Energieffektivisering av bygg - en ambisiøs og realistisk plan mot 2040 Hva nå?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energieffektivisering av bygg - en ambisiøs og realistisk plan mot 2040 Hva nå?"

Transkript

1 Energieffektivisering av bygg - en ambisiøs og realistisk plan mot 2040 Hva nå? Katharina Bramslev Grønn Byggallianse

2 KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering Magnus Helland, ByBo AS Dag Arne Høystad, Norges Naturvernforbund Ida Bryn, Erichsen & Horgen AS Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Brit Tove Welde Husbanken Eli Arnstad, leder Thor Olaf Askjer, Foreningen Næringseiendom Rannveig Landet BNL Turid Helle, ENOVA Brita Dagestad BE Inger G. England Klif Guro Hauge Lavenergiprogrammet Tore Haugen NTNU Tore Strandskog, Norsk Teknologi Rune Tvedt, KS Odd Karl Steinsvik, egen arkitektpraksis Katharina Bramslev Sekretariat: BE innleid konsulent

3 Arbeidsgruppens mandat jan-aug 2010 Gi innspill til en handlingsplan for energieffektivisering på oppdrag fra Kommunalog regionaldepartementet Med utgangspunkt i foreliggende utredninger fra bl.a. Klimakur og Lavenergiutvalget: foreslå mål for energieffektivisering for hhv 2020 og 2040 foreslå konkrete virkemidler for å nå målene vurdere realismen i mål og virkemidler

4 Vinn-vinn for alle parter! Energieffektivitet er smart for: byggeier gir lavere energikostnader øker byggets verdi kraftleverandør gir økt forsyningssikkerhet myndigheter bidrar til å oppfylle internasjonale forpliktelser reduserer behov for å bygge ut nye kraftverk samfunnet bidrar til reduserte klimagassutslipp hindrer høye energipriser pga energiknapphet

5 Den mest miljøvennlige energien er den man slipper å produsere.

6 Hvor mye kan spares? Beregnet årlig energisparepotensial på levert energi i forhold til dagens energibruk til drift av bygg på 80 TWh/år

7 Foreslåtte mål for energieffektivisering Redusere levert energi til drift av bygg med: 10 TWh/år innen TWh/år innen

8 Hvordan utløse potensialet? Gjennomgripende energiøkonomisering i eksisterende bygningsmasse Rehabilitering stort fokus på energi og oppgradere bygget vesentlig Nybygg prosjektere og bygge meget energieffektive boliger og næringsbygg

9 Nybygg kun 1-2 % tilvekst pr år, MEN i 2040 er ca 1/3 av bygningsmassen bygget etter 2010 bygg har lang levetid dvs. det er viktig å bygge energieffektivt allerede nå Foto: Ravn Steinsvik Storelva passivrekkehus, Tromsø, Steinsvik Arkitektkontor AS Fot:o Ravn Steinsvik

10 Revidert Bygningsenergidirektiv vedtatt , med to års implementeringstid Alle private nye bygninger skal være nesten nullenergibygg senest Nye bygg i offentlige sektor skal være nesten nullenergibygg i 2018 Alle nye eller nyrenoverte bygg skal ha intelligente energimålere Det skal fastsettes mål for når nye og eksisterende bygg skal være energinøytrale Det skal stilles energikrav til bygningselementer og tekniske komponenter

11 Arbeidsgruppens forslag til kravnivåer Lavenerginivå yrkesbygg 115 kwh/m²år boliger 95 kwh/m²år Passivhusnivå yrkesbygg 80 kwh/m²år boliger 70 kwh/m²år «Nesten nullenerginivå» i henhold til revidert bygningsenergidirektiv forslag til tolkning: passivhusnivå der en betydelig andel av varmebehovet er dekket med fornybar energi yrkesbygg 60 kwh/m²år boliger 55 kwh/m²år Alle nivåer er uttrykt i levert energi

12 Nybyggkrav foreslått av Arbeidsgruppe for energieffektivisering Forskriftskrav til nybygg i. krav om passivhusnivå i 2015 ii. krav om «nesten nullenergibygg» med tilnærmet 100 % fornybar varmeforsyning i 2020 iii. krav til dokumentasjon av totale miljøbelastninger iv. økt fokus på arealeffektivitet i forskriften 2015 v. krav til individuell energimåling og avregning av enkeltleiligheter og leietagere fra 2015 Legge til rette for enkle prosesser for fritak fra tilknytningsplikt til fjernvarme for energieffektive bygg Kommuner oppfordres i plansammenheng, å premiere utbyggere som vil bygge med høyere energistandard enn forskriftskravene

13 De beste bygger i dag bedre enn passivhusnivå Prosjekter på passivhusnivå i dag: Storøya grendesenter, Bærum kommune NSB-skolen, ROM Eiendom, Drammen Bellonahuset, Aspelin Ramm, Oslo Marienlyst skole, Drammen kommune Løvåshagen leiligheter, ByBo, Bergen Storelva leiligheter, Steinsvik ark., Tromsø LØVÅSHAGEN, BERGEN MARIENLYST SKOLE, DRAMMEN

14 Hva skal til for å nå passivhusnivå? Mer isolasjon ( mm) Vinduer med lav U-verdi (0,7-0,8) God varmegjenvinner (minst 83%) Unngå slurv med utilsiktede luftlekkasjer Hindre kuldebroer Yrkesbygg - i tillegg: Utvendig solskjerming Behovsstyring av anlegg Energieffektiv belysning Energieffektivt utstyr Mye av dette er standard allerede i dag Kommer - Grønn Byggallianse veileder «Fra Ctil A»

15 Hva skal til for å nå nesten nullenerginivå? Bygningskropp på passivhusnivå Høyeffektive tekniske installasjoner (enda bedre varmegjenvinner og belysning) Solpaneler til varmtvannsoppvarming Varmebehovet dekkes av for eksempel varmepumpe+solfanger kwh/ m2 år Egenproduksjon

16 Krav til eksisterende bygg foreslått av KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering: Forskriftskrav ved rehabilitering i. krav om lavenerginivå i 2015 ved totalrehabilitering ii. krav om passivhusnivå i 2020 ved totalrehabilitering iii. krav om bruk av energieffektive komponenter og bygningsdeler ved alle tiltak fra 2015 iv. krav til kompetanse hos byggforetak generelt og til energieffektiviseringskompetanse spesielt v. krav til individuell energimåling og avregning av enkeltleiligheter og leietagere fra 2015 Krav om å oppgi nødvendige kostnader for energieffektivisering til nærmere definert energinivå ved eiendomssalg Krav om å oppgi nødvendige kostnader for energieffektivisering i årsberetningen for regnskapspliktige virksomheter Huseier gis rett til å endre løpende leiekontrakter i de tilfeller det gjøres investeringer som fører til bedret energistandard for bygget

17 De beste rehabiliterer til lavenerginivå allerede i dag LYSAKER PARK, STOREBRANDS HOVEDKONTOR skifte vinduer (U-verdi minst 0,9) redusere kjølebehovet (utvendig solskjerming) etterisolere fasaden nytt ventilasjonsanlegg (energieffektive vifter, god varmegjenvinner) behovsstyring av lys og ventilasjon

18 Det offentlige må gå foran krav foreslått av Arbeidsgruppe for energieffektivisering Det offentlige må tilfredsstille forskriftskrav før private Totalrehabilitering Krav om lavenerginivå i 2014 Krav om passivhusnivå i 2018 Nybygg Krav om passivhusnivå i 2014 Krav om «nesten nullenergibygg» med tilnærmet 100 % fornybar varmeforsyning i 2018 Krav om at bygg som statlige virksomheter leier på det private markedet skal tilfredsstille lavenerginivå innen 2014 passivhusnivå innen 2018 Krav om at stat og kommune leverer et gitt antall forbildeprosjekter i perioden

19 Eksisterende yrkesbygg Mye å spare på driftsoppfølging og andre enøk-tiltak Eksempel: I 2009 sparte Avantor AS 12,5 % av energibruken i sine bygg gjennom energioppfølging og rimelige tiltak som for eksempel : styring av lys og varme konkurranse mellom driftsoperatører Driftsforum i GBA etablert desember 2010!

20 Hva nå? KRD har bestilt utredning om «samfunnsøkonomiske, energimessige og samfunnsmessige konsekvenser» av nye forskriftskrav for nye og eksisterende bygg (Analyse&Strategi/ Multiconsult) Foreningen Næringseiendom har tatt initiativ til modell for «Grønne Huseleiekontrakter» Lavenergiprogrammet har fått ,- til å fremskaffe bedre tallmateriale på energibruken og forskjell på beregnet og faktisk forbruk

21 Økonomiske virkemiddel - forslag fra KRDs arbeidsgruppe: Etablere en forutsigbar tilskuddsordning til energieffektive nybygg nybygg på passivhusnivå og bedre nybygg på «nesten nullenerginivå» og bedre tilskudd til kostbare enkelttiltak med høy energibesparelse Etablere forutsigbare tilskuddsordninger til energieffektiv rehabilitering og enøk Tilskudd kan gis til: utarbeidelse av og investering i tiltak i en energiplan forbildeprosjekter på energieffektiv rehabilitering investering i teknologinøytrale enøktiltak

22 ENOVAs nye tilskuddsordninger Nybygg - lavenerginivå og passivhusnivå Rehabilitering til lavenerginivå og passivhusnivå Energiøkonomiserende enkelttiltak ihht tiltaksliste eller egendefinert Utredning av passivhusmuligheter Støtte til rådgivning (20-60 t avh av bygningsstørrelse) Brrretsslaget.no samarbeidsprosjekt med Husbanken og NBBL spesielt rettet mot rehabilitering av borettslag Men hvordan sikre en forutsigbar finansiering??

23 Kompetanse og FoU Etablering av bedre datagrunnlag, utvikling av analysemodeller og prosjekteringsgrunnlag Kartlegging av barrierer og prosesser for implementering av nye byggeforskrifter, nye byggemetoder og økt etterspørsel etter energieffektive bygg Utvikling av trygge og robuste løsninger for energitiltak Utvikling av tiltakspakke for grunnutdanning (yrkesfag, ingeniør og arkitektfag) med fokus på energieffektivisering Utvikling av tiltakspakke for etterutdanning for utførende og prosjekterende og heving av kommunenes tilsynskompetanse Informasjonstiltak rettet mot hele samfunnet om hvorfor energieffektivisering er viktig, hvilke tiltak som kan gjennomføres og hvilke besparelser som kan oppnås

24 Veien mot fra passiv til pluss Halvering av energibruk krever nullutslippshus, dvs bygg som produserer den energien de bruker Nødvendig med energifokus i områdeplanlegging og nye energisystemer som hindrer suboptimalisering Energieffektivisering ikke nok for å møte framtidens klimautfordringer transport og materialbruk er også viktige utslippskilder som må fokuseres Vi må tenke og handle nytt men det vil gi oss byer det er hyggeligere å leve i vi får både en global og lokal gevinst!

ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG

ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG EN AMBISIØS OG REALISTISK PLAN MOT 2040 AUGUST 2010 Forsidefoto: Løvåshagen (ByBo AS). Leilighetsprosjekt i Bergen med passivhusstandard. 28 leiligheter på totalt 2240 m²

Detaljer

Energieffektive bygg. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11

Energieffektive bygg. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11 Energieffektive bygg Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11 1 Skanska Eiendomsutvikling Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Statoil Pecunia Hav Eiendom Vital Eiendom

Detaljer

Samarbeid om smarte varmenett. v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse

Samarbeid om smarte varmenett. v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse Samarbeid om smarte varmenett v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse Fjernvarmedagene 2012 1 Skanska Eiendomsutvikling Aspelin Ramm Eiendom Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Statsbygg Avantor OBOS Statoil

Detaljer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG

ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG EN AMBISIØS OG REALISTISK PLAN MOT 2040 AUGUST 2010 Forsidefoto: Løvåshagen (ByBo AS). Leilighetsprosjekt i Bergen med passivhusstandard. 28 leiligheter på totalt 2240 m²

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard RAPPORTUTKAST 06.10.2010 1 1.0 SAMMENDRAG Denne rapporten er et forsøk på å lage en oversikt over kunnskapsbehovet for å innføre passivhus som standard.

Detaljer

Energieffektivisering i bygg

Energieffektivisering i bygg Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Hallvard Surlien, talsperson 30. oktober 2012 LS- 3-1213- 042 Energieffektivisering i bygg Bakgrunn Landsstyret i Grønn Ungdom vedtok 8. september

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Energieffektivisering i eksisterende bygg Vista Analyse AS Rapport 2011/31 Energieffektivisering i eksisterende bygg Karin Ibenholt, Kristine Fiksen Vista Analyse/THEMA Consulting 7. desember 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

KOMMUNAL- OG REGIONAL DEPARTEMENTET Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg

KOMMUNAL- OG REGIONAL DEPARTEMENTET Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg Utgave: [Revisjon] Dato: 2012-06-27 Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen?

Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen? Forum fornybar Molde, 5. april 2011 Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen? Marit Thyholt Seniorrådgiver energi, Skanska Norge, Avdeling for Miljøriktig bygging Innhold i presentasjonen

Detaljer

Høring Nye energikrav til bygg. Kommentarer fra Norsk Teknologi

Høring Nye energikrav til bygg. Kommentarer fra Norsk Teknologi Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Yongstorget 0028 Oslo post@dibk.no Oslo, 18.mai 2015 Høring Nye energikrav til bygg. Kommentarer fra Norsk Teknologi 1. Bakgrunn og oppsummering av høringskommentar

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

De ulike tiltakene er ikke nødvendigvis godt forenbare (i dag) Kan fjernvarme forenes med lavt varmebehov? Plussenergibygg i Freiburg, Tyskland

De ulike tiltakene er ikke nødvendigvis godt forenbare (i dag) Kan fjernvarme forenes med lavt varmebehov? Plussenergibygg i Freiburg, Tyskland Mange tiltak Så langt som mulig unngå at behov for energi oppstår Det behovet som gjenstår må dekkes av klimanøytrale energikilder Egenproduksjon av energi for å kompensere for bruk av materialer osv.

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3 Potensial- og barrierestudie Passivhus og nær nullenergibygninger 3/3 Bakgrunnsrapport Utført av Rambøll AS i samarbeid med Xrgia AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.3 Drivkraften for fremtidens

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/ Prosjektledelse Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Mats Tobiassen (signatur forfatter) Fagansvarlig:

Detaljer