Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven"

Transkript

1 Vedlegg 1 Høringsforslag 30.mai 2006 endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1. NYE ENERGIKRAV 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen Energibruken i den norske bygningsmassen utgjør ca. 40 % av landets totale energibruk og bidrar til % av de samlede klimagassutslipp. Det er bekymring over knapphet på egenprodusert elektrisitet og økende import av kraft som er produsert fra forurensende og CO 2 -belastende fossile brensler. Energibehov i nye og rehabiliterte bygg reguleres i tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven 1997 (TEK). Dagens regler stimulerer ikke i tilstrekkelig grad til energieffektive løsninger og valg av miljøriktige energikilder. Skjerpede krav er nødvendig for å oppfylle mål i miljøhandlingsplanen for bolig-og byggsektoren ( ) og i Soria Moria-erklæringen. I Soria Moria-erklæringen er det satt som mål å redusere bruken av elektrisitet til oppvarming, stimulere til økt bruk av nye, fornybare energikilder og gjøre lavenergiboliger til standard. Det er også nødvendig for å følge opp Norges Kyoto-forpliktelser. Stortinget vedtok at EU-direktivet om energiytelse i bygg (2002/91/EC) skulle innlemmes i EØS-avtalen (jf. St.prp. 79/ ). Dette utløser også behov for endringer i TEK. 1.2 Hovedtrekk i forslag til nye krav Forklaring av ord og begreper gis i kap I forslaget legges det opp til at nye bygg innrettes med: - moderat glassareal - økt isolasjonstykkelse - vinduskvaliteter tilsvarende dagens 3-lagsvinduer - høyere tetthet (for å redusere uønskede luftlekkasjer) - varmegjenvinning av ventilasjonsluft; både i bolig og næringsbygg - effektive ventilasjonspumper - tiltak for å unngå behov for lokalkjøling (solskjerming m.m.) 1

2 - moderat nattsenking av innetemperaturen Kravet vil bli formulert enten som en øvre grense for hvor stort netto energibehov bygget kan ha (rammekrav) eller som krav om gjennomføring av spesifikke energitiltak, tilsvarende de som eer lagt til grunn ved utregning av rammekravsnivået. Det miljømessige ambisjonsnivået er m.a.o. likt i de to modellene. Rammekravet differensieres for 13 ulike bygningskategorier. I kontrollberegningen som foretas for å vise at rammekravet ikke overskrides, skal det benyttes låste verdier for brukeravhengige data som driftstider, innetemperaturer, varmtvannsforbruk m.m.. Krav til isolasjonsstandard blir i utgangspunktet likt for hele landet. Begge modellene vil gi mulighet for å kompensere lav ambisjon i et enkelttiltak med forhøyet ambisjon i andre (teknisk bytte). Mulighet for teknisk bytte begrenses noe ved at det settes minstekrav til isolasjonsstandard. Minstekravet til isolasjonsstandard for yttervegg vil ikke gjelde for bygninger av laftet tømmer. Nye bygg skal innrettes slik at oppvarmingsbehovet kan dekkes av nye fornybare energikilder; ikke olje eller elektrisitet. Det gjøres unntak fra dette kravet dersom oppvarmingsbehovet er så lavt at kostnadskrevende varmeløsninger ikke kan forsvares. Det foreslås at energikravet gjøres gjeldende for fritidsboliger over 80 kvm. Foreslått krav er basert på privatøkonomisk lønnsomme energitiltak og vil redusere energibehovet i nybygg med ca. 30 %. Forutsettes det at nybyggaktiviteten holder seg på samme nivå som i 2005, kan årlig energibesparelse om 10 år anslås til 5 TWh. Tiltaket er kostnadseffektivt sammenholdt med andre tiltak for reduksjon av klimagasser og representerer et vesentlig og nødvendig bidrag til overholdelse av Kyotoforpliktelsene. 1.3 Dagens regler Dagens energikrav er oppfylt dersom det kan verifiseres at: tilført energi for å dekke varmetap gjennom ytre bygningsdeler, ventilasjonsluft og utettheter er mindre enn et egenutregnet rammenivå (energirammemetoden) eller byggets ytre bygningsdeler har U-verdi lik eller lavere enn verdier gitt i tabell i TEK (varmeisoleringsmetoden) eller samlet varmetap gjennom ytre bygningsdeler er mindre enn et egenutregnet rammenivå (varmetapsrammemetoden). Dagens energikrav har følgende svakheter, som søkes rettet opp i revisjonsforslaget: 1. De tallfestede kravene regulerer kun energibehov til romoppvarming 2

3 2. Dagens energirammemetode retter seg mot tilført energi. Dersom eksempelvis varmepumpe benyttes, vil energirammen oppfylles med god margin. Dette åpner for dårlig varmeisolasjonsstandard, store glassareal i fasaden m.v. Samtidig er det ingen garanti for at eksempelvis varmepumper blir reparert eller erstattet om de svikter etter kort tid. Energibehov og energiforsyning bør holdes adskilt i reguleringssammenheng.bygget bør sikres en god bygningskropp med lavt energibehov (langlivede/varige energikvaliteter), uansett hvor miljøriktige energikildene er. Dette vil være særlig viktig i Norge med kaldt klima og høyt oppvarmingsbehov. 3. Ved beregning av tilført energi trekkes varmeanleggets virkningsgrad inn. Dette vil favorisere elektrisitet til oppvarmingsformål, da virkningsgraden for elektrisitet er særlig høy - tilnærmet lik 1. Regulering av tilført energi passer derfor dårlig for Norge hvor vi har mål om å legge om fra elektrisitet til andre energikilder til oppvarmingsformål. 4. De prosjekterende må selv regne ut bygningens energirammekrav ut fra en teoretisk modell. Dette har medført forvirring og usikkerhet i bransjen. 5. For å dokumentere at det enkelte bygg er innenfor beregnet ramme for tilført energi, benyttes antatt reelle verdier for bruksavhengige data som driftstider, innetemperaturer og internvarmetilskudd. Slike verdier er vanskelige å kontrollere. Dette gir uheldige manipuleringsmuligheter. Rammekravet oppfylles med god margin dersom det i kontrollberegningen benyttes eksempelvis korte driftstider, lave innetemperaturer i fyringssesongen, høye verdier for varmetilskudd fra belysning, utstyr (internvarmetilskudd) m.v. 6. Det gis ikke incentiv for valg av energiløsninger basert på nye fornybare energikilder, med unntak av en klar favorisering av varmepumper og solfangere. 7. Energirammekravet gjelder ikke for fritidsboliger med en bruksenhet. 1.4 Forslag til regulering av energibehovet Høringsinstansene forelegges to alternative modeller for regulering av energibehovet; rammekravsmodellen og energitiltaksmodellen. Det miljømessige ambisjonsnivået er likt i begge modellene, og bestemt av de energitiltakene som er lagt til grunn ved utregning av rammekravsnivåene. Den forenklede modellen, energitiltaksmodellen, foreslås primært for å sikre forståelse og etterlevelse av krav. Det er ønskelig med synspunkter på hvilken modell som synes best egnet, evnt. om byggets kategori, størrelse og kompleksitet bør være bestemmende for hvilken modell som skal brukes. I pkt og presenteres de to modellene. Fordeler og ulemper skisseres Rammekravsmodellen Rammekravsmodellen innebærer at det gis en øvre ramme for netto energibehov for 13 ulike bygningskategorier, angitt i kwh/kvm år. Rammekravet omfatter alle energiposter i byggets energibudsjett, dvs. oppvarming, kjøling, ventilasjon, varmt vann, belysning og utstyr. 3

4 Rammekravet gis for netto energibehov. Netto energibehov gir et godt bilde av bygningskroppens innebygde energikvaliteter. Regulering av netto energibehov vil løse de problemene som følger av dagens regulering av tilført energi, se kap. 1.3, pkt. 2 og 3. Regulering av netto energibehov gir ikke incentiv for bruk av omgivelsesvarme/varmepumper og solvarme til oppvarmingsformål. Dette mangelen rettes opp ved foreslått tilleggskrav som skal stimulere til bruk av alle former for ny fornybar energi; inkludert varmepumper og solvarme. Rammekrav for netto energibehov gir ikke incentiv for valg av varmeanlegg med høy virkningsgrad. (Varmeanleggs energieffektivitet/virkningsgrad reguleres dog allerede i dagens TEK 9-2). Rammekravene er fremkommet ved å beregne netto energibehov for et referansebygg med gitt bygningsform og vindusorientering, hvor en rekke velprøvde og lønnsomme energitiltak er gjennomført. Rammekravene er: Bygningskategori Rammekrav kwh/kvm (BRA) år Småhus (inkl fritidsbolig) 125 Boligblokk 108 Barnehager 127 Kontorbygg 140 Skolebygg 104 Sykehus 283 Sykehjem 217 Hoteller 199 Restaurantbygg 206 Idrettsbygg 158 Forretningsbygg 231 Kulturbygg 143 Lett industri, verksteder 152 Rammekravene vil settes inn i TEK. Energitiltakene, som er lagt til grunn ved utregning av rammekravene, vises i boks 1. Boks 1: Energitiltak Samlet areal av vinduer, dører, glasstak og -vegger: maks. 20% av bygningens bruksareal (BRA) U-verdi yttervegg: 0,16 W/kvm K (25 cm isolasjon)* U-verdi tak: 0,13 W/kvm K (35 cm isolasjon)* 4

5 U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,13 W/kvm K (200 mm polystyren+30 mm kantisolasjon)* U-verdi vinduer/dører (inkludert karm/ramme): 1,1 W/kvm K (tre-lags med gassfylling og lavemisjonsbelegg) Tetthet: 1,5 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa (uansett konstruksjonsmetode og høyde), tilsvarende infiltrasjon på 0.10 oms/h Årsmidlere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg: 80% Spesifikk effekt i ventilasjonsvifte, SFP-faktor (specific fan power): - næringsbygg 2/1 kw/m 3 s (dag/natt) - bolig 2,5 kw/m 3 s (hele døgnet) Automatisk utvendig solskjermingsutstyr eller andre tiltak for å oppfylle krav til termisk komfort uten bruk av lokalkjøling Natt- og helgesenking av innetemperatur til 19 C (17 C for idrettsbygg) og for de bygningstyper der det kan skilles mellom natt, dag og helgedrift. * Se forøvrig minstekrav til varmeisolasjon gitt i pkt Ved prosjektering foretas en beregning av byggets netto energibehov for å vise at rammekravet oppfylles med de energitiltak som planlegges gjennomført. I denne kontrollberegningen benyttes de samme verdiene for bruksavhengige data og klimadata som ligger til grunn for utregningen av rammekravsnivåene. Bruksavhengige data er vanskelig å kontrollere. Verdiene låses for å unngå manipulering med størrelsene i den hensikt å komme under rammekravet (jfr. kap.1.3 punkt 5 ). Låste verdier innføres for følgende brukeravhengige data: 1) driftstider, 2) innetemperaturer, 3) energibehov til varmt tappevann og 4) energibehov til og varmetilskudd fra utstyr og belysning. De låste verdiene representerer normaliserte driftsbetingelser. Verdiene vil være lett tilgjengelige for alle prosjekterende; fortrinnsvis som tabellverk i nye standarder for beregning av energibudsjett. Det gis anledning til å benytte lavere energibehov til (og varmetilskudd fra) belysning, dersom bruk av effektive styringssystemer (basert på dagslys eller tilstedeværelse) kan dokumenteres. 5

6 Klimadata for Oslo (landsgjennomsnittet) benyttes i kontrollberegningen. Dette innebærer at energikravene oppfylles med samme isolasjonsstandard uansett hvor i landet bygningen oppføres. Slik løsning begrunnes utifra følgende forhold: Mer enn 70 % av nybyggingen skjer i slikt klima eller mildere. Regler som krever ulik isolasjonsstandard kan føre til høyere byggekostnader i enkelte distrikter. Det temperaturavhengige energibehovet til oppvarming utgjør en stadig mindre andel av totalt energibehov til drift av bygninger. Nye beregningsstandarder utvikles av den europeiske standardiseringsorganisasjonen, CEN, for å lette landenes arbeid med implementering av EU- direktivet om energiytelse i bygg. I henhold til tidsplanen for arbeidet vil disse standardene neppe foreligge som nasjonale standarder når nye energikrav innføres. I overgangsfasen frem til standardene foreligger, må eksisterende validerte beregningsprogram benyttes. Fordeler ved rammekravsmodellen: Bruk av rammekrav gir vide muligheter for teknisk bytte mellom energitiltakene. Dette gir arkitektonisk frihet, samt mulighet for å velge de løsninger som fremstår som de mest kostnadseffektive i det enkelte bygg. Det forventes at rammekravsmodellen vil stimulere til utvikling av stadig bedre energiløsninger. Ved beregning av samlet energibehov tas det høyde for hvordan de ulike energitiltakene gjensidig påvirker hverandre. (Denne fordelen er noe begrenset som følge av at det nyttes låste og ikke reelle verdier for bruksavhengige data og klimadata.) I rammekravsmodellen uttrykkes byggets energibehov/energieffektivitet ved kun en tallstørrelse som bl.a. kan danne grunnlag for karaktersetting i en fremtidig energimerkeordning. (Energimerke bør så langt som mulig baseres på den dokumentasjonen som fremskaffes for å vise oppfyllelse av energikravene.) Ulemper ved rammekravsmodellen: Rammekravsnodellen er komplisert og betinger tilgang til avanserte beregningeprogrammer. Samlet netto energibehov bestemmes av prosjekterte energitiltak, men også av en rekke bruksavhengige data (driftstider, innetemperaturer, varmtvannsforbruk, internvarmetilskudd) som har liten eller ingen relevans med hensyn til byggets energikvaliteter. Energikravet bør ideelt sett utelukkende knyttes til data som uttrykker energikvaliteter ved bygget. 6

7 1.4.2 Energitiltaksmodellen Det settes krav til gjennomføring av nærmere angitte energitiltak. Disse tilsvarer de energitiltakene som ligger til grunn for utregningen av rammekravsnivåene i rammekravsmodellen (se boks 1 i pkt ) Listen over energitiltak vil settes inn i TEK. Teknisk bytte mellom energitiltak vil aksepteres dersom delberegninger viser at lavere ambisjonsnivå i ett energitiltak kompenseres med forhøyet ambisjonsnivå i et annet/andre energitiltak. Det gis også her anledning til å benytte lavere energibehov til (og varmetilskudd fra) belysning, dersom bruk av effektive styringssystemer (basert på dagslys eller tilstedeværelse) kan dokumenteres. Fordeler ved energitiltaksmodellen: enklere å kommunisere / enklere å forstå / enklere å verifisere oppfyllelse av krav (klarere/enklere regler som bedrer mulighetene for egenkontroll/tredjepartskontroll og tilsyn) energibudsjettberegninger er ikke påkrevet tydeligere fokus på hva som kjennetegner et energieffektivt bygg nøytralitet mht. bygningskategori, dvs. unødvendig å operere med ulike rammekrav for 13 ulike bygningskategorier (unngår samtidig diskusjon om hvilket rammekrav som skal gjelde for bygninger som ikke naturlig faller innenfor oppsatte kategorier) prosjekterende slipper å forholde seg til låste verdier for bruksavhengige data for ulike bygningskategorier (verdiene har liten eller ingen relevans i forhold til byggets energikvaliteter) nøytralitet mht. valg av målepunkt (netto energibehov, brutto energibehov, behov for tilført energi m.m.) mål om økt arealeffektivitet motarbeides ikke, slik som når rammekravet knyttes til kwh/kvm år (jo større areal en kan fordele energibruken på, jo lettere oppfylles rammekravet) Ulemper ved energitiltaksmodellen: Sammenholdt med rammekravsmodellen vil den arkitektoniske friheten være noe mer begrenset. Sammenholdt med rammekravsmodellen oppnås mindre bevisstgjøring rundt totalt energibehov, hvilke energiposter som er størst og som dermed bør prioriteres i tiltakssammenheng, hvordan integrerte løsninger påvirker endelig energibudsjett m.v. Det gis i utgangspunktet ikke kreditt for valg av energigunstig bygningsform, (dette hensyn kan ivaretas ved at det ved senere revisjon formuleres et eget energitiltak knyttet bygningens form, eksempelvis maks. varmetapsflate pr. kvm BRA). Det gis ikke kreditt for valg av energigunstig vindusorientering. Vindusorienteringens relative betydning anse s dog som liten, da 7

8 varmetilskuddet fra sol er relativt lite i oppvarmingssesongen. Økt solinnstråling vil dessuten kunne øke kjølebehovet i den varme sesongen Minstekrav til isolasjonsstandard For begge modellene foreslås innført minstekrav til isolasjonsstandard. U-verdi for yttervegg skal ikke overstige 0,22 W/kvm K (20 cm isolasjon). U-verdi for tak og gulv på grunn og mot det fri skal ikke overstige 0,15 W/kvm K. God isolasjonsstandard er viktig for å redusere varmetap og sikre god termisk komfort. Dette er en energikvalitet som bygges inn og varer like lenge som selve bygningskroppen. Slike kvaliteter bør ikke i for stor utstrekning byttes mot energitiltak med kortere levetid. Minstekrav til varmeisolasjon vil begrense slikt uønsket teknisk bytte. Det gjøres unntak fra minstekravet for yttervegg i bygninger av laftet tømmer. 1.5 Forslag til regulering av energiforsyning Det er et mål å øke bruken av ny fornybar energi til oppvarmingsformål. Det foreslås innført krav om å legge til rette for at en vesentlig del av oppvarmingsbehovet kan dekkes av ny, fornybar energi, dersom dette er lønnsomt i et livsløpsperspektiv. Kravet gjøres gjeldende for alle bygg, uansett størrelse. Løsninger basert på ny fornybar energi bestemmes ofte tidlig i prosjekteringen, eventuelt på skissestadiet. Dette taler for at slike krav tas inn i byggeregelverket. Det er problematisk og fordyrende å få slike løsninger på plass etter at bygget er prosjektert eller ferdig. Dersom bygget innrettes slik at oppvarmingsbehovet blir særlig lavt, vil beregning av livsløpskostnader (LCC) kunne vise at tilrettelegging for bruk av nye fornybare energikilder, eksempelvis etablering av vannbårne oppvarmingssystemer, ikke er regningssvarende. I veiledningen til forskriften vil det gis nærmere informasjon om hvordan lønnsomhetsbetraktningene skal gjennomføres. 1.6 Virkeområde Nybygg Reglene gjelder fullt ut for nybygg; både boliger og næringsbygg. Eksisterende bygg Det blir ikke foreslått å endre dagens regler i plan- og bygningsloven 87 hvor det i utgangspunktet stilles samme krav til rehabiliteringstiltak av et visst omfang (hovedombygginger) som til nybygg. Fritidsboliger Energikravene gjøres gjeldende for fritidsboliger over 80 kvm BRA. Dagens energikrav kommer ikke til anvendelse for fritidsboliger med en bruksenhet, jf TEK 1-2 annet ledd. Dette begrunnes bl.a. med at antall bruksdøgn er relativt lavt. 8

9 Det forventes stor vekst i bygging av frittstående fritidsboliger og tilhørende økning i el-forbruket. Komforten i fritidsboliger som bygges i dag er langt høyere enn tidligere. Økt komfort gir igjen økning i antall bruksdøgn og tilsvarende økning i energibruk. Trendframskriving viser at el-forbruket i fritidsboliger i 2010 vil utgjøre minst 6% av totalt el-forbruk i husholdningssektoren. Det er uheldig om denne typen bygg får utvikle seg fritt, samtidig som det kreves at energieffektiviteten skal økes i andre bygg. Det blir derfor foreslått å stille samme krav til fritidsboliger som til andre boliger/småhus. Det foreslås unntak for fritidsboliger mindre enn 80 kvm BRA, da det antas at bygg under denne størrelse bygges med enkel standard for typisk sesongbruk. 1.7 Konsekvensvurdering Privatøkonomiske konsekvenser SINTEF Byggforsk har foretatt økonomiske beregninger av ulike energitiltakspakker. Beregningene er basert på en kalkulasjonsrente på 4 % og en energipris på kr. 0,75 pr. kwh (antatt dagens pris uten fastledd). Det er også vist hvordan lønnsomheten påvirkes av endring i energiprisen. Levetid for tekniske installasjoner er satt lik 15 år og levetid for passive tiltak /bygningskropp er satt lik 30 og 50 år. Investeringskostnader De nye energitiltakene vil gi økte investeringskostnader. Økningen er anslått til kr. 450/kvm for småhus, kr. 340 /kvm for boligblokk og kr. 430/kvm for kontorbygg. For et småhus på 160 kvm betyr det økte investeringskostnader på ca kr. Tallene er inklusiv et påslag på 30 %, for å fange opp usikkerhet i pris og et normalt entreprisepåslag. Det er ikke korrigert for besparelser i investeringskostnader knyttet til redusert installert effekt i anlegg/installasjoner. Økt isolasjonstykkelse vil kunne resultere i redusert bruksareal. Denne verdiforringelsen er ikke trukket inn i beregningene. Energitiltak og lønnsomhet De nye energikravene skal gi redusert energibruk og tilhørende reduksjon i årlige energikostnader/driftskostnader. Energibesparelser, inntjeningstid, nåverdi og årskostnader for ulike energitiltakspakker er beregnet. Analysene viser at foreslått ambisjonsnivå gir høye energibesparelser innenfor en akseptabel kostnadsramme. Det er også gjort beregninger av tiltakene enkeltvis. Isolering av yttervegg gir størst energibesparelse, men rangeres som det minst lønnsomme tiltaket. På den annen side er isolering et typisk langlivet og robust tiltak, som gir lavt energibehov til oppvarming også i bygg som driftes dårlig. 9

10 De økte investeringskostnadene inntjenes på ca. 18 år for småhus. Lønnsomheten demonstreres ved positiv nåverdi for alle fremtidige utgifter og inntekter. Den årlige kostnadsreduksjonen er større enn årlige merkostnader. Dette vises ved negative årskostnader. De årlige boutgiftene vil dermed ikke øke. Lønnsomhetsbetraktningene er beheftet med usikkerhet, særlig knyttet til utvikling av energipriser. I tabell 1 vises hvordan lønnsomheten for småhus påvirkes av endring i energiprisen. INVESTERING NÅ [kr/bra] ENERGIPRIS [øre/kwh] TILTAKSPAKKENS INNTJENINGSTID [ÅR] Levetid, bygget = 50 år NÅVERDI ÅRS- KOSTNAD , , , Tabell 1: Inntjeningstid, nåverdi og årskostnader for småhus ved ulike energipriser. Inntjeningstidene for de øvrige bygningskategoriene er kortere enn for småhus. Inntjeningstidene for de uike bygningskategoriene listes under: Bygningskategori Inntjeningstid år Småhus (inkl fritidsbolig) 18 Boligblokk 10 Barnehager 12 Kontorbygg 12 Skolebygg 8 Sykehus 7 Sykehjem 6 Hoteller 9 Restaurantbygg 6 Idrettsbygg 9 Forretningsbygg 6 Kulturbygg 7 Lett industri, verksteder Samfunnsmessige konsekvenser Det er anslått at nye krav gir bygg med ca. 30 % lavere netto energibehov enn bygg som blir oppført etter dagens krav. Etter ti år vil årlig energibesparelse i bygninger bygd etter nye krav kunne utgjøre 5 TWh, forutsatt at nybyggaktiviteten opprettholdes på samme nivå som i

11 Det er ikke foretatt undersøkelser som gir noe estimat over forventede energibesparelser som følger av rehabiliteringstiltak i eksisterende bygninger. Reduksjon i energibruk gir opplagte samfunnsmessige gevinster. I tillegg til reduserte utslipp av C0 2 og andre helse- og miljøskadelige komponenter ved forbrenning, reduseres ressurs- og miljøulempene knyttet til nettforsterkninger og ny energiproduksjon. All form for energiproduksjon og forsyning medfører negative miljøvirkninger. Naturressurser og arealer som beslaglegges til energiproduksjon er begrensede, også når det er snakk om fornybare energikilder. Redusert energibehov i byggsektoren vil medføre redusert behov for ny produksjon med tilhørende negative miljøvirkninger. Dette er særdeles viktig i dagens situasjon med manglende overføringskapasitet i linjenettet. Det er vanskelig å anslå reduksjon i årlig klimagassutslipp som følge av nye energikrav, da vi ikke kan forutse hvilke energikilder som vil bli benyttet i nye bygg. Dersom det forutsettes at energibehovet dekkes av elektrisitet fra gasskraftverk uten CO 2 -rensing, må det regnes med et utslipp på på 320 g CO 2 -ekv. /kwh. Nye krav vil da gi en årlig utslippsreduksjon på ca. 1,6 mill. tonn C0 2 -ekvivalenter etter at kravene har fått virke i 10 år. Til sammenligning er Norges samlede utslipp i 2005 beregnet til ca. 55 mill. tonn C0 2 -ekvivalenter. I SFTs klimatiltaksanalyse (SFT, 2005) slås det fast at Norge trolig må redusere sine utslipp av klimagasser med ca. 11 millioner tonn CO 2 -ekv. for å overholde Kyotoforpliktelsen for perioden I denne tiltaksanalysen fremheves skjerpede energikrav for nybygg som et av de mest lønnsomme tiltakene og som et nødvendig tiltak for å oppfylle våre forpliktelser. Forutsettes en energipris på 40 øre/kwh uten avgifter (konservativt anlsag) og et utslipp på 320g CO 2 -ekv. /kwh, vil foreslått tiltakspakke gi en kostnad mellom 100 og 260 kr/tonn CO 2 -ekv., avhengig av bygningskategori. Til sammenligning er kostnader knyttet til CO 2 -rensing i gasskraftverk på Kårstø stipulert til 360 kr/tonn. Kvotepris for CO 2 på det europeiske markedet har i den senere tid ligget på rundt 250 kr/tonn CO 2 -ekv. Dette viser at foreslått krav, basert på en tiltakspakke med blant annet økt isolasjonstandard, er et kostnadseffektivt, vesentlig og nødvendig bidrag for overholdelse av Kyotoforpliktelsen Administrative konsekvenser Prosjekterende I rammekravsmodellen oppgis rammekravsnivået i forskriften. For de prosjekterende foretak/rådgivende ingeniører ligger det en besparelse i at kravsnivået ikke bør beregnes for hvert byggetiltak. 11

12 I dagens veiledning til TEK anbefales prosjekterende å sette opp totalt energibudsjett for bygningen. Slik beregning er ofte nødvendig for å kunne anslå fremtidige driftskostnader. Fremgangsmåten er derfor i hovedtrekk kjent og beregningsprogrammer er etablert. Det må likevel antas at det er nødvendig med noe opplæring når nye standarder og beregningsprogrammer foreligger. Låste verdier som skal benyttes vil kunne legges inn i regneprogrammene og ellers være tilgjengelig i nasjonale tillegg til beregningsstandarden(e). Data som trengs for å beregne energibudsjett (rammekravsmodellen), eller krysse av på lista over energitiltak (energitiltaksmodellen), anses som nødvendige prosjekteringsdata. De nye energikravene vil neppe medføre vesentlig merarbeid eller økte kostnader for de prosjekterende. Kommuner Omleggingen vil i liten grad berøre kommunens byggesaksbehandling. Statlige myndigheter Det vil påløpe noe kostnader til informasjon og veiledningsmateriell. 1.8 Om bygningsenergidirektivet (2002/91/EC) Foreslåtte energikrav anses å være i samsvar med eller ansees å ville oppfylle intensjonene i bygningsenergidirektivet. Bygningsenergidirektivet legger opp til at det fastsettes nasjonale minstekrav til energieffektivitet i nybygg og større rehabiliteringstiltak. Minstekravene skal revideres jevnlig og minst hvert femte år. Alle energiposter som er nødvendige for drift av bygninger skal inngå ved beregning av energieffektivitet. Beregning av energieffektiviteten skal foretas etter en enhetlig eller standardisert metode som er etablert på nasjonalt eller regionalt nivå. Alle forhold som påvirker energibehovet skal trekkes inn ved beregningen, og det skal tas hensyn til stedlige klimatiske forhold. Bruk av dagslys, samt energiløsninger som er basert på fornybare og CO 2 -frie energikilder, skal premieres. Direktivet legger opp til at kravsnivåene fastsettes nasjonalt og at de differensieres på ulike bygningskategorier. For nybygg over 1000 kvm skal det foretas en vurdering av energiforsyningen og alternative energikilder før byggestart. Det skal settes minstekrav til energieffektivitet ved større rehabiliteringstiltak i bygg over 1000 kvm. Det åpnes for at det settes ulike minstekrav for nybygg og rehabiliteringstiltak. Det kan innføres unntak fra energibestemmelsene for enkelte bygningskategorier, så som kirker, kulturminner, fritidsboliger, bygg mindre enn 50 kvm m.v. Det skal etableres en ordning for energiattest/energimerke for nybygg og bygg som skal selges eller leies ut. OED utformer regelverk på dette området. I hht. direktivet 12

13 skal energiattesten/energimerke utstedes av uavhengige og kvalifiserte personer eller foretak. Det legges opp til samordning av nye tekniske krav og regelverk knyttet til energimerkeordningen. 1.9 Forklaring av ord og begreper Energirammekrav: Angir hvor høyt beregnet energibehov som tillates. Benevning: kwh/kvm år. Netto energibehov: Nyttiggjort energi på forbruksstedet, beregnet etter eventuelle tap i varmeanlegg. Nye fornybare energikilder: Fornybare og CO 2 -frie energikilder som kan erstatte elektrisitet til oppvarmingsformål; som biobrensel, sol, avfallsbrensel, spillvarme og omgivelsesvarme. Tilført energi: Angir energimengden som må tilføres/kjøpes. Teknisk bytte: Dette innbærer at man kan velge å være lite ambisiøs i ett energitiltak forutsatt at man kompenserer for dette ved å være tilsvarende mer ambisiøs i et annet/andre energitiltak. BRA: Bruksareal i hht. NS Ved beregning av BRA tas mål fra innside vegg. Innvendige vegger medregnes. U-verdi: Varmegjennomgangskoeffisient som uttrykker grad av varmetap gjennom en bygningsdel i W/kvm K. Jo lavere U-verdi, jo mindre varmetap (eller bedre isolasjonsevne). SFP-faktor: Spesifikk vifteenergi (specific fan power)- angir ventilasjonsviftens effektivitet i W/m 3 s. Inntjeningstid: Dette er den tiden det tar før den investeringen som foretas (tiltakspakka) er inntjent. Eksempel: Kostnader til tiltakspakka lånefinansieres til en realrente på 4 %. Rentekostnad samt tilbakebetaling dekkes via reduserte energikostnader. Når inntjeningstiden er nådd er hele tiltaket tilbakebetalt, eller mer presist inntjent. Reduserte energikostnader i resterende levetid for tiltaket vil være fortjeneste. Nåverdi: Metoden benyttes for å sammenligne dagens-, og framtidige utgifter og inntekter, ved at disse føres til nå-tidspunktet. Positiv verdi betyr at tiltaket er lønnsomt. Negativ verdi betyr at det er ulønnsomt. Verdien er uttrykt som et kronebeløp, men er en fiktiv verdi i den forstand at en ikke har disse pengene fysisk tilgjengelig ved nåtidspunktet. 13

14 Årskostnad: Årskostnad, som ikke må forveksles med årlig kostnad, er en angivelse av nåverdi fordelt (via annuitetsfaktoren) ut på hele levetiden. Negativ årskostnad kan leses som en beregningsmessig (årlig) inntekt. Referanser: SINTEF (2003): Nye forskriftskrav til bygningers energibruk CIVITAS og Gurigard (2004): Nye krav til bygningers energibruk SINTEF Byggforsk AS (2006): Nye energikrav. Tilleggsanalyser 14

15 1.10 Forslag til forskriftstekst. Alt.1: Rammekravsmodellen Tilføyelse i petit-teksten i den innledende forskriftsteksten under opplistingen av hvilke direktiver som er gjennomført i de ulike kapitler:, og kap. VIII om bygningers energiytelse (Rdir 2002/91/EC). KAP. I Alminnelige bestemmelser 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak Endret andre ledd: For fritidsbolig med en bruksenhet og tilhørende uthus, garasje ol. gjelder kun forskriftens kapittel I til VII, 8-1, 8-2, 8-5, 8-52 tredje ledd, 9-2 første og annet ledd, 9-22, 9-5, 9-52 og kapittel XI. For fritidsbolig i bygning under 80 kvm BRA gjelder ikke forskriftens 8-2. KAP. VIII Miljø og helse 8-2 Energibruk Endret første ledd: Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov og med ytelser som ikke er dårligere enn det som er fastsatt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være slik at krav til forsvarlig innemiljø sikres Energi og effekt Ny 8-21 med ny overskrift: 8-21 Krav til energieffektivitet Samlet netto energibehov skal ikke være større enn: Bygningskategori Rammekrav kwh/kvm (BRA) år Småhus (inkl fritidsbolig) 125 Boligblokk 108 Barnehager 127 Kontorbygg 140 Skolebygg

16 Sykehus 283 Sykehjem 217 Hoteller 199 Restaurantbygg 206 Idrettsbygg 158 Forretningsbygg 231 Kulturbygg 143 Lett industri, verksteder 152 Det skal benyttes faste og standardiserte verdier for bruksavhengige data, samt gjennomsnittlige klimadata for hele landet. I kombinasjonsbygg gjelder rammekravene for bygningskategoriene tilsvarende for de respektive arealene Tetthet Ny 8-22 med ny overskrift: 8-22 Minstekrav til isolasjon U-verdi for yttervegg skal ikke overskride 0,22 W/kvm K og U-verdi for tak og gulv på grunn eller mot det fri skal ikke overskride 0,15 W/kvm K, i alle bygg med rom for varig opphold Energi- og miljøvennlige materialer Ny 8-23 med ny overskrift: 8-23 Unntak for visse bygninger Isolasjonskravene for yttervegger i 8-22 gjelder ikke for bygninger i laftet tømmer eller andre tradisjonelle konstruksjoner Tilrettelegging for bruk av nye fornybare energikilder Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes av nye fornybare energikilder dersom dette er lønnsomt i et livsløpsperspektiv. Alt.2: Energitiltaksmodellen Tilføyelse i petit-teksten i den innledende forskriftsteksten under opplisingen av hvilke direktiver som er gjennomført i de ulike kapitler:, og kap. VIII om bygningers energiytesle (Rdir 2002/91/EC). 16

17 KAP. I Alminnelige bestemmelser 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak Endret andre ledd: For fritidsbolig med en bruksenhet og tilhørende uthus, garasje ol. gjelder kun forskriftens kapittel I til VII, 8-1, 8-2, 8-5, 8-52 tredje ledd, 9-2 første og annet ledd, 9-22, 9-5, 9-52 og kapittel XI. For fritidsbolig i bygning under 80 kvm BRA gjelder ikke forskriftens 8-2. KAP. VIII Miljø og helse 8-2 Energibruk Endret første ledd: Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov og med ytelser som ikke er dårligere enn det som er fastsatt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være slik at krav til forsvarlig innemiljø sikres Energi og effekt Ny 8-21 med ny overskrift: 8-21 Krav til energieffektivitet For å oppfylle kravene til energieffektivitet skal minimum følgende energitiltak gjennomføres: Samlet areal av vinduer, dører, glasstak og -vegger: maks. 20% av bygningens bruksareal (BRA) U-verdi yttervegg: 0,16 W/kvm K U-verdi tak: 0,13 W/kvm K U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,13 W/kvm K U-verdi vinduer/dører (inkludert karm/ramme): 1,1 W/kvm K Tetthet: 1,5 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa, tilsvarende infiltrasjon på 0.10 oms/h Årsmidlere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg: 80% Spesifikk effekt i ventilasjonsvifte, SFP-faktor (specific fan power): - næringsbygg 2/1 kw/m 3 s (dag/natt) - bolig 2,5 kw/m 3 s (hele døgnet) Automatisk utvendig solskjermingsutstyr eller andre tiltak for å oppfylle krav til termisk komfort uten bruk av lokalkjøling Natt- og helgesenking av innetemperatur til 19 C (17 C for idrettsbygg) og for de bygningstyper der det kan skilles mellom natt, dag og helgedrift. 17

18 Virkning av kuldebroer tas med i beregningen av U-verdier. Det er tillatt med teknisk bytte ved å avvike fra en eller flere ytelser i første ledd, dersom beregninger viser at energieffektiviteten blir minst like god Tetthet Ny 8-22 med ny overskrift: 8-22 Minstekrav til isolasjon U-verdi for yttervegg skal ikke overskride 0,22 W/kvm K og U-verdi for tak og gulv på grunn eller mot det fri skal ikke overskride 0,15 W/kvm K, i alle bygg med rom for varig opphold Energi- og miljøvennlige materialer Ny 8-23 med ny overskrift: 8-23 Unntak for visse bygninger Isolasjonskravene for yttervegger i 8-22 gjelder ikke for bygninger i laftet tømmer eller andre tradisjonelle konstruksjoner Tilrettelegging for bruk av nye fornybare energikilder Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes av nye fornybare energikilder dersom denne løsningen er lønnsom i et livsløpsperspektiv. 18

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

ZEROs høringsinnspill: Høring nye energikrav til bygg

ZEROs høringsinnspill: Høring nye energikrav til bygg Direktoratet for Byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo Vår dato: 18.05.2015 Deres dato: 16.02.2015 Deres ref: 15/1311- ZEROs høringsinnspill: Høring nye energikrav til bygg ZERO viser til Direktoratet

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3 Potensial- og barrierestudie Passivhus og nær nullenergibygninger 3/3 Bakgrunnsrapport Utført av Rambøll AS i samarbeid med Xrgia AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.3 Drivkraften for fremtidens

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

BRUK AV BUILDINGSMART FOR MODELLERING AV ENERGIBEHOV I BYGNINGER - utprøving av BIM-baserte verktøy

BRUK AV BUILDINGSMART FOR MODELLERING AV ENERGIBEHOV I BYGNINGER - utprøving av BIM-baserte verktøy BRUK AV BUILDINGSMART FOR MODELLERING AV ENERGIBEHOV I BYGNINGER - utprøving av BIM-baserte verktøy USE OF BUILDINGSMART FOR MODELLING OF ENERGY CONSUMPTION IN BUILDINGS - testing of BIM-based tools Alexander

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Thomas Sand Hareide Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Biveileder(e):

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15)

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Oslo, 18. mai 2015 Deres ref.: 15/1311 Direktoratet for byggkvalitet post@dibk.no HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Innledning Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer