OMRÅDEPLAN FOR VANGEN VEST - FLEISCHER HOTELL, VOSS KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEPLAN FOR VANGEN VEST - FLEISCHER HOTELL, VOSS KOMMUNE"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Austrheim, Gunnbjørg; Rødseth, Marit; Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet OMRÅDEPLAN FOR VANGEN VEST - FLEISCHER HOTELL, VOSS KOMMUNE SAMANDRAG Voss kommune har sendt forslag til områdereguleringsplan for Vangen Vest Fleischers hotell på høyring. Planen legg til rette for ei vesentleg utbygging av området mellom Fleischers hotell til avishuset til Avisa Hordaland, og opnar for bustader, parkering, gondolbanestasjon og sentrumsføremål. Tilrettelegging for kvalitetsmessig utvikling av områda vil vere positivt med tanke på prinsippet om samordna areal- og transportplanlegging. Det er kort gangavstand til sentrum og kollektivterminal. Planforslaget får konsekvensar for regionale interesser knytt til sentrumsutvikling, landskap og kulturminne. Fylkesrådmannen foreslår motsegn knytt til: - Tilrettelegging for detaljhandel i område S01. Detaljhandel i dette området vil kunne endre tyngdepunktet i dagens sentrum og verke negativt på Vossavangen som regionsenter. Arealføremål eller føresegner må endrast slik at det ikkje blir opna for detaljhandel. - Omfang av utbygginga i BB Det store utbyggingsomfanget vil få vesentlege konsekvensar for regionale interesser som landskap, byutvikling og det heilskapelege kulturmiljøet på Vangen. Utnyttingsgraden og byggjehøgdene må reduserast i føresegnene. - Flytting og riving av det SEFRAK-registrerte Grovendalshuset og «vetlehuset», som har høg nasjonal og regional kulturminneverdi. Planforslaget fører til endringar som råkar kyss- og køyrløysinga i områdeplan for kollektivknutepunkt Voss. Fylkesrådmannen vurderer at koplingane mellom desse to planane ikkje er godt nok gjennomarbeida og oppmodar om at den vidare planprosessen må avklare kva løysingar som er mest optimale.

2 Då formannskapet i Voss kommune vedtok å sende områdeplan for Vangen Vest på høyring, blei det også vedteke justeringar i planforslaget som i stor grad sikrar fylkeskommunens interesser. Kultur- og ressursutvalet må likevel ta utgangspunk i dei dokumenta som er lagt ut på høyring, der det er konflikt med dei nemnde regionale interessene. Hordaland fylkeskommune har vore i møte med Voss kommune og plankonsulent, utan at det førte til konkrete løysingar. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Hordaland fylkeskommune er positiv til utvikling av området vest for regionsenteret Vossavangen. Tilrettelegging for bustader er i tråd med prinsippet om samordna areal- og transportplanlegging. 2. Planforslaget får negative konsekvensar for sentrumsutvikling og kulturminne og kulturmiljø med høg nasjonal og regional verdi. a. Omfang av blokkene i BB01 til BB04 er ikkje tilpassa områdekarakteren på Vangen og vil redusere oppelvinga av einskilde kulturminne og det samla kulturmiljøet på Vangen. Utnyttingsgraden og byggjehøgde må reduserast i føresegnene. b. Nedre stasjon for gondolen Hangursbanen kjem i konflikt med det verneverdige Grovendalshuset. Planen må endrast slik at Grovendalshuset og dei tilhøyrande husa blir liggande i sitt opphavlege miljø. Hordaland fylkeskommune fremmar motsegn til punkt a-b 3. Tilrettelegging for handelsføremål i S01 vil svekke Vangen som regionsenter. Arealføremål eller føresegner må endrast slik at det ikkje blir opna for detaljhandel. Hordaland fylkeskommune fremmar motsegn til dette punktet 4. Planforslaget fører til endringar som råkar kyss-og-køyrløysinga og trafikkmønsteret i knutepunktsplanen. Det må sikrast meir optimale koplingar mellom knutepunktplanen og områdeplan for Vangen Vest. Rune Haugsdal Fylkesrådmann Bård Sandal Regionaldirektør Vedlegg: Plankart og føresegner 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : 1. Bakgrunn Voss kommune har sendt områdereguleringsplan for Vangen Vest Fleischers Hotell på høyring med frist 9. september Fylkeskommunen har fått utsett frist grunna politisk handsaming til handsaming i oktobermøtet i Kultur- og ressursutvalet. Hordaland fylkeskommune vurderer planen ut i frå fylkeskommunens sektoransvar og målsettingar i regionale planar. Kultur- og ressursutvalet har høve til å gje motsegn til planen dersom viktige regionale og nasjonale interesser står på spel. Når motsegn blir fremma må kommunen endre planen, som regel etter å ha drøfta problemstillingar og løysingar i møte med fylkeskommunen. Dei fleste motsegnene blir avklart i møte med kommunen, men dersom det ikkje blir semje vil planen gå til mekling hos Fylkesmannen i Hordaland. I denne saka blir det gjeve fagleg tilråding om motsegn på bakgrunn av nasjonale kulturminneinteresser. Dersom dette ikkje blir fylgt opp av politiske organ i fylkeskommunen, skal fylkeskommunen gje melding om dette til Riksantikvaren som kan fremje motsegn i saka. (jf. Forskrift til Kulturminnelova kap. 1, 3) 1.1 Planprosess og medverknad Hordaland fylkeskommune har gitt innspel til oppstartmeldinga i brev av 12. og 26. juni I fråsegna skreiv fylkeskommunen at fokus på den heilskaplege planlegginga var viktig, og at dette planarbeidet derfor måtte bli sett i samanheng med andre store planarbeid, som Voss knutepunkt og planen for gangveg langs Vangsvatnet. I tillegg bad fylkeskommunen om at det blei teke omsyn til næringsutvikling, estetikk, landskapstilpassing, trafikktilhøva og grøntanlegg. Planforslaget som er på høyring er i konflikt med nyare tids kulturminne, landskap og sentrumsutvikling på Vossavangen. Hordaland fylkeskommune hadde møte med Voss kommune og plankonsulent 29. august 2013 for å avklare konfliktane, men det har ikkje blitt mogleg å endre planforslaget innanfor dei gitte tidsrammene. Etter avtale med Voss kommune handsamar Hordaland fylkeskommune det opphavlege planforslaget som blei sendt på høyring. 2. Innhald i planen I det følgjande blir innhaldet av planen kort referert. Planen består av følgjande dokument: - Planomtale - Føresegner (juridisk bindande) - Plankart (juridisk bindande) Planområdet ligg mellom Voss kulturhus i aust og bygget til Avisa Hordaland i Vest, og ligg mellom jernbanen og Vangsvatnet. Sjå figur. Fleischer hotell er grunneigar av store delar av planområdet og er tiltakshavar av planen. I kommuneplanen er området sett av til næring og jernbane. Planforslaget er ikkje i samsvar med kommuneplanen når det gjeld bustader. 3

4 Figur 1: Planområdet ligg i vestkanten av Vossavangen (oransje område) Figur 2: Planormådet (raud stipla linje) med dagens aktivitetar Som det går fram av plankartet (vedlegg 1) legg planen opp til å: - Rive dei noverande motellbygga og byggje konsentrerte bustader i blokk(bb01-04) på den austlege delen. Det er lagt opp til bueiningar i fire blokkar som er mellom 4 til 7 etasjar (16 til 23 meter) høge, med ein utnyttingsgrad på 150% BRA. - Leggje til rette for sentrumsføremål (S01) på den vestlege delen av motelltomta. Utnyttingsgraden blir 250% BRA, og bygningar som er ca meter høge. Det er opna for handel, tenesteyting, bustader, kontor, hotell/overnatting, servering og grøntareal. Det skal ikkje leggjast til rette for handel med plasskrevjande varer. Det er sett krav om detaljregulering. 4

5 - Leggje E16 i ein boge lenger sør for Fleischers hotell for å gjere det mogleg å utvide hotelldrifta i framkant. Det fører til at Fleischer hotell får vegtilkomst til den nye inngangen og kyss- og køyrløysingane som er vedteke i områdeplanen for kollektivknutepunkt Voss stasjon (frå no: knutepunktsplanen) blir endra. - Etablere parkeringshus (PH/N01) med høve til kontorlokale i etasjane over, på arealet som i dag parkeringsplass vest for Fleischers hotell. Det skal bli til saman tre etasjar med parkering, to etasjar under bakken og ei etasje på bakkenivå. Til saman er det opna for eit bygg på inntil 15 etasjar. Utnyttingsgraden ligg på 80% BYA. - Rive Grovendalshuset for å leggje til rette for nedre stasjon til gondolbanen Hangursbanen (ST01). Dette blir eit alternativ til knutepunktsplanen, som også regulerer inn Hangursbanens nedre stasjon. Det er sett krav om detaljregulering. - Rive einebustader mellom vegen og jernbanelinja for å fortette med konsentrerte bustader (BB05). Planen legg opp til ei byggjehøgd på 16 meter. Det er sett krav om detaljregulering. - Leggje til rette for ny detaljreguleringsplan for Avisa Hordaland (N/T/K01). Samstundes med at formannskapet i Voss kommune vedtok å sende planen på høyring, blei det òg gjort vedtak om: - Å ikkje opne for forretningsføremål i sentrumsområdet S01 - Å ikkje gjere endringar på kyss- og køyrløysingane som er vedteke i knutepunktsplanen - Å redusere volum og byggjehøgder i S01 - Å omarbeide bustadprosjektet BB01 til BB04 for å ivareta siktliner til vangsvatnet, samt redusere byggjehøgdene og volum. - Endestasjon for gondolbanen skal liggje som planlagt i knutepunktsplanen, og må derfor bli teke ut av dette planforslaget. Desse politiske vedtaka vil gjere store endringar i planen. Hordaland fylkeskommune må ta stilling til dei dokumenta som er lagt på høyring, men kan merkje seg at det i stor grad er samsvar mellom Voss kommune og fylkeskommunen sine vurderingar. 2.1 Tidlegare handsaming i Kultur- og ressursutvalet Knutepunktsplanen blei handsama i Kultur- og ressursutvalet 7. februar Når det gjeld kulturmiljø er problemstillingane i denne plansaka samanfallande med Knutepunktsplanen. Vedtaket frå Kultur- og ressursutvalet 7. februar 2012 var slik: «Planforslaget kjem på enkelte punkt i strid med regionale og nasjonale kulturminneomsyn. For å sikre vidare samarbeid på regionalt nivå for å finne omforeina løysingar, blir det fremja motsegn til planforslaget ut i frå følgjande: a) Dei framlagde planane vil redusere opplevinga av det einskilde kulturminne og det samla kulturmiljø på Vangen. Volum og høgde må reduserast slik at ein sikrar betre ballanse mellom eksisterande kulturmiljø og bygningsmasse.» I etterkant av motsegnsvedetaket har partane i samråd funne løysingar som både er tilfredstillande for knutepunktplanen og kulturmiljøet på Vangen. Motsegna blei offisielt trekt i januar

6 3. Vurdering av regionale interesser I dette avsnittet vurderer vi korleis regionale interesser ivaretatt i planen. Planforslaget får konsekvensar for regionale interesser når det gjeld kulturminne, sentrumsutvikling, landskapstilpassing og samferdsel. 3.1 Samordna areal og transport Planen legg opp til ei fortetting av hovudinnfartsåra til Vossavangen. Ut i frå prinsippet om samordna areal- og transportplanlegging vil ei fortetting og utnytting av planområdet vere gunstig. Det er gangavstand både til sentrum og til kollektivknutepunkt. Det er knapt med areal som eignar seg for fortetting av bustader i nærleiken av Vossavangen. Hordaland fylkeskommune er derfor i prinsippet positive til at planen legg til rette for bustader, sjølv om dette ikkje er i samsvar med kommuneplanen. 3.2 Senterutvikling Voss har funksjon som regionsenter. Å styrkje regionsentera på ein heilskapleg måte er eit viktig prinsipp som er nedfelt både i Fylkesplanen, Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel (senterplanen) og i planprogrammet i rulleringa av senterplanen. Planforslaget legg opp til å leggje til rette for detaljhandel i sentrumsområdet S01. Tilrettelegging for meir detaljhandel vest for Fleischers hotell kan føre til at Vossavangen får eit breiare og meir variert tilbod av handelsvarer. Samstundes vil det føre til at sentrum blir strekt ut i område der det i dag ikkje er handelsverksemd. For at Vossavangen skal bli styrk av dei nye handelsetableringane som planforslaget legg opp til, er det ein føresetnad at kundegrunnlaget er så stort at nye etableringar ikkje får negative konsekvensar for resten av sentrum. Voss kommune hevdar at det ikkje er stort nok kundegrunnlag til å tole ei handelsutviding som planforslaget legg opp til. Planforslaget vil såleis kunne svekke Vossavangen som regionsenter. Sentrumsområdet S01 ligg på ei svært sentral tomt. Planen legg til rette for føremålet «sentrumsområde», som inneheld svært mange ulike aktivitetar mellom anna bustad, næring, handel, kontor og tenester. Det lite spesifikke føremålet gjer at kommunen mistar styring på korleis området skal utviklast. Voss kommune bør derfor vurdere andre føremål for å gje tydlegare føringar for den framtidige arealbruken på den sentrale tomta. Av omsyn til Vossavangen som sentrumsområde foreslår fylkesrådmannen motsegn til planforslaget. For at motsegna skal trekkjast må føresegnene endrast slik at sentrumsområdet ikkje opnar for detaljhandel. 3.3 Heilskapleg utvikling Dei arealpolitiske retningslinene i Fylkesplan for Hordaland seier at «Nye tiltak skal tilføre staden estetiske kvalitetar og styrkja staden sin karakter. ( )». På Voss er arkitektur og utforming sterkt knytt til både omsynet til kulturminne og til sentrumsutvikling. Dette må bli sett i samanheng. Planen legg opp til ei svært omfattande utbygging, og i dei følgjande kapitla blir det gjort greie for konsekvensane for landskap, estetikk og arkitektur og kulturminne. Med bakgrunn i desse omsyna foreslår fylkesrådmannens motsegn til volum og byggjehøgder i område BB Estetikk og arkitektur Planen opnar for ei omfattande utbygging, både i volum og i høgder. Desse og kan få konsekvensar for bukvalitet i områda bakanfor og for opplevinga av Vossavangen for dei som bur og oppheld seg i området. 6

7 Forslaget til reguleringsplan, med bygningar på mellom 16 og 23 meter ligg i eit område som er svært synleg -det er inngangsporten til Vossavangen for alle som kjem køyrande frå vest på E16, og plasseringa mot Vangsvatnet gjer at det blir svært synleg frå både frå sentrum, utbygginga ovanfor og frå omgjevnadene rundt store delar Vangsvatnet. Figur 3: Fasade sett frå Vangsvatnet Figur 3 ovanfor viser korleis bygningane vil framstå frå Vangsvatnet. Ei så tett og høg utbygging vil få konsekvensar for den visuelle kontakten til Vangsvatnet for dei som ferdast og bur bakanfor utbyggingsområdet. Måten bygningane er plassert på tomta stengjer for siktlinene til Vangsvatnet, både frå vegen men òg frå bustadområda i bakkant (sjå figur 4 på neste side). Tiltaket fører ikkje berre til ein dominerande nærverknad. Fjernverknaden vil også vere vesentleg. Plasseringa mot Vangsvatnet (sjå figur 2) gjer at det blir svært synleg både frå sentrum, frå Hanguren eit friluftsområde med svært høg regional verdi, og frå store delar av omgjevnadene langs Vangsvatnet. 7

8 Figur 4: Siktliner frå Evangervegen E16 til Vangsvatnet Planforslaget inneber tiltak som bryt vesentleg med dei eksisterande dimensjonane i bygningsmiljøet på Vangen. Det er lagt opp til store tomter, utbygging i stort omfang, både i volum og høgder. Sjølv om det i utgangspunktet er positivt med tilrettelegging av bustader i nærleiken av Vossavangen, er det svært viktig at planen tilfører kvalitetar både for sentrumsområdet, dei nye bustadene og for bustadene og landskapet i kring. Av omsyn til landskapsomsyn, folkehelse og sentrumsutvikling foreslår fylkesrådmannen motsegn til byggjehøgder og volum i område BB Kulturminne og kulturmiljø Kulturmiljø Vossavangen er eit kulturmiljø med nasjonal kulturminneverdi, jf Riksantikvaren sitt NB-register. Tettstaden er også ein av dei eldste stasjonsbyane i Noreg. I planområdet og influensområde finst det fleire kulturminne og kulturmiljø med høg verdi. Desse bygningane/ kulturminna ligg framleis i sin opphavlege samanheng. Planforslaget kan få store konsekvensar for oppleving av disse og for tettstaden Vangen som heilskap. Skala, utforming og arkitektoniske kvalitetar vil derfor vere særleg viktig. Innanfor planområdet er det registrert 5 SEFRAK- bygningar og andre bygningar som Fleischer hotell, som har kulturminneverdi. Planforslaget inneber tiltak, som bryt vesentleg med dei eksisterande dimensjonane i bygningsmiljøet på Vangen. Det er lagt opp til utbygging i stort omfang med store tomter, både i volum og høgder. Det er viktig å ta omsyn til tilpassing til eksisterande dimensjonar i bygningsmiljøet med områdekarakter og landskap. Byggjehøgder og volum må reduserast. Dei framlagde planane vil redusere opplevinga både av einskilde kulturminne og det samla kulturmiljøet med mellom anna Fleischers hotell, Voss stasjon, Vangskyrkja og Vossavangen. Riving av verneverdige bygningar med høg kulturminneverdi svekkar ytterlegare heilskapen. Konflikten med kulturminneinteressene gjer at fylkesrådmannen tilrår motsegn til byggjehøgder og volum. For å komme omsynet til både bevaring og utvikling av Vangen i møte bør planen justerast slik at dei positive sidene ved tiltaka i større grad blir samordna med ei berekraftig utvikling av det omliggjande kulturmiljøet. Planen må ta omsyn til dei regionale og nasjonale kulturminneverdiane i planområdet og i dei omliggjande areala. 8

9 Områdeplanen legg opp til ein differensiert bruk av området. I overordna planar er området satt til næringsareal og tenesteyting, i tillegg til det overordna sentrumsformålet som ikkje er detaljregulert i denne omgang, legg planen opp til å inkludere bustader som er eit nytt formål. Måten dette nye formålet blir løyst på er avgjerande for graden av privatisering og oppleving av heilskap SO1 er sett av til sentrumsføremål, noko som gjer lite føringar for den framtidige arealbruken. Dette kan ha ein uheldig verknad å svekke heilskapen i Voss som tettstad. Einskilde kulturminne Fleischers hotell er eit verneverdig bygg, og arkitektur og utforming av nye tiltak bør ikkje vere for dominerande i utforming eller plassering. Det er positivt at det er lagt til rette for godt med grønstruktur framfor Fleischer hotell. Denne eigedomen bør bli regulert til omsynsone c. Det er og positivt at byggjegrense for parkeringshuset PH/N01 tek omsyn til siktlinjer til Fleischer hotell. Parkeringsanlegg med parkering i dagen kan verke skjemmande. Parkeringshuset på tomta bør bli redusert og tilpassa kulturmiljøet med «Grovendalseigedomen» og Fleischer hotell. Planforslaget ønskjer å forlenge eksisterande gondolbane frå Hanguren med ein ny nedre stasjon. Dette forslaget kjem som eit alternativ til knutepunktplanen har vedteke ein lokalisering av Hangursbanens nedre stasjon, og vil føre til at Grovendalshuset med anneks må rivast eller flyttast. Forslaget i planen er å flytte Grovendalshuset til sentrumsormådet S01. Grovendalshuset som er frå 1750-åra og «Vetlebygningen» frå 1855, «Grovedaleigedomen», har stor kulturhistorisk interesse med høg kulturminneverdi. Bygningane har framleis ein stor del av sitt opphavlege preg og er sårbare for tekniske inngrep. Grovendalshuset frå 1750-åra ligg i fredingsklassen og framheva i kulturplanen til Voss kommune. Bygningane har ein god plassering på sin opphavlege plass. Eigedomen bør bli regulert til omsynsone c. Planforslaget opnar for å flytte «Vetlebygningen» og flytte Grovendalshuset. Viktig at bygningane står i sitt opphavlege miljø. Ynskje om å gje Grovendalhuset ein ny plassering innan planområdet for å gje bygningen eit «lyft», vil Fylkesrådmannen sterkt rå i frå. Utbygginga i seg sjølv er ei utfordring for «Grovendaleigedomen». Planforslaget inneber ei utviding, ei samla ny bygningsmasse, som bryt vesentleg med skalaen i bygningsmiljøet og riving av verneverdige bygningar i eit kulturmiljø med stor kulturhistorisk verdi. Dette er svært uheldig og vil kunne føre til tap av viktige kulturminne og svekke heilskapen i kulturmiljøet som tettstad. Det må ikkje leggjast til rette for riving eller flytting av bygningane på «Grovendaleigedomen». Dei må bli ståande og sikrast på sin eksisterande eigedom og bli gitt nok rom med tanke på ny bygningsmasse som skal førast opp i nærleiken av denne. Ei forlenging av Hangursbanen ned til kollektivterminalen bør eventuelt utgreiast vidare Når det gjeld dei andre eldre bygningane som er tenkt rivne i planen i BB05 bør desse bli ståande. Det er snakk om bustadhus, Lillehjem, (Ullestadhuset) datert frå første del av talet og uthus knytt til dette. Omsynsoner Kommunen bør sikre dei mest verneverdige kulturminne innanfor planområdet med Omsynssone c (SOSI-kode H570. Dette gjeld som nemnt «Grovendaleigedomen» og «Fleischer hotell». Det må knytast retningslinjer til omsynssone c som sikrar at verneføremåla blir ivaretekne. Teksten vil kunne tilpassast det einskilde tilfelle, men kan til dømes vere følgjande: Nye tiltak skal ivareta omsynet til kulturminne/kulturlandskap i området. Saker som gjeld tiltak i omsynsona skal sendast Hordaland fylkeskommune for vurdering av kulturminneinteresser. Automatisk freda kulturminne Hordaland fylkeskommune har som regionalt kulturminnemynde vurdert planområdet og har ingen informasjonar om funn eller kulturminne i våre arkiv. Vi har òg gjort ei vurdering og finn at potensialet for funn av automatisk freda kulturminne er "lite" og har slik ikkje andre merknader enn å 9

10 minne om plikt jf. kulturminnelova om å melde i frå dersom det kjem fram informasjonar om funn eller anlegg som er automatisk freda i planområdet. Fylkesrådmannen vil tilrå motsegn til planforslaget grunna konflikt med regionale og nasjonale kulturminneinteresser. Dersom planen blir omarbeidd vil grunnlaget for motsegn kunne trekkjast. Dermed kan ein gjennom vidare samarbeid på regionalt nivå finne omforeinte løysingar. Alternativt vil Riksantikvaren overta denne rolla. 3.5 Samferdsel Planforslaget overlappar med områdeplan for kollektivknutepunkt Voss stasjon, som fører til ein del endringar i den vedtekne knutepunktplanen. Bakgrunnen for endringane er å leggje til rette for køyrbar tilkomst til ny hotellresepsjon i Fleischer hotell og for å gje høve til å utvide med konferansesenter under bakken ein plen som er avrunda ned mot E16. Desse endringane fører til at Kyss-og-køyr-løysinga i knutepunktsplanen blir korta ned og busslommer for turistbussar er flytta. Tre av fire nye busslommer vil i det nye planforslaget liggje på sørsida av vegen i forkant av hotellet. Busstopp for rutegåande bussar blir ikkje påverka. Sjå figur 5 og 6 på neste side. For Hordaland fylkeskommune råkar desse endringane spørsmål om trafikksikring i samband med Kyss- og køyr. Det er viktig for fylkeskommunen at tilkomst og utforming av kyss- og køyrløysingane er trygge, oversiktlege og har god kapasitet. Spørsmålet om mest optimale løysingar er ikkje ferdig vurdert. Hordaland fylkeskommunen er i utgangspunktet positiv til å flytte vegen for å betre utforminga i framkant av hotellet, men det må vere betre gjennomtenkte og avklarte koplingar mot knutepunktplanen. Fylkesrådmannen rår til at Voss kommune arbeider meir med å avklare koplingane mellom knutepunktsplanen og områdeplanen for Vangen Vest. Figur 5: Illustrasjonskart av den vedtekne knutepunktsplanen. Vegtraseen, busslommer og kyss og køyr er foreslått endra. Kartet viser også den vedtekne lokaliseringa av ny gondolbane stasjon og busstopp for rutebuss. 10

11 Figur 6: Planforslaget som er på høyring vil leggje E-16 i ein boge lenger sør og ha køyrbar veg til hotellet. Det fører til endringar på kyss-og-køyr og busslommene. 4. Konklusjon Planforslaget som er på høyring er omfattande og vil føre til store endringar for Vossavangen, både som sentrum og som kulturmiljø. Hordaland fylkeskommune er i utgangspunktet positiv til å leggje til rette for bustader og næring på så sentrale tomter. Det er i tråd med prinsippet om samordna areal- og transportplanlegging. Sidan tomtene ligg i nær tilknyting til regionsenteret Vossavangen er det vesentleg at planen tek omsyn til sentrumsutviklinga. Planforslaget legg til rette for detaljhandel på området S01. Fylkesrådmannen fryktar at dette vil føre ei vriding av sentrumsområdet frå det eksisterande sentrumet, og på den måten svekke Vossavangen som regionsenter. Fylkesrådmannen foreslår derfor motsegn til tilrettelegging for detaljhandel i område S01. Motsegna kan fjernast dersom føresegnene blir retta opp. Planforslaget legg til rette for ei direkte utbygging av BB Det er lagt til rette for svært stort omfang, både i høgde og volum. Plasseringa av bygningane langs hovudinnfartsåra til Voss og i tilknyting til Vangsvatnet gjer at tiltaka blir svært dominerande. Det vil verke ruvande både for nærverknad og fjernverknad og få konsekvensar for landskapstilpassing, sentrumsutvikling og det heilskaplege kulturmiljøet. Fylkesrådmannen tilrår motsegn til byggjehøgder og volum. Vossavangen er eit kulturmiljø som er samansett av fleire bygningar som er verneverdige eller SEFRAK-registrerte, mellom anna kyrkja, Fleischers hotell og Grovendalshuset. Grovendalshuset med anneks er foreslått flytta og reve til fordel for nedre stasjon på Hangursbanen. Dette er bygningar med nasjonal verdi og Hordaland fylkeskommune foreslår motsegn til riving og flytting av bygningane. Reguleringsføremålet slik at ein unngår å råke bygningane for at motsegna skal bli trekt. Dei mest verneverdige bygningane i planområdet bør sikrast med omsynssone C og tilhøyrande retningslinje. Planforslaget fører til endringar som råkar kyss- og køyrløysinga i områdeplan for kollektivknutepunkt Voss. Fylkesrådmannen vurderer at koplingane mellom desse to planane ikkje er godt nok gjennomarbeida og oppmodar om at den vidare planprosessen må avklare kva løysingar som er mest optimale. 11

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

FRÅSEGN TIL REGULERINGSPLAN - JOHANNES BRUNSGATE 16 OG 16 A - NYGÅRDASGATEN 91 og 93 - BERGEN KOMMUNE

FRÅSEGN TIL REGULERINGSPLAN - JOHANNES BRUNSGATE 16 OG 16 A - NYGÅRDASGATEN 91 og 93 - BERGEN KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200506297-20 Arkivnr. 714 Saksh. Bjercke, Sigrid Næsheim, Per Morten Ekerhovd, Inger Lena Gåsemyr Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902410-2 Arkivnr. 714.T04 Saksh. Rødseth, Marit Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

HØYRING, DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRAMNES, VOSS KOMMUNE

HØYRING, DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRAMNES, VOSS KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201202060-3 Arkivnr. 714 Saksh. Hage, Torild, Austrheim, Gunnbjørg, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.04.2012-18.04.2012

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

FRÅSEGN TIL REGULERINGSPLAN - BERGENHUS GNR 166 555, 952 - M.FL. OMRÅDET ØST FOR BERGEN JERNBANESTASJON - PLANID 61120000 - MOTSEGN

FRÅSEGN TIL REGULERINGSPLAN - BERGENHUS GNR 166 555, 952 - M.FL. OMRÅDET ØST FOR BERGEN JERNBANESTASJON - PLANID 61120000 - MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911905-11 Arkivnr. 714 Saksh. Bjercke, Sigrid Næsheim, Per Morten Ekerhovd, Inger Lena Gåsemyr Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

MOTSEGN TIL REGULERINGSPLAN FOR EIDSVÅG FABRIKKER, ÅSANE, BERGEN KOMMUNE

MOTSEGN TIL REGULERINGSPLAN FOR EIDSVÅG FABRIKKER, ÅSANE, BERGEN KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200807018-16 Arkivnr. 714 Saksh. Ege, Ingunn; Vinje, Signe; Ekerhovd, Per Morten; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015

Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015 Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 9/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Reguleringsplan for Nautneset vest

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune REGIONALAVDELINGA Planseksjonen - REG AVD Norgeshus as Dato: 22.10.2014 Vår ref.: 2014/21227-8 Saksbehandlar: pernord1 Dykkar ref.: Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

HØYRING, REGULERINGSPLAN FOR BERGEN KOMMUNE, ÅSANE E39 VÅGSBOTN, NORDRE BRURÅS, EIKÅSTUNELLEN

HØYRING, REGULERINGSPLAN FOR BERGEN KOMMUNE, ÅSANE E39 VÅGSBOTN, NORDRE BRURÅS, EIKÅSTUNELLEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201009419-8 Arkivnr. 714 Saksh. Bjercke, Sigrid Næsheim, Jostein Aksdal og Jens Harald Garden Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval 16.09.2015 Saka gjeld: DETALJREGULERING SKEIDE - AVGRENSA

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/798-19840/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Nytt knutepunkt Voss finansieringsløysing

Nytt knutepunkt Voss finansieringsløysing SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2015/10415-2 Saksbehandlar: Ole Hallvard Harlem Dyrbekk Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Nytt

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Fast utval for plansaker 13.12.2012 055/12 Per Langnes Avgjerd av: Fast utval for plansaker Arkiv: L12 Arkivsaknr 12/806 Fv. 659 - Nordøyvegen - Delområde

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 03/01475-009819/05 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 0085/05 Formannskap/ plan og økonomi 09.06.2005 0056/05 Kommunestyret

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS /15 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS /15 Kommunestyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS 10.06.2015 061/15 Kommunestyret PS 18.06.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 15/155 Mindre reguleringsendring - Knarvik

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Framlegg til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing av 1.4.

Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Framlegg til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing av 1.4. Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Framlegg til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing av 1.4.2005 5 2 Planprogram, Fleischers Hotel - Vangen vest Voss kommune FORORD

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SANDVOLL, HOLMEDAL, MATRE OG ÅKRA - KVINNHERAD - PLANPROGRAM - FRÅSEGN

KOMMUNEDELPLAN SANDVOLL, HOLMEDAL, MATRE OG ÅKRA - KVINNHERAD - PLANPROGRAM - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200812766-4 Arkivnr. 713 Saksh. Sundheim, Liv; Birkenes, Lars Øyvind; Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 2/ Reguleringsplan for Surnadalsøra - 50/4 - endring arealformål

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 2/ Reguleringsplan for Surnadalsøra - 50/4 - endring arealformål Arkiv: 20150004 Arkivsaksnr: 2015/859-12 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 2/16 28.01.2016 Vedlegg 1 Særutskrift Reguleringsplan

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi Voss kommune Arkivsak-dok. 15/01015-1 Saksbehandler Magnhild Gjengedal Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004. Saksframlegg Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34 Arkiv: L12 Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004 * Tilråding: Forvaltningsutvalet legg framlegg til nye føresegner

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen REFERAT FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR INTERKOMMUAL STRANDSONEPLAN Tid: fredag 6.mars kl.11.30 Stad: Grand Hotell, Leirvik Desse møtte: Edvard J. Stangeland Helge Skugstad Odd Harald Hovland Elling Hetland

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Vedteke i kommunestyret 10.02.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar...

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 050/16 Planutvalet

Saksnr. Utval Møtedato 050/16 Planutvalet Førde kommune Arkiv: FE - 123 JournalpostID: 16/16554 Sakshandsamar: Ole John Østenstad Dato: 12.09.2016 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 050/16 Planutvalet 15.09.2016 Avgrensa rullering av Fylkesdelplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak Bykle kommune Rådmannsstaben «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/280-24 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 12.12.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20100109, K2-L12 Arkivsaknr 10/23 OMRÅDEREGULERINGSPLAN SØRSTRAND FRILUFTSOMRÅDE,

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer