Delårsrapport Pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport Pr. 30.06.2010"

Transkript

1 Delårsrapport Pr Side 1 av 6

2 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i bankens årsregnskap for år Det er ingen endring i kredittrisikoprofilen i perioden. Resultat. Berg Sparebank fikk etter 1. halvår 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 15,0 mill. mot NOK 12,4 mill. samme periode i fjor, en økning på 21,0 %. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjorde resultatet 1,43 % mot 1,20 % i Resultatet påvirkes negativt av fallende rentenetto og reduserte kursgevinster på bankens verdipapirer. I positiv retning trekker økte gebyrer og provisjonsinntekter samt reduserte kostnader og redusert tap på utlån ift fjoråret. Etter skatt ble resultatet NOK 11,1 mill. som tilsvarer en egenkapitalavkastning på 10,94 %. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble NOK 21,6 mill. mot NOK 21,9 mill i samme periode i fjor. I forhold til GFK falt rentenettoen med 0,08 % -poeng til 2,05 %. Hard konkurranse og gradvis økende fundingkostnader er hovedårsaken til reduksjonen i rentenettoen. Netto gebyr og provisjonsinntekter fra banktjenester utgjorde NOK 4,8 mill. mot NOK 4,1 mill. samme periode i fjor, en økning på 16,7 %. Økningen kommer blant annet fra økt salg av forsikrings- og fondsprodukter. I motsetning til fjoråret som var preget av et sterkt aksjemarked har aksjemarkedet i 2010 korrigert seg noe ned, og hovedindeksen er ned 12 % første halvår. Kursgevinster er redusert med NOK 6,0 mill. fra NOK 6,3 mill. til NOK 0,3 mill. I tillegg har vi bokført en kursgevinst på NOK 1,7 mill etter salg av anleggsaksjer. Driftskostnadene er redusert siste 12 måneder med 11,4 % og utgjorde pr NOK 13,9 mill. I forhold til GFK er kostnadene redusert fra 1,52 % til 1,32 %. Kostnadsreduksjonen skyldes bokført endring i avsetningen for fremtidige AFP kostnader iht. Stortingsvedtak 19. februar 2010, og ny aktuarberegning etter ny AFP ordning total NOK 2,4 mill. Hvis dette holdes utenom ville driftskostnadene siste 12 mnd økt med 3,9 %, og i NOK ca. 0,6 mill. Tap på utlån. Netto tap på utlån er bokført med NOK 1,9 mill. mot NOK 4,3 mill i fjor. Individuelle nedskrivninger er redusert med NOK 2,1 mill siden Reduksjon i individuelle nedskrivninger kommer som følge av konstatering av tap. Gruppenedskrivninger er i samme periode uforandret. Samlede nedskrivninger utgjør 1,06 % av brutto utlån. Balansen. Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 1. halvår NOK mill., en økning med NOK 109,5 mill. eller 5,14 % fra samme tidspunkt i fjor. Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med NOK 22,5 mill. eller 1,57 % og utgjorde pr NOK mill. Innskuddsdekningen har falt fra 82,05 % til 80,25 %. Brutto utlån økte siste 12 måneder med NOK 67,3 mill. og utgjorde NOK mill. ved halvårsskiftet. Utlånsvekst på egen bok siste 12 måneder er på 3,85 %. I tillegg var det pr innvilget lån for NOK 177,6 mill. som er plassert i Terra Boligkreditt. Utlånsvekst siste 12 måneder inklusive Terra Boligkreditt er på 8,58 %. Side 2 av 6

3 Mislighold. Bankens portefølje av misligholdte engasjementer er redusert med NOK 9,3 mill (-28,53 %) siden årsskiftet. Misligholdte engasjementer over 90 dager utgjør NOK 23,3 mill som tilsvarer 1,28 % av brutto utlån. Misligholdte engasjementer over 30 dager utgjør NOK 34,6 mill, og det tilsvarer 1,91 % av brutto utlån. Banken har iverksatt tiltak for å redusere mislighold, og dette arbeidet begynner nå å gi resultater. Kapitaldekning. Bankens kjernekapitaldekning pr var 17,04 % mot 17,24 % på samme tidspunkt i fjor. Driftsresultatet etter 1. halvår er ikke medtatt i beregningen. Delårsregnskapet er ikke revidert. Likviditet. Bankens likviditetspolicy gir rammer for å sikre at likviditetsrisikoen til enhver tid er under kontroll og iht definert risikotoleranse. Likviditetspolicyen legger grunnlaget for hvordan banken skal håndtere likviditeten med tanke på plassering og funding. Basert på dette har vi bygget opp en likviditetsportefølje som sammen med oppgjørskreditt og trekkrettigheter sikrer banken likviditet til minimum 1 års normal drift. Likviditetsbuffer Innstående på oppgjørskonto DnBNOR og Norges Bank Ubenyttet kontokreditt DnBNOR Ledig låneramme Terra Boligkreditt Trekkrettighet DnB Nor Obligasjoner og rentebærende verdipapirer Pengemarkedsfond Aksjer og verdipapirer med variabel avkastning Totalt Deponert som sikkerhet for F-lån Norges Bank Forfall ekstern funding neste 12 måneder Netto likviditetsoverskudd Alt 1: Bortfall av budsjettert utlånsvekst neste 12 måneder Netto likviditetsoverskudd utover 1 år drift Alt 2: Bortfall av 10% av innskuddsporteføljen Netto likviditetsoverskudd etter bortfall av 10% innskudd Utsiktene for resten av året. Uroen i verdensøkonomien sist anført av flere Euroland med store gjeldsproblemer har ført til en betydelig økning i kredittspreader, og varsel om tøffe innstramninger i finanspolitikken i flere land. Dette har igjen resultert i fallende børser over hele verden. Slike rammebetingelser hemmer økonomisk vekst, og kan få virkninger for andre land både i og utenfor Europa. Norges Bank varslet i rentemøte 23. juni at renten holdes uendret en tid, og at den videre økningen kommer senere enn de tidligere har sett for seg. Side 3 av 6

4 På tross av et lavt norsk rentenivå, og fortsatt relativt høy sysselsetting er den nasjonale kredittveksten beskjeden med en vekst siste 12 måneder på ca. 4 %. Dette bekreftes også av lokale bankers veksttall. Den lave kredittveksten er et uttrykk for usikkerhet om fremtiden, og at bedrifter og husholdninger setter sine investeringer på vent. Bankens fundingkostnader øker gradvis i takt med refinansiering av eksisterende funding. Dette kombinert med et lavt rentenivå som gir lavere avkastning på egenkapitalen fører trolig til at rentenettoen vil fortsette å falle noe i løpet av året. Utviklingen på mislighold og tap på utlån viser en positiv trend, og er bedre enn budsjettert. Et fortsatt lavt rentenivå bør bidra positivt til denne utviklingen. Året 2010 vil ressurs- og kostnadsmessig være preget av kompetanseutvikling særlig knyttet til autorisering av finansielle rådgivere og forsikringsrådgivere. Pr. 1. halvår har Berg Sparebank 5 autoriserte finansielle rådgivere, og planene for høsten er lagt. Styret er tilfreds med resultatet for 1. halvår, og forventer også et tilfredsstillende resultat for banken totalt sett i Halden, 10. august 2010 I styret for BERG SPAREBANK Helge Bjørneby, Anne Vik Heidi A. Johansen Simen Mo Styreleder Bjørn Brevig Lars Jørgen Olsen Jørn Berg, Banksjef Side 4 av 6

5 Etter 1. halvår 2010 Beløp i kr. RESULTATREGNSKAP Hele kv kv.2009 Rente- og lignende inntekter Rente- og lignende kostnader Netto rente- og kredittprov.innt Sum utbytte av aksjer og grunnf Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst/tap Andre driftsinntekter Lønn og generelle adm.kostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Gevinst/tap salg anleggsmidler Resultat av ordinær drift Skatt på ordinært resultat Resultat av ord. drift etter skatt Endring i % siste BALANSE mndr. kvartal Kontanter, Norges Bank ,5 34,8 Fordring på kredittinstitusjoner ,2 480,1 Brutto utlån til kunder ,8 0,9 - Nedskrivninger ,1-9,9 Netto utlån til kunder ,9 1,0 Overtatte eiendeler ,0 0,0 Obl. og andre renteb. verdipapirer ,5-1,7 Aksjer og grunnfondsbevis ,3 1,3 Eierinteresser i konsernselskap ,4 0,0 Immaterielle eiendeler ,3-60,0 Varige driftsmidler ,8 3,7 Andre eiendeler ,2 284,9 Ikke pål kostn./opptj. Inntekter ,8 29,0 Sum eiendeler ,1 6,2 Gjeld til kredittinstitusjoner ,4 11,9 Innskudd fra kunder ,6 2,0 Obligasjonsgjeld ,2 36,8 Annen gjeld ,7-32,3 Pål. kostn./mottatt ikke optj.innt ,8 159,2 Avsetn. pål.kostn./forpliktelser ,8-47,2 Ansvarlig lånekapital ,0 0,0 Frie fond/udisponert overskudd ,2 5,6 Sum gjeld og egenkapital ,1 6,2 Gjennomsnittlig forvaltning Kapitaldekningsprosent* 17,04 17,24 18,32 Kostnadsprosent 47,78 48,24 48,08 Egenkapitalrentabilitet 10,94 10,37 8,71 *Driftsresultat etter 2. kvartal er ikke medtatt i beregningen. Forrige Side 5 av 6

6 Misligholdte engasjementer: Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjementer Med misligholdte engasjementer forstås engasjementer hvor hele eller deler av engasjementet har vært misligholdt i 90 dager eller mer. Totalengasjementet rapporteres som misligholdt. Tapsutsatte, ikke misligholdte lån: Tapsutsatte ikke misligholdte lån Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjementer Tapsav setninger: Individuelle nedskrivninger pr. 1/ Konstatert tap i perioden hvor det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av tidligere individuelle nedskrivninger i perioden = Indiv iduelle nedskriv ninger Gruppenedskrivninger pr. 1/ Periodens økning i gruppenedskrivninger = Gruppenedskriv ninger Tap på utlån: Endring individuelle nedskrivninger Endring gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap på engasjement hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning Konstatert tap i perioden som det ikke er avsatt for Inngått på tidligere konstatert tap Tap på utlån Kontaktpersoner ift bankens delårsrapport: Banksjef Jørn Berg / Controller Reidun Nygaard / Sentralbord: Faks: e-post: Web: Side 6 av 6

Delårsrapport pr. 31. mars 2010

Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport for Berg Sparebank Regnskapsprinsipper Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30. 6.2011

Delårsrapport Pr. 30. 6.2011 Delårsrapport Pr. 30. 6.2011 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2009 31.12.2010 31.12.2009 Resultat før skatt 11.342 15.041 12.381 27.297 23.201 Brutto utlån til

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30. 9.2011

Delårsrapport Pr. 30. 9.2011 Delårsrapport Pr. 30. 9.2011 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.09.2011 30.09.2010 30.09.2009 31.12.2010 31.12.2009 Resultat før skatt 16.054 21.368 20.795 29.778 23.201 Brutto utlån til

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2012

Delårsrapport Pr. 31.3.2012 Delårsrapport Pr. 31.3.2012 Side 1 av 8 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2010 31.12.2011 31.12.2010 Resultat før skatt 5.507 3.395 6.674 19.506 27.297 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.9.2012

Delårsrapport Pr. 30.9.2012 Delårsrapport Pr. 30.9.2012 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2011 31.12.2010 Resultat før skatt 18.829 16.054 21.368 19.506 27.297 Brutto utlån til

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2012

Delårsrapport Pr. 30.6.2012 Delårsrapport Pr. 30.6.2012 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2011 31.12.2010 Resultat før skatt 11.705 11.342 15.041 19.506 27.297 Brutto utlån til

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.9.2013

Delårsrapport Pr. 30.9.2013 Delårsrapport Pr. 30.9.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 31.12.2012 30.09.2012 Resultat før skatt 25.286 18.094 5.875 22.654 18.829 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2014

Delårsrapport Pr. 31.3.2014 Delårsrapport Pr. 31.3.2014 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2014 31.12.2013 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 Resultat før skatt 7.409 33.285 25.286 18.094 5.875 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.9.2014

Delårsrapport Pr. 30.9.2014 Delårsrapport Pr. 30.9.2014 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.09.2014 30.06.2014 31.03.2014 31.12.2013 30.09.2013 Resultat før skatt 33.363 21.055 7.409 33.285 25.275 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2015

Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 Resultat før skatt 21.147 7.986 37.629 33.363 21.055 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2014

Delårsrapport Pr. 30.6.2014 Delårsrapport Pr. 30.6.2014 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2014 31.03.2014 31.12.2013 30.09.2013 30.06.2013 Resultat før skatt 21.055 7.409 33.285 25.286 18.094 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196.

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196. Regnskap 1. halvår 2004 BALANSE pr. 30.06.2004 sammenlignet med forrige år (beløp i hele 1 000 kroner) EIENDELER 30.06.2004 30.06.2003 2003 Kontanter og fordringer på sentralbanker 87.648 61.393 21.939

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer