Krødsherad Kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen. Utgave: 1 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krødsherad Kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen. Utgave: 1 Dato: 2015-02-23"

Transkript

1 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen Utgave: 1 Dato:

2 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen Utgave/dato: 1 / 23. feb Arkivreferanse: - Oppdrag: Reguleringsplan del av Byåsen Oppdragsleder: Ingvild Johnsen Jokstad Fag: Plan og urbanisme Tema Forretningsområde1 Skrevet av: Ingvild Johnsen Jokstad Kvalitetskontroll:

3 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å utarbeide reguleringsplan for del av Byåsen i Krødsherad kommune. Kommunenes kontaktperson har vært Hans Ole Wærsted. Ingvild Johnsen Jokstad har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Kongsberg, 16/01/2015 Ingvild Johnsen Jokstad Oppdragsleder Sissel Mjølsnes Kvalitetssikrer

4 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Formål PLANSTATUS PLANOMRÅDE Beliggenhet Service og aktivitetstilbud Eksisterende bebyggelse Vann, avløp, strøm og telekommunikasjon PLANFORSLAGET OG VIRKNINGER Plankart Bebyggelse - utforming og utnyttelse: Lekeplasser Veg og adkomstforhold Eiendomsforhold Naturmangfold ROS PLANPROSESSEN Datoer: Innkomne merknader... 13

5 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 4 1 INNLEDNING 1.1 Formål Formålet med planarbeidet er rette opp uoverstemmelser mellom dagens reguleringsformål og eksisterende bruk av området, samt regulere fremtidig utvikling av området med hensyn til bl.a. byggegrenser, utnyttelsesgrad og høyder. Området er i dag regulert til offentlig formål, mens deler er utbygd med boligbebyggelse. Tiltakshaver for planarbeidet er Krødsherad kommune. Asplan Viak bistår i arbeidet med utarbeidelse av planen.

6 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 5 2 PLANSTATUS Området er i dag utbygd med boliger og adkomstveger og ligger innenfor reguleringsplan for Krøderen. Deler av utbyggingen er ikke i tråd med gjeldene reguleringsplan der området er avsatt til offentlig formål. Dette gjelder 4 eksisterende boligtomter og adkomstveier. Planen vil erstatte del av gjeldene reguleringsplan for Krøderen sentrum vedtatt I gjeldene kommuneplan er området avsatt til sentrumsformål. Utsnitt gjeldene reguleringsplan Krøderen sentrum. Utsnitt gjeldene kommuneplan

7 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 6 3 PLANOMRÅDE 3.1 Beliggenhet Planområdet ligger i Krødsherad kommune, på Krøderen rett nord for Krøderen skole. Planområdet ligger innenfor Byåsen/Vengardslia. Adkomst til planområdet skjer fra fv. 280 via skolen. PLANOMRÅDE Utsnitt av området som ble varslet.

8 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen Service og aktivitetstilbud Planområdet ligger tett inntil Krøderen sentrum med nærbutikk, bussholdeplass og Krøderbanen museumsområde. Rett sørvest for planområdet ligger Krøderen skole (trinn 1-10), Krødsheradhallen og idrettsplass samt lysløype. Krøderen skole ligger i nærheten med gode lekemuligheter. Her viser adkomst til telesentralen og 2 boligeiendommer. Lysløype rett nordvest for planområdet gir gode rekreasjonsmuligheter. 3.3 Eksisterende bebyggelse Bilde tatt i eksisterende boliggate med karakteristisk småskala bebyggelse. Bilde tatt av nyere bebyggelse som ligger øverst i Byåsen med ulik bebyggelse og med større dimensjoner enn øvrige bebyggelse. 3.4 Vann, avløp, strøm og telekommunikasjon Området er forsynt med kommunalt vann- og avløpsnett. Lavspent og høgspent nord i området som går vestover til Krøderengata i kabel. Trafo i nordre del av planområdet. Televerket har antenne øverst i planområde.

9 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 4 PLANFORSLAGET OG VIRKNINGER 4.1 Plankart 8

10 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen Bebyggelse - utforming og utnyttelse: Dages situasjon: Området bærer preg av bebyggelse med ulike stil, utforming, materialbruk og størrelse. Mens bebyggelsen på hver side av den nedre vegen i området er småskala lavhusbebyggelse med samme utforming, er øvrige bebyggelse svært variert. Det er såles naturlig å skille disse områdene med ulike bestemmelser. Hus langs vegen bør ha samme stil/bestemmelser som i dag mens de ovenfor kan få et annet sett med bestemmelser. Det er de som omtales i denne planen. Utforming for nye tomter: Området bærer preg av variasjon. Det er lagt vekt på at den samlende faktoren i dette feltet skal være skråtak, høy utnyttelsesgrad (hvis omregnet til m2), god parkeringsdekning og romslige muligheter for garasjer og evt anneks. Utnyttelsesgrad for nye tomter: Området er i dag bygget ut med fire nye boligtomter innenfor regulert formål offentlig bebyggelse. Det er gitt byggetillatelse for boligbebyggelsen slik at reguleringsplanen bør ha bestemmelser som gjør at eksisterende tomter/bebyggelse faller inn under bestemmelsene. Tomtene er i størrelsesorden 1300 m2+/- og et bebygd areal på +/- 253 m2. Dette gir en gjennomsnittlig % BYA eks. parkering på 19,5%. Legger man til 3 biloppstillingsplasser gir dette en gjennomsnittlig % BYA på 23,6%. Dette regnestykket tilsier at utnyttelsesgraden bør være på 25% BYA for eksisterende bebyggelse Se regnestykket under. Tomtestørrelse 178/ m2 tomt og 378m2 bygg og 36 m2 biloppstilling = 23,2% 178/ m2 tomt og m2 bygg og 36m biloppstillingsplass = 21% 178/ m2 tomt og m2 bygg og 36m biloppstillingsplass = 22,4 % 178/ m2 tomt og ca m2 bygg og 36 m2 biloppstillingsplass = 15% 4.3 Lekeplasser Kommuneplanen angir at det skal opparbeides sandlekeplass for hver 25 bolig og nærlekeplass/ballplass med kapasitet for familieboliger. Ved regulering av Byåsen vil det innenfor blått område være 24 boligtomter. Det synes da ikke være nødvendig å regulere lekeområder ved at man har tilgang til Krøderen skole og idrettsanlegg. Reguleringsplanen åpner imidlertid for at man kan etablere lekeapparater innenfor områder avsatt til naturområde.

11 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen Veg og adkomstforhold Planforslaget viderefører i hovedsak eksisterende vegsystemer i området. Veger merket med o_ blir kommunale og overtas av kommunen. KV1 sikres med vendehammer for evt brøytebiler mm. Langs denne etablers også område for renovasjon/trafo. Den privat, felles vegen til eiendom 178/54, 178/53 og 178/262 legges noe om slik at adkomsten blir slakere enn den er i dag, og med areal for renovasjon. Adkomst til telesentralen reguleres inn som eget vegformål for å sikre vegforbindelse til drift og vedlikehold av sentralen. 4.5 Eiendomsforhold Det gjøres endringer av eiendomsgrenser for eiendom 178/267. Dette for å tilpasse grense i forhold til oppført garasje samt for å skille ut veg KV Naturmangfold Området er i stor grad allerede bygd ut. Det er ikke registret prioritere arter, rødlista arter eller utvalgte naturtyper innenfor planområdet I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget, og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på verdifull natur etter føre-var-prinsippet, legger Klima- og Miljødepartementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldlovens De miljørettslige prinsippene i 8-12 i naturmangfoldloven anses å være fulgt opp.

12 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 11 5 ROS I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i en vurdering av relevante farekategorier, konsekvenser en relevant hendelse kan få, og tiltak som er lagt inn i planen for å motvirke eller avbøte fare eller uønskede hendelser. I tabellen nedenfor er det gjort en systematisk vurdering av farekategorier, relevante farer og en vurdering av konsekvenser og tiltak Farekategori Relevant fare Vurdering av konsekvenser og tiltak NATURFARER 1. Snø eller steinskred 2. Utglidning, geoteknisk ustabilitet 3. Flom i vann, elv/bekk herunder lukket bekk. 4. Er områdene spesielt vindutsatt? 5. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup mv). 6. Radon i grunnen? Fanges opp av TEK 10 med krav til nybygg MENNESKE- OG VIRKSOMHETSBASERTE FARER Infrastruktur 7. Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer (vei, bane, sjø, luft), utgjøre en risiko for området? 8. Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende virksomheter (industri mv) utgjøre en risiko for området? - Utslipp av giftige gasser/væsker - Utslipp eksplosjonsfarlige/ brennbare gasser/væsker 9. Medfører bortfall på følgende tjenester spesielle ulemper for området: - Elektrisitet - Teletjenester - Vannforsyning - Renovasjon/spillvann 10. Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: - Fare for påvirkning av magnetiske felt. - Spesiell klatrefare i master? Antenne ved telesentralen.

13 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen Spesielle farer ved bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? - til nærmiljøanlegg/nærsenter - til forretning - til stasjon/buss 12. Brannberedskap - Spesielt farlige anlegg i området - Utilstrekkelig brannvannforsyning? - Har området bare en mulig adkomstrute for brannbil. 13. Regulerte vannmagasin med usikker is i nærområdet? 14. Regulerte vannmagasin med fare for dambrudd. TIDLIGERE BRUK 15. Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet - Gruver, åpne sjakter, steintipper - Militære anlegg - Industrianlegg, avfallsdeponi - Annet ULOVLIG VIRKSOMHET 16. Sabotasje og terrorhandlinger - Er tiltaket sabotasje/terrormål? - Er det sabotasje/terrormål i nærheten? Samlet er det vurdert at planen har god samfunnssikkerhet.

14 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 13 6 PLANPROSESSEN 6.1 Datoer: Befaring: 9.10 og Varsling: Innkomne merknader Buskerud Fylkeskommune Innenfor angitt planområde er ikke kjente, automatisk freda kulturminner. Det er heller ikke slike i kulturminner i nærområdet av reguleringsplanen. Det er heller ikke nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Ingen ytterligere merknader. Ingen spesielle hensyn å ivareta på bakgrunn av innspill Statens vegvesen Planområdet ligger ca 50m øst for fv. 280 og berører denne indirekte mht til trafikk til /fra denne og i forhold til mulig støybelastning. Regulering vil ikke endre trafikkbildet på fv. i forhold til dagens situasjon. Området synes å ligge utenfor aktuelle støysoner og er ikke utredet nærmere. Fylkesmannen i Buskerud Slik vi vurderer denne saken, berører planarbeidet først og fremst lokale interesser. Vi har derfor ingen spesielle merknader ut fra nasjonale eller vesentlige regionale miljøinteresser. Vi forutsetter at utnyttelsen av eksisterende tomter og fastsetting av nye byggehøyder blir foreslått med tilstrekkelig hensyn til eksisterende bygningsmiljø og landskapet i området. Ingen spesielle hensyn å ivareta på bakgrunn av innspill

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller Reguleringsforslag for Gardermovegen 27/29 Risiko- og sårbarhetsanalyse, sjekkeliste Emne Natur og miljøforhold Forhold eller uønsket hendelse Er område utsatt for snø, is, sørpeeller steinskred? Er det

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde.

Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde. BESKRIVELSE 26.08.2010 side 1 REGULERINGSPLAN FOR GRAVA - HEISTAD 1. Bakgrunn Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde. Firma ønsker å legge til

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G OMRÅD E A OG B HEGGEN BOLI GFELT

D ETAL JREGULERI N G OMRÅD E A OG B HEGGEN BOLI GFELT Oppdragsgiver USBL Rapporttype Planbeskrivelse 2014-06-27 D ETAL JREGULERI N G OMRÅD E A OG B HEGGEN BOLI GFELT OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT 3 (15) DETALJREGULERIN G OM RÅDE A OG B H EGGEN BOLIGFE LT

Detaljer