OMRÅDEPLAN FOR VANGEN VEST - FLEISCHER HOTELL, VOSS KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEPLAN FOR VANGEN VEST - FLEISCHER HOTELL, VOSS KOMMUNE"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Austrheim, Gunnbjørg; Rødseth, Marit; Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet OMRÅDEPLAN FOR VANGEN VEST - FLEISCHER HOTELL, VOSS KOMMUNE SAMANDRAG Voss kommune har sendt forslag til områdereguleringsplan for Vangen Vest Fleischers hotell på høyring. Planen legg til rette for ei vesentleg utbygging av området mellom Fleischers hotell til avishuset til Avisa Hordaland, og opnar for bustader, parkering, gondolbanestasjon og sentrumsføremål. Tilrettelegging for kvalitetsmessig utvikling av områda vil vere positivt med tanke på prinsippet om samordna areal- og transportplanlegging. Det er kort gangavstand til sentrum og kollektivterminal. Planforslaget får konsekvensar for regionale interesser knytt til sentrumsutvikling, landskap og kulturminne. Fylkesrådmannen foreslår motsegn knytt til: - Tilrettelegging for detaljhandel i område S01. Detaljhandel i dette området vil kunne endre tyngdepunktet i dagens sentrum og verke negativt på Vossavangen som regionsenter. Arealføremål eller føresegner må endrast slik at det ikkje blir opna for detaljhandel. - Omfang av utbygginga i BB Det store utbyggingsomfanget vil få vesentlege konsekvensar for regionale interesser som landskap, byutvikling og det heilskapelege kulturmiljøet på Vangen. Utnyttingsgraden og byggjehøgdene må reduserast i føresegnene. - Flytting og riving av det SEFRAK-registrerte Grovendalshuset og «vetlehuset», som har høg nasjonal og regional kulturminneverdi. Planforslaget fører til endringar som råkar kyss- og køyrløysinga i områdeplan for kollektivknutepunkt Voss. Fylkesrådmannen vurderer at koplingane mellom desse to planane ikkje er godt nok gjennomarbeida og oppmodar om at den vidare planprosessen må avklare kva løysingar som er mest optimale.

2 Då formannskapet i Voss kommune vedtok å sende områdeplan for Vangen Vest på høyring, blei det også vedteke justeringar i planforslaget som i stor grad sikrar fylkeskommunens interesser. Kultur- og ressursutvalet må likevel ta utgangspunk i dei dokumenta som er lagt ut på høyring, der det er konflikt med dei nemnde regionale interessene. Hordaland fylkeskommune har vore i møte med Voss kommune og plankonsulent, utan at det førte til konkrete løysingar. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Hordaland fylkeskommune er positiv til utvikling av området vest for regionsenteret Vossavangen. Tilrettelegging for bustader er i tråd med prinsippet om samordna areal- og transportplanlegging. 2. Planforslaget får negative konsekvensar for sentrumsutvikling og kulturminne og kulturmiljø med høg nasjonal og regional verdi. a. Omfang av blokkene i BB01 til BB04 er ikkje tilpassa områdekarakteren på Vangen og vil redusere oppelvinga av einskilde kulturminne og det samla kulturmiljøet på Vangen. Utnyttingsgraden og byggjehøgde må reduserast i føresegnene. b. Nedre stasjon for gondolen Hangursbanen kjem i konflikt med det verneverdige Grovendalshuset. Planen må endrast slik at Grovendalshuset og dei tilhøyrande husa blir liggande i sitt opphavlege miljø. Hordaland fylkeskommune fremmar motsegn til punkt a-b 3. Tilrettelegging for handelsføremål i S01 vil svekke Vangen som regionsenter. Arealføremål eller føresegner må endrast slik at det ikkje blir opna for detaljhandel. Hordaland fylkeskommune fremmar motsegn til dette punktet 4. Planforslaget fører til endringar som råkar kyss-og-køyrløysinga og trafikkmønsteret i knutepunktsplanen. Det må sikrast meir optimale koplingar mellom knutepunktplanen og områdeplan for Vangen Vest. Rune Haugsdal Fylkesrådmann Bård Sandal Regionaldirektør Vedlegg: Plankart og føresegner 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : 1. Bakgrunn Voss kommune har sendt områdereguleringsplan for Vangen Vest Fleischers Hotell på høyring med frist 9. september Fylkeskommunen har fått utsett frist grunna politisk handsaming til handsaming i oktobermøtet i Kultur- og ressursutvalet. Hordaland fylkeskommune vurderer planen ut i frå fylkeskommunens sektoransvar og målsettingar i regionale planar. Kultur- og ressursutvalet har høve til å gje motsegn til planen dersom viktige regionale og nasjonale interesser står på spel. Når motsegn blir fremma må kommunen endre planen, som regel etter å ha drøfta problemstillingar og løysingar i møte med fylkeskommunen. Dei fleste motsegnene blir avklart i møte med kommunen, men dersom det ikkje blir semje vil planen gå til mekling hos Fylkesmannen i Hordaland. I denne saka blir det gjeve fagleg tilråding om motsegn på bakgrunn av nasjonale kulturminneinteresser. Dersom dette ikkje blir fylgt opp av politiske organ i fylkeskommunen, skal fylkeskommunen gje melding om dette til Riksantikvaren som kan fremje motsegn i saka. (jf. Forskrift til Kulturminnelova kap. 1, 3) 1.1 Planprosess og medverknad Hordaland fylkeskommune har gitt innspel til oppstartmeldinga i brev av 12. og 26. juni I fråsegna skreiv fylkeskommunen at fokus på den heilskaplege planlegginga var viktig, og at dette planarbeidet derfor måtte bli sett i samanheng med andre store planarbeid, som Voss knutepunkt og planen for gangveg langs Vangsvatnet. I tillegg bad fylkeskommunen om at det blei teke omsyn til næringsutvikling, estetikk, landskapstilpassing, trafikktilhøva og grøntanlegg. Planforslaget som er på høyring er i konflikt med nyare tids kulturminne, landskap og sentrumsutvikling på Vossavangen. Hordaland fylkeskommune hadde møte med Voss kommune og plankonsulent 29. august 2013 for å avklare konfliktane, men det har ikkje blitt mogleg å endre planforslaget innanfor dei gitte tidsrammene. Etter avtale med Voss kommune handsamar Hordaland fylkeskommune det opphavlege planforslaget som blei sendt på høyring. 2. Innhald i planen I det følgjande blir innhaldet av planen kort referert. Planen består av følgjande dokument: - Planomtale - Føresegner (juridisk bindande) - Plankart (juridisk bindande) Planområdet ligg mellom Voss kulturhus i aust og bygget til Avisa Hordaland i Vest, og ligg mellom jernbanen og Vangsvatnet. Sjå figur. Fleischer hotell er grunneigar av store delar av planområdet og er tiltakshavar av planen. I kommuneplanen er området sett av til næring og jernbane. Planforslaget er ikkje i samsvar med kommuneplanen når det gjeld bustader. 3

4 Figur 1: Planområdet ligg i vestkanten av Vossavangen (oransje område) Figur 2: Planormådet (raud stipla linje) med dagens aktivitetar Som det går fram av plankartet (vedlegg 1) legg planen opp til å: - Rive dei noverande motellbygga og byggje konsentrerte bustader i blokk(bb01-04) på den austlege delen. Det er lagt opp til bueiningar i fire blokkar som er mellom 4 til 7 etasjar (16 til 23 meter) høge, med ein utnyttingsgrad på 150% BRA. - Leggje til rette for sentrumsføremål (S01) på den vestlege delen av motelltomta. Utnyttingsgraden blir 250% BRA, og bygningar som er ca meter høge. Det er opna for handel, tenesteyting, bustader, kontor, hotell/overnatting, servering og grøntareal. Det skal ikkje leggjast til rette for handel med plasskrevjande varer. Det er sett krav om detaljregulering. 4

5 - Leggje E16 i ein boge lenger sør for Fleischers hotell for å gjere det mogleg å utvide hotelldrifta i framkant. Det fører til at Fleischer hotell får vegtilkomst til den nye inngangen og kyss- og køyrløysingane som er vedteke i områdeplanen for kollektivknutepunkt Voss stasjon (frå no: knutepunktsplanen) blir endra. - Etablere parkeringshus (PH/N01) med høve til kontorlokale i etasjane over, på arealet som i dag parkeringsplass vest for Fleischers hotell. Det skal bli til saman tre etasjar med parkering, to etasjar under bakken og ei etasje på bakkenivå. Til saman er det opna for eit bygg på inntil 15 etasjar. Utnyttingsgraden ligg på 80% BYA. - Rive Grovendalshuset for å leggje til rette for nedre stasjon til gondolbanen Hangursbanen (ST01). Dette blir eit alternativ til knutepunktsplanen, som også regulerer inn Hangursbanens nedre stasjon. Det er sett krav om detaljregulering. - Rive einebustader mellom vegen og jernbanelinja for å fortette med konsentrerte bustader (BB05). Planen legg opp til ei byggjehøgd på 16 meter. Det er sett krav om detaljregulering. - Leggje til rette for ny detaljreguleringsplan for Avisa Hordaland (N/T/K01). Samstundes med at formannskapet i Voss kommune vedtok å sende planen på høyring, blei det òg gjort vedtak om: - Å ikkje opne for forretningsføremål i sentrumsområdet S01 - Å ikkje gjere endringar på kyss- og køyrløysingane som er vedteke i knutepunktsplanen - Å redusere volum og byggjehøgder i S01 - Å omarbeide bustadprosjektet BB01 til BB04 for å ivareta siktliner til vangsvatnet, samt redusere byggjehøgdene og volum. - Endestasjon for gondolbanen skal liggje som planlagt i knutepunktsplanen, og må derfor bli teke ut av dette planforslaget. Desse politiske vedtaka vil gjere store endringar i planen. Hordaland fylkeskommune må ta stilling til dei dokumenta som er lagt på høyring, men kan merkje seg at det i stor grad er samsvar mellom Voss kommune og fylkeskommunen sine vurderingar. 2.1 Tidlegare handsaming i Kultur- og ressursutvalet Knutepunktsplanen blei handsama i Kultur- og ressursutvalet 7. februar Når det gjeld kulturmiljø er problemstillingane i denne plansaka samanfallande med Knutepunktsplanen. Vedtaket frå Kultur- og ressursutvalet 7. februar 2012 var slik: «Planforslaget kjem på enkelte punkt i strid med regionale og nasjonale kulturminneomsyn. For å sikre vidare samarbeid på regionalt nivå for å finne omforeina løysingar, blir det fremja motsegn til planforslaget ut i frå følgjande: a) Dei framlagde planane vil redusere opplevinga av det einskilde kulturminne og det samla kulturmiljø på Vangen. Volum og høgde må reduserast slik at ein sikrar betre ballanse mellom eksisterande kulturmiljø og bygningsmasse.» I etterkant av motsegnsvedetaket har partane i samråd funne løysingar som både er tilfredstillande for knutepunktplanen og kulturmiljøet på Vangen. Motsegna blei offisielt trekt i januar

6 3. Vurdering av regionale interesser I dette avsnittet vurderer vi korleis regionale interesser ivaretatt i planen. Planforslaget får konsekvensar for regionale interesser når det gjeld kulturminne, sentrumsutvikling, landskapstilpassing og samferdsel. 3.1 Samordna areal og transport Planen legg opp til ei fortetting av hovudinnfartsåra til Vossavangen. Ut i frå prinsippet om samordna areal- og transportplanlegging vil ei fortetting og utnytting av planområdet vere gunstig. Det er gangavstand både til sentrum og til kollektivknutepunkt. Det er knapt med areal som eignar seg for fortetting av bustader i nærleiken av Vossavangen. Hordaland fylkeskommune er derfor i prinsippet positive til at planen legg til rette for bustader, sjølv om dette ikkje er i samsvar med kommuneplanen. 3.2 Senterutvikling Voss har funksjon som regionsenter. Å styrkje regionsentera på ein heilskapleg måte er eit viktig prinsipp som er nedfelt både i Fylkesplanen, Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel (senterplanen) og i planprogrammet i rulleringa av senterplanen. Planforslaget legg opp til å leggje til rette for detaljhandel i sentrumsområdet S01. Tilrettelegging for meir detaljhandel vest for Fleischers hotell kan føre til at Vossavangen får eit breiare og meir variert tilbod av handelsvarer. Samstundes vil det føre til at sentrum blir strekt ut i område der det i dag ikkje er handelsverksemd. For at Vossavangen skal bli styrk av dei nye handelsetableringane som planforslaget legg opp til, er det ein føresetnad at kundegrunnlaget er så stort at nye etableringar ikkje får negative konsekvensar for resten av sentrum. Voss kommune hevdar at det ikkje er stort nok kundegrunnlag til å tole ei handelsutviding som planforslaget legg opp til. Planforslaget vil såleis kunne svekke Vossavangen som regionsenter. Sentrumsområdet S01 ligg på ei svært sentral tomt. Planen legg til rette for føremålet «sentrumsområde», som inneheld svært mange ulike aktivitetar mellom anna bustad, næring, handel, kontor og tenester. Det lite spesifikke føremålet gjer at kommunen mistar styring på korleis området skal utviklast. Voss kommune bør derfor vurdere andre føremål for å gje tydlegare føringar for den framtidige arealbruken på den sentrale tomta. Av omsyn til Vossavangen som sentrumsområde foreslår fylkesrådmannen motsegn til planforslaget. For at motsegna skal trekkjast må føresegnene endrast slik at sentrumsområdet ikkje opnar for detaljhandel. 3.3 Heilskapleg utvikling Dei arealpolitiske retningslinene i Fylkesplan for Hordaland seier at «Nye tiltak skal tilføre staden estetiske kvalitetar og styrkja staden sin karakter. ( )». På Voss er arkitektur og utforming sterkt knytt til både omsynet til kulturminne og til sentrumsutvikling. Dette må bli sett i samanheng. Planen legg opp til ei svært omfattande utbygging, og i dei følgjande kapitla blir det gjort greie for konsekvensane for landskap, estetikk og arkitektur og kulturminne. Med bakgrunn i desse omsyna foreslår fylkesrådmannens motsegn til volum og byggjehøgder i område BB Estetikk og arkitektur Planen opnar for ei omfattande utbygging, både i volum og i høgder. Desse og kan få konsekvensar for bukvalitet i områda bakanfor og for opplevinga av Vossavangen for dei som bur og oppheld seg i området. 6

7 Forslaget til reguleringsplan, med bygningar på mellom 16 og 23 meter ligg i eit område som er svært synleg -det er inngangsporten til Vossavangen for alle som kjem køyrande frå vest på E16, og plasseringa mot Vangsvatnet gjer at det blir svært synleg frå både frå sentrum, utbygginga ovanfor og frå omgjevnadene rundt store delar Vangsvatnet. Figur 3: Fasade sett frå Vangsvatnet Figur 3 ovanfor viser korleis bygningane vil framstå frå Vangsvatnet. Ei så tett og høg utbygging vil få konsekvensar for den visuelle kontakten til Vangsvatnet for dei som ferdast og bur bakanfor utbyggingsområdet. Måten bygningane er plassert på tomta stengjer for siktlinene til Vangsvatnet, både frå vegen men òg frå bustadområda i bakkant (sjå figur 4 på neste side). Tiltaket fører ikkje berre til ein dominerande nærverknad. Fjernverknaden vil også vere vesentleg. Plasseringa mot Vangsvatnet (sjå figur 2) gjer at det blir svært synleg både frå sentrum, frå Hanguren eit friluftsområde med svært høg regional verdi, og frå store delar av omgjevnadene langs Vangsvatnet. 7

8 Figur 4: Siktliner frå Evangervegen E16 til Vangsvatnet Planforslaget inneber tiltak som bryt vesentleg med dei eksisterande dimensjonane i bygningsmiljøet på Vangen. Det er lagt opp til store tomter, utbygging i stort omfang, både i volum og høgder. Sjølv om det i utgangspunktet er positivt med tilrettelegging av bustader i nærleiken av Vossavangen, er det svært viktig at planen tilfører kvalitetar både for sentrumsområdet, dei nye bustadene og for bustadene og landskapet i kring. Av omsyn til landskapsomsyn, folkehelse og sentrumsutvikling foreslår fylkesrådmannen motsegn til byggjehøgder og volum i område BB Kulturminne og kulturmiljø Kulturmiljø Vossavangen er eit kulturmiljø med nasjonal kulturminneverdi, jf Riksantikvaren sitt NB-register. Tettstaden er også ein av dei eldste stasjonsbyane i Noreg. I planområdet og influensområde finst det fleire kulturminne og kulturmiljø med høg verdi. Desse bygningane/ kulturminna ligg framleis i sin opphavlege samanheng. Planforslaget kan få store konsekvensar for oppleving av disse og for tettstaden Vangen som heilskap. Skala, utforming og arkitektoniske kvalitetar vil derfor vere særleg viktig. Innanfor planområdet er det registrert 5 SEFRAK- bygningar og andre bygningar som Fleischer hotell, som har kulturminneverdi. Planforslaget inneber tiltak, som bryt vesentleg med dei eksisterande dimensjonane i bygningsmiljøet på Vangen. Det er lagt opp til utbygging i stort omfang med store tomter, både i volum og høgder. Det er viktig å ta omsyn til tilpassing til eksisterande dimensjonar i bygningsmiljøet med områdekarakter og landskap. Byggjehøgder og volum må reduserast. Dei framlagde planane vil redusere opplevinga både av einskilde kulturminne og det samla kulturmiljøet med mellom anna Fleischers hotell, Voss stasjon, Vangskyrkja og Vossavangen. Riving av verneverdige bygningar med høg kulturminneverdi svekkar ytterlegare heilskapen. Konflikten med kulturminneinteressene gjer at fylkesrådmannen tilrår motsegn til byggjehøgder og volum. For å komme omsynet til både bevaring og utvikling av Vangen i møte bør planen justerast slik at dei positive sidene ved tiltaka i større grad blir samordna med ei berekraftig utvikling av det omliggjande kulturmiljøet. Planen må ta omsyn til dei regionale og nasjonale kulturminneverdiane i planområdet og i dei omliggjande areala. 8

9 Områdeplanen legg opp til ein differensiert bruk av området. I overordna planar er området satt til næringsareal og tenesteyting, i tillegg til det overordna sentrumsformålet som ikkje er detaljregulert i denne omgang, legg planen opp til å inkludere bustader som er eit nytt formål. Måten dette nye formålet blir løyst på er avgjerande for graden av privatisering og oppleving av heilskap SO1 er sett av til sentrumsføremål, noko som gjer lite føringar for den framtidige arealbruken. Dette kan ha ein uheldig verknad å svekke heilskapen i Voss som tettstad. Einskilde kulturminne Fleischers hotell er eit verneverdig bygg, og arkitektur og utforming av nye tiltak bør ikkje vere for dominerande i utforming eller plassering. Det er positivt at det er lagt til rette for godt med grønstruktur framfor Fleischer hotell. Denne eigedomen bør bli regulert til omsynsone c. Det er og positivt at byggjegrense for parkeringshuset PH/N01 tek omsyn til siktlinjer til Fleischer hotell. Parkeringsanlegg med parkering i dagen kan verke skjemmande. Parkeringshuset på tomta bør bli redusert og tilpassa kulturmiljøet med «Grovendalseigedomen» og Fleischer hotell. Planforslaget ønskjer å forlenge eksisterande gondolbane frå Hanguren med ein ny nedre stasjon. Dette forslaget kjem som eit alternativ til knutepunktplanen har vedteke ein lokalisering av Hangursbanens nedre stasjon, og vil føre til at Grovendalshuset med anneks må rivast eller flyttast. Forslaget i planen er å flytte Grovendalshuset til sentrumsormådet S01. Grovendalshuset som er frå 1750-åra og «Vetlebygningen» frå 1855, «Grovedaleigedomen», har stor kulturhistorisk interesse med høg kulturminneverdi. Bygningane har framleis ein stor del av sitt opphavlege preg og er sårbare for tekniske inngrep. Grovendalshuset frå 1750-åra ligg i fredingsklassen og framheva i kulturplanen til Voss kommune. Bygningane har ein god plassering på sin opphavlege plass. Eigedomen bør bli regulert til omsynsone c. Planforslaget opnar for å flytte «Vetlebygningen» og flytte Grovendalshuset. Viktig at bygningane står i sitt opphavlege miljø. Ynskje om å gje Grovendalhuset ein ny plassering innan planområdet for å gje bygningen eit «lyft», vil Fylkesrådmannen sterkt rå i frå. Utbygginga i seg sjølv er ei utfordring for «Grovendaleigedomen». Planforslaget inneber ei utviding, ei samla ny bygningsmasse, som bryt vesentleg med skalaen i bygningsmiljøet og riving av verneverdige bygningar i eit kulturmiljø med stor kulturhistorisk verdi. Dette er svært uheldig og vil kunne føre til tap av viktige kulturminne og svekke heilskapen i kulturmiljøet som tettstad. Det må ikkje leggjast til rette for riving eller flytting av bygningane på «Grovendaleigedomen». Dei må bli ståande og sikrast på sin eksisterande eigedom og bli gitt nok rom med tanke på ny bygningsmasse som skal førast opp i nærleiken av denne. Ei forlenging av Hangursbanen ned til kollektivterminalen bør eventuelt utgreiast vidare Når det gjeld dei andre eldre bygningane som er tenkt rivne i planen i BB05 bør desse bli ståande. Det er snakk om bustadhus, Lillehjem, (Ullestadhuset) datert frå første del av talet og uthus knytt til dette. Omsynsoner Kommunen bør sikre dei mest verneverdige kulturminne innanfor planområdet med Omsynssone c (SOSI-kode H570. Dette gjeld som nemnt «Grovendaleigedomen» og «Fleischer hotell». Det må knytast retningslinjer til omsynssone c som sikrar at verneføremåla blir ivaretekne. Teksten vil kunne tilpassast det einskilde tilfelle, men kan til dømes vere følgjande: Nye tiltak skal ivareta omsynet til kulturminne/kulturlandskap i området. Saker som gjeld tiltak i omsynsona skal sendast Hordaland fylkeskommune for vurdering av kulturminneinteresser. Automatisk freda kulturminne Hordaland fylkeskommune har som regionalt kulturminnemynde vurdert planområdet og har ingen informasjonar om funn eller kulturminne i våre arkiv. Vi har òg gjort ei vurdering og finn at potensialet for funn av automatisk freda kulturminne er "lite" og har slik ikkje andre merknader enn å 9

10 minne om plikt jf. kulturminnelova om å melde i frå dersom det kjem fram informasjonar om funn eller anlegg som er automatisk freda i planområdet. Fylkesrådmannen vil tilrå motsegn til planforslaget grunna konflikt med regionale og nasjonale kulturminneinteresser. Dersom planen blir omarbeidd vil grunnlaget for motsegn kunne trekkjast. Dermed kan ein gjennom vidare samarbeid på regionalt nivå finne omforeinte løysingar. Alternativt vil Riksantikvaren overta denne rolla. 3.5 Samferdsel Planforslaget overlappar med områdeplan for kollektivknutepunkt Voss stasjon, som fører til ein del endringar i den vedtekne knutepunktplanen. Bakgrunnen for endringane er å leggje til rette for køyrbar tilkomst til ny hotellresepsjon i Fleischer hotell og for å gje høve til å utvide med konferansesenter under bakken ein plen som er avrunda ned mot E16. Desse endringane fører til at Kyss-og-køyr-løysinga i knutepunktsplanen blir korta ned og busslommer for turistbussar er flytta. Tre av fire nye busslommer vil i det nye planforslaget liggje på sørsida av vegen i forkant av hotellet. Busstopp for rutegåande bussar blir ikkje påverka. Sjå figur 5 og 6 på neste side. For Hordaland fylkeskommune råkar desse endringane spørsmål om trafikksikring i samband med Kyss- og køyr. Det er viktig for fylkeskommunen at tilkomst og utforming av kyss- og køyrløysingane er trygge, oversiktlege og har god kapasitet. Spørsmålet om mest optimale løysingar er ikkje ferdig vurdert. Hordaland fylkeskommunen er i utgangspunktet positiv til å flytte vegen for å betre utforminga i framkant av hotellet, men det må vere betre gjennomtenkte og avklarte koplingar mot knutepunktplanen. Fylkesrådmannen rår til at Voss kommune arbeider meir med å avklare koplingane mellom knutepunktsplanen og områdeplanen for Vangen Vest. Figur 5: Illustrasjonskart av den vedtekne knutepunktsplanen. Vegtraseen, busslommer og kyss og køyr er foreslått endra. Kartet viser også den vedtekne lokaliseringa av ny gondolbane stasjon og busstopp for rutebuss. 10

11 Figur 6: Planforslaget som er på høyring vil leggje E-16 i ein boge lenger sør og ha køyrbar veg til hotellet. Det fører til endringar på kyss-og-køyr og busslommene. 4. Konklusjon Planforslaget som er på høyring er omfattande og vil føre til store endringar for Vossavangen, både som sentrum og som kulturmiljø. Hordaland fylkeskommune er i utgangspunktet positiv til å leggje til rette for bustader og næring på så sentrale tomter. Det er i tråd med prinsippet om samordna areal- og transportplanlegging. Sidan tomtene ligg i nær tilknyting til regionsenteret Vossavangen er det vesentleg at planen tek omsyn til sentrumsutviklinga. Planforslaget legg til rette for detaljhandel på området S01. Fylkesrådmannen fryktar at dette vil føre ei vriding av sentrumsområdet frå det eksisterande sentrumet, og på den måten svekke Vossavangen som regionsenter. Fylkesrådmannen foreslår derfor motsegn til tilrettelegging for detaljhandel i område S01. Motsegna kan fjernast dersom føresegnene blir retta opp. Planforslaget legg til rette for ei direkte utbygging av BB Det er lagt til rette for svært stort omfang, både i høgde og volum. Plasseringa av bygningane langs hovudinnfartsåra til Voss og i tilknyting til Vangsvatnet gjer at tiltaka blir svært dominerande. Det vil verke ruvande både for nærverknad og fjernverknad og få konsekvensar for landskapstilpassing, sentrumsutvikling og det heilskaplege kulturmiljøet. Fylkesrådmannen tilrår motsegn til byggjehøgder og volum. Vossavangen er eit kulturmiljø som er samansett av fleire bygningar som er verneverdige eller SEFRAK-registrerte, mellom anna kyrkja, Fleischers hotell og Grovendalshuset. Grovendalshuset med anneks er foreslått flytta og reve til fordel for nedre stasjon på Hangursbanen. Dette er bygningar med nasjonal verdi og Hordaland fylkeskommune foreslår motsegn til riving og flytting av bygningane. Reguleringsføremålet slik at ein unngår å råke bygningane for at motsegna skal bli trekt. Dei mest verneverdige bygningane i planområdet bør sikrast med omsynssone C og tilhøyrande retningslinje. Planforslaget fører til endringar som råkar kyss- og køyrløysinga i områdeplan for kollektivknutepunkt Voss. Fylkesrådmannen vurderer at koplingane mellom desse to planane ikkje er godt nok gjennomarbeida og oppmodar om at den vidare planprosessen må avklare kva løysingar som er mest optimale. 11

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002. Andre gongs handsaming, PMU 18.

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002. Andre gongs handsaming, PMU 18. Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Andre gongs handsaming, PMU 18. juni 2014 Innhald 1 Innleiing... 6 2 SAMANDRAG... 6 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902082-3 Arkivnr. 713 Saksh. Bakke, Tord. Linge, Trond, Ekerhovd, Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss Plan ID 2011005. Utgåve: 1. Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss Plan ID 2011005. Utgåve: 1. Dato: 2014-06-27 Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss Plan ID 2011005 Utgåve: 1 Dato: 2014-06-27 Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Vurdering av innspel og endringar i plandokumenta Innhald

Vurdering av innspel og endringar i plandokumenta Innhald Vurdering av innspel og endringar i plandokumenta Innhald Gjennomgang av innkomne merknadar... 3 Merknad 1 (40) Iren Meisterplass... 3 Merknad 2 (42 og 65) Karl-Erik Ølnes... 4 Merknad 3 (44 og 86) Lægreid

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl.

Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl. Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl. Dato: 26.11.2013 Prosjekt nr. 11819 FORORD Plan Vest AS har fått i oppdrag frå Snikkersvingen AS å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Gnr/Bnr. 56/14 m.fl. Lindås kommune Framlegg til planprogram i samsvar med PBL 12-9 22.05.15 Saksnr. 15/1584 Lindås kommune Ard arealplan as Planprogram

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING - BYBANE BERGEN SENTRUM ÅSANE TILLEGGSUTGREIINGAR TIL KONSEKVENSUTGREIING, BERGEN KOMMUNE

FRÅSEGN TIL HØYRING - BYBANE BERGEN SENTRUM ÅSANE TILLEGGSUTGREIINGAR TIL KONSEKVENSUTGREIING, BERGEN KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201302901-30 Arkivnr. 714 Saksh. Sigrid Næsheim Bjercke; Hans-Christian Engum; Erlend Iversen; Ole Vegard Skauge; David Sandved; Marit Rødseth;

Detaljer

Detaljregulering for Torolv Kveldulvsons gate 47 og 49. Planomtale Solem Arkitektur AS, 21.01.13

Detaljregulering for Torolv Kveldulvsons gate 47 og 49. Planomtale Solem Arkitektur AS, 21.01.13 Detaljregulering for Torolv Kveldulvsons gate 47 og 49 i Alstahaug kommune., 21.01.13 Bakgrunn / målsetjing Planforslaget er utarbeida av på vegne av TKG 47 AS, Sandnessjøen, som ønske å legge til rette

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Områdereguleringsplan Fjøra vest

Områdereguleringsplan Fjøra vest Plan ID: 1420-2013018 Områdereguleringsplan Fjøra vest Planomtale Plan og næring, Sogndal kommune 22.08.2014 1. Innhald 2. Samandrag... 4 3. Bakgrunn... 6 4. Planprosess... 6 5. Planstatus og rammer for

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland. - senterstruktur, tenester og handel

Regional plan for attraktive senter i Hordaland. - senterstruktur, tenester og handel Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel 2015 2026 Regional plan for attraktive senter Hordaland fylkeskommune 1 Utgivar: Hordaland fylkeskommune Tittel: Regional

Detaljer

Ørsta kommune - kommunedelplan for Ørsta sentrum og Hovdebygda - offentleg ettersyn - motsegn

Ørsta kommune - kommunedelplan for Ørsta sentrum og Hovdebygda - offentleg ettersyn - motsegn Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 2012/1410 24.03.2014 19009/2014/KOMMUNEPLAN Johnny Loen, 71 25 82 88 22.05.2014 - Ørsta kommune - kommunedelplan

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer