Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2"

Transkript

1 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Dreiebok Generelle bystudier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 2

3 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan bor, arbeider og reiser vi til daglig INTRODUKSJON Dette notatet inneholder detaljert beskrivelse av en fire timers workshop rettet mot å utvikle tanker og ideer rundt fremtidens bybolig, arbeidssted og daglig reiser mellom bolig og arbeid. I Teknas teknologiske fremsyn er en slik workshop så langt gjennomført i Trondheim. Det er laget en rapport fra denne samlingen. Den kan du finne på Her finner du også den presentasjonen som ble benyttet under vår workshop for å innlede og oppsummere og for å introdusere oppgavene (Vi har referert til plansjene i denne i dreieboken nedenfor). NOEN RÅD TIL EVENTUELL WORKSHOPANSVARLIG Denne rapporten er stilt sammen for å dokumentere hvordan vi har arbeidet, men også for å gi ideer til andre som måtte ha planer om å gjennomføre tilsvarende workshops. 1. Vi tror at man ikke bør ha mer enn 30 deltakere merd på et slikt opplegg som dette og da dele disse inn i fire grupper med 7 og/eller 8 deltakere. På den annen side bør det ikke være færre enn 16 deltakere fordelt på to grupper. 2. Lokalet er avgjørende. Et opplegg som dette fungerer best i et lokale som er stort nok til at man har plass til inn til fire grupper rundt hvert sitt bord med god avstand og plass til å gå rundt bordene. Det må være veggplass nok til at man kan henge opp flere flipoverark fra hver gruppe på veggene rundt i lokalet. 3. Pass tiden! Vår workshop har mange korte gruppearbeid. Det er viktig å passe tiden. Vår erfaring er at et tidsskjema lik det vi her presenterer er romslig nok til å fremme gode ideer, men det er viktig å passe klokka. Å holde på i fire timer er strevsomt og de fleste deltakere vil være takknemlig for å ha kommet i mål etter en slik økt. 4. Fire timer er lang tid. Inviter gjerne til et enkelt måltid i for eller etterkant av workshopen. Kaffe, te og mineralvann underveis er nødvendig, men velg for øvrig en bevertning underveis som ikke krever særskilte spisepauser. Oslo august 2008 Øystein Olsen og John Mikal Raaheim 3

4 Dreiebok for fire timers workshop Tid Varighet Tema Oppgave og materiell Regi Forberedelser Lokalet må organiseres med bord med plass til 8 deltakere med slik avstand at gruppearbeid kan foregå ved hvert bord. Bordene markeres med farge: Blått bord, Rødt bord, Sort bord, Grønt bord. Deltakerliste med fordeling av deltakere på bordene og rollefordeling (se introduksjon) er klar og deles ut i døren når deltakerne kommer. Bordene er dekket med papir det kan skrives på. På bordet ligger penner i bordfarge, to tusjer i bordfarge, flippover blokk, blokk med gule post it-lapper. skriveblokk og tape (for å lime fast nye ark på bordet etter behov). Gruppene bør deles inn etter alder (like i alder) av hensyn til oppgavene nedenfor som er aldersfølsomme min Introduksjon 10 min Om scenarier. Om program for samlingen. 5 min Organisering av grupper. Kan dette være klart på forhånd faller denne posten bort og vi har de ekstra 10 minuttene vi trenger for individuell rapportering mot slutten (kfr. Trondheim mai 08) Vi må ha tape for å henge opp presentasjonen (flipoverark) etter hvert som disse leveres. Ultrakort ppt-presentasjon (ikke under noen omstendighet mer enn 7 minutter) der vi ønsker velkommen, presentere Teknas fremsynsprosjekt, plasserer dette arrangementet i prosjektet og gir et riss av programmet for dagen. Litt om hva vi håper vi skal ut av dette for Tekna (Oppmerksomhet). (Plansje 1-8) Deltakerliste og gruppeinndeling må være klar på forhånd, se ovenfor. Under denne posten omfordeles deltakere mellom bordene dersom det er stort forfall. Alle bord må ha minst seks deltakere. Deltakerlisten korrigeres i forhold til faktisk deltakelse og plassering. (Vurder om det bør være to rapportører på hver oppgave) Vi gjør rede for hva de enkelte rollene innebærer og krav til innholdet i en rapport fra gruppearbeidene (egen ppt-presentasjon). Motivere deltakerne for å ta dette spøkefullt alvorlig. Streng egendisiplin. Sette tonen ved å holde tidsrammen! Rommet er organisert med bord med fra 6 til 8 deltakere = en gruppe. Gruppedeltakerne tildeles roller slik at alle deltakere minst en gang har hatt ansvar for tid, å styre ordet eller lage rapport i de tre eller fire gruppearbeidene der dette er aktuelt. Liste med deltakerens tilordning til grupper og roller kan med fordel henges opp i møterommet (T1=styre tid i første gruppearbeid, O1 ordstyrer i samme osv. 4

5 15 min Det er langt frem til 2040! Litt om deg og hvor du er! Stram ppt- presentasjon som omfatter: Tilbakeblikk 1976 og hva man da ikke så Fantasifullt fremsyn på boliger, arbeidsliv, fritid, reise Litt om livsløp og stigende levealder. Vi forutsetter at alle som er til stede er aktive også i 2040!!! Motivasjon Dette gjelder dere! Streng egendisiplin. Sette tonen ved å holde tidsrammen! Har vi mistet tid under organiseringen over bør vi ta dette igjen her. (Plansje Gjør et utvalg) min Idéutvikling: Arbeid og arbeidsplass 2040? 3 min Oppgavepresentasjon ppt-oppgavepresentasjon, som introduserer en assosiasjonsoppgave der vi skal bygge på hverandres assosiasjoner (Plansje 25-26) 5 min Personlig livsløpsøvelse og status min Arbeid og arbeidsplass Individuelle vurdering 5 min Oppgavepresentasjon og opplegg for arbeidet. 20 min Arbeid og arbeidsplass Gruppeoppgave Individuell oppgave. Ved bordet. Bruk 5 min på å tenke og notere ned stikkord for hvordan du tror en arbeidsplass tilsvarende din vil være i Når vi sier fra skal dere bytte bord. Individuell oppgave. Assosier videre rundt arbeidsplassen i 2040 med utgangspunkt i de stikkordene du nå har framfor deg. ppt-oppgavepresentasjon i forhold til opplegget nedenfor. Oppfordre fremdriftsstyrer til å passe tiden og sørge for fremdrift. Ordstyrer får beskjed om å fordele post-it-lapper til deltakerne og passe på at alle slipper til med sine meninger. Vi har kort tid så innleggene rundt bordene må være korte. (Plansje 27 28) Gruppen skal sammen få frem et generelt bilde av hvordan arbeid og arbeidsplass vil arte seg i Bildet bør så langt tiden rekker si noe om arbeidstiden (når og hvor lenge man arbeider), hvordan arbeidet og arbeidsdagen er organisert, hvordan arbeidsplassen fysisk er utformet og hvilke arbeidsredskaper man har. Ordstyrer bør oppfordres til å stille spørsmål slik at alle forhold blir dekket og samtidig se til at alle slipper til med sine innspill. Rapportør(ene) tar notater. 5

6 5 min Oppsummering Ideene oppsummeres og kommenteres. Rapportør(ene) refererer sine notater og noterer kommentarer. 10 min Rapporten utformes Rapport utformes av rapportør(ene). Her kan vi eventuelt ha laget et format på rapporten som skal følges. Rapportør(ene) arbeider. Øvrige gruppemedlemmer strekker på beina i 10 minutter) min Idéutvikling: Bo og bolig 2040? 5 min Oppgavepresentasjon og opplegg for arbeidet. 5 min Bo og bolig 2040 Individuell oppgave 20 min Bo og bolig Gruppeoppgave ppt-oppgavepresentasjon i forhold til opplegget nedenfor. Huskeliste for hvordan man arbeider i kreative grupper. Oppfordre fremdriftsstyrer til å passe tiden og sørge for fremdrift. Ordstyrer får beskjed om å fordele post-it-lapper til deltakerne og passe på at alle slipper til med sine meninger. Vi har kort tid så innleggene rundt bordene må være korte. (Plansje 29 30) Individuell oppgave. Noter på bordet foran deg stikkord for hvordan du tror du vil bo og hvordan din bolig vil se ut i Gruppen skal sammen få frem et generelt bilde av hvordan bolig og boform vil arte seg i Bildet bør så langt tiden rekker si noe om boligen er innredet, hvilke aktiviteter som foregår der, hvordan nærmiljøet umiddelbart rundt boligen er og hva man foretar seg der. Ordstyrer bør oppfordres til å stille spørsmål slik at alle forhold blir dekket og samtidig se til at alle slipper til med sine innspill. Rapportør(ene) tar notater. 5 min Oppsummering Ideene oppsummeres og kommenteres. Rapportør(ene) refererer sine notater og noterer kommentarer. 6

7 10 min Rapporten utformes Rapport utformes av rapportør(ene). Her kan vi eventuelt ha laget et format på rapporten som skal følges. Rapportør(ene) arbeider. Øvrige gruppemedlemmer strekker på beina i 10 minutter). Rapportene henges opp ved bordene slik at de er synlig fra hele salen. 20 min Rapportene fra arbeid og bolig presenteres Rapportene presenteres av rapportørene, først arbeid, så bolig, gruppe for gruppe. Oppklarende spørsmål og kommentarer så langt tiden rekker min Valg av scenarier for videre arbeid? 1 min Introduksjon av gruppearbeid i tre trinn (4-5 min pr trinn) På veggen henger nå to til fire beskrivelser av fremtidige samfunn. Hva heter de? 1. Gruppedeltakerne hver for seg skriver forslag til navn på gul lapp 2. Lappene henges på veggen og presenteres for de andre 3. Gruppen blir enig om navn på sitt scenario 14. min Sett navn på Scenariene. Vi styrer tiden her ved å markere utløpet av 60 min Idéutvikling: Hvordan reiser i 2040? 5 min Oppgavepresentasjon og opplegg for arbeidet. 5 min Reiser 2040 Individuell oppgave ppt-oppgavepresentasjon i forhold til opplegget nedenfor. Oppfordre fremdriftsstyrer til å passe tiden og sørge for fremdrift. Ordstyrer får beskjed om å fordele post-it-lapper til deltakerne og passe på at alle slipper til med sine meninger. Vi har kort tid så innleggene rundt borden må være korte. (Plansje 31 33) Individuell oppgave. Noter på bordet foran deg stikkord for hvordan du tror du vil reise til daglig i hver femminutters periode. 7

8 20 min Reiser Gruppeoppgave Gruppen skal sammen få frem et generelt bilde av hvordan reiser i hverdagen vil arte seg i Bildet bør si noe om transportmidler (inkl. bena) som benyttes, hvor langt og hvor lenge en reiser, hva man gjør mens man reiser og hvordan det oppleves, evt. variasjon i reiseopplegget. Her er det lov til å være kreative. Ordstyrer bør oppfordres til å stille spørsmål slik at alle forhold blir dekket og samtidig se til at alle slipper til med sine innspill. Rapportør(ene) tar notater. 5 min Oppsummering Ideene oppsummeres og kommenteres. Rapportør(ene) refererer sine notater og noterer kommentarer. 10 min Rapporten utformes Rapport utformes av rapportør(ene). Her kan vi eventuelt ha laget et format på rapporten som skal følges. Rapportør(ene) arbeider. Øvrige gruppemedlemmer strekker på beina i 10 minutter). Rapporten henges opp ved bordene slik at de er synlig fra hele salen. 15 min Rapportene presenteres Rapportene presenteres av rapportørene. Oppklarende spørsmål og kommentarer så langt tiden rekker min Individuell rapport 3 min Introduksjon Alle deltakere får et blankt ark markert med gruppens scenarie-navn og oppfordres til å rapportere i stikkordsform evt. med tegning i løpet av 7 min. synspunkter fra gruppearbeidet som de mener bør komme med i den korte rapporten vi skal lage fra samlingen og som ikke fremgår direkte av presentasjonen på veggen.. (Plansje 34) 7 min Rapportering Individuell rapportering Vi styrer tiden og samler inn arkene når syv minutter er gått. 8

9 min Oppsummering Hva skjer videre? Vi sier hva som nå må skje (ppt-presentasjon): Vi vil lage en kort rapport fra samlingen som vil bli lagt ut på nettsiden. Alle deltakere vil få melding om dette. Kommunikasjonsansvarlig avdelingen vil få en kort artikkel som kan være utgangspunkt for kontakt med pressen. Vi vil på bakgrunn av rapporten lage en enkét på nett som alle medlemmer i avdelingen vil bli invitert til å svare på. Når alle samlingene (i alle byene) er gjennomført vil vi lage en samlerapport som vi vil legge ut på nettsiden, samtidig som vi lager utkast til medieutspill i hver by. (Kommunikasjonsansvarlig i avdelingen vil få dette materialet) min Evaluering og takk for innsatsen. (Plansje 35 og 36) Oppfordre til tilbakemeldinger på opplegget fra salen. Takke for innsatsen. 9

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

HÅNDBOK. for videregående skoler

HÅNDBOK. for videregående skoler HÅNDBOK for videregående skoler Denne håndboken er utarbeidet for å gi deg som skolekoordinator en innføring i hva Global Dignity Day er og hva ditt ansvar som skolekoordinator innebærer. Håndboken, vedleggene

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Styrekurs for studentforeninger. Forord

Styrekurs for studentforeninger. Forord Styrekurs for studentforeninger Forord Styrekurset har nå vært et hjelpemiddel for studentforeninger tilknyttet SiO i snart halvannet år og tilbakemeldingene har så langt vært udelt positive. Vi håper

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Modul 2:Kurs i avtaleforståelse. Lærerveiledning til. Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold 8. -9. oktober 2012

Modul 2:Kurs i avtaleforståelse. Lærerveiledning til. Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold 8. -9. oktober 2012 Lærerveiledning til Modul 2:Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold 8. -9. oktober 2012 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Plan for tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Hvilken metode? Hvilken metode?

Hvilken metode? Hvilken metode? Hvilken metode? Tjenester er komplekse og designprosessen likeså. Da er det godt å få litt hjelp på veien.. Dette kortet hjelper deg å velge riktig metode til riktig formål i prosessen! Hvilken metode?

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

RÅD OG VINK for kursledere og instruktører

RÅD OG VINK for kursledere og instruktører RÅD OG VINK for kursledere og instruktører Til deg som skal undervise! Skal du være instruktør eller lærer for en studiering? Det er mange hensyn å ta når du skal undervise. Selv om du har mye kunnskap

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr 4

Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr 4 Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr 4 To scenarieskisser for arbeid, boform og reiser 2040 utviklet i Trondheim i mai 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap Informasjonshefte for student- og læringsassistenter En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap FORORD Velkommen som læringsassistent/studentassistent ved

Detaljer

POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT

POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT ET 13 UKERS BEHANDLINGSTILBUD Helge Molde Psykologspesialist, PhD. Ingjerd Meen Lorvik Psykologspesialist BORGESTADKLINIKKEN

Detaljer

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp?

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp? SMARTcamp! SMARTcamp kan inngå som 1 av de 5 Regnmakeraktivitetene som må gjennomføres før skolen blir en Regnmakerskole. Ved å ta i bruk SMARTcamp som aktivitet slår man to fluer i en smekk, nemlig å

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna

Teknologisk Fremsyn i Tekna Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr. 4 To scenarieskisser for arbeid, boform og reiser 2040, utviklet i Trondheim i mai 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no

Detaljer

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess 5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt. 7 0133 Oslo Telefon

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Male- samtalegrupper

Male- samtalegrupper Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Øst (RVTS-Øst) Veiledermanual Male- samtalegrupper For enslige mindreårige asylsøkere 2013 Grethe Savosnick Spesialrådgiver

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Studiehefte for KURSVERTER 2 Innhold Innledning... side 4 Hva er en kursvert og hvorfor trenger vi egne kursverter? Spørsmål til diskusjon Organisering av kursvertordningen... side 5 Spørsmål til diskusjon

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Jeg! Studieleder 2015

Jeg! Studieleder 2015 Jeg! Studieleder 2015 www.frp.no - facebook.com/fremskrittspartiet 1 Kjære Studieleder! Dette heftet tar for seg de viktigste oppgavene til en studieleder. Din jobb er å sette deg godt inn i dine ansvarsområder

Detaljer