Nye rektorar i den vidaregåande skolen. August 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye rektorar i den vidaregåande skolen. August 2008"

Transkript

1 Nye rektorar i den vidaregåande skolen August 2008

2 Leiv Vidar Ask Norheimsund vidaregåande skule Eg kjenner Norheimsund vidaregåande skule godt og ser fram til spanande år som rektor, seier 60-åringen Leiv Vidar Ask. Ask var elev ved skulen i 1965 og kom att som lærar ti år etter. Sidan har han arbeidd ved skulen, berre avbroten av nokre få år i næringslivet. Først som lærar i maskinfag og i fleire fellesfag. Deretter som rådgjevar, så studieinspektør og etter kvart inspektør. Dei åtte siste åra har han vore assisterande rektor. Meistring Ask har fagbrev i maskinfag og er utdanna maskiningeniør frå Bergen ingeniørhøgskole. Undervegs har han tileigna seg pedagogisk kompetanse. Naturglade Ask har også ei halvårseining i friluftsliv. Etter ingeniørutdanninga i Bergen var han innom både læraryrket og skipsteknisk arbeid før han kom heim til skulen i Steinsdalen. Norheimsund vidaregåande skule kan visa til svært låge tal når det gjeld fråfall av elevar. I fjor var det berre fem elevar som slutta ved skulen. Vi har mange strategiar retta mot elevar som ikkje finn seg til rette i klasserommet. Og me har eit godt samspel med næringslivet i Kvam. Er det rom for nye programfag ved skulen? Sal og samferdsel kunne vore eit satsingsområde, men ein skal vera varsam når me skal finna nye bein å stå på. Me hentar trass alt elevar i den same marknaden. Det kan fort gå ut over dei andre faga. Kva gler du deg mest til som rektor? Til dei gode samtalane med elevane. Eg ser fram til å høyra lærarane seia at det er kjekt i klassen. Det gjev inspirasjon, seier Ask. Er det noko du ynskjer å endra på ved Norheimsund vidaregåande skule? Eg vil saman med kollegiet gripa tak i resultata av elevundersøkinga som er gjort, og sjå kva ho signaliserer. Elles ynskjer me å arbeida målretta med motivasjon og læringslyst hjå elevane. Rekruttering av lærarar har vore eit problem som me framleis må ha merksemd rundt, seier Ask.

3 Venke Barrikmo Rogne vidaregåande skule Den austlandske vestlendingen Venke Barrikmo havna tilfeldig på Voss på midten av 70-talet etter gymnaset på Kongsberg. På Voss utdanna ho seg som dekoratør ved gamle Vatles Dekorasjonsfagskule. Her bygde ho på med toårig fagkurs i marknadsføring. Så vart det pendling og Statens Lærarhøgskule i handels- og kontorfag. Ved Voss vidaregåande skule arbeidde ho som lærar i 21 år. Ho underviste primært i norsk i tillegg til å vere bibliotekansvarleg. I differensieringsprosjektet var ho prosjektansvarleg ved skulen. Ein periode var ho òg kursansvarleg. Frå sat ho i ei forsøksnemnd i Utdanningsdirektoratet, der nemnda hadde ansvar for eksamensoppgåver i norsk med IKT. Pedagogisk bruk av IKT I 2003 fekk ho stilling som undervisningsinspektør I ved Voss Husflidskule. I rektors sjukefråvere sat Venke Barrikmo som konstituert rektor ved skulen i åra Fram til nytt skuleskifte var ho assisterande rektor. - Yrkeskarriera mi har ho vore prega av interessa for IKT, og korleis dette kan nyttast til beste for læring, i tillegg til hjertebarnet mitt, norskfaget. Difor meldte eg meg raskt på når HFK hadde tilbod om studiet Pedagogisk bruk av IKT. Fylket si leiaropplæring med eit digitalt tilsnitt, førte med seg eksamen i det å vere leiar i eit digitalt nettsamfunn, fortel ho. - Eigenvurderinga? - Eg ser på meg sjølv som eit menneske med energi og pågangsmot, lojal og entusiastisk, med eit positivt grunnsyn. Fritida bruker eg mykje på ord; anten ved å lesa dei eller skriving for internt bruk. - Utfordringane som rektor er mange. Krava til den einskilde lærar har vore særs store i ny reform. Nå gjeld det å fokusere på utviklinga som har skjedd, og gjere fleire trygge på det dei skal takle. Den vidaregåande skulen skal vere ein positiv arena der elevane kjenner seg trygge og kan utvikle seg fagleg og sosialt, seier Barrikmo.

4 Leif Helge Engelsen Stord vidaregåande skule - Eg er oppvaksen på Leirvik og har vore elev både ved Stord Yrkesskule og Stord Gymnas. Eg bur i Øvrebygda i Fitjar kommune. På fritida likar å farte rundt i båt i Noregs finaste skjærgard Fitjarøyane, fortel Leif Helgen Engelsen, fersk rektor på Stord. Engelsen er utdanna allmennlærar frå Stord Lærarhøgskule og har tatt ei rekkje vidareutdanningar innan ulike fag ved institusjonar som NLA i Bergen, universiteteta i Oslo og Bergen, Statens lærarhøgskule i handels- og kontorfag, Garuda leiarutvikling, Høgskulen Stord Haugesund, NTNU i Trondheim m.m. 24 år på Fitjar vidaregåande - Eg har arbeidd 25 år i Hordaland fylkeskommune, 24 år ved Fitjar vidaregåande skule der eg har vore lærar, rådgjevar, undervisningsinspektør, personalleiar og assisterande rektor. I ni år var eg fast medlem i Opplæringsrådet for helse- og sosialfag. Dei siste 2 åra har eg vore med i FAU kroppsøving i Hordaland. Eg er og fagkonsulent innan barne- og ungdomsarbeidarfaget for vaksne som skal få kartlagt realkompetansen, fortel Engelsen. Utfordringar - Stord vidaregåande skule er mellom dei største vidaregåande skulane i fylket. I januar i fjor vart Stord Yrkesskule og Stord vidaregåande skule slått saman til ein skule. Eg ser mange utfordringar i å halda fram arbeidet med å fremja gode integrasjonsprosessar mellom dei ulike avdelingane. Sidan skulen er lokalisert på tre ulike stadar i Leirvik, har ein filial i Sveio og ein på Stord sjukehus, vert det ei utfordring å finna gode kommunikasjonskanalar slik at eg når ut til dei nesten 1000 elevane og 200 tilsette. Utfordringa vert det også å halda fram med arbeidet med å fremja skulen til å verta den fremste leverandøren på kompetanse innan skulen sitt område i forhold til regionalt arbeids- og næringsliv. Å ha eit tett samarbeid med næringslivet i regionen og lokalsamfunnet er svært viktig, seier rektor.

5 Unn Fauskanger Voss gymnas Unn Fauskanger er cand.philol frå UiB med historie hovudfag, engelsk mellomfag, sosialantropologi grunnfag, og pedagogisk seminar. I tillegg har ho halvårseininga Skoleledelse og skoleutvikling ved Bergen Lærerhøgskole - Av relevant utdanning var eg rektor ved Voss folkehøgskule frå 1986 til 1995(/1993). Eg var kontorsjef ved institutta Engelsk, Germanistisk, Fonetikk og lingvistikk ved HF-fakultetet på UiB i 1994/95. Frå 95 og fram til eg tok over som rektor på Voss gymnas, var eg rektor på Voss husflidskule, fortel ho. Det vil seie at Unn Fauskanger har jobba som rektor nesten frå ho var ferdig utdanna. Ho var den yngste rektor nokonsinne på folkehøgskulen, berre 28 år gamal. Utfordringane - Utfordringane som ventar ved Voss gymnas, er å leie ein større skule enn det eg har gjort tidlegare. Her er fleire folk, både personale og elevar å bli kjend med og få eit godt samarbeid med. I tillegg er heile leiingsstrukturen på skulen lagt om, og vi har mange folk i heilt nye funksjonar. Det er også fleire i leiinga som er nye ved skulen. Men eg veit at staben ved Voss gymnas består av mange godt rutinerte og flinke folk som er viljuge til å ta tak og stå på. Eg er viss på at vi i fellesskap skal takle dei utfordringane som kjem vår veg. Det er noko som vi allereie er godt i gang med. Som ny rektor har eg fått ein varm og venleg velkomst, noko eg har sett stor pris på, seier Unn Fauskanger.

6 Margrethe Fredhøi Sandsli videregående skole Margrethe Fredhøi er utdanna cand.philol. med nordisk hovudfag og fransk og historie i fagkrinsen. I Hordaland Fylkeskommune har ho tidlegare vore tilsett ved Slåtthaug vgs og Bergen Handelsgymnasium. I perioden vart BHG, gjennom differensieringsprosjektet, utnemnd til nasjonal demonstrasjonsskole. Det er den mest spennande tida eg har hatt i mitt yrkesaktive liv. Mange dyktige og motiverte lærarar og elevar tenkte høgt saman for å lage ein skole kor elevane sjølve fekk gjere eigne val innanfor bestemte rammer, fortel 59-åringen. Læringsprosessen Margrethe Fredhøi vart assisterande rektor ved Sandsli vgs hausten 2005, og utfordringane var mange. - Sandsli er ein skole der elevane trivst godt, og eksamensresultata er gode. Som leiar ønskjer eg å setje i gang prosessar slik at vi sørgjer for at alle elevane lærer meir, at dei får lite fråver og at dei fullfører skolen og går ut med enda be tre resultat. Skolen skal ha høge ambisjonar på elevane sine vegner. Då må vi heile tida stille spørsmål om noko kan gjerast på ein annan måte og kva som kan gjerast for at vi skal bli betre. Lærarane må få tid til å samarbeide og til å reflektere over eigen praksis, og elevane må seie frå korleis dei lærer best. Det er mitt ynskje at vi er i kontinuerlig dialog og deretter set ideane våre ut i praktisk handling. seier ho. Som privatperson har ho så mange interesser utanfor skolen at ho utan vanskar kunne fylle dagane med spennande gjeremål. - Eg går lange turar, eg likar å lese, og eg spelar gjerne bridge. Om sommaren er hagestell kjekt og om vinteren flettar eg fargerike trådar i ulike teknikkar og mønster. Samveret med familie og vener betyr dessutan mykje. Eg skil klårt mellom arbeid og fritid. Det er viktig for meg å ha eit liv utanom skolen. Slik kan eg reinse tankane og yte best mogleg når eg er på jobb, seier den nytilsette rektoren.

7 Asbjørg Hesjedal Voss Husflidskule - Eg er utdanna faglærar i tekstilforming og teikning, form og farge frå SLFO. I tillegg har eg grunnfag i norsk frå HiB, seier den nytilsette rektoren på husflidskulen. - Eg har tre års arbeidserfaring i grunnskulen, i Namsskogan, Oslo og Bergen og 32 år i den vidaregåande skulen. Først var eg sju år ved Nordreisa videregående skole i Troms, resten av tida har eg vore i Hordaland. Ved Garnes vidaregåande skule har eg vore tilsett i 26 år, først som faglærar i vev og forming, seinare åtte år som inspektør, 11 år som rektor og dei to siste åra, etter samanslåinga med Arna gymnas, som assisterande rektor, fortel ho. Tilbake til utgangspunktet - Som 60-åring er eg no tilbake til utgangspunktet, Voss Husflidskule. Her var eg elev for 40 år sidan, og det var her eg fekk grunnutdanninga mi og smaken på formingsfaga. - Kva med rektorstillinga? - Eg synest det er kjekt å vera tilbake i rektorstilling, og eg ser fram til å arbeida her på husflidskulen og til å møta nye kollegaer og nye elevar. Eg vil gjerne halda fram med å utvikla skulen, som har et godt ry på seg. Det vil eg ta vare på, seier ho - Utfordringane? - Utfordringar som ventar meg er for det første at eg må setja meg inn i nye rutinar, andre og nye planar i forhold til dei eg har jobba med dei siste åra og ulike måtar å løysa oppgåvene på, seier ho. - Og fritida? Eg har fristaden min på Hamlagrø. Der eig eg og to søsken ei hytte saman. Når eg kjem på hytta koplar eg ut kvardagen, legg frå meg all sut og nyt tilveret. Der er det godt å vera både sommar og vinter. I tillegg liker eg å reisa, fortrinnsvis på storbyferiar, til denne tid mest i Europa. Eg syng i kor og er medlem i Haukeland songlag i Arna. Der har eg mange gode vener. Vi trivst saman både i song, når vi er saman i festleg lag og på reiser i inn- og utland, fortel Asbjørg Hesjedal.

8 Lin Holvik Nordahl Grieg vidaregående skole Skulen er ikkje klar før om to år. Då vert trebornsmora Lin Marie Holvik rektor på ein av Noregs mest spanande skular, Nordahl Grieg vidaregåande. Noregs største dramatikar i det førre hundreåret skal endeleg få namnet sitt på ein skule. Det ville gledd diktaren som skreiv Til ungdomen. Fann han gjorde aldri nordmenn på leit etter krigen, men han ligg ein stad i Berlin der han styrta i eit britisk fly 2.desember Og så får han smile til oss der han no er, for han skreiv også Reis ingen monumenter. - Eg er frå Måløy i Nordfjord og kjem frå jobb som rektor på Rå ungdomsskule, der eg også har vore inspektør og lærar. I utdanninga mi har eg faga norsk, engelsk, spesialpedagogikk og filosofi og leiing. Eg kom til Bergen etter åtte år utanlands og 10 år i Oslo, fortel Lin Holvik. Skuleutvikling - Skuleutvikling med eleven si læring i fokus er noko eg er levande oppteken av. Målsetjinga mi som leiar er å skape eit læringsmiljø som stiller krav, og støttar der det trengs slik at endå fleire lukkast i sine val. Vi må utfordre, og gje ung dommane innsikt og kompetanse til sjølve å skape si eiga framtid, seier ho. - Å dele kunnskap - Å trekkje liner, opprette forpliktande samarbeid mellom grunnskule, vid aregåande, og universitet/høgskule, samt lokalt næringsliv er noko eg brenn for. Eg trur på å dele kunnskap, lytte til forskning, og at forståing av kvarandre sine fagmiljø gjev oss eit dynamisk og spanande fellesskap, som vi alle treng for å bli gode. Eg gler meg til å ta fatt på oppgåva på Nordahl Grieg, seier Lin Holvik.

9 Odd Kløve Voss vidaregåande skule - Bakgrunnen min er ti år i hæren/vernepliktig major. Tilsett i 1980 ved Voss vidaregåande skule som faglærar, seinare lektor, med undervisning i bil- og landbruksmekanikarfag og fellesfag, frå 1994 studieinspektør med undervisning i matematikk. Landbruksmekanikar, eksamen artium (reallina), Hærens Krigsskule, hovudfag i yrkespedagogikk og diverse leiarutdanning, mellom anna bedriftsleiarskulen. - Eg gler meg til å ta fatt i den nye jobben som leiar. Det er ein stor skule med åtte utdannings-program og ca. 85 tilsette lokalisert på tre ulike opplæringsstader både i Voss og Granvin. Samla har vi om lag 370 elevar som skal ha eit godt skuletilbod tilpassa deira interesser og evner, seier 61-åringen. Samarbeid Samarbeid er eit nøkkelord for god skulekultur, og det er viktig å vera lyttande og rettferdig overfor alle. Vi har eit personale som sit på solid fagkompetanse, seier Kløve Skulens visjon er: Aktiv læring i eit inkluderande og stimulerande miljø. Utfordringane ligg altså på fleire plan; stimulere til god læringsmiljø for elevane og stimulere til godt arbeidsmiljø for personalgruppene og for leiarteamet. Sjølv har eg litt gutunge i meg framleis, og likar alt som er motorisert, eksempelvis å køyra motorsykkel. Og det er kjekt med ein tur i småfly når det er fint vær td. for å lokalisere sauene våre som går høgt oppe i fjellet. Gardsdrifta heime har før teke mykje av fritida mi, og framleis likar eg å vere kårkall og ta ei økt på traktoren i slåtten eller reparera på traktorar og maskinparken elles. Siste året har eg vore ein del på ski og teke seks nye toppar på Mjølfjell, dette gjev flott rekreasjon og trim.eg vonar at leiarjobben kan gje litt helgefri til å vera på fjellet både sommar og vinter. Eg er interessert i litteratur, og utanom faglitteratur er krimbøker favoritten. Kineseren av Henning Mankell er sist leste bok.

10 Anne S. de Lange Bergen maritime videregående skole - Eg er 46 år, sambuar og har 2 barn. Utdanninga min er elektroingeniør for skip, og i tillegg har eg tatt både pedagogikk, spesialpedagogikk og lederutdanning. Då ho var 18 år, begynte ho som reinhaldar på plattformer i Nordsjøen, ein jobb ho hadde under heile utdanninga. Ferdig med vidaregåande skule og høgskule, vart ho tilsett som lærar i elektrofag ved Krokeide videregående skole. Her var ho til ho i 2005 begynte som avdelingsleiar for heile den vidaregåande skulen på Bergen maritime. Ho har hatt ulike verv, mellom anna som dei tilsette sin representant i styret v/krokeidesenteret og som tillitsvald for Utdanningsforbundet. Hausten 2007 vart ho assisterande rektor og no er ho rektor på Bergen maritime. 500 elevar Bergen maritime skole heiter eigentleg Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole. Både fagskulen og den videregående skulen har utdanning innan dei maritime og petroleumstekniske faga. Totalt er det ca 500 elevar og studentar ved skolen. Studentane innan dei maritime faga på fagskulen, kan etter nok fartstid, løyse sertifikat som skipsførarar eller maskinsjefar. Skolen har eit utstrakt samarbeid med aktuelle næringar. Bergen maritime har inngått partnerskapsavtaler med både rederi og næringar innan petroleum. Bergen maritime skole har fleire utfordringar framover, som å videreutvikle kontakten med aktuelle næringar. Skulen leigar ein slepebåt, slik at elevene skal få utføre praktisk arbeid og kome seg ut på sjøen. Hovedfokus framover vert likevel pedagogikk og aktivitetane i klasserommet. - Eg ser ingen grunn til at vi ikkje skal bli den beste maritime skulen i Noreg, sier rektor. - På fritida likar eg å bruke tid på trim og trening. Eg likar å gå turar i fjellet og tek gjerne ein tur på sykkelen når det passar. Bøker og handarbeid er også noko eg likar å drive med.

11 nyerektoren på Åsane. Martin Risøy Åsane vidaregående skole - Eg har vore tilsett i Hordaland fylkeskommune sidan 1.januar 1979, fortel Martin Risøy, ny rektor på Åsane videregående skole og nett runda 60 år. Risøy har vore tilsett som lærar/rådgjevar ved Arna Yrkesskule, og har vore rektor både på Osterøy og Norheimsund vidaregåande skular. Frå 1.august er han Stor spaning Før han fann fram til skuleverda, var han tilsett i ulike arbeidsforhold i industribedrifter. - Eg er utdanna faglærar innan mekaniske fag og har spesialpedagogisk utdanning. Det gir adjunkt med opprykk, fortel han. - Det er med stor spaning eg tek til i denne nye rektorjobben. Sjølv om eg har lang erfaring som rektor, er dette ein stor skule med mange avdelingar som gjev mange nye utfordingar. Fengselsundervisninga i Hordaland eg også mitt ansvar, noko som gjer denne stillinga enno meir krevjande og spanande. Men med så mange gode medarbeidarar som det er her ved skulen skal det nok gå fint. Utfordringa - Kva vert den store utfordringa? - Hovudoppgåva mi vil vera å leggja til rette for at elevane ved skulen får god opplæring og at Åsane vert ein god plass å vera både for elevar og for tilsette, seier Risøy. - Privat ynskjer eg å bruka tid på familien, kone, to barn og seks barnebarn Vi har hytte i Lindås som eg reiser ofte til. Eg likar å trena, gå turar og ikkje minst å fiska. Eg brukar også mykje tid i ulike oppdrag innan dei frivillige kristne organisasjonane, fortel Martin Risøy.

12 Rektorar i den vidaregåande skulen i Hordaland Skule Navn ARNA YRKESSKULE WIIK MAGNE ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE ØSTENSEN LILLIAN AUSTEVOLL VIDAREGÅANDE SKULE RABBEN HÅVARD KRISTOFFER AUSTRHEIM VIDAREGÅANDE SKULE KVINGEDAL MAGNUS BERGEN HANDELSGYMNASIUM HEGGHEIM SVEIN LEIDULF BERGEN KATEDRALSKOLE VIBE HANS PEDER BERGEN MARITIME VIDG.SKOLE DE LANGE ANNE SJØVOLD BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE TVEDT TORBJØRN BJØRGVIN VIDEREGÅENDE SKOLE STORMARK KRISTEN BØMLO VIDAREGÅANDE SKULE SKARET KJELL OLAV ETNE VIDAREGÅANDE SKULE KALLEVIK MARION GIESSING FANA GYMNAS WENNEMO RANDI FITJAR VIDAREGÅANDE SKULE TISLEVOLL ANNA BODIL H FUSA VIDAREGÅANDE SKULE LAUPSA ANNBJØRG FYLLINGSDALEN V.G. SKOLE NORDBOTN PER MORTEN GARNES VGS KVAMME AUD ÅSNE HJELTNES GARTNERSKULE ØYRE GUNNBJØRG KNARVIK VIDAREGÅANDE SKULE ALVER INGE KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE BJELLAND AUDUN LAKSEVÅG VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRDAL AUD EVA LANGHAUGEN SKOLE TOKHEIM MARIT LØNBORG VIDRG.SKOLE SYSTAD HELENE MANGER FOLKEHØGSKULE RYDLAND GEIR NORHEIMSUND VGS ASK VIDAR ODDA VIDRG. SKOLE CHRISTIANSEN KARL E OLSVIKÅSEN VGS ROSNES ÅGE RONALD OS GYMNAS EIKELAND TROND OS VIDAREGÅANDE SKULE M/FIL. BIRKNES BJØRN JONN OSTERØY VIDR.G. SKULE SØILEN AUD K ROGNE VGS BARRIKMO VENKE RUBBESTADNESET VGS GÅSLAND RUNE SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE FREDHØI MARGRETHE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE SØRÅS OTTO SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE LERVIK KJELL JOHAN STEND VIDAREGÅANDE SKULE MOSEBØ TONE STORD VGS ENGELSEN LEIF HELGE TANKS SKOLE HØGSET ODDBJØRG TERTNES VGS KIRKEEIDE GRETE BERG U. PIHLS SKOLE SAGEN ODDVEIG RINGERUD ULRIKEN SKOLESENTER AASEN GRETE MARKESETH VOSS GYMNAS FAUSKANGER UNN VOSS HUSFLIDSKULE HESJEDAL ASBJØRG VOSS JORDBRUKSSKULE STYVE SVEIN INGE VOSS VIDAREGÅANDE SKULE KLØVE ODD ØYSTESE GYMNAS BAKKE INGEBJØRG ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE MORKEN INGER ÅSANE VIDEREGÅENDE SKOLE RISØY MARTIN Agnes Mowinchelsgate 5 Postboks Bergen August 2008

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Notat Dato: 17.11.2014 Arkivsak: 2014/23411-1 Saksbehandlar: roaorv Til: HAMU Frå: Fylkesrådmannen Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr. 15.11.14 Denne

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Fase 1: Transformasjon av Straume- området. Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen

Fase 1: Transformasjon av Straume- området. Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen Ein by under utvikling Fase 1: Transformasjon av Straume- området Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen Akvariet på Nordnes 3.000 boliger Flere skoler, herunder høyskoleavdelinger Flere barnehager

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland - Ei kartlegging av bruken av organisert fysisk aktivitet i skuletida utanom kroppsøvingsfaget og friminutta Høgskulelektor Trond

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Sem = Seminarrom, K = Kollokvierom Fravær Studieorienteringsdagen regnes som obligatorisk undervisning. Husk at det blir ført fravær i løpet av dagen.

Sem = Seminarrom, K = Kollokvierom Fravær Studieorienteringsdagen regnes som obligatorisk undervisning. Husk at det blir ført fravær i løpet av dagen. Dragefjellet, Magnus Lagabøtes Plass 1 Bergen Handelsgym 06.jan.2014 09:40-10:00 - kort plenum Auditorium A3 Sem 1 Sem 2 Sem D Sem e Sem F K1 10:10-10:35 HiB NHH AHiB HSH FHS HiSF HCK 10:40-11:05 HiB NHH

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

1 Innleiing. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Relevant regelverk. 1.3 Normering og dekningsgrad

1 Innleiing. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Relevant regelverk. 1.3 Normering og dekningsgrad Side 1 av 10 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn I Opplærings- og helseutvalet 14.11.12 vart det bestilt ny sak vedrørande skulehelsetenesta. Bakgrunn for saka er at det i 2010 vart gjennomført ei kartlegging av

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP PÅ FYLKESKOMMUNALE SKULAR.

INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP PÅ FYLKESKOMMUNALE SKULAR. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200804221-7 Arkivnr. 015 Saksh. Moe, Eivind Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 02.12.2008 INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Spørjeundersøking om fritt skuleval

Spørjeundersøking om fritt skuleval Spørjeundersøking om fritt skuleval Haust 2004 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune 1. INNLEIING...3 2. OM UNDERSØKINGA...3 3. BAKGRUNNSOPPLYSNINGAR...4 4. HALDNINGAR TIL FRITT SKULEVAL...5

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Elevinspektørordninga i Hordaland

Elevinspektørordninga i Hordaland Elevinspektørordninga i Hordaland Evaluering AUD- rapport nr. 9-09 August 2009 Oppsummering Den største delen elevinspektørane har 5 stilling i denne funksjonen. Lågaste stillingsressurs er 4, og den høgaste

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Pensjonspremie KLP budsjettregulering

Pensjonspremie KLP budsjettregulering ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/989-15 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Delegert saksframlegg Fylkesrådmannen etter fullmakt Pensjonspremie KLP 2014 - budsjettregulering Samandrag I denne saka vert budsjettert

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Skuleslaget fagskule Fagskuleutdanning er praktisk, yrkesretta utdanning som bygger på

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 30.09.2016 Arkivsak: 2016/4130-11 Saksbehandlar: oddber3 Til: Fylkestinget Frå: Fylkesrådmannen Konsekvensar av politiske framlegg rullering Skulebruksplanen

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 52.T07. Skolebruksplanen: Mogelege konsekvensar av fylkesutvalet sitt vedtak

Kopi til: Arkivnr.: 52.T07. Skolebruksplanen: Mogelege konsekvensar av fylkesutvalet sitt vedtak HORDALAND FYLKESKOMMUNE NOTAT Til: Fylkestinget Dato: 11. mars 2013 Frå: Arkivsak: 201101096-416/BAHA Kopi til: Arkivnr.: 52.T07 Skolebruksplanen: Mogelege konsekvensar av fylkesutvalet sitt vedtak I fylkesutvalet

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Det nytter. Skuleinterne tiltak

Det nytter. Skuleinterne tiltak Det nytter Skuleinterne tiltak 2 Tiltak for auka gjennomføring I skuleåret 2012-13 var det til saman 28 skular som fekk tilskot til skuleinterne tiltak. 1161 elevar deltok i tilbodet. På dei fleste skulane

Detaljer

Bergen Tekniske Fagskole avd. Voss Hordaland Fylkeskommune

Bergen Tekniske Fagskole avd. Voss Hordaland Fylkeskommune Hordaland Fagskulestyre v/styreleiar Roald Stenseide Voss den 13.desember 2013 Nedlegging av dagklassar ved Bergen Teknsiske fagskule avd. Voss innan fordjuping anlegg Me kunne lesa i saksdokumenta til

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010

Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010 RUBBESTAOWES vidaregåande skule ~maritime fagskule Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010 Rapport utarbeidd av: Rune Gåsland Rapport verifisert av: Jan Harry Grindheim

Detaljer

Hordaland fylkeskommune. Kartlegging av tilbod om skulehelseteneste ved vidaregåande skular i Hordaland

Hordaland fylkeskommune. Kartlegging av tilbod om skulehelseteneste ved vidaregåande skular i Hordaland Hordaland fylkeskommune Kartlegging av tilbod om skulehelseteneste ved vidaregåande skular i Hordaland Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Relevant regelverk...

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer