å være gyldige. 2.0 Etikk og misbruk Inventive tillater generelt enhver form for informasjon på kundens nettsteder som ikke er i strid med bestemmelser i norsk lovgivning. Materiale av erotisk, pornografisk, pedofilt, rasistisk eller på annen måte krenkende, kontroversielt eller ulovlig materiale (bilder, filmklipp, musikk eller hyperlinks til bilder eller lignende materiale, hvor nødvendig eierrettighetsforhold ikke foreligger) må under ingen omstendigheter finnes på noen av våre servere. Inventive er alltid suverene i definisjonen av begrepet "kontroversielt materiale" og Inventive forbeholder seg retten til uten varsel å slette materiale av nevnte karakter. Det er ikke tillatt å benytte abonnementet til distribusjon av SPAM som medfører brudd på den norske markedsføringslov. Ethvert brudd på regelen vil medføre øyeblikkelig stenging av abonnementet og tilhørende tjenester. Inventive kan som følge av et slikt regelbrudd kreve erstatning tilsvarende de kostnader Inventive pådrar seg av eventuelle følgeskader eller saksgang. Ethvert abonnement med adgang til Inventive sine løsninger er underlagt regel angående SPAM. Sjikane av andre abonnenter og overtredelse av forretningsbetingelser vil bli betraktet som misbruk av Inventive sine løsninger. Dette kan til enhver tid medføre stenging samt oppsigelse av abonnementet. Inventive er i ethvert henseende suverene i definisjonen av ordet misbruk. 3. Support, tilgjengelighet og vedlikehold Kunden skal sikre at personer som benytter løsningene fra Inventive har fått tilstrekkelig opplæring i bruk. Inventive arrangerer kurs som kunden kan benytte til dette formålet. Kursene blir belastet kundene etter de til enhver tid gjeldende priser. Alle priser er eksl mva. Kunden har tilgang til gratis telefon- og e-post support mandag - fredag i tidsrommet 09:00 15:00. Ønsker kunden tilgang til support utenfor disse tidene avtales omfanget individuelt og faktureres i henhold til individuell avtale. Inventive bestreber seg på at etter at løsningene skal være tilgjengelige 24 timer i døgnet året rundt. Inventive er berettiget til å endre tekniske installasjoner når dette er påkrevd av hensyn til drift, trafikk og eller andre tekniske forhold. Slike endringer eller vedlikehold kan medføre avbrytelse av driften og vil i størst mulig grad skje i tidsrommet 19:00 06:00. Inventive vil bestrebe seg på å informere kunden umiddelbart, hvis det oppstår feil som gjør tjenesten ustabil eller begrenser funksjonaliteten. Ved illegale tiltak (se avsnitt 2.0) kan Inventive stenge for kundens løsning(er), helt eller delvis inntil den sikkerhetsmessige trusselen er avverget eller utbedret. Inventive vil varsle kunden raskest mulig hvis dette skjer. 4.0 Fortrolighet, datalagring og sikkerhet Kunden eier egne data som er data kunden har skrevet inn, kopiert inn, eller på annen måte fått inn i den tjenesten kunden abonnerer på. Inventive har teknisk tilgang til kundenes data, men vil kun på kundens spesifikke ønske gå inn og lese dennes data. Inventive er bundet av fortrolighet omkring de opplysninger som Inventive måtte få om kundens data, og har ikke lov å utlevere opplysninger eller utlevere kopi av kundens data til en tredje part uten at skriftlig tillatelse fra kunden foreligger. Inventive AS Forretningsbetingelser 1. mai 2015 side 1 av 5

2 Hver natt tas det sikkerhetskopi av alle kundens data, som oppbevares maksimalt opp til fem dager. Hvis kunden sier opp sitt abonnement, er Inventive forpliktet til å fjerne kundens data fra systemet kostnadsfritt. Ved skriftlig ønske fra kunden er Inventive forpliktet til å oppbevare en kopi av kundens data de neste 3 måneder. Inventive er berettiget til å fakturere kunden for denne servicen, som svarer til 25% av de siste 12 måneders abonnementsavgift for den spesifikke tjenesten. Hvis kunden ikke betaler denne avgiften er Inventive berettiget til å fjerne kundens data fra systemet. Inventive er på kundens skriftlige forespørsel forpliktet til å assistere kunden med å flytte/konvertere kundens egne data til et annet format eller et annet system, selv om systemet konkurrerer med Inventive egne tjenester. Medgått tid faktureres etter de til enhver tid gjeldende timesatser. Inventive er forpliktet til å etablere tekniske og organisatoriske prosedyrer og eventuelt andre forutsetninger av sikkerhetsmessig karakter for å hindre at informasjon i tjenestene som kunden abonnere på ved uhell eller andre illegale tiltak (hacking, tyveri, vandalisme) blir mistet, ødelagt, misbrukt eller kjent av uautoriserte personer. Hvis Inventive blir kjent med hacking eller lignende angrep mot Inventives systemer som kan eksponere systemets sikkerhet, vil Inventive informere kunden raskest mulig. Kunden er forpliktet til, og ansvarlig for, å holde brukerprofiler, links, passord etc. hemmelige så de ikke kan benyttes av uautoriserte personer. Hvis kunden blir kjent med at en brukerprofil, link, passord eller lignende har blitt kjent for uvedkommende, skal kunden raskest mulig informere Inventive om dette. Inventive forbeholder seg retten til å endre de gjeldende forretningsbetingelser løpende, når der er snakk om generelle endringer som gjelder for alle Inventive sine kunder. Hvis kunden ikke kan akseptere endringen, har kunden rett til å si opp avtalen med eller uten varsel. Endringer i forretningsbetingelsene vil bli formidlet via e- post og offentliggjort på Inventive sine nettsider. 5.0 Ansvar 5.1 Begrensninger Inventive ytelser består i å levere de tjenester som kunden abonnerer på. Inventive er alene ansvarlig overfor kundens eventuelle tap forårsaket av avbrytelse, forsinkelse, forstyrrelse og mangelfull funksjonalitet, når disse kan rettes mot Inventive og/eller våre medarbeideres forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger. Inventive eventuelle erstatningsplikt er maksimalt det beløp som kunden har betalt for den tjenesten som erstatningen er relatert til. Inventive påtar seg ikke ansvar for informasjon, som kunden mottar fra eller avgir til Internett, for Internetts funksjonalitet eller tilgjengelighet for øvrig, eller feil som måtte oppstå på kundens eget utstyr. Inventive påtar seg ikke ansvar for tap, som skyldes force majeure, herunder lovforskrifter, myndighetsforanstaltninger eller lignende, sviktende strømforsyninger, sviktende telekommunikasjon, brand, røykskade, eksplosjon, vannskade, hærverk, innbrudd, terror eller sabotasje, streik, lockout, boikott eller blokade. Dette gjelder, selv om Inventive er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer deler av Inventive funksjoner og tjenester. Inventive er ikke ansvarlig for kundens indirekte tap eller driftstap, tap av data eller reetablering av data, forventede avansetap, tap i forbindelse med betalingsoverførsler, tap i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens datasystemer herunder data som måtte befinne seg på kundens eller andre Internettservere. 5.2 Kundens ansvar Hvis kunden benytter egne IT-ressurser til å modifisere eller på annen måte endre funksjonaliteten i de tjenester som kunden abonnerer på hos Inventive, og disse endringene medfører driftsforstyrrelser eller at funksjonalitet ødelegges, skjer det på kundens ansvar og risiko. Det er kundens ansvar å sikre, at normal drift og funksjonalitet gjenopprettes umiddelbart. Inventive assisterer gjerne i den forbindelse på konsulentbasis, og kunden faktureres etter medgått tid. Kunden er forpliktet til å respektere og overholde Inventive alminnelige forretningsbetingelser samt eventuelt supplerende avtaler, herunder å stille med de nødvendige ressurser til design, test og implementering av de tjenester, som kunden abonnerer på. Kunden er ytterligere forpliktet til å bidra positivt til å arbeide/samarbeide så leveranser kan utføres effektivt uten unødig byrde for Inventive. Inventive AS Forretningsbetingelser 1. mai 2015 side 2 av 5

3 Det påhviler kunden selv å holde Inventive løpende informert om sitt tilholdssted samt ytterligere kontaktinformasjon til bruk ved betaling, oppdatering eller generell henvendelse. Det er kundens eget ansvar, at lovligheten på det materialet Inventive servere lagrer for følger norsk lovgivning, samt å overholde skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internett. 5.3 Inventives ansvar Det er Inventive ansvar at alle tjenester som tilbys som abonnement og som ikke krever spesifikk tilleggsprogrammering etter kundens spesifikasjoner er funksjonsdyktige fra det tidspunkt abonnementet startes og at tilhørende datasenter drift skjer etter profesjonelle retningslinjer med hensyn til tilgjengelighet, stabilitet, sikkerhet og backup. All webdesign og programmeringsoppgaver utføres i overensstemmelse med god programmeringsskikk. Inventive kan dog aldri settes til ansvar overfor kundens eventuelle direkte eller indirekte tap som følge av det leverte. Samtlige leverte tjenester er med tidsubegrenset bruksrett så lenge abonnementet er i kraft, men får ikke uten Inventive skriftlige samtykke kopieres eller flyttes (endring av DNS pekere) til hverken tredje part eller til eget bruk utenfor abonnementet. 6.0 Eiendomsrett/Opphavsrett og lisensiering Eiendomsretten til de av Inventive tilbudte tjenester på abonnement tilhører Inventive. For kundens vedkommende omfatter abonnementet kun bruksretten til de nevnte immaterielle rettigheter for den periode hvor abonnementet er i kraft. For tjenester som tilbys på abonnement er det Inventive som forestår lisensiering av den installerte programvaren. I tilfelle hvor kunden ønsker å benytte egne softwarekomponenter i tilknytning til tjenesten, er det kundens ansvar at disse komponentene er lisensiert og følger produsentenes lisensregler. Ved evt. saksanlegg/krav fra produsenter mot Inventive for benyttelse av kundens egne programvarekomponenter, kan Inventive kreve tilsvarende erstatning fra kunden. Data som kunden lagrer på Inventive servere er kundens eiendom. Hvis kunden ønsker å si opp sitt abonnement tilbyr Inventive å assistere kunden med utkopiering av data fra Inventive servere til en annen server anvist av kunden. Denne assistanse tilbys på de til enhver tid gjeldende vilkår for konsulentoppdrag hos Inventive. Anvendte designmaler er Inventives eiendom og er ikke en del av en eventuell flyttningen/konverteringen. Ønsker kunden fortsatt å benytte disse designmaler, opplyser Inventive priser og betingelser for dette. 7.0 Fakturering Abonnenten kan ved avtaleinngåelsen velge om det skal faktureres månedlig, kvartalsvis eller årlig(heretter kalt Periode). Kunden kan hvis ønskelig sette forskjellige Perioder på de forskjellige tjenestene. Abonnementene faktureres forskuddsvis en måned før ny Periode starter. Hvis det på bestillingstidspunktet gjenstår mer enn en måned av inneværende Periode, beregnes første faktureringsperiode ut fra bestillingsdatoen til utgangen av inneværende Periode. Er gjenstående Periode under en mnd, slås den sammen med neste Periodes faktura. Deretter faktureres abonnementet forskuddsvis en mnd før ny Periode starter, og dekker bruken av tjenesten for den kommende Periode. Abonnementer hvor det inngår diskplass kan av kunden til enhver tid endres til et større eller mindre abonnement uten at kunden belastes for opp- eller nedgradering. 8.0 Oppsigelse og annet opphør Kundene kan til enhver tid si opp abonnementene skriftlig ved å sende en e-post til Inventive med minimum en måneds varsel til utløp av en faktureringsperiode. Inventive vil umiddelbart sende en bekreftelse på at de har mottatt oppsigelsen. Inventive AS Forretningsbetingelser 1. mai 2015 side 3 av 5

4 Ved brudd på forretningsbetingelsene kan Inventive uten varsel si opp og stenge et abonnement. Ønsker Inventive å si opp et abonnement uten at det foreligger brudd på forretningsbetingelsene, kan dette skje med 90 dagers varsel til utgangen av en måned, og beløp tilsvarende resterende abonnement tilbakebetales til kunden. I tilfeller hvor kunden blir sagt opp pga mislighold er Inventive berettiget til uten ytterligere varsel å stenge abonnementet, samt kreve sitt tap og eventuelt utestående utbetalt. Som vesentlig mislighold anses blant annet: Kundens manglende betaling av forfalte beløp, senest 14 dager etter mottak av skriftlig purring. Kundens lovstridige handlinger eller utelatelser. Kundens urettmessige bruk av Inventive eller tredjemanns immaterielle rettigheter. Kunden melder betalingsstans, tas under konkursbehandling eller innleder forhandling om tvangsakkord m.v. 9.0 Verneting Enhver tvist som måtte komme av forretningsforholdet mellom kunden og Inventive, herunder fortolkningsspørsmål vedrørende nærværende forretningsbetingelser, skal avgjøres etter norsk rett Spesielle betingelser for nettsider og nettbutikker 10.1 Kjøp av domener Inventive kan bistå kunden med domeneregistrering. Kunden får velge om Inventive skal stå som administrator av domenet, eller om kunden selv skal administrere dette og få faktura direkte i fra domenedrifter. Hvis kunden ønsker at Inventive skal stå som administrator, vil kostnaden for domenet faktureres kunden en gang pr. år. Opprinnelig bestilling/etablering av domenet styrer dato for når faktura på fornyelse kommer Abonnement på nettside og nettbutikk Kunden velger faktureringsperiode (månedlig, kvartalsvis eller årlig) ved inngåelse av kontrakten. Bindingsperioden hos Inventive for nettsider og nettbutikk er 24 måneder, og innenfor denne perioden kan ikke abonnementet sies opp. Abonnementet faktureres forskuddsvis en mnd før ny periode starter. Dersom abonnementet ikke sies opp til utløp av bindingsperioden betraktes det som en forlengelse av abonnementet med tilsvarende faktureringsperioden valgt ved signering. Abonnementet kan utenfor bindingsperioden sies opp med minimum en måneds skriftlig varsel til utgangen av en faktureringsperiode ved å sende en e-post til Inventive. Inventive bistår kunden i forbindelse med utarbeidelse av en effektiv nettside og/eller nettbutikk. Betaling for denne assistansen er integrert i abonnementet. Hvis kunden har behov for en meget stor og avansert nettside/nettbutikk og dermed også behov for betydelig assistanse fra Inventive, vil prisen for assistansen bli avtalt individuelt. Nettløsningene fra Inventive er ikke ment å fungere som en ekstern harddisk eller FTP-arkiv for lagring av datafiler som zip, mp3, mpeg, avi, jpg og lign., men som en fremvisnings-/ butikkplass. Det er dermed ikke tillatt å ha store filarkiver liggende til fri nedlasting. De er normalt fri trafikk inkludert i abonnementet innenfor visse rammer. Hvis kunden overskrider disse rammene kan det resultere i en tilleggsavgift, dog kan en grov utnyttelse av dette medføre at Inventive sier opp abonnementet. Kunden er forpliktet til å holde Inventive skadesløs for eventuelle krav, som måtte bli rettet mot Inventive som følge av brukerens forhold og driften av nettbutikken. Hvis kunden ønsker at deres kunder skal kunne betale med kredittkort, må de selv etablere egne avtaler med betalingsformidler og innløser for dette formålet. Inventive kan bistå med etablering av kontakt og opprettelse av slike avtaler etter kundens ønske, og kan også integrere denne type løsning i nettbutikken. Forbrukt tid blir fakturert etter de til enhver tid gjeldende timesatser. Inventive er ikke ansvarlig for kundens nettsides plasseringer i søkemaskiner. Søkemaskinene har forskjellige regler og algoritmer for hvordan de finner de mest relevante sidene etter en søkning. Disse reglene endres fra tid Inventive AS Forretningsbetingelser 1. mai 2015 side 4 av 5

5 til annen og det kan gi konsekvenser for plasseringer i søkemaskinene. Inventive streber etter å holde seg oppdaterte på hvordan de forskjellige søkemotorene fungerer, slik at best mulig resultat oppnås ved å bruke publiseringsverktøyenes innebygde funksjoner for dette. SEO optimering kan kjøpes som et tillegg til abonnementet på nettside/nettbutikk og faktureres separat som et engangstillegg. Inventive AS Forretningsbetingelser 1. mai 2015 side 5 av 5

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg 1 Forsikringsavtalen Netfonds Kapitalforsikring er en kapitalforsikring

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer