Build Up Skills. Up Skills - Organisering i Norge. Den norske byggenæringen (I) Build Up Skills Norge Status analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Build Up Skills. Up Skills - Organisering i Norge. Den norske byggenæringen (I) Build Up Skills Norge Status analyse"

Transkript

1 2.3)Organisering) For gjennomføringen av Build Up Skills Norway er det organisert en partnergruppe bestående avlavenergiprogrammet,byggenæringenslandsforening,direktoratetforbyggkvalitet,enova, NorskeRørleggerbedriftersLandsforening,NorgesByggmesterforbund,Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Norske Murmestres Landsforening. Lavenergiprogrammet har vært prosjektlederogståttforutformingenavrapporten.partnergruppenhargittbidragunderveis. Det er et mål at Build Up Skills samler aktørene i byggenæringen og gir en felles forståelse av kompetansenivå, fremtidige utfordringer, barrierer mot kompetanseheving og nødvendige tiltak.detharderforværtanledningforallesomønskerdettilåengasjeresegiarbeidet.deter etablertenreferansegruppesomharkunnetgiinnspilltilarbeidetunderveis.referansegruppen har bestått av Fellesforbundet, NELFO (Foreningen for el og it bedriftene), Foreningen for ventilasjon, kulde, energi og rør, Grønn byggallianse, Takentreprenørenes Forening, VentilasjonsK og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, Norsk Varmepumpeforening, Virke byggevarehandel, Solenergiforeningen, Norsk Varmeteknisk Forening, VVSKforeningen, SINTEF Byggforsk, Rådgivende Ingeniørers Forening, Mesterbrevnemda og Utdanningsetaten i Oslo kommune.voxogutdanningsdirektoratethardeltattsomobservatørireferansegruppen. Lavenergiprogrammets styre har fungert som styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen har bestått av Direktoratet for byggkvalitet, Norges vassdragsk og energidirektorat, Enova, Husbanken,Statsbygg,ByggenæringensLandsforeningogArkitektbedrifteneiNorge. Build Up Skills Norge Status analyse Build Up Skills Ini$a$vfraEU,kommisjonensExecu$veAgencyforCompe$$veness andinnova$on(eaci). 3EØS,landdeltarmedhvertsiFprosjekt. Hensikten:utarbeideogiverkseFe$ltakforåhevekompetansenpå energiområdetblanthåndverkere. FremdriLsplan: Statusanalysepublisert Handlingsplanskalpubliseresnovember212. Planforimplementeringskalpubliseresmai213. BudsjeF:35.Euro,hvorav31.EurodekkesavEACI BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse Boks2?1:Lavenergiprogrammetforbygg?oganlegg(Lavenergiprogrammet) Guro Hauge / Mathieu Veulemans Lavenergiprogrammet(www.lavenergiprogrammet.no)eretsamarbeidmellomoffentlige myndigheter og byggenæringen om å nå felles mål om energieffektivisering og energiomlegging i bygg og anlegg. De som er med i programmet er Byggenæringens Landsforening, Arkitektbedriftene i Norge, Enova, Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet, Statsbygg og Norges vassdragsk og energidirektorat. Lavenergiprogrammet skalnåensamletbyggenæringmedgodogmålrettetkunnskapsomgjørnæringenistand tilåoppføreogrehabiliteresværtenergieffektivebygninger.énavhovedmålsettingeneer atenstorandelavbyggenesomoppføresiperioden214til217skalværepassivhus. 3.)Den)norske)byggenæringen) ) Oppsummeringkapittel3: 3.1)Omsetning)og)verdiskapning) Build Up Skills - Organisering i Norge Styringsgruppe:+Lavenergiprogrammets+styre+ Kvalitetssikring. Innspilltilarbeidet. Konsortium:+ Utføringavarbeidetiarbeidspakkene. DeltagelsepåEU+aktiviteter. Rapporteringogdokumentasjonavkostnader. Prosjektleder/sekretær:Lavenergiprogrammet. EU+aktiviteter:+ Erfaringsdeling. Nettverk. Kontaktpunkter. Referansegruppe:+ Innspilltilarbeidetunderveis. Deltagerefrahelebyggenæringen, fagforeninger,myndigheter,etc. Byggenæringen er en av Norges største og viktigste næringer. Regnet etter antall bedrifter er byggenæringen landets største næring. Regnet etter verdiskapning er byggenæringen Norges neststørstenæring,etteroljeindustrien[1].tallfrastatistisksentralbyråviseratomsetningen innenbyggoganleggsbransjenharmerenndobletsegdesiste1årene,fraca.13milliarder kroner i 2 til ca. 315 milliarder i 21 (figur 3K1). Omsetningen i 21 representerte en økningpåomlag2%iforholdtil29,menlikevelenlitennedgangfratoppåret28dadet bleomsattforover35milliarderkronerinnenbyggoganleggsvirksomhet[2]. Av omsetningen i byggk og anlegg i 21 utgjorde oppføring av bygninger ca. 145 milliarder kroner,menssåkaltspesialisertbyggekoganleggsvirksomhetutgjordeca.142milliarderkroner. Anleggsvirksomhetomsatteforca.27milliarderkroner,noesomvarennedgangpå4,7 %fra 29 [12]. Dersom eiendomssektoren regnes med er omsetning og verdiskapning i næringen langtstørre.omsetningenihelebyggenæringeni27bleanslåtttilomlag6milliarder[1]. Den norske byggenæringen (I) OrganiseringenavdetnorskeBuildUpSkilsprosjektetervistifigur2K1. Prosjekteier:+Direktoratet+for+byggkvalitet+ KontaktmotEU+kommisjonen. DeltagelsepåEU+aktiviteter. ByggenæringeniNorgefremstårsomenrelativtattraktivogsolidnæringmedhensyntil kriteriersomlønntilansatte,driftsmarginerogavkastning. OmsetningeninnenforbyggKoganleggsbransjenharmerendobletsegdesiste1årene. Andelenutenlandskarbeidskraftogbrukavinnleidarbeidskraftharøktdesisteårene. Andelen svart arbeid er høy for håndverkstjenester, særlig når det gjelder malerk, murerkogsnekkertjenesteriboligmarkedet,somofteikkeersøknadspliktigetiltak. Kommunikasjon:+ Nettside. Seminarer. Workshops. NorgesstørstenæringregneteFer antallbedriler.norgesneststørste næringregneteferverdiskapning. 9%avbedriLeneharunder1 ansafe.96%harunder2ansafe. Rela$vaFrak$vogsolidnæringmht. kriteriersomlønn$lansafe, drilsmarginerogavkastning. AndelenutenlandskarbeidskraLog bruktavinnleidarbeidskralharøktde sisteårene. Høyandelsvartarbeid,særlignårdet Figur3?1:Omsetninginnenbyggoganlegg21?21.Kilde:[2] gjeldermaler,murerog Kilde:SSB,211 Mye av omsetningen innen byggk og anleggsbransjen kan tilskrives offentlig sektor. snekkertjenesteriboligmarkedet. Myndighetene bestemmer gjennom statsbudsjettet hvilke overføringer som skal gjøres til de ulike kommunene for drift, utbygging og vedlikehold av offentlig sektor. Inntekstutjevningen, Figur2?1:OrganiseringavBuildUpSkillsiNorge 7 8

2 BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse 3 Den norske byggenæringen (II) Ca.19.sysselsaFeinnenbygg oganlegg,hvoravomlag6%er håndverkere. TotaltbygningsarealanslåF$lca. 385millionerm 2.Privatpersonereier størstepartenavbygningsmassen. Yrke Mureremv Betong./grunnarbeiderebygg 3.34 Tømrere/Snekkere Taktekkere 1.17 Isolatører 1.3 Glassarbeidere 1.46 RørleggereogVVS.montører Blikkenslagere 3.59 Elektrikereoglignende Hjelpearbeidereinnenbygg, anlegg,vedlikehold,etc. TotaltansaFsysselsaFe Kilde:SSB.4.kvartal21 Målogvirkemidler.energibrukibygg. BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse Samspillet mellom virkemidlene er viktig Målsetninger: Økefornybarenergiproduksjonog Krav i byggteknisk forskrift effek$viseringmed3twh;21,216. Bransjestandard Skjerpeenergikraveneibyggteknisk forskril$lpassivhusnivåi215ognesten nullenerginivåi22. Innførekomponentkravforeksisterende bygninger. RelevantEU,lovgivning Bygningsenergidirek$vet(21/31/EC) Fornybardirek$vet(29/28/EC) Energieffek$viseringsdirek$vet Europeiskkvalifikasjonsrammeverkfor livslanglæring(eqf). SINTEF Byggforsk Standard Norge Verktøy, anvisninger, standarder. Kompetansespredning Forbildeprosjekter Lavenergiprogrammet Bransjeorganisasjonene BE, NVE, Husbanken, Enova etc. Energimerking Enovastøtte Husbanklån Figur4?1:Samspillmellomulikevirkemidler Byggtekniskforskrift Byggtekniskforskrift(TEK1)forvaltesavDirektoratetforbyggkvalitet.Forskriftengirblant annetkravtilbygningersenergibehovogenergiforsyning.reglenegjelderbådefornybyggog vedtiltakieksisterendebygninger.menplankogbygningslovenåpnerforunntakvedmindre omfattende tiltak i eksisterende bygninger, for eksempel dersom energikravene er urimelige sett i forhold til energibesparelsen tiltaket vil gi. Ved hovedombygning eller bruksendring gjelder samme forskriftskrav som for nye bygninger. Forskriften gir regler mht. bygningers energieffektivitet, herunder rammer for netto energibehov. Energirammene er utledet av konkrete energitiltak (boks 4K2). Videre stilles det krav om at energi til varmeformål i utgangspunktet skal kunne baseres på annen energiforsyning enn fossile brensler eller direktevirkendeelektrisitet.deterunntakfraenergiforsyningskravetitilfellerdernaturforhold gjør reglene praktisk umulig å oppfylle. For boliger gjelder også unntak dersom netto Energibruk i bygninger Energibrukiboligerogyrkesbygg utgjorde83twhi29,37%avtotal energibrukifastlands,norge. Energibrukenibygningerharflatetut desisteårene(p.g.a.varmereklima, høyereenergipriser,flere varmepumper,bedrebygg,etc.). Elektrisiteterdendominerende energivarenibygningsmassen,bådei boligerogyrkesbygninger. Antallpassivhusprosjektererennå begrenset,menflereprosjekterer underbyggingellerplanlegging. 25 Tabell5?3:StøttesatserhosEnovaper Kilde:[68] Passivhusnivå: Passivhusnivå: Lavenerginivå: Lavenerginivå: 2 Bolig/Barnehage Yrkesbygg Bolig/Barnehage Yrkesbygg Nybygg 45kr/m 2 35kr/m 2 3kr/m 2 15kr/m 2 Yrkesbygg, næring Rehabiliteringer 15 7kr/m 2 55kr/m 2 6kr/m 2 45kr/m 2 Yrkesbygg, offentlig Akkumulert energimål [kwh] Enovaharstatistikkoverhvormangeprosjektersomharmottattstøtteinnenbyggoganlegg. 1 Boliger, næring og offentlig Statistikkenkantasutsomakkumulertenergieffektivisering(kWh)støttenharbidratttil,eller akkumulert 5 bruksareal (BRA) som er oppført/rehabilitert til passivhusk eller lavenerginivå. Enovas statistikk viser at siden 26 har ca m 2 BRA mottatt støtte for oppføring av bygningerpåpassivhusnivå(figur5k3).detstørstearealetsomharmottattstøtteforåoppføres som passivhus er for yrkesbygg (nybygg). Samlet hadde satsingen på oppføring av passivhus bidratttilåkontraktsfesteenergieffektiviseringpå25gwhvedutgangenav211[69] Akkumulert areal [m²] Vedtatt areal, nybygg passivhus ArealpåpassivhusnivåsomharfåUEnovastøUe. Kilde:Enova,211. Figur5?3:AkkumulertarealsomharfåttEnovastøtteforåoppførespåpassivhusnivå.Kilde:[69] Når det gjelder rehabilitering til passivhusnivå er tallene for areal som har mottatt støtte fra Enova mindre. Dette har naturlig sammenheng med at rehabilitering til passivhusnivå er krevende,uansettstøttebeløp.samtidigerenergieffektiviseringseffektenstørreennfornybygg. Siden 29 er det bevilget støtte til rehabilitering av ca. 5. m 2 BRA til passivhusnivå. Størsteparten av arealet finner vi i private yrkesbygg. Støtten har bidratt til å kontraktsfeste energisparingpånesten6gwh.støttetiloppføringavbygningerpålavenerginivåharbidratttil atdeterkontraktsfestetenergisparingpåover6gwhsiden25.over6.m Side 4 av 13 2 BRAhar mottattstøttetiloppføringavlavenergibygg,medhovedvektpåprivateyrkesbygg.endeligerca. 13. m 2 BRA rehabilitert til lavenerginivå siden 29, igjen med hovedvekt på private yrkesbygg.dettehargittkontraktsfestetenergisparingpåca.15gwh[69]. DersomvisummerersammentalleneviserEnovaKstatistikkenatsiden25erdetutdeltstøtte til oppføring av i underkant av 9. m 2 BRA til lavenerginivå eller bedre. Statistikken fra Enovaerikkeoffisiellnorskstatistikk,mendetergrunntilåtroatdeflesteforbildeprosjektene pådettenivåetharmottattoffentligstøttefraenova,ogdermedregistrerthosdem.dersomdet antasatårlignybyggaktivitetomfatteromlag6 millionerm 2 BRAtilsieretenkeltoverslagat andelenarealsomoppførespålavenergik ellerpassivhusnivåutgjørisnitt2,5 % settoverde siste seks årene. Hovedandelen av arealet utgjøres av private yrkesbygg. Det bør nevnes at BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse andelenarealsomoppførespålavenergikellerpassivhusnivåersterktøkendedesisteårene. Yrkesfagutdanningen i Norge SentralgiFekompetanse, basertelæreplaner. Kompetansemåleneer generelleogskoleneharstor frihetigjennomføringen. Litefokuspåenergieffek$v byggingogbrukavfornybar energiikompetansemålene. Høytbortvalgblanteleverpå yrkesfagligestudieretninger. NyStor$ngsmeldingom yrkesfagligutdanningventet iløpetav #år# 1.#år# 9.#år# 8.#år# 7.#år# 6.#år# 5.#år# 4.#år# 3.#år# Mester) Mesterutdanning) 1.)år)praksis) Fagtekniker) Fagskoleutdanning) Fagarbeider)/)Svenn) Fagutdanning) Bachelor) Ingeniørutdanning) Y=veien) )+)4) 1)+)3) 2)+)2) 211 Utdanningssystemet)for)byggebransjen) Mesterutdanning) Bachelor) Ingeniørutdanning) Yrkesbygg, næring Yrkesbygg, offentlig Boliger, næring og offentlig Studiekompetanse) Dr.)ing.) Dr.)ark.) Dr.)ing.)=)utdanning) Dr.)ark.)=)utdanning) Siv.)ing./master) Siv.)ark./master) Masterutdanning) Studieforberedende)utdanning) Rev Figuren#begrenser#seg#7l#fagutdan mesterutdanning,#fagskoleutdann ingeniørutdanning#(tradisjonell#og masterutdanning,#dr.inge#og#dr.ar allmennfaglig#studieretning.# Figuren#viser#ikke#alle#videreutda for#en#tømrer,#muligheter#for#krys utdanninger#og#alterna7ver#for#å# høyere#utdanning.# Mesterutdanningen#kan#gjennom På#de#fleste#fagskolene#i#landet#er lagt#inn#i#det#første#året,#men#den Det#er#krav#7l#fagE#eller#svennebre inn#på#fagskolen,#og#de#fleste#har før#de#søker#seg#inn.#det#vanlige#e søker#om#å#få#løst#ut#mesterbrev# året#på#fagskolen.#i#7lfeller#hvor#e seg#7l#fagskole#direkte#ener#avlag praksiskravet#oppfylles#før#det#ka mesterbrev.# ENer#at#fagskoleutdanningen#har# siste#årene,#gis#det#ikke#lenger#an inn#på#andre#året#i#ingeniørutdan imidler7d#unntak.#eksempelvis#ka ha#egne#spesial7lbud#7l#fagteknik ingeniørstudier.#dene#gjelder#spe fagskoler#og#ingeniørhøyskoler#dr lokalene,#eller#har#andre#avtaler#e Prinsipielt#er#fagskolen#en#avsluN #YEveien#er#en#3Eårig#ingeniørutda 2.#år# med#relevant#fage#eller#svennebre Fagsammensetningen#er#7lpasset fagbakgrunn,#slik#at#studiet#kan#g løpet#av#tre#år#e#uten#at#studenten 1.#år# allmennfaglig#påbygning#eller#fork kompensert#for#manglende#mate norsk#og#engelsk#fordi#grunnlegge noen#valgemner#er#tan#ut#av#stud Barne=)og)ungdomsskole) blir#studentene#integrert#med#de# allmennfaglig#bakgrunn.# Figur6?2:Utdanningssystemetforbyggenæringen Fagskole Fagskoleutdanningbyggerpåvideregåendeopplæringellertilsvarenderealkompetanse,ogeret alternativ til høgskolek og universitetsutdanning. Opptakskravet til fagskoleutdanning er yrkeskompetanse,medellerutenfagk/svennebrev,ellergenerellstudiekompetanse.fagskolen

3 Livslang læring i bygg og anleggssektoren Lavdeltagelsei$lbudforlivslang læringblanthåndverkereinnen byggoganlegg.deltagelsener kraligredusertdesistetreårene. Mangekurs$lbud,meningenav kurs$lbudeneersafinniet systemforlivslanglæring. Detfinnesikkenoesystemforå sikrekvalitetikurssom$lbys. Detfinnesikkenoesystemforå målekompetanseutviklingeni byggenæringen. Formellevidereutdanningersom byggerpåfag,/svennebrever mesterutdanning,fagskole,y, veienogingeniørutdanning. Deltakelseividereutdanningsomgirformellkompetanse, detvilsialloffentligutdanning somgirformellkompetanseogsomikketassomendelavførstegangsutdanningen. Deltakelse i kurs og opplæring, det vil si alle former for opplæring som ikke gir formell kompetanse.detteomfatteropplæringsaktivitetersomkurs,seminarerogandreaktiviteter somharopplæringsomhovedformål. Læringsintensivtarbeid,sombeskriveromfangetavuformelllæringidetdagligearbeidet. Lærevilkårsmonitorenfor21viseratdeltakelsenbådeiopplæringogvidereutdanningfalleri helearbeidsmarkedet,bådeblantkvinnerogmennogiallealderskogutdanningsgrupper.for første gang siden målingene startet i 23 er det nå under halvparten av de sysselsatte som deltarikursogopplæringiløpetavetår[91].deterklareforskjellermellomulikenæringernår detgjelderandelenavdesysselsattemedlæringsintensivtarbeid.genereltliggerbyggoganlegg 1 Innledning laveremht.alleformeneforlivslanglæringennenrekkeandresektorer(figur6k3). Primærnæringer (A) Olje, bergverk, elektrisitet (B, D, E) Industri (C) Bygg og anlegg (F) Handel (G) Transport (H) Overnatting, servering (I) Informasjon, kommunikasjon (J) Finans, forsikring, eiendom (K, L) Faglig, vitenskapelig, teknisk tjenesteyting (M) Forretningsmessig tjenesteyting (N) Offentlig forvaltning (O) Undervisning (P) Helse og sosial (Q) Øvrige tjenester (R, S, T, U) Videreutdanning Læringsintensivt arbeid Kurs og opplæring Figur6?3:Livslanglæringiulikesektoreri21(%).Kilde:[91] Kilde:NiFU,211. Figur 2.4. Hovedindikatorene fordelt etter næringsgruppe i 21. Stolpene viser andeler som deltar Livslang læring varierer mellom ulike yrkeskategorier. Bedriftsledere, akademiske yrker og i de ulike formene Figur for 6.2 læring. Sysselsatte Aldergruppe: i byggenæringen år for videreutdanning Nasjonalregnskapet. blant sysselsatte Sysselsatte år i byggenæringen deltar på 28 kurs 22 og opplæring, uten 62 åringer. eller som har læringsintensive arbeidsoppgaver. for høgskoleyrkermarkerersegmeddeklarthøyestandelenesomdeltariformellvidereutdanning, sysselsatte som kurs/opplæringogharlæringsintensivtarbeid.imotsattendeavskalaenfinnesyrkersomikke Figur 2.4 viser at formell videreutdanning Byggenæringen er mest (Nasjonalregnskapet utbredt i offentlige ) sektor Aldersfrafall og (62 år) kreverutdanning.andelenhåndverkeresomdeltarilivslanglæringerlavsammenlignetmed 22 høystatusyrkene, undervisning (O, P men Q), og forholdsvis minst vanlig høy innen sammenlignet primær næringer med og yrker industri. som Tre ikke krever utdanning. næringer utmerker seg med høye andeler blant sysselsatte som deltar i kurs og Andelen håndverkere 2 som deltar i livslang læring er kraftig redusert de siste tre årene [91]. annen opplæring er Olje, bergverk og elektrisitet (B, D, E) og offentlig forvaltning (O) og vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (N). Generelt er det en tendens til at de Lærevilkårsmonitorundersøkelsen 18 næringene som har høy andel med deltakelse fra 21 i formell viser at videreutdanning deltagelsen i også kurs/opplæring har høy og andelen medlæringsintensivtarbeiderhøyeredestostørrevirksomheteneer.nårdetgjelderformell andel deltakelse i kurs og annen opplæring. Figuren viser også klare forskjeller videreutdanning mellom næringene 16 er når det lavest gjelder deltagelse andelen av de i de sysselsatte minste med bedriftene, læringsintensivt men for øvrig øker ikke deltagelsen arbeid. med bedriftsstørrelse. Deltakelse i formell videreutdanning varierer også med 14 utdanningsnivå.variasjoneneravhengigavhvorgamlepersoneneer.blantdeyngstefinnervi liten eller ingen forskjell mellom utdanningsgruppene, mens i aldersgruppen 36K44 år er det 12 høyest andel som videreutdanner seg blant de med kort universitetsk og høgskoleutdanning. Blantdeeldstearbeidstagernedeltarpersonermedhøyereutdanningpåallenivåervesentlig 1 merividereutdanningennpersonermedgrunnskoleogvideregåendeskole.forbyggenæringen somharhøyandelsmåkogmellomstorebedrifteroghøyandelarbeidstageremedvideregående yrkesfagligutdanning,vildissetrendeneslåutilavdeltagelseitilbudforlivslanglæring[91]. Selv etter at det hvert år forsvinner om lag 3 62-åringer fram mot 22, viser figur 6.2 også at kun med aldersavgang vil man ha et sysselsettingsnivå på om lag 14 personer i 22. Sagt på en annen måte aldersfrafallet i perioden vil gi det samme sysselsettingsnivået som byggenæringen hadde i 22. Dersom man kun har naturlig avgang og det ikke ansettes noen i BuildUpSkillsNorge StatusAnalyse perioden 28 22, faller sysselsettingen med 2 prosent for hele perioden, eller i gjennomsnitt 33 1,7 prosent hvert år. Behovet for arbeidskraft mot 22 (II) BehovetforarbeidskraLibygg,og anleggsbransjen,inkl.håndverkere,vil troligøkefremmot22/23. Bygg,oganleggsbransjenharfærre arbeidstagereover5årogflereunder 25årennarbeidsmarkedetforøvrig. ForåmøtebehovetforarbeidskraLer detvik$gåfådeeldstearbeidstagerne $låbliinæringenfremmot aldersavgang Deterogsåvik$gåjobbemot skolesystemetforåsikregod rekruferingideyngrealdersgruppene. 1 Videreutdanning inkluderer her kun personer som er sysselsatte fordi vi bryter ned på hvilken næring jobbstillingen deres befinner seg i. Figur 6.3 Sysselsatte i byggenæringen etter alder og utdanningsnivå år Avsluttet videregående utdanning Fagskole og høyere utdanning Obligatorisk grunn- eller videregående utdanning Byggenæringen samlet Figur7?2.Sysselsatteibyggenæringenetteralderogutdanningsnivå.Kilde:[17] I figur 6.3 har vi i tillegg til den generelle aldersfordelingen også Kilde:Fafo,21. IfølgeFafoerdetmestsentralevirkemiddeletforåmøtebehovetforarbeidskraftåholdepå lagt inn aldersfordelingen for de denarbeidskraftenmanalleredehar.detteinnbefatteråholdepådenerfarnearbeidskraftenog byggtilsatte etter utdanningsnivå. For det første ser vi at med avsluttet videregående utdanning fåeldstearbeidstagernetilåbliibyggkoganleggsbransjenfremmotaldersavgang.itillegger (domineres av personer med fag-/svennebrev) har en aldersmessig fordeling lik byggenæringen detviktigåjobbemedrekrutteringideyngrealdersgruppene[17]. samlet. For andre ser at som har obligatorisk grunnskole eller videreutdanning enten er )Nødvendig)kunnskap)og)ferdigheter)hos)utførende) Sammenlignet med vanlig energistandard, krever bygninger med høye ambisjoner knyttet til energibruk særlig oppmerksomhet på inneklima og fuktsikkerhet. Det er blant annet viktig å redusere risiko for høye temperaturer, sikre at det ikke kommer fukt inn i konstruksjonene, oppnå lite luftlekkasjer og å unngå kuldebroer. Som en del av Build Up Skills i Norge er det definertkompetansemålpåenergiområdetforulikeutførendeprofesjoner.kompetansemålene tar utgangspunkt i kriterier for passivhus [37, 38] og forskriftskrav med hensyn til å tilretteleggeforannenenergiforsyningenndirektevirkendeelektrisitetogfossilebrensler[35] innmat.indd :1:55 år. Under byggeboomen i trenger byggk og anleggsbransjen snaut 12. nye personerhvertår,mensdenirestenavperiodentrengerdrøye9.personerhvertår[17]. StatistiskSentralbyråharogsågjortframskrivningeravbehovetforarbeidskraftiNorgefrem mot23.framskrivningeneviserblantannetatbehovetforarbeidskraftmedyrkesfaginnen bygg og anlegg, dvs. sannsynligvis i hovedsak håndverkere, øker jevnt fra rundt 1. sysselsattei21tilca.125.sysselsattei23[1]. Tabell7?1:Framskrivningeravbehovetforarbeidskraftinnenbyggoganlegg.Kilde:[17] Årligbehovfor Årligbehovfor Årligbehovfor Antallsysselsatte Behovet for arbeidskraft mot 22 (I) sysselsatte sysselsatte sysselsatte i22 21> > >22 Fortsattvekst Stabilitet Nedgang +1.2 Årligbehov K5./K6. Årligbehov +1.5 Årligbehov 145. Antall Iperioden26til28klartebyggKoganleggsbransjenåtiltrekkesegover55.nyetilsatte, sysselsafei hvorav halvparten ble sysselsafe hentet inn fra andre sysselsafe næringer. I perioden sysselsafe avga bransjen 22 også 23.2 tilsattetilandrenæringer.nettoeffektenmht.rekrutteringfraandrenæringeriperiodenlåaltså 21,214 21,214 21,214 på4.3personer,eller2.15personerperår.denandrehalvpartenbestoavomlag17. mednorsklandbakgrunn(iallhovedsakfraskolesystemet)og11.utennorsklandbakgrunn. Ca.14.2sysselsatteforsvantutavarbeidslivet,noesomgaennettotilvekstpåomlag18. FortsaUvekst tilsatteiperioden(figur7k1).utfraensliktilnærmingerbyggenæringeneririmeliggodstand til å fylle det framtidige behovet for arbeidskraft [17]. Balansen mellom de ulike rekrutteringsveiene Stabilitet +4. vil ha betydning for +4. inndekkingen av +4. det fremtidige 197. behovet for arbeidskraft. For eksempel vil behovet for rekruttering fra skolesystemet øke dersom rekrutteringenfraandrenæringerogtilgangtilarbeidskraftutenforlandetsgrenserreduseres.i Nedgang / Kilde:Fafo,21. tilleggvildettroligværestørreavgangfrabyggkoganleggsbransjenennde3.sysselsatte somgårutgjennomnaturligaldersavgang,foreksempelgjennomutførepensjon,attføring,etc. 23.2( 27.5( Tilsatte(bygg(og(anlegg( 11.( 14.2( 17.( Avgang( Tilsatte(andre(næringer( Netto(arbeidsinnvandring( Skolesystemet,(etc.( Figur7?1:Endringiantallarbeidstakereinnenbygg?oganlegg:26?28 Utdanningsdirektoratet har oversikt over elever i det norske skolesystemet fordelt på utdanningsprogram(tabell7k2).bortvalghoseleverinnenyrkesfagerhøyt.foreksempelviser tabellenatinnenbyggkoganleggsteknikkerdetunder7%avelevenesomkommerinnpåvg1 somfårlæreplasshosbedrift.bortvalg,foreksempelvedstudieforberedenderetningererlangt 39 EndringiantallsysselsaUe byggoganlegg:26.28 Kompetansemål for håndverkere - energi Deterdefinertkompetansemålforhva ulikeukørendeprofesjoneri byggenæringenmåkunneforå: Oppførenybyggpåpassivhus,/nesten nullenerginivå. Rehabilitereeksisterendebygg$lmeget høyenergistandard. Installerefornybarevarme,og kjølesystemeribygninger. Sammenlignetmedvanligenergistandard kreverbygningermedhøyeambisjoner forenergibruksærligoppmerksomhetpå inneklimaogfuktsikkerhet. Generelter$ltakieksisterendebyggmer krevendeforukørendeennnybyggingpå passivhus,/nestennullenerginivå Devik$gstekompetansemåleneerknyFet$l blantannet: Planleggingavrisikoreduserende[ltakforå unngåfuktskader ArbeidsoppgaverknyUet[låoppnålavt lekkasjetall ArbeidsoppgaverknyUet[lisoleringog u\ørelseforåunngåkuldebroer Isoleringavvarmeavgivendekomponenterog rørslikatdeikkeavgiroverskuddsvarme. Innreguleringavlu]mengderi ven[lasjonsanleggogu\ørelseavkanalanlegg foråoppnålavestmuligsfp.faktor. Dimensjonering,u\ørelseoginnreguleringav varmeanlegg. Byggeviderepå,ogeUerisolere,eksisterende konstruksjoner. Kilde:Rambøll,212.

4 Medutgangspunktiatmidtenpåskalaener5,5hartoavområdenegjennomsnittscoreunder middels.detteerbyggingavpassivhussomhavnernederstmed4,7ogvurderingav ventilasjonsbehoviforbindelsemedrehabiliteringmed5,.noeovermiddelservurdertkompetanse påområdenerehabiliteringtilenergikraveneitekniskforskriftellerbedreogkonkrete detaljløsningerforenergieffektiviseringstiltaksombeggeharensnittscorepå6,.høyestscorerhar utførelseforåoppnålavtlekkasjetallogunngåkuldebroerogtiltakforåunngåfuktskaderunder bygging,medhenholdsvis7,5og7,6igjennomsnitt. Kunnskapompassivhus Enviktigdelavdenneundersøkelsenvaråforsøkeåmålekunnskapompassivhusog energieffektivisering.istedenforåbarebasereosspåegenvurderingavkompetansepåområdet, valgteviåutvikleendelutsagnomdette.disseutsagnenevarentenriktigeellerfeil,ogviba respondentenevurdereomhverenkeltavdemstemteellerikkestemte.vibegyntemedfireutsagn ompassivhus.3avdisseutsagnenevarfeil,mensdensistevarriktig.nedenforpresenteresandelene somharsvartriktigpådetenkelteutsagn,dvsatdeharsvartatdetikkestemmerderutsagneterfeil ogatdeharsvartatdetstemmerderutsagneterriktig. 7.Såskaljegleseoppnoenutsagnomhvapassivhuser.Forhvertavdemviljegviteomdumener Dagens kompetanse blant håndverkere (I) dettestemmerellerikke. Utsagn)om)passivhus)) % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%1% Kunnskapomdetåunngåfuktikonstruksjonen Vifulgteoppmedfirepåstanderomkringdetåunngåfuktikonstruksjonen Dagens kompetanse blant håndverkere (II) 8.Såharvinoenutsagnomåunngåfuktikonstruksjonen. Utsagn)om)å)unngå)fukt)i)konstruksjonen)) % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%1% 7a)Enpassivhusveggmåhaminst4cmisolasjon(Ikke rikjg) 35% 8a)Treverkbøraldrihahøyerefukjnnholdenn2% (Rikjg) 68% 7b)Denyestrengelullekkasjekraveneitekniskforskril jlfredssjllerogsåkravenejlpassivhus(ikkerikjg) 25% 8b)Foråtørkebyggetbørvarmensemespåfør dampsperreermontert(ikkerikjg) 31% 7c)PassivhusiNorgetrengerikkevarmeanlegg(Ikke rikjg) 65% 8c)Detervikjgmedåpningeridampsperrenforåtørke uteventuellfukt(ikkerikjg) 67% 7d)PassivhusiNorgekreverbalansertvenjlasjonmed varmegjenvinning(rikjg) 88% Kilde:ResponsAnalyse212. 8d)Foråunngåfuktproblemererdetbeståemerisolere påutsidenavenmurvegg(rikjg) 57% Kilde:ResponsAnalyse212. Kunnskapomenergieffektiviseringogrehabilitering Detsistetemaetibolkenmedutsagn,tokopptemaetenergieffektiviseringogrehabilitering. 19 Dagens 9.Videreharvinoenutsagnomenergieffektiviseringogrehabilitering. kompetanse blant håndverkere (III) Utsagn)om)energieffekGvisering)og) rehabilitering)) 9a)Rehabiliteringjllavenergi/passivhusnivåfårikke betydningfordimensjoneringavvarmeanlegget(ikke rikjg) 9b)Vedutskilavoljekjelkannaturgassværeet fornybartalternajv(ikkerikjg) 9c)Vedinstalleringavenergieffekjvbelysningogutstyr økerbehovetforvarmefraoppvarmingssystemet (Rikjg) 9d)Vedjltakforåreduserelullekkasjer(temejltak) børbehovetformervenjlasjonvurderes(rikjg) % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%1% 22% 58% 57% 67% Kilde:ResponsAnalyse212. Vurderingavegenkompetanse Tømrere Igruppentømrereblerespondentenespurtomhvordandevurdertesinkompetanseinnen områdene: Rehabiliteringtilenergikraveneitekniskforskriftellerbedre 25 Konkretedetaljløsningerforenergieffektiviseringstiltak Tiltakforåunngåfuktskaderunderbygging Byggingavpassivhus Vurderingavventilasjonsbehoviforbindelsemedrehabilitering Utførelseforåoppnålavtlekkasjetallogunngåkuldebroer Vurdering av egen kompetanse Dettegafølgendegjennomsnittsscorerpåenskalafra1J1. TØMRERE) Hvordan)vurderer)du)din)kompetanse)på) følgende)områder,)på)en)skala)fra)1i1)der)en) er)svært)dårlig)og)1)er)svært)god?)) GjennomsniQsscorer) a)rehabiliteringjlenergikraveneiteknisk b)konkretedetaljløsningerfor c)jltakforåunngåfuktskaderunderbygging d)byggingavpassivhus e)vurderingavvenjlasjonsbehoviforbindelse f)unørelseforåoppnålavtlekkasjetallogunngå, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, Tømrere 4,7 5, 6, 6, 7,6 7,5 Tilsvarendespørsmålble s$lt$lrørleggere,vvs, montører,elektrikereog øvrigeukørende. Deflesteplasserteseg lifovermidten(rundt karakteren6)påde flesteavområdene. Håndverkereinnen ven$lasjonsfaget vurderteegen kompetansehøyest. Kilde:ResponsAnalyse212.

5 Behovformerkompetanseinnentemaenergi Somgjennomgangenavdeulikeutsagnenepådeforegåendesideneviser,erkunnskapenomkring temaenepassivhusogenergieffektiviseringvariabelogtildelsmangelfulliallemålgruppenefor denneundersøkelsen.dettetyderpåatdeterbehovformerkompetansepådetteområdet.i spørsmål1ønsketviåkartleggebehovetformerkompetansepånoensentraleområderinnen dette.vilesteoppfemulikeområderogspurterespondenteneomdettevaretområdedeønsket segmerkompetansepå.sidenenkunnesvarebekreftendepåflereavdisse,summerer svarfordelingensegtilmerenn1%. 1.Erdernoenområderduønskerdegmerkompetanseinnentemaenergi? Ønsker om kompetanseheving - energi LESOPP1J1JFLERESVARMULIG Er)der)noen)av)følgende)områder)du)ønsker)deg) mer)kompetanse)innen)tema)energi?)(n=61)) Lullekkasjerogkuldebroer Passivhus Fornybarenergi,varmeanlegg,venjlasjonssystemer Energieffekjviseringieksisterendebygg Energieffekjvtutstyr,ogstyringssystemer Nei,ingenavdisseområdene Ikkesikker % 1%2%3%4%5%6%7%8%9%1% 2% 9% 53% 64% 64% 64% 7% Mangehåndverkere ytrerønskeommer kompetansepå energiområdet. Detervik$gå $lrefeleggebedreforat slikkompetansekan $legnesfordeulike yrkesgruppene. Kilde:ResponsAnalyse212. Barrierer Barrierersomhindrerkompetanseheving: Mangelpå$d. Kostnadervedådeltapåkurs. Sentralisertekurs$lbud Barrierssomhindrerenergieffek$visering: Lavoppmerksomhetomkringenergibrukog energirelaterte$ltakibygninger. Laveenergikostnader MangelpåoffentligeanbefalingerogstøFe. Høyeinvesteringskostnader. Litekunnskap/lavkompetanseomenergi$ltak. Barrierersomhindrerbrukavfornybarvarme: Manglendemarked/kundegrunnlag. Manglendelønnsomhet(særligipassivhus). Hvaerdestørsteukordringeneidin virksomhetforåfågjennomført organisertlæringipraksis?,samletfor allegrupper(n=61) Jegharikke[d Detkosterformyeågåpåkurs Jegkandetjegtrengeråkunne Øktkunnskapgirikkebedre økonomiskresultatforbedri]en Fåmyndighetskrav[lkompetanse Usikkerpåinnhold/kvalitetpå kursenesom[lbys Andreu\ordringen Deteringenu\ordringer/Vigårpå kurs Ikkesikker %1%2%3%4%5%6%7%8%9% 1% 1% 1% 2% 5% 13% 8% 18% 3% 32% Kilde:ResponsAnalyse, Konklusjoner Kontaktinformasjon og partnere 1. Kompetanseblantdeukørendeeriden$fisertsomenbarrierenårdetgjelderåfå$l raskereenergieffek$viseringogenergiomleggingibygningsmassen. 2. Kompetentehåndverkeremedgodkunnskapomenergi$ltakvilkunnerådgi husholdningeromenergi$ltaksomkaniverksefenårdetlikevelskalukøresvedlikehold ellerrehabiliteringieksisterendeboliger. 3. UndersøkelsergjortpåoppdragfraLavenergiprogrammetviseratdagenskompetansepå energiområdetblanthåndverkereervariableoginoen$lfellermangelfull. 4. Bygg,oganleggsbransjendeltarmindrei$lbudforlivslanglæringarbeidenrekkeandre næringer.mangelpå$d,høyekostnaderogsentralisertekurssynessomdestørste barrierenemotåfågjennomførtorganisertlæringblanthåndverkerbedriler. 5. Deterenutbredtviljehosmangehåndverkereinnenbyggoganlegg$lå$legnesegmer kompetansepåenergiområdet.dennorskebyggenæringenersolidoglønnsommed forventningeromviderevekst.defegirmuligheterforåinvestereikompetanseheving. 6. StatusanalyseniBuildUpSkillskanlastesnedpå hfp://lavenergiprogrammet.no/lavenergi,i,eu/build,up,skills/ Koordinator:MathieuVeulemans,Direktoratetforbyggkvalitet Phone: Prosjektleder:GuroHauge,Lavenergiprogrammet Phone: NeFside:www.lavenergiprogrammet.no/lavenergi,i,eu/build,up,skills/ Partnere:Direktoratetforbyggkvalitet,Enova,Lavenergiprogrammet,Byggenæringens Landsforening,NorskerørleggerbedriLerslandsforeningVVS,Entreprenørforeningenbygg oganlegg,norskbyggmesterforbund,norskmurmestreslandsforbund.

Build Up Skills Norge. Guro Hauge Lavenergiprogrammet

Build Up Skills Norge. Guro Hauge Lavenergiprogrammet Build Up Skills Norge Guro Hauge Lavenergiprogrammet BuildUp Skills prosjekt Status quo analysis Handlingsplan Gjennomføringsplan INorge Koordinator: Direktoratet for byggkvalitet Prosjektleder: Lavenergiprogrammet

Detaljer

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer

Organisering av Build Up Skills i Norge

Organisering av Build Up Skills i Norge Organisering av Build Up Skills i Norge 1) Mål med prosjektet Prosjektet skal etablere en plan og foreslå tiltak for systematisk kompetanseheving blant håndverkere, for å nå ambisjonene om å innføre nesten

Detaljer

Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets. Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet

Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets. Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov - EBLE Det er ikke foretatt større systematiske undersøkelser av hvordan

Detaljer

del I status analyse rapport ENERGY TRAINING FOR BUILDERS

del I status analyse rapport ENERGY TRAINING FOR BUILDERS del I status analyse rapport 2012 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS SAMMENDRAG 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 2.1 Hensikt 2.2 Metode 2.3 Organisering 4 6 8 8 8 9 3. DEN NORSKE BYGGENÆRINGEN 12 3.1

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Build Up Skills Norge Status analyse. Guro Hauge

Build Up Skills Norge Status analyse. Guro Hauge Build Up Skills Norge Status analyse Guro Hauge Build&Up&Skills&prosjekt& Status& quo& analysis&!& Handlingsplan&!& Gjennomføringsplan& I&Norge& Koordinator:&Direktoratet&for&byggkvalitet& Prosjektleder:&Lavenergiprogrammet&

Detaljer

Krav og muligheter til framtidens bygg. Guro Hauge

Krav og muligheter til framtidens bygg. Guro Hauge Krav og muligheter til framtidens bygg Guro Hauge Hva har skjedd til nå? 2000-2005: Lavenergiboliger som forbildeprosjekter 2005: Soria Moria lavenergiboliger som forskriftsstandard 2007: TEK 2007 2008:

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Oslo postmottak@byr.oslo.kommune.no Oslo, 18.juni 2014 Høring om forslag til kommuneplan Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn Uttalelse fra Norsk Teknologi

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Enova forbildebygg. Anne Gunnarshaug Lien København 091209

Enova forbildebygg. Anne Gunnarshaug Lien København 091209 Enova forbildebygg Anne Gunnarshaug Lien København 091209 Marilunden, Stavanger Ladeveien, Oslo Runde miljøbygg Forbildeprogrammet 2010 Hva er et godt forbildebygg? Aktuelle forbildebygg Hvorfor støttes

Detaljer

LAVENERGI- PROGRAMMET. Bygg for fremtiden

LAVENERGI- PROGRAMMET. Bygg for fremtiden 20 10 LAVENERGI- PROGRAMMET Bygg for fremtiden 2 2010 var året da oppmerksomheten rundt energieffektivisering for alvor nådde Norge og det norske folk. Flere viktige saker kom på den politiske dagsorden.

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS Innholdsfortegnelse 2 1. Innledning 4 2. Statusanalyse 6 3. Veikartet 4. Implementering av veikartet 5. Tiltak utdanning

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no årsmelding for 2011 «2012 skal være året DA ALLE SNAKKER OM energieffektivisering i bygg.» I 2011 har det vært mye oppmerksomhet rundt passivhus, forbildeprosjekter, energieffektiv rehabilitering av bygg

Detaljer

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Konsekvenser og utfordringer Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag

Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag Ved Rannveig Ravnanger Landet Dir. for miljø- og energipolitikk Byggenæringens Landsforening,

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav - energitiltak og energirammer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse

Detaljer

Byggenæringen er en del av klimaløsningen!

Byggenæringen er en del av klimaløsningen! Byggenæringen er en del av klimaløsningen! Anslått energieffektiviseringspotensial på 8-12 TWh i byggsektoren innen 2020 ved bruk av eksisterende teknologi (for eksempel i rapport fra Energi 21) Mange

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

TEK 2007 til 2020 mer enn en reise i tykkelse?

TEK 2007 til 2020 mer enn en reise i tykkelse? Skog & Tre 2011, Gardermoen 1. juni TEK 2007 til 2020 mer enn en reise i tykkelse? Marit Thyholt Seniorrådgiver energi, Skanska Norge, Avdeling for Miljøriktig bygging 1 Innhold i presentasjonen Hvordan

Detaljer

Energiledelse i byggsektoren gir resultater

Energiledelse i byggsektoren gir resultater Energiledelse i byggsektoren gir resultater Fakta om Enova SF Stiftet i 2001 Drift fra 1. jan 2002 Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad 53 ansatte Trondheim Oppgaver: forvalte Energifondet, rådgiver

Detaljer

Energieffektivisering av bygg - en ambisiøs og realistisk plan mot 2040 Hva nå?

Energieffektivisering av bygg - en ambisiøs og realistisk plan mot 2040 Hva nå? Energieffektivisering av bygg - en ambisiøs og realistisk plan mot 2040 Hva nå? Katharina Bramslev Grønn Byggallianse KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering Magnus Helland, ByBo AS Dag Arne Høystad,

Detaljer

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS del 2 veikart rapport 2012 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS 2 SAMMENDRAG 4 1. 2020-MÅL I NORGE 8 2. BEHOV FOR KOMPETANSEHEVING BLANT HÅNDVERKERE 2.1 Kompetansemål 2.2 Behov for kompetanseheving

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Nybygg og ambisiøs rehabilitering Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Hvorfor? Enovas tilbud til nye bygg og rehabilitering 1. Støtte til utredning av passivhus 2. Rådgiverteam 3. Investeringsstøtte

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

Enova SF. Strategi og virkemiddel. "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012

Enova SF. Strategi og virkemiddel. Et energieffektivt og fornybart Hordaland Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Enova SF Strategi og virkemiddel "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Christian R. Hemmingsen, Områdeleder Næringsbygg og Offentlige bygg Enova SF Vårt

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer

Hvordan foregår læring i norske bedrifter?

Hvordan foregår læring i norske bedrifter? Hvordan foregår læring i norske bedrifter? Assisterende direktør Kyrre Lekve, NIFU Minikonferanse «Læringslivet», Tromsø 13. mai 2014 Læring på jobben gir mer innovasjon Læringsintensivt arbeid (EWCS)

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Ny teknisk energiforskrift for bygg

Ny teknisk energiforskrift for bygg Ny teknisk energiforskrift for bygg TEK 15 1 Energi & klimagassutslipp Sammenheng mellom energibruk og utslipp Bygg generer utslipp under: utvinning og prosessering av materialer transport bygging drift

Detaljer

Fremtidens klimavennlige bygninger

Fremtidens klimavennlige bygninger Forsvarets energidager 9. Juni 2010, Oslo Fremtidens klimavennlige bygninger Marit Thyholt Seniorrådgiver energi, Skanska Norge Utviklingen 2000-2020 Hva er state-of-the-art i Norge? Aktivhus, Passivhus,

Detaljer

Energibruk i yrkesbygg

Energibruk i yrkesbygg Energibruk i yrkesbygg Endringer Enovas støtteprogram Nytt støtteprogram for eksisterende bygg 19.06.2013 Magni Fossbakken/Ole Aksel Sivertsen Nybygg/rehabilitering Energimerkeordningen BREEAM Nor/BREEAM

Detaljer

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010 Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Agenda Hvorfor energieffektive bygninger? Dagens energibruk i bygninger Potensial for effektivisering

Detaljer

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen Enovas støtte til nye bygg Ole Aksel Sivertsen Energirådgivere og entreprenører Bruk: Energimerkeordningen BREEAM Enovas støtteordninger Få: Forbildeprosjekter (Referanser) Økt oppdragsmengde Kompetanseutvikling

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse i byggenæringen 7. mars 14. april 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011

Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Klimaforum: Smart og effektiv energibruk Bergen Næringsråd Ole Aksel Sivertsen Vår visjon Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Vårt ansvar Fremme

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innledning

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innledning Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innledning Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innledning Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 Innhold Kursets tema Bakgrunn

Detaljer

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Å bygge etter passivhusstandard Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Gratulerer med passivhusstandard for yrkesbygg KLP-bygget,

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE

Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE Workshop energibruk hos Enova, 6. oktober 2009 Utfordringer knyttet til energibruk Økt fokus på klima/miljø Stadige endringer i energibruksutvikling

Detaljer

Elvarmens plass i framtidens boliger. Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening

Elvarmens plass i framtidens boliger. Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening Elvarmens plass i framtidens boliger Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening Oslo, 10.09.2013 Boligprodusentenes Forening Medlemmer: Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser

Detaljer

Et energieffektivt og fornybart Norge

Et energieffektivt og fornybart Norge Energieffektivisering, potensial og barrierer Hvilke støtteordninger kan gjøre ditt prosjekt mer bærekraftig? Oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygninger, den 6. og 7. mai 2014, Oslo Frode

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Espen Solberg Forskningsleder NIFU/FI 12.11.2015 Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Konferansen Rett kompetanse, Hordaland fylkeskommune, 12.11.2015 Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging

Detaljer

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat TEK Energikrav og tilsyn Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat DISPOSISJON Om BE Bakgrunn for energiregler Energikrav - Energieffektivitet - Energiforsyning - Minstekrav - Fremtidige

Detaljer

Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus)

Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus) Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus) Undersøkelseibyggenæringen) 28.november 16.desember2013 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet 2 Prosjektinformasjon) Formål:)) Åkartleggekjennskapogkunnskapomkringtemaetlavenergiogpassivhusfor

Detaljer

Energiledelse. Thea Mørk

Energiledelse. Thea Mørk Energiledelse Thea Mørk Norsk Enøk og Energi AS Etablert i Drammen i 1992 - enøksenter i Buskerud Eies av nettselskaper i Buskerud, Telemark og Østfold Solid rådgivningsbedrift innen enøk og energi Kontor

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav Gunnar Grini STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BAKGRUNN Soria Moria-erklæringen Kyotoforpliktelsene Svakheter i dagens krav Ønske om forenkling EU-direktiv

Detaljer

Energikrav i TEK. Strategi for lavenergi og passivbygg. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Strategi for lavenergi og passivbygg. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Strategi for lavenergi og passivbygg Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Energieffektivitet og energiforsyning STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger

Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger Inger Andresen, sjefsforsker SINTEF Byggforsk Byggesaksdagene, StoreCell 24.04.2014 1 Dramaturgi Introduksjon av aktører Forskjeller mellom

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Passivhus Norden 2013 15. 17.10.2013, Göteborg. Judith Thomsen, SINTEF Byggforsk

Passivhus Norden 2013 15. 17.10.2013, Göteborg. Judith Thomsen, SINTEF Byggforsk Passivhus Norden 2013 15. 17.10.2013, Göteborg Judith Thomsen, SINTEF Byggforsk Evaluering av boliger med lavt energibehov EBLE er et norsk forskningsprosjekt som skal evaluere boliger med passivhusstandard

Detaljer

NS 3701: Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger

NS 3701: Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Thor E. Lexow, 25. oktober 2012 NS 3701: Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger - FORMÅLET MED STANDARDEN - BAKGRUNSSIMULERINGER OG ANALYSER - SAMMENLIGNING MED TEK10 - HVORDAN BRUKE STANDARDEN? Hvem

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening Energi nye løsninger Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Boligprodusentenes Forening Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser å representere 2/3 av boligproduksjonen i Norge

Detaljer

Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009

Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

Detaljer

Situasjonen for den norske byggenæringen

Situasjonen for den norske byggenæringen Situasjonen for den norske byggenæringen v/thomas Norland Avdelingsleder, kompetanseavdelingen Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, EBA Trysil 2.november 2010 Hva er EBA? Entreprenørforeningen Bygg og

Detaljer

Utfordringer ved å utvikle, bygge og bo i passivhus. Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening

Utfordringer ved å utvikle, bygge og bo i passivhus. Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Utfordringer ved å utvikle, bygge og bo i passivhus Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Januar 2008 - Klimaforliket Det skal vurderes å innføre krav om passivstandard for alle nybygg innen 2020. Desember

Detaljer

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013 Nye bygg og omfattende rehabilitering Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013 Passivhus og lavenergibygg Enovas strategiske retning for bygg Framtidens bygg skal være bygget som passivhus

Detaljer

Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov

Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov Roger Bjørnstad Seniorøkonom i Econ Pöyry Basert på arbeid i Statistisk sentralbyrå sammen med Marit Gjelsvik, Anna Godøy, Inger Holm og Nils Martin Stølen

Detaljer

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET KLIMAFORLIKET FRA JUNI 2012 «TEK15» ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER BIOFYRINGSOLJE STØTTEORDNINGER Innlegg av Rolf Munk

Detaljer

Støtteordninger. Hefte 5 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk

Støtteordninger. Hefte 5 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Støtteordninger Hefte 5 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Kompendium for Lavenergiprogrammet Anders Kirkhus Hefte 5: Støtteordninger Emneord: Energi, beregninger,

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Miljøriktige bygg som verdi for leietaker

Miljøriktige bygg som verdi for leietaker Miljøriktige bygg som verdi for leietaker Vibecke Hverven, Byggebørsen 2011 Om Sweco Oppdrag i 100 land siden 1903 Internasjonal vekst 5 300 ansatte i 11 land Pågående oppdrag i 90 land 31 000 oppdrag

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Energismarte løsninger for framtiden Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Myhrerenga Borettslag, Skjedsmo Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Nøkkelinformasjon Byggherre: Myhrerenga Borettslag/USBL Arkitekt: Arkitektskap Rådgivende VVS: Norconsult

Detaljer

Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden

Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden Skog og Tre 2011 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden Hvem er vi? 06.06.2011 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 2 Målsetting: Energieffektivt byggeri med større bruk

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad 10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter i forkant BGM arkitekter Arkitektur Arealplan Formidling Offentlig bygg Næringsbygg Leilighetsbygg Bolig/fritidsbolig

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Kursdagene 2010 Fredag 08.januar 2010 Karen Byskov Lindberg Energiavdelingen, Seksjon for Analyse Norges vassdrags- og energidirektorat Innhold Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

Nye forskrifter, strengere krav?

Nye forskrifter, strengere krav? Grønt eller rødt lys for grønne bygg? Nye forskrifter, strengere krav? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, Brannvernkonferansen, Gardermoen Funksjonsbaserte regler > Muliggjør innovativ utforming av byggverk

Detaljer

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM BLI MED I NORSK EIENDOM Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Oppdraget «Udir skal gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid

Detaljer

Fylkesbygget 23.september 2010

Fylkesbygget 23.september 2010 Fylkesbygget 23.september 2010 Arbeidsmarkedet som premiss ved valg av yrke og utdanning - framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse - kompetansesamfunnet og kvalifisering som arbeidsmarkedspolitisk

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING totalmarkedet i Byggenæringen 300 Anlegg - Investeringer og vedlikehold 250 200 Bygg - Investeringer og vedlikehold 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004

Detaljer

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014.

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014. Virkes arbeidsmarkedsbarometer viser i tall og fakta hvordan arbeidsmarkedet i handels- og tjenestenæringene ser ut. Hvem jobber der, hvor mye jobber de og hva særpreger disse næringene? Handels- og tjenestenæringene

Detaljer

Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet

Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet Administrativt forskningsfond Advokatforeningen Akademikernes Fellesorganisasjon

Detaljer

Inger Andresen og Guro Hauge. Evaluering av boliger med lavt energibehov

Inger Andresen og Guro Hauge. Evaluering av boliger med lavt energibehov Inger Andresen og Guro Hauge Evaluering av boliger med lavt energibehov Partnere i forskningsprosjektet EBLE Evaluering av boliger med lavt energibehov Inneklima Energibruk Byggeteknikk og byggeprosess

Detaljer