Skader behandlet ved Lillehammer fylkessykehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skader behandlet ved Lillehammer fylkessykehus 01.05.94-31.12.98"

Transkript

1 Skaderegisteret LFS 1 Skader behandlet ved Lillehammer fylkessykehus Roar Rønning Skaderegisteret Lillehammer fylkessykehus April 1999

2 Skaderegisteret LFS 2 Innhold INNLEDNING 3 REGISTRERINGSMETODE 3 BEGRENSNINGER I REGISTRERINGEN 3 PRESENTASJON AV DATAMATERIALE 3 DEL 1 4 FOREKOMST AV SKADER 4 KJØNNS OG ALDERSFORDELING 5 KONTAKTÅRSAK 5 ULYKKESTYPE 6 SKADESTED 7 NASJONALITET 10 SKADER PÅ GARDSBRUK 12 SKADEALVOR 12 SKADETIDSPUNKT 13 IDRETTSSKADER 15 TRAFIKKULYKKER 17 SKADEDIAGNOSER 19 DEL 2 20 KOMMUNEVIS FORDELING AV SKADER 20 LILLEHAMMER 21 GAUSDAL 27 NORD-FRON 32 VÅGÅ 37 TABELLER 42 FIGURER 44 REFERANSER 45

3 Skaderegisteret LFS 3 Innledning Skaderegisteret ved Lillehammer fylkessykehus har fra 1.mai 1994 registrert alle skader behandlet ved kirurgisk avdeling og kirurgisk poliklinikk, Lillehammer fylkessykehus. Registreringen er prospektiv og pågår fortsatt. Det er tidligere laget flere rapporter fra registreringen, hvorav siste var utgitt mai 1997 og omhandlet perioden Materialet som presenteres i denne rapporten omfatter perioden og er bygget over samme lest som rapporten fra mai Vi har imidlertid denne gang fokusert på kommunene Lillehammer, Vågå, Nord-Fron og Gausdal, som er samarbeidspartnere i en pilotstudie for skadeforebyggende arbeid i regi av Oppland fylkeskommune. Registreringsmetode Pasientene har ved mottaket på sykehuset fått tildelt et skaderegistreringsskjema, som så pasienten selv eller pårørende evt. med hjelp fra sykepleier har fylt ut. Dette skjemaet er tatt med inn til legen ved konsultasjonen hvor skjema er kontrollert og diagnose og skadealvor påført. Registreringsskjemaene er så samlet inn av sykepleier i skaderegistreringssekretariatet, kodet og registrert i skaderegisterets database. Databasen kontrolleres og alle diagnoser gjennomgås av ansvarlig lege for skaderegistret. Vi har benyttet ICD-9 kodeverket ved koding av skadediagnoser. For alle poliklinisk behandlede pasienter er disse diagnosene satt ved første gangs undersøkelse, mens vi for de innlagte pasientene har registrert pasientens utskrivingsdiagnose. I alt registreres 39 ulike parametre etter NOMESCO s (Nordic Medical Statistics Committee) anbefalninger. Begrensninger i registreringen Lillehammer fylkessykehus mottar pasienter i hovedsak fra nordre del av Oppland. I samme område behandles også skader i primærhelsetjenesten, og data herfra foreligger ikke. Bortsett fra Reiso, Homb, Båtnes, Holm og Christiansens materiale 1, hvor de gjennomgikk alle ulykker behandlet i primærhelsetjenesten i Vågå kommune i 1988, kjenner vi lite til henvisningspraksis fra de enkelte kommuneleger. I dette materialet ble 80 (16 %) av i alt 498 ulykker viderehenvist. Det er rimelig å anta at avstandene i fylket vil være medvirkende til at enkelte skadetyper vil bli behandlet av primærlege framfor viderehenvist til sykehuset. Kun behandlede pasienter i kirurgisk avdeling og kirurgisk poliklinikk Lillehammer fylkessykehus er inkludert. Dette betyr at skader hvor den skadelidte har omkommet på skadestedet, og dermed ikke brakt til sykehus, vil ikke bli registrert. Forgiftningsskader vil vanligvis innlegges i medisinsk avdeling, og isolerte øyeskader tas inn til øyeavdelingen, og disse registreres derfor ikke. Øre-Nese-Hals avdelingen ved Gjøvik fylkessykehus har fylkesansvar for Øre-Nese-Hals-relaterte skader, og denne type skader vil ikke bli registrert, dersom pasienten ikke er undersøkt ved Lillehammer fylkessykehus først. Når det gjelder registreringen av liggedøgn er dette begrenset til liggetid i Lillehammer fylkessykehus. Enkelte pasienter vil av ulike grunner overføres til andre sykehus for videre behandling. Disse liggedøgn er ikke medregnet her. F.eks vil mange av traumene som innebefatter hodeskade ofte videresendes Ullevål sykehus for nevrokirurgisk oppfølging. Disse pasientene vil da, dersom de innlegges LFS før videresending, registreres med de diagnoser som kan avdekkes ved undersøkelsen ved LFS. Pasienter som blir transportert videre til Ullevål med f.eks legehelikopter uten å ha vært innlagt LFS vil naturlig nok ikke bli registrert i skaderegisteret. Presentasjon av datamateriale I rapporten omhandler del 1 det totale datamaterialet, del 2 presenteres data fordelt på kommune Lillehammer, Vågå, Nord-Fron og Gausdal.

4 Skaderegisteret LFS 4 DEL 1 Forekomst av skader Totalt er det i perioden registrert ulykker i Lillehammer fylkessykehus nedslagsfelt. I alt ble diagnoser registrert (55 %) menn og (45 %) kvinner (23,3 %) pasienter ble innlagt i sykehuset, og ga opphav til i alt liggedøgn i sykehuset.er i vinter- og sommermånedene. Tabell 1 viser det totale skadeantallet fordelt pr måned pr år. Figur 1 viser de samme data grafisk, og spesielt ser en her hvordan skadeantallet har en to-puklet fordeling med topper i vinter- og sommermånedene. Tabell 1 Totalt antall skader pr mnd. pr år. Mnd/År Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Figur 1 Totalt antall skader pr år Antall registrerte skader pr år Antall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned

5 Skaderegisteret LFS 5 Kjønns og aldersfordeling Tabell 2 og Figur 2 viser kjønns og aldersfordelingen av skadene. Vi ser her at skadene hos menn dominerer i aldersgruppen år for så å falle med økende alder, mens skader blant kvinner har et toppunkt i aldersgruppen år, og synker så, for igjen å nå et nytt toppunkt i aldersgruppen år. Vi ser også at menn behandles for flere skader enn kvinner fram til aldersgruppen år, mens det etter dette er skader blant kvinnene som dominerer. Tabell 2 Kjønns og aldersfordeling KJØNN Menn Kvinner Figur 2 Kjønns og aldersfordeling Alder og kjønn Antall Menn Kvinner Alder Kontaktårsak Kontaktårsak registreres av lege. En må være klar over at det vil kunne foreligge mørketall i gruppen vold og villet egenskade. Tabell 3 Kontaktårsak Kontaktårsak Ulykke Vold Egenskade, villet Uoppgitt 1 Vi har tidligere sett på forekomsten av voldsskader registrert ved Lillehammer fylkessykehus 2. Vi fant her få voldsskader og ingen tilfeller av bruk av slag- eller skytevåpen.

6 Skaderegisteret LFS 6 Ulykkestype Ulykkestype registreres i gruppene vist i Tabell 4. Dette gir mulighet for vurdering av yrkesrelaterte og utdanningsrelaterte skader. Data omkring disse er oppsummert i Tabell 5. Skader innen jordbruk og skogbruk dominerer, mens skadene innen bygg- og annlegg har blitt redusert siste to år. Tabell 4 Ulykkestype Ulykkestype Reise til/fra arbeid Inntektsbringende arbeid Reise til/fra skole/utdanning Utdanning/opplæring Annet Uoppgitt Tabell 5 Skader innen næring Næring Jordbruk Skogbruk Fiske og fangst 2 Utvinning av råolje og naturgass 1 Bergverksdrift ellers Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk prod. og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, 2 1 kull-, Produksjon gummi- av og mineralske plastprodukter produkter (keramikk) 1 1 glass) Produksjon av metaller 2 1 Produksjon av verkstedprodukter Industriprodukter ellers Elektrisitets-, gass- og dampforsyning Vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Engros- og agenturhandel Detaljhandel Hotell- og restaurantdrift Transport og lagring Post og telekommunikasjoner Eiendomsdrift og forretningsmessig tjensteyting 1 Offentlig administrasjon, forsvar, politi og rettsvesen Renovasjon og rengjøring Undervisning, helse- og andre sosialtjenester Kulturell tjenesteyting, underholdning og sport Personlig tjenesteyting Internasjonale organisasjoners og ambassaders 1 1 virksomhet Kjent arbeidsgiver, ukjent næring 1 4 Uoppgitt næring

7 Skaderegisteret LFS 7 Skadested Alle skader kodes etter skadestedstype. Skadestedstype deles inn i 10 hovedgrupper med subgrupper. Tabell 6 viser en oversikt over hovedgruppene av skadested. Tabell 7 viser skadestedstypene delt i subgrupper. Skader i alpinanlegg, trafikkskader og skader ved sykehjem etterbehandlingsinstitusjoner og aldershjem samt problematikken rundt brudd i øvre lårbensende er omtalt spesielt i egne avsnitt i rapporten fra mai Tabell 6 Skadested - hovedgrupper Skadested - Hovedgrupper Bolig, boligområde Butikk-, handels-, administrasjons- og serviceområde Friluftsområde Hav-, sjø- og vannområde Idretts- og sportsområde Park- og fornøyelsesområde Produksjons- og verkstedsområde Skadested, annet og uoppgitt Skole-, offentlig administrasjons- og institusjonsområde Transportområde Tabell 7 Skadested - subgrupper Kode Skadested - subgrupper Kjøkken Oppholdsrom, soverom, forstue, hall Bad, wc, dusj, vaskerom, badstu, boblebad, innendørs svømmebasseng 103 Trapp inne, med avsats Trapp ute (105) 104 Bolig innendørs, annet: f. eks. entré, gang, heis, kjeller, loft, andre rom i bolig 105 Bolig utvendig: Utvendige bygningsdeler: f. eks. utvendig trapp, altan, tak, yttervegg, fasade, (stillas, stige i forbindelse med f.eks. maling) Bolig, uspesifisert Lekeplass i boligområdet 5 1 Lekeplass i barnehage (140) Lekeplass, uspesifisert (163) 108 Hage, tomt, oppkjørsel, gårdsplass, gårdstun, garasje, uthus, gangareal, terrasse, svømmebasseng i hage, sti i boligområdet Fjøs, låve (120) 109 Boligområde, annet og uspesifisert Fortau, gangsti, gangvei, sykkelvei, gangbro, tunnel og trapper i gangareal Sti i boligområde (108) 111 Motorvei Offentlig vei utenfor tettsted (landevei, spredtbygd område), kryss i plan med jernbane 113 Offentlig gate, vei i tettsted (byområde, boligområde), kryss i plan med jernbane, fotgjengerovergang, trikk i trafikk Privatvei, skogsbilvei, kryss i plan med jernbane

8 Skaderegisteret LFS 8 Traktorvei, turvei (170) Sti i friluftsområde (170) Privat avkjørsel til bolig (108) Gårdsvei (120) 115 Vei, gate, uklart om i tettsted, spredtbygd område eller privatvei, kryss i plan med jernbane 116 Rutebilstasjons-, godsterminal-, T-bane-, forstadsbane-, jernbanestasjons- og flyplassområde tillatt for kunder og publikum, inkl. venterom, gangareal, perrong, i vogn på skinner for jernbane osv. Verksted på flyplass (123) Administras 117 Offentlig brygge, tillatt for kunder og publikum, inkl. publikums- og passasjerområder som venterom, gangarealer osv Privat brygge (171) Skipsverft (123) Hav, sjø (18) Fartøy ved kai (183) 118 Transportområde, annet spesifisert: Inkl.: parkeringsplass/hus, bensinstasjon utendørs, område ikke tillatt for publikum, som spor-og rangeringsområde på jernbanestasjoner, på linjen for jernbane, t- bane og forstadsbane på eget areal, landingsbane og op Transportområde, uspesifisert Jordbruk, fjøs, låve, gårdsvei, gartneri, dyrket mark Bolig, hage, gårdstun osv. (10) 121 Skogbruk Gruve, mine, steinbrudd, grustak Verksted, fabrikkhall, verft Skip, oljeinstallasjoner til havs (183, 184) 124 Bygning, vei, bro og tunnel under oppførelse, anlegg Lager, depot Administrativt lokale, kantine - innenfor et hvert produksjonsområde 128 Produksjonsområde, annet spesifisert, inkl. offentlige anlegg som søppelplass, forbrenningsanlegg osv Produksjonsområde, uspesifisert Butikk, supermarked, varehus og annen grossist- og detaljhandel Bensinstasjon utendørs (118) Godsterminal, fraktmottagelse (116) 131 Privat servicebedrift, (advokat, lege, tannlege, frisør, bank, forsikring osv.) 132 Hotell, pensjonat, motell Restaurant (160) 138 Butikk-, handels- administrasjons- og serviceområde, annet spesifisert 139 Butikk-, handels-, administrasjons- og serviceområde, uspesifisert 140 Barnepark, barnehage med lekeplass, familiebarnehage Opphold hos dagmamma

9 Skaderegisteret LFS Fritidshjem, ungdomsklubb, inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg 142 Skole, høyskole, universitet, læreanstalt, vitenskapelig anlegg, forsøksstasjon Tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg (150, 151, 152) 143 Skolegård Offentlig tilgjengelig kontorer og bygninger: postkontor, trygdekontor, sosialkontor, rådhus, museum, bibliotek, forsamlingshus, foreningslokale, kirke, osv. 145 Sykehus, poliklinikk, inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg 146 Sykehjem, etterbehandlingsinstitusjoner, aldershjem, inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg Aldersbolig, vernet bolig (10) 147 Militær institusjon: kaserne, militærforlegning, inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg Militært øvingsområde (173) 148 Skole-, offentlig administrasjons- og institusjonsområde, annet spesifisert, inkl. døgninstitusjoner for barn og unge, fengsel osv., inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg 149 Skole- offentlig administrasjons-og institusjonsområde, uspesifisert 150 Idretts- og gymnastikkanlegg, innendørs, inkl. skadested tilhørende kode 142 Skadested tilhørende kodene 141, 145, 146, 147, Idrettsanlegg, utendørs, inkl. skadested tilhørende kode 142 Skadested tilhørende kodene 141, 145, 146, 147, Svømmehall, badeanlegg med vannrutsjebane, inkl. skadested tilhørende kode Badeanlegg i sommerland (162) Privat svømmebasseng (102,108) Skadested tilhørende kodene 141, 145, 146, 147, Rideskole, innen-/utendørs Motorbane Skøytebane/hall Slalåmbakke, alpinanlegg Mosjonssti, lysløype (sommer- og vinteranlegg) Gangsti i naturen (170). dersom man ikke kan bestemme om det er 157 eller 170, kodes Idretts-, sports- og gymnastikkanlegg, annet spesifisert Idretts-, sports- og gymnastikkanlegg, uspesifisert Restaurant, bar, diskotek, jazzklubb, danseétablissement 161 Kino, teater, konsertsal Folkepark, sirkus, tivoli, lekeland, sommerland, dyrepark Lekeplass, uspesifisert 2 1 Lekeplass i boligområde (107)

10 Skaderegisteret LFS 10 Lekeplass i barnehage (140) 164 Park og parkanlegg Park- og fornøyelsesområde, annet spesifisert, inkl kirkegård 169 Park- og fornøyelsesområde, uspesifisert Udyrket mark, skog- og fjellområde, sti, turvei Dyrket mark (120) Mosjonssti, turløype sommer og vinteranlegg (157) dersom man ikke kan bestemme om det er 157 eller 170, kodes Strand, bredde, brygge, sjøhus, med umiddelbart tilhørende vannområde Offentlig brygge (117) 172 Campingplass Militært øvingsområde Kaserne, forlegning (147) 174 Luftrommet Friluftsområde, annet spesifisert Friluftsområde, uspesifisert Hav, fjord Vann i umiddelbar nærhet av strand, bredde (171) Alle typer flytende fartøy, båter og offshoreinst. (183, 184) 181 Større og mindre sjøer og vann, myr Vann i umiddelbar nærhet av strand, bredde (171) Alle typer flytende fartøy, båter og offshoreinst. (183, 184) 182 Elv, kanal, bekk Vann i umiddelbar nærhet av strand, bredde (171) Alle typer flytende fartøy, båter og offshoreinst. (183, 184) 183 Fartøyer (alle typer) til vanns og ved kai, brygge Oljeplattformer og andre offshore installasjoner til vanns Hav-, sjø- og vannområde, uspesifisert Skadested, annet spesifisert Uoppgitt skadested Nasjonalitet På grunn av den økende turismen til Lillehammerdistriktet i forbindelse med OL 94 har vi sett en betydelig økning i skiskader 3. Disse har i stor grad vært forårsaket av pasienter med bostedsadresse utenfor Oppland fylke, og da i stor grad av utlendinger. Tabell 8 viser antall skadede fra ulike land. Tabell 8 Nasjonalitet Nasjonalitet Norsk Svensk Dansk Finsk Islandsk 1 3 4

11 Skaderegisteret LFS 11 Tysk Engelsk Amerikansk Belgisk Canadisk Fransk Italiensk Nederlandsk Skotsk 1 3 Spansk 2 Sveitsisk 7 1 Østerisk Færøyene 1 1 Tsjekkisk Estlandsk 1 2 Japansk 1 2 Jugoslavisk 1 Latvisisk 1 Marocansk 1 Polsk 1 Slovensk 1 1 Tansania 1 Israelsk 2 Tyrkisk 1 Ukjent

12 Skaderegisteret LFS 12 Skader på gardsbruk Det er registrert spesielt om skader har forekommet i forbindelse med gardsbruk. I alt 526 skader hører med i denne gruppen Tabell 9 Skader på gardsbruk Gardsbruk Ja Nei Ukjent Skadealvor Skadealvor er bedømt av lege ved innleggelsen/poliklinisk vurdering etter AIS grad. (Abbreviated Injury Scale 4 ) Tabell 10 Skadealvor etter AIS grad Skadealvor Liten skade (AIS 1) Moderat skade (AIS 2) Alvorlig skade (AIS 3) Meget alvorlig skade (AIS 4) Kritisk skade (AIS 5) Dødlig skade (AIS 6) Ingen skade Uoppgitt skadealvor

13 Skaderegisteret LFS 13 Skadetidspunkt Tabell 11 og Figur 3 viser fordelingen av skader gjennom døgnet. Skadeforekomsten er høyest i tidsrommet Tabell 11 Skadetidspunkt Tidsrom Totalt Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Ukjent

14 Skaderegisteret LFS 14 Figur 3 Skadetidspunkt Skadetidspunkt Antall Ukjent Tidsrom

15 Skaderegisteret LFS 15 Idrettsskader Av alle skadene i materialet utgjør idrettsskadene 28%. Totalt er det registrert idrettsskader. Disse er videre inndelt i undergruppene organisert idrett, bedriftsidrett, skoleidrett og uorganisert idrett/mosjon Vi har tidligere sett på idrettskadene i et økonomisk perspektiv 5, og mener at forebyggende arbeid rettet mot denne skadegruppen vil kunne gi store gevinster i forhold til sykelighet og samfunnsøkonomi. Skiskader, og særlig snøbrettskader er en økende årsak til skader 3, 6,7,8 og er omtalt i rapporten fra mai Tabell 12 Idrettsnivå Idrettsnivå Annen organisert idrett/sport/mosjon Annen Bedriftsidrett. organisert gymnastikk, idrett, Gymnastikk, Skoleidrett, idrett, sport, trening og Gymnastikk, Uoppgitt idrett, sport, trening og 1 Uorganisert idrett/sport/mosjon Uorganisert Uspesifisert gymnastikk, idrett/sport/mosjonsulykke idrett, sport, 1 Tabell 13 Idrettstype Kode Idrettstype Fotball Håndball Volleyball Basketball Baseball Tennis Bordtennis 1 8 Badminton Squash Golf Landhockey Ishockey Bandy Bowling Ball-, kulespill, annet spesifisert Ball-, kulespill, uspesifisert Slalåm, utfor Telemark Snøbrett Skihopping Langrenn, turlangrenn Rulleski 2 28 Skisport, annen spesifisert Skisport, uspesifisert Kunstløp Rulleskøyter

16 Skaderegisteret LFS Skøyting, annen spesifisert Skøyting, uspesifisert Styrketrening med utstyr Judo, jiu-jitsu, bryting Gymnastikk uten utstyr Gymnastikk med utstyr Kampsport og gymnastikk, a. spes Jogging Løp på bane Terrengløp 4 53 Orientering Løp, uspesifisert Svømming Vannski Padling, kano, flåte Båt- og vannsport, annen spes Båt- og vannsport, uspesifisert 2 70 Hanggliding Fallskjermhopping Luftsport, annen spesifisert 1 79 Luftsport, uspesifisert 1 80 Bilsport Motorsykkelsport Snøscootersport 1 83 Akesport Skytesport (pil/bue, våpen) Dansing Ridning Sykling Friidrett, annen spesifisert Rullebrett Sport, idrett/mosjon, annen spesifisert Uoppgitt type (Friidrett, annen gymnastikk/idrett/sport/trening/mosj

17 Skaderegisteret LFS 17 Trafikkulykker Tabell 14 Trafikkulykkesituasjon Trafikkulykkesituasjon Eneulykke, dvs. uten aktiv trafikant som motpart Omfatter: Sykkel som velter, Påkjørsel av veirekkverk, autovern, dyr, parkert kjøretøy, fast gjenstand som tre, lyktestolpe, osv. Motpart i kryssende kjøreretning. Kjøreretning skal oppfattes som den opprinnelige/intenderte retning uansett om det svinges i ulykkesøyeblikket. Dette gjelder også når fotgjenger er motpart. Motpart i samme kjøreretning. Kjøreretning skal oppfattes som den opprinnelige/-intenderte retning uansett om det svinges i ulykkesøyeblikket. Dette gjelder også når fotgjenger er motpart. Motpart i motsatt kjøreretning Kjøreretning skal oppfattes som den opprinnelige/-intenderte retning uansett om det svinges i ulykkesøyeblikket. Dette gjelder også når fotgjenger er motpart. Motpartens kjøreretning uoppgitt Uoppgitt trafikksituasjon Tabell 15 Trafikkrolle Trafikkrolle Fotgjenger. Til fots, på ski, person som trekker/drar/skyver barnevogn, kjelke, spark, sykkel. Barn i barnevogn Fører. Fører av bil, sykkel, moped, spark, hest, trehjulssykkel, kjelke, rullebrett, rulleskøyter, rulleski, rullestol m.v. Passasjer, forsete. Passasjer i/på forsete i bil, sykkel, spark, rullestol m.v. Passasjer, baksete. Passasjer i/på baksete i bil, sykkel, motorsykkel kjelke, m.v. Passasjer i uspesifisert sete 1 2 Passasjer i buss Uoppgitt trafikantrolle 1

18 Skaderegisteret LFS 18 Tabell 16 Skadedes fremkomstmiddel Skadedes fremkomstmiddel Fotgjenger. Til fots, på ski, person som trekker/drar/skyver barnevogn, kjelke, spark, sykkel. Barn i barnevogn, Person på kjelke, spark Sykkel, inkl. tilhenger Trehjulssykkel for barn Moped Motorsykkel, Inkl.: Scooter Personbil, inkl. tilhenger/campingvogn Varebil (maks. 3,5 t), inkl. tilhenger/campingvogn Lastebil, inkl. tilhenger/campingvogn Buss Bil, uspesifisert, inkl. uspesifisert 1 tilhenger/campingvogn Traktor, inkl. tilhenger. Andre 10 rullende landbruks-/ anleggsmaskiner Annet fremkomstmiddel. Annet spesifisert fremkomstmiddel. Inkluderer: Truck, Minibuss, Maxitaxi, Trikk, Tog, Snøscooter, Gokart, Rullende landbruksmaskiner, Terrenggående kjøretøy, Transport på/i rulleskøyter, trehjulssykkel, rulleski, rull 4 Tabell 17 Motpartens fremkomstmiddel Motpartens fremkomstmiddel Fotgjenger. Til fots, på ski, person som trekker/drar/skyver barnevogn, kjelke, spark, sykkel. Barn i barnevogn, Person på kjelke, spark Sykkel, inkl. tilhenger Trehjulssykkel for barn Moped Motorsykkel, Inkl.: Scooter Personbil, inkl. tilhenger/campingvogn Varebil (maks. 3,5 t), inkl. tilhenger/campingvogn Lastebil, inkl. tilhenger/campingvogn Buss Bobil, inkl. tilhenger/campingvogn Traktor, inkl. tilhenger. Andre rullende landbruks-/ anleggsmaskiner Annet fremkomstmiddel. Annet spesifisert 3 1 fremkomstmiddel. Inkluderer: Truck, Minibuss, Maxitaxi, Trikk, Tog, Snøscooter, Gokart, Rullende landbruksmaskiner, Terrenggående kjøretøy, Transport på/i rulleskøyter, trehjulssykkel, rulleski, rull Uoppgitt fremkomstmiddel

19 Skaderegisteret LFS 19 Skadediagnoser Alle diagnoser er kodet etter ICD-9 klassifikasjonssystemet. Tabell 18 viser fordelingen av skadediagnoser i materialet. Totalt er det registrert diagnoser. Bruddene utgjør dermed 35,7 % av diagnosene. En bør også merke seg at andelen av hodeskader er så høy som 4,6 %. (Hoveddelen av disse utgjøres av hjernerystelser). Tabell 18 Diagnoser fordelt på diagnosegrupper Diagnosegrupper (ICD-9) Brudd ( ) Luxasjoner ( ) Distorsjoner ( ) Hodeskader ( ) Indre skader ( ) Åpent sår ( ) Skade av blodkar ( ) Senvirkninger av skader ( ) Overflateskade ( ) Kvestelse med intakt hud ( ) Knusningsskade ( ) Virkning av fremmedlegme... ( ) Brannskade ( ) Skader av nerver og ryggmarg ( ) Komplikasjoner til skader ( ) Forgiftninger, medikamenter ( ) 2 1 Toxisk virkning ikke med.stoffer ( ) 1 3 Andre virkninger ( ) Kompl. til kir. og med. beh ( ) Andre diagnoser - ikke skaderelatert

20 Skaderegisteret LFS 20 DEL 2 Kommunevis fordeling av skader Totalt ble (90,8 %) av skadene registrert med skadestedsadresse innenfor Oppland fylke. Tabell 19 Kommunevis fordeling av skader i Oppland Kommune Dovre Etnedal Gausdal Gjøvik Gran Jevnaker 2 1 Lesja Lillehammer Lom Lunner Nord-Aurdal Nord-Fron Nordre Land Ringebu Sel Skjåk Søndre Land Sør-Aurdal Sør-Fron Vang (Oppland) Vestre Slidre Vestre Toten Vågå Østre Toten Øyer Øystre Slidre

21 Skaderegisteret LFS 21 Lillehammer Tabell 20 Lillehammer - Antall skader pr måned Mnd Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Figur 4 Lillehammer - Aldersgrupper og kjønn Aldersfordeling Antall Menn Kvinner Alder Tabell 21 Lillehammer - kontaktårsak Kontaktårsak Ulykke Vold Egenskade, villet

22 Skaderegisteret LFS 22 Tabell 22 Lillehammer - Ulykkestyper Ulykkestyper Reise til/fra arbeid Inntektsbringende arbeid Reise til/fra skole/utdanning Utdanning/opplæring Annet Uoppgitt 3 Tabell 23 Lillehammer - Skadested Tekst Bolig, boligområde Butikk-, handels-, administrasjons- og serviceområde Friluftsområde Hav-, sjø- og vannområde Idretts- og sportsområde Park- og fornøyelsesområde Produksjons- og verkstedsområde Skadested, annet og uoppgitt Skole-, offentlig administrasjons- og institusjonsområde Transportområde Tabell 24 Lillehammer - Idrettsskader Idrettstype Fotball Håndball Volleyball Basketball Baseball Tennis Bordtennis 1 Badminton 2 1 Squash 1 4 Golf Landhockey Ishockey Bandy Bowling 1 1 Ball-, kulespill, annet spesifisert Ball-, kulespill, uspesifisert 2 4 Slalåm, utfor Telemark Snøbrett Skihopping Langrenn, turlangrenn Skisport, annen spesifisert Skisport, uspesifisert

Personskadedata i Norsk pasientregister. Bente Urfjell, rådgiver

Personskadedata i Norsk pasientregister. Bente Urfjell, rådgiver Personskadedata i Norsk pasientregister Bente Urfjell, rådgiver Grunnmodellen Felles minimum datasett (FMDS) Minimumsdatasett som gjelder for alle typer skader Registrering og rapportering til NPR trafikkskader

Detaljer

Nasjonal skaderegistrering. Bente Urfjell, Norsk pasientregister

Nasjonal skaderegistrering. Bente Urfjell, Norsk pasientregister Nasjonal skaderegistrering Bente Urfjell, Norsk pasientregister Innhold Fakta om ulykker i Norge Nasjonal strategi Modell for nasjonalt skaderegister FMDS Personentydig NPR Status for rapportering av skadedata

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Skaderegistrering ved UNN Harstad siden 01.07.1985

Skaderegistrering ved UNN Harstad siden 01.07.1985 Skaderegistrering ved UNN Harstad siden 01.07.1985 Skadejournal Kvalitetssikring av data Registrering inn i databasen Formidling av statistikk / rapporter / dokumentasjon Forebygging Intervensjon / tiltak

Detaljer

RAPPORTERING AV PERSONSKADER TIL NORSK PASIENTREGISTER

RAPPORTERING AV PERSONSKADER TIL NORSK PASIENTREGISTER RAPPORTERING AV PERSONSKADER TIL NORSK PASIENTREGISTER Forenklet veileder utgitt av Helsedirektoratet, avdeling Norsk pasientregister, 2014. Hvorfor en forenklet utgave av veileder for rapportering Norsk

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Skadde bilførere i aldersgruppen 18 24 år i perioden 1.1.1994 til 31.12.28 fordelt på: - Alder - Kjønn - Alvorlighetsgrad - Skadested/tid - Trafikksituasjon Harstad

Detaljer

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer.

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. Travet i Oppland Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. 387 starthester i 2009. 293 starthesteeiere. 1 starthesteeier per 624 innbyggere. Kr

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver Bildebredden må være 23,4cm Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver www.fylkesmannen.no/oppland Bakgrunn Lovkrav Status i Oppland Organisering og innhold Fysisk aktivitet Bakgrunn

Detaljer

Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre?

Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre? Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre? Samling Trygge lokalsamfunn, Sogn og Fjordane, 29.2.12 Johan Lund, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune

Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune Statistikk for 5-årsperioden 28-212 Basert på data fra personskaderegister ved UNN Harstad 1994 212 Harstad oktober 213 Rådgiver Ellen M. Nikolaisen

Detaljer

Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting

Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting SINTEF A6262 RAPPORT Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting Solveig Osborg Ose SINTEF Helse Mai 2004 Forord Denne rapporten

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Oppsummering 2012, fritidsboliger på fjellet I 2012 ble

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Vedlegg 1. Tabeller. NIBR-rapport 2004:8

Vedlegg 1. Tabeller. NIBR-rapport 2004:8 329 Vedlegg 1 Tabeller 330 330 Vedleggstabell 1 Regioninndeling og statistiske kjennetegn ved Innlandet Kilde: SSB, PANDA og KRDs hjemmesider Innbyggere Andel innb. Innbyggere Sysselatte 4.kvart. 2002

Detaljer

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum Lillehammer kommune 1 501010101 Lysgårdsbakkene, HS 138 Lillehammer Olympiapark AS Gjentatt 5 000 000 2 501000806 Kristins hall - Ny

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99 Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014 Kvinner Menn Sum IR0709 Larvik Idrettsråd (84/91) 140 1388 770 145 1171 3614 162 1884 1378 465 3057 6946 10560 GR07090002360 Larvik Padleklubb

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer 22 354 308 19 405 100 % 100 % -2 Sum øvrige

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

RPAQ. Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida

RPAQ. Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida RPAQ Norway_RPAQ Version Number 1.3 updated 19/September/27 RPAQ Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida Dette spørreskjemaet er laget for å få opplysninger din fysiske aktivitet i dagliglivet

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Hva er det som styrer flyttestrømmene? Hvordan henger flytting og arbeidsplasser sammen? Hvorfor varierer næringsutviklingen?

Detaljer

IS-2082. Personskadedata 2012. Norsk pasientregister

IS-2082. Personskadedata 2012. Norsk pasientregister IS-2082 Personskadedata 2012 Norsk pasientregister 1 Heftets tittel: Personskadedata 2012 Utgitt: 05/2013 Bestillingsnummer: IS-2082 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Norsk

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

8. Idrett som sosial aktivitet

8. Idrett som sosial aktivitet Kultur- og fritidsaktiviteter Idrett som sosial aktivitet 8. Idrett som sosial aktivitet Trening er en sosial aktivitet. Rundt hver tredje som trener eller mosjonerer, er medlem i et idrettslag. Men det

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser

Detaljer

Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder

Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder Stig Winge og Bodil Mostue, Direktoratet for arbeidstilsynet Hans Magne Gravseth, NOA/Statens arbeidsmiljøinstitutt Datagrunnlag Arbeidstilsynets register

Detaljer

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Ingrid Tollånes, 29. november 2012 Disposisjon Litt om osloidretten status og utfordringer på anleggssektoren Hvordan realisere anlegg for hestesport? - planer,

Detaljer

Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene

Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene etter et skjevt bilde? Johan Lund Universitetet i Oslo Sikkerhetsdagene i Trondheim November 2010 Innhold

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0528 Østre Toten Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 626. des. 90... 0 696. feb. 80...

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Dannelsen av IKA Opplandene Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Historikk i stikkord Hva og hvem er fylkesarkivet? Målet om dannelsen av et IKA strekker seg mange år tilbake. Målet den første tida

Detaljer

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg 1: Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 1. Ordinære idrettsanlegg SEL Fotball 2 gressbaner 1 grusbane Sel samfunnshus (garderober) Asfaltbana, Nord-Sel skole Tolstadåsen

Detaljer

3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid

3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid 3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid 3.2.1.1. Spillemidler Hovedutfordring: Det er relativt store forskjeller kommunene i fylket når det gjelder anleggsdekning. Byene har normalt sett en

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Reguleringsplan. Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0

Reguleringsplan. Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0 Nord-Odal kommune Reguleringsplan Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0 Adresse: Bråtåhøgda 73 2123 BRUVOLL Annen info: Bråtåhøgda Målestokk 1:1000 12.03.2015 15:43:38 Det kan forekomme feil eller manglende

Detaljer

Lokale skadedata, Nyttig og nødvendig?

Lokale skadedata, Nyttig og nødvendig? Lokale skadedata, Nyttig og nødvendig? Føre var i Vesterålen, Sortland 2. november 2015 Johan Lund, Universitetet i Oslo/Helsedirektoratet Felt for signatur(enhet, navn og tittel) Viktige tema i dagens

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 7 Meråker Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 746. des. 90... 2 5. feb. 80... 35. des.

Detaljer

Ulykkesinvolvert enhet (ID=571)

Ulykkesinvolvert enhet (ID=571) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.03-727 Ulykkesinvolvert enhet (ID=571) Sist endret: 2013-10-30 Definisjon: Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Kommunenes forhold til energiverkene

Kommunenes forhold til energiverkene NOTAT Dato: 06.02.14 Kommunenes forhold til energiverkene Til Fra Fylkesmannen i Oppland Gunner Myhren 1. Konsesjonsrettslige forhold 1.1 Konsesjonslover De viktigste lovene i denne sammenheng er industrikonsesjonsloven

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742 Vår dato: 27.06.2012 Vår

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal, Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 77 Frosta Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 028. des. 90... 3 00. feb. 80... 456. des.

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KAFFE Hus & hage 7,0 m 3 m 1,5 4,0 m 7,0 m 3,5 m 10,0 m 20,0 m 60,0 m 4,0 m Buffersone - handel & service Torg Grønt - opphold

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord, Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-08-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-08-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-08-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i fylkesstyret 31-03-14 OK1414 25. aug Kr. Lavransdatterv 18, Hamar

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10

OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10 OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10 Endelig plan Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i fylkesstyret 15-05-2013 OK1213 28. aug Fagernes, Nord-Aurdal

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Vedlegg til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland utkast 27.10.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. REGIONALE SENTRE... 4 2.1 GRAN I

Detaljer

Årsmelding 2010. Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum. Hammerfest Kommune. Skaderegistret Hammerfest Sykehus

Årsmelding 2010. Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum. Hammerfest Kommune. Skaderegistret Hammerfest Sykehus Skaderegistret Hammerfest Sykehus Hammerfest Kommune Årsmelding 21 Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum Helse Finnmark HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 1 * Avd: Akuttavdelingen

Detaljer

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Februar 2012

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Februar 2012 Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Februar 2012 Oppsummering 2011, fritidsboliger på fjellet I 2011 ble

Detaljer

Utført dato Endring Utført av

Utført dato Endring Utført av Forslag 3, tegneregler for formålsflater Reguleringsplan/detaljering Endringslogg Utført dato Endring Utført av 16.04.2009 28.04.2009 Fjernet fargekode for kode 1000 (benyttes kun for generalisering) Farge

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 9 029 3. nov. 990... 7 627 3. nov. 200... 8 646 Folkemengden er oppgitt i henhold

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Odd Frank Vaage Mosjon, friluftsliv og kulturaktiviteter Resultater fra Levekårsundersøkelsene fra 1997 til 2007

Odd Frank Vaage Mosjon, friluftsliv og kulturaktiviteter Resultater fra Levekårsundersøkelsene fra 1997 til 2007 Rapporter 2009/15 Odd Frank Vaage Mosjon, friluftsliv og kulturaktiviteter Resultater fra Levekårsundersøkelsene fra 1997 til 2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I

Detaljer

SKADESTATISTIKK DAYSY-rapport 2013

SKADESTATISTIKK DAYSY-rapport 2013 SKADESTATISTIKK DAYSY-rapport 2013 Årsaksstatistikk i yrkesskadeforsikring 2. september 2013 INNHOLD 1.1 Innledning... 3 1.2 Noen prinsipper... 3 1.3 Oppsummering... 3 Tabell 1.1. Antall yrkesulykker fordelt

Detaljer

"Fysisk aktivitet og bruk av anlegg hos den voksne del av befolkningen i Nordland"

Fysisk aktivitet og bruk av anlegg hos den voksne del av befolkningen i Nordland MARKEDSUNDERSOKELSE "Fysisk aktivitet og bruk av anlegg hos den voksne del av befolkningen i Nordland" Faglig ansvarlig: :*,i;a '1 ;,\: ' Polarfakta AS, juni 1999 w Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommue,

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena, mulighetenes teater Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena er Norges nye storstue for innendørs sykkelsport. Et mulighetens teater for unge,

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 868 Øksnes Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 409. des. 90... 3 0. feb. 80... 886. des.

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS

KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS KOMMUNE STED KLUBB BYGGE- ÅR REHAB 11-ER 9-ER 7-ER STOR HALL TREN.- HALL LEVERAN- DØR UNDER- VARME PAD MERKNADER SEL Otta kunstgress Otta IL 2007 64x100 Sverre

Detaljer

I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke.

I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke. I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke. Formål Tema Bli kjent med hva som skal gjøres i området,

Detaljer

REGIONALSTATISTIKK. Statistisk. sentralbyrå. Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt. Del D OPPLAND

REGIONALSTATISTIKK. Statistisk. sentralbyrå. Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt. Del D OPPLAND Del D REGIONALSTATISTIKK Oslo: Postboks 83 Dep., 0033 Oslo Tlf.(0) *4 38 0 Kongsvinger: Postittak 0 Kongsvinger Tlf.(066) *85 MO Nr. /89 August 989 OPPLAND INNHOLD Emne 40 3 3 4 46 5 5 5 6 6 4 6 Flyttinger,

Detaljer

0125 Eidsberg Folke- og boligtelling 2001

0125 Eidsberg Folke- og boligtelling 2001 025 Eidsberg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 352. des. 90... 6 050. feb. 80... 3

Detaljer

STAVANGER SVØMMESTADION GAMLINGEN RELOKALISERING REDEFINERING

STAVANGER SVØMMESTADION GAMLINGEN RELOKALISERING REDEFINERING STAVANGER SVØMMESTADION GAMLINGEN RELOKALISERING REDEFINERING Stavanger Vågen Mosvatnet Vågen Mosvatnet 1,8km Vågen Mosvannsparken Mosvannsparken Gamlingen Eiganestunellen og ryfastnettverk Gamlingen

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 2. Statistikk (oktober 2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 2. Statistikk (oktober 2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 2. Statistikk (oktober 2013) I denne rapporten finner en relevant tallmateriale knyttet til utvikling i Valdressamfunnet. Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå,

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 144 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Notater. Liva Vågane. Undersøkelse om fysisk aktivitet blant personer i alderen 55-75 år Dokumentasjonsrapport. 2001/49 Notater 2001

Notater. Liva Vågane. Undersøkelse om fysisk aktivitet blant personer i alderen 55-75 år Dokumentasjonsrapport. 2001/49 Notater 2001 2001/49 Notater 2001 Liva Vågane Notater Undersøkelse om fysisk aktivitet blant personer i alderen 55-75 år Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk /Seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe:

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 2001

06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 2001 06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 9 675 3. nov. 990... 5 44 3. nov. 200... 20 733 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer