Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato:

2 Innhold 2. Bakgrunn Om planområdet Beskrivelse av området Beliggenhet Eiendomsforhold Topografi og landskap Trafikkforhold Tekniske anlegg Tilstøtende arealers bruk Eksisterende planer Landbruksinteresser Miljø og forurensning Grunnforhold Kulturminner Om planforslaget Arealformål i reguleringsplan Bebyggelse og anlegg: Samferdsel og teknisk infrastruktur Grønnstruktur Virkninger av reguleringsplan Bruk av området Lekeplasser Trafikkforhold Teknisk infrastruktur Støy Planens forhold til overordnet plan og retningslinjer Reguleringsplan Risiko og sårbarhetsanalyse Geoteknisk stabilitet: Springflo: Radon: Støy Om planarbeidet Merknader til planarbeidet Forslagsstillers vurdering... 9 Reguleringsplan B3 Side 2 av 9

3 2. Bakgrunn Jon A. Olsen Arkitektkontor AS er engasjert av fester Solsiden AS for å utarbeide reguleringsplan for B3 Vestre Havn i Namsos kommune Planområdet er i eksisterende reguleringsplan for Solsiden Boligområde avsatt til boligområde og har betegnelsen B3. Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere et område av eksisterende plan til boligformål, lekeareal og infrastruktur. 3. Om planområdet 3.1 Beskrivelse av området Beliggenhet Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr 65, bnr 1400 og 1809 på Vestre byområde i Namsos. Området er avsatt som boligområde (B3) i reguleringsplan for Solsiden Boligområde. Planområdet grenser mot eksisterende boligområder, lekearealer, kommunale veier mm. Planområdet ligger i nært tilknytning til skole, kollektivtransport og servicetilbud. Planområdet har et totalt areal på ca 12 daa Eiendomsforhold Eiendommene er festet av Solsiden AS Topografi og landskap Planområdet ligger i flatt terreng Trafikkforhold Planområdet har adkomst via kommunal vei Tekniske anlegg Det ligger i dag kommunaltekniske installasjoner i og i umiddelbar nærhet til planområdet Tilstøtende arealers bruk Tilstøtende arealer er boligbebyggelse og infrastruktur Eksisterende planer Arealdel av kommuneplan for Namsos kommune vedtatt Reguleringsplan: Solsiden Boligområde, vedtatt Reguleringsformål Boligformål Landbruksinteresser Landbruksinteresser blir ikke berørt av planforslaget Miljø og forurensning Tidligere bruk av området er sagbruk og diverse annet lett industri. Det er ikke grunn til å tro det foreligger forurensing fra tidligere bruke eller fra andre kilder. Reguleringsplan B3 Side 3 av 9

4 Grunnforhold Original grunn i området domineres av middels fast, ikke kvikk eller sensitiv, leire, delvis under øvre lag av silt og sand. Vedlagte rapport fra Rambøll beskriver grunnforhold og tiltak på utbyggingsområdene. Det konkluderes med at området har tilstrekkelig stabilitet og sikkerhet mot skred, flom og erosjon Kulturminner Det er ikke registrert fredede kulturminner innen planområdet. 4. Om planforslaget 4.1 Arealformål i reguleringsplan Planforslaget inneholder følgende arealformål: Bebyggelse og anlegg o Boligbebyggelse o Lekeplass o Avløpsanlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur o Veg o Parkeringsplass Grønnstruktur o Friområde Hensynssoner o Frisikt Bebyggelse og anlegg: Innenfor planområdet er det avsatt 3 områder for boligbebyggelse B3 1, B3 2 og B3 3. Område B3 1 er planlagt med lavblokker som 3 frittstående bygninger i 3 etasjer med ca 10 boenheter i hver, totalt ca 30 boenheter samt parkeringsgarasje, boder etc. Område B3 2 og B3 3 er planlagt som konsentrert småhusbebyggelse i inntil 3 etasjer. Illustrasjonsplan viser ca 21 boenheter. Bebyggelsen danner et tun som skal inneholde lekeplasser, fellesområder og friområder Samferdsel og teknisk infrastruktur Det planlegges mindre interne veier og felles parkeringsplasser i planområdet Grønnstruktur Områder som ikke er avsatt til byggeområder eller infrastruktur avsettes til felles friområder 4.2 Virkninger av reguleringsplan Bruk av området Området som i dag ligger «brakk» utbygges med boliger i form av leiligheter og rekkehus/ familieboliger. Området er avsatt til formålet i overordnet plan. Reguleringsplan B3 Side 4 av 9

5 4.2.2 Lekeplasser Det planlegges nye lekeplasser innen planområdet. Lekeområdene skal betjene områdene B1, B2 og B3 i reguleringsplan for «Solsiden Boligområde» iht bestemmelsene i denne Trafikkforhold Eksisterende veier innen «Solsiden Boligområde» er i all hovedsak utbygd. Det planlegges mindre interne veier innenfor planområdet med utkjøringer til eksisterende veinett Teknisk infrastruktur Utbyggingen krever en utbygging og avløpssystem inn i planområdet. Overordnet anlegg er dimensjonert for utbyggingen Støy Det er gjennomført støyberegning for planområdet. Støyberegningen er utført ved bruk av programvare Novapoint støy FP1. Inndata som er brukt i modellen er digitalt kartgrunnlag for området og trafikkdata fra Statens vegvesen. Det er beregnet Lden verdier for hele området. Områder med Lden verdier under 55dB er markert med grønn farge, områder med Lden verdier mellom 55 og 65 db er markert med gul farge og områder med Lden verdier over 65 db er markert med rød farge. For Lden verdier over 55 db er det nødvendig med tiltak som for eksempel lydisolering av vegg. For Lden verdier under 55 db er det ikke nødvendig med tiltak, jfr. anbefalinger fra Miljøverndepartementet. Beregningen er utført ved høyde 2,0m over terreng og for høyde 5,0m over terreng. Støyberegning viser at områder for bebyggelse ligger innenfor grenseverdiene, dvs. i grønn sone. Innenfor grenseverdiene er det ikke nødvendig med særlige tiltak i forhold til støy. 4.3 Planens forhold til overordnet plan og retningslinjer Reguleringsplan Reguleringsplanen er i henhold til overordnet reguleringsplan for Solsiden Boligområde. Reguleringsplan B3 Side 5 av 9

6 4.4 Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhet er vurdert i henhold til anbefalinger fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i følgende hovedemner: naturgitte forhold, infrastruktur, tidligere bruk, omgivelser og ulovlig virksomhet. Nedenfor følger mulige trusler som er registrert gjennom ROS analysen. Avbøtende tiltak er også beskrevet Geoteknisk stabilitet: Det vises til vedlagte rapport utarbeidet av Rambøll. I rapporten vurderes geoteknisk stabilitet i område mm. Det konkluderes med at område har tilstrekkelig stabilitet Springflo: Det vises til rapporten Havnivåstigning, revidert utgave (2009). For Namsos i år 2100 er det beregnet en havstigning på 43cm (usikkerhet 23 til 78cm) og en landheving på 47 cm. Det er antatt for Namsos i år 2100 at 100 års stormflo har en høyde på 276 cm (usikkerhet 256 cm 311 cm) relativt til NN1954 (høydekote 0moh). Eksisterende terreng i reguleringsområdet har høyde ca. 2,7 moh. Dette er over antatt nivå for 100 års stormflo i år Høyde på topp gulv 1. etg bør minimum ligge på kote 3,20 moh. Dette nivået er 44 cm over 100 års stormflo for Radon: Det er ikke foretatt radonundersøkelser. Ny teknisk forskrift til Plan og bygningsloven har egne bestemmelser om planlegging og gjennomføring av tiltak som hindrer inntrengning av radonstråling i nye bygg. Risikoen for strålingsfare blir dermed hindret Støy Det er gjennomført støyberegning for planområdet. Støyberegningen er utført ved bruk av programvare Novapoint støy FP1. Inndata som er brukt i modellen er digitalt kartgrunnlag for området og trafikkdata fra Statens vegvesen. Det er beregnet Lden verdier for hele området. Områder med Lden verdier under 55dB er markert med grønn farge, områder med Lden verdier mellom 55 og 65 db er markert med gul farge og områder med Lden verdier over 65 db er markert med rød farge. For Lden verdier over 55 db er det nødvendig med tiltak som for eksempel lydisolering av vegg. For Lden verdier under 55 db er det ikke nødvendig med tiltak, jfr. anbefalinger fra Miljøverndepartementet. Beregningen er utført ved høyde 2,0m over terreng og for høyde 5,0m over terreng. Støyberegning viser at områder for bebyggelse ligger innenfor grenseverdiene, dvs. i grønn sone. Innenfor grenseverdiene er det ikke nødvendig med særlige tiltak i forhold til støy. Nedenfor følger utfylt sjekkliste vedrørende risiko og sårbarhet Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Ja Nei Merknad Naturgitte Er området utsatt for snø eller steinskred? forhold Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Se kommentar Reguleringsplan B3 Side 6 av 9

7 Infrastruktur Tidligere bruk Omgivelser Ulovlig virksomhet Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i grunnen? Annet (angi) Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? hendelser på veg hendelser på jernbane hendelser på sjø/vann/elv hendelser i luften Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? utslipp av giftige gasser/væsker utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Er området utsatt for mye støy fra trafikk? Er området utsatt for mye støy fra andre kilder? Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? elektrisitet teletjenester vannforsyning renovasjon/spillvann Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? til skole/barnehage til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg etc. til forretning etc. til busstopp Brannberedskap: omfatter området spesielt farlige anlegg? har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? gruver: åpne sjakter, steintipper etc. militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering annet (angi) Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Annet (angi) Sabotasje og terrorhandlinger er tiltaket i seg selv et sabotasje /terrormål? finnes det potensielle sabotasje /terrormål i nærheten? Se kommentar Se kommentar Se kommentar 5. Om planarbeidet Planarbeidet utføres av Jon A. Olsen Arkitektkontor AS ved saksbehandler Mikael Løfsnæs Haagensen. Reguleringsplan B3 Side 7 av 9

8 Planarbeidet startet med et oppstartsmøte med Namsos kommune Varsel om oppstart av reguleringsarbeid er sendt til berørte grunneiere og høringsparter og kunngjort i Namdalsavisa i september Arealformål er angitt iht PBL Bestemmelser er utarbeidet iht PBL Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht PBL 4 2. Planforslaget er utarbeidet ved hjelp av digitalt kartgrunnlag (vektordata) i Euref koordinatsystem med et detaljeringsnivå tilsvarende FKB A. Reguleringsplankartet er utarbeidet i Focus Arealplan 2012 og er konvertibelt med sosi format, versjon Merknader til planarbeidet Etter utsending av varsel til sektormyndigheter, naboer og andre interesser, samt kunngjøring av oppstart i Namdalsavisa er det innkommet følgende merknader: (utdrag fra merknader merknader er vedlagt i sin helhet) Fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag, dato Landbruksavdelingen har ingen merknader Grenseverdier for støy må overholdes Friluftsliv og naturmangfold må ivaretas Kommentar fra forslagsstiller: Dette er hensyntatt i planarbeidet. Fra Nord Trøndelag Fylkeskommune, dato Forutsetter at lekeareal iht reguleringsplan for Solsiden ivaretas Universell utforming Minner om aktsomhets og meldeplikt etter kulturminneloven Kommentar fra forslagsstiller: Dette er hensyntatt i planarbeidet. Fra Statens vegvesen, dato Berører i mindre grad vegsystem Universell utforming av veger og gater Kommentar fra forslagsstiller: Dette er hensyntatt i planarbeidet. Fra NVE, dato Geoteknisk vurdering Reguleringsplan B3 Side 8 av 9

9 Kommentar fra forslagsstiller: Geotekniske forhold er tidligere vurdert av Rambøll i forbindelse med reguleringsplanen for «Solsiden Boligområde» 7. Forslagsstillers vurdering Forslagsstiller vurderer at planforslaget imøtekommer/ besvarer innkommende merknader ved varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Virkninger av reguleringsplanen er beskrevet i planbeskrivelsen og vurderes å være akseptabel i forhold til berørte parter, interesser og hensyn. Planforslaget bør vedtas av Namsos kommune og legges ut til offentlig høring. Namsos Mikael Løfsnæs Haagensen Reguleringsplan B3 Side 9 av 9

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller Reguleringsforslag for Gardermovegen 27/29 Risiko- og sårbarhetsanalyse, sjekkeliste Emne Natur og miljøforhold Forhold eller uønsket hendelse Er område utsatt for snø, is, sørpeeller steinskred? Er det

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder Skredfare en utfordring for kommunen Morten Eken, beredskapsleder Modum - Midt i Buskerud Grenser til: Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker Areal: 517 km 2 13.116 innbyggere

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262 Foreløpig planbeskrivelse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103, bnr. 262 Foto av området sett fra Kyvannsveien 1 INNHOLD: 1. Bakgrunn 3 2. Kartgrunnlag og planfremstilling

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn»

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» Reguleringsforslag for masseuttak og industriområde i Raset, Bergsbotn Gnr13/bnr34, 78 og deler av 35 i Berg kommune Bergsbotn, 9385 Skaland Forslagsstiller: Fagkyndig:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer