Build Up Skills. Up Skills - Organisering i Norge. Den norske byggenæringen (I) Build Up Skills Norge Status analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Build Up Skills. Up Skills - Organisering i Norge. Den norske byggenæringen (I) Build Up Skills Norge Status analyse"

Transkript

1 2.3)Organisering) For gjennomføringen av Build Up Skills Norway er det organisert en partnergruppe bestående avlavenergiprogrammet,byggenæringenslandsforening,direktoratetforbyggkvalitet,enova, NorskeRørleggerbedriftersLandsforening,NorgesByggmesterforbund,Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Norske Murmestres Landsforening. Lavenergiprogrammet har vært prosjektlederogståttforutformingenavrapporten.partnergruppenhargittbidragunderveis. Det er et mål at Build Up Skills samler aktørene i byggenæringen og gir en felles forståelse av kompetansenivå, fremtidige utfordringer, barrierer mot kompetanseheving og nødvendige tiltak.detharderforværtanledningforallesomønskerdettilåengasjeresegiarbeidet.deter etablertenreferansegruppesomharkunnetgiinnspilltilarbeidetunderveis.referansegruppen har bestått av Fellesforbundet, NELFO (Foreningen for el og it bedriftene), Foreningen for ventilasjon, kulde, energi og rør, Grønn byggallianse, Takentreprenørenes Forening, VentilasjonsK og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, Norsk Varmepumpeforening, Virke byggevarehandel, Solenergiforeningen, Norsk Varmeteknisk Forening, VVSKforeningen, SINTEF Byggforsk, Rådgivende Ingeniørers Forening, Mesterbrevnemda og Utdanningsetaten i Oslo kommune.voxogutdanningsdirektoratethardeltattsomobservatørireferansegruppen. Lavenergiprogrammets styre har fungert som styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen har bestått av Direktoratet for byggkvalitet, Norges vassdragsk og energidirektorat, Enova, Husbanken,Statsbygg,ByggenæringensLandsforeningogArkitektbedrifteneiNorge. Build Up Skills Norge Status analyse Build Up Skills Ini$a$vfraEU,kommisjonensExecu$veAgencyforCompe$$veness andinnova$on(eaci). 3EØS,landdeltarmedhvertsiFprosjekt. Hensikten:utarbeideogiverkseFe$ltakforåhevekompetansenpå energiområdetblanthåndverkere. FremdriLsplan: Statusanalysepublisert Handlingsplanskalpubliseresnovember212. Planforimplementeringskalpubliseresmai213. BudsjeF:35.Euro,hvorav31.EurodekkesavEACI BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse Boks2?1:Lavenergiprogrammetforbygg?oganlegg(Lavenergiprogrammet) Guro Hauge / Mathieu Veulemans Lavenergiprogrammet(www.lavenergiprogrammet.no)eretsamarbeidmellomoffentlige myndigheter og byggenæringen om å nå felles mål om energieffektivisering og energiomlegging i bygg og anlegg. De som er med i programmet er Byggenæringens Landsforening, Arkitektbedriftene i Norge, Enova, Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet, Statsbygg og Norges vassdragsk og energidirektorat. Lavenergiprogrammet skalnåensamletbyggenæringmedgodogmålrettetkunnskapsomgjørnæringenistand tilåoppføreogrehabiliteresværtenergieffektivebygninger.énavhovedmålsettingeneer atenstorandelavbyggenesomoppføresiperioden214til217skalværepassivhus. 3.)Den)norske)byggenæringen) ) Oppsummeringkapittel3: 3.1)Omsetning)og)verdiskapning) Build Up Skills - Organisering i Norge Styringsgruppe:+Lavenergiprogrammets+styre+ Kvalitetssikring. Innspilltilarbeidet. Konsortium:+ Utføringavarbeidetiarbeidspakkene. DeltagelsepåEU+aktiviteter. Rapporteringogdokumentasjonavkostnader. Prosjektleder/sekretær:Lavenergiprogrammet. EU+aktiviteter:+ Erfaringsdeling. Nettverk. Kontaktpunkter. Referansegruppe:+ Innspilltilarbeidetunderveis. Deltagerefrahelebyggenæringen, fagforeninger,myndigheter,etc. Byggenæringen er en av Norges største og viktigste næringer. Regnet etter antall bedrifter er byggenæringen landets største næring. Regnet etter verdiskapning er byggenæringen Norges neststørstenæring,etteroljeindustrien[1].tallfrastatistisksentralbyråviseratomsetningen innenbyggoganleggsbransjenharmerenndobletsegdesiste1årene,fraca.13milliarder kroner i 2 til ca. 315 milliarder i 21 (figur 3K1). Omsetningen i 21 representerte en økningpåomlag2%iforholdtil29,menlikevelenlitennedgangfratoppåret28dadet bleomsattforover35milliarderkronerinnenbyggoganleggsvirksomhet[2]. Av omsetningen i byggk og anlegg i 21 utgjorde oppføring av bygninger ca. 145 milliarder kroner,menssåkaltspesialisertbyggekoganleggsvirksomhetutgjordeca.142milliarderkroner. Anleggsvirksomhetomsatteforca.27milliarderkroner,noesomvarennedgangpå4,7 %fra 29 [12]. Dersom eiendomssektoren regnes med er omsetning og verdiskapning i næringen langtstørre.omsetningenihelebyggenæringeni27bleanslåtttilomlag6milliarder[1]. Den norske byggenæringen (I) OrganiseringenavdetnorskeBuildUpSkilsprosjektetervistifigur2K1. Prosjekteier:+Direktoratet+for+byggkvalitet+ KontaktmotEU+kommisjonen. DeltagelsepåEU+aktiviteter. ByggenæringeniNorgefremstårsomenrelativtattraktivogsolidnæringmedhensyntil kriteriersomlønntilansatte,driftsmarginerogavkastning. OmsetningeninnenforbyggKoganleggsbransjenharmerendobletsegdesiste1årene. Andelenutenlandskarbeidskraftogbrukavinnleidarbeidskraftharøktdesisteårene. Andelen svart arbeid er høy for håndverkstjenester, særlig når det gjelder malerk, murerkogsnekkertjenesteriboligmarkedet,somofteikkeersøknadspliktigetiltak. Kommunikasjon:+ Nettside. Seminarer. Workshops. NorgesstørstenæringregneteFer antallbedriler.norgesneststørste næringregneteferverdiskapning. 9%avbedriLeneharunder1 ansafe.96%harunder2ansafe. Rela$vaFrak$vogsolidnæringmht. kriteriersomlønn$lansafe, drilsmarginerogavkastning. AndelenutenlandskarbeidskraLog bruktavinnleidarbeidskralharøktde sisteårene. Høyandelsvartarbeid,særlignårdet Figur3?1:Omsetninginnenbyggoganlegg21?21.Kilde:[2] gjeldermaler,murerog Kilde:SSB,211 Mye av omsetningen innen byggk og anleggsbransjen kan tilskrives offentlig sektor. snekkertjenesteriboligmarkedet. Myndighetene bestemmer gjennom statsbudsjettet hvilke overføringer som skal gjøres til de ulike kommunene for drift, utbygging og vedlikehold av offentlig sektor. Inntekstutjevningen, Figur2?1:OrganiseringavBuildUpSkillsiNorge 7 8

2 BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse 3 Den norske byggenæringen (II) Ca.19.sysselsaFeinnenbygg oganlegg,hvoravomlag6%er håndverkere. TotaltbygningsarealanslåF$lca. 385millionerm 2.Privatpersonereier størstepartenavbygningsmassen. Yrke Mureremv Betong./grunnarbeiderebygg 3.34 Tømrere/Snekkere Taktekkere 1.17 Isolatører 1.3 Glassarbeidere 1.46 RørleggereogVVS.montører Blikkenslagere 3.59 Elektrikereoglignende Hjelpearbeidereinnenbygg, anlegg,vedlikehold,etc. TotaltansaFsysselsaFe Kilde:SSB.4.kvartal21 Målogvirkemidler.energibrukibygg. BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse Samspillet mellom virkemidlene er viktig Målsetninger: Økefornybarenergiproduksjonog Krav i byggteknisk forskrift effek$viseringmed3twh;21,216. Bransjestandard Skjerpeenergikraveneibyggteknisk forskril$lpassivhusnivåi215ognesten nullenerginivåi22. Innførekomponentkravforeksisterende bygninger. RelevantEU,lovgivning Bygningsenergidirek$vet(21/31/EC) Fornybardirek$vet(29/28/EC) Energieffek$viseringsdirek$vet Europeiskkvalifikasjonsrammeverkfor livslanglæring(eqf). SINTEF Byggforsk Standard Norge Verktøy, anvisninger, standarder. Kompetansespredning Forbildeprosjekter Lavenergiprogrammet Bransjeorganisasjonene BE, NVE, Husbanken, Enova etc. Energimerking Enovastøtte Husbanklån Figur4?1:Samspillmellomulikevirkemidler Byggtekniskforskrift Byggtekniskforskrift(TEK1)forvaltesavDirektoratetforbyggkvalitet.Forskriftengirblant annetkravtilbygningersenergibehovogenergiforsyning.reglenegjelderbådefornybyggog vedtiltakieksisterendebygninger.menplankogbygningslovenåpnerforunntakvedmindre omfattende tiltak i eksisterende bygninger, for eksempel dersom energikravene er urimelige sett i forhold til energibesparelsen tiltaket vil gi. Ved hovedombygning eller bruksendring gjelder samme forskriftskrav som for nye bygninger. Forskriften gir regler mht. bygningers energieffektivitet, herunder rammer for netto energibehov. Energirammene er utledet av konkrete energitiltak (boks 4K2). Videre stilles det krav om at energi til varmeformål i utgangspunktet skal kunne baseres på annen energiforsyning enn fossile brensler eller direktevirkendeelektrisitet.deterunntakfraenergiforsyningskravetitilfellerdernaturforhold gjør reglene praktisk umulig å oppfylle. For boliger gjelder også unntak dersom netto Energibruk i bygninger Energibrukiboligerogyrkesbygg utgjorde83twhi29,37%avtotal energibrukifastlands,norge. Energibrukenibygningerharflatetut desisteårene(p.g.a.varmereklima, høyereenergipriser,flere varmepumper,bedrebygg,etc.). Elektrisiteterdendominerende energivarenibygningsmassen,bådei boligerogyrkesbygninger. Antallpassivhusprosjektererennå begrenset,menflereprosjekterer underbyggingellerplanlegging. 25 Tabell5?3:StøttesatserhosEnovaper Kilde:[68] Passivhusnivå: Passivhusnivå: Lavenerginivå: Lavenerginivå: 2 Bolig/Barnehage Yrkesbygg Bolig/Barnehage Yrkesbygg Nybygg 45kr/m 2 35kr/m 2 3kr/m 2 15kr/m 2 Yrkesbygg, næring Rehabiliteringer 15 7kr/m 2 55kr/m 2 6kr/m 2 45kr/m 2 Yrkesbygg, offentlig Akkumulert energimål [kwh] Enovaharstatistikkoverhvormangeprosjektersomharmottattstøtteinnenbyggoganlegg. 1 Boliger, næring og offentlig Statistikkenkantasutsomakkumulertenergieffektivisering(kWh)støttenharbidratttil,eller akkumulert 5 bruksareal (BRA) som er oppført/rehabilitert til passivhusk eller lavenerginivå. Enovas statistikk viser at siden 26 har ca m 2 BRA mottatt støtte for oppføring av bygningerpåpassivhusnivå(figur5k3).detstørstearealetsomharmottattstøtteforåoppføres som passivhus er for yrkesbygg (nybygg). Samlet hadde satsingen på oppføring av passivhus bidratttilåkontraktsfesteenergieffektiviseringpå25gwhvedutgangenav211[69] Akkumulert areal [m²] Vedtatt areal, nybygg passivhus ArealpåpassivhusnivåsomharfåUEnovastøUe. Kilde:Enova,211. Figur5?3:AkkumulertarealsomharfåttEnovastøtteforåoppførespåpassivhusnivå.Kilde:[69] Når det gjelder rehabilitering til passivhusnivå er tallene for areal som har mottatt støtte fra Enova mindre. Dette har naturlig sammenheng med at rehabilitering til passivhusnivå er krevende,uansettstøttebeløp.samtidigerenergieffektiviseringseffektenstørreennfornybygg. Siden 29 er det bevilget støtte til rehabilitering av ca. 5. m 2 BRA til passivhusnivå. Størsteparten av arealet finner vi i private yrkesbygg. Støtten har bidratt til å kontraktsfeste energisparingpånesten6gwh.støttetiloppføringavbygningerpålavenerginivåharbidratttil atdeterkontraktsfestetenergisparingpåover6gwhsiden25.over6.m Side 4 av 13 2 BRAhar mottattstøttetiloppføringavlavenergibygg,medhovedvektpåprivateyrkesbygg.endeligerca. 13. m 2 BRA rehabilitert til lavenerginivå siden 29, igjen med hovedvekt på private yrkesbygg.dettehargittkontraktsfestetenergisparingpåca.15gwh[69]. DersomvisummerersammentalleneviserEnovaKstatistikkenatsiden25erdetutdeltstøtte til oppføring av i underkant av 9. m 2 BRA til lavenerginivå eller bedre. Statistikken fra Enovaerikkeoffisiellnorskstatistikk,mendetergrunntilåtroatdeflesteforbildeprosjektene pådettenivåetharmottattoffentligstøttefraenova,ogdermedregistrerthosdem.dersomdet antasatårlignybyggaktivitetomfatteromlag6 millionerm 2 BRAtilsieretenkeltoverslagat andelenarealsomoppførespålavenergik ellerpassivhusnivåutgjørisnitt2,5 % settoverde siste seks årene. Hovedandelen av arealet utgjøres av private yrkesbygg. Det bør nevnes at BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse andelenarealsomoppførespålavenergikellerpassivhusnivåersterktøkendedesisteårene. Yrkesfagutdanningen i Norge SentralgiFekompetanse, basertelæreplaner. Kompetansemåleneer generelleogskoleneharstor frihetigjennomføringen. Litefokuspåenergieffek$v byggingogbrukavfornybar energiikompetansemålene. Høytbortvalgblanteleverpå yrkesfagligestudieretninger. NyStor$ngsmeldingom yrkesfagligutdanningventet iløpetav #år# 1.#år# 9.#år# 8.#år# 7.#år# 6.#år# 5.#år# 4.#år# 3.#år# Mester) Mesterutdanning) 1.)år)praksis) Fagtekniker) Fagskoleutdanning) Fagarbeider)/)Svenn) Fagutdanning) Bachelor) Ingeniørutdanning) Y=veien) )+)4) 1)+)3) 2)+)2) 211 Utdanningssystemet)for)byggebransjen) Mesterutdanning) Bachelor) Ingeniørutdanning) Yrkesbygg, næring Yrkesbygg, offentlig Boliger, næring og offentlig Studiekompetanse) Dr.)ing.) Dr.)ark.) Dr.)ing.)=)utdanning) Dr.)ark.)=)utdanning) Siv.)ing./master) Siv.)ark./master) Masterutdanning) Studieforberedende)utdanning) Rev Figuren#begrenser#seg#7l#fagutdan mesterutdanning,#fagskoleutdann ingeniørutdanning#(tradisjonell#og masterutdanning,#dr.inge#og#dr.ar allmennfaglig#studieretning.# Figuren#viser#ikke#alle#videreutda for#en#tømrer,#muligheter#for#krys utdanninger#og#alterna7ver#for#å# høyere#utdanning.# Mesterutdanningen#kan#gjennom På#de#fleste#fagskolene#i#landet#er lagt#inn#i#det#første#året,#men#den Det#er#krav#7l#fagE#eller#svennebre inn#på#fagskolen,#og#de#fleste#har før#de#søker#seg#inn.#det#vanlige#e søker#om#å#få#løst#ut#mesterbrev# året#på#fagskolen.#i#7lfeller#hvor#e seg#7l#fagskole#direkte#ener#avlag praksiskravet#oppfylles#før#det#ka mesterbrev.# ENer#at#fagskoleutdanningen#har# siste#årene,#gis#det#ikke#lenger#an inn#på#andre#året#i#ingeniørutdan imidler7d#unntak.#eksempelvis#ka ha#egne#spesial7lbud#7l#fagteknik ingeniørstudier.#dene#gjelder#spe fagskoler#og#ingeniørhøyskoler#dr lokalene,#eller#har#andre#avtaler#e Prinsipielt#er#fagskolen#en#avsluN #YEveien#er#en#3Eårig#ingeniørutda 2.#år# med#relevant#fage#eller#svennebre Fagsammensetningen#er#7lpasset fagbakgrunn,#slik#at#studiet#kan#g løpet#av#tre#år#e#uten#at#studenten 1.#år# allmennfaglig#påbygning#eller#fork kompensert#for#manglende#mate norsk#og#engelsk#fordi#grunnlegge noen#valgemner#er#tan#ut#av#stud Barne=)og)ungdomsskole) blir#studentene#integrert#med#de# allmennfaglig#bakgrunn.# Figur6?2:Utdanningssystemetforbyggenæringen Fagskole Fagskoleutdanningbyggerpåvideregåendeopplæringellertilsvarenderealkompetanse,ogeret alternativ til høgskolek og universitetsutdanning. Opptakskravet til fagskoleutdanning er yrkeskompetanse,medellerutenfagk/svennebrev,ellergenerellstudiekompetanse.fagskolen

3 Livslang læring i bygg og anleggssektoren Lavdeltagelsei$lbudforlivslang læringblanthåndverkereinnen byggoganlegg.deltagelsener kraligredusertdesistetreårene. Mangekurs$lbud,meningenav kurs$lbudeneersafinniet systemforlivslanglæring. Detfinnesikkenoesystemforå sikrekvalitetikurssom$lbys. Detfinnesikkenoesystemforå målekompetanseutviklingeni byggenæringen. Formellevidereutdanningersom byggerpåfag,/svennebrever mesterutdanning,fagskole,y, veienogingeniørutdanning. Deltakelseividereutdanningsomgirformellkompetanse, detvilsialloffentligutdanning somgirformellkompetanseogsomikketassomendelavførstegangsutdanningen. Deltakelse i kurs og opplæring, det vil si alle former for opplæring som ikke gir formell kompetanse.detteomfatteropplæringsaktivitetersomkurs,seminarerogandreaktiviteter somharopplæringsomhovedformål. Læringsintensivtarbeid,sombeskriveromfangetavuformelllæringidetdagligearbeidet. Lærevilkårsmonitorenfor21viseratdeltakelsenbådeiopplæringogvidereutdanningfalleri helearbeidsmarkedet,bådeblantkvinnerogmennogiallealderskogutdanningsgrupper.for første gang siden målingene startet i 23 er det nå under halvparten av de sysselsatte som deltarikursogopplæringiløpetavetår[91].deterklareforskjellermellomulikenæringernår detgjelderandelenavdesysselsattemedlæringsintensivtarbeid.genereltliggerbyggoganlegg 1 Innledning laveremht.alleformeneforlivslanglæringennenrekkeandresektorer(figur6k3). Primærnæringer (A) Olje, bergverk, elektrisitet (B, D, E) Industri (C) Bygg og anlegg (F) Handel (G) Transport (H) Overnatting, servering (I) Informasjon, kommunikasjon (J) Finans, forsikring, eiendom (K, L) Faglig, vitenskapelig, teknisk tjenesteyting (M) Forretningsmessig tjenesteyting (N) Offentlig forvaltning (O) Undervisning (P) Helse og sosial (Q) Øvrige tjenester (R, S, T, U) Videreutdanning Læringsintensivt arbeid Kurs og opplæring Figur6?3:Livslanglæringiulikesektoreri21(%).Kilde:[91] Kilde:NiFU,211. Figur 2.4. Hovedindikatorene fordelt etter næringsgruppe i 21. Stolpene viser andeler som deltar Livslang læring varierer mellom ulike yrkeskategorier. Bedriftsledere, akademiske yrker og i de ulike formene Figur for 6.2 læring. Sysselsatte Aldergruppe: i byggenæringen år for videreutdanning Nasjonalregnskapet. blant sysselsatte Sysselsatte år i byggenæringen deltar på 28 kurs 22 og opplæring, uten 62 åringer. eller som har læringsintensive arbeidsoppgaver. for høgskoleyrkermarkerersegmeddeklarthøyestandelenesomdeltariformellvidereutdanning, sysselsatte som kurs/opplæringogharlæringsintensivtarbeid.imotsattendeavskalaenfinnesyrkersomikke Figur 2.4 viser at formell videreutdanning Byggenæringen er mest (Nasjonalregnskapet utbredt i offentlige ) sektor Aldersfrafall og (62 år) kreverutdanning.andelenhåndverkeresomdeltarilivslanglæringerlavsammenlignetmed 22 høystatusyrkene, undervisning (O, P men Q), og forholdsvis minst vanlig høy innen sammenlignet primær næringer med og yrker industri. som Tre ikke krever utdanning. næringer utmerker seg med høye andeler blant sysselsatte som deltar i kurs og Andelen håndverkere 2 som deltar i livslang læring er kraftig redusert de siste tre årene [91]. annen opplæring er Olje, bergverk og elektrisitet (B, D, E) og offentlig forvaltning (O) og vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (N). Generelt er det en tendens til at de Lærevilkårsmonitorundersøkelsen 18 næringene som har høy andel med deltakelse fra 21 i formell viser at videreutdanning deltagelsen i også kurs/opplæring har høy og andelen medlæringsintensivtarbeiderhøyeredestostørrevirksomheteneer.nårdetgjelderformell andel deltakelse i kurs og annen opplæring. Figuren viser også klare forskjeller videreutdanning mellom næringene 16 er når det lavest gjelder deltagelse andelen av de i de sysselsatte minste med bedriftene, læringsintensivt men for øvrig øker ikke deltagelsen arbeid. med bedriftsstørrelse. Deltakelse i formell videreutdanning varierer også med 14 utdanningsnivå.variasjoneneravhengigavhvorgamlepersoneneer.blantdeyngstefinnervi liten eller ingen forskjell mellom utdanningsgruppene, mens i aldersgruppen 36K44 år er det 12 høyest andel som videreutdanner seg blant de med kort universitetsk og høgskoleutdanning. Blantdeeldstearbeidstagernedeltarpersonermedhøyereutdanningpåallenivåervesentlig 1 merividereutdanningennpersonermedgrunnskoleogvideregåendeskole.forbyggenæringen somharhøyandelsmåkogmellomstorebedrifteroghøyandelarbeidstageremedvideregående yrkesfagligutdanning,vildissetrendeneslåutilavdeltagelseitilbudforlivslanglæring[91]. Selv etter at det hvert år forsvinner om lag 3 62-åringer fram mot 22, viser figur 6.2 også at kun med aldersavgang vil man ha et sysselsettingsnivå på om lag 14 personer i 22. Sagt på en annen måte aldersfrafallet i perioden vil gi det samme sysselsettingsnivået som byggenæringen hadde i 22. Dersom man kun har naturlig avgang og det ikke ansettes noen i BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse perioden 28 22, faller sysselsettingen med 2 prosent for hele perioden, eller i gjennomsnitt 33 1,7 prosent hvert år. Behovet for arbeidskraft mot 22 (II) BehovetforarbeidskraLibygg,og anleggsbransjen,inkl.håndverkere,vil troligøkefremmot22/23. Bygg,oganleggsbransjenharfærre arbeidstagereover5årogflereunder 25årennarbeidsmarkedetforøvrig. ForåmøtebehovetforarbeidskraLer detvik$gåfådeeldstearbeidstagerne $låbliinæringenfremmot aldersavgang Deterogsåvik$gåjobbemot skolesystemetforåsikregod rekruferingideyngrealdersgruppene. 1 Videreutdanning inkluderer her kun personer som er sysselsatte fordi vi bryter ned på hvilken næring jobbstillingen deres befinner seg i. Figur 6.3 Sysselsatte i byggenæringen etter alder og utdanningsnivå år Avsluttet videregående utdanning Fagskole og høyere utdanning Obligatorisk grunn- eller videregående utdanning Byggenæringen samlet Figur7?2.Sysselsatteibyggenæringenetteralderogutdanningsnivå.Kilde:[17] I figur 6.3 har vi i tillegg til den generelle aldersfordelingen også Kilde:Fafo,21. IfølgeFafoerdetmestsentralevirkemiddeletforåmøtebehovetforarbeidskraftåholdepå lagt inn aldersfordelingen for de denarbeidskraftenmanalleredehar.detteinnbefatteråholdepådenerfarnearbeidskraftenog byggtilsatte etter utdanningsnivå. For det første ser vi at med avsluttet videregående utdanning fåeldstearbeidstagernetilåbliibyggkoganleggsbransjenfremmotaldersavgang.itillegger (domineres av personer med fag-/svennebrev) har en aldersmessig fordeling lik byggenæringen detviktigåjobbemedrekrutteringideyngrealdersgruppene[17]. samlet. For andre ser at som har obligatorisk grunnskole eller videreutdanning enten er )Nødvendig)kunnskap)og)ferdigheter)hos)utførende) Sammenlignet med vanlig energistandard, krever bygninger med høye ambisjoner knyttet til energibruk særlig oppmerksomhet på inneklima og fuktsikkerhet. Det er blant annet viktig å redusere risiko for høye temperaturer, sikre at det ikke kommer fukt inn i konstruksjonene, oppnå lite luftlekkasjer og å unngå kuldebroer. Som en del av Build Up Skills i Norge er det definertkompetansemålpåenergiområdetforulikeutførendeprofesjoner.kompetansemålene tar utgangspunkt i kriterier for passivhus [37, 38] og forskriftskrav med hensyn til å tilretteleggeforannenenergiforsyningenndirektevirkendeelektrisitetogfossilebrensler[35] innmat.indd :1:55 år. Under byggeboomen i trenger byggk og anleggsbransjen snaut 12. nye personerhvertår,mensdenirestenavperiodentrengerdrøye9.personerhvertår[17]. StatistiskSentralbyråharogsågjortframskrivningeravbehovetforarbeidskraftiNorgefrem mot23.framskrivningeneviserblantannetatbehovetforarbeidskraftmedyrkesfaginnen bygg og anlegg, dvs. sannsynligvis i hovedsak håndverkere, øker jevnt fra rundt 1. sysselsattei21tilca.125.sysselsattei23[1]. Tabell7?1:Framskrivningeravbehovetforarbeidskraftinnenbyggoganlegg.Kilde:[17] Årligbehovfor Årligbehovfor Årligbehovfor Antallsysselsatte Behovet for arbeidskraft mot 22 (I) sysselsatte sysselsatte sysselsatte i22 21> > >22 Fortsattvekst Stabilitet Nedgang +1.2 Årligbehov K5./K6. Årligbehov +1.5 Årligbehov 145. Antall Iperioden26til28klartebyggKoganleggsbransjenåtiltrekkesegover55.nyetilsatte, sysselsafei hvorav halvparten ble sysselsafe hentet inn fra andre sysselsafe næringer. I perioden sysselsafe avga bransjen 22 også 23.2 tilsattetilandrenæringer.nettoeffektenmht.rekrutteringfraandrenæringeriperiodenlåaltså 21,214 21,214 21,214 på4.3personer,eller2.15personerperår.denandrehalvpartenbestoavomlag17. mednorsklandbakgrunn(iallhovedsakfraskolesystemet)og11.utennorsklandbakgrunn. Ca.14.2sysselsatteforsvantutavarbeidslivet,noesomgaennettotilvekstpåomlag18. FortsaUvekst tilsatteiperioden(figur7k1).utfraensliktilnærmingerbyggenæringeneririmeliggodstand til å fylle det framtidige behovet for arbeidskraft [17]. Balansen mellom de ulike rekrutteringsveiene Stabilitet +4. vil ha betydning for +4. inndekkingen av +4. det fremtidige 197. behovet for arbeidskraft. For eksempel vil behovet for rekruttering fra skolesystemet øke dersom rekrutteringenfraandrenæringerogtilgangtilarbeidskraftutenforlandetsgrenserreduseres.i Nedgang / Kilde:Fafo,21. tilleggvildettroligværestørreavgangfrabyggkoganleggsbransjenennde3.sysselsatte somgårutgjennomnaturligaldersavgang,foreksempelgjennomutførepensjon,attføring,etc. 23.2( 27.5( Tilsatte(bygg(og(anlegg( 11.( 14.2( 17.( Avgang( Tilsatte(andre(næringer( Netto(arbeidsinnvandring( Skolesystemet,(etc.( Figur7?1:Endringiantallarbeidstakereinnenbygg?oganlegg:26?28 Utdanningsdirektoratet har oversikt over elever i det norske skolesystemet fordelt på utdanningsprogram(tabell7k2).bortvalghoseleverinnenyrkesfagerhøyt.foreksempelviser tabellenatinnenbyggkoganleggsteknikkerdetunder7%avelevenesomkommerinnpåvg1 somfårlæreplasshosbedrift.bortvalg,foreksempelvedstudieforberedenderetningererlangt 39 EndringiantallsysselsaUe byggoganlegg:26.28 Kompetansemål for håndverkere - energi Deterdefinertkompetansemålforhva ulikeukørendeprofesjoneri byggenæringenmåkunneforå: Oppførenybyggpåpassivhus,/nesten nullenerginivå. Rehabilitereeksisterendebygg$lmeget høyenergistandard. Installerefornybarevarme,og kjølesystemeribygninger. Sammenlignetmedvanligenergistandard kreverbygningermedhøyeambisjoner forenergibruksærligoppmerksomhetpå inneklimaogfuktsikkerhet. Generelter$ltakieksisterendebyggmer krevendeforukørendeennnybyggingpå passivhus,/nestennullenerginivå Devik$gstekompetansemåleneerknyFet$l blantannet: Planleggingavrisikoreduserende[ltakforå unngåfuktskader ArbeidsoppgaverknyUet[låoppnålavt lekkasjetall ArbeidsoppgaverknyUet[lisoleringog u\ørelseforåunngåkuldebroer Isoleringavvarmeavgivendekomponenterog rørslikatdeikkeavgiroverskuddsvarme. Innreguleringavlu]mengderi ven[lasjonsanleggogu\ørelseavkanalanlegg foråoppnålavestmuligsfp.faktor. Dimensjonering,u\ørelseoginnreguleringav varmeanlegg. Byggeviderepå,ogeUerisolere,eksisterende konstruksjoner. Kilde:Rambøll,212.

4 Medutgangspunktiatmidtenpåskalaener5,5hartoavområdenegjennomsnittscoreunder middels.detteerbyggingavpassivhussomhavnernederstmed4,7ogvurderingav ventilasjonsbehoviforbindelsemedrehabiliteringmed5,.noeovermiddelservurdertkompetanse påområdenerehabiliteringtilenergikraveneitekniskforskriftellerbedreogkonkrete detaljløsningerforenergieffektiviseringstiltaksombeggeharensnittscorepå6,.høyestscorerhar utførelseforåoppnålavtlekkasjetallogunngåkuldebroerogtiltakforåunngåfuktskaderunder bygging,medhenholdsvis7,5og7,6igjennomsnitt. Kunnskapompassivhus Enviktigdelavdenneundersøkelsenvaråforsøkeåmålekunnskapompassivhusog energieffektivisering.istedenforåbarebasereosspåegenvurderingavkompetansepåområdet, valgteviåutvikleendelutsagnomdette.disseutsagnenevarentenriktigeellerfeil,ogviba respondentenevurdereomhverenkeltavdemstemteellerikkestemte.vibegyntemedfireutsagn ompassivhus.3avdisseutsagnenevarfeil,mensdensistevarriktig.nedenforpresenteresandelene somharsvartriktigpådetenkelteutsagn,dvsatdeharsvartatdetikkestemmerderutsagneterfeil ogatdeharsvartatdetstemmerderutsagneterriktig. 7.Såskaljegleseoppnoenutsagnomhvapassivhuser.Forhvertavdemviljegviteomdumener Dagens kompetanse blant håndverkere (I) dettestemmerellerikke. Utsagn)om)passivhus)) % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%1% Kunnskapomdetåunngåfuktikonstruksjonen Vifulgteoppmedfirepåstanderomkringdetåunngåfuktikonstruksjonen Dagens kompetanse blant håndverkere (II) 8.Såharvinoenutsagnomåunngåfuktikonstruksjonen. Utsagn)om)å)unngå)fukt)i)konstruksjonen)) % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%1% 7a)Enpassivhusveggmåhaminst4cmisolasjon(Ikke rikjg) 35% 8a)Treverkbøraldrihahøyerefukjnnholdenn2% (Rikjg) 68% 7b)Denyestrengelullekkasjekraveneitekniskforskril jlfredssjllerogsåkravenejlpassivhus(ikkerikjg) 25% 8b)Foråtørkebyggetbørvarmensemespåfør dampsperreermontert(ikkerikjg) 31% 7c)PassivhusiNorgetrengerikkevarmeanlegg(Ikke rikjg) 65% 8c)Detervikjgmedåpningeridampsperrenforåtørke uteventuellfukt(ikkerikjg) 67% 7d)PassivhusiNorgekreverbalansertvenjlasjonmed varmegjenvinning(rikjg) 88% Kilde:ResponsAnalyse212. 8d)Foråunngåfuktproblemererdetbeståemerisolere påutsidenavenmurvegg(rikjg) 57% Kilde:ResponsAnalyse212. Kunnskapomenergieffektiviseringogrehabilitering Detsistetemaetibolkenmedutsagn,tokopptemaetenergieffektiviseringogrehabilitering. 19 Dagens 9.Videreharvinoenutsagnomenergieffektiviseringogrehabilitering. kompetanse blant håndverkere (III) Utsagn)om)energieffekGvisering)og) rehabilitering)) 9a)Rehabiliteringjllavenergi/passivhusnivåfårikke betydningfordimensjoneringavvarmeanlegget(ikke rikjg) 9b)Vedutskilavoljekjelkannaturgassværeet fornybartalternajv(ikkerikjg) 9c)Vedinstalleringavenergieffekjvbelysningogutstyr økerbehovetforvarmefraoppvarmingssystemet (Rikjg) 9d)Vedjltakforåreduserelullekkasjer(temejltak) børbehovetformervenjlasjonvurderes(rikjg) % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%1% 22% 58% 57% 67% Kilde:ResponsAnalyse212. Vurderingavegenkompetanse Tømrere Igruppentømrereblerespondentenespurtomhvordandevurdertesinkompetanseinnen områdene: Rehabiliteringtilenergikraveneitekniskforskriftellerbedre 25 Konkretedetaljløsningerforenergieffektiviseringstiltak Tiltakforåunngåfuktskaderunderbygging Byggingavpassivhus Vurderingavventilasjonsbehoviforbindelsemedrehabilitering Utførelseforåoppnålavtlekkasjetallogunngåkuldebroer Vurdering av egen kompetanse Dettegafølgendegjennomsnittsscorerpåenskalafra1J1. TØMRERE) Hvordan)vurderer)du)din)kompetanse)på) følgende)områder,)på)en)skala)fra)1i1)der)en) er)svært)dårlig)og)1)er)svært)god?)) GjennomsniQsscorer) a)rehabiliteringjlenergikraveneiteknisk b)konkretedetaljløsningerfor c)jltakforåunngåfuktskaderunderbygging d)byggingavpassivhus e)vurderingavvenjlasjonsbehoviforbindelse f)unørelseforåoppnålavtlekkasjetallogunngå, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, Tømrere 4,7 5, 6, 6, 7,6 7,5 Tilsvarendespørsmålble s$lt$lrørleggere,vvs, montører,elektrikereog øvrigeukørende. Deflesteplasserteseg lifovermidten(rundt karakteren6)påde flesteavområdene. Håndverkereinnen ven$lasjonsfaget vurderteegen kompetansehøyest. Kilde:ResponsAnalyse212.

5 Behovformerkompetanseinnentemaenergi Somgjennomgangenavdeulikeutsagnenepådeforegåendesideneviser,erkunnskapenomkring temaenepassivhusogenergieffektiviseringvariabelogtildelsmangelfulliallemålgruppenefor denneundersøkelsen.dettetyderpåatdeterbehovformerkompetansepådetteområdet.i spørsmål1ønsketviåkartleggebehovetformerkompetansepånoensentraleområderinnen dette.vilesteoppfemulikeområderogspurterespondenteneomdettevaretområdedeønsket segmerkompetansepå.sidenenkunnesvarebekreftendepåflereavdisse,summerer svarfordelingensegtilmerenn1%. 1.Erdernoenområderduønskerdegmerkompetanseinnentemaenergi? Ønsker om kompetanseheving - energi LESOPP1J1JFLERESVARMULIG Er)der)noen)av)følgende)områder)du)ønsker)deg) mer)kompetanse)innen)tema)energi?)(n=61)) Lullekkasjerogkuldebroer Passivhus Fornybarenergi,varmeanlegg,venjlasjonssystemer Energieffekjviseringieksisterendebygg Energieffekjvtutstyr,ogstyringssystemer Nei,ingenavdisseområdene Ikkesikker % 1%2%3%4%5%6%7%8%9%1% 2% 9% 53% 64% 64% 64% 7% Mangehåndverkere ytrerønskeommer kompetansepå energiområdet. Detervik$gå $lrefeleggebedreforat slikkompetansekan $legnesfordeulike yrkesgruppene. Kilde:ResponsAnalyse212. Barrierer Barrierersomhindrerkompetanseheving: Mangelpå$d. Kostnadervedådeltapåkurs. Sentralisertekurs$lbud Barrierssomhindrerenergieffek$visering: Lavoppmerksomhetomkringenergibrukog energirelaterte$ltakibygninger. Laveenergikostnader MangelpåoffentligeanbefalingerogstøFe. Høyeinvesteringskostnader. Litekunnskap/lavkompetanseomenergi$ltak. Barrierersomhindrerbrukavfornybarvarme: Manglendemarked/kundegrunnlag. Manglendelønnsomhet(særligipassivhus). Hvaerdestørsteukordringeneidin virksomhetforåfågjennomført organisertlæringipraksis?,samletfor allegrupper(n=61) Jegharikke[d Detkosterformyeågåpåkurs Jegkandetjegtrengeråkunne Øktkunnskapgirikkebedre økonomiskresultatforbedri]en Fåmyndighetskrav[lkompetanse Usikkerpåinnhold/kvalitetpå kursenesom[lbys Andreu\ordringen Deteringenu\ordringer/Vigårpå kurs Ikkesikker %1%2%3%4%5%6%7%8%9% 1% 1% 1% 2% 5% 13% 8% 18% 3% 32% Kilde:ResponsAnalyse, Konklusjoner Kontaktinformasjon og partnere 1. Kompetanseblantdeukørendeeriden$fisertsomenbarrierenårdetgjelderåfå$l raskereenergieffek$viseringogenergiomleggingibygningsmassen. 2. Kompetentehåndverkeremedgodkunnskapomenergi$ltakvilkunnerådgi husholdningeromenergi$ltaksomkaniverksefenårdetlikevelskalukøresvedlikehold ellerrehabiliteringieksisterendeboliger. 3. UndersøkelsergjortpåoppdragfraLavenergiprogrammetviseratdagenskompetansepå energiområdetblanthåndverkereervariableoginoen$lfellermangelfull. 4. Bygg,oganleggsbransjendeltarmindrei$lbudforlivslanglæringarbeidenrekkeandre næringer.mangelpå$d,høyekostnaderogsentralisertekurssynessomdestørste barrierenemotåfågjennomførtorganisertlæringblanthåndverkerbedriler. 5. Deterenutbredtviljehosmangehåndverkereinnenbyggoganlegg$lå$legnesegmer kompetansepåenergiområdet.dennorskebyggenæringenersolidoglønnsommed forventningeromviderevekst.defegirmuligheterforåinvestereikompetanseheving. 6. StatusanalyseniBuildUpSkillskanlastesnedpå hfp://lavenergiprogrammet.no/lavenergi,i,eu/build,up,skills/ Koordinator:MathieuVeulemans,Direktoratetforbyggkvalitet Phone: Prosjektleder:GuroHauge,Lavenergiprogrammet Phone: NeFside:www.lavenergiprogrammet.no/lavenergi,i,eu/build,up,skills/ Partnere:Direktoratetforbyggkvalitet,Enova,Lavenergiprogrammet,Byggenæringens Landsforening,NorskerørleggerbedriLerslandsforeningVVS,Entreprenørforeningenbygg oganlegg,norskbyggmesterforbund,norskmurmestreslandsforbund.

Build Up Skills Norge. Guro Hauge Lavenergiprogrammet

Build Up Skills Norge. Guro Hauge Lavenergiprogrammet Build Up Skills Norge Guro Hauge Lavenergiprogrammet BuildUp Skills prosjekt Status quo analysis Handlingsplan Gjennomføringsplan INorge Koordinator: Direktoratet for byggkvalitet Prosjektleder: Lavenergiprogrammet

Detaljer

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer

Organisering av Build Up Skills i Norge

Organisering av Build Up Skills i Norge Organisering av Build Up Skills i Norge 1) Mål med prosjektet Prosjektet skal etablere en plan og foreslå tiltak for systematisk kompetanseheving blant håndverkere, for å nå ambisjonene om å innføre nesten

Detaljer

Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets. Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet

Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets. Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov - EBLE Det er ikke foretatt større systematiske undersøkelser av hvordan

Detaljer

del I status analyse rapport ENERGY TRAINING FOR BUILDERS

del I status analyse rapport ENERGY TRAINING FOR BUILDERS del I status analyse rapport 2012 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS SAMMENDRAG 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 2.1 Hensikt 2.2 Metode 2.3 Organisering 4 6 8 8 8 9 3. DEN NORSKE BYGGENÆRINGEN 12 3.1

Detaljer

Endringer og innstramminger i lovverket

Endringer og innstramminger i lovverket Endringer og innstramminger i lovverket Grønn Byggallianse, 22.09.2011 Senioringeniør Hilde Sæle STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Den mest miljøvennlige energien er den man slipper å produsere SEKTORANSVAR

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Build Up Skills Norge Status analyse. Guro Hauge

Build Up Skills Norge Status analyse. Guro Hauge Build Up Skills Norge Status analyse Guro Hauge Build&Up&Skills&prosjekt& Status& quo& analysis&!& Handlingsplan&!& Gjennomføringsplan& I&Norge& Koordinator:&Direktoratet&for&byggkvalitet& Prosjektleder:&Lavenergiprogrammet&

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse i byggenæringen 12. november 7. desember 2015 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse innen byggenæringen 16. november 2016 5. januar 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap omkring temaet

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Utførende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Utførende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Utførende ledd Undersøkelse innen byggenæringen 16. november 6. januar 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap omkring temaet lavenergi

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Krav og muligheter til framtidens bygg. Guro Hauge

Krav og muligheter til framtidens bygg. Guro Hauge Krav og muligheter til framtidens bygg Guro Hauge Hva har skjedd til nå? 2000-2005: Lavenergiboliger som forbildeprosjekter 2005: Soria Moria lavenergiboliger som forskriftsstandard 2007: TEK 2007 2008:

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant lærere i byggfag 7. nov. 3. desember 2013 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS Innholdsfortegnelse 2 1. Innledning 4 2. Statusanalyse 6 3. Veikartet 4. Implementering av veikartet 5. Tiltak utdanning

Detaljer

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Oslo postmottak@byr.oslo.kommune.no Oslo, 18.juni 2014 Høring om forslag til kommuneplan Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn Uttalelse fra Norsk Teknologi

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

LAVENERGI- PROGRAMMET. Bygg for fremtiden

LAVENERGI- PROGRAMMET. Bygg for fremtiden 20 10 LAVENERGI- PROGRAMMET Bygg for fremtiden 2 2010 var året da oppmerksomheten rundt energieffektivisering for alvor nådde Norge og det norske folk. Flere viktige saker kom på den politiske dagsorden.

Detaljer

Enova forbildebygg. Anne Gunnarshaug Lien København 091209

Enova forbildebygg. Anne Gunnarshaug Lien København 091209 Enova forbildebygg Anne Gunnarshaug Lien København 091209 Marilunden, Stavanger Ladeveien, Oslo Runde miljøbygg Forbildeprogrammet 2010 Hva er et godt forbildebygg? Aktuelle forbildebygg Hvorfor støttes

Detaljer

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no årsmelding for 2011 «2012 skal være året DA ALLE SNAKKER OM energieffektivisering i bygg.» I 2011 har det vært mye oppmerksomhet rundt passivhus, forbildeprosjekter, energieffektiv rehabilitering av bygg

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Konsekvenser og utfordringer Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag

Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag Ved Rannveig Ravnanger Landet Dir. for miljø- og energipolitikk Byggenæringens Landsforening,

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Byggenæringen er en del av klimaløsningen!

Byggenæringen er en del av klimaløsningen! Byggenæringen er en del av klimaløsningen! Anslått energieffektiviseringspotensial på 8-12 TWh i byggsektoren innen 2020 ved bruk av eksisterende teknologi (for eksempel i rapport fra Energi 21) Mange

Detaljer

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Energidagen 2017, Trondheim Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Anne Kristine Amble, energirådgiver, COWI 1 8 MARS 2017 NYE ENERGIKRAV Tjenester Helhetlig rådgivning AREALPLANLEGGING OG SAMFUNNSØKONOMI KART

Detaljer

Hvordan kan byggenæringen g oppnå myndighetenes ambisiøse energimål?

Hvordan kan byggenæringen g oppnå myndighetenes ambisiøse energimål? Hvordan kan byggenæringen g oppnå myndighetenes ambisiøse energimål? Kim Robert Lisø Forskningssjef SINTEF Byggforsk Fukt og frykt! Sammenheng mellom inneklima og astma. Fukt, mugg og helse. Fuktrisiko

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav - energitiltak og energirammer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Blakstadkonferansen Birger Jensen Husbankens miljøgruppe

Blakstadkonferansen Birger Jensen Husbankens miljøgruppe Blakstadkonferansen 2012 Birger Jensen Husbankens miljøgruppe Husbankens miljøprogram Husbanken har hovedfokus på redusert energibruk og økt bruk av miljøvennlige materialer. Passivhusstandard er en viktig

Detaljer

Energieffektivisering av bygg - en ambisiøs og realistisk plan mot 2040 Hva nå?

Energieffektivisering av bygg - en ambisiøs og realistisk plan mot 2040 Hva nå? Energieffektivisering av bygg - en ambisiøs og realistisk plan mot 2040 Hva nå? Katharina Bramslev Grønn Byggallianse KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering Magnus Helland, ByBo AS Dag Arne Høystad,

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

TEK 2007 til 2020 mer enn en reise i tykkelse?

TEK 2007 til 2020 mer enn en reise i tykkelse? Skog & Tre 2011, Gardermoen 1. juni TEK 2007 til 2020 mer enn en reise i tykkelse? Marit Thyholt Seniorrådgiver energi, Skanska Norge, Avdeling for Miljøriktig bygging 1 Innhold i presentasjonen Hvordan

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS del 2 veikart rapport 2012 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS 2 SAMMENDRAG 4 1. 2020-MÅL I NORGE 8 2. BEHOV FOR KOMPETANSEHEVING BLANT HÅNDVERKERE 2.1 Kompetansemål 2.2 Behov for kompetanseheving

Detaljer

Ny teknisk energiforskrift for bygg

Ny teknisk energiforskrift for bygg Ny teknisk energiforskrift for bygg TEK 15 1 Energi & klimagassutslipp Sammenheng mellom energibruk og utslipp Bygg generer utslipp under: utvinning og prosessering av materialer transport bygging drift

Detaljer

Statistisk sentralbyrå. 17. mars 2011

Statistisk sentralbyrå. 17. mars 2011 1 Utdanner vi den arbeidskraften vi trenger? Roger Bjørnstad Statistisk sentralbyrå Kunnskap for framtida 17. mars 2011 1 70 % Hva slags arbeidskraft trenger vi 60 % Grunnskole, grunnkurs videregående

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Nybygg og ambisiøs rehabilitering Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Hvorfor? Enovas tilbud til nye bygg og rehabilitering 1. Støtte til utredning av passivhus 2. Rådgiverteam 3. Investeringsstøtte

Detaljer

Forskningssenter for Miljøvennlig Energi. Zero Emission Buildings (ZEB)

Forskningssenter for Miljøvennlig Energi. Zero Emission Buildings (ZEB) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi Zero Emission Buildings (ZEB) Forskningssenter for miljøvennlig energi Zero Emission Buildings (ZEB) Et nasjonalt forskningssenter som vil plassere Norge i front

Detaljer

Fremtidens klimavennlige bygninger

Fremtidens klimavennlige bygninger Forsvarets energidager 9. Juni 2010, Oslo Fremtidens klimavennlige bygninger Marit Thyholt Seniorrådgiver energi, Skanska Norge Utviklingen 2000-2020 Hva er state-of-the-art i Norge? Aktivhus, Passivhus,

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

Enova SF. Strategi og virkemiddel. "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012

Enova SF. Strategi og virkemiddel. Et energieffektivt og fornybart Hordaland Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Enova SF Strategi og virkemiddel "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Christian R. Hemmingsen, Områdeleder Næringsbygg og Offentlige bygg Enova SF Vårt

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse i byggenæringen 7. mars 14. april 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Energiledelse i byggsektoren gir resultater

Energiledelse i byggsektoren gir resultater Energiledelse i byggsektoren gir resultater Fakta om Enova SF Stiftet i 2001 Drift fra 1. jan 2002 Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad 53 ansatte Trondheim Oppgaver: forvalte Energifondet, rådgiver

Detaljer

Energikrav i TEK. Strategi for lavenergi og passivbygg. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Strategi for lavenergi og passivbygg. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Strategi for lavenergi og passivbygg Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre

By- og boligutstilling Oslo Drammen En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018. En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre En by- og boligutstilling Pilotbygg, visjonære forbildeprosjekter Prosjekter i en by- situasjon, der også

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innledning

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innledning Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innledning Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innledning Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 Innhold Kursets tema Bakgrunn

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

Hvordan foregår læring i norske bedrifter?

Hvordan foregår læring i norske bedrifter? Hvordan foregår læring i norske bedrifter? Assisterende direktør Kyrre Lekve, NIFU Minikonferanse «Læringslivet», Tromsø 13. mai 2014 Læring på jobben gir mer innovasjon Læringsintensivt arbeid (EWCS)

Detaljer

Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt!

Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt! Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt! I tildelingsbrevet pekes det spesielt på at hensynet til miljø og universell utforming skal følges opp. Omsorgsboliger og sykehjem skal ha energieffektive

Detaljer

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat TEK Energikrav og tilsyn Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat DISPOSISJON Om BE Bakgrunn for energiregler Energikrav - Energieffektivitet - Energiforsyning - Minstekrav - Fremtidige

Detaljer

Et energieffektivt og fornybart Norge

Et energieffektivt og fornybart Norge Energieffektivisering, potensial og barrierer Hvilke støtteordninger kan gjøre ditt prosjekt mer bærekraftig? Oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygninger, den 6. og 7. mai 2014, Oslo Frode

Detaljer

Enova skal bidra med 18 TWh innen 2012

Enova skal bidra med 18 TWh innen 2012 Fakta om Enova SF Enovas formål Enova skal bidra med 18 TWh innen 2012 Enovas støtteordninger - program 3 støtteprogrammer innen bygg Støtte til utredning av passivhus Støtte til passivhus og lavenergibygg

Detaljer

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010 Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Agenda Hvorfor energieffektive bygninger? Dagens energibruk i bygninger Potensial for effektivisering

Detaljer

Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011

Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Klimaforum: Smart og effektiv energibruk Bergen Næringsråd Ole Aksel Sivertsen Vår visjon Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Vårt ansvar Fremme

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE

Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE Workshop energibruk hos Enova, 6. oktober 2009 Utfordringer knyttet til energibruk Økt fokus på klima/miljø Stadige endringer i energibruksutvikling

Detaljer

Enovas støtteprogram for næringsbygg. Rådgiver Anders Alseth 20. april Lysaker

Enovas støtteprogram for næringsbygg. Rådgiver Anders Alseth 20. april Lysaker Enovas støtteprogram for næringsbygg Rådgiver Anders Alseth 20. april 2016 - Lysaker Kort om Enova SF Eid av Olje- og energidepartementet (OED) Etablert i 2001 Har fokus på: Miljøvennlig omlegging av energibruk-

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav Gunnar Grini STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BAKGRUNN Soria Moria-erklæringen Kyotoforpliktelsene Svakheter i dagens krav Ønske om forenkling EU-direktiv

Detaljer

Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus)

Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus) Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus) Undersøkelseibyggenæringen) 28.november 16.desember2013 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet 2 Prosjektinformasjon) Formål:)) Åkartleggekjennskapogkunnskapomkringtemaetlavenergiogpassivhusfor

Detaljer

Elvarmens plass i framtidens boliger. Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening

Elvarmens plass i framtidens boliger. Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening Elvarmens plass i framtidens boliger Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening Oslo, 10.09.2013 Boligprodusentenes Forening Medlemmer: Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser

Detaljer

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen Enovas støtte til nye bygg Ole Aksel Sivertsen Energirådgivere og entreprenører Bruk: Energimerkeordningen BREEAM Enovas støtteordninger Få: Forbildeprosjekter (Referanser) Økt oppdragsmengde Kompetanseutvikling

Detaljer

Dr.ing & Byggmester Tor Helge Dokka ProgramByggerne ANS Skanska Teknikk

Dr.ing & Byggmester Tor Helge Dokka ProgramByggerne ANS Skanska Teknikk Dr.ing & Byggmester Tor Helge Dokka ProgramByggerne ANS Skanska Teknikk Scenarier for energieffektivisering av bygningsmassen i Europa og Norge Er halvering av energibruken fortsatt mulig? 1 Bakteppe:

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Energibruk i yrkesbygg

Energibruk i yrkesbygg Energibruk i yrkesbygg Endringer Enovas støtteprogram Nytt støtteprogram for eksisterende bygg 19.06.2013 Magni Fossbakken/Ole Aksel Sivertsen Nybygg/rehabilitering Energimerkeordningen BREEAM Nor/BREEAM

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Energieffektivitet og energiforsyning STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

Sak: 15/1311 høring nye energikrav til bygg

Sak: 15/1311 høring nye energikrav til bygg DiBK Vår dato 13.05.2015 post@dibk.no Deres dato 16.02.2015 Vår referanse Deres referanse 15/1311 Sak: 15/1311 høring nye energikrav til bygg Det vises til høringsnotat av 16. februar gjeldene nye energikrav

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

Norske bedrifters syn på universiteter og høgskoler som kompetanseleverandører

Norske bedrifters syn på universiteter og høgskoler som kompetanseleverandører Norske bedrifters syn på universiteter og høgskoler som kompetanseleverandører EVUForum 23 sep 2009 Rolf K. Andersen Fafo Dagens tekst Omfang av EVU-tiltak i norske virksomheter Hva slags EVU-tiltak benytter

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

Energiledelse. Thea Mørk

Energiledelse. Thea Mørk Energiledelse Thea Mørk Norsk Enøk og Energi AS Etablert i Drammen i 1992 - enøksenter i Buskerud Eies av nettselskaper i Buskerud, Telemark og Østfold Solid rådgivningsbedrift innen enøk og energi Kontor

Detaljer

målfastsettelse hambra/grønn Byggallianse

målfastsettelse hambra/grønn Byggallianse Utarbeidelse av kvalitetsprogram målfastsettelse Katharina Th Bramslev Katharina Th. Bramslev hambra/grønn Byggallianse Kvalitetskriterier i FutureBuilt 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport,

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening Energi nye løsninger Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Boligprodusentenes Forening Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser å representere 2/3 av boligproduksjonen i Norge

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Drivere for solenergi

Drivere for solenergi Drivere for solenergi Solenergimessen i Bergen 11.11.2017 Hanne L. Bottolfsen og Marte W. Nilsson Multiconsult Etablert 1908 Ansatte 2.450 Ansatte i Bergen ca. 250 Tromsø Prosjektering og rådgivning Forretningsområder:

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Situasjonen for den norske byggenæringen

Situasjonen for den norske byggenæringen Situasjonen for den norske byggenæringen v/thomas Norland Avdelingsleder, kompetanseavdelingen Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, EBA Trysil 2.november 2010 Hva er EBA? Entreprenørforeningen Bygg og

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET KLIMAFORLIKET FRA JUNI 2012 «TEK15» ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER BIOFYRINGSOLJE STØTTEORDNINGER Innlegg av Rolf Munk

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer