Medlemsmøte Grønn Byggallianse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte Grønn Byggallianse"

Transkript

1 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Medlemsmøte Grønn Byggallianse Nye energikrav til bygninger Løsninger og kostnader for nybygg Og litt mer! Rådg. ing. Erling Weydahl Multiconsult AS

2 Kort presentasjon Oslo Lysverker: Kurs for energiingeniører mars 1982 Enøk ordningen i Oslo Boliger og næringsbygg Hjellnes COWI AS 12 år Oslo Energi Enøk, Enøkfondet og lovpålagt 7 år Miljø- og ressurseffektive næringsbygg. Bla Gjensidige Eiendom Multiconsult AS: 2003 => Næringsbygg, energiledelse, utredninger innenfor energiområdet Utredninger for NVE og Enova vedr Bygningsenergidirektivet Min kjepphest: Bygningers reelle energi- og effektbudsjett Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 2

3 Hva jeg ønsker å formidle Dagens kraftbalanse. Energibruk i bygninger Rammekrav for Nye TEK og TEK- 97 Statistikken til Enova Byggets Sankey-diagram Medgått energiforbruk avhenger av driftstiden I hvilken grad kan tekniske anlegg behovsstyres? Tar noen (TEK eller andre) hensyn til det? Eksempel på tre bygg iht Nye TEK. Energibruken Ikke glem bygningsenergidirektivet Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 3

4 Kraftbalansen i 2010 for et tørr år sammenlignet med et normal år TWh Forventet etterspørsel 135 TWh Nødvendig reduksjon Imp o rt Ny vindkraft Ny vannkraft Annet Normal Dry Eksisterende vannkraft 2010 Kilde: NVE Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 4

5 Energibruk i norske bygninger i 2002 Energi til drift av norske bygninger utgjør ca. 82 TWh i et normalår, eller 38 % av landets totale energiforbruk utenom energisektorene. Ingen annen sektor har hatt større vekst i sin energibruk de siste 30 årene enn byggsektoren. 50% av den norske el.produksjonen går til bygging og drifting av bygg. Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 5

6 Forslag til nye TEK - rammekravsmodellen Bygningskategori kwh/m²(bra) år Småhus 125 Boligblokk 110 Kontorbygg 140 Skolebygg 105 Sykehjem 220 Hoteller 200 Forretningsbygg 235 NB. Øvre ramme for netto energibehov. Oslo-klima. Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 6

7 Dagens TEK-97 ved rammekravsberegning Bygningskategori kwh/m²(bra) år Småhus 173 Boligblokk 149 Kontorbygg 216 Skolebygg 198 Sykehjem 328 Hoteller 293 Forretningsbygg 356 Fra Sintef-rapport A05207 Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 7

8 Forskjell mellom beregning og virkelighet! Energibruken øker jo mer moderne bygget er! kwh/m før etter Kontorbygning Hotellbygning Grunnskole Sykehjem Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 8

9 Byggets energiforbruk avhenger av.

10 Energibudsjett Eksempel fra Oslo-bygg : Utarbeidet av rådgiveren våren 2003 Elektrisk energi Vannbåren energi Sum kwh kwh/m² kwh kwh/m² kwh kwh/m² 1 Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter og pumper Belysning Diverse Kjøling Sum Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 10

11 Energibudsjett Eksempel fra Oslo-bygg : Energianalyse av MC des Elektrisk energi Vannbåren energi Sum kwh kwh/m² kwh kwh/m² kwh kwh/m² 1 Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter og pumper Belysning Diverse Kjøling Sum Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 11

12 Virkeligheten er at bygget bruker 290 kwh/m² år Flere årsaker!

13

14 Tiltak for Oslo - Bygg Tiltak Besparelse Inntj.tid EOS ,- 0,7 DV-instruks ,- 1,3 Behovsstyring ,- 0,3 SD-anlegg rev ,- 0,6 Investering 0,3 mill kr - Besparelse 0,9 mill kwh Nåverdi ca 3,6 mill kr Netto kontantstrøm kr ,- første år ved fullt lån - tilbakebetaling på 5 år Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 14

15 Oslo - bygg. Energi- og miljøanalyse Spesifikt energiforbruk fordelt på budsjettposter [kwh/m²] Før enøk Etter enøk 0 Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter/pumper Belysning Diverse Kjøling

16 Forslag til nye TEK Energitiltakene Glass: maks 20 % av BRA Yttervegg: 0,16 W/m²K I dag: 0,22 W/m²K Tak: 0,13 W/m²K I dag: 0,15 W/m²K Golv: 0,13 W/m²K I dag: 0,25 W/m²K Vinduer: 1,1 W/m²K I dag: 1,6 W/m²K (2,0) Tetthet: 0,10 oms/h - I dag: 0,28 oms/h Kuldebroer: til et minimum! (??) I dag: Inkl i U-verdi Varmegjvinner: 80 % I dag: Snitt 60 % (?) Samme krav til rehabiliteringstiltak v/ hovedombygging! Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 16

17 Drammensveien 155 c. MCs nye kontorbygg Spesifikt energiforbruk fordelt på budsjettposter [kwh/m²] Før enøk Etter enøk 0 Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter/pumper Belysning Diverse Kjøling

18 Drammensveien 155 c. Areal m² Tiltak Merkost. per m² BTA ink mva EOS og DV-instruks kr 16,- Ekstra isolering yttervegg/tak kr 54,- / 77,- Redusert vindusareal kr 0,- Redusert infiltrasjon v/ tetting kr 18,- Forbedret U-verdi vinduer kr 91,- Behovsstyring ventilasjon kr 136,- Behovsstyring av belysning kr 91,- Solskjerming / redusert kjøling kr 136,- Sum kr 620,-

19 Avantor: Nydalshøyden.. Bygg A Spesifikt energiforbruk fordelt på budsjettposter [kwh/m²] Før enøk Etter enøk 0 Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter/pumper Belysning Diverse Kjøling

20 Nydalshøyden Bygg A. Areal m² Tiltak Merkost. per m² BTA ink mva EOS og DV-instruks kr 13,- Ekstra isolering yttervegg/tak kr 83,- Redusert infiltrasjon v/ tetting kr 34,- Forbedret U-verdi vinduer kr 72,- Behovsstyring ventilasjon kr 89,- Behovsstyring av belysning kr 76,- Solskjerming / redusert kjøling kr 24,- Sum kr 391,-

21 Avantor: Nydalspynten Spesifikt energiforbruk fordelt på budsjettposter [kwh/m²] Før enøk Etter enøk Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter/pumper Belysning Diverse Kjøling

22 Nydalspynten.. Areal m² Tiltak Merkost. per m² BTA ink mva EOS og DV-instruks kr 49,- Ekstra isolering yttervegg/tak kr 279,- / 135,- Redusert infiltrasjon v/ tetting kr 45,- Forbedret U-verdi vinduer kr 92,- Behovsstyring lavtrykksanlegg kr 220,- Energieffektiv belysning kr 45,- Behovsstyring av belysning kr 310,- Solskjerming / redusert kjøling kr 168,- Sum kr 1.340,- Pluss noen andre tiltak sum kr 1.680,-

23 Riktig rekkefølge i planlegging av bygg Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 23

24 Primærenergibetraktninger (CEN Mandaterte Std.) Levert energi Primærenergi Forårsaket CO2-utslipp Beregnet netto energibehov / Virkningsgrad varmesystemer / Virkningsgrad FV-system Totalt levert primærenergi Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 24

25 Energiberegning Først beregnes varmetapskoeffisient basert på transmisjon, infiltrasjon og ventilasjon Deretter beregnes totalt netto energibehov basert på varmetapskoeffisient, og tilleggsopplysninger som kompletterer beregningene mht. oppvarming og ventilasjon, tappevann, belysning, utstyr og eventuell kjøling Beregning av tilført energi baseres så på totalt netto energibehov som fordeles på de ulike energikildene samt at systemtapene er inkludert i beregningene Til slutt beregnes vektet tilført energi basert på tilført energi og gitte vektingsfaktorer for de ulike energikildene Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 25

26 Skissen fra Standard Norge Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 26

27 CO2-utslipp ved ulike oppvarmingssystemer El. fra kraftverk Sentralvarme - virkn.gr. 70 % Kull Olje Gass Sentralvarme - virkn.gr. 90 % kg CO2 / kwh levert sluttbruker Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 27 NTNU, Inst. for klima/kuldeteknikk

28 Kyotopyr amiden for ener gir iktig planlegging 1. nivå : Hvilke energibærere er tilgjengelige i regionen? Finnes det fjernvarmeanlegg i rimelig nærhet? Foreligger det planer for fjernvarme på kort eller lang sikt? Er det tilgang på spillvarme fra industri? Metangass fra fylling? 2. nivå: Hvilke funksjoner skal inn i bygget på kort og lang sikt? Hvilke helhetsløsninger tegner seg som de mest nærliggende? Kan varme- og ventilasjonsfunksjonene integreres? 3. nivå: Velge energinivå. Velge energiløsninger i samspill med øvrige klimainstallasjoner. 4. nivå: Byggdesign på basis av forundersøkelsene i de lavere nivåene. Er energifleksibilitet oppnådd? Design Energiløsninger Systemløsninger Lokale energiressurser / 2005

29 *) *) SINTEF s rapport nr O av Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 29

30 Eksempel på energimerke Energimerket vil/kan bl.a. inneholde: Fakta om bygget Beregnet energibehov ved normalisert bruk Målt energibruk for bygget Vurdering basert på type oppvarming/energibærer Smlgn. med andre/nye bygninger i samme kategori Tiltaksliste med vurderinger & anbefalinger For mange av dere gjenstår det lite for å få merke for eiendommene? Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 30

31 Prosjekt: Energibruk i næringsbygg Dokumentasjon av energi- og effektbehov for bygninger Fra tidligfase til som bygget Fra arkitektens første skisser til entreprisegrunnlaget Prosjekt med Multiconsult AS Interesserte tar kontakt!! Dato: Medlemsmøte Grønn Byggallianse august 2006 Side: 31

32 MCs kontorbygg fra 2008

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Klimautfordringer og klimaforliket Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Clarion Hotel Royal Christiania 23.04.08 Rådg. ing. MRIF Erling Weydahl

Detaljer

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003

Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003 Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003 ISBN 82-7478-243-7 ISSN 0807-0946 Energibruk i bygninger Det er mulig å frigjøre 2,9 TWh energi som brukes i boliger og næringsbygg i Norge innen 2010. Det

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Til: Tore Woll, Energigass Norge Fra: Robert Martinez, Norconsult AS Dato/rev.: 15.04.2015 Kopi til: -- Konsekvenser av TEK15 energikrav for fossil gass til byggoppvarming BAKGRUNN Høringsnotat fra 16.

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

LECO Fra normbygg til Faktor 10

LECO Fra normbygg til Faktor 10 SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD OG CATHERINE GRINI LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg Prosjektrapport 51 2010 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Bygningsnettverkets energistatistikk

Bygningsnettverkets energistatistikk Enovas byggoperatør Bygningsnettverkets energistatistikk Årsrapport 2002 Juni 2003 Forord Byggoperatøren var i 2002 Enovas operatør for realisering av statens mål for energiøkonomisering i byggsektoren.

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Energimerking av nye boliger Hoveprosjektrapport. Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20

Detaljer

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011 Oppdragsgiver Standard Norge Oppdragsgivers adresse Standard Norge Standveien18 Postboks 242 1376 Lysaker Telefon 67 83 86 00 Telefaks 67 83 86 01 Oppdragsgivers referanse E-mail info@standard.no Internett

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer