Detaljregulering for gnr. 162, bnr. 24 og 31 på Englemoen. Kvinesdal kommune Detaljregulering for gnr. 162, bnr. 24 og 31 på Englemoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1037-2013006 Detaljregulering for gnr. 162, bnr. 24 og 31 på Englemoen. Kvinesdal kommune Detaljregulering for gnr. 162, bnr. 24 og 31 på Englemoen"

Transkript

1 Kvinesdal kommune Detaljregulering for gnr. 162, bnr. 24 og 31 på Englemoen PLANBESKRIVELSE Dato: Revidert: plankart, planid, bestemmelser m.m.(endring angitt på gul bunn) Olav Torgersen pb FEDA Telefon: Mail: 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1, Generelt side Planid. og navn 1.2 Størrelse og beliggenhet 1.3 Eiere og planlegger 1.4 Formål og overordnet målsetting 2. Planstatus og rammebetingelser side Overordnet plan for området 2.2 Godkjente regulerings- og detaljplaner for området 3. Bakgrunn for at det utarbeides reguleringsplan side Gjeldene planer 3.2 Eiernes søknad om mindre endring av gjeldene detaljplaner 4. Planprosessen side Kontakt med kommunen 4.2 Melding om planstart 4.3 Innkomne merknader/innspill 4.4 Vurdering/kommentarer til merknader/innspill 5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold side Generelt (Historie bruk, kulturmiljø, landbruk og landskapsbilde) 5.2 Kanaler/dige 5.3 Arkeologisk registrering 5.4 Naturmangfold og forurensing 5.5 Skredfare 5.6 Nærmiljø, veg/transportnett, friluftsliv/lekeplassdekning 6. Beskrivelse av planen og endringer som er gjort i forhold til gjeldene planer m.m. side Målsetting 6.2 Arealdisponering 6.3 Boligbebyggelse 6.4 Lekeplass 6.5 Kjøreveg og fortau 6.6 Turveg 6.7 Friluftsformål 6.8 Tilgjengelighet 6.9 Utbyggingsavtale 6.10 Risiko og sårbarhet 6.11 Barn og unge 7. Planbestemmelser side Reguleringsplan Vedlegg: a. Melding om oppstart av planarbeidet 1. - Annonse i Agder, datert Brev datert sent naboer: Martin Gullestad, Tormod Gullestad,Sojja M Gullestad Dybdahl, Jan Erik Aamot, Norris Amodt, Aud-Gunn og Odd Konsmo 3. - Melding til offentlige instanser, datert b. Innkomne merknader/innspill 1. Fylkesmannen v/miljøvernavdelingen, datert NVE, datert Agder Energi Nett AS, datert Statens vegvesen, datert Vest-Agder Fylkeskommune, datert Jan Erik Aamot, mail med vedlegg datert 25.11,13 7. Ask Architects, datert Irving Danielsen, datert c. Rapport fra Arentz & Kjellesvik (Vurdering av rasfare) datert d. Fylkeskonservatoren,Vest-Agder fylkeskommune datert

3 1. Generelt 1.1 Planid. og navn Planid: Navn: Detaljregulering for gnr. 162, bnr. 24 og 31på Englemoen. 1.2 Størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter deler av 162, bnr 24 og 31og er på i alt 15,4 da. Området ligger på Englemoen like nord for Liknes sentrum, ca. 900 meter fra Torget på Liknes. 1.3 Eiere og planlegger Juma Eiendom AS er eier av bnr. 24 og Sigfred Gunnar Gotheim eier bnr. 31. De har inngått samarbeid for utvikling av detaljplan for delen av eiendommene som i offe4ntlige planer er avsatt til boligformål. Grunneierne har engasjert Olav Torgersen til å utarbeide detaljert reguleringsplan. 1,4 Formål og målsetting Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbygging med adkomstveger og felles lekeareal. Planen skal legge forholdene til rette for frittliggende småhusbebyggelse tilpasset til dagens sentrumsnære utbyggingsbehov. I størrelse og formspråk skal bebyggelsen søkes tilpasset etablert bygningsmiljøet i området. 2. Planstatus og rammebetingelser 2.1 Overordnet plan for området I gjeldende kommunedelplan for Liknes er deler av eiendommene avsatt til boligformål. Utsnitt av kommunedelplanen for Liknes 2.2 Godkjente regulerings- og detaljplaner for området Reguleringsplanen for Åmodt/Englemoen ble godkjent Denne planen gjelder for utbygging for eiendommene gnr. 162 og bnr. 24 og 31. Planen som viser at det kan bygges boliger på eiendommene, er en flateplan hvor det forutsettes at det må lages detaljplaner før utbygging kan skje. 3

4 Deler av gnr. 162, bnr. 24 som ligger nord for ny Dugeveg (A) inngår i tomtedelingsplanen datert Det er ikke detaljplan for en del av eiendommen som ligger på sørsiden av ny Dugeveg (B). Bnr. 31 boligdel ligger i sin helhet innen Bebyggelsesplan for Englemoen, vedtatt (C). Reguleringsplan for Ny Dugeveg ble vedtatt som mindre endring Bakgrunn for at det utarbeides reguleringsplan 3.1 Gjeldene planer Som nevnt i pkt. 2.2 er det detaljplaner for den del av eiendommene bnr 24 og 31 som ligger på nordsiden av Ny Dugeveg. Vegen med tekniske anlegg ble ferdig i mai Det dannet grunnlag for at boligbygging i området kan starte. I planene er det lagt opp til felles adkomstveg for bnr. 24 og 31 fra Dugeveg. Eierne ble derfor enig om felles utbygging. 3.2 Eiernes søknad om mindre ending av gjeldene planer I gjeldene detaljplan er det inntegnet felles lekeplass for bnr. 24, 31, 562, 632 og 90. den ligger i sin helhet på bnr. 31. En av boligtomtene er ca. ¼ av tomta på bnr, 632 mens ca. ¾ ligger på bnr. 31. Eier av bnr. 632/562 så ikke for seg utbygging på sitt område i overskuelig framtid og var derfor ikke interessert i å kjøpe seg inn i lekeplassen eller å selge del av eiendommen til tomtegrunn til eier av bnr. 31. Det går en kanal (dike) i øst-/vestlig retning over eiendommene bnr. 24 og 31 med utløp i Kvina. Øst for bnr. 31 er kanalen lagt i rør over flere eiendommer. Kanalen kan derfor ikke stenges. Detaljplanene har ikke tatt hensyn til dette og hus er inntegnet over kanalen. På grunn av ovennevnte er det ikke mulig å bygge ut etter gjeldene planer. Eierne av bnr 24 og 31 utarbeidet derfor en felles plan for mindre endringer av gjeldene planer. Planforslaget ble oversendt kommunen til behandling. I høringsprosessen innkom det flere klager fra beboerne langs Dugevegen på forslaget. I brev av ble saken derfor trukket av tiltakshaverne med begrunnelse av at det forelå innvendinger mot endringene fra berørte naboer og at de derfor vil komme tilbake med ny reguleringsplan for området i tråd med plan- og bygningsloven. 4

5 4. Planprosessen 4.1 Kontakt med kommunen Oppstartsmøte med kommunen ble holdt Planide, planavgrensing, planprogram, KU, ROS, oppstartsmelding, utbyggingsavtale, krav til planforslag, kartgrunnlag m.m. ble gjennomgått. Plan og miljøenheten har senere anbefalt at den del av bnr. 24 som ligger på sørsiden av ny Dugeveg burde inngå i planområdet for feltene 11 og 12 i reguleringsplanen Åmodt/Englemoen av Dette ble drøftet i møte med plan og miljøenheten hvor grunneier konkluderte med at varslet plangrense blir opprettholdt. Han mente at tiltakene på bnr 24 ikke ville få konsekvenser for planleggingen av feltene 11 og 12. Utsnitt av plan fra Melding om planstart Melding om oppstart av planarbeidet ble sendt berørte naboer og offentlige innstanser i siste del av oktober 2013.og annonse om dette stod i Agder Det ble beskrevet at formålet med planen er å tilrettelegge for boligbygging (frittliggendeog konsentrert småhusbebyggelse med adkomstveger, felles lekeareal og skogsveg). Planlagte boliger vil ligge innen områder som er avsatt/regulert til boliger i kommuneplanens arealdel (vedtatt ) og reguleringsplan for Åmodt/Englemoen (vedtatt ). Eventuelle innspill bes gitt innen Planområdet vist på kart Kopi av meldingsvarslene er tidligere sendt kommunen men følger som også som trykt vedlegg (a). 5

6 4.3 Innkomne merknader/innspill Innen fristen var det innkommet følgende merknader/innspill. Offentlig innstanse - uttalelsene følger som vedlegg 1. Fylkesmannen v/miljøvernavdelingen, datert vedlegg b 1 2. NVE, datert vedlegg b 2 3. Agder Energi Nett AS, datert vedlegg b 3 4. Statens vegvesen, datert vedlegg b 4 5. Vest-Agder Fylkeskommune, datert vedlegg b 5 a,b Private - uttalelsene 3-5 følger som vedlegg 1. Jan Erik Aamot, mail datert Rolf Arne Ditlefsen, mail datert Jan Erik Aamot, mail med vedlegg datert 25.11,13 -vedlegg b 6 a,b,c 4. Ask Architects, datert vedlegg b 7 5. Irving Danielsen, datert vedlegg b Vurdering/kommentarer til merknader/innspill Fylkesmannen v/miljøvernavdelingen Fylkesmannens innspill er vurdert hovedpunktene 5 og 6 og spesielt i pkt. 5.4, 5.5, 5.6, 6,8,6.10 og NVE Det vises til at planområdet inngår som aktsomhetsområde for snøskred i Skrednett. På den bakgrunn er det gjennomført en snøskredvurdering. I tillegg er det gjort vurdering av steinsprang i samme område. Rapporten som er omtalt i Planbeskrivelsen pkt og 6.10 danner grunnlag for tiltak i området. Agder Energi Nett AS En har vært i kontakt med Agder Energi Nett AS og de har opplyst at nettstasjon vil bli plassert utenfor planområdet. Grunneiere har lagt trekkrør for nødvendige kabler fram til planområdet. Statens vegvesen Nevnte gang/sykkelvegforbindelser beskrives og vurderes i Planbeskrivelsen og spesielt pkt Vest-Agder Fylkeskommune Når det gjelder gang/sykkelveg er det vurderes i planbeskrivelsen og spesielt pkt Det er foretatt arkeologiske registreringer i regi av fylkeskonservatoren sommeren Det ble ikke gjort funn. Dette går fram av planbeskrivelsen pkt Jan Erik Aamot, mail datert 05.11,13 og Rolf Arne Ditlefsen, mail datert Disse har fått svar på forespørslene via mail på tidligere tidspunk. Jan Erik Aamot, mail med to vedlegg fra beboere i nærområdet datert 25.11,13 samt Irving Danielsen, datert Endring av utnyttelse m.m. Bland annet på bakgrunn av innspillene fra naboer vil en i plan gå bort fra å regulere deler av området til konsentrert bebyggelse. Det var en del av endring som ble gjort i søknaden om mindre endring av gjeldene planer. Søknaden ble trukket etter protester fra nabolaget. 6

7 I planforslaget vil en legge opp til samme reguleringsformål som i dag (Frittliggende Småhusbebyggelse tidligere kalt Frittliggende boliger). Utnyttelsen av den enkelte tomt vil bli tilpasses bebyggelsen som er ført opp etter reguleringsplanen for område ble vedtatt i Reguleringsbestemmelsene fra 1980 angir en utnyttelse på 0,15, som senere vedtatt økt til 0,20. Utnyttingsgraden for eksisterende boliger varierer fra ca. 0,15 til ca. 0,35. Den form for bestemmelse av utnyttelse som var på 1980 årene er ikke lengre tillat for nye planer. Nå er det mest naturlig å bruke prosent bebygget areal - % BYA for frittliggende boliger. Ut fra gjeldene kriteriene for beregning av % BYA er en kommet fram til at eksisterende bebyggelse ligger mellom % BYA= ca.0,18 og ca.0,35. Gjennomsnittet % BYA =ca. 0,26. Det foreslås i planen at det tillates bebygget areal på % BYA= 0,25. Etter gjeldene plan for Englemoen kan det oppføres eneboliger, enebolig med utleiedel eller tomannsbolig. De fleste boligene som er oppført til nå er rene eneboliger, men det er også boliger med utleiedel. Ny boliger kan bli tomannsboliger. Det er vel også mulig å bygge om eksisterende bygg til tomannsboliger. Eiendommene bnr 24 og 31 er som tidligere nevnt foreslått regulert til Småhusbebyggelse. Det gir samme mulighet for bygging som i gjeldene planer. Utforming av terreng og boliger Det foreslås at størrelse og formspråk på nye boliger skal tilpasses etablert bygningsmiljø. Bestemmelser om takform og høyder er de samme som i gjeldene planer. På grunn av overvannsproblemer vil det bli foreslått at terrenget løftes opptil ca. en meter. Det vil si at det vil bli en terrengstigning fra Dugeveg og inn ca. 70 meter på en meter. Jordskifte m.m. Det er korrekt at Juma Eiendom ikke har vært representert under jordskifte behandlingene. De har gått ut fra at jordskiftet innarbeidet de tomter som var med i reguleringsplanen. De hadde på dette tidspunkt ingen planer om eventuell endring/økning av utnyttelsen. I jordskiftet er det lagt opp til bestemmelser vedrørende endring. Ved eventuelle økninger av tomter som tilknyttes vegen må de betale seg inn i vegen. Det vil da bli en tilbakebetaling til de som allerede har innbetalt. Juma Eiendom vil betale for en event. økning av tomtetallet. Det er svært forunderlig at Jan Erik Aamot skriver under på at alle har betalt seg inn etter gjeldene plan nå en av hans tomter bnr. 575 ikke er medtatt i jordskiftet. Det gjelde (på nordsiden av Ny Dugeveg) også for ny tomt på bnr. 59. Begge tomtene har etter gjeldene planer adkomst fra Dugevegen. På sørsiden av Dugevegen er det flere eiendommer som er hold utenom jordskiftet. Lekeplass Lekeplassen skal som i gjeldene plan være felles for tilstøtende tomter og ikke et offentlig friområde for hele Englemoen. De områder må opparbeide egne felles lekeområder i tråd med gjeldene planer. I pkt. 3.2 er det redegjort for samarbeidet om lekearealet. Ask Architects, datert Det vises til beskrivelsen og spesielt pkt

8 5. Beskrivelse av planområde, eksisterende forhold 5.1 Generelt (Historie bruk, kulturmiljø, landbruk og landskapsbilde) Planområdet ligger på begge sider av Ny Dugeveg, som ble ferdig opparbeidet i mai Største del av planområdet har vært/er dyrket mark. På sørsiden av vegen er det fortsatt grasproduksjon. På nordsiden blir det lett stående overvann og i de senere år har det meste av arealene ikke vært i produksjon. Deler av dyrket mark er nå gjengrodd med krattskog. Foto over planområdet og heia bak. Skråbakken/fjellpartiet mot nord er skogkledd på bnr 24. For en del av tilstøtende areal på bnr 31 er de store trær hugget og ny krattskog er etablert. På bnr. 31 i grensen mot bnr 24 er det en skogsveg som skrår over mot vest der terrenget stiger og går opp like bak bolig på bnr 632 (boligen på bildes høyre side). Skogsvegen går over områder som ofte er dekket av overvann. Tilstanden på vegen tyder på at det er lenge siden den har vært i bruk. 5.2 Kanaler/diger Det går en kanal (dike) i øst-/vestlig retning over eiendommene bnr. 24 og 31 med utløp i Kvina. Øst for bnr. 31 er kanalen lagt i rør over flere eiendommer. Overvann fra eiendommer øst for bnr. 31 kommer også ned skogsvegen og renner mot diget. 5.3 Arkeologisk registrering Fylkeskonservatoren befarte området og konkluderte med at det måtte foretas arkeologiske registreringer for å avklare om tiltak i området ville være i konflikt med automatiske fredete kulturminner. Registreringene ble gjennomført 19 og 20 juni Det ble anlagt 10 sjakt og det ble ikke funnet arkeologisk strukturer etter automatisk fredet kulturminner. Fylkeskonservatoren har frigitt området til utbyggingsformål - se vedlegg d. 5.4 Naturmangfold og forurensing Det er ikke oppført noen registreringer av funn/observasjoner fra området i Naturbasen. Det er heller ikke fremkommet opplysninger som skulle tyde på at dt skulle befinne seg arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av nevnte registreringer. Bruken av området har vært skog-/landbruk. Det er ikke tegn på at det er skjult forurensing. Ny Dugeveg som grenser til planområdet vil når området er utbygget betjene ca. 30 boligtomter. Trafikkstøyen vil ligge under grenseverdiene. 8

9 5.5 Skredfare I følge aktsomhetskart fra NVE merket Snøskred ligger påtenkt boligfelt i avmerket utløpsområde for snøskred. ARENZ & KJELLESVIK AS er engasjert til å foreta en rasvurdering. I rapporten datert konkluderer de med at både terreng- og klimaforholdene tilsier liten eller ingen fare for snøskred. Det betyr at den innlagte aktsomhetssone ikke er relevant for snøskred. Forutsetningen er basert på at dagens vegetasjon på terrenget som strekker seg bak den fremre fjellskrenten beholdes. ARENZ & KJELLESVIK AS har også vurdert fare for steinsprang. I rapporten er det forslag til tiltak og det er lagt inn en sikkerhetssone i bakkant av eiendommene for å markere tillatt byggegrense. På bakgrunn av rapporten er planområdet utvidet til å omfatte områder som det må gjøres tiltak i for å hindre ras. Utvidelsen er på de samme eiendommene og endrer ikke arealbruken fra det som er i dag og er i tråd med arealanvendelse som kommuneplanen angir. Hele rapporten følger som vedlegg (c ). 5.6 Nærmiljø, veg/transportnett, friluftsliv/lekeplassdekning Nærmeste barnehage, Sentrum barnehage, ligger ca meter i luftlinje fra planområde. Det er noenlunde lik avstand til Liknes barneskole. Foretningsområdet Tyssen ligger 400 meter fra området. Sikker gangvegforbindelse til Tyssen er på ca.1200 meter og ca, 1500 meter til Liknes. Det er ca. 100 meter gangavstand til bussvegforbindelse ved fylkesveg 465. Ingen del av planområdet er benyttet til lek-/friluftsaktiviteter. I skogsområdet nord for planområdet er det gode muligheter for turgåing. Det er ingen lekeplasser i nærmeste nærområde. I gjeldene reguleringsplaner er det avsatt offentlig lekeplass like syd for felt BFS1 og et større offentlig lekeområde ca. 500 meter mot øst. Områdene er ikke opparbeidet. 9

10 6. Beskrivelse av planen og endringer som er gjort i forhold til gjeldene planer m.m, 6.1 Målsetting Planen skal legge forholdene til rette for frittliggende småhusbebyggelse tilpasset til dagens sentrumsnære utbyggingsbehov. I størrelse og formspråk skal bebyggelsen søkes tilpasset etablert bygningsmiljøet i området. Grunneiers ønsker, innkomne merknader/innspill og planfaglig vurderinger er grunnlaget for utforming av planen og tilrettelegging av et godt bomiljø. 6.2 Arealdisponering Planområdet er på m² og er disponer slik: Boligbebyggelse Frittliggende småhusbebyggelse, (BFS1 BFS3) A= 8710 m² Lekeplass, (f_lek) A= 370 m² Kjøreveg (o_veg1 2) A= 996 m² Fortau (o_sf1) A= 130 m² Annen veggrunn- teknisk anlegg A= 45 m² Turveg (o_turveg) A= 353 m² Friluftsformål (LF 1) A= 5116 m² 6.3 Boligbebyggelsen I planforslaget legges det opp til samme reguleringsformål som i gjeldene reguleringsplan, Frittliggende Småhusbebyggelse. (I gjeldende plan var benevnelsen, Frittliggende boliger.) Byggeområdet er delt opp i 11 tomter som er to tomter mer enn i gjeldene tomtedelingsplan. Tomtene er mellom 650 og 1065 m² og med gjennomsnitt størrelse på 790 m². Det er tilnærmet gjennomsnittstørrelsen på bebygde og planlagte tomter langs Dugevegen for øvrig. Reguleringsbestemmelsene fra 1980 angir en utnyttelse på 0,15, som senere ble økt til 0,20. Den form for bestemmelse av utnyttelse som var på 1980 årene er ikke lengre tillat for nye planer. Det er for spredt bebyggelse naturlig å bruke % BYA. Vi har beregnet at eksisterende bebyggelse på Englemoen som er oppført etter gjeldene plan, har % BYA mellom ca.0,18 og ca.0,35 og med gjennomsnittet % BYA på ca. 0,26. For å tilpasse området til eks. bebyggelse er det i planen lagt opp til og tillatte %BYA= 0,25. Ved utnyttelse på 25 % til bygg og parkering vil det bli godt med uteplass på tomta. Adkomst til alle boliger skal være universell. Etter reguleringsformålet kan det oppføres eneboliger, enebolig med utleiedel eller tomannsbolig på tomtene. Det er de samme muligheter som gjelder for Englemoen i dag. For å tilpasse boligene til eksisterende bebyggelse er det stilt krav om at boligene skal ha saltak. Det er forslått at takvinkel skal ligge mellom 22º og 45º. Mange av eks. boliger har kvist og det foreslås at takoppløft/ark er tillat over 1/3 av mønets lengde. Bestemmelsen på boligens høyde er forslått som i gjeldene plan. Boligene skal plasseres minimum 4 meter fra nabogrense mens garasje kombinert med bod på inntil 50 m² grunnflate kan plasseres en meter fra tomtegrense med unntak av grense mot veg. 10

11 Det skal tilrettelegges for to biloppstillingsplasser pr. boenhet. Hvor parkeringsplassen ikke er i garasje eller carport skal nødvendig parkeringsareal inngår i BYA. I planforslaget er det lagt opp til at kanalen legges i rør over tomtene 3 og 8. Det er angitt en trase på 6 meter hvor det ikke kan bygges eller plantes høye buske/trær. Dette er gjort for at de skal bli plass til oppgraving ved brudd eller lignende. I dag er det et lite terrengfall fra Ny Dugeveg mot åpen kanalen/dige. Det fører til at det i tider er mye overvann i området. For å sikre byggeområdet mot oversvømmelser legges det opp til at området fra Dugevegen (ligger på ca k+ 24) til terrengkote k+ 25 fylles opp slik at det blir gjevt fall i ca. 70 meters lengde. Oppfyllingen vil variere fra ca 0, 2 til ca. 1,0 meter. (I bestemmelsene er det lagt opp til at en bolig i henholdsvis BFS 2 og BFS 3 først bygges ut når det er bygget gangvegforbindelse langs fylkesveg 465 i trå med kommunedelplanen for Liknes. Se mer om begrunnelsen i pkt. 6.9) -går ut i tråd med FV sak 31/ Lekeplass Lekeplass f_lek, er felles for alle boliger i BFS1 BFS3.. Den er plassert sentralt slik at det blir korts mulig avstand fra den enkelte bolig. Lekeplassen noe mindre enn i tidligere plan men skal nå betjene et mindre område. Før det gis innflyttingstillatelse for boligene skal lekeplassen være opparbeidet med egnet utstyr som sandkasse, huske, benk og bord. Adkomst og lekeområdet skal være universell utformet. Eierne i BF1 - BF3 har som eiere ansvar for framtidig vedlikehold. 6.5 Kjøreveg og fortau (Adkomstveg o-veg1 er planlagt i en bredde på 4 meter kjørebane og 1 meter sideareal. Det er lagt til rette for forlengelse av veg mot syd som vist i gjeldene reguleringsplan. Plasseringen er tilpassett eksisterende driftsveg.) -går ut i tråd med FV sak 31/15. Adkomstveg o-veg1 er planlagt i en bredde på 5 meter kjørebane og 1 meter sideareal (annen veggrunn). Vegen er ført helt fram til nabo i sør. På vestsiden er planlagt fortau i 3 meters bredde. Veger og fortau må være opparbeidet før det gis ferdigattest på boliger. Adkomstvege o-veg 2, er planlagt med samme påkoblingspunkt til ny Dugeveg og med samme bredder (4 meter kjørebane og 1 meter sideareal) som i gjeldene detaljplan. Vendehammeren er plassert nærmere enden på vegen for å tilfredsstille dagens krav til brøyting/søppelhenting m.m. Kryssene og vendehammer er dimensjonert for LL+. Kommunaltekniske anlegg forutsettes lagt i vegene. Frisiktsonen er dimensjonert i tråd med Vegnormalen for hastighet på 30 km/t. Frisiktsonene i i kryss mot venstre er på meter. Frisikten i kryss mot høyre er 4 20 meter og ligger i sin helhet innen regulert trafikkområde. 6.6 Turveg I kommuneplanen og reguleringsplanen er dagens skogsveg foreslått som gangveg til framtidig boligområde i nordøst.. Vi mener at det er for bratt terreng til å lage tradisjonell gangveg og anbefaler at vegen reguleres til offentlig turveg. Det foreslås å legge den litt lengre mot nord slik at det i starten blir mindre stigning på vegen og vil få påkoblingspunkt i enden av planlagt boligveg (Veg2). For å få bort overvann fra området må det legges overvannsledninger fram til kanalrørene. 11

12 6.7 Friluftsformål Som beskrevet i pkt 5.5 er det foretatt skred-/ras vurderinger i området. Basert på rapporten fra ARENZ & KJELLESVIK AS er planområdet utvidet etter melding om planen - for å integrere områdene hvor det skal gjøres tiltak og område hvor vegetasjonen skal bevares. Området er regulert til friluftsområde og fareområde. Før bygging tillates må det gjøres rassikringstiltak som beskrevet i rapporten. Vegetasjonen skal bevares. Felling av trær er ikke tillatt med mindre det er av sikkerhetsmessige årsaker 6.8 Tilgjennelighet Adkomst til boligene skal være tilrettelagt for alle. For tomtene 9 og 10 vil adkomstvegen til gårdstunet ha en stigning på inntil 1:10. Adkomst og lekeområdet skal være universell utformet. 6.9 Utbyggingsavtale Området forutsettesutbyggd med veger og tekniske anlegg i trå med offentlige forskrifter og bestemmelser i privat regi. Utbyggerne vil deretter be kommunen overta alle offentlige veger med tilhørende teknisk anlegg Risiko og sårbarhet Det vises til blant annet Sjekkliste for å vurdere potensielle risiko- og sårbarhetsforhold for Området. Det er foretatt skred- og rasfarevurderinger se pkt 5.5 og vedlegg c. Raporten konkluderer med at der må gjennomføres sikring av enkelte steiner og fjerning av noen steiner før utbygging skjer. Dette forholdet er innarbeidet planen og bestemmelsene. I LF1 området er det flere bratte skrenter. De kan være en fare å bevege seg nær kanten mot stup. I hele området bak eksisterende og planlagt bebyggelse på Englemoen er det mange skrenter og stup. En mener det ikke er realistisk å sikre disse med gjerder og lignende. De som eventuelt beveger seg i området må vise aktsomhet. Det er ikke foretatt undersøkelse av radon i grunnen. Sikringen må skje i tråd med teknisk forskrift. Ved mye regn blir det overvann på store deler av byggeområdet. Som beskrevet i pkt. 6.3 forutsetter en at området løftes opptil ca. 1 meter. Området vil også bli drenert via eksisterende kanal og nytt kommunalt overvannsystem. 12

13 Sjekkliste for å vurdere potensielle risiko- og sårbarhetsforhold for området Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Ja Nei Merknad Naturgitte Er området utsatt for snø-, jord, kvikkleire eller steinskred? Se rapport fra Arenz& Kjellesvik AS av forhold Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Tja Ikke etter oppfylling i trå Er det radon i grunnen? Annet (angi) Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? -hendelser på veg -hendelser på jernbane -hendelser på sjø/vann/elv -hendelser i luften Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? -utslipp av giftige gasser/væsker -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? -elektrisitet -teletjenester -vannforsyning -renovasjon/spillvann Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? -til skole/barnehage -til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg etc. -til forretning etc. -til busstopp Brannberedskap: -omfatter området spesielt farlige anlegg? -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? Tidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering -annet (angi) Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Annet (angi) Ulovlig Sabotasje og terrorhandlinger virksomhet - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Dato: med beskrivelse Er ikke undersøkt Nei I LF1 er det stup 13

14 6.11 Barn og unge I området er det planlagt en sentralt beliggende felles lekeplass. Denne skal ha universell utforming/ adkomst og være ferdig opparbeidet med utstyr før boligene innflyttes. Det bygges turveg som går over i en skogsveg. Denne går opp i skogsområdet som er et benyttet friluftsområde. Langs Nye Dugeveg er det avsatt fortau som fører til gangvegforbindelse mot øst. Det er den vegen skolebarn i dag må følge til Liknes skole på/langs gangveg eller lite trafikkert boligveg på kartet merket alt 1. Til våren vil gangvegforbindelsen på begge sider av gangbroen over Litlåna - alt. 2 - bli ferdigstilt. Da vil det bli en kortere og sikrere (mindre antall krysninger og langs mindre trafikkerte veger) forbindelse fra hjem til skole m.m.. Det mangler ca. 300 meter med gangveg langs fylkesveg 465 fra Dugevegen mot syd. Det er ingen konkrete planer for hvor den eksakt vil ligge eller når den blir bygget. Denne vegen er vist som alt. 3 på kartskisse. Vegen mellom boligfelt og skole vil være henholdsvis: alt 1= ca m, alt 2: ca m og alt 3: ca 1650 m. Alt. 2 vil være den mest trafikksikre løsning fra hjem til skole samt stadionområdet i Faret. Alt.3 vil være best løsning for forbindelse mellom hjem og Liknesområde. Da ny Dugeveg ble bygget ut var det med tanke for at de boliger som var planlagt skulle kunne bygges ut. Ved endring av planen for Dugevegen var det ikke krav om at gangvegforbindelsen langs fylkesveg 465 måtte bygges før boliger ble bygd. Det var heller ikke krav om rekkefølgebestemmelser. En mener derfor at det er riktig at det antall tomter som var i gjeldene planer bør kunne bygges ut straks. (I planen er det foreslått at de to tomter er mer en i gjeldene plan først kan bygges ut etter det er bygget gangvegforbindelse i området ved fylkesveg 465.) -går ut i tråd med FV sak 31/15 14

15 Kvinesdal kommune Detaljregulering for gnr. 162, bnr. 24 og 31 på Englemoen Planid: Planbestemmelser Planen datert , revidert Bestemmelsene datert , revidert Planens målsetting Reguleringsplanen skal legge forholdene til rette for frittliggende småhusbebyggelse tilpasset til dagens sentrumsnære utbyggingsbehov. I størrelse og formspråk skal bebyggelsen søkes tilpasset etablert bygningsmiljøet i området. 2 Planområdet Planområdet er delt i to deler. Innen regulert områder som er vist med reguleringsgrenser skal arealet disponeres som vist på plankartet. Reguleringsplanen omfater følgende reguleringsformål: Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5 pkt 1.) - Boligbebyggelse Frittliggende småhusbebyggelse, (BFS1 BFS3). - Lekeplass, (f_blk!) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5 pkt 2.) - Kjøreveg, (o_skv1 2) - Fortau, (o_sf1) - Annen veggrunn- teknisk anlegg Grønnstruktur (PBL 12-5 pkt 3.) - Turveg, (o_gt1) Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL 12-5 pkt 5.) - Friluftsformål, (LF 1) Hensynssone a.1 Sikringssoner (PBL 12-6) - Frisiktsone, (H140_1 og 2)) - Andre sikringssoner byggeforbud, (H190_1-3) Hensynssone a.3 Faresoner (PBL 12-6) - Ras- og skredfare (310_1) 15

16 3 Bebyggelse og anlegg 3.1 Boligbebyggelse Frittliggende småhusbebyggelse, BFS1 BFS3. 3.1a Innenfor de på planen angitte byggegrenser tillates oppført frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende garasje/uthus. Maksimalt bebygget areal % BYA= 25%. Boligene skal plasseres minimum 4,0 meter fra nabogrense. Adkomst til boligene skal være universell. Boligene skal ha saltak og takvinkel mellom 22º og 45º. Takoppløft/ark er tillat over 1/3 av mønets lengde. Maksimalt tillatt gesimshøyde for bolig er 6,0 meter over lavest planert nivå ved bolig. Boligens mønehøyde skal ikke overstige 8,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng ved bolig. Der det bygges takoppløft eller ark, kan gesimshøyden være inntil 0,5 meter under maksimalt tillat mønehøyde. 3.1b Innenfor hver tomt tillates det oppført garasje kombinert med bod på inntil 50 m² grunnflate. Maksimalt tillatt gesims- og mønehøyde over planert gjennomsnittsnivå er på henholdsvis 4,0 og 6,5 meter. Garasjen kan plasseres inntil en meter fra nabogrense og der garasje har parallell innkjøring med veg kan garasje plasseres 1 meter fra tomtegrense. -går ut i tråd med FV sak 31/15 med unntak av grense mot veg. 3.1c Det skal tilrettelegges for to biloppstillingsplasser pr. boenhet. Hvor parkeringsplassen ikke er i garasje/carport skal nødvendig parkeringsareal inngår i BYA. 3.1d Eksisterende kanal skal legges i rør over tomtene 3 og 8. Rørene plasseres midt i sikringssonen H Lekeplass, f_blk1 Området f_lek 1 er felles lekeareal for områdene BF1 BF3. Lekeplassen skal tilrettelegges for barn og gi egnet utstyr som sandkasse, huske, benk og bord. Adkomst til lekeapparatene skal være universell. 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5 pkt 2.) 4.1 Kjøreveg, o_skv1 2 Veg SKV1 skal være 5 meter og med 1 meters sideareal (annen veggrunn mot øst). Veg SKV2 skal ha en bredde på 4 meters kjørebane og med 1 meters skulder/sideareal. Kryss og snuplass dimensjoneres for kjøretøytype LL+ (brannbil/søppelbil). Høyde på vegen skal være som angitt på planen og med maksimal signing på 1:10. 16

17 4.2 Fortau, o_sf1 Fortau skal være 3 meter bredt og ligge på vestsiden av veg SKV!. 5 Grønnstruktur (PBL 12-5 pkt 3.) 5.1 Turveg, o_tg1 Det kan anlegges turveg i en bredde på 3 meter. Det tillates lagt overvannsledninger i vegen. 6 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL 12-5 pkt 5.) 6.1 Friluftsformål, LF1 Området kan brukes til friluftsformål men det er ikke tillat med noen form for bygging eller anlegg i området. Vegetasjonen skal bevares og felling av trær er ikke tillatt med mindre det er av sikkerhetsmessige årsaker. 7 Hensynssone (PBL 12-6) 7.1 Frisiktsone, H140-1 og -2 Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt med sikthinder over 0,5 meter over tilstøtende vegers høyder. 7.2 Andre sikringssoner - byggeforbud, H190-2 og 3 Det er ikke tillatt å føre opp bygg eller plante busker og trær som er over 90 cm 7.3 Faresone, Ras og skredfare H310_1 Felling av trær er ikke tillatt med mindre det er av sikkerhetsmessige årsaker For å bygge i områdene BFS 2 og 3, må sikringstiltak gjennomføres i tråd med rapport fra ARENZ & KJELLESVIK, datert Rekkefølgebestemmelser Før det gis brukstillatelse til bolig, må felles lekeplass være opparbeidet og møblert i trå med 3.2. Før boligbyggingen starter, skal sikring gjennomført i tråd med 7.3. Vegene o_skv1-2 og Fortau o_sf1 skal være ferdig opparbeidet før det kan gis ferdigattest for boliger innenfor planområdet og disse tas i bruk. Tiltak mot radon skal gjennomføres i henhold til gjeldende teknisk forskrift. En bolig i henholdsvis BFS 2 og BFS 3 kan ikke bygges før det er opparbeidet gangvegforbindelse langs fylkesveg 465 mot Liknes. -går ut i tråd med FV sak 31/15. 17

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Planbeskrivelse Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Datert 21/4 2015 1. Innherred samkommune Enhet for samfunnsutvikling 1. Bakgrunn Detaljreguleringen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge

Detaljer

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi. MAI 2012 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL ADRESSE COWI AS Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 023651 DOKUMENTNR.1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BAKKEDALEN IDRETTS- OG SKOLEOMRÅDE PLANID 412 ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015 Planbeskrivelse Detaljregulering for Eid småbåthavn Planforslag datert 24/3 2015 Per Anders Røstad Arealplanlegger Banmyrvegen 217, 7609 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278 207 mva

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? NEI Se punkt 2.2.1

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7"

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: Delendring Vestre Havn Strandvegen 7 Boligprosjekter Næringsbygg Rehabilitering Prosjektutvikling Byggeledelse Reguleringsplaner Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7" Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Flodda boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Flodda boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan Flodda boligområde Arkivsak: 2011/6787 Arkivkode: 1718r2 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 24.02.2011, sak 21/2011 Plankartets

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 50/17, 22.06.2017 Sist revidert 29.11.2016 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for Hilmarfeltet Sør, gnr. 43 bnr. 2 og 3 mfl., Trollvik i Lenvik kommune, plan-id

Bestemmelser til detaljregulering for Hilmarfeltet Sør, gnr. 43 bnr. 2 og 3 mfl., Trollvik i Lenvik kommune, plan-id Side1 Bestemmelser til detaljregulering for Hilmarfeltet Sør, gnr. 43 bnr. 2 og 3 mfl., Trollvik i Lenvik kommune, plan-id 19310345 Dato: 17.01.2011 Dato for siste revisjon: 01.11.2016 Dato for kommunestyrets

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20 1.04.2015, 14.8.2015, 29.9.2015, 11.12.2015, 8.1.2016 22.2.2016 Vedtatt i Bystyre 1.9.2016 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20 Rykene, Arendal Side 1 av 24 REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet Forslag til bestemmelser er sist revidert 19.05.15. 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Planident: Utarbeidet dato: 10.11.2016 Revidert dato: Vedtatt i kommunestyret: SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Detaljregulering i Nesset kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet med detaljreguleringen

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Planbestemmelser 2089 REGULERINGSPLAN FOR STIVLEVÅGEN, MANNES - 11/387 M.Fl.

Planbestemmelser 2089 REGULERINGSPLAN FOR STIVLEVÅGEN, MANNES - 11/387 M.Fl. Planbestemmelser 2089 REGULERINGSPLAN FOR STIVLEVÅGEN, MANNES - 11/387 M.Fl. Arkivsak: 15/3655 Arkivkode: PLANR 2089 Sakstittel: PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 M.FL.

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Vedlegg til plan Detaljregulering Eitjernhaugen HV4-HV5b» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Gbnr:29/5 og 29/75 m.fl. Hallingkonsult a.s. 20.10.16. 1.0 Innledning Hensikten

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Øvre Ranten hyttegrend, planid: 01201406. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Gbnr: 56/54 m.fl. Hallingkonsult

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 vedtatt av kommunestyret den 17.12.2015 Reguleringsplan er datert 29.05.2015. Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

9.0 Reguleringsbestemmelser

9.0 Reguleringsbestemmelser 9.0 Reguleringsbestemmelser Vedtatt i Eide Kommunestyre 16.02.2017 sak 17/2 1 GENERELT Det regulerte området er vist med plangrense på plankart rev. 17.01.17. Planområdet er i henhold til plan- og bygningslovens

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Planbestemmelser 2089 STIVLEVÅGEN vest, MANNES - 11/387 mfl.

Planbestemmelser 2089 STIVLEVÅGEN vest, MANNES - 11/387 mfl. Planbestemmelser 2089 STIVLEVÅGEN vest, MANNES - 11/387 mfl. Arkivsak: 15/3655 Arkivkode: PLANR 2089 Sakstittel: PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Endret etter HTM

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 PLANID 0540R081 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Nystølen, planid: 01201603. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Gbnr: 58/62 m.fl. Hallingkonsult a.s. 8.3.17 1.0 Innledning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge området til rette for fritidsbebyggelse. 2

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NR. 379 SØNDRE KIRKEMOEN. Endringsliste: Nr Endring Dato Sign.

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NR. 379 SØNDRE KIRKEMOEN. Endringsliste: Nr Endring Dato Sign. RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NR. 379 SØNDRE KIRKEMOEN. Utarbeidet av, 13.4.2015 Sist revidert 20.05.15 1.gangs behandling i planutvalget Offentlig høring 2.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet

Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet 25.6.2015 6.8.2015 12.8.2015 31.8.2015 29.9.2015 Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet Side 1 av 19 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RYLLIKTUNET, Nedenes, Arendal kommune. BESKRIVELSE OG BESTEMMELSER.

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 11.12.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 PLANID 0540R082 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Søtberget, arealplan-id : Plan ID: 1621201504 Utarbeidet 25.06.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA i PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA VERDAL KOMMUNE Forslagsstiller: Norgeshus Kvernmo Dato 22.08.2017 Utarbeidet av: 1. BAKGRUNN Norgeshus AS fremmer på vegne

Detaljer

Reguleringsplan for Faråsen Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal

Reguleringsplan for Faråsen Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal PLANBESKRIVELSE Revidert 6.12.2013 1. Bakgrunn Asplan Viak har utarbeidet denne reguleringsplanen på oppdrag av Hellvik Hus Flekkefjord AS. Planområdet består av eiendommene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for områ de ved Gravave gen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 22.10.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.11.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer