OMRÅDEPLAN FOR VANGEN VEST - FLEISCHER HOTELL, VOSS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEPLAN FOR VANGEN VEST - FLEISCHER HOTELL, VOSS KOMMUNE"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Austrheim, Gunnbjørg; Rødseth, Marit; Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet OMRÅDEPLAN FOR VANGEN VEST - FLEISCHER HOTELL, VOSS KOMMUNE SAMANDRAG Voss kommune har sendt forslag til områdereguleringsplan for Vangen Vest Fleischers hotell på høyring. Planen legg til rette for ei vesentleg utbygging av området mellom Fleischers hotell til avishuset til Avisa Hordaland, og opnar for bustader, parkering, gondolbanestasjon og sentrumsføremål. Tilrettelegging for kvalitetsmessig utvikling av områda vil vere positivt med tanke på prinsippet om samordna areal- og transportplanlegging. Det er kort gangavstand til sentrum og kollektivterminal. Planforslaget får konsekvensar for regionale interesser knytt til sentrumsutvikling, landskap og kulturminne. Fylkesrådmannen foreslår motsegn knytt til: - Tilrettelegging for detaljhandel i område S01. Detaljhandel i dette området vil kunne endre tyngdepunktet i dagens sentrum og verke negativt på Vossavangen som regionsenter. Arealføremål eller føresegner må endrast slik at det ikkje blir opna for detaljhandel. - Omfang av utbygginga i BB Det store utbyggingsomfanget vil få vesentlege konsekvensar for regionale interesser som landskap, byutvikling og det heilskapelege kulturmiljøet på Vangen. Utnyttingsgraden og byggjehøgdene må reduserast i føresegnene. - Flytting og riving av det SEFRAK-registrerte Grovendalshuset og «vetlehuset», som har høg nasjonal og regional kulturminneverdi. Planforslaget fører til endringar som råkar kyss- og køyrløysinga i områdeplan for kollektivknutepunkt Voss. Fylkesrådmannen vurderer at koplingane mellom desse to planane ikkje er godt nok gjennomarbeida og oppmodar om at den vidare planprosessen må avklare kva løysingar som er mest optimale.

2 Då formannskapet i Voss kommune vedtok å sende områdeplan for Vangen Vest på høyring, blei det også vedteke justeringar i planforslaget som i stor grad sikrar fylkeskommunens interesser. Kultur- og ressursutvalet må likevel ta utgangspunk i dei dokumenta som er lagt ut på høyring, der det er konflikt med dei nemnde regionale interessene. Hordaland fylkeskommune har vore i møte med Voss kommune og plankonsulent, utan at det førte til konkrete løysingar. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Hordaland fylkeskommune er positiv til utvikling av området vest for regionsenteret Vossavangen. Tilrettelegging for bustader er i tråd med prinsippet om samordna areal- og transportplanlegging. 2. Planforslaget får negative konsekvensar for sentrumsutvikling og kulturminne og kulturmiljø med høg nasjonal og regional verdi. a. Omfang av blokkene i BB01 til BB04 er ikkje tilpassa områdekarakteren på Vangen og vil redusere oppelvinga av einskilde kulturminne og det samla kulturmiljøet på Vangen. Utnyttingsgraden og byggjehøgde må reduserast i føresegnene. b. Nedre stasjon for gondolen Hangursbanen kjem i konflikt med det verneverdige Grovendalshuset. Planen må endrast slik at Grovendalshuset og dei tilhøyrande husa blir liggande i sitt opphavlege miljø. Hordaland fylkeskommune fremmar motsegn til punkt a-b 3. Tilrettelegging for handelsføremål i S01 vil svekke Vangen som regionsenter. Arealføremål eller føresegner må endrast slik at det ikkje blir opna for detaljhandel. Hordaland fylkeskommune fremmar motsegn til dette punktet 4. Planforslaget fører til endringar som råkar kyss-og-køyrløysinga og trafikkmønsteret i knutepunktsplanen. Det må sikrast meir optimale koplingar mellom knutepunktplanen og områdeplan for Vangen Vest. Rune Haugsdal Fylkesrådmann Bård Sandal Regionaldirektør Vedlegg: Plankart og føresegner 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : 1. Bakgrunn Voss kommune har sendt områdereguleringsplan for Vangen Vest Fleischers Hotell på høyring med frist 9. september Fylkeskommunen har fått utsett frist grunna politisk handsaming til handsaming i oktobermøtet i Kultur- og ressursutvalet. Hordaland fylkeskommune vurderer planen ut i frå fylkeskommunens sektoransvar og målsettingar i regionale planar. Kultur- og ressursutvalet har høve til å gje motsegn til planen dersom viktige regionale og nasjonale interesser står på spel. Når motsegn blir fremma må kommunen endre planen, som regel etter å ha drøfta problemstillingar og løysingar i møte med fylkeskommunen. Dei fleste motsegnene blir avklart i møte med kommunen, men dersom det ikkje blir semje vil planen gå til mekling hos Fylkesmannen i Hordaland. I denne saka blir det gjeve fagleg tilråding om motsegn på bakgrunn av nasjonale kulturminneinteresser. Dersom dette ikkje blir fylgt opp av politiske organ i fylkeskommunen, skal fylkeskommunen gje melding om dette til Riksantikvaren som kan fremje motsegn i saka. (jf. Forskrift til Kulturminnelova kap. 1, 3) 1.1 Planprosess og medverknad Hordaland fylkeskommune har gitt innspel til oppstartmeldinga i brev av 12. og 26. juni I fråsegna skreiv fylkeskommunen at fokus på den heilskaplege planlegginga var viktig, og at dette planarbeidet derfor måtte bli sett i samanheng med andre store planarbeid, som Voss knutepunkt og planen for gangveg langs Vangsvatnet. I tillegg bad fylkeskommunen om at det blei teke omsyn til næringsutvikling, estetikk, landskapstilpassing, trafikktilhøva og grøntanlegg. Planforslaget som er på høyring er i konflikt med nyare tids kulturminne, landskap og sentrumsutvikling på Vossavangen. Hordaland fylkeskommune hadde møte med Voss kommune og plankonsulent 29. august 2013 for å avklare konfliktane, men det har ikkje blitt mogleg å endre planforslaget innanfor dei gitte tidsrammene. Etter avtale med Voss kommune handsamar Hordaland fylkeskommune det opphavlege planforslaget som blei sendt på høyring. 2. Innhald i planen I det følgjande blir innhaldet av planen kort referert. Planen består av følgjande dokument: - Planomtale - Føresegner (juridisk bindande) - Plankart (juridisk bindande) Planområdet ligg mellom Voss kulturhus i aust og bygget til Avisa Hordaland i Vest, og ligg mellom jernbanen og Vangsvatnet. Sjå figur. Fleischer hotell er grunneigar av store delar av planområdet og er tiltakshavar av planen. I kommuneplanen er området sett av til næring og jernbane. Planforslaget er ikkje i samsvar med kommuneplanen når det gjeld bustader. 3

4 Figur 1: Planområdet ligg i vestkanten av Vossavangen (oransje område) Figur 2: Planormådet (raud stipla linje) med dagens aktivitetar Som det går fram av plankartet (vedlegg 1) legg planen opp til å: - Rive dei noverande motellbygga og byggje konsentrerte bustader i blokk(bb01-04) på den austlege delen. Det er lagt opp til bueiningar i fire blokkar som er mellom 4 til 7 etasjar (16 til 23 meter) høge, med ein utnyttingsgrad på 150% BRA. - Leggje til rette for sentrumsføremål (S01) på den vestlege delen av motelltomta. Utnyttingsgraden blir 250% BRA, og bygningar som er ca meter høge. Det er opna for handel, tenesteyting, bustader, kontor, hotell/overnatting, servering og grøntareal. Det skal ikkje leggjast til rette for handel med plasskrevjande varer. Det er sett krav om detaljregulering. 4

5 - Leggje E16 i ein boge lenger sør for Fleischers hotell for å gjere det mogleg å utvide hotelldrifta i framkant. Det fører til at Fleischer hotell får vegtilkomst til den nye inngangen og kyss- og køyrløysingane som er vedteke i områdeplanen for kollektivknutepunkt Voss stasjon (frå no: knutepunktsplanen) blir endra. - Etablere parkeringshus (PH/N01) med høve til kontorlokale i etasjane over, på arealet som i dag parkeringsplass vest for Fleischers hotell. Det skal bli til saman tre etasjar med parkering, to etasjar under bakken og ei etasje på bakkenivå. Til saman er det opna for eit bygg på inntil 15 etasjar. Utnyttingsgraden ligg på 80% BYA. - Rive Grovendalshuset for å leggje til rette for nedre stasjon til gondolbanen Hangursbanen (ST01). Dette blir eit alternativ til knutepunktsplanen, som også regulerer inn Hangursbanens nedre stasjon. Det er sett krav om detaljregulering. - Rive einebustader mellom vegen og jernbanelinja for å fortette med konsentrerte bustader (BB05). Planen legg opp til ei byggjehøgd på 16 meter. Det er sett krav om detaljregulering. - Leggje til rette for ny detaljreguleringsplan for Avisa Hordaland (N/T/K01). Samstundes med at formannskapet i Voss kommune vedtok å sende planen på høyring, blei det òg gjort vedtak om: - Å ikkje opne for forretningsføremål i sentrumsområdet S01 - Å ikkje gjere endringar på kyss- og køyrløysingane som er vedteke i knutepunktsplanen - Å redusere volum og byggjehøgder i S01 - Å omarbeide bustadprosjektet BB01 til BB04 for å ivareta siktliner til vangsvatnet, samt redusere byggjehøgdene og volum. - Endestasjon for gondolbanen skal liggje som planlagt i knutepunktsplanen, og må derfor bli teke ut av dette planforslaget. Desse politiske vedtaka vil gjere store endringar i planen. Hordaland fylkeskommune må ta stilling til dei dokumenta som er lagt på høyring, men kan merkje seg at det i stor grad er samsvar mellom Voss kommune og fylkeskommunen sine vurderingar. 2.1 Tidlegare handsaming i Kultur- og ressursutvalet Knutepunktsplanen blei handsama i Kultur- og ressursutvalet 7. februar Når det gjeld kulturmiljø er problemstillingane i denne plansaka samanfallande med Knutepunktsplanen. Vedtaket frå Kultur- og ressursutvalet 7. februar 2012 var slik: «Planforslaget kjem på enkelte punkt i strid med regionale og nasjonale kulturminneomsyn. For å sikre vidare samarbeid på regionalt nivå for å finne omforeina løysingar, blir det fremja motsegn til planforslaget ut i frå følgjande: a) Dei framlagde planane vil redusere opplevinga av det einskilde kulturminne og det samla kulturmiljø på Vangen. Volum og høgde må reduserast slik at ein sikrar betre ballanse mellom eksisterande kulturmiljø og bygningsmasse.» I etterkant av motsegnsvedetaket har partane i samråd funne løysingar som både er tilfredstillande for knutepunktplanen og kulturmiljøet på Vangen. Motsegna blei offisielt trekt i januar

6 3. Vurdering av regionale interesser I dette avsnittet vurderer vi korleis regionale interesser ivaretatt i planen. Planforslaget får konsekvensar for regionale interesser når det gjeld kulturminne, sentrumsutvikling, landskapstilpassing og samferdsel. 3.1 Samordna areal og transport Planen legg opp til ei fortetting av hovudinnfartsåra til Vossavangen. Ut i frå prinsippet om samordna areal- og transportplanlegging vil ei fortetting og utnytting av planområdet vere gunstig. Det er gangavstand både til sentrum og til kollektivknutepunkt. Det er knapt med areal som eignar seg for fortetting av bustader i nærleiken av Vossavangen. Hordaland fylkeskommune er derfor i prinsippet positive til at planen legg til rette for bustader, sjølv om dette ikkje er i samsvar med kommuneplanen. 3.2 Senterutvikling Voss har funksjon som regionsenter. Å styrkje regionsentera på ein heilskapleg måte er eit viktig prinsipp som er nedfelt både i Fylkesplanen, Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel (senterplanen) og i planprogrammet i rulleringa av senterplanen. Planforslaget legg opp til å leggje til rette for detaljhandel i sentrumsområdet S01. Tilrettelegging for meir detaljhandel vest for Fleischers hotell kan føre til at Vossavangen får eit breiare og meir variert tilbod av handelsvarer. Samstundes vil det føre til at sentrum blir strekt ut i område der det i dag ikkje er handelsverksemd. For at Vossavangen skal bli styrk av dei nye handelsetableringane som planforslaget legg opp til, er det ein føresetnad at kundegrunnlaget er så stort at nye etableringar ikkje får negative konsekvensar for resten av sentrum. Voss kommune hevdar at det ikkje er stort nok kundegrunnlag til å tole ei handelsutviding som planforslaget legg opp til. Planforslaget vil såleis kunne svekke Vossavangen som regionsenter. Sentrumsområdet S01 ligg på ei svært sentral tomt. Planen legg til rette for føremålet «sentrumsområde», som inneheld svært mange ulike aktivitetar mellom anna bustad, næring, handel, kontor og tenester. Det lite spesifikke føremålet gjer at kommunen mistar styring på korleis området skal utviklast. Voss kommune bør derfor vurdere andre føremål for å gje tydlegare føringar for den framtidige arealbruken på den sentrale tomta. Av omsyn til Vossavangen som sentrumsområde foreslår fylkesrådmannen motsegn til planforslaget. For at motsegna skal trekkjast må føresegnene endrast slik at sentrumsområdet ikkje opnar for detaljhandel. 3.3 Heilskapleg utvikling Dei arealpolitiske retningslinene i Fylkesplan for Hordaland seier at «Nye tiltak skal tilføre staden estetiske kvalitetar og styrkja staden sin karakter. ( )». På Voss er arkitektur og utforming sterkt knytt til både omsynet til kulturminne og til sentrumsutvikling. Dette må bli sett i samanheng. Planen legg opp til ei svært omfattande utbygging, og i dei følgjande kapitla blir det gjort greie for konsekvensane for landskap, estetikk og arkitektur og kulturminne. Med bakgrunn i desse omsyna foreslår fylkesrådmannens motsegn til volum og byggjehøgder i område BB Estetikk og arkitektur Planen opnar for ei omfattande utbygging, både i volum og i høgder. Desse og kan få konsekvensar for bukvalitet i områda bakanfor og for opplevinga av Vossavangen for dei som bur og oppheld seg i området. 6

7 Forslaget til reguleringsplan, med bygningar på mellom 16 og 23 meter ligg i eit område som er svært synleg -det er inngangsporten til Vossavangen for alle som kjem køyrande frå vest på E16, og plasseringa mot Vangsvatnet gjer at det blir svært synleg frå både frå sentrum, utbygginga ovanfor og frå omgjevnadene rundt store delar Vangsvatnet. Figur 3: Fasade sett frå Vangsvatnet Figur 3 ovanfor viser korleis bygningane vil framstå frå Vangsvatnet. Ei så tett og høg utbygging vil få konsekvensar for den visuelle kontakten til Vangsvatnet for dei som ferdast og bur bakanfor utbyggingsområdet. Måten bygningane er plassert på tomta stengjer for siktlinene til Vangsvatnet, både frå vegen men òg frå bustadområda i bakkant (sjå figur 4 på neste side). Tiltaket fører ikkje berre til ein dominerande nærverknad. Fjernverknaden vil også vere vesentleg. Plasseringa mot Vangsvatnet (sjå figur 2) gjer at det blir svært synleg både frå sentrum, frå Hanguren eit friluftsområde med svært høg regional verdi, og frå store delar av omgjevnadene langs Vangsvatnet. 7

8 Figur 4: Siktliner frå Evangervegen E16 til Vangsvatnet Planforslaget inneber tiltak som bryt vesentleg med dei eksisterande dimensjonane i bygningsmiljøet på Vangen. Det er lagt opp til store tomter, utbygging i stort omfang, både i volum og høgder. Sjølv om det i utgangspunktet er positivt med tilrettelegging av bustader i nærleiken av Vossavangen, er det svært viktig at planen tilfører kvalitetar både for sentrumsområdet, dei nye bustadene og for bustadene og landskapet i kring. Av omsyn til landskapsomsyn, folkehelse og sentrumsutvikling foreslår fylkesrådmannen motsegn til byggjehøgder og volum i område BB Kulturminne og kulturmiljø Kulturmiljø Vossavangen er eit kulturmiljø med nasjonal kulturminneverdi, jf Riksantikvaren sitt NB-register. Tettstaden er også ein av dei eldste stasjonsbyane i Noreg. I planområdet og influensområde finst det fleire kulturminne og kulturmiljø med høg verdi. Desse bygningane/ kulturminna ligg framleis i sin opphavlege samanheng. Planforslaget kan få store konsekvensar for oppleving av disse og for tettstaden Vangen som heilskap. Skala, utforming og arkitektoniske kvalitetar vil derfor vere særleg viktig. Innanfor planområdet er det registrert 5 SEFRAK- bygningar og andre bygningar som Fleischer hotell, som har kulturminneverdi. Planforslaget inneber tiltak, som bryt vesentleg med dei eksisterande dimensjonane i bygningsmiljøet på Vangen. Det er lagt opp til utbygging i stort omfang med store tomter, både i volum og høgder. Det er viktig å ta omsyn til tilpassing til eksisterande dimensjonar i bygningsmiljøet med områdekarakter og landskap. Byggjehøgder og volum må reduserast. Dei framlagde planane vil redusere opplevinga både av einskilde kulturminne og det samla kulturmiljøet med mellom anna Fleischers hotell, Voss stasjon, Vangskyrkja og Vossavangen. Riving av verneverdige bygningar med høg kulturminneverdi svekkar ytterlegare heilskapen. Konflikten med kulturminneinteressene gjer at fylkesrådmannen tilrår motsegn til byggjehøgder og volum. For å komme omsynet til både bevaring og utvikling av Vangen i møte bør planen justerast slik at dei positive sidene ved tiltaka i større grad blir samordna med ei berekraftig utvikling av det omliggjande kulturmiljøet. Planen må ta omsyn til dei regionale og nasjonale kulturminneverdiane i planområdet og i dei omliggjande areala. 8

9 Områdeplanen legg opp til ein differensiert bruk av området. I overordna planar er området satt til næringsareal og tenesteyting, i tillegg til det overordna sentrumsformålet som ikkje er detaljregulert i denne omgang, legg planen opp til å inkludere bustader som er eit nytt formål. Måten dette nye formålet blir løyst på er avgjerande for graden av privatisering og oppleving av heilskap SO1 er sett av til sentrumsføremål, noko som gjer lite føringar for den framtidige arealbruken. Dette kan ha ein uheldig verknad å svekke heilskapen i Voss som tettstad. Einskilde kulturminne Fleischers hotell er eit verneverdig bygg, og arkitektur og utforming av nye tiltak bør ikkje vere for dominerande i utforming eller plassering. Det er positivt at det er lagt til rette for godt med grønstruktur framfor Fleischer hotell. Denne eigedomen bør bli regulert til omsynsone c. Det er og positivt at byggjegrense for parkeringshuset PH/N01 tek omsyn til siktlinjer til Fleischer hotell. Parkeringsanlegg med parkering i dagen kan verke skjemmande. Parkeringshuset på tomta bør bli redusert og tilpassa kulturmiljøet med «Grovendalseigedomen» og Fleischer hotell. Planforslaget ønskjer å forlenge eksisterande gondolbane frå Hanguren med ein ny nedre stasjon. Dette forslaget kjem som eit alternativ til knutepunktplanen har vedteke ein lokalisering av Hangursbanens nedre stasjon, og vil føre til at Grovendalshuset med anneks må rivast eller flyttast. Forslaget i planen er å flytte Grovendalshuset til sentrumsormådet S01. Grovendalshuset som er frå 1750-åra og «Vetlebygningen» frå 1855, «Grovedaleigedomen», har stor kulturhistorisk interesse med høg kulturminneverdi. Bygningane har framleis ein stor del av sitt opphavlege preg og er sårbare for tekniske inngrep. Grovendalshuset frå 1750-åra ligg i fredingsklassen og framheva i kulturplanen til Voss kommune. Bygningane har ein god plassering på sin opphavlege plass. Eigedomen bør bli regulert til omsynsone c. Planforslaget opnar for å flytte «Vetlebygningen» og flytte Grovendalshuset. Viktig at bygningane står i sitt opphavlege miljø. Ynskje om å gje Grovendalhuset ein ny plassering innan planområdet for å gje bygningen eit «lyft», vil Fylkesrådmannen sterkt rå i frå. Utbygginga i seg sjølv er ei utfordring for «Grovendaleigedomen». Planforslaget inneber ei utviding, ei samla ny bygningsmasse, som bryt vesentleg med skalaen i bygningsmiljøet og riving av verneverdige bygningar i eit kulturmiljø med stor kulturhistorisk verdi. Dette er svært uheldig og vil kunne føre til tap av viktige kulturminne og svekke heilskapen i kulturmiljøet som tettstad. Det må ikkje leggjast til rette for riving eller flytting av bygningane på «Grovendaleigedomen». Dei må bli ståande og sikrast på sin eksisterande eigedom og bli gitt nok rom med tanke på ny bygningsmasse som skal førast opp i nærleiken av denne. Ei forlenging av Hangursbanen ned til kollektivterminalen bør eventuelt utgreiast vidare Når det gjeld dei andre eldre bygningane som er tenkt rivne i planen i BB05 bør desse bli ståande. Det er snakk om bustadhus, Lillehjem, (Ullestadhuset) datert frå første del av talet og uthus knytt til dette. Omsynsoner Kommunen bør sikre dei mest verneverdige kulturminne innanfor planområdet med Omsynssone c (SOSI-kode H570. Dette gjeld som nemnt «Grovendaleigedomen» og «Fleischer hotell». Det må knytast retningslinjer til omsynssone c som sikrar at verneføremåla blir ivaretekne. Teksten vil kunne tilpassast det einskilde tilfelle, men kan til dømes vere følgjande: Nye tiltak skal ivareta omsynet til kulturminne/kulturlandskap i området. Saker som gjeld tiltak i omsynsona skal sendast Hordaland fylkeskommune for vurdering av kulturminneinteresser. Automatisk freda kulturminne Hordaland fylkeskommune har som regionalt kulturminnemynde vurdert planområdet og har ingen informasjonar om funn eller kulturminne i våre arkiv. Vi har òg gjort ei vurdering og finn at potensialet for funn av automatisk freda kulturminne er "lite" og har slik ikkje andre merknader enn å 9

10 minne om plikt jf. kulturminnelova om å melde i frå dersom det kjem fram informasjonar om funn eller anlegg som er automatisk freda i planområdet. Fylkesrådmannen vil tilrå motsegn til planforslaget grunna konflikt med regionale og nasjonale kulturminneinteresser. Dersom planen blir omarbeidd vil grunnlaget for motsegn kunne trekkjast. Dermed kan ein gjennom vidare samarbeid på regionalt nivå finne omforeinte løysingar. Alternativt vil Riksantikvaren overta denne rolla. 3.5 Samferdsel Planforslaget overlappar med områdeplan for kollektivknutepunkt Voss stasjon, som fører til ein del endringar i den vedtekne knutepunktplanen. Bakgrunnen for endringane er å leggje til rette for køyrbar tilkomst til ny hotellresepsjon i Fleischer hotell og for å gje høve til å utvide med konferansesenter under bakken ein plen som er avrunda ned mot E16. Desse endringane fører til at Kyss-og-køyr-løysinga i knutepunktsplanen blir korta ned og busslommer for turistbussar er flytta. Tre av fire nye busslommer vil i det nye planforslaget liggje på sørsida av vegen i forkant av hotellet. Busstopp for rutegåande bussar blir ikkje påverka. Sjå figur 5 og 6 på neste side. For Hordaland fylkeskommune råkar desse endringane spørsmål om trafikksikring i samband med Kyss- og køyr. Det er viktig for fylkeskommunen at tilkomst og utforming av kyss- og køyrløysingane er trygge, oversiktlege og har god kapasitet. Spørsmålet om mest optimale løysingar er ikkje ferdig vurdert. Hordaland fylkeskommunen er i utgangspunktet positiv til å flytte vegen for å betre utforminga i framkant av hotellet, men det må vere betre gjennomtenkte og avklarte koplingar mot knutepunktplanen. Fylkesrådmannen rår til at Voss kommune arbeider meir med å avklare koplingane mellom knutepunktsplanen og områdeplanen for Vangen Vest. Figur 5: Illustrasjonskart av den vedtekne knutepunktsplanen. Vegtraseen, busslommer og kyss og køyr er foreslått endra. Kartet viser også den vedtekne lokaliseringa av ny gondolbane stasjon og busstopp for rutebuss. 10

11 Figur 6: Planforslaget som er på høyring vil leggje E-16 i ein boge lenger sør og ha køyrbar veg til hotellet. Det fører til endringar på kyss-og-køyr og busslommene. 4. Konklusjon Planforslaget som er på høyring er omfattande og vil føre til store endringar for Vossavangen, både som sentrum og som kulturmiljø. Hordaland fylkeskommune er i utgangspunktet positiv til å leggje til rette for bustader og næring på så sentrale tomter. Det er i tråd med prinsippet om samordna areal- og transportplanlegging. Sidan tomtene ligg i nær tilknyting til regionsenteret Vossavangen er det vesentleg at planen tek omsyn til sentrumsutviklinga. Planforslaget legg til rette for detaljhandel på området S01. Fylkesrådmannen fryktar at dette vil føre ei vriding av sentrumsområdet frå det eksisterande sentrumet, og på den måten svekke Vossavangen som regionsenter. Fylkesrådmannen foreslår derfor motsegn til tilrettelegging for detaljhandel i område S01. Motsegna kan fjernast dersom føresegnene blir retta opp. Planforslaget legg til rette for ei direkte utbygging av BB Det er lagt til rette for svært stort omfang, både i høgde og volum. Plasseringa av bygningane langs hovudinnfartsåra til Voss og i tilknyting til Vangsvatnet gjer at tiltaka blir svært dominerande. Det vil verke ruvande både for nærverknad og fjernverknad og få konsekvensar for landskapstilpassing, sentrumsutvikling og det heilskaplege kulturmiljøet. Fylkesrådmannen tilrår motsegn til byggjehøgder og volum. Vossavangen er eit kulturmiljø som er samansett av fleire bygningar som er verneverdige eller SEFRAK-registrerte, mellom anna kyrkja, Fleischers hotell og Grovendalshuset. Grovendalshuset med anneks er foreslått flytta og reve til fordel for nedre stasjon på Hangursbanen. Dette er bygningar med nasjonal verdi og Hordaland fylkeskommune foreslår motsegn til riving og flytting av bygningane. Reguleringsføremålet slik at ein unngår å råke bygningane for at motsegna skal bli trekt. Dei mest verneverdige bygningane i planområdet bør sikrast med omsynssone C og tilhøyrande retningslinje. Planforslaget fører til endringar som råkar kyss- og køyrløysinga i områdeplan for kollektivknutepunkt Voss. Fylkesrådmannen vurderer at koplingane mellom desse to planane ikkje er godt nok gjennomarbeida og oppmodar om at den vidare planprosessen må avklare kva løysingar som er mest optimale. 11

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

FRÅSEGN TIL REGULERINGSPLAN - JOHANNES BRUNSGATE 16 OG 16 A - NYGÅRDASGATEN 91 og 93 - BERGEN KOMMUNE

FRÅSEGN TIL REGULERINGSPLAN - JOHANNES BRUNSGATE 16 OG 16 A - NYGÅRDASGATEN 91 og 93 - BERGEN KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200506297-20 Arkivnr. 714 Saksh. Bjercke, Sigrid Næsheim, Per Morten Ekerhovd, Inger Lena Gåsemyr Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902410-2 Arkivnr. 714.T04 Saksh. Rødseth, Marit Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911049-10 Arkivnr. 015 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 5.12.2013 FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

HØYRING, DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRAMNES, VOSS KOMMUNE

HØYRING, DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRAMNES, VOSS KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201202060-3 Arkivnr. 714 Saksh. Hage, Torild, Austrheim, Gunnbjørg, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.04.2012-18.04.2012

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

Søknad om samtykke til detaljhandel- Kleppestø sentrum områdeplan Plan Askøy kommune

Søknad om samtykke til detaljhandel- Kleppestø sentrum områdeplan Plan Askøy kommune REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/488-18 Saksbehandlar: Tina Sinclair Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 06.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Søknad

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

FRÅSEGN TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SNEKKEVIKA, RADØY KOMMUNE

FRÅSEGN TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SNEKKEVIKA, RADØY KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201113371-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vabø, Anne-Kathrine; Skår, Øystein; Grude, Nils E. Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 12.11.2013

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

FRÅSEGN TIL REGULERINGSPLAN - BERGENHUS GNR 166 555, 952 - M.FL. OMRÅDET ØST FOR BERGEN JERNBANESTASJON - PLANID 61120000 - MOTSEGN

FRÅSEGN TIL REGULERINGSPLAN - BERGENHUS GNR 166 555, 952 - M.FL. OMRÅDET ØST FOR BERGEN JERNBANESTASJON - PLANID 61120000 - MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911905-11 Arkivnr. 714 Saksh. Bjercke, Sigrid Næsheim, Per Morten Ekerhovd, Inger Lena Gåsemyr Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

PLANRAPPORT REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING I HORDALAND - ORIENTERING

PLANRAPPORT REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING I HORDALAND - ORIENTERING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201308873-1 Arkivnr. 713 Saksh. Vinje, Signe Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 03.12.2013 05.12.2013 PLANRAPPORT

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.01.2017 10/17 Kommunestyret 13.02.2017

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Fråsegn - Detaljregulering av delar av gnr 64/160, Ænes - Kvinnherad kommune. PlanID

Fråsegn - Detaljregulering av delar av gnr 64/160, Ænes - Kvinnherad kommune. PlanID REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/11969-3 Saksbehandlar: Per Nordmark, Gunhild Raddum, Lars Øyvind Birkenes, Per Morten Ekerhovd Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 18.03.2014

Detaljer

MOTSEGN TIL REGULERINGSPLAN FOR EIDSVÅG FABRIKKER, ÅSANE, BERGEN KOMMUNE

MOTSEGN TIL REGULERINGSPLAN FOR EIDSVÅG FABRIKKER, ÅSANE, BERGEN KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200807018-16 Arkivnr. 714 Saksh. Ege, Ingunn; Vinje, Signe; Ekerhovd, Per Morten; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Møtebok. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 CMÅ Kommunestyret /15 CMÅ.

Møtebok. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 CMÅ Kommunestyret /15 CMÅ. EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 147/15 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 096/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Cecilie

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Fråsegn til forslag til reguleringsplan for Våge sentrum - Tysnes kommune

Fråsegn til forslag til reguleringsplan for Våge sentrum - Tysnes kommune REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/18785-15 Saksbehandlar: Per Nordmark, Anja Nordvik Sætre, Gunnbjørg Austrheim, Per Morten Ekerhovd Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Dykkar ref 2012/15371 Vår ref 16/3750-14 Dato 20.07.2017 Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 141/17 Formannskapet Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-19

Saksnr. Utval Møtedato 141/17 Formannskapet Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-19 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 141/17 Formannskapet 14.09.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-19 Privat detaljreguleringsplan for Einemomarki (revidert

Detaljer

Ullensvang herad. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval /2017

Ullensvang herad. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval /2017 Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval 05.09.2017 70/2017 Saksansv.: Tveit, Randi Karin Arkiv: ST/PL namn - Lofthus sentrum - Røyse,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingrid Raniseth PlanID - 125620170002, Plannavn - Områderegulering Dalstø-Mjåtveitstø, Komnr - 1256, Gbnr - 19/67 17/1318 Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR FYLKESHUSET, WIGANDGÅRDEN OG TOMT I VESTRE STRØMKAI

PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR FYLKESHUSET, WIGANDGÅRDEN OG TOMT I VESTRE STRØMKAI HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200800303-5 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Haavardtun, Helge Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 046/17 Formannskapet Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-15

Saksnr. Utval Møtedato 046/17 Formannskapet Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-15 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 046/17 Formannskapet 27.03.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-15 Detaljregulering for Einemomarki - klargjering av vedtak

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 050/16 Planutvalet

Saksnr. utval Utval Møtedato 050/16 Planutvalet Førde kommune Arkiv: FE - 123 JournalpostID: 16/16554 Sakshandsamar: Østenstad, Ole John Dato: 12.09.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 050/16 Planutvalet 15.09.2016 Avgrensa rullering av Fylkesdelplan

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Søknad om samtykke til utviding av handelsareal i Fjord n senter, Eikelandsosen - Fusa kommune

Søknad om samtykke til utviding av handelsareal i Fjord n senter, Eikelandsosen - Fusa kommune REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/14561-96 Saksbehandlar: Per Nordmark Saksgang Saksframlegg Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 06.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Søknad

Detaljer

Melding om vedtak «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2014/ Hanne Heieraas Evju

Melding om vedtak «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2014/ Hanne Heieraas Evju «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2014/291-27 Hanne Heieraas Evju 02.12.2015 Melding om vedtak 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for Geiskeli

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.10.2017 84/17 Saksbehandlar: Sonja Katrine

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 130/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 130/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 130/16 Plan- og miljøutvalet PS 19.10.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 16/2000 2. gangs handsaming av mindre endring av reguleringsplan for Eikanger

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015

Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015 Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 9/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Reguleringsplan for Nautneset vest

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

Fråsegn til kommunedelplan for omlegging av Fv 48 - Løfallstrand - Kvinnherad kommune - planid

Fråsegn til kommunedelplan for omlegging av Fv 48 - Løfallstrand - Kvinnherad kommune - planid REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/169-1 Saksbehandlarar: Per Nordmark, Per Morten Ekerhovd, Lars Øyvind Birkenes, Nils Egil Grude Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014

Detaljer

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune REGIONALAVDELINGA Planseksjonen - REG AVD Norgeshus as Dato: 22.10.2014 Vår ref.: 2014/21227-8 Saksbehandlar: pernord1 Dykkar ref.: Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret Aukra kommune Arkivsak: 2015/319-17 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 21.07.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet 19.08.2015 78/15 Kommunestyret 17.09.2015 Reguleringsplan

Detaljer

Søknad om samtykke for handelsareal i Områdereguleringsplan for Smelteverkstomta - sentrum i Odda by - Odda kommune

Søknad om samtykke for handelsareal i Områdereguleringsplan for Smelteverkstomta - sentrum i Odda by - Odda kommune REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/14561-88 Saksbehandlar: Per Nordmark, Eva Katrine R. Taule Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2016 Søknad om samtykke for handelsareal i Områdereguleringsplan

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

BERGEN KOMMUNE - FRÅSEGN TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LAKSEVÅG VERFT - MOTSEGN

BERGEN KOMMUNE - FRÅSEGN TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LAKSEVÅG VERFT - MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200704983-11 Arkivnr. 714 Saksh. Christensen, Kjetil, Ingun Ege, Marit Rødseth, Per Morten Ekerhovd Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/798-19840/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L /12 Jørn Trygve Haug

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L /12 Jørn Trygve Haug Åseral kommune GODKJENNING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KYRKJEBYGD SENTRUM. ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2007/12 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 12/22 Teknisk utval 26.04.2012

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

HØYRING, REGULERINGSPLAN FOR BERGEN KOMMUNE, ÅSANE E39 VÅGSBOTN, NORDRE BRURÅS, EIKÅSTUNELLEN

HØYRING, REGULERINGSPLAN FOR BERGEN KOMMUNE, ÅSANE E39 VÅGSBOTN, NORDRE BRURÅS, EIKÅSTUNELLEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201009419-8 Arkivnr. 714 Saksh. Bjercke, Sigrid Næsheim, Jostein Aksdal og Jens Harald Garden Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS 09.06.2015 028/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20140101, K2 - L12 14/1369 Godkjenning

Detaljer

Plan- og bygningsloven. Gunn Tove Nyheim

Plan- og bygningsloven. Gunn Tove Nyheim Plan- og bygningsloven Gunn Tove Nyheim 1-1 i plan- og bygningsloven Fremma berekraftig utvikling, samordna statlege, regionale og kommunale oppgåver, gje grunnlag for bruk og vern av ressursar Skal bidra

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 054/16 Planutvalet Planfagleg råd - detaljregulering Hafstadvegen 44 og 46, samt Fjellvegen 9

Saksnr. utval Utval Møtedato 054/16 Planutvalet Planfagleg råd - detaljregulering Hafstadvegen 44 og 46, samt Fjellvegen 9 Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/16305 Sakshandsamar: Strømsli, Odd Harry Dato: 14.09.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 054/16 Planutvalet 22.09.2016 Planfagleg råd - detaljregulering

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer

Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Framlegg til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing av 1.4.

Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Framlegg til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing av 1.4. Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Framlegg til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing av 1.4.2005 5 2 Planprogram, Fleischers Hotel - Vangen vest Voss kommune FORORD

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 22/15 Arkivsak nr: 15/33 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 22/15 Det faste planutvalet 18.03.2015 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV DIGERNES NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling 26.01.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/629-15/217 K2 - L12, K3 - &86 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 14.01.2014

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval 16.09.2015 Saka gjeld: DETALJREGULERING SKEIDE - AVGRENSA

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer