Skader behandlet ved Lillehammer fylkessykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skader behandlet ved Lillehammer fylkessykehus 01.05.94-31.12.98"

Transkript

1 Skaderegisteret LFS 1 Skader behandlet ved Lillehammer fylkessykehus Roar Rønning Skaderegisteret Lillehammer fylkessykehus April 1999

2 Skaderegisteret LFS 2 Innhold INNLEDNING 3 REGISTRERINGSMETODE 3 BEGRENSNINGER I REGISTRERINGEN 3 PRESENTASJON AV DATAMATERIALE 3 DEL 1 4 FOREKOMST AV SKADER 4 KJØNNS OG ALDERSFORDELING 5 KONTAKTÅRSAK 5 ULYKKESTYPE 6 SKADESTED 7 NASJONALITET 10 SKADER PÅ GARDSBRUK 12 SKADEALVOR 12 SKADETIDSPUNKT 13 IDRETTSSKADER 15 TRAFIKKULYKKER 17 SKADEDIAGNOSER 19 DEL 2 20 KOMMUNEVIS FORDELING AV SKADER 20 LILLEHAMMER 21 GAUSDAL 27 NORD-FRON 32 VÅGÅ 37 TABELLER 42 FIGURER 44 REFERANSER 45

3 Skaderegisteret LFS 3 Innledning Skaderegisteret ved Lillehammer fylkessykehus har fra 1.mai 1994 registrert alle skader behandlet ved kirurgisk avdeling og kirurgisk poliklinikk, Lillehammer fylkessykehus. Registreringen er prospektiv og pågår fortsatt. Det er tidligere laget flere rapporter fra registreringen, hvorav siste var utgitt mai 1997 og omhandlet perioden Materialet som presenteres i denne rapporten omfatter perioden og er bygget over samme lest som rapporten fra mai Vi har imidlertid denne gang fokusert på kommunene Lillehammer, Vågå, Nord-Fron og Gausdal, som er samarbeidspartnere i en pilotstudie for skadeforebyggende arbeid i regi av Oppland fylkeskommune. Registreringsmetode Pasientene har ved mottaket på sykehuset fått tildelt et skaderegistreringsskjema, som så pasienten selv eller pårørende evt. med hjelp fra sykepleier har fylt ut. Dette skjemaet er tatt med inn til legen ved konsultasjonen hvor skjema er kontrollert og diagnose og skadealvor påført. Registreringsskjemaene er så samlet inn av sykepleier i skaderegistreringssekretariatet, kodet og registrert i skaderegisterets database. Databasen kontrolleres og alle diagnoser gjennomgås av ansvarlig lege for skaderegistret. Vi har benyttet ICD-9 kodeverket ved koding av skadediagnoser. For alle poliklinisk behandlede pasienter er disse diagnosene satt ved første gangs undersøkelse, mens vi for de innlagte pasientene har registrert pasientens utskrivingsdiagnose. I alt registreres 39 ulike parametre etter NOMESCO s (Nordic Medical Statistics Committee) anbefalninger. Begrensninger i registreringen Lillehammer fylkessykehus mottar pasienter i hovedsak fra nordre del av Oppland. I samme område behandles også skader i primærhelsetjenesten, og data herfra foreligger ikke. Bortsett fra Reiso, Homb, Båtnes, Holm og Christiansens materiale 1, hvor de gjennomgikk alle ulykker behandlet i primærhelsetjenesten i Vågå kommune i 1988, kjenner vi lite til henvisningspraksis fra de enkelte kommuneleger. I dette materialet ble 80 (16 %) av i alt 498 ulykker viderehenvist. Det er rimelig å anta at avstandene i fylket vil være medvirkende til at enkelte skadetyper vil bli behandlet av primærlege framfor viderehenvist til sykehuset. Kun behandlede pasienter i kirurgisk avdeling og kirurgisk poliklinikk Lillehammer fylkessykehus er inkludert. Dette betyr at skader hvor den skadelidte har omkommet på skadestedet, og dermed ikke brakt til sykehus, vil ikke bli registrert. Forgiftningsskader vil vanligvis innlegges i medisinsk avdeling, og isolerte øyeskader tas inn til øyeavdelingen, og disse registreres derfor ikke. Øre-Nese-Hals avdelingen ved Gjøvik fylkessykehus har fylkesansvar for Øre-Nese-Hals-relaterte skader, og denne type skader vil ikke bli registrert, dersom pasienten ikke er undersøkt ved Lillehammer fylkessykehus først. Når det gjelder registreringen av liggedøgn er dette begrenset til liggetid i Lillehammer fylkessykehus. Enkelte pasienter vil av ulike grunner overføres til andre sykehus for videre behandling. Disse liggedøgn er ikke medregnet her. F.eks vil mange av traumene som innebefatter hodeskade ofte videresendes Ullevål sykehus for nevrokirurgisk oppfølging. Disse pasientene vil da, dersom de innlegges LFS før videresending, registreres med de diagnoser som kan avdekkes ved undersøkelsen ved LFS. Pasienter som blir transportert videre til Ullevål med f.eks legehelikopter uten å ha vært innlagt LFS vil naturlig nok ikke bli registrert i skaderegisteret. Presentasjon av datamateriale I rapporten omhandler del 1 det totale datamaterialet, del 2 presenteres data fordelt på kommune Lillehammer, Vågå, Nord-Fron og Gausdal.

4 Skaderegisteret LFS 4 DEL 1 Forekomst av skader Totalt er det i perioden registrert ulykker i Lillehammer fylkessykehus nedslagsfelt. I alt ble diagnoser registrert (55 %) menn og (45 %) kvinner (23,3 %) pasienter ble innlagt i sykehuset, og ga opphav til i alt liggedøgn i sykehuset.er i vinter- og sommermånedene. Tabell 1 viser det totale skadeantallet fordelt pr måned pr år. Figur 1 viser de samme data grafisk, og spesielt ser en her hvordan skadeantallet har en to-puklet fordeling med topper i vinter- og sommermånedene. Tabell 1 Totalt antall skader pr mnd. pr år. Mnd/År Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Figur 1 Totalt antall skader pr år Antall registrerte skader pr år Antall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned

5 Skaderegisteret LFS 5 Kjønns og aldersfordeling Tabell 2 og Figur 2 viser kjønns og aldersfordelingen av skadene. Vi ser her at skadene hos menn dominerer i aldersgruppen år for så å falle med økende alder, mens skader blant kvinner har et toppunkt i aldersgruppen år, og synker så, for igjen å nå et nytt toppunkt i aldersgruppen år. Vi ser også at menn behandles for flere skader enn kvinner fram til aldersgruppen år, mens det etter dette er skader blant kvinnene som dominerer. Tabell 2 Kjønns og aldersfordeling KJØNN Menn Kvinner Figur 2 Kjønns og aldersfordeling Alder og kjønn Antall Menn Kvinner Alder Kontaktårsak Kontaktårsak registreres av lege. En må være klar over at det vil kunne foreligge mørketall i gruppen vold og villet egenskade. Tabell 3 Kontaktårsak Kontaktårsak Ulykke Vold Egenskade, villet Uoppgitt 1 Vi har tidligere sett på forekomsten av voldsskader registrert ved Lillehammer fylkessykehus 2. Vi fant her få voldsskader og ingen tilfeller av bruk av slag- eller skytevåpen.

6 Skaderegisteret LFS 6 Ulykkestype Ulykkestype registreres i gruppene vist i Tabell 4. Dette gir mulighet for vurdering av yrkesrelaterte og utdanningsrelaterte skader. Data omkring disse er oppsummert i Tabell 5. Skader innen jordbruk og skogbruk dominerer, mens skadene innen bygg- og annlegg har blitt redusert siste to år. Tabell 4 Ulykkestype Ulykkestype Reise til/fra arbeid Inntektsbringende arbeid Reise til/fra skole/utdanning Utdanning/opplæring Annet Uoppgitt Tabell 5 Skader innen næring Næring Jordbruk Skogbruk Fiske og fangst 2 Utvinning av råolje og naturgass 1 Bergverksdrift ellers Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk prod. og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, 2 1 kull-, Produksjon gummi- av og mineralske plastprodukter produkter (keramikk) 1 1 glass) Produksjon av metaller 2 1 Produksjon av verkstedprodukter Industriprodukter ellers Elektrisitets-, gass- og dampforsyning Vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Engros- og agenturhandel Detaljhandel Hotell- og restaurantdrift Transport og lagring Post og telekommunikasjoner Eiendomsdrift og forretningsmessig tjensteyting 1 Offentlig administrasjon, forsvar, politi og rettsvesen Renovasjon og rengjøring Undervisning, helse- og andre sosialtjenester Kulturell tjenesteyting, underholdning og sport Personlig tjenesteyting Internasjonale organisasjoners og ambassaders 1 1 virksomhet Kjent arbeidsgiver, ukjent næring 1 4 Uoppgitt næring

7 Skaderegisteret LFS 7 Skadested Alle skader kodes etter skadestedstype. Skadestedstype deles inn i 10 hovedgrupper med subgrupper. Tabell 6 viser en oversikt over hovedgruppene av skadested. Tabell 7 viser skadestedstypene delt i subgrupper. Skader i alpinanlegg, trafikkskader og skader ved sykehjem etterbehandlingsinstitusjoner og aldershjem samt problematikken rundt brudd i øvre lårbensende er omtalt spesielt i egne avsnitt i rapporten fra mai Tabell 6 Skadested - hovedgrupper Skadested - Hovedgrupper Bolig, boligområde Butikk-, handels-, administrasjons- og serviceområde Friluftsområde Hav-, sjø- og vannområde Idretts- og sportsområde Park- og fornøyelsesområde Produksjons- og verkstedsområde Skadested, annet og uoppgitt Skole-, offentlig administrasjons- og institusjonsområde Transportområde Tabell 7 Skadested - subgrupper Kode Skadested - subgrupper Kjøkken Oppholdsrom, soverom, forstue, hall Bad, wc, dusj, vaskerom, badstu, boblebad, innendørs svømmebasseng 103 Trapp inne, med avsats Trapp ute (105) 104 Bolig innendørs, annet: f. eks. entré, gang, heis, kjeller, loft, andre rom i bolig 105 Bolig utvendig: Utvendige bygningsdeler: f. eks. utvendig trapp, altan, tak, yttervegg, fasade, (stillas, stige i forbindelse med f.eks. maling) Bolig, uspesifisert Lekeplass i boligområdet 5 1 Lekeplass i barnehage (140) Lekeplass, uspesifisert (163) 108 Hage, tomt, oppkjørsel, gårdsplass, gårdstun, garasje, uthus, gangareal, terrasse, svømmebasseng i hage, sti i boligområdet Fjøs, låve (120) 109 Boligområde, annet og uspesifisert Fortau, gangsti, gangvei, sykkelvei, gangbro, tunnel og trapper i gangareal Sti i boligområde (108) 111 Motorvei Offentlig vei utenfor tettsted (landevei, spredtbygd område), kryss i plan med jernbane 113 Offentlig gate, vei i tettsted (byområde, boligområde), kryss i plan med jernbane, fotgjengerovergang, trikk i trafikk Privatvei, skogsbilvei, kryss i plan med jernbane

8 Skaderegisteret LFS 8 Traktorvei, turvei (170) Sti i friluftsområde (170) Privat avkjørsel til bolig (108) Gårdsvei (120) 115 Vei, gate, uklart om i tettsted, spredtbygd område eller privatvei, kryss i plan med jernbane 116 Rutebilstasjons-, godsterminal-, T-bane-, forstadsbane-, jernbanestasjons- og flyplassområde tillatt for kunder og publikum, inkl. venterom, gangareal, perrong, i vogn på skinner for jernbane osv. Verksted på flyplass (123) Administras 117 Offentlig brygge, tillatt for kunder og publikum, inkl. publikums- og passasjerområder som venterom, gangarealer osv Privat brygge (171) Skipsverft (123) Hav, sjø (18) Fartøy ved kai (183) 118 Transportområde, annet spesifisert: Inkl.: parkeringsplass/hus, bensinstasjon utendørs, område ikke tillatt for publikum, som spor-og rangeringsområde på jernbanestasjoner, på linjen for jernbane, t- bane og forstadsbane på eget areal, landingsbane og op Transportområde, uspesifisert Jordbruk, fjøs, låve, gårdsvei, gartneri, dyrket mark Bolig, hage, gårdstun osv. (10) 121 Skogbruk Gruve, mine, steinbrudd, grustak Verksted, fabrikkhall, verft Skip, oljeinstallasjoner til havs (183, 184) 124 Bygning, vei, bro og tunnel under oppførelse, anlegg Lager, depot Administrativt lokale, kantine - innenfor et hvert produksjonsområde 128 Produksjonsområde, annet spesifisert, inkl. offentlige anlegg som søppelplass, forbrenningsanlegg osv Produksjonsområde, uspesifisert Butikk, supermarked, varehus og annen grossist- og detaljhandel Bensinstasjon utendørs (118) Godsterminal, fraktmottagelse (116) 131 Privat servicebedrift, (advokat, lege, tannlege, frisør, bank, forsikring osv.) 132 Hotell, pensjonat, motell Restaurant (160) 138 Butikk-, handels- administrasjons- og serviceområde, annet spesifisert 139 Butikk-, handels-, administrasjons- og serviceområde, uspesifisert 140 Barnepark, barnehage med lekeplass, familiebarnehage Opphold hos dagmamma

9 Skaderegisteret LFS Fritidshjem, ungdomsklubb, inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg 142 Skole, høyskole, universitet, læreanstalt, vitenskapelig anlegg, forsøksstasjon Tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg (150, 151, 152) 143 Skolegård Offentlig tilgjengelig kontorer og bygninger: postkontor, trygdekontor, sosialkontor, rådhus, museum, bibliotek, forsamlingshus, foreningslokale, kirke, osv. 145 Sykehus, poliklinikk, inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg 146 Sykehjem, etterbehandlingsinstitusjoner, aldershjem, inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg Aldersbolig, vernet bolig (10) 147 Militær institusjon: kaserne, militærforlegning, inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg Militært øvingsområde (173) 148 Skole-, offentlig administrasjons- og institusjonsområde, annet spesifisert, inkl. døgninstitusjoner for barn og unge, fengsel osv., inkl. tilhørende idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmeanlegg 149 Skole- offentlig administrasjons-og institusjonsområde, uspesifisert 150 Idretts- og gymnastikkanlegg, innendørs, inkl. skadested tilhørende kode 142 Skadested tilhørende kodene 141, 145, 146, 147, Idrettsanlegg, utendørs, inkl. skadested tilhørende kode 142 Skadested tilhørende kodene 141, 145, 146, 147, Svømmehall, badeanlegg med vannrutsjebane, inkl. skadested tilhørende kode Badeanlegg i sommerland (162) Privat svømmebasseng (102,108) Skadested tilhørende kodene 141, 145, 146, 147, Rideskole, innen-/utendørs Motorbane Skøytebane/hall Slalåmbakke, alpinanlegg Mosjonssti, lysløype (sommer- og vinteranlegg) Gangsti i naturen (170). dersom man ikke kan bestemme om det er 157 eller 170, kodes Idretts-, sports- og gymnastikkanlegg, annet spesifisert Idretts-, sports- og gymnastikkanlegg, uspesifisert Restaurant, bar, diskotek, jazzklubb, danseétablissement 161 Kino, teater, konsertsal Folkepark, sirkus, tivoli, lekeland, sommerland, dyrepark Lekeplass, uspesifisert 2 1 Lekeplass i boligområde (107)

10 Skaderegisteret LFS 10 Lekeplass i barnehage (140) 164 Park og parkanlegg Park- og fornøyelsesområde, annet spesifisert, inkl kirkegård 169 Park- og fornøyelsesområde, uspesifisert Udyrket mark, skog- og fjellområde, sti, turvei Dyrket mark (120) Mosjonssti, turløype sommer og vinteranlegg (157) dersom man ikke kan bestemme om det er 157 eller 170, kodes Strand, bredde, brygge, sjøhus, med umiddelbart tilhørende vannområde Offentlig brygge (117) 172 Campingplass Militært øvingsområde Kaserne, forlegning (147) 174 Luftrommet Friluftsområde, annet spesifisert Friluftsområde, uspesifisert Hav, fjord Vann i umiddelbar nærhet av strand, bredde (171) Alle typer flytende fartøy, båter og offshoreinst. (183, 184) 181 Større og mindre sjøer og vann, myr Vann i umiddelbar nærhet av strand, bredde (171) Alle typer flytende fartøy, båter og offshoreinst. (183, 184) 182 Elv, kanal, bekk Vann i umiddelbar nærhet av strand, bredde (171) Alle typer flytende fartøy, båter og offshoreinst. (183, 184) 183 Fartøyer (alle typer) til vanns og ved kai, brygge Oljeplattformer og andre offshore installasjoner til vanns Hav-, sjø- og vannområde, uspesifisert Skadested, annet spesifisert Uoppgitt skadested Nasjonalitet På grunn av den økende turismen til Lillehammerdistriktet i forbindelse med OL 94 har vi sett en betydelig økning i skiskader 3. Disse har i stor grad vært forårsaket av pasienter med bostedsadresse utenfor Oppland fylke, og da i stor grad av utlendinger. Tabell 8 viser antall skadede fra ulike land. Tabell 8 Nasjonalitet Nasjonalitet Norsk Svensk Dansk Finsk Islandsk 1 3 4

11 Skaderegisteret LFS 11 Tysk Engelsk Amerikansk Belgisk Canadisk Fransk Italiensk Nederlandsk Skotsk 1 3 Spansk 2 Sveitsisk 7 1 Østerisk Færøyene 1 1 Tsjekkisk Estlandsk 1 2 Japansk 1 2 Jugoslavisk 1 Latvisisk 1 Marocansk 1 Polsk 1 Slovensk 1 1 Tansania 1 Israelsk 2 Tyrkisk 1 Ukjent

12 Skaderegisteret LFS 12 Skader på gardsbruk Det er registrert spesielt om skader har forekommet i forbindelse med gardsbruk. I alt 526 skader hører med i denne gruppen Tabell 9 Skader på gardsbruk Gardsbruk Ja Nei Ukjent Skadealvor Skadealvor er bedømt av lege ved innleggelsen/poliklinisk vurdering etter AIS grad. (Abbreviated Injury Scale 4 ) Tabell 10 Skadealvor etter AIS grad Skadealvor Liten skade (AIS 1) Moderat skade (AIS 2) Alvorlig skade (AIS 3) Meget alvorlig skade (AIS 4) Kritisk skade (AIS 5) Dødlig skade (AIS 6) Ingen skade Uoppgitt skadealvor

13 Skaderegisteret LFS 13 Skadetidspunkt Tabell 11 og Figur 3 viser fordelingen av skader gjennom døgnet. Skadeforekomsten er høyest i tidsrommet Tabell 11 Skadetidspunkt Tidsrom Totalt Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Tidsrommet Ukjent

14 Skaderegisteret LFS 14 Figur 3 Skadetidspunkt Skadetidspunkt Antall Ukjent Tidsrom

15 Skaderegisteret LFS 15 Idrettsskader Av alle skadene i materialet utgjør idrettsskadene 28%. Totalt er det registrert idrettsskader. Disse er videre inndelt i undergruppene organisert idrett, bedriftsidrett, skoleidrett og uorganisert idrett/mosjon Vi har tidligere sett på idrettskadene i et økonomisk perspektiv 5, og mener at forebyggende arbeid rettet mot denne skadegruppen vil kunne gi store gevinster i forhold til sykelighet og samfunnsøkonomi. Skiskader, og særlig snøbrettskader er en økende årsak til skader 3, 6,7,8 og er omtalt i rapporten fra mai Tabell 12 Idrettsnivå Idrettsnivå Annen organisert idrett/sport/mosjon Annen Bedriftsidrett. organisert gymnastikk, idrett, Gymnastikk, Skoleidrett, idrett, sport, trening og Gymnastikk, Uoppgitt idrett, sport, trening og 1 Uorganisert idrett/sport/mosjon Uorganisert Uspesifisert gymnastikk, idrett/sport/mosjonsulykke idrett, sport, 1 Tabell 13 Idrettstype Kode Idrettstype Fotball Håndball Volleyball Basketball Baseball Tennis Bordtennis 1 8 Badminton Squash Golf Landhockey Ishockey Bandy Bowling Ball-, kulespill, annet spesifisert Ball-, kulespill, uspesifisert Slalåm, utfor Telemark Snøbrett Skihopping Langrenn, turlangrenn Rulleski 2 28 Skisport, annen spesifisert Skisport, uspesifisert Kunstløp Rulleskøyter

16 Skaderegisteret LFS Skøyting, annen spesifisert Skøyting, uspesifisert Styrketrening med utstyr Judo, jiu-jitsu, bryting Gymnastikk uten utstyr Gymnastikk med utstyr Kampsport og gymnastikk, a. spes Jogging Løp på bane Terrengløp 4 53 Orientering Løp, uspesifisert Svømming Vannski Padling, kano, flåte Båt- og vannsport, annen spes Båt- og vannsport, uspesifisert 2 70 Hanggliding Fallskjermhopping Luftsport, annen spesifisert 1 79 Luftsport, uspesifisert 1 80 Bilsport Motorsykkelsport Snøscootersport 1 83 Akesport Skytesport (pil/bue, våpen) Dansing Ridning Sykling Friidrett, annen spesifisert Rullebrett Sport, idrett/mosjon, annen spesifisert Uoppgitt type (Friidrett, annen gymnastikk/idrett/sport/trening/mosj

17 Skaderegisteret LFS 17 Trafikkulykker Tabell 14 Trafikkulykkesituasjon Trafikkulykkesituasjon Eneulykke, dvs. uten aktiv trafikant som motpart Omfatter: Sykkel som velter, Påkjørsel av veirekkverk, autovern, dyr, parkert kjøretøy, fast gjenstand som tre, lyktestolpe, osv. Motpart i kryssende kjøreretning. Kjøreretning skal oppfattes som den opprinnelige/intenderte retning uansett om det svinges i ulykkesøyeblikket. Dette gjelder også når fotgjenger er motpart. Motpart i samme kjøreretning. Kjøreretning skal oppfattes som den opprinnelige/-intenderte retning uansett om det svinges i ulykkesøyeblikket. Dette gjelder også når fotgjenger er motpart. Motpart i motsatt kjøreretning Kjøreretning skal oppfattes som den opprinnelige/-intenderte retning uansett om det svinges i ulykkesøyeblikket. Dette gjelder også når fotgjenger er motpart. Motpartens kjøreretning uoppgitt Uoppgitt trafikksituasjon Tabell 15 Trafikkrolle Trafikkrolle Fotgjenger. Til fots, på ski, person som trekker/drar/skyver barnevogn, kjelke, spark, sykkel. Barn i barnevogn Fører. Fører av bil, sykkel, moped, spark, hest, trehjulssykkel, kjelke, rullebrett, rulleskøyter, rulleski, rullestol m.v. Passasjer, forsete. Passasjer i/på forsete i bil, sykkel, spark, rullestol m.v. Passasjer, baksete. Passasjer i/på baksete i bil, sykkel, motorsykkel kjelke, m.v. Passasjer i uspesifisert sete 1 2 Passasjer i buss Uoppgitt trafikantrolle 1

18 Skaderegisteret LFS 18 Tabell 16 Skadedes fremkomstmiddel Skadedes fremkomstmiddel Fotgjenger. Til fots, på ski, person som trekker/drar/skyver barnevogn, kjelke, spark, sykkel. Barn i barnevogn, Person på kjelke, spark Sykkel, inkl. tilhenger Trehjulssykkel for barn Moped Motorsykkel, Inkl.: Scooter Personbil, inkl. tilhenger/campingvogn Varebil (maks. 3,5 t), inkl. tilhenger/campingvogn Lastebil, inkl. tilhenger/campingvogn Buss Bil, uspesifisert, inkl. uspesifisert 1 tilhenger/campingvogn Traktor, inkl. tilhenger. Andre 10 rullende landbruks-/ anleggsmaskiner Annet fremkomstmiddel. Annet spesifisert fremkomstmiddel. Inkluderer: Truck, Minibuss, Maxitaxi, Trikk, Tog, Snøscooter, Gokart, Rullende landbruksmaskiner, Terrenggående kjøretøy, Transport på/i rulleskøyter, trehjulssykkel, rulleski, rull 4 Tabell 17 Motpartens fremkomstmiddel Motpartens fremkomstmiddel Fotgjenger. Til fots, på ski, person som trekker/drar/skyver barnevogn, kjelke, spark, sykkel. Barn i barnevogn, Person på kjelke, spark Sykkel, inkl. tilhenger Trehjulssykkel for barn Moped Motorsykkel, Inkl.: Scooter Personbil, inkl. tilhenger/campingvogn Varebil (maks. 3,5 t), inkl. tilhenger/campingvogn Lastebil, inkl. tilhenger/campingvogn Buss Bobil, inkl. tilhenger/campingvogn Traktor, inkl. tilhenger. Andre rullende landbruks-/ anleggsmaskiner Annet fremkomstmiddel. Annet spesifisert 3 1 fremkomstmiddel. Inkluderer: Truck, Minibuss, Maxitaxi, Trikk, Tog, Snøscooter, Gokart, Rullende landbruksmaskiner, Terrenggående kjøretøy, Transport på/i rulleskøyter, trehjulssykkel, rulleski, rull Uoppgitt fremkomstmiddel

19 Skaderegisteret LFS 19 Skadediagnoser Alle diagnoser er kodet etter ICD-9 klassifikasjonssystemet. Tabell 18 viser fordelingen av skadediagnoser i materialet. Totalt er det registrert diagnoser. Bruddene utgjør dermed 35,7 % av diagnosene. En bør også merke seg at andelen av hodeskader er så høy som 4,6 %. (Hoveddelen av disse utgjøres av hjernerystelser). Tabell 18 Diagnoser fordelt på diagnosegrupper Diagnosegrupper (ICD-9) Brudd ( ) Luxasjoner ( ) Distorsjoner ( ) Hodeskader ( ) Indre skader ( ) Åpent sår ( ) Skade av blodkar ( ) Senvirkninger av skader ( ) Overflateskade ( ) Kvestelse med intakt hud ( ) Knusningsskade ( ) Virkning av fremmedlegme... ( ) Brannskade ( ) Skader av nerver og ryggmarg ( ) Komplikasjoner til skader ( ) Forgiftninger, medikamenter ( ) 2 1 Toxisk virkning ikke med.stoffer ( ) 1 3 Andre virkninger ( ) Kompl. til kir. og med. beh ( ) Andre diagnoser - ikke skaderelatert

20 Skaderegisteret LFS 20 DEL 2 Kommunevis fordeling av skader Totalt ble (90,8 %) av skadene registrert med skadestedsadresse innenfor Oppland fylke. Tabell 19 Kommunevis fordeling av skader i Oppland Kommune Dovre Etnedal Gausdal Gjøvik Gran Jevnaker 2 1 Lesja Lillehammer Lom Lunner Nord-Aurdal Nord-Fron Nordre Land Ringebu Sel Skjåk Søndre Land Sør-Aurdal Sør-Fron Vang (Oppland) Vestre Slidre Vestre Toten Vågå Østre Toten Øyer Øystre Slidre

21 Skaderegisteret LFS 21 Lillehammer Tabell 20 Lillehammer - Antall skader pr måned Mnd Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Figur 4 Lillehammer - Aldersgrupper og kjønn Aldersfordeling Antall Menn Kvinner Alder Tabell 21 Lillehammer - kontaktårsak Kontaktårsak Ulykke Vold Egenskade, villet

22 Skaderegisteret LFS 22 Tabell 22 Lillehammer - Ulykkestyper Ulykkestyper Reise til/fra arbeid Inntektsbringende arbeid Reise til/fra skole/utdanning Utdanning/opplæring Annet Uoppgitt 3 Tabell 23 Lillehammer - Skadested Tekst Bolig, boligområde Butikk-, handels-, administrasjons- og serviceområde Friluftsområde Hav-, sjø- og vannområde Idretts- og sportsområde Park- og fornøyelsesområde Produksjons- og verkstedsområde Skadested, annet og uoppgitt Skole-, offentlig administrasjons- og institusjonsområde Transportområde Tabell 24 Lillehammer - Idrettsskader Idrettstype Fotball Håndball Volleyball Basketball Baseball Tennis Bordtennis 1 Badminton 2 1 Squash 1 4 Golf Landhockey Ishockey Bandy Bowling 1 1 Ball-, kulespill, annet spesifisert Ball-, kulespill, uspesifisert 2 4 Slalåm, utfor Telemark Snøbrett Skihopping Langrenn, turlangrenn Skisport, annen spesifisert Skisport, uspesifisert

Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON

Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjon versjon 1.2 10. september 2007 Personskadestatistikk Side 3 av 37 Innhold Innhold...3 1.

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Mai 2015. CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold

Mai 2015. CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold Mai 2015 CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold 1 2 Innhold Forord............................................ 4 1. Bakgrunn for utredningen............................... 5 2. Kommuneinndeling,

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten Ørbeck Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene (utkast 14. februar 2008) Innledning Dyrsku n Arrangement As, Seljord kommune og festivalselskapa Countryfestivalen Seljord AS og Dansebandfestivalen Seljord

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

Sår du korn en gang, høster du en gang. Planter du et tre, høster du ti ganger. Underviser du menneskene, høster du 100 ganger.

Sår du korn en gang, høster du en gang. Planter du et tre, høster du ti ganger. Underviser du menneskene, høster du 100 ganger. Hvis dine planer gjelder i år, skal du så korn. Hvis de gjelder i ti år, skal du plante et tre. Hvis de gjelder i 100 år, skal du undervise menneskene. Sår du korn en gang, høster du en gang. Planter du

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Nøkkeltall og utfordringer

Nøkkeltall og utfordringer Nøkkeltall og utfordringer Grunnlag - kommuneplanen for Røros 2016-2028 Samfunnsdel Arealdel Foreløpig utkast, administrativ ledergruppe 02.03.15 1 Innholdsfortegnelse Side 1. Demografi 1.1 Folketall 1950

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen

Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen Direktoratet for arbeidstilsynet Stian Rosenberg Søvik, Kari Lysberg og Solfrid Engene Røyset Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen Egen forståelse av skaden, identi fisering

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer