Build Up Skills. Up Skills - Organisering i Norge. Den norske byggenæringen (I) Build Up Skills Norge Status analyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Build Up Skills. Up Skills - Organisering i Norge. Den norske byggenæringen (I) Build Up Skills Norge Status analyse"

Transkript

1 2.3)Organisering) For gjennomføringen av Build Up Skills Norway er det organisert en partnergruppe bestående avlavenergiprogrammet,byggenæringenslandsforening,direktoratetforbyggkvalitet,enova, NorskeRørleggerbedriftersLandsforening,NorgesByggmesterforbund,Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Norske Murmestres Landsforening. Lavenergiprogrammet har vært prosjektlederogståttforutformingenavrapporten.partnergruppenhargittbidragunderveis. Det er et mål at Build Up Skills samler aktørene i byggenæringen og gir en felles forståelse av kompetansenivå, fremtidige utfordringer, barrierer mot kompetanseheving og nødvendige tiltak.detharderforværtanledningforallesomønskerdettilåengasjeresegiarbeidet.deter etablertenreferansegruppesomharkunnetgiinnspilltilarbeidetunderveis.referansegruppen har bestått av Fellesforbundet, NELFO (Foreningen for el og it bedriftene), Foreningen for ventilasjon, kulde, energi og rør, Grønn byggallianse, Takentreprenørenes Forening, VentilasjonsK og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, Norsk Varmepumpeforening, Virke byggevarehandel, Solenergiforeningen, Norsk Varmeteknisk Forening, VVSKforeningen, SINTEF Byggforsk, Rådgivende Ingeniørers Forening, Mesterbrevnemda og Utdanningsetaten i Oslo kommune.voxogutdanningsdirektoratethardeltattsomobservatørireferansegruppen. Lavenergiprogrammets styre har fungert som styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen har bestått av Direktoratet for byggkvalitet, Norges vassdragsk og energidirektorat, Enova, Husbanken,Statsbygg,ByggenæringensLandsforeningogArkitektbedrifteneiNorge. Build Up Skills Norge Status analyse Build Up Skills Ini$a$vfraEU,kommisjonensExecu$veAgencyforCompe$$veness andinnova$on(eaci). 3EØS,landdeltarmedhvertsiFprosjekt. Hensikten:utarbeideogiverkseFe$ltakforåhevekompetansenpå energiområdetblanthåndverkere. FremdriLsplan: Statusanalysepublisert Handlingsplanskalpubliseresnovember212. Planforimplementeringskalpubliseresmai213. BudsjeF:35.Euro,hvorav31.EurodekkesavEACI BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse Boks2?1:Lavenergiprogrammetforbygg?oganlegg(Lavenergiprogrammet) Guro Hauge / Mathieu Veulemans Lavenergiprogrammet(www.lavenergiprogrammet.no)eretsamarbeidmellomoffentlige myndigheter og byggenæringen om å nå felles mål om energieffektivisering og energiomlegging i bygg og anlegg. De som er med i programmet er Byggenæringens Landsforening, Arkitektbedriftene i Norge, Enova, Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet, Statsbygg og Norges vassdragsk og energidirektorat. Lavenergiprogrammet skalnåensamletbyggenæringmedgodogmålrettetkunnskapsomgjørnæringenistand tilåoppføreogrehabiliteresværtenergieffektivebygninger.énavhovedmålsettingeneer atenstorandelavbyggenesomoppføresiperioden214til217skalværepassivhus. 3.)Den)norske)byggenæringen) ) Oppsummeringkapittel3: 3.1)Omsetning)og)verdiskapning) Build Up Skills - Organisering i Norge Styringsgruppe:+Lavenergiprogrammets+styre+ Kvalitetssikring. Innspilltilarbeidet. Konsortium:+ Utføringavarbeidetiarbeidspakkene. DeltagelsepåEU+aktiviteter. Rapporteringogdokumentasjonavkostnader. Prosjektleder/sekretær:Lavenergiprogrammet. EU+aktiviteter:+ Erfaringsdeling. Nettverk. Kontaktpunkter. Referansegruppe:+ Innspilltilarbeidetunderveis. Deltagerefrahelebyggenæringen, fagforeninger,myndigheter,etc. Byggenæringen er en av Norges største og viktigste næringer. Regnet etter antall bedrifter er byggenæringen landets største næring. Regnet etter verdiskapning er byggenæringen Norges neststørstenæring,etteroljeindustrien[1].tallfrastatistisksentralbyråviseratomsetningen innenbyggoganleggsbransjenharmerenndobletsegdesiste1årene,fraca.13milliarder kroner i 2 til ca. 315 milliarder i 21 (figur 3K1). Omsetningen i 21 representerte en økningpåomlag2%iforholdtil29,menlikevelenlitennedgangfratoppåret28dadet bleomsattforover35milliarderkronerinnenbyggoganleggsvirksomhet[2]. Av omsetningen i byggk og anlegg i 21 utgjorde oppføring av bygninger ca. 145 milliarder kroner,menssåkaltspesialisertbyggekoganleggsvirksomhetutgjordeca.142milliarderkroner. Anleggsvirksomhetomsatteforca.27milliarderkroner,noesomvarennedgangpå4,7 %fra 29 [12]. Dersom eiendomssektoren regnes med er omsetning og verdiskapning i næringen langtstørre.omsetningenihelebyggenæringeni27bleanslåtttilomlag6milliarder[1]. Den norske byggenæringen (I) OrganiseringenavdetnorskeBuildUpSkilsprosjektetervistifigur2K1. Prosjekteier:+Direktoratet+for+byggkvalitet+ KontaktmotEU+kommisjonen. DeltagelsepåEU+aktiviteter. ByggenæringeniNorgefremstårsomenrelativtattraktivogsolidnæringmedhensyntil kriteriersomlønntilansatte,driftsmarginerogavkastning. OmsetningeninnenforbyggKoganleggsbransjenharmerendobletsegdesiste1årene. Andelenutenlandskarbeidskraftogbrukavinnleidarbeidskraftharøktdesisteårene. Andelen svart arbeid er høy for håndverkstjenester, særlig når det gjelder malerk, murerkogsnekkertjenesteriboligmarkedet,somofteikkeersøknadspliktigetiltak. Kommunikasjon:+ Nettside. Seminarer. Workshops. NorgesstørstenæringregneteFer antallbedriler.norgesneststørste næringregneteferverdiskapning. 9%avbedriLeneharunder1 ansafe.96%harunder2ansafe. Rela$vaFrak$vogsolidnæringmht. kriteriersomlønn$lansafe, drilsmarginerogavkastning. AndelenutenlandskarbeidskraLog bruktavinnleidarbeidskralharøktde sisteårene. Høyandelsvartarbeid,særlignårdet Figur3?1:Omsetninginnenbyggoganlegg21?21.Kilde:[2] gjeldermaler,murerog Kilde:SSB,211 Mye av omsetningen innen byggk og anleggsbransjen kan tilskrives offentlig sektor. snekkertjenesteriboligmarkedet. Myndighetene bestemmer gjennom statsbudsjettet hvilke overføringer som skal gjøres til de ulike kommunene for drift, utbygging og vedlikehold av offentlig sektor. Inntekstutjevningen, Figur2?1:OrganiseringavBuildUpSkillsiNorge 7 8

2 BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse 3 Den norske byggenæringen (II) Ca.19.sysselsaFeinnenbygg oganlegg,hvoravomlag6%er håndverkere. TotaltbygningsarealanslåF$lca. 385millionerm 2.Privatpersonereier størstepartenavbygningsmassen. Yrke Mureremv Betong./grunnarbeiderebygg 3.34 Tømrere/Snekkere Taktekkere 1.17 Isolatører 1.3 Glassarbeidere 1.46 RørleggereogVVS.montører Blikkenslagere 3.59 Elektrikereoglignende Hjelpearbeidereinnenbygg, anlegg,vedlikehold,etc. TotaltansaFsysselsaFe Kilde:SSB.4.kvartal21 Målogvirkemidler.energibrukibygg. BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse Samspillet mellom virkemidlene er viktig Målsetninger: Økefornybarenergiproduksjonog Krav i byggteknisk forskrift effek$viseringmed3twh;21,216. Bransjestandard Skjerpeenergikraveneibyggteknisk forskril$lpassivhusnivåi215ognesten nullenerginivåi22. Innførekomponentkravforeksisterende bygninger. RelevantEU,lovgivning Bygningsenergidirek$vet(21/31/EC) Fornybardirek$vet(29/28/EC) Energieffek$viseringsdirek$vet Europeiskkvalifikasjonsrammeverkfor livslanglæring(eqf). SINTEF Byggforsk Standard Norge Verktøy, anvisninger, standarder. Kompetansespredning Forbildeprosjekter Lavenergiprogrammet Bransjeorganisasjonene BE, NVE, Husbanken, Enova etc. Energimerking Enovastøtte Husbanklån Figur4?1:Samspillmellomulikevirkemidler Byggtekniskforskrift Byggtekniskforskrift(TEK1)forvaltesavDirektoratetforbyggkvalitet.Forskriftengirblant annetkravtilbygningersenergibehovogenergiforsyning.reglenegjelderbådefornybyggog vedtiltakieksisterendebygninger.menplankogbygningslovenåpnerforunntakvedmindre omfattende tiltak i eksisterende bygninger, for eksempel dersom energikravene er urimelige sett i forhold til energibesparelsen tiltaket vil gi. Ved hovedombygning eller bruksendring gjelder samme forskriftskrav som for nye bygninger. Forskriften gir regler mht. bygningers energieffektivitet, herunder rammer for netto energibehov. Energirammene er utledet av konkrete energitiltak (boks 4K2). Videre stilles det krav om at energi til varmeformål i utgangspunktet skal kunne baseres på annen energiforsyning enn fossile brensler eller direktevirkendeelektrisitet.deterunntakfraenergiforsyningskravetitilfellerdernaturforhold gjør reglene praktisk umulig å oppfylle. For boliger gjelder også unntak dersom netto Energibruk i bygninger Energibrukiboligerogyrkesbygg utgjorde83twhi29,37%avtotal energibrukifastlands,norge. Energibrukenibygningerharflatetut desisteårene(p.g.a.varmereklima, høyereenergipriser,flere varmepumper,bedrebygg,etc.). Elektrisiteterdendominerende energivarenibygningsmassen,bådei boligerogyrkesbygninger. Antallpassivhusprosjektererennå begrenset,menflereprosjekterer underbyggingellerplanlegging. 25 Tabell5?3:StøttesatserhosEnovaper Kilde:[68] Passivhusnivå: Passivhusnivå: Lavenerginivå: Lavenerginivå: 2 Bolig/Barnehage Yrkesbygg Bolig/Barnehage Yrkesbygg Nybygg 45kr/m 2 35kr/m 2 3kr/m 2 15kr/m 2 Yrkesbygg, næring Rehabiliteringer 15 7kr/m 2 55kr/m 2 6kr/m 2 45kr/m 2 Yrkesbygg, offentlig Akkumulert energimål [kwh] Enovaharstatistikkoverhvormangeprosjektersomharmottattstøtteinnenbyggoganlegg. 1 Boliger, næring og offentlig Statistikkenkantasutsomakkumulertenergieffektivisering(kWh)støttenharbidratttil,eller akkumulert 5 bruksareal (BRA) som er oppført/rehabilitert til passivhusk eller lavenerginivå. Enovas statistikk viser at siden 26 har ca m 2 BRA mottatt støtte for oppføring av bygningerpåpassivhusnivå(figur5k3).detstørstearealetsomharmottattstøtteforåoppføres som passivhus er for yrkesbygg (nybygg). Samlet hadde satsingen på oppføring av passivhus bidratttilåkontraktsfesteenergieffektiviseringpå25gwhvedutgangenav211[69] Akkumulert areal [m²] Vedtatt areal, nybygg passivhus ArealpåpassivhusnivåsomharfåUEnovastøUe. Kilde:Enova,211. Figur5?3:AkkumulertarealsomharfåttEnovastøtteforåoppførespåpassivhusnivå.Kilde:[69] Når det gjelder rehabilitering til passivhusnivå er tallene for areal som har mottatt støtte fra Enova mindre. Dette har naturlig sammenheng med at rehabilitering til passivhusnivå er krevende,uansettstøttebeløp.samtidigerenergieffektiviseringseffektenstørreennfornybygg. Siden 29 er det bevilget støtte til rehabilitering av ca. 5. m 2 BRA til passivhusnivå. Størsteparten av arealet finner vi i private yrkesbygg. Støtten har bidratt til å kontraktsfeste energisparingpånesten6gwh.støttetiloppføringavbygningerpålavenerginivåharbidratttil atdeterkontraktsfestetenergisparingpåover6gwhsiden25.over6.m Side 4 av 13 2 BRAhar mottattstøttetiloppføringavlavenergibygg,medhovedvektpåprivateyrkesbygg.endeligerca. 13. m 2 BRA rehabilitert til lavenerginivå siden 29, igjen med hovedvekt på private yrkesbygg.dettehargittkontraktsfestetenergisparingpåca.15gwh[69]. DersomvisummerersammentalleneviserEnovaKstatistikkenatsiden25erdetutdeltstøtte til oppføring av i underkant av 9. m 2 BRA til lavenerginivå eller bedre. Statistikken fra Enovaerikkeoffisiellnorskstatistikk,mendetergrunntilåtroatdeflesteforbildeprosjektene pådettenivåetharmottattoffentligstøttefraenova,ogdermedregistrerthosdem.dersomdet antasatårlignybyggaktivitetomfatteromlag6 millionerm 2 BRAtilsieretenkeltoverslagat andelenarealsomoppførespålavenergik ellerpassivhusnivåutgjørisnitt2,5 % settoverde siste seks årene. Hovedandelen av arealet utgjøres av private yrkesbygg. Det bør nevnes at BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse andelenarealsomoppførespålavenergikellerpassivhusnivåersterktøkendedesisteårene. Yrkesfagutdanningen i Norge SentralgiFekompetanse, basertelæreplaner. Kompetansemåleneer generelleogskoleneharstor frihetigjennomføringen. Litefokuspåenergieffek$v byggingogbrukavfornybar energiikompetansemålene. Høytbortvalgblanteleverpå yrkesfagligestudieretninger. NyStor$ngsmeldingom yrkesfagligutdanningventet iløpetav #år# 1.#år# 9.#år# 8.#år# 7.#år# 6.#år# 5.#år# 4.#år# 3.#år# Mester) Mesterutdanning) 1.)år)praksis) Fagtekniker) Fagskoleutdanning) Fagarbeider)/)Svenn) Fagutdanning) Bachelor) Ingeniørutdanning) Y=veien) )+)4) 1)+)3) 2)+)2) 211 Utdanningssystemet)for)byggebransjen) Mesterutdanning) Bachelor) Ingeniørutdanning) Yrkesbygg, næring Yrkesbygg, offentlig Boliger, næring og offentlig Studiekompetanse) Dr.)ing.) Dr.)ark.) Dr.)ing.)=)utdanning) Dr.)ark.)=)utdanning) Siv.)ing./master) Siv.)ark./master) Masterutdanning) Studieforberedende)utdanning) Rev Figuren#begrenser#seg#7l#fagutdan mesterutdanning,#fagskoleutdann ingeniørutdanning#(tradisjonell#og masterutdanning,#dr.inge#og#dr.ar allmennfaglig#studieretning.# Figuren#viser#ikke#alle#videreutda for#en#tømrer,#muligheter#for#krys utdanninger#og#alterna7ver#for#å# høyere#utdanning.# Mesterutdanningen#kan#gjennom På#de#fleste#fagskolene#i#landet#er lagt#inn#i#det#første#året,#men#den Det#er#krav#7l#fagE#eller#svennebre inn#på#fagskolen,#og#de#fleste#har før#de#søker#seg#inn.#det#vanlige#e søker#om#å#få#løst#ut#mesterbrev# året#på#fagskolen.#i#7lfeller#hvor#e seg#7l#fagskole#direkte#ener#avlag praksiskravet#oppfylles#før#det#ka mesterbrev.# ENer#at#fagskoleutdanningen#har# siste#årene,#gis#det#ikke#lenger#an inn#på#andre#året#i#ingeniørutdan imidler7d#unntak.#eksempelvis#ka ha#egne#spesial7lbud#7l#fagteknik ingeniørstudier.#dene#gjelder#spe fagskoler#og#ingeniørhøyskoler#dr lokalene,#eller#har#andre#avtaler#e Prinsipielt#er#fagskolen#en#avsluN #YEveien#er#en#3Eårig#ingeniørutda 2.#år# med#relevant#fage#eller#svennebre Fagsammensetningen#er#7lpasset fagbakgrunn,#slik#at#studiet#kan#g løpet#av#tre#år#e#uten#at#studenten 1.#år# allmennfaglig#påbygning#eller#fork kompensert#for#manglende#mate norsk#og#engelsk#fordi#grunnlegge noen#valgemner#er#tan#ut#av#stud Barne=)og)ungdomsskole) blir#studentene#integrert#med#de# allmennfaglig#bakgrunn.# Figur6?2:Utdanningssystemetforbyggenæringen Fagskole Fagskoleutdanningbyggerpåvideregåendeopplæringellertilsvarenderealkompetanse,ogeret alternativ til høgskolek og universitetsutdanning. Opptakskravet til fagskoleutdanning er yrkeskompetanse,medellerutenfagk/svennebrev,ellergenerellstudiekompetanse.fagskolen

3 Livslang læring i bygg og anleggssektoren Lavdeltagelsei$lbudforlivslang læringblanthåndverkereinnen byggoganlegg.deltagelsener kraligredusertdesistetreårene. Mangekurs$lbud,meningenav kurs$lbudeneersafinniet systemforlivslanglæring. Detfinnesikkenoesystemforå sikrekvalitetikurssom$lbys. Detfinnesikkenoesystemforå målekompetanseutviklingeni byggenæringen. Formellevidereutdanningersom byggerpåfag,/svennebrever mesterutdanning,fagskole,y, veienogingeniørutdanning. Deltakelseividereutdanningsomgirformellkompetanse, detvilsialloffentligutdanning somgirformellkompetanseogsomikketassomendelavførstegangsutdanningen. Deltakelse i kurs og opplæring, det vil si alle former for opplæring som ikke gir formell kompetanse.detteomfatteropplæringsaktivitetersomkurs,seminarerogandreaktiviteter somharopplæringsomhovedformål. Læringsintensivtarbeid,sombeskriveromfangetavuformelllæringidetdagligearbeidet. Lærevilkårsmonitorenfor21viseratdeltakelsenbådeiopplæringogvidereutdanningfalleri helearbeidsmarkedet,bådeblantkvinnerogmennogiallealderskogutdanningsgrupper.for første gang siden målingene startet i 23 er det nå under halvparten av de sysselsatte som deltarikursogopplæringiløpetavetår[91].deterklareforskjellermellomulikenæringernår detgjelderandelenavdesysselsattemedlæringsintensivtarbeid.genereltliggerbyggoganlegg 1 Innledning laveremht.alleformeneforlivslanglæringennenrekkeandresektorer(figur6k3). Primærnæringer (A) Olje, bergverk, elektrisitet (B, D, E) Industri (C) Bygg og anlegg (F) Handel (G) Transport (H) Overnatting, servering (I) Informasjon, kommunikasjon (J) Finans, forsikring, eiendom (K, L) Faglig, vitenskapelig, teknisk tjenesteyting (M) Forretningsmessig tjenesteyting (N) Offentlig forvaltning (O) Undervisning (P) Helse og sosial (Q) Øvrige tjenester (R, S, T, U) Videreutdanning Læringsintensivt arbeid Kurs og opplæring Figur6?3:Livslanglæringiulikesektoreri21(%).Kilde:[91] Kilde:NiFU,211. Figur 2.4. Hovedindikatorene fordelt etter næringsgruppe i 21. Stolpene viser andeler som deltar Livslang læring varierer mellom ulike yrkeskategorier. Bedriftsledere, akademiske yrker og i de ulike formene Figur for 6.2 læring. Sysselsatte Aldergruppe: i byggenæringen år for videreutdanning Nasjonalregnskapet. blant sysselsatte Sysselsatte år i byggenæringen deltar på 28 kurs 22 og opplæring, uten 62 åringer. eller som har læringsintensive arbeidsoppgaver. for høgskoleyrkermarkerersegmeddeklarthøyestandelenesomdeltariformellvidereutdanning, sysselsatte som kurs/opplæringogharlæringsintensivtarbeid.imotsattendeavskalaenfinnesyrkersomikke Figur 2.4 viser at formell videreutdanning Byggenæringen er mest (Nasjonalregnskapet utbredt i offentlige ) sektor Aldersfrafall og (62 år) kreverutdanning.andelenhåndverkeresomdeltarilivslanglæringerlavsammenlignetmed 22 høystatusyrkene, undervisning (O, P men Q), og forholdsvis minst vanlig høy innen sammenlignet primær næringer med og yrker industri. som Tre ikke krever utdanning. næringer utmerker seg med høye andeler blant sysselsatte som deltar i kurs og Andelen håndverkere 2 som deltar i livslang læring er kraftig redusert de siste tre årene [91]. annen opplæring er Olje, bergverk og elektrisitet (B, D, E) og offentlig forvaltning (O) og vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (N). Generelt er det en tendens til at de Lærevilkårsmonitorundersøkelsen 18 næringene som har høy andel med deltakelse fra 21 i formell viser at videreutdanning deltagelsen i også kurs/opplæring har høy og andelen medlæringsintensivtarbeiderhøyeredestostørrevirksomheteneer.nårdetgjelderformell andel deltakelse i kurs og annen opplæring. Figuren viser også klare forskjeller videreutdanning mellom næringene 16 er når det lavest gjelder deltagelse andelen av de i de sysselsatte minste med bedriftene, læringsintensivt men for øvrig øker ikke deltagelsen arbeid. med bedriftsstørrelse. Deltakelse i formell videreutdanning varierer også med 14 utdanningsnivå.variasjoneneravhengigavhvorgamlepersoneneer.blantdeyngstefinnervi liten eller ingen forskjell mellom utdanningsgruppene, mens i aldersgruppen 36K44 år er det 12 høyest andel som videreutdanner seg blant de med kort universitetsk og høgskoleutdanning. Blantdeeldstearbeidstagernedeltarpersonermedhøyereutdanningpåallenivåervesentlig 1 merividereutdanningennpersonermedgrunnskoleogvideregåendeskole.forbyggenæringen somharhøyandelsmåkogmellomstorebedrifteroghøyandelarbeidstageremedvideregående yrkesfagligutdanning,vildissetrendeneslåutilavdeltagelseitilbudforlivslanglæring[91]. Selv etter at det hvert år forsvinner om lag 3 62-åringer fram mot 22, viser figur 6.2 også at kun med aldersavgang vil man ha et sysselsettingsnivå på om lag 14 personer i 22. Sagt på en annen måte aldersfrafallet i perioden vil gi det samme sysselsettingsnivået som byggenæringen hadde i 22. Dersom man kun har naturlig avgang og det ikke ansettes noen i BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse perioden 28 22, faller sysselsettingen med 2 prosent for hele perioden, eller i gjennomsnitt 33 1,7 prosent hvert år. Behovet for arbeidskraft mot 22 (II) BehovetforarbeidskraLibygg,og anleggsbransjen,inkl.håndverkere,vil troligøkefremmot22/23. Bygg,oganleggsbransjenharfærre arbeidstagereover5årogflereunder 25årennarbeidsmarkedetforøvrig. ForåmøtebehovetforarbeidskraLer detvik$gåfådeeldstearbeidstagerne $låbliinæringenfremmot aldersavgang Deterogsåvik$gåjobbemot skolesystemetforåsikregod rekruferingideyngrealdersgruppene. 1 Videreutdanning inkluderer her kun personer som er sysselsatte fordi vi bryter ned på hvilken næring jobbstillingen deres befinner seg i. Figur 6.3 Sysselsatte i byggenæringen etter alder og utdanningsnivå år Avsluttet videregående utdanning Fagskole og høyere utdanning Obligatorisk grunn- eller videregående utdanning Byggenæringen samlet Figur7?2.Sysselsatteibyggenæringenetteralderogutdanningsnivå.Kilde:[17] I figur 6.3 har vi i tillegg til den generelle aldersfordelingen også Kilde:Fafo,21. IfølgeFafoerdetmestsentralevirkemiddeletforåmøtebehovetforarbeidskraftåholdepå lagt inn aldersfordelingen for de denarbeidskraftenmanalleredehar.detteinnbefatteråholdepådenerfarnearbeidskraftenog byggtilsatte etter utdanningsnivå. For det første ser vi at med avsluttet videregående utdanning fåeldstearbeidstagernetilåbliibyggkoganleggsbransjenfremmotaldersavgang.itillegger (domineres av personer med fag-/svennebrev) har en aldersmessig fordeling lik byggenæringen detviktigåjobbemedrekrutteringideyngrealdersgruppene[17]. samlet. For andre ser at som har obligatorisk grunnskole eller videreutdanning enten er )Nødvendig)kunnskap)og)ferdigheter)hos)utførende) Sammenlignet med vanlig energistandard, krever bygninger med høye ambisjoner knyttet til energibruk særlig oppmerksomhet på inneklima og fuktsikkerhet. Det er blant annet viktig å redusere risiko for høye temperaturer, sikre at det ikke kommer fukt inn i konstruksjonene, oppnå lite luftlekkasjer og å unngå kuldebroer. Som en del av Build Up Skills i Norge er det definertkompetansemålpåenergiområdetforulikeutførendeprofesjoner.kompetansemålene tar utgangspunkt i kriterier for passivhus [37, 38] og forskriftskrav med hensyn til å tilretteleggeforannenenergiforsyningenndirektevirkendeelektrisitetogfossilebrensler[35] innmat.indd :1:55 år. Under byggeboomen i trenger byggk og anleggsbransjen snaut 12. nye personerhvertår,mensdenirestenavperiodentrengerdrøye9.personerhvertår[17]. StatistiskSentralbyråharogsågjortframskrivningeravbehovetforarbeidskraftiNorgefrem mot23.framskrivningeneviserblantannetatbehovetforarbeidskraftmedyrkesfaginnen bygg og anlegg, dvs. sannsynligvis i hovedsak håndverkere, øker jevnt fra rundt 1. sysselsattei21tilca.125.sysselsattei23[1]. Tabell7?1:Framskrivningeravbehovetforarbeidskraftinnenbyggoganlegg.Kilde:[17] Årligbehovfor Årligbehovfor Årligbehovfor Antallsysselsatte Behovet for arbeidskraft mot 22 (I) sysselsatte sysselsatte sysselsatte i22 21> > >22 Fortsattvekst Stabilitet Nedgang +1.2 Årligbehov K5./K6. Årligbehov +1.5 Årligbehov 145. Antall Iperioden26til28klartebyggKoganleggsbransjenåtiltrekkesegover55.nyetilsatte, sysselsafei hvorav halvparten ble sysselsafe hentet inn fra andre sysselsafe næringer. I perioden sysselsafe avga bransjen 22 også 23.2 tilsattetilandrenæringer.nettoeffektenmht.rekrutteringfraandrenæringeriperiodenlåaltså 21,214 21,214 21,214 på4.3personer,eller2.15personerperår.denandrehalvpartenbestoavomlag17. mednorsklandbakgrunn(iallhovedsakfraskolesystemet)og11.utennorsklandbakgrunn. Ca.14.2sysselsatteforsvantutavarbeidslivet,noesomgaennettotilvekstpåomlag18. FortsaUvekst tilsatteiperioden(figur7k1).utfraensliktilnærmingerbyggenæringeneririmeliggodstand til å fylle det framtidige behovet for arbeidskraft [17]. Balansen mellom de ulike rekrutteringsveiene Stabilitet +4. vil ha betydning for +4. inndekkingen av +4. det fremtidige 197. behovet for arbeidskraft. For eksempel vil behovet for rekruttering fra skolesystemet øke dersom rekrutteringenfraandrenæringerogtilgangtilarbeidskraftutenforlandetsgrenserreduseres.i Nedgang / Kilde:Fafo,21. tilleggvildettroligværestørreavgangfrabyggkoganleggsbransjenennde3.sysselsatte somgårutgjennomnaturligaldersavgang,foreksempelgjennomutførepensjon,attføring,etc. 23.2( 27.5( Tilsatte(bygg(og(anlegg( 11.( 14.2( 17.( Avgang( Tilsatte(andre(næringer( Netto(arbeidsinnvandring( Skolesystemet,(etc.( Figur7?1:Endringiantallarbeidstakereinnenbygg?oganlegg:26?28 Utdanningsdirektoratet har oversikt over elever i det norske skolesystemet fordelt på utdanningsprogram(tabell7k2).bortvalghoseleverinnenyrkesfagerhøyt.foreksempelviser tabellenatinnenbyggkoganleggsteknikkerdetunder7%avelevenesomkommerinnpåvg1 somfårlæreplasshosbedrift.bortvalg,foreksempelvedstudieforberedenderetningererlangt 39 EndringiantallsysselsaUe byggoganlegg:26.28 Kompetansemål for håndverkere - energi Deterdefinertkompetansemålforhva ulikeukørendeprofesjoneri byggenæringenmåkunneforå: Oppførenybyggpåpassivhus,/nesten nullenerginivå. Rehabilitereeksisterendebygg$lmeget høyenergistandard. Installerefornybarevarme,og kjølesystemeribygninger. Sammenlignetmedvanligenergistandard kreverbygningermedhøyeambisjoner forenergibruksærligoppmerksomhetpå inneklimaogfuktsikkerhet. Generelter$ltakieksisterendebyggmer krevendeforukørendeennnybyggingpå passivhus,/nestennullenerginivå Devik$gstekompetansemåleneerknyFet$l blantannet: Planleggingavrisikoreduserende[ltakforå unngåfuktskader ArbeidsoppgaverknyUet[låoppnålavt lekkasjetall ArbeidsoppgaverknyUet[lisoleringog u\ørelseforåunngåkuldebroer Isoleringavvarmeavgivendekomponenterog rørslikatdeikkeavgiroverskuddsvarme. Innreguleringavlu]mengderi ven[lasjonsanleggogu\ørelseavkanalanlegg foråoppnålavestmuligsfp.faktor. Dimensjonering,u\ørelseoginnreguleringav varmeanlegg. Byggeviderepå,ogeUerisolere,eksisterende konstruksjoner. Kilde:Rambøll,212.

4 Medutgangspunktiatmidtenpåskalaener5,5hartoavområdenegjennomsnittscoreunder middels.detteerbyggingavpassivhussomhavnernederstmed4,7ogvurderingav ventilasjonsbehoviforbindelsemedrehabiliteringmed5,.noeovermiddelservurdertkompetanse påområdenerehabiliteringtilenergikraveneitekniskforskriftellerbedreogkonkrete detaljløsningerforenergieffektiviseringstiltaksombeggeharensnittscorepå6,.høyestscorerhar utførelseforåoppnålavtlekkasjetallogunngåkuldebroerogtiltakforåunngåfuktskaderunder bygging,medhenholdsvis7,5og7,6igjennomsnitt. Kunnskapompassivhus Enviktigdelavdenneundersøkelsenvaråforsøkeåmålekunnskapompassivhusog energieffektivisering.istedenforåbarebasereosspåegenvurderingavkompetansepåområdet, valgteviåutvikleendelutsagnomdette.disseutsagnenevarentenriktigeellerfeil,ogviba respondentenevurdereomhverenkeltavdemstemteellerikkestemte.vibegyntemedfireutsagn ompassivhus.3avdisseutsagnenevarfeil,mensdensistevarriktig.nedenforpresenteresandelene somharsvartriktigpådetenkelteutsagn,dvsatdeharsvartatdetikkestemmerderutsagneterfeil ogatdeharsvartatdetstemmerderutsagneterriktig. 7.Såskaljegleseoppnoenutsagnomhvapassivhuser.Forhvertavdemviljegviteomdumener Dagens kompetanse blant håndverkere (I) dettestemmerellerikke. Utsagn)om)passivhus)) % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%1% Kunnskapomdetåunngåfuktikonstruksjonen Vifulgteoppmedfirepåstanderomkringdetåunngåfuktikonstruksjonen Dagens kompetanse blant håndverkere (II) 8.Såharvinoenutsagnomåunngåfuktikonstruksjonen. Utsagn)om)å)unngå)fukt)i)konstruksjonen)) % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%1% 7a)Enpassivhusveggmåhaminst4cmisolasjon(Ikke rikjg) 35% 8a)Treverkbøraldrihahøyerefukjnnholdenn2% (Rikjg) 68% 7b)Denyestrengelullekkasjekraveneitekniskforskril jlfredssjllerogsåkravenejlpassivhus(ikkerikjg) 25% 8b)Foråtørkebyggetbørvarmensemespåfør dampsperreermontert(ikkerikjg) 31% 7c)PassivhusiNorgetrengerikkevarmeanlegg(Ikke rikjg) 65% 8c)Detervikjgmedåpningeridampsperrenforåtørke uteventuellfukt(ikkerikjg) 67% 7d)PassivhusiNorgekreverbalansertvenjlasjonmed varmegjenvinning(rikjg) 88% Kilde:ResponsAnalyse212. 8d)Foråunngåfuktproblemererdetbeståemerisolere påutsidenavenmurvegg(rikjg) 57% Kilde:ResponsAnalyse212. Kunnskapomenergieffektiviseringogrehabilitering Detsistetemaetibolkenmedutsagn,tokopptemaetenergieffektiviseringogrehabilitering. 19 Dagens 9.Videreharvinoenutsagnomenergieffektiviseringogrehabilitering. kompetanse blant håndverkere (III) Utsagn)om)energieffekGvisering)og) rehabilitering)) 9a)Rehabiliteringjllavenergi/passivhusnivåfårikke betydningfordimensjoneringavvarmeanlegget(ikke rikjg) 9b)Vedutskilavoljekjelkannaturgassværeet fornybartalternajv(ikkerikjg) 9c)Vedinstalleringavenergieffekjvbelysningogutstyr økerbehovetforvarmefraoppvarmingssystemet (Rikjg) 9d)Vedjltakforåreduserelullekkasjer(temejltak) børbehovetformervenjlasjonvurderes(rikjg) % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%1% 22% 58% 57% 67% Kilde:ResponsAnalyse212. Vurderingavegenkompetanse Tømrere Igruppentømrereblerespondentenespurtomhvordandevurdertesinkompetanseinnen områdene: Rehabiliteringtilenergikraveneitekniskforskriftellerbedre 25 Konkretedetaljløsningerforenergieffektiviseringstiltak Tiltakforåunngåfuktskaderunderbygging Byggingavpassivhus Vurderingavventilasjonsbehoviforbindelsemedrehabilitering Utførelseforåoppnålavtlekkasjetallogunngåkuldebroer Vurdering av egen kompetanse Dettegafølgendegjennomsnittsscorerpåenskalafra1J1. TØMRERE) Hvordan)vurderer)du)din)kompetanse)på) følgende)områder,)på)en)skala)fra)1i1)der)en) er)svært)dårlig)og)1)er)svært)god?)) GjennomsniQsscorer) a)rehabiliteringjlenergikraveneiteknisk b)konkretedetaljløsningerfor c)jltakforåunngåfuktskaderunderbygging d)byggingavpassivhus e)vurderingavvenjlasjonsbehoviforbindelse f)unørelseforåoppnålavtlekkasjetallogunngå, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, Tømrere 4,7 5, 6, 6, 7,6 7,5 Tilsvarendespørsmålble s$lt$lrørleggere,vvs, montører,elektrikereog øvrigeukørende. Deflesteplasserteseg lifovermidten(rundt karakteren6)påde flesteavområdene. Håndverkereinnen ven$lasjonsfaget vurderteegen kompetansehøyest. Kilde:ResponsAnalyse212.

5 Behovformerkompetanseinnentemaenergi Somgjennomgangenavdeulikeutsagnenepådeforegåendesideneviser,erkunnskapenomkring temaenepassivhusogenergieffektiviseringvariabelogtildelsmangelfulliallemålgruppenefor denneundersøkelsen.dettetyderpåatdeterbehovformerkompetansepådetteområdet.i spørsmål1ønsketviåkartleggebehovetformerkompetansepånoensentraleområderinnen dette.vilesteoppfemulikeområderogspurterespondenteneomdettevaretområdedeønsket segmerkompetansepå.sidenenkunnesvarebekreftendepåflereavdisse,summerer svarfordelingensegtilmerenn1%. 1.Erdernoenområderduønskerdegmerkompetanseinnentemaenergi? Ønsker om kompetanseheving - energi LESOPP1J1JFLERESVARMULIG Er)der)noen)av)følgende)områder)du)ønsker)deg) mer)kompetanse)innen)tema)energi?)(n=61)) Lullekkasjerogkuldebroer Passivhus Fornybarenergi,varmeanlegg,venjlasjonssystemer Energieffekjviseringieksisterendebygg Energieffekjvtutstyr,ogstyringssystemer Nei,ingenavdisseområdene Ikkesikker % 1%2%3%4%5%6%7%8%9%1% 2% 9% 53% 64% 64% 64% 7% Mangehåndverkere ytrerønskeommer kompetansepå energiområdet. Detervik$gå $lrefeleggebedreforat slikkompetansekan $legnesfordeulike yrkesgruppene. Kilde:ResponsAnalyse212. Barrierer Barrierersomhindrerkompetanseheving: Mangelpå$d. Kostnadervedådeltapåkurs. Sentralisertekurs$lbud Barrierssomhindrerenergieffek$visering: Lavoppmerksomhetomkringenergibrukog energirelaterte$ltakibygninger. Laveenergikostnader MangelpåoffentligeanbefalingerogstøFe. Høyeinvesteringskostnader. Litekunnskap/lavkompetanseomenergi$ltak. Barrierersomhindrerbrukavfornybarvarme: Manglendemarked/kundegrunnlag. Manglendelønnsomhet(særligipassivhus). Hvaerdestørsteukordringeneidin virksomhetforåfågjennomført organisertlæringipraksis?,samletfor allegrupper(n=61) Jegharikke[d Detkosterformyeågåpåkurs Jegkandetjegtrengeråkunne Øktkunnskapgirikkebedre økonomiskresultatforbedri]en Fåmyndighetskrav[lkompetanse Usikkerpåinnhold/kvalitetpå kursenesom[lbys Andreu\ordringen Deteringenu\ordringer/Vigårpå kurs Ikkesikker %1%2%3%4%5%6%7%8%9% 1% 1% 1% 2% 5% 13% 8% 18% 3% 32% Kilde:ResponsAnalyse, Konklusjoner Kontaktinformasjon og partnere 1. Kompetanseblantdeukørendeeriden$fisertsomenbarrierenårdetgjelderåfå$l raskereenergieffek$viseringogenergiomleggingibygningsmassen. 2. Kompetentehåndverkeremedgodkunnskapomenergi$ltakvilkunnerådgi husholdningeromenergi$ltaksomkaniverksefenårdetlikevelskalukøresvedlikehold ellerrehabiliteringieksisterendeboliger. 3. UndersøkelsergjortpåoppdragfraLavenergiprogrammetviseratdagenskompetansepå energiområdetblanthåndverkereervariableoginoen$lfellermangelfull. 4. Bygg,oganleggsbransjendeltarmindrei$lbudforlivslanglæringarbeidenrekkeandre næringer.mangelpå$d,høyekostnaderogsentralisertekurssynessomdestørste barrierenemotåfågjennomførtorganisertlæringblanthåndverkerbedriler. 5. Deterenutbredtviljehosmangehåndverkereinnenbyggoganlegg$lå$legnesegmer kompetansepåenergiområdet.dennorskebyggenæringenersolidoglønnsommed forventningeromviderevekst.defegirmuligheterforåinvestereikompetanseheving. 6. StatusanalyseniBuildUpSkillskanlastesnedpå hfp://lavenergiprogrammet.no/lavenergi,i,eu/build,up,skills/ Koordinator:MathieuVeulemans,Direktoratetforbyggkvalitet Phone: Prosjektleder:GuroHauge,Lavenergiprogrammet Phone: NeFside:www.lavenergiprogrammet.no/lavenergi,i,eu/build,up,skills/ Partnere:Direktoratetforbyggkvalitet,Enova,Lavenergiprogrammet,Byggenæringens Landsforening,NorskerørleggerbedriLerslandsforeningVVS,Entreprenørforeningenbygg oganlegg,norskbyggmesterforbund,norskmurmestreslandsforbund.

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS del 2 veikart rapport 2012 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS 2 SAMMENDRAG 4 1. 2020-MÅL I NORGE 8 2. BEHOV FOR KOMPETANSEHEVING BLANT HÅNDVERKERE 2.1 Kompetansemål 2.2 Behov for kompetanseheving

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009

Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no årsmelding for 2011 «2012 skal være året DA ALLE SNAKKER OM energieffektivisering i bygg.» I 2011 har det vært mye oppmerksomhet rundt passivhus, forbildeprosjekter, energieffektiv rehabilitering av bygg

Detaljer

Kurs og opplæring i arbeidslivet: Trekk ved yrket eller den ansatte?

Kurs og opplæring i arbeidslivet: Trekk ved yrket eller den ansatte? Marianne Dæhlen Kurs og opplæring i arbeidslivet: Trekk ved yrket eller den ansatte? Kompetanseheving av arbeidsstokken og målet om livslang læring er viktige politiske satsnings områder. Samtidig viser

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG

ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG EN AMBISIØS OG REALISTISK PLAN MOT 2040 AUGUST 2010 Forsidefoto: Løvåshagen (ByBo AS). Leilighetsprosjekt i Bergen med passivhusstandard. 28 leiligheter på totalt 2240 m²

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger - et innspill til Klimakur 2020 4 2010 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien nilf-rapport 2014 2 Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien anne s. prestvik per christian rålm NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner: «Driftsgranskingar

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer