Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?"

Transkript

1 Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen as Norsk kommunalteknisk forening, Oslo 13. november

2 Innhold i foredraget Innledning, deriblant bygningsenergidirektivet Hva innebærer forslaget av endringer i kap. 8 i TEK: virkeområde metoder for dokumentasjon minimumskrav tekniske løsninger for å tilfredsstille kravene saksbehandling, kontroll og tilsyn Diverse kommentarer til forslaget inkl. tanker rundt gjennomføring NB Henviser til forslag som foreligger i nov.07 2

3 Eu-direktiv om energieffektivitet i bygninger Formål: Fremme forbedring av bygningers energieffektivitet for å redusere EU s avhengighet av import av energi samt øke etterspørsel etter fornybar energi 3

4 Arbeidsprosessen 2001: Forprosjekt SINTEF 2002: Hovedprosjekt SINTEF. Etablering av referansegruppe 2003: SINTEF leverer forslag til nye krav; både kravsinnretning og ambisjonsnivå Våren 2004: Informasjonsmøte om implementering av EU-direktivet Høsten 2004: CIVITAS/Gurigard utarbeider eget forslag, på bakgrunn av SINTEFutredningen Våren 2005: Erichsen & Horgen kostnadsberegner energitiltakene i SINTEF-forslaget Høsten 2005: Soria-Moria erklæringen Høsten 2005/våren 2006: Mer ambisiøse tiltakspakker kostnadsberegnes Juni 2006: Forslag foreligger og høring igangsettes September 2006: Høring avsluttes November 2006: Nytt forslag foreligger Januar 2007: Nye krav innføres : Hjelpemidler på plass, opplæring,.. 4

5 Virkeområde Nybygg Reglene gjelder fullt ut for nybygg Eksisterende bygg Samme krav til rehabiliteringstiltak over et visst omfang (hovedombygging) som til nybygg Fritidsboliger (Nytt i forhold til tidligere) Egne krav til fritidsboliger uavh. av størrelse og energitilknytning 5

6 Artikkel 3: Helhetlige vurderinger av byggets energiegenskaper Totalt energibudsjett Romoppvarming og ventilasjon Vifter og pumper Kjøling Varmt tappevann Belysning Elektrisk utstyr Nasjonale regler for beregning av bygningers samlede energibehov er under revisjon Revidert NS 3031 Beregning av bygningers energibehov Trolig det viktigste hjelpemidlet for de fleste, siden det angis hvordan teoretisk energibehov skal beregnes, inkludert en god del inputdata. Ferdigstilles våren 2007 Øvrige validerte beregningsverktøy kan også brukes 6

7 Passiv energidesign legges til grunn - den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt Velg energikilde Vis og reguler energiforbruket Utnytt solenergien Bruk energieffektivt elutstyr og belysning Reduser varmetapet Kyoto-pyramiden Passiv energidesign Bedre vinduer Bedre varmeisolasjon Redusere luftlekkasjer i bygningskroppen Gjenvinne varmen i avtrekksluften Kilde: Rødsjø, Husbanken og Dokka, SINTEF Bygg og miljø 7

8 Ca boliger under planlegging og bygging 8

9 Kravene er formulert gjennom to likeverdige modeller Alt. 1: Rammekravsmodellen Krav om at samlet netto energibehov ikke skal overskride et fastsatt rammenivå i kwh/m 2 år Alt. 2: Energitiltaksmodellen Krav om gjennomføring av spesifikke energitiltak Samme miljømessig ambisjonsnivå i begge alternativene. 9

10 Rammenivået uttrykkes i kwh/m 2 år Lavenerginivå/begrepet er lagt til grunn for ambisjonsnivået Småhus 136 kwh/m 2 NB Hoteller 200 kwh/m 2 Boligblokk 110 kwh/m 2 Restaurantbygg 210 kwh/m 2 Barnehager 130 kwh/m 2 Idrettsbygg 160 kwh/m 2 Kontorbygg 140 kwh/m 2 Forretningsbygg 235 kwh/m 2 Skolebygg 105 kwh/m 2 Kulturbygg 145 kwh/m 2 Sykehus 285 kwh/m 2 Lett industri/ Sykehjem 220 kwh/m 2 verksteder 155 kwh/m 2 Fritidsbolig 215 kwh/m 2 NB Spesielle regler for beregning av rammen avh. av areal for småhus Energirammer, småhus = /BRA kwh/m 2 K 10

11 Areal-avhengig kravsnivå for småhus Energirammer, småhus = /BRA kwh/m 2 K kwh/m Maud Ninni Noteby Nordvik Moland Kvalheim Nora Nesgård Norhild Oppvarming Vifter Lys og utstyr Varmt vann Kravsnivå 11

12 Rammekravsnivået baseres på: Rammenivået er fremkommet ved å beregne netto energibehov for et referansebygg der de listede energitiltakene er gjennomført: moderat vindusareal 20 % U-verdi yttervegg 0,18 W/m 2 K (25 cm isolasjon) * U-verdi tak 0,13 (35 cm isolasjon) * U-verdi gulv 0,15 (20 cm isolasjon) U-verdi vindu 1,2 (2 lagsglass, isolert karm) * Kuldebroer: 0,04 W/K per m 2 BRA for småhus, 0,05 W/K per m 2 BRA for andre bygn.kat. * Tetthet 1,5 oms ved 50 Pa * Varmegjenvinningsgrad 70% (balansert evt. avtrekksvent m/ gj.vinn) * SFP-faktor næringsbygg 2/1, bolig 2,5 (kw/m 3 s) * Solkontroll eller andre tiltak for å unngå lokalkjøling * Temperaturstyring * Faste verdier for innetemperatur, utstyr, lys, varmtvann Gjennomsnittsklima for Norge benyttes i beregningene (Oslo) 12

13 Hva innebærer dette av forskjeller fra i dag? Vifter Utstyr Lys Varmt vann Oppvarming kwh/m2år % % 32% 70-talls TEK 97 TEK07 nov Rundt 20 % skjerpelser av total energibruk 50 % skjerpelser i redusert oppvarmingsbehov 13

14 Energirammemetoden Fordeler ved rammekravsmodellen Gir (teoretisk) mulighet for omfordeling Gir tallstørrelse som kan nyttes i energimerket Gir incentiv for intelligent /integrert og kostnadsoptimalisert design Ulemper ved rammekravsmodellen Til dels komplisert og betinger bruk av avanserte beregningsprogrammer Kan slå uheldig ut for bygg som avviker vesentlig fra referansebygget Store deler av rammekravet er fastlåste verdier 14

15 Energitiltaksmodellen Settes krav til gjennomføring av nærmere angitte energitiltak Moderat vindusareal 20 % U-verdi yttervegg 0,18 W/m 2 K (25 cm isolasjon) U-verdi tak 0,15 (35 cm isolasjon i skråtak) U-verdi gulv 0,15 (20 cm isolasjon) U-verdi vindu 1,2 (2 lagsglass, isolert karm) Kuldebroer: 0,04 W/K per m 2 BRA for småhus, 0,05 W/K for andre bygn.kat. Tetthet Varmegjenvinningsgrad 1,5 oms ved 50 Pa 70% (balansert evt. avtrekksvent m/ gj.vinn) SFP-faktor næringsbygg 2/1, bolig 2,5 (kw/m 3 s) Solkontroll eller andre tiltak for å unngå lokalkjøling Temperaturstyring 15

16 Energitiltaksmetoden Fordeler ved rammekravsmodellen Enkel å praktisere og dokumentere Energibudsjettberegninger er ikke påkrevd Tydelig fokus på hva som kjennetegner et energieffektivt bygg Ulemper ved rammekravsmodellen Mindre bevisstgjøring rundt totalt energibehov Gis ikke kreditt for valg av energigunstig bygningsform 16

17 Omfordeling/teknisk bytte Mulig i begge metoder Begrenses av minstekrav til isolasjonsnivå Yttervegg 0,22 W/m 2 K Tilsvarer 20 cm isolasjon Unntak for laftavegger: 0,60 W/m 2 K (tilsvarer 8 laft) for fritidsboliger Tak 0,18 W/m 2 K Tilsvarer ca. 25 cm isolasjon Golv 0,18 W/m 2 K Tilsvarer cm isolasjon 17

18 Vegger Vanlig ( mm isol) Lavenergi ( mm isol) 18

19 Takkonstruksjoner Vanlig ( mm isol) Lavenergi ( mm isol) 19

20 Vinduer Andel av varmetapet gjennom et vindu skyldes glassrute, avstandslist og karm/ramme W/m 2 K Glassrute Glasslist Karm Dagens vinduer: 2-lags glass, lavemisjonsbelegg på et glass og gassfylling i hulrommene, ikke spesielt godt isolerte karmer eller avstandslister Ar-E4 4E-12Ar-4-12Ar-E4 4E-12kr-4-12Kr-E4 Lavenergivinduet I dag: 3-lags glass, lavemisjonsbelegg og gassfylling i hulrommene, ikke spesielt godt isolerte karmer I morgen?: 2-lags glass, lavemisjonsbelegg og gassfylling i hulrommene, godt isolerte karmer og avstandslister 20

21 21

22 Kuldebroer Kuldebroer er felter i en konstruksjon som er dårligere varmeisolert enn konstruksjonen for øvrig Typiske kuldebroer: tilslutning mellom yttervegg og etasjeskillere i betong eller lettklinker 36 x 198 mm bindingsverksvegg: 50 mm kantisolasjon: 0,15 W/mK 70 mm kantisolasjon: 0,11 W/mK 100 mm kantisolasjon: 0,06 W/mK Tommelfingerregel: U-verdi for 198 mm vegg = 0,22 W/m 2 K Bryt betongkonstruksjoner med min. 100 mm isolasjon Bryt bindingsverk med min. 50 mm isolasjon Antar 3,0 m mellom dekkene Reell U-verdi = 0,22 + 0,15/3 = 0,22 + 0,05 = 0,27 W/m 2 K Tilsvarer varmeisoleringen til 148 mm vegg! 22

23 Reduserte luftlekkasjer En forutsetning for å oppnå et lavt oppvarmingsbehov Lekkasjetall Veggisolasjon Oppvarmingsbhoev, kwh ,5 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm Viktig at lufttilførselen til huset er ivaretatt, dvs. behov for ventilasjonsanlegg TEK 97: 4 luftvekslinger per time TEK 07: 1,5 luftvekslinger per time? 23

24 Tetthet og infiltrasjon Lekkasjetallet (n 50 ) er en standardisert måte å måle tettheten Lekkasjetallet, n 50, er antall luftskifter per time når en bygning utsettes for en trykkforskjell på 50 Pa Hvordan oppnå reduserte luftlekkasjer? - God håndtverksmessig utførelse - Gode detaljløsninger Utfordring - Hvordan dokumentere før ferdigstillelse? - Tilsyn etter ferdigstillelse? 24

25 Varmegjenvinning Varmegjenvinning av ventilasjonslufta er en forutsetning for å oppnå et lavt oppvarmingsbehov Balansert ventilasjon eller varmepumpe må tas i bruk kwh/m² Uten gjenvinner Med gjenvinner Oppvarming Vifter Lys og utstyr Varmt vann % reduksjon av oppvarmingsbehovet Høy virkningsgrad, men påse at det er mulig å redusere virkningsgraden etter behov 25

26 Balansert ventilasjon med varmegjenvinning Høyest mulig varmegjenvinningsgrad Men for varm tilluft er et reelt problem i moderne boliger viktig å kunne redusere tilluftstemperaturen bypass, dvs. sommerinnstilling bør kunne brukes + solavskjerming!! Roterende Kryssvarmeveksler Motstrømsveksler (Varmepumpe) 26

27 Regulering av energiforsyning Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes av andre energiløsninger enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker. Plikten bortfaller dersom det kan dokumenteres at den fører til urimelig store kostnader over byggets livsløp Det vil beregnes en nedre grense for varmebehov der kravet kan fravikes Forenkler kravet og motvirker behovet for dokumentasjon og beregninger 27

28 Økt behov for tilsyn/tredjepartskontroll? Deler av energikravet baseres på svært god utførelse (for eksempel tetthetsnivået) BE anbefaler at dette tas opp i forbindelse med departementets arbeid med ny plan- og bygningslov Foreløpig uklart hvordan kommunene skal håndtere dette kravet Uklart hvordan dette skal håndteres i søknadsprosessen. 28

29 Litt om tidsperspektivet og hjelpemidler Nye energikrav skal etter planen tre i kraft Overgangsperiode på 2 år Problem/utfordringer Beregningsregler mangler til dels Hjelpemidler som eks. byggdetaljer er ikke oppdatert innen Mangler omfang av produkter som tilfredsstiller kravene Kompetansen hos prosjekterende/utførende og saksbehandlere er mangelfull Utfordring: Vil alt dette være på plass innen ? 29

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven Vedlegg 1 Høringsforslag 30.mai 2006 endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1. NYE ENERGIKRAV 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen Energibruken i den norske bygningsmassen utgjør

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø 21.09.2011 EUs bygningsenergidirektiv

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF Byggmakker Fagdag Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak Erling Weydahl Rådg. ing. MRIF Innhold Innledning Bygningsenergidirektivet med ny Teknisk Forskrift Rammen rundt energimerkeordningen

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 Energikrav Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene

Detaljer

Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader. siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk

Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader. siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Prosjektering av trekonstruksjoner Norske Takstolprodusenters Forening

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Ny plan og bygningslov

Ny plan og bygningslov Ny plan og bygningslov Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 1 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling Raskere og enklere prosesser Kostnadsreduksjoner Brukervennlighet

Detaljer

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre STF STF50 F05117 RAPPORT 2005-06-24 Energimerking av næringsbygg Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre www.sintef.no SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer

Veileder for prosjektering av passivhus småhus

Veileder for prosjektering av passivhus småhus SINTEF Byggforsk LARS MYHRE, PETER G. SCHILD, TRINE D. PETTERSEN, PETER BLOM OG LARS GULLBREKKEN Veileder for prosjektering av passivhus småhus Prosjektrapport 105 2012 SINTEF Byggforsk Lars Myhre, Peter

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs

Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs Magne Våge, Harald Marrable, Jan Burgold, Henrik Kofoed Nielsen Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag

Detaljer

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG BACHELOROPPGAVE: ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG FORFATTERE: BJØRN IVAR NORD TROND S. SØDERLUND MATS T. GRØTTING Dato: 25.5.2010 Sammendrag Tittel: Energi og økonomiske

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer