Skader behandlet ved Lillehammer fylkessykehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skader behandlet ved Lillehammer fylkessykehus 01.05.94-31.12.98"

Transkript

1 Skaderegisteret LFS 1 Skader behandlet ved Lillehammer fylkessykehus Roar Rønning Skaderegisteret Lillehammer fylkessykehus April 1999

2 Skaderegisteret LFS 2 Innhold INNLEDNING 3 REGISTRERINGSMETODE 3 BEGRENSNINGER I REGISTRERINGEN 3 PRESENTASJON AV DATAMATERIALE 3 DEL 1 4 FOREKOMST AV SKADER 4 KJØNNS OG ALDERSFORDELING 5 KONTAKTÅRSAK 5 ULYKKESTYPE 6 SKADESTED 7 NASJONALITET 10 SKADER PÅ GARDSBRUK 12 SKADEALVOR 12 SKADETIDSPUNKT 13 IDRETTSSKADER 15 TRAFIKKULYKKER 17 SKADEDIAGNOSER 19 DEL 2 20 KOMMUNEVIS FORDELING AV SKADER 20 LILLEHAMMER 21 GAUSDAL 27 NORD-FRON 32 VÅGÅ 37 TABELLER 42 FIGURER 44 REFERANSER 45

3 Skaderegisteret LFS 3 Innledning Skaderegisteret ved Lillehammer fylkessykehus har fra 1.mai 1994 registrert alle skader behandlet ved kirurgisk avdeling og kirurgisk poliklinikk, Lillehammer fylkessykehus. Registreringen er prospektiv og pågår fortsatt. Det er tidligere laget flere rapporter fra registreringen, hvorav siste var utgitt mai 1997 og omhandlet perioden Materialet som presenteres i denne rapporten omfatter perioden og er bygget over samme lest som rapporten fra mai Vi har imidlertid denne gang fokusert på kommunene Lillehammer, Vågå, Nord-Fron og Gausdal, som er samarbeidspartnere i en pilotstudie for skadeforebyggende arbeid i regi av Oppland fylkeskommune. Registreringsmetode Pasientene har ved mottaket på sykehuset fått tildelt et skaderegistreringsskjema, som så pasienten selv eller pårørende evt. med hjelp fra sykepleier har fylt ut. Dette skjemaet er tatt med inn til legen ved konsultasjonen hvor skjema er kontrollert og diagnose og skadealvor påført. Registreringsskjemaene er så samlet inn av sykepleier i skaderegistreringssekretariatet, kodet og registrert i skaderegisterets database. Databasen kontrolleres og alle diagnoser gjennomgås av ansvarlig lege for skaderegistret. Vi har benyttet ICD-9 kodeverket ved koding av skadediagnoser. For alle poliklinisk behandlede pasienter er disse diagnosene satt ved første gangs undersøkelse, mens vi for de innlagte pasientene har registrert pasientens utskrivingsdiagnose. I alt registreres 39 ulike parametre etter NOMESCO s (Nordic Medical Statistics Committee) anbefalninger. Begrensninger i registreringen Lillehammer fylkessykehus mottar pasienter i hovedsak fra nordre del av Oppland. I samme område behandles også skader i primærhelsetjenesten, og data herfra foreligger ikke. Bortsett fra Reiso, Homb, Båtnes, Holm og Christiansens materiale 1, hvor de gjennomgikk alle ulykker behandlet i primærhelsetjenesten i Vågå kommune i 1988, kjenner vi lite til henvisningspraksis fra de enkelte kommuneleger. I dette materialet ble 80 (16 %) av i alt 498 ulykker viderehenvist. Det er rimelig å anta at avstandene i fylket vil være medvirkende til at enkelte skadetyper vil bli behandlet av primærlege framfor viderehenvist til sykehuset. Kun behandlede pasienter i kirurgisk avdeling og kirurgisk poliklinikk Lillehammer fylkessykehus er inkludert. Dette betyr at skader hvor den skadelidte har omkommet på skadestedet, og dermed ikke brakt til sykehus, vil ikke bli registrert. Forgiftningsskader vil vanligvis innlegges i medisinsk avdeling, og isolerte øyeskader tas inn til øyeavdelingen, og disse registreres derfor ikke. Øre-Nese-Hals avdelingen ved Gjøvik fylkessykehus har fylkesansvar for Øre-Nese-Hals-relaterte skader, og denne type skader vil ikke bli registrert, dersom pasienten ikke er undersøkt ved Lillehammer fylkessykehus først. Når det gjelder registreringen av liggedøgn er dette begrenset til liggetid i Lillehammer fylkessykehus. Enkelte pasienter vil av ulike grunner overføres til andre sykehus for videre behandling. Disse liggedøgn er ikke medregnet her. F.eks vil mange av traumene som innebefatter hodeskade ofte videresendes Ullevål sykehus for nevrokirurgisk oppfølging. Disse pasientene vil da, dersom de innlegges LFS før videresending, registreres med de diagnoser som kan avdekkes ved undersøkelsen ved LFS. Pasienter som blir transportert videre til Ullevål med f.eks legehelikopter uten å ha vært innlagt LFS vil naturlig nok ikke bli registrert i skaderegisteret. Presentasjon av datamateriale I rapporten omhandler del 1 det totale datamaterialet, del 2 presenteres data fordelt på kommune Lillehammer, Vågå, Nord-Fron og Gausdal.

4 Skaderegisteret LFS 4 DEL 1 Forekomst av skader Totalt er det i perioden registrert ulykker i Lillehammer fylkessykehus nedslagsfelt. I alt ble diagnoser registrert (55 %) menn og (45 %) kvinner (23,3 %) pasienter ble innlagt i sykehuset, og ga opphav til i alt liggedøgn i sykehuset.er i vinter- og sommermånedene. Tabell 1 viser det totale skadeantallet fordelt pr måned pr år. Figur 1 viser de samme data grafisk, og spesielt ser en her hvordan skadeantallet har en to-puklet fordeling med topper i vinter- og sommermånedene. Tabell 1 Totalt antall skader pr mnd. pr år. Mnd/År Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Figur 1 Totalt antall skader pr år Antall registrerte skader pr år Antall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned

5 Skaderegisteret LFS 5 Kjønns og aldersfordeling Tabell 2 og Figur 2 viser kjønns og aldersfordelingen av skadene. Vi ser her at skadene hos menn dominerer i aldersgruppen år for så å falle med økende alder, mens skader blant kvinner har et toppunkt i aldersgruppen år, og synker så, for igjen å nå et nytt toppunkt i aldersgruppen år. Vi ser også at menn behandles for flere skader enn kvinner fram til aldersgruppen år, mens det etter dette er skader blant kvinnene som dominerer. Tabell 2 Kjønns og aldersfordeling KJØNN Menn Kvinner Figur 2 Kjønns og aldersfordeling Alder og kjønn Antall Menn Kvinner Alder Kontaktårsak Kontaktårsak registreres av lege. En må være klar over at det vil kunne foreligge mørketall i gruppen vold og villet egenskade. Tabell 3 Kontaktårsak Kontaktårsak Ulykke Vold Egenskade, villet Uoppgitt 1 Vi har tidligere sett på forekomsten av voldsskader registrert ved Lillehammer fylkessykehus 2. Vi fant her få voldsskader og ingen tilfeller av bruk av slag- eller skytevåpen.

6 Skaderegisteret LFS 6 Ulykkestype Ulykkestype registreres i gruppene vist i Tabell 4. Dette gir mulighet for vurdering av yrkesrelaterte og utdanningsrelaterte skader. Data omkring disse er oppsummert i Tabell 5. Skader innen jordbruk og skogbruk dominerer, mens skadene innen bygg- og annlegg har blitt redusert siste to år. Tabell 4 Ulykkestype Ulykkestype Reise til/fra arbeid Inntektsbringende arbeid Reise til/fra skole/utdanning Utdanning/opplæring Annet Uoppgitt Tabell 5 Skader innen næring Næring Jordbruk Skogbruk Fiske og fangst 2 Utvinning av råolje og naturgass 1 Bergverksdrift ellers Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk prod. og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, 2 1 kull-, Produksjon gummi- av og mineralske plastprodukter produkter (keramikk) 1 1 glass) Produksjon av metaller 2 1 Produksjon av verkstedprodukter Industriprodukter ellers Elektrisitets-, gass- og dampforsyning Vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Engros- og agenturhandel Detaljhandel Hotell- og restaurantdrift Transport og lagring Post og telekommunikasjoner Eiendomsdrift og forretningsmessig tjensteyting 1 Offentlig administrasjon, forsvar, politi og rettsvesen Renovasjon og rengjøring Undervisning, helse- og andre sosialtjenester Kulturell tjenesteyting, underholdning og sport Personlig tjenesteyting Internasjonale organisasjoners og ambassaders 1 1 virksomhet Kjent arbeidsgiver, ukjent næring 1 4 Uoppgitt næring

7 Skaderegisteret LFS 7 Skadested Alle skader kodes etter skadestedstype. Skadestedstype deles inn i 10 hovedgrupper med subgrupper. Tabell 6 viser en oversikt over hovedgruppene av skadested. Tabell 7 viser skadestedstypene delt i subgrupper. Skader i alpinanlegg, trafikkskader og skader ved sykehjem etterbehandlingsinstitusjoner og aldershjem samt problematikken rundt brudd i øvre lårbensende er omtalt spesielt i egne avsnitt i rapporten fra mai Tabell 6 Skadested - hovedgrupper Skadested - Hovedgrupper Bolig, boligområde Butikk-, handels-, administrasjons- og serviceområde Friluftsområde Hav-, sjø- og vannområde Idretts- og sportsområde Park- og fornøyelsesområde Produksjons- og verkstedsområde Skadested, annet og uoppgitt Skole-, offentlig administrasjons- og institusjonsområde Transportområde Tabell 7 Skadested - subgrupper Kode Skadested - subgrupper Kjøkken Oppholdsrom, soverom, forstue, hall Bad, wc, dusj, vaskerom, badstu, boblebad, innendørs svømmebasseng 103 Trapp inne, med avsats Trapp ute (105) 104 Bolig innendørs, annet: f. eks. entré, gang, heis, kjeller, loft, andre rom i bolig 105 Bolig utvendig: Utvendige bygningsdeler: f. eks. utvendig trapp, altan, tak, yttervegg, fasade, (stillas, stige i forbindelse med f.eks. maling) Bolig, uspesifisert Lekeplass i boligområdet 5 1 Lekeplass i barnehage (140) Lekeplass, uspesifisert (163) 108 Hage, tomt, oppkjørsel, gårdsplass, gårdstun, garasje, uthus, gangareal, terrasse, svømmebasseng i hage, sti i boligområdet Fjøs, låve (120) 109 Boligområde, annet og uspesifisert Fortau, gangsti, gangvei, sykkelvei, gangbro, tunnel og trapper i gangareal Sti i boligområde (108) 111 Motorvei Offentlig vei utenfor tettsted (landevei, spredtbygd område), kryss i plan med jernbane 113 Offentlig gate, vei i tettsted (byområde, boligområde), kryss i plan med jernbane, fotgjengerovergang, trikk i trafikk Privatvei, skogsbilvei, kryss i plan med jernbane

8 Skaderegisteret LFS 8 Traktorvei, turvei (170) Sti i friluftsområde (170) Privat avkjørsel til bolig (108) Gårdsvei (120) 115 Vei, gate, uklart om i tettsted, spredtbygd område eller privatvei, kryss i plan med jernbane 116 Rutebilstasjons-, godsterminal-, T-bane-, forstadsbane-, jernbanestasjons- og flyplassområde tillatt for kunder og publikum, inkl. venterom, gangareal, perrong, i vogn på skinner for jernbane osv. Verksted på flyplass (123) Administras 117 Offentlig brygge, tillatt for kunder og publikum, inkl. publikums- og passasjerområder som venterom, gangarealer osv Privat brygge (171) Skipsverft (123) Hav, sjø (18) Fartøy ved kai (183) 118 Transportområde, annet spesifisert: Inkl.: parkeringsplass/hus, bensinstasjon utendørs, område ikke tillatt for publikum, som spor-og rangeringsområde på jernbanestasjoner, på linjen for jernbane, t- bane og forstadsbane på eget areal, landingsbane og op Transportområde, uspesifisert Jordbruk, fjøs, låve, gårdsvei, gartneri, dyrket mark Bolig, hage, gårdstun osv. (10) 121 Skogbruk Gruve, mine, steinbrudd, grustak Verksted, fabrikkhall, verft Skip, oljeinstallasjoner til havs (183, 184) 124 Bygning, vei, bro og tunnel under oppførelse, anlegg Lager, depot Administrativt lokale, kantine - innenfor et hvert produksjonsområde 128 Produksjonsområde, annet spesifisert, inkl. offentlige anlegg som søppelplass, forbrenningsanlegg osv Produksjonsområde, uspesifisert Butikk, supermarked, varehus og annen grossist- og detaljhandel Bensinstasjon utendørs (118) Godsterminal, fraktmottagelse (116) 131 Privat servicebedrift, (advokat, lege, tannlege, frisør, bank, forsikring osv.) 132 Hotell, pensjonat, motell Restaurant (160) 138 Butikk-, handels- administrasjons- og serviceområde, annet spesifisert 139 Butikk-, handels-, administrasjons- og serviceområde, uspesifisert 140 Barnepark, barnehage med lekeplass, familiebarnehage Opphold hos dagmamma

9 Skaderegisteret LFS Fritidshjem, ungdomsklubb, inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg 142 Skole, høyskole, universitet, læreanstalt, vitenskapelig anlegg, forsøksstasjon Tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg (150, 151, 152) 143 Skolegård Offentlig tilgjengelig kontorer og bygninger: postkontor, trygdekontor, sosialkontor, rådhus, museum, bibliotek, forsamlingshus, foreningslokale, kirke, osv. 145 Sykehus, poliklinikk, inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg 146 Sykehjem, etterbehandlingsinstitusjoner, aldershjem, inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg Aldersbolig, vernet bolig (10) 147 Militær institusjon: kaserne, militærforlegning, inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg Militært øvingsområde (173) 148 Skole-, offentlig administrasjons- og institusjonsområde, annet spesifisert, inkl. døgninstitusjoner for barn og unge, fengsel osv., inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg 149 Skole- offentlig administrasjons-og institusjonsområde, uspesifisert 150 Idretts- og gymnastikkanlegg, innendørs, inkl. skadested tilhørende kode 142 Skadested tilhørende kodene 141, 145, 146, 147, Idrettsanlegg, utendørs, inkl. skadested tilhørende kode 142 Skadested tilhørende kodene 141, 145, 146, 147, Svømmehall, badeanlegg med vannrutsjebane, inkl. skadested tilhørende kode Badeanlegg i sommerland (162) Privat svømmebasseng (102,108) Skadested tilhørende kodene 141, 145, 146, 147, Rideskole, innen-/utendørs Motorbane Skøytebane/hall Slalåmbakke, alpinanlegg Mosjonssti, lysløype (sommer- og vinteranlegg) Gangsti i naturen (170). dersom man ikke kan bestemme om det er 157 eller 170, kodes Idretts-, sports- og gymnastikkanlegg, annet spesifisert Idretts-, sports- og gymnastikkanlegg, uspesifisert Restaurant, bar, diskotek, jazzklubb, danseétablissement 161 Kino, teater, konsertsal Folkepark, sirkus, tivoli, lekeland, sommerland, dyrepark Lekeplass, uspesifisert 2 1 Lekeplass i boligområde (107)

10 Skaderegisteret LFS 10 Lekeplass i barnehage (140) 164 Park og parkanlegg Park- og fornøyelsesområde, annet spesifisert, inkl kirkegård 169 Park- og fornøyelsesområde, uspesifisert Udyrket mark, skog- og fjellområde, sti, turvei Dyrket mark (120) Mosjonssti, turløype sommer og vinteranlegg (157) dersom man ikke kan bestemme om det er 157 eller 170, kodes Strand, bredde, brygge, sjøhus, med umiddelbart tilhørende vannområde Offentlig brygge (117) 172 Campingplass Militært øvingsområde Kaserne, forlegning (147) 174 Luftrommet Friluftsområde, annet spesifisert Friluftsområde, uspesifisert Hav, fjord Vann i umiddelbar nærhet av strand, bredde (171) Alle typer flytende fartøy, båter og offshoreinst. (183, 184) 181 Større og mindre sjøer og vann, myr Vann i umiddelbar nærhet av strand, bredde (171) Alle typer flytende fartøy, båter og offshoreinst. (183, 184) 182 Elv, kanal, bekk Vann i umiddelbar nærhet av strand, bredde (171) Alle typer flytende fartøy, båter og offshoreinst. (183, 184) 183 Fartøyer (alle typer) til vanns og ved kai, brygge Oljeplattformer og andre offshore installasjoner til vanns Hav-, sjø- og vannområde, uspesifisert Skadested, annet spesifisert Uoppgitt skadested Nasjonalitet På grunn av den økende turismen til Lillehammerdistriktet i forbindelse med OL 94 har vi sett en betydelig økning i skiskader 3. Disse har i stor grad vært forårsaket av pasienter med bostedsadresse utenfor Oppland fylke, og da i stor grad av utlendinger. Tabell 8 viser antall skadede fra ulike land. Tabell 8 Nasjonalitet Nasjonalitet Norsk Svensk Dansk Finsk Islandsk 1 3 4

11 Skaderegisteret LFS 11 Tysk Engelsk Amerikansk Belgisk Canadisk Fransk Italiensk Nederlandsk Skotsk 1 3 Spansk 2 Sveitsisk 7 1 Østerisk Færøyene 1 1 Tsjekkisk Estlandsk 1 2 Japansk 1 2 Jugoslavisk 1 Latvisisk 1 Marocansk 1 Polsk 1 Slovensk 1 1 Tansania 1 Israelsk 2 Tyrkisk 1 Ukjent

12 Skaderegisteret LFS 12 Skader på gardsbruk Det er registrert spesielt om skader har forekommet i forbindelse med gardsbruk. I alt 526 skader hører med i denne gruppen Tabell 9 Skader på gardsbruk Gardsbruk Ja Nei Ukjent Skadealvor Skadealvor er bedømt av lege ved innleggelsen/poliklinisk vurdering etter AIS grad. (Abbreviated Injury Scale 4 ) Tabell 10 Skadealvor etter AIS grad Skadealvor Liten skade (AIS 1) Moderat skade (AIS 2) Alvorlig skade (AIS 3) Meget alvorlig skade (AIS 4) Kritisk skade (AIS 5) Dødlig skade (AIS 6) Ingen skade Uoppgitt skadealvor

13 Skaderegisteret LFS 13 Skadetidspunkt Tabell 11 og Figur 3 viser fordelingen av skader gjennom døgnet. Skadeforekomsten er høyest i tidsrommet Tabell 11 Skadetidspunkt Tidsrom Totalt Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Ukjent

14 Skaderegisteret LFS 14 Figur 3 Skadetidspunkt Skadetidspunkt Antall Ukjent Tidsrom

15 Skaderegisteret LFS 15 Idrettsskader Av alle skadene i materialet utgjør idrettsskadene 28%. Totalt er det registrert idrettsskader. Disse er videre inndelt i undergruppene organisert idrett, bedriftsidrett, skoleidrett og uorganisert idrett/mosjon Vi har tidligere sett på idrettskadene i et økonomisk perspektiv 5, og mener at forebyggende arbeid rettet mot denne skadegruppen vil kunne gi store gevinster i forhold til sykelighet og samfunnsøkonomi. Skiskader, og særlig snøbrettskader er en økende årsak til skader 3, 6,7,8 og er omtalt i rapporten fra mai Tabell 12 Idrettsnivå Idrettsnivå Annen organisert idrett/sport/mosjon Annen Bedriftsidrett. organisert gymnastikk, idrett, Gymnastikk, Skoleidrett, idrett, sport, trening og Gymnastikk, Uoppgitt idrett, sport, trening og 1 Uorganisert idrett/sport/mosjon Uorganisert Uspesifisert gymnastikk, idrett/sport/mosjonsulykke idrett, sport, 1 Tabell 13 Idrettstype Kode Idrettstype Fotball Håndball Volleyball Basketball Baseball Tennis Bordtennis 1 8 Badminton Squash Golf Landhockey Ishockey Bandy Bowling Ball-, kulespill, annet spesifisert Ball-, kulespill, uspesifisert Slalåm, utfor Telemark Snøbrett Skihopping Langrenn, turlangrenn Rulleski 2 28 Skisport, annen spesifisert Skisport, uspesifisert Kunstløp Rulleskøyter

16 Skaderegisteret LFS Skøyting, annen spesifisert Skøyting, uspesifisert Styrketrening med utstyr Judo, jiu-jitsu, bryting Gymnastikk uten utstyr Gymnastikk med utstyr Kampsport og gymnastikk, a. spes Jogging Løp på bane Terrengløp 4 53 Orientering Løp, uspesifisert Svømming Vannski Padling, kano, flåte Båt- og vannsport, annen spes Båt- og vannsport, uspesifisert 2 70 Hanggliding Fallskjermhopping Luftsport, annen spesifisert 1 79 Luftsport, uspesifisert 1 80 Bilsport Motorsykkelsport Snøscootersport 1 83 Akesport Skytesport (pil/bue, våpen) Dansing Ridning Sykling Friidrett, annen spesifisert Rullebrett Sport, idrett/mosjon, annen spesifisert Uoppgitt type (Friidrett, annen gymnastikk/idrett/sport/trening/mosj

17 Skaderegisteret LFS 17 Trafikkulykker Tabell 14 Trafikkulykkesituasjon Trafikkulykkesituasjon Eneulykke, dvs. uten aktiv trafikant som motpart Omfatter: Sykkel som velter, Påkjørsel av veirekkverk, autovern, dyr, parkert kjøretøy, fast gjenstand som tre, lyktestolpe, osv. Motpart i kryssende kjøreretning. Kjøreretning skal oppfattes som den opprinnelige/intenderte retning uansett om det svinges i ulykkesøyeblikket. Dette gjelder også når fotgjenger er motpart. Motpart i samme kjøreretning. Kjøreretning skal oppfattes som den opprinnelige/-intenderte retning uansett om det svinges i ulykkesøyeblikket. Dette gjelder også når fotgjenger er motpart. Motpart i motsatt kjøreretning Kjøreretning skal oppfattes som den opprinnelige/-intenderte retning uansett om det svinges i ulykkesøyeblikket. Dette gjelder også når fotgjenger er motpart. Motpartens kjøreretning uoppgitt Uoppgitt trafikksituasjon Tabell 15 Trafikkrolle Trafikkrolle Fotgjenger. Til fots, på ski, person som trekker/drar/skyver barnevogn, kjelke, spark, sykkel. Barn i barnevogn Fører. Fører av bil, sykkel, moped, spark, hest, trehjulssykkel, kjelke, rullebrett, rulleskøyter, rulleski, rullestol m.v. Passasjer, forsete. Passasjer i/på forsete i bil, sykkel, spark, rullestol m.v. Passasjer, baksete. Passasjer i/på baksete i bil, sykkel, motorsykkel kjelke, m.v. Passasjer i uspesifisert sete 1 2 Passasjer i buss Uoppgitt trafikantrolle 1

18 Skaderegisteret LFS 18 Tabell 16 Skadedes fremkomstmiddel Skadedes fremkomstmiddel Fotgjenger. Til fots, på ski, person som trekker/drar/skyver barnevogn, kjelke, spark, sykkel. Barn i barnevogn, Person på kjelke, spark Sykkel, inkl. tilhenger Trehjulssykkel for barn Moped Motorsykkel, Inkl.: Scooter Personbil, inkl. tilhenger/campingvogn Varebil (maks. 3,5 t), inkl. tilhenger/campingvogn Lastebil, inkl. tilhenger/campingvogn Buss Bil, uspesifisert, inkl. uspesifisert 1 tilhenger/campingvogn Traktor, inkl. tilhenger. Andre 10 rullende landbruks-/ anleggsmaskiner Annet fremkomstmiddel. Annet spesifisert fremkomstmiddel. Inkluderer: Truck, Minibuss, Maxitaxi, Trikk, Tog, Snøscooter, Gokart, Rullende landbruksmaskiner, Terrenggående kjøretøy, Transport på/i rulleskøyter, trehjulssykkel, rulleski, rull 4 Tabell 17 Motpartens fremkomstmiddel Motpartens fremkomstmiddel Fotgjenger. Til fots, på ski, person som trekker/drar/skyver barnevogn, kjelke, spark, sykkel. Barn i barnevogn, Person på kjelke, spark Sykkel, inkl. tilhenger Trehjulssykkel for barn Moped Motorsykkel, Inkl.: Scooter Personbil, inkl. tilhenger/campingvogn Varebil (maks. 3,5 t), inkl. tilhenger/campingvogn Lastebil, inkl. tilhenger/campingvogn Buss Bobil, inkl. tilhenger/campingvogn Traktor, inkl. tilhenger. Andre rullende landbruks-/ anleggsmaskiner Annet fremkomstmiddel. Annet spesifisert 3 1 fremkomstmiddel. Inkluderer: Truck, Minibuss, Maxitaxi, Trikk, Tog, Snøscooter, Gokart, Rullende landbruksmaskiner, Terrenggående kjøretøy, Transport på/i rulleskøyter, trehjulssykkel, rulleski, rull Uoppgitt fremkomstmiddel

19 Skaderegisteret LFS 19 Skadediagnoser Alle diagnoser er kodet etter ICD-9 klassifikasjonssystemet. Tabell 18 viser fordelingen av skadediagnoser i materialet. Totalt er det registrert diagnoser. Bruddene utgjør dermed 35,7 % av diagnosene. En bør også merke seg at andelen av hodeskader er så høy som 4,6 %. (Hoveddelen av disse utgjøres av hjernerystelser). Tabell 18 Diagnoser fordelt på diagnosegrupper Diagnosegrupper (ICD-9) Brudd ( ) Luxasjoner ( ) Distorsjoner ( ) Hodeskader ( ) Indre skader ( ) Åpent sår ( ) Skade av blodkar ( ) Senvirkninger av skader ( ) Overflateskade ( ) Kvestelse med intakt hud ( ) Knusningsskade ( ) Virkning av fremmedlegme... ( ) Brannskade ( ) Skader av nerver og ryggmarg ( ) Komplikasjoner til skader ( ) Forgiftninger, medikamenter ( ) 2 1 Toxisk virkning ikke med.stoffer ( ) 1 3 Andre virkninger ( ) Kompl. til kir. og med. beh ( ) Andre diagnoser - ikke skaderelatert

20 Skaderegisteret LFS 20 DEL 2 Kommunevis fordeling av skader Totalt ble (90,8 %) av skadene registrert med skadestedsadresse innenfor Oppland fylke. Tabell 19 Kommunevis fordeling av skader i Oppland Kommune Dovre Etnedal Gausdal Gjøvik Gran Jevnaker 2 1 Lesja Lillehammer Lom Lunner Nord-Aurdal Nord-Fron Nordre Land Ringebu Sel Skjåk Søndre Land Sør-Aurdal Sør-Fron Vang (Oppland) Vestre Slidre Vestre Toten Vågå Østre Toten Øyer Øystre Slidre

21 Skaderegisteret LFS 21 Lillehammer Tabell 20 Lillehammer - Antall skader pr måned Mnd Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Figur 4 Lillehammer - Aldersgrupper og kjønn Aldersfordeling Antall Menn Kvinner Alder Tabell 21 Lillehammer - kontaktårsak Kontaktårsak Ulykke Vold Egenskade, villet

22 Skaderegisteret LFS 22 Tabell 22 Lillehammer - Ulykkestyper Ulykkestyper Reise til/fra arbeid Inntektsbringende arbeid Reise til/fra skole/utdanning Utdanning/opplæring Annet Uoppgitt 3 Tabell 23 Lillehammer - Skadested Tekst Bolig, boligområde Butikk-, handels-, administrasjons- og serviceområde Friluftsområde Hav-, sjø- og vannområde Idretts- og sportsområde Park- og fornøyelsesområde Produksjons- og verkstedsområde Skadested, annet og uoppgitt Skole-, offentlig administrasjons- og institusjonsområde Transportområde Tabell 24 Lillehammer - Idrettsskader Idrettstype Fotball Håndball Volleyball Basketball Baseball Tennis Bordtennis 1 Badminton 2 1 Squash 1 4 Golf Landhockey Ishockey Bandy Bowling 1 1 Ball-, kulespill, annet spesifisert Ball-, kulespill, uspesifisert 2 4 Slalåm, utfor Telemark Snøbrett Skihopping Langrenn, turlangrenn Skisport, annen spesifisert Skisport, uspesifisert

Personskadedata i Norsk pasientregister. Bente Urfjell, rådgiver

Personskadedata i Norsk pasientregister. Bente Urfjell, rådgiver Personskadedata i Norsk pasientregister Bente Urfjell, rådgiver Grunnmodellen Felles minimum datasett (FMDS) Minimumsdatasett som gjelder for alle typer skader Registrering og rapportering til NPR trafikkskader

Detaljer

Nasjonal skaderegistrering. Bente Urfjell, Norsk pasientregister

Nasjonal skaderegistrering. Bente Urfjell, Norsk pasientregister Nasjonal skaderegistrering Bente Urfjell, Norsk pasientregister Innhold Fakta om ulykker i Norge Nasjonal strategi Modell for nasjonalt skaderegister FMDS Personentydig NPR Status for rapportering av skadedata

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Skaderegistrering ved UNN Harstad siden 01.07.1985

Skaderegistrering ved UNN Harstad siden 01.07.1985 Skaderegistrering ved UNN Harstad siden 01.07.1985 Skadejournal Kvalitetssikring av data Registrering inn i databasen Formidling av statistikk / rapporter / dokumentasjon Forebygging Intervensjon / tiltak

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Idrett og fysisk aktivitet i befolkningen - status, trender (og utfordringer) Synovate MMI, v/håkon Kavli 27. september 2007

Idrett og fysisk aktivitet i befolkningen - status, trender (og utfordringer) Synovate MMI, v/håkon Kavli 27. september 2007 Idrett og fysisk aktivitet i befolkningen - status, trender (og utfordringer) Synovate MMI, v/håkon Kavli 7. september 007 7.09.007 Gjennom 0 år har vi i Norsk Monitor målt nordmenns utfoldelser og vaner

Detaljer

RAPPORTERING AV PERSONSKADER TIL NORSK PASIENTREGISTER

RAPPORTERING AV PERSONSKADER TIL NORSK PASIENTREGISTER RAPPORTERING AV PERSONSKADER TIL NORSK PASIENTREGISTER Forenklet veileder utgitt av Helsedirektoratet, avdeling Norsk pasientregister, 2014. Hvorfor en forenklet utgave av veileder for rapportering Norsk

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer.

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. Travet i Oppland Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. 387 starthester i 2009. 293 starthesteeiere. 1 starthesteeier per 624 innbyggere. Kr

Detaljer

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Skadde bilførere i aldersgruppen 18 24 år i perioden 1.1.1994 til 31.12.28 fordelt på: - Alder - Kjønn - Alvorlighetsgrad - Skadested/tid - Trafikksituasjon Harstad

Detaljer

RAPPORTERING AV PERSONSKADER TIL NORSK PASIENTREGISTER

RAPPORTERING AV PERSONSKADER TIL NORSK PASIENTREGISTER RAPPORTERING AV PERSONSKADER TIL NORSK PASIENTREGISTER Forenklet veileder utgitt av Helsedirektoratet, avdeling Norsk pasientregister, 2016. NB! Veilederen tar utgangspunkt i siste versjon av NPR-melding,

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre?

Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre? Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre? Samling Trygge lokalsamfunn, Sogn og Fjordane, 29.2.12 Johan Lund, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Detaljer

Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g. Ø F - R a p p o r t 1 4 / I S B N

Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g. Ø F - R a p p o r t 1 4 / I S B N Fritidsboliger i Oppland bestand, utvikling og bruk Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g Ø F - R a p p o r t 1 4 / 2 9 I S B N 9 7 8-8 2-7356-658-4 Fritidsboliger i Oppland bestand,

Detaljer

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver Bildebredden må være 23,4cm Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver www.fylkesmannen.no/oppland Bakgrunn Lovkrav Status i Oppland Organisering og innhold Fysisk aktivitet Bakgrunn

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune

Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune Statistikk for 5-årsperioden 28-212 Basert på data fra personskaderegister ved UNN Harstad 1994 212 Harstad oktober 213 Rådgiver Ellen M. Nikolaisen

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Oppsummering 2012, fritidsboliger på fjellet I 2012 ble

Detaljer

Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting

Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting SINTEF A6262 RAPPORT Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting Solveig Osborg Ose SINTEF Helse Mai 2004 Forord Denne rapporten

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Q1 Er du jente eller gutt? Sett bare ett kryss

Q1 Er du jente eller gutt? Sett bare ett kryss Q1 Er du jente eller gutt? Sett bare ett kryss Besv art: 108 Hoppet ov er: 0 Jente Gutt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sv arv alg Jente Gutt Sv ar 42,59% 46 57,41% 62 Totalt 108 1 / 34 Q2 Alder: Besv art: 108

Detaljer

Vedlegg 1. Tabeller. NIBR-rapport 2004:8

Vedlegg 1. Tabeller. NIBR-rapport 2004:8 329 Vedlegg 1 Tabeller 330 330 Vedleggstabell 1 Regioninndeling og statistiske kjennetegn ved Innlandet Kilde: SSB, PANDA og KRDs hjemmesider Innbyggere Andel innb. Innbyggere Sysselatte 4.kvart. 2002

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum Lillehammer kommune 1 501010101 Lysgårdsbakkene, HS 138 Lillehammer Olympiapark AS Gjentatt 5 000 000 2 501000806 Kristins hall - Ny

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Lillehammer den 12. mars 2014 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter

Detaljer

Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære?

Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære? Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære? Fagdag om sykkel i Bergen 9.6.17 Johan Lund, dr. philos., seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

RPAQ. Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida

RPAQ. Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida RPAQ Norway_RPAQ Version Number 1.3 updated 19/September/27 RPAQ Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida Dette spørreskjemaet er laget for å få opplysninger din fysiske aktivitet i dagliglivet

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik

Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik Befolkning, innenlands flytting, utdanning og sysselsetting Delrapport fra prosjektet: Inkludering og bolyst blant innvandrere i Oppland Innholdsfortegnelse

Detaljer

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99 Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014 Kvinner Menn Sum IR0709 Larvik Idrettsråd (84/91) 140 1388 770 145 1171 3614 162 1884 1378 465 3057 6946 10560 GR07090002360 Larvik Padleklubb

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune

SAMARBEIDSAVTALE. Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune SAMARBEIDSAVTALE Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune Oppgaver Følgende oppgaver legges til fylkesarkivet: Fjernarkiv/arkivdepot. Fylkesarkivet delegeres oppgaver som

Detaljer

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Terje P. Hagen 1 og Jon Magnussen 2 1 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO 2 Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Hva er det som styrer flyttestrømmene? Hvordan henger flytting og arbeidsplasser sammen? Hvorfor varierer næringsutviklingen?

Detaljer

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Skolekultur Skolekultur kan oversettes til et begrep om hvordan skoleleder, lærere

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer 22 354 308 19 405 100 % 100 % -2 Sum øvrige

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FORELØPIG VURDERING Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FRAMTIDAS KOMMUNE Sterke velferdskommuner Aktive samfunnsutviklere Medspillere for verdiskaping FRAMTIDAS KOMMUNE Makta reelt hos

Detaljer

Erfaringskonferanse Nasjonalt beiteprosjekt januar Beitebruk i Oppland

Erfaringskonferanse Nasjonalt beiteprosjekt januar Beitebruk i Oppland Erfaringskonferanse Nasjonalt beiteprosjekt 13.-14.januar 2011 Beitebruk i Oppland 25 192 km 2 185 000 innbyggere 26 kommuner fordelt på 6 regioner Stort landbruks/beite- og utmarksfylke 230 000 søyer

Detaljer

Reguleringsplan. Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0

Reguleringsplan. Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0 Nord-Odal kommune Reguleringsplan Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0 Adresse: Bråtåhøgda 73 2123 BRUVOLL Annen info: Bråtåhøgda Målestokk 1:1000 12.03.2015 15:43:38 Det kan forekomme feil eller manglende

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Tema Befolkningsanalyse Befolkningsutvikling Befolkningsstruktur Næringsanalyse Utviklingstrekk

Detaljer

Vedlegg - Tallmateriale

Vedlegg - Tallmateriale Vedlegg - Tallmateriale Befolkningssammensetning Befolkningsendring Årstall Folketall Årstall Folketall 1960 4046 1988 2780 1961 3996 1989 2776 1962 3965 0 2736 1963 3918 1 2697 1964 3831 2 2649 1965 3804

Detaljer

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus?

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Hva tror vi at vi vet og hvordan tror vi arbeidet skal foregå? andreas.moan@helse-sorost.no

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. IF j OPLAND fylkels:kommune MOTTATT1 23 SEPT2016 I Videregåendeopplæring 19133( Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår ref.: 201619257-2 Lillehammer, 20. september

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

Rapport IS Personskadedata 2016 Norsk Pasientregister

Rapport IS Personskadedata 2016 Norsk Pasientregister Rapport IS-2621 Personskadedata 2016 Norsk Pasientregister Publikasjonens tittel: Personskadedata 2016 Utgitt: 04/2017 Bestillingsnummer: IS-2621 Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene

Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene etter et skjevt bilde? Johan Lund Universitetet i Oslo Sikkerhetsdagene i Trondheim November 2010 Innhold

Detaljer

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser

Detaljer

Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder

Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder Hønsehauk 2011: kun 36 % av kjente lokaliteter gått ut av bruk 2014: hekking kun ved 25% av kjente lok

Detaljer

Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder

Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder Stig Winge og Bodil Mostue, Direktoratet for arbeidstilsynet Hans Magne Gravseth, NOA/Statens arbeidsmiljøinstitutt Datagrunnlag Arbeidstilsynets register

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Ingrid Tollånes, 29. november 2012 Disposisjon Litt om osloidretten status og utfordringer på anleggssektoren Hvordan realisere anlegg for hestesport? - planer,

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

IS-2082. Personskadedata 2012. Norsk pasientregister

IS-2082. Personskadedata 2012. Norsk pasientregister IS-2082 Personskadedata 2012 Norsk pasientregister 1 Heftets tittel: Personskadedata 2012 Utgitt: 05/2013 Bestillingsnummer: IS-2082 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Norsk

Detaljer

8. Idrett som sosial aktivitet

8. Idrett som sosial aktivitet Kultur- og fritidsaktiviteter Idrett som sosial aktivitet 8. Idrett som sosial aktivitet Trening er en sosial aktivitet. Rundt hver tredje som trener eller mosjonerer, er medlem i et idrettslag. Men det

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg 1: Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 1. Ordinære idrettsanlegg SEL Fotball 2 gressbaner 1 grusbane Sel samfunnshus (garderober) Asfaltbana, Nord-Sel skole Tolstadåsen

Detaljer

Rapport IS Personskadedata 2015 Norsk pasientregister

Rapport IS Personskadedata 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2473 Personskadedata 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Personskadedata 2015 Utgitt: 05/2016 Bestillingsnummer: IS-2473 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet

Detaljer

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011 Oppland Sau og Geit - Regionmøter 10-11-12 jan 2011 Faktatall om småfenæringa i Oppland Orientering om FKTgjennomførte tiltak i 2010, aktuelle tiltak i 2011 Oppland innlandsfylke med store utmarksressurser.

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

REGIONALSTATISTIKK. Statistisk. sentralbyrå. Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt. Del D OPPLAND

REGIONALSTATISTIKK. Statistisk. sentralbyrå. Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt. Del D OPPLAND Del D REGIONALSTATISTIKK Oslo: Postboks 83 Dep., 0033 Oslo Tlf.(0) *4 38 0 Kongsvinger: Postittak 0 Kongsvinger Tlf.(066) *85 MO Nr. /89 August 989 OPPLAND INNHOLD Emne 40 3 3 4 46 5 5 5 6 6 4 6 Flyttinger,

Detaljer

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Paul Chaffey, Statssekretær Fylkesmannen i Oppland, Fagernes, 01.11.17 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning

Detaljer

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport)

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Antall drepte i regionen 90 Årlig antall drepte pr 31. august i Region sør 1998-2004 80 70 77 60 50 40 30 20 67 58 55 44

Detaljer

IS Personskadedata i Norsk pasientregister

IS Personskadedata i Norsk pasientregister IS-1845 Personskadedata i Norsk pasientregister Heftets tittel: Personskadedata i Norsk pasientregister Utgitt: 09/2010 Bestillingsnummer: IS-1845 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet

Detaljer

Sykkelulykker i Oslo. Sykkelseminar Vegdirektoratet, Hanne Beate Sundfør, Forsker, MSc Folkehelsevitenskap

Sykkelulykker i Oslo. Sykkelseminar Vegdirektoratet, Hanne Beate Sundfør, Forsker, MSc Folkehelsevitenskap Sykkelulykker i Oslo Sykkelseminar Vegdirektoratet, 17.02.2017 Hanne Beate Sundfør, Forsker, MSc Folkehelsevitenskap «tror økt sykkelinteresse, et oppsving i sykkelritt og høyere fart kan forklare tendensen»

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Notater. Odd Frank Vaage. Barns og unges idrettsdeltakelse og foreldres inntekt Analyse med data fra Levekårsundersøkelsen /37 Notater 2006

Notater. Odd Frank Vaage. Barns og unges idrettsdeltakelse og foreldres inntekt Analyse med data fra Levekårsundersøkelsen /37 Notater 2006 2006/37 Notater 2006 Odd Frank Vaage Notater Barns og unges idrettsdeltakelse og foreldres inntekt Analyse med data fra Levekårsundersøkelsen 2004 Seksjon for levekårsstatistikk Sammendrag og konklusjon

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0528 Østre Toten Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 626. des. 90... 0 696. feb. 80...

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 20 Bergen Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 8 827. des. 90... 04 224. feb. 80... 24

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD Hamar, 6.2.13 Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Tre ting å huske fra de neste 30 min: 1. Regjeringen ønsker å lovfeste

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Dannelsen av IKA Opplandene Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Historikk i stikkord Hva og hvem er fylkesarkivet? Målet om dannelsen av et IKA strekker seg mange år tilbake. Målet den første tida

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 288. des. 90... 6 4. feb. 80... 4 06. des. 920...

Detaljer

Lokale skadedata, Nyttig og nødvendig?

Lokale skadedata, Nyttig og nødvendig? Lokale skadedata, Nyttig og nødvendig? Føre var i Vesterålen, Sortland 2. november 2015 Johan Lund, Universitetet i Oslo/Helsedirektoratet Felt for signatur(enhet, navn og tittel) Viktige tema i dagens

Detaljer

3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid

3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid 3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid 3.2.1.1. Spillemidler Hovedutfordring: Det er relativt store forskjeller kommunene i fylket når det gjelder anleggsdekning. Byene har normalt sett en

Detaljer

Utført dato Endring Utført av

Utført dato Endring Utført av Forslag 3, tegneregler for formålsflater Reguleringsplan/detaljering Endringslogg Utført dato Endring Utført av 16.04.2009 28.04.2009 Fjernet fargekode for kode 1000 (benyttes kun for generalisering) Farge

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742

Detaljer

OPPGRADERING AV TROMMEDALSVEGEN. En analyse foretatt av Kjørbekk & Rødmyr Interesseorganisasjon v/ Hans A Rønning

OPPGRADERING AV TROMMEDALSVEGEN. En analyse foretatt av Kjørbekk & Rødmyr Interesseorganisasjon v/ Hans A Rønning OPPGRADERING AV TROMMEDALSVEGEN En analyse foretatt av Kjørbekk & Rødmyr Interesseorganisasjon v/ Hans A Rønning Trommedalsvegen er per i dag en «snarvei»/avlastningsvei fra RV36 ved flyplassen over til

Detaljer

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 1 Balanse mellom nåtid og fremtid 2 Tilgang og avgang blant lønnstakere Årlig endring i antall

Detaljer

Ulykkesinvolvert enhet (ID=571)

Ulykkesinvolvert enhet (ID=571) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.03-727 Ulykkesinvolvert enhet (ID=571) Sist endret: 2013-10-30 Definisjon: Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes

Detaljer