Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. Dato:

2 Innhold 2. Bakgrunn Om planområdet Beskrivelse av området Beliggenhet Dagens arealbruk og tilstøtende arealers bruk Topografi, vegetasjon og bonitet Landbruk Friluftsinteresser Kulturminner Trafikkforhold Teknisk infrastruktur Eiendomsforhold Eksisterende planer Om planforslaget Arealformål i reguleringsplan Bebyggelse og anlegg: Samferdsel og teknisk infrastruktur: Landbruks, natur og friluftsområder samt reindrift Virkninger av reguleringsplan Beskrivelse av planforslag Topografi, vegetasjon og bonitet Landbruk Friluftsinteresser Kulturminner Trafikkforhold Teknisk infrastruktur Planens forhold til overordnet plan og retningslinjer Kommunedelplan Statlige retningslinjer Risiko og sårbarhetsanalyse Om planarbeidet Merknader til planarbeidet Planforslag/ vedlegg: Reguleringsplan Moldvika Side 2 av 10

3 2. Bakgrunn Jon A. Olsen Arkitektkontor AS er engasjert av grunneier Bjørn Arild Øvereng for å utarbeide reguleringsplan for eiendommen Moldvika, Fosnes kommune. Formålet med planarbeidet er å regulere eksisterende bebyggelse i planområdet, tilrettelegge for etablering av ny fritidsbebyggelse med tilhørendee adkomst og fellesområder samt tilrettelegging og ivaretakelse av landbruks og fritidsinteresser. Planarbeidet utløser ikke krav om planprogram eller konsekvensutredning. Planlegger mener reguleringsplanen ikke har vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn og at en utvidet planbeskrivelse ogg ROS analyse skal gi et dekkendee bilde av hensynet bak planen. Denne skal også vise hva planen vill medføre for berørte parter, interesser og hensyn. 3. Om planområdet 3.1 Beskrivelse av området Beliggenhet Planområdet er lokalisert på nordøst på Jøa, i Moldvika ved Fosnesvågen. Planområdet har et totalt areal på ca c 28 daa Dagens arealbruk og tilstøtende arealers bruk Dagens arealbruk er frilufts og rekreasjonsområde, fritidsbebyggelse, naustbebyggelse og småbåthavn. Tilstøtende arealer er i hovedsak landbruksområder og frilufts og rekreasjonsområder Topografi, vegetasjon og bonitet Planområdet er delvis flatt og delviss kupert med lokale høydeforskjeller. Tilstøtende areal er delvis flatt landbruksareal. Terrenget stiger mot øst. Planområdet består i hovedsak av uproduktiv skog og myr og skog med høyy bonitet. Se bonitetskart nedenfor. Reguleringsplan Moldvika Side 3 av 10

4 3.1.4 Landbruk Planområdet består delvis av produktiv skog og delvis av uproduktiv skog ogg myr. Tilstøtende arealer består av jordbruksarealer Friluftsinteresser Området er i dag delvis benyttet som frilufts og rekreasjonsområde. Tilstøtende områder er i høyere grad benyttet til dette formålet på grunnn av topografi og adkomst Kulturminnerr I den nasjonale kulturminnebasen Askeladden er r det ingen registrerte kulturminner Trafikkforhold Adkomst til planområdet skjer via privat vei Teknisk infrastruktur Det finnes elektrisitet og vann til området i dag Eiendomsforhold Innen planområdet finnes følgende eiendomsforhold: Gnr 44, bnr 2 Bjørn Arild Øvereng Gnr 44, bnr 13 Bjørn Arild Øvereng Eksisterende planer Arealdel av kommuneplan for Fosnes kommune. Formål: LNF område 4. Om planforslaget 4.1 Arealformål i reguleringsplan Planforslaget inneholder følgende arealformål: Bebyggelse og anlegg Reguleringsplan Moldvika Side 4 av 10

5 o Fritidsbebyggelse 6,0 daa o Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 1,0 daa o Uthus/ naust/ badehus 0,4 daa Samferdsel og teknisk infrastruktur o Veg o Parkeringsplasser Landbruks, natur og friluftsområder samt reindrift o LNFR areal for spredt bolig fritids eller næringsbebyggelse mv. 18,7 daa Bebyggelse og anlegg: Innenfor planområdet er det 1 eksisterende tomt for fritidsbebyggelse. Det er innregulert 5 nye tomter for fritidsbebyggelse. Det er innregulert et område for småbåtanlegg i sjø. Det er avsatt et område for naustbebyggelse ved eksisterende naust Samferdsel og teknisk infrastruktur: Innenfor planområdet er det avsatt områder for private veier og parkeringsplasser. Eksisterende vei til naust skal oppgraderes. Det skal også etableres ny vei til eksisterende fritidsbebyggelse Landbruks, natur og friluftsområder samt reindrift Innenfor planområdet er det avsatt områder for natur og friluftsliv. Vannposter tillates i området. 4.2 Virkninger av reguleringsplan Beskrivelse av planforslag Det er planlagt etablering av 5 nye tomter for fritidsbebyggelse i forbindelse med eksisterende fritidsbolig på eiendommen. Det planlegges opprustning av eksisterende «sjøveg» og etablering av områder for fritidsbebyggelse i tilknytting til denne. I tillegg skal det etableres ny vei til eksisterende fritidsbebyggelse. Nye tomter for fritidsbebyggelse plasseres på naturlige platåer i terrenget. Områder for bebyggelse er plassert for å unngå store inngrep i landskap og for å unngå sjenerende silhuetter og eksponering. Ved eksisterende naustområder er det planlagt etablering av nye naust, samt et område for småbåthavn i sjø. Planforslaget innebærer at planområdet tas i bruk til bebyggelse, gangstier mm. Deler av området bearbeides fra et relativt uberørt område, mens deler av området er allerede berørt. Store deler av planområdet opprettholdes uberørt som i dag. Innenfor planområdet finnes eksisterende bebyggelse som ligger helt ned mot strandlinjen, altså innenfor 100 meters beltet langs sjø. Det er også etablert naust innenfor planområdet. Da 100 meters beltet allerede er tatt i bruk innenfor planområdet anses det å være til mindre ulempe for frilufts og rekreasjonsinteresser å ta i bruk dette området Topografi, vegetasjon og bonitet Terrengformasjoner vil i svært liten grad bli bearbeidet innenfor planområdet. Vegetasjon og bonitet vil rammes i lokal og svært liten grad. Biologisk mangfold berøres i liten grad og anses å være uproblematisk Se også punkt Reguleringsplan Moldvika Side 5 av 10

6 4.2.3 Landbruk Landbruksinteresser berøres i svært liten grad av planforslaget Friluftsinteresser Friluftsinteresser vil bli berørt av planforslaget ved at områder avsettes til bebyggelse. Området forøvrig består av store friluftsområder og planområdet er lite benyttet som utfartsområde. Virkningene av reguleringsplanen med tanke på friluftsliv vurderes derfor som små. Se også punkt Kulturminner Det er ikke kjent automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter jfr. lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette Trafikkforhold Trafikk inn til planområdet vil foregå via privat vei. Det legges til rette for felles parkering iht plankart Teknisk infrastruktur Eksisterende strømforsyning må utbygges til nye fritidsboliger. Det planlegges lagt vannforsyning til vannposter i området (sommervann). Det planlegges ikke innlagt vann og avløp. 4.3 Planens forhold til overordnet plan og retningslinjer Kommunedelplan I arealdel av kommuneplan for Fosnes kommune er området avsatt til LNF. Kommuneplanen er under rullering og nytt forslag vil være å tillate fritidsboliger i området. Kommunen har tidligere gitt dispensasjon for å regulere området til fritidsbebyggelse Statlige retningslinjer Statlige retningslinjer er ivaretatt gjennom reguleringsplanen og kommunedelplanen. Vedrørende nasjonalt mål om å ikke tillate tiltak innenfor 100 meters beltet fra sjø, vises det til punkt i denne beskrivelsen. 4.4 Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhet er vurdert i henhold til anbefalinger fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i følgende hovedemner: naturgitte forhold, infrastruktur, tidligere bruk, omgivelser og ulovlig virksomhet. Nedenfor følger mulige trusler som er registrert gjennom ROS analysen. Avbøtende tiltak er også beskrevet. Naturgitte forhold: Snø og steinskred: I følge skrednett.no så er mindre deler av området innenfor et aktsomhetsområde for steinsprang og snøskred. Se kartutsnitt: Reguleringsplan Moldvika Side 6 av 10

7 Bebyggelse i planområdet er delvis plassert innenfor utløpsområdet for snøskred. Kartet er automatisk generert og tar ikke hensynn til lokale formasjoner, vegetasjon etc. Både utløsningsområdet ogg utløpsområdet har delvis tett vegetasjon. Dette vil i første omgang minske faren for snøskred og i andre omgang begrense omfanget av et eventuelt skred.. Området ligger også i et område med tradisjonelt lite snø. Et dalsøkk øst for bebyggelse vil v også ta av for et eventuelt snøskred. Risiko i forbindelse med snøskred anses som mindre og det foreslås derfor ikke avbøtende tiltak utover de naturgitte. Utglidning: Området består delvis av marine avsetninger. Bebyggelse er imidlertid plassert i områder med delvis berg i dagen og delvis tynt lag med avsetninger. Det vurderes derfor å være tilstrekkelig sikkerhet mot utglidninger. Radon: Ny teknisk forskrift til Plan av tiltak som reduserer nntrengning av radonstråling i nye bygg.. Risikoen for strålingsfare blir dermed redusert. og bygningsloven har egne bestemmelser om planlegging og gjennomføring Terrengformasjoner: Deler av terrengformasjonene kan utgjøre en fare. Dette gjelder spesielt steile og bratte partier. Dersom det anlegges stier ved slike områder, vil dettee bli sikret med gjerder etc.. Nedenfor følger utfylt sjekkliste vedrørende risikoo og sårbarhet Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse Er området utsatt for snø eller steinskred? Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for springflo/flomm i sjø/vann? Ja () () Nei Vurdering Merknad Se beskrivelse ovenfor Se beskrivelse ovenfor Reguleringsplan Moldvika Side 7 av 10

8 Infrastruktur Tidligere bruk Omgivelser Ulovlig virksomhet Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i grunnen? () Se beskrivelse ovenfor Annet (angi) Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? hendelser på veg hendelser på jernbane hendelser på sjø/vann/elv hendelser i luften Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? utslipp av giftige gasser/væsker utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? elektrisitet teletjenester vannforsyning renovasjon/spillvann Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? til skole/barnehage til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg etc. til forretning etc. til busstopp Brannberedskap: omfatter området spesielt farlige anlegg? har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? gruver: åpne sjakter, steintipper etc. militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering annet (angi) Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare Se beskrivelse ovenfor (stup etc.) Annet (angi) Sabotasje og terrorhandlinger er tiltaket i seg selv et sabotasje /terrormål? finnes det potensielle sabotasje /terrormål i nærheten? Reguleringsplan Moldvika Side 8 av 10

9 5. Om planarbeidet Planarbeidet utføres av Jon A. Olsen Arkitektkontor AS ved saksbehandler Mikael Løfsnæs Haagensen. Planarbeidet startet med et oppstartsmøte med Fosneskommune Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble sendt til naboer og sektormyndigheter Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble kunngjort i namdalsavisa. Arealformål er angitt iht Bestemmelser er utarbeidet iht Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht pbl 4 2. Planforslaget er utarbeidet ved hjelp av digitalt kartgrunnlag (vektordata) i Euref koordinatsystem med et detaljeringsnivå tilsvarende FKB A. Reguleringsplankartet er utarbeidet i Focus Arealplan 2013 og er konvertibelt med sosi format, versjon Merknader til planarbeidet Etter utsending av varsel til sektormyndigheter, naboer og andre interesser, samt kunngjøring av oppstart i namdalsavisa er det innkommet følgende merknader: (utdrag fra merknader merknader er vedlagt i sin helhet) Fra Nord Trøndelag Fylkeskommune, dato Nye tiltak og anlegg må ikke hindre allmenhetens mulighet for fri ferdsel. Utover dette ingen merknader. Kommentar fra forslagsstiller: Nye tiltak vil ikke være til særlig hinder for allmenhetens mulighet for fri ferdsel. Det legges ytterligere til rette for ferdsel gjennom opprusting av veier, etablering av småbåthavn etc. Fra NVE, dato Geoteknisk vurdering av fare for snø og steinskred. Geoteknisk vurdering av sikkerhet mot utglidninger Kommentar fra forslagsstiller: Temaene er vurdert i ROS analysen. Fra Roy Arne Nilsen, dato Diverse kommentarer vedrørende planstatus etc. Småbåthavn må flyttes fra naboeiendom. Kommentar fra forslagsstiller: Reguleringsplan Moldvika Side 9 av 10

10 Småbåthavn er flyttet for å ikke berøre naboeiendom. Øvrige merknader er ikke relevant for reguleringsarbeidet. Fra Kystverket, dato Vil gjøre oppmerksom på sjøkabel Ellers ingen merknader Fra Reindriftsforvaltningen Nord Trøndelag, dato Ingen merknader Fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag, dato Samle hyttene i vestre del av området Samlokalisere småbåthavn Ikke øvrig privatisering av strandsona Kommentar fra forslagsstiller: Innspillene er i all hovedsak ivaretatt i planforslaget, foruten samlokalisering av småbåthavn. Namsos Mikael Løfsnæs Haagensen 7. Planforslag/ vedlegg: 1. Planbeskrivelse Reguleringsbestemmelser Reguleringskart 1:1000 A3 format Varsel om oppstart 5. Kunngjøringsannonse 6. Innkommende merknader Reguleringsplan Moldvika Side 10 av 10

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder Skredfare en utfordring for kommunen Morten Eken, beredskapsleder Modum - Midt i Buskerud Grenser til: Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker Areal: 517 km 2 13.116 innbyggere

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Skoltebyen kulturmiljø

Skoltebyen kulturmiljø Skoltebyen kulturmiljø Forslag til detaljert reguleringsplan 25 februar 2011 Detaljert reguleringsplan for Skoltebyen kulturmiljø Side 1 av 16 Innhold Liste over vedlegg... 3 1. Bakgrunn... 4 2. Planstatus

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Konsekvensvurdering av områder og tiltak

Konsekvensvurdering av områder og tiltak LEKA KOMMUNE Arealdelen av kommuneplanen 2011 2024 Høringsutkast august 2011 Konsekvensvurdering av områder og tiltak vedlegg 1 til Planbeskrivelse med konsekvensutredning Følgende tiltak/ områder er med

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn»

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» Reguleringsforslag for masseuttak og industriområde i Raset, Bergsbotn Gnr13/bnr34, 78 og deler av 35 i Berg kommune Bergsbotn, 9385 Skaland Forslagsstiller: Fagkyndig:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262 Foreløpig planbeskrivelse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103, bnr. 262 Foto av området sett fra Kyvannsveien 1 INNHOLD: 1. Bakgrunn 3 2. Kartgrunnlag og planfremstilling

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller Reguleringsforslag for Gardermovegen 27/29 Risiko- og sårbarhetsanalyse, sjekkeliste Emne Natur og miljøforhold Forhold eller uønsket hendelse Er område utsatt for snø, is, sørpeeller steinskred? Er det

Detaljer