Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven"

Transkript

1 Vedlegg 1 Høringsforslag 30.mai 2006 endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1. NYE ENERGIKRAV 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen Energibruken i den norske bygningsmassen utgjør ca. 40 % av landets totale energibruk og bidrar til % av de samlede klimagassutslipp. Det er bekymring over knapphet på egenprodusert elektrisitet og økende import av kraft som er produsert fra forurensende og CO 2 -belastende fossile brensler. Energibehov i nye og rehabiliterte bygg reguleres i tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven 1997 (TEK). Dagens regler stimulerer ikke i tilstrekkelig grad til energieffektive løsninger og valg av miljøriktige energikilder. Skjerpede krav er nødvendig for å oppfylle mål i miljøhandlingsplanen for bolig-og byggsektoren ( ) og i Soria Moria-erklæringen. I Soria Moria-erklæringen er det satt som mål å redusere bruken av elektrisitet til oppvarming, stimulere til økt bruk av nye, fornybare energikilder og gjøre lavenergiboliger til standard. Det er også nødvendig for å følge opp Norges Kyoto-forpliktelser. Stortinget vedtok at EU-direktivet om energiytelse i bygg (2002/91/EC) skulle innlemmes i EØS-avtalen (jf. St.prp. 79/ ). Dette utløser også behov for endringer i TEK. 1.2 Hovedtrekk i forslag til nye krav Forklaring av ord og begreper gis i kap I forslaget legges det opp til at nye bygg innrettes med: - moderat glassareal - økt isolasjonstykkelse - vinduskvaliteter tilsvarende dagens 3-lagsvinduer - høyere tetthet (for å redusere uønskede luftlekkasjer) - varmegjenvinning av ventilasjonsluft; både i bolig og næringsbygg - effektive ventilasjonspumper - tiltak for å unngå behov for lokalkjøling (solskjerming m.m.) 1

2 - moderat nattsenking av innetemperaturen Kravet vil bli formulert enten som en øvre grense for hvor stort netto energibehov bygget kan ha (rammekrav) eller som krav om gjennomføring av spesifikke energitiltak, tilsvarende de som eer lagt til grunn ved utregning av rammekravsnivået. Det miljømessige ambisjonsnivået er m.a.o. likt i de to modellene. Rammekravet differensieres for 13 ulike bygningskategorier. I kontrollberegningen som foretas for å vise at rammekravet ikke overskrides, skal det benyttes låste verdier for brukeravhengige data som driftstider, innetemperaturer, varmtvannsforbruk m.m.. Krav til isolasjonsstandard blir i utgangspunktet likt for hele landet. Begge modellene vil gi mulighet for å kompensere lav ambisjon i et enkelttiltak med forhøyet ambisjon i andre (teknisk bytte). Mulighet for teknisk bytte begrenses noe ved at det settes minstekrav til isolasjonsstandard. Minstekravet til isolasjonsstandard for yttervegg vil ikke gjelde for bygninger av laftet tømmer. Nye bygg skal innrettes slik at oppvarmingsbehovet kan dekkes av nye fornybare energikilder; ikke olje eller elektrisitet. Det gjøres unntak fra dette kravet dersom oppvarmingsbehovet er så lavt at kostnadskrevende varmeløsninger ikke kan forsvares. Det foreslås at energikravet gjøres gjeldende for fritidsboliger over 80 kvm. Foreslått krav er basert på privatøkonomisk lønnsomme energitiltak og vil redusere energibehovet i nybygg med ca. 30 %. Forutsettes det at nybyggaktiviteten holder seg på samme nivå som i 2005, kan årlig energibesparelse om 10 år anslås til 5 TWh. Tiltaket er kostnadseffektivt sammenholdt med andre tiltak for reduksjon av klimagasser og representerer et vesentlig og nødvendig bidrag til overholdelse av Kyotoforpliktelsene. 1.3 Dagens regler Dagens energikrav er oppfylt dersom det kan verifiseres at: tilført energi for å dekke varmetap gjennom ytre bygningsdeler, ventilasjonsluft og utettheter er mindre enn et egenutregnet rammenivå (energirammemetoden) eller byggets ytre bygningsdeler har U-verdi lik eller lavere enn verdier gitt i tabell i TEK (varmeisoleringsmetoden) eller samlet varmetap gjennom ytre bygningsdeler er mindre enn et egenutregnet rammenivå (varmetapsrammemetoden). Dagens energikrav har følgende svakheter, som søkes rettet opp i revisjonsforslaget: 1. De tallfestede kravene regulerer kun energibehov til romoppvarming 2

3 2. Dagens energirammemetode retter seg mot tilført energi. Dersom eksempelvis varmepumpe benyttes, vil energirammen oppfylles med god margin. Dette åpner for dårlig varmeisolasjonsstandard, store glassareal i fasaden m.v. Samtidig er det ingen garanti for at eksempelvis varmepumper blir reparert eller erstattet om de svikter etter kort tid. Energibehov og energiforsyning bør holdes adskilt i reguleringssammenheng.bygget bør sikres en god bygningskropp med lavt energibehov (langlivede/varige energikvaliteter), uansett hvor miljøriktige energikildene er. Dette vil være særlig viktig i Norge med kaldt klima og høyt oppvarmingsbehov. 3. Ved beregning av tilført energi trekkes varmeanleggets virkningsgrad inn. Dette vil favorisere elektrisitet til oppvarmingsformål, da virkningsgraden for elektrisitet er særlig høy - tilnærmet lik 1. Regulering av tilført energi passer derfor dårlig for Norge hvor vi har mål om å legge om fra elektrisitet til andre energikilder til oppvarmingsformål. 4. De prosjekterende må selv regne ut bygningens energirammekrav ut fra en teoretisk modell. Dette har medført forvirring og usikkerhet i bransjen. 5. For å dokumentere at det enkelte bygg er innenfor beregnet ramme for tilført energi, benyttes antatt reelle verdier for bruksavhengige data som driftstider, innetemperaturer og internvarmetilskudd. Slike verdier er vanskelige å kontrollere. Dette gir uheldige manipuleringsmuligheter. Rammekravet oppfylles med god margin dersom det i kontrollberegningen benyttes eksempelvis korte driftstider, lave innetemperaturer i fyringssesongen, høye verdier for varmetilskudd fra belysning, utstyr (internvarmetilskudd) m.v. 6. Det gis ikke incentiv for valg av energiløsninger basert på nye fornybare energikilder, med unntak av en klar favorisering av varmepumper og solfangere. 7. Energirammekravet gjelder ikke for fritidsboliger med en bruksenhet. 1.4 Forslag til regulering av energibehovet Høringsinstansene forelegges to alternative modeller for regulering av energibehovet; rammekravsmodellen og energitiltaksmodellen. Det miljømessige ambisjonsnivået er likt i begge modellene, og bestemt av de energitiltakene som er lagt til grunn ved utregning av rammekravsnivåene. Den forenklede modellen, energitiltaksmodellen, foreslås primært for å sikre forståelse og etterlevelse av krav. Det er ønskelig med synspunkter på hvilken modell som synes best egnet, evnt. om byggets kategori, størrelse og kompleksitet bør være bestemmende for hvilken modell som skal brukes. I pkt og presenteres de to modellene. Fordeler og ulemper skisseres Rammekravsmodellen Rammekravsmodellen innebærer at det gis en øvre ramme for netto energibehov for 13 ulike bygningskategorier, angitt i kwh/kvm år. Rammekravet omfatter alle energiposter i byggets energibudsjett, dvs. oppvarming, kjøling, ventilasjon, varmt vann, belysning og utstyr. 3

4 Rammekravet gis for netto energibehov. Netto energibehov gir et godt bilde av bygningskroppens innebygde energikvaliteter. Regulering av netto energibehov vil løse de problemene som følger av dagens regulering av tilført energi, se kap. 1.3, pkt. 2 og 3. Regulering av netto energibehov gir ikke incentiv for bruk av omgivelsesvarme/varmepumper og solvarme til oppvarmingsformål. Dette mangelen rettes opp ved foreslått tilleggskrav som skal stimulere til bruk av alle former for ny fornybar energi; inkludert varmepumper og solvarme. Rammekrav for netto energibehov gir ikke incentiv for valg av varmeanlegg med høy virkningsgrad. (Varmeanleggs energieffektivitet/virkningsgrad reguleres dog allerede i dagens TEK 9-2). Rammekravene er fremkommet ved å beregne netto energibehov for et referansebygg med gitt bygningsform og vindusorientering, hvor en rekke velprøvde og lønnsomme energitiltak er gjennomført. Rammekravene er: Bygningskategori Rammekrav kwh/kvm (BRA) år Småhus (inkl fritidsbolig) 125 Boligblokk 108 Barnehager 127 Kontorbygg 140 Skolebygg 104 Sykehus 283 Sykehjem 217 Hoteller 199 Restaurantbygg 206 Idrettsbygg 158 Forretningsbygg 231 Kulturbygg 143 Lett industri, verksteder 152 Rammekravene vil settes inn i TEK. Energitiltakene, som er lagt til grunn ved utregning av rammekravene, vises i boks 1. Boks 1: Energitiltak Samlet areal av vinduer, dører, glasstak og -vegger: maks. 20% av bygningens bruksareal (BRA) U-verdi yttervegg: 0,16 W/kvm K (25 cm isolasjon)* U-verdi tak: 0,13 W/kvm K (35 cm isolasjon)* 4

5 U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,13 W/kvm K (200 mm polystyren+30 mm kantisolasjon)* U-verdi vinduer/dører (inkludert karm/ramme): 1,1 W/kvm K (tre-lags med gassfylling og lavemisjonsbelegg) Tetthet: 1,5 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa (uansett konstruksjonsmetode og høyde), tilsvarende infiltrasjon på 0.10 oms/h Årsmidlere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg: 80% Spesifikk effekt i ventilasjonsvifte, SFP-faktor (specific fan power): - næringsbygg 2/1 kw/m 3 s (dag/natt) - bolig 2,5 kw/m 3 s (hele døgnet) Automatisk utvendig solskjermingsutstyr eller andre tiltak for å oppfylle krav til termisk komfort uten bruk av lokalkjøling Natt- og helgesenking av innetemperatur til 19 C (17 C for idrettsbygg) og for de bygningstyper der det kan skilles mellom natt, dag og helgedrift. * Se forøvrig minstekrav til varmeisolasjon gitt i pkt Ved prosjektering foretas en beregning av byggets netto energibehov for å vise at rammekravet oppfylles med de energitiltak som planlegges gjennomført. I denne kontrollberegningen benyttes de samme verdiene for bruksavhengige data og klimadata som ligger til grunn for utregningen av rammekravsnivåene. Bruksavhengige data er vanskelig å kontrollere. Verdiene låses for å unngå manipulering med størrelsene i den hensikt å komme under rammekravet (jfr. kap.1.3 punkt 5 ). Låste verdier innføres for følgende brukeravhengige data: 1) driftstider, 2) innetemperaturer, 3) energibehov til varmt tappevann og 4) energibehov til og varmetilskudd fra utstyr og belysning. De låste verdiene representerer normaliserte driftsbetingelser. Verdiene vil være lett tilgjengelige for alle prosjekterende; fortrinnsvis som tabellverk i nye standarder for beregning av energibudsjett. Det gis anledning til å benytte lavere energibehov til (og varmetilskudd fra) belysning, dersom bruk av effektive styringssystemer (basert på dagslys eller tilstedeværelse) kan dokumenteres. 5

6 Klimadata for Oslo (landsgjennomsnittet) benyttes i kontrollberegningen. Dette innebærer at energikravene oppfylles med samme isolasjonsstandard uansett hvor i landet bygningen oppføres. Slik løsning begrunnes utifra følgende forhold: Mer enn 70 % av nybyggingen skjer i slikt klima eller mildere. Regler som krever ulik isolasjonsstandard kan føre til høyere byggekostnader i enkelte distrikter. Det temperaturavhengige energibehovet til oppvarming utgjør en stadig mindre andel av totalt energibehov til drift av bygninger. Nye beregningsstandarder utvikles av den europeiske standardiseringsorganisasjonen, CEN, for å lette landenes arbeid med implementering av EU- direktivet om energiytelse i bygg. I henhold til tidsplanen for arbeidet vil disse standardene neppe foreligge som nasjonale standarder når nye energikrav innføres. I overgangsfasen frem til standardene foreligger, må eksisterende validerte beregningsprogram benyttes. Fordeler ved rammekravsmodellen: Bruk av rammekrav gir vide muligheter for teknisk bytte mellom energitiltakene. Dette gir arkitektonisk frihet, samt mulighet for å velge de løsninger som fremstår som de mest kostnadseffektive i det enkelte bygg. Det forventes at rammekravsmodellen vil stimulere til utvikling av stadig bedre energiløsninger. Ved beregning av samlet energibehov tas det høyde for hvordan de ulike energitiltakene gjensidig påvirker hverandre. (Denne fordelen er noe begrenset som følge av at det nyttes låste og ikke reelle verdier for bruksavhengige data og klimadata.) I rammekravsmodellen uttrykkes byggets energibehov/energieffektivitet ved kun en tallstørrelse som bl.a. kan danne grunnlag for karaktersetting i en fremtidig energimerkeordning. (Energimerke bør så langt som mulig baseres på den dokumentasjonen som fremskaffes for å vise oppfyllelse av energikravene.) Ulemper ved rammekravsmodellen: Rammekravsnodellen er komplisert og betinger tilgang til avanserte beregningeprogrammer. Samlet netto energibehov bestemmes av prosjekterte energitiltak, men også av en rekke bruksavhengige data (driftstider, innetemperaturer, varmtvannsforbruk, internvarmetilskudd) som har liten eller ingen relevans med hensyn til byggets energikvaliteter. Energikravet bør ideelt sett utelukkende knyttes til data som uttrykker energikvaliteter ved bygget. 6

7 1.4.2 Energitiltaksmodellen Det settes krav til gjennomføring av nærmere angitte energitiltak. Disse tilsvarer de energitiltakene som ligger til grunn for utregningen av rammekravsnivåene i rammekravsmodellen (se boks 1 i pkt ) Listen over energitiltak vil settes inn i TEK. Teknisk bytte mellom energitiltak vil aksepteres dersom delberegninger viser at lavere ambisjonsnivå i ett energitiltak kompenseres med forhøyet ambisjonsnivå i et annet/andre energitiltak. Det gis også her anledning til å benytte lavere energibehov til (og varmetilskudd fra) belysning, dersom bruk av effektive styringssystemer (basert på dagslys eller tilstedeværelse) kan dokumenteres. Fordeler ved energitiltaksmodellen: enklere å kommunisere / enklere å forstå / enklere å verifisere oppfyllelse av krav (klarere/enklere regler som bedrer mulighetene for egenkontroll/tredjepartskontroll og tilsyn) energibudsjettberegninger er ikke påkrevet tydeligere fokus på hva som kjennetegner et energieffektivt bygg nøytralitet mht. bygningskategori, dvs. unødvendig å operere med ulike rammekrav for 13 ulike bygningskategorier (unngår samtidig diskusjon om hvilket rammekrav som skal gjelde for bygninger som ikke naturlig faller innenfor oppsatte kategorier) prosjekterende slipper å forholde seg til låste verdier for bruksavhengige data for ulike bygningskategorier (verdiene har liten eller ingen relevans i forhold til byggets energikvaliteter) nøytralitet mht. valg av målepunkt (netto energibehov, brutto energibehov, behov for tilført energi m.m.) mål om økt arealeffektivitet motarbeides ikke, slik som når rammekravet knyttes til kwh/kvm år (jo større areal en kan fordele energibruken på, jo lettere oppfylles rammekravet) Ulemper ved energitiltaksmodellen: Sammenholdt med rammekravsmodellen vil den arkitektoniske friheten være noe mer begrenset. Sammenholdt med rammekravsmodellen oppnås mindre bevisstgjøring rundt totalt energibehov, hvilke energiposter som er størst og som dermed bør prioriteres i tiltakssammenheng, hvordan integrerte løsninger påvirker endelig energibudsjett m.v. Det gis i utgangspunktet ikke kreditt for valg av energigunstig bygningsform, (dette hensyn kan ivaretas ved at det ved senere revisjon formuleres et eget energitiltak knyttet bygningens form, eksempelvis maks. varmetapsflate pr. kvm BRA). Det gis ikke kreditt for valg av energigunstig vindusorientering. Vindusorienteringens relative betydning anse s dog som liten, da 7

8 varmetilskuddet fra sol er relativt lite i oppvarmingssesongen. Økt solinnstråling vil dessuten kunne øke kjølebehovet i den varme sesongen Minstekrav til isolasjonsstandard For begge modellene foreslås innført minstekrav til isolasjonsstandard. U-verdi for yttervegg skal ikke overstige 0,22 W/kvm K (20 cm isolasjon). U-verdi for tak og gulv på grunn og mot det fri skal ikke overstige 0,15 W/kvm K. God isolasjonsstandard er viktig for å redusere varmetap og sikre god termisk komfort. Dette er en energikvalitet som bygges inn og varer like lenge som selve bygningskroppen. Slike kvaliteter bør ikke i for stor utstrekning byttes mot energitiltak med kortere levetid. Minstekrav til varmeisolasjon vil begrense slikt uønsket teknisk bytte. Det gjøres unntak fra minstekravet for yttervegg i bygninger av laftet tømmer. 1.5 Forslag til regulering av energiforsyning Det er et mål å øke bruken av ny fornybar energi til oppvarmingsformål. Det foreslås innført krav om å legge til rette for at en vesentlig del av oppvarmingsbehovet kan dekkes av ny, fornybar energi, dersom dette er lønnsomt i et livsløpsperspektiv. Kravet gjøres gjeldende for alle bygg, uansett størrelse. Løsninger basert på ny fornybar energi bestemmes ofte tidlig i prosjekteringen, eventuelt på skissestadiet. Dette taler for at slike krav tas inn i byggeregelverket. Det er problematisk og fordyrende å få slike løsninger på plass etter at bygget er prosjektert eller ferdig. Dersom bygget innrettes slik at oppvarmingsbehovet blir særlig lavt, vil beregning av livsløpskostnader (LCC) kunne vise at tilrettelegging for bruk av nye fornybare energikilder, eksempelvis etablering av vannbårne oppvarmingssystemer, ikke er regningssvarende. I veiledningen til forskriften vil det gis nærmere informasjon om hvordan lønnsomhetsbetraktningene skal gjennomføres. 1.6 Virkeområde Nybygg Reglene gjelder fullt ut for nybygg; både boliger og næringsbygg. Eksisterende bygg Det blir ikke foreslått å endre dagens regler i plan- og bygningsloven 87 hvor det i utgangspunktet stilles samme krav til rehabiliteringstiltak av et visst omfang (hovedombygginger) som til nybygg. Fritidsboliger Energikravene gjøres gjeldende for fritidsboliger over 80 kvm BRA. Dagens energikrav kommer ikke til anvendelse for fritidsboliger med en bruksenhet, jf TEK 1-2 annet ledd. Dette begrunnes bl.a. med at antall bruksdøgn er relativt lavt. 8

9 Det forventes stor vekst i bygging av frittstående fritidsboliger og tilhørende økning i el-forbruket. Komforten i fritidsboliger som bygges i dag er langt høyere enn tidligere. Økt komfort gir igjen økning i antall bruksdøgn og tilsvarende økning i energibruk. Trendframskriving viser at el-forbruket i fritidsboliger i 2010 vil utgjøre minst 6% av totalt el-forbruk i husholdningssektoren. Det er uheldig om denne typen bygg får utvikle seg fritt, samtidig som det kreves at energieffektiviteten skal økes i andre bygg. Det blir derfor foreslått å stille samme krav til fritidsboliger som til andre boliger/småhus. Det foreslås unntak for fritidsboliger mindre enn 80 kvm BRA, da det antas at bygg under denne størrelse bygges med enkel standard for typisk sesongbruk. 1.7 Konsekvensvurdering Privatøkonomiske konsekvenser SINTEF Byggforsk har foretatt økonomiske beregninger av ulike energitiltakspakker. Beregningene er basert på en kalkulasjonsrente på 4 % og en energipris på kr. 0,75 pr. kwh (antatt dagens pris uten fastledd). Det er også vist hvordan lønnsomheten påvirkes av endring i energiprisen. Levetid for tekniske installasjoner er satt lik 15 år og levetid for passive tiltak /bygningskropp er satt lik 30 og 50 år. Investeringskostnader De nye energitiltakene vil gi økte investeringskostnader. Økningen er anslått til kr. 450/kvm for småhus, kr. 340 /kvm for boligblokk og kr. 430/kvm for kontorbygg. For et småhus på 160 kvm betyr det økte investeringskostnader på ca kr. Tallene er inklusiv et påslag på 30 %, for å fange opp usikkerhet i pris og et normalt entreprisepåslag. Det er ikke korrigert for besparelser i investeringskostnader knyttet til redusert installert effekt i anlegg/installasjoner. Økt isolasjonstykkelse vil kunne resultere i redusert bruksareal. Denne verdiforringelsen er ikke trukket inn i beregningene. Energitiltak og lønnsomhet De nye energikravene skal gi redusert energibruk og tilhørende reduksjon i årlige energikostnader/driftskostnader. Energibesparelser, inntjeningstid, nåverdi og årskostnader for ulike energitiltakspakker er beregnet. Analysene viser at foreslått ambisjonsnivå gir høye energibesparelser innenfor en akseptabel kostnadsramme. Det er også gjort beregninger av tiltakene enkeltvis. Isolering av yttervegg gir størst energibesparelse, men rangeres som det minst lønnsomme tiltaket. På den annen side er isolering et typisk langlivet og robust tiltak, som gir lavt energibehov til oppvarming også i bygg som driftes dårlig. 9

10 De økte investeringskostnadene inntjenes på ca. 18 år for småhus. Lønnsomheten demonstreres ved positiv nåverdi for alle fremtidige utgifter og inntekter. Den årlige kostnadsreduksjonen er større enn årlige merkostnader. Dette vises ved negative årskostnader. De årlige boutgiftene vil dermed ikke øke. Lønnsomhetsbetraktningene er beheftet med usikkerhet, særlig knyttet til utvikling av energipriser. I tabell 1 vises hvordan lønnsomheten for småhus påvirkes av endring i energiprisen. INVESTERING NÅ [kr/bra] ENERGIPRIS [øre/kwh] TILTAKSPAKKENS INNTJENINGSTID [ÅR] Levetid, bygget = 50 år NÅVERDI ÅRS- KOSTNAD , , , Tabell 1: Inntjeningstid, nåverdi og årskostnader for småhus ved ulike energipriser. Inntjeningstidene for de øvrige bygningskategoriene er kortere enn for småhus. Inntjeningstidene for de uike bygningskategoriene listes under: Bygningskategori Inntjeningstid år Småhus (inkl fritidsbolig) 18 Boligblokk 10 Barnehager 12 Kontorbygg 12 Skolebygg 8 Sykehus 7 Sykehjem 6 Hoteller 9 Restaurantbygg 6 Idrettsbygg 9 Forretningsbygg 6 Kulturbygg 7 Lett industri, verksteder Samfunnsmessige konsekvenser Det er anslått at nye krav gir bygg med ca. 30 % lavere netto energibehov enn bygg som blir oppført etter dagens krav. Etter ti år vil årlig energibesparelse i bygninger bygd etter nye krav kunne utgjøre 5 TWh, forutsatt at nybyggaktiviteten opprettholdes på samme nivå som i

11 Det er ikke foretatt undersøkelser som gir noe estimat over forventede energibesparelser som følger av rehabiliteringstiltak i eksisterende bygninger. Reduksjon i energibruk gir opplagte samfunnsmessige gevinster. I tillegg til reduserte utslipp av C0 2 og andre helse- og miljøskadelige komponenter ved forbrenning, reduseres ressurs- og miljøulempene knyttet til nettforsterkninger og ny energiproduksjon. All form for energiproduksjon og forsyning medfører negative miljøvirkninger. Naturressurser og arealer som beslaglegges til energiproduksjon er begrensede, også når det er snakk om fornybare energikilder. Redusert energibehov i byggsektoren vil medføre redusert behov for ny produksjon med tilhørende negative miljøvirkninger. Dette er særdeles viktig i dagens situasjon med manglende overføringskapasitet i linjenettet. Det er vanskelig å anslå reduksjon i årlig klimagassutslipp som følge av nye energikrav, da vi ikke kan forutse hvilke energikilder som vil bli benyttet i nye bygg. Dersom det forutsettes at energibehovet dekkes av elektrisitet fra gasskraftverk uten CO 2 -rensing, må det regnes med et utslipp på på 320 g CO 2 -ekv. /kwh. Nye krav vil da gi en årlig utslippsreduksjon på ca. 1,6 mill. tonn C0 2 -ekvivalenter etter at kravene har fått virke i 10 år. Til sammenligning er Norges samlede utslipp i 2005 beregnet til ca. 55 mill. tonn C0 2 -ekvivalenter. I SFTs klimatiltaksanalyse (SFT, 2005) slås det fast at Norge trolig må redusere sine utslipp av klimagasser med ca. 11 millioner tonn CO 2 -ekv. for å overholde Kyotoforpliktelsen for perioden I denne tiltaksanalysen fremheves skjerpede energikrav for nybygg som et av de mest lønnsomme tiltakene og som et nødvendig tiltak for å oppfylle våre forpliktelser. Forutsettes en energipris på 40 øre/kwh uten avgifter (konservativt anlsag) og et utslipp på 320g CO 2 -ekv. /kwh, vil foreslått tiltakspakke gi en kostnad mellom 100 og 260 kr/tonn CO 2 -ekv., avhengig av bygningskategori. Til sammenligning er kostnader knyttet til CO 2 -rensing i gasskraftverk på Kårstø stipulert til 360 kr/tonn. Kvotepris for CO 2 på det europeiske markedet har i den senere tid ligget på rundt 250 kr/tonn CO 2 -ekv. Dette viser at foreslått krav, basert på en tiltakspakke med blant annet økt isolasjonstandard, er et kostnadseffektivt, vesentlig og nødvendig bidrag for overholdelse av Kyotoforpliktelsen Administrative konsekvenser Prosjekterende I rammekravsmodellen oppgis rammekravsnivået i forskriften. For de prosjekterende foretak/rådgivende ingeniører ligger det en besparelse i at kravsnivået ikke bør beregnes for hvert byggetiltak. 11

12 I dagens veiledning til TEK anbefales prosjekterende å sette opp totalt energibudsjett for bygningen. Slik beregning er ofte nødvendig for å kunne anslå fremtidige driftskostnader. Fremgangsmåten er derfor i hovedtrekk kjent og beregningsprogrammer er etablert. Det må likevel antas at det er nødvendig med noe opplæring når nye standarder og beregningsprogrammer foreligger. Låste verdier som skal benyttes vil kunne legges inn i regneprogrammene og ellers være tilgjengelig i nasjonale tillegg til beregningsstandarden(e). Data som trengs for å beregne energibudsjett (rammekravsmodellen), eller krysse av på lista over energitiltak (energitiltaksmodellen), anses som nødvendige prosjekteringsdata. De nye energikravene vil neppe medføre vesentlig merarbeid eller økte kostnader for de prosjekterende. Kommuner Omleggingen vil i liten grad berøre kommunens byggesaksbehandling. Statlige myndigheter Det vil påløpe noe kostnader til informasjon og veiledningsmateriell. 1.8 Om bygningsenergidirektivet (2002/91/EC) Foreslåtte energikrav anses å være i samsvar med eller ansees å ville oppfylle intensjonene i bygningsenergidirektivet. Bygningsenergidirektivet legger opp til at det fastsettes nasjonale minstekrav til energieffektivitet i nybygg og større rehabiliteringstiltak. Minstekravene skal revideres jevnlig og minst hvert femte år. Alle energiposter som er nødvendige for drift av bygninger skal inngå ved beregning av energieffektivitet. Beregning av energieffektiviteten skal foretas etter en enhetlig eller standardisert metode som er etablert på nasjonalt eller regionalt nivå. Alle forhold som påvirker energibehovet skal trekkes inn ved beregningen, og det skal tas hensyn til stedlige klimatiske forhold. Bruk av dagslys, samt energiløsninger som er basert på fornybare og CO 2 -frie energikilder, skal premieres. Direktivet legger opp til at kravsnivåene fastsettes nasjonalt og at de differensieres på ulike bygningskategorier. For nybygg over 1000 kvm skal det foretas en vurdering av energiforsyningen og alternative energikilder før byggestart. Det skal settes minstekrav til energieffektivitet ved større rehabiliteringstiltak i bygg over 1000 kvm. Det åpnes for at det settes ulike minstekrav for nybygg og rehabiliteringstiltak. Det kan innføres unntak fra energibestemmelsene for enkelte bygningskategorier, så som kirker, kulturminner, fritidsboliger, bygg mindre enn 50 kvm m.v. Det skal etableres en ordning for energiattest/energimerke for nybygg og bygg som skal selges eller leies ut. OED utformer regelverk på dette området. I hht. direktivet 12

13 skal energiattesten/energimerke utstedes av uavhengige og kvalifiserte personer eller foretak. Det legges opp til samordning av nye tekniske krav og regelverk knyttet til energimerkeordningen. 1.9 Forklaring av ord og begreper Energirammekrav: Angir hvor høyt beregnet energibehov som tillates. Benevning: kwh/kvm år. Netto energibehov: Nyttiggjort energi på forbruksstedet, beregnet etter eventuelle tap i varmeanlegg. Nye fornybare energikilder: Fornybare og CO 2 -frie energikilder som kan erstatte elektrisitet til oppvarmingsformål; som biobrensel, sol, avfallsbrensel, spillvarme og omgivelsesvarme. Tilført energi: Angir energimengden som må tilføres/kjøpes. Teknisk bytte: Dette innbærer at man kan velge å være lite ambisiøs i ett energitiltak forutsatt at man kompenserer for dette ved å være tilsvarende mer ambisiøs i et annet/andre energitiltak. BRA: Bruksareal i hht. NS Ved beregning av BRA tas mål fra innside vegg. Innvendige vegger medregnes. U-verdi: Varmegjennomgangskoeffisient som uttrykker grad av varmetap gjennom en bygningsdel i W/kvm K. Jo lavere U-verdi, jo mindre varmetap (eller bedre isolasjonsevne). SFP-faktor: Spesifikk vifteenergi (specific fan power)- angir ventilasjonsviftens effektivitet i W/m 3 s. Inntjeningstid: Dette er den tiden det tar før den investeringen som foretas (tiltakspakka) er inntjent. Eksempel: Kostnader til tiltakspakka lånefinansieres til en realrente på 4 %. Rentekostnad samt tilbakebetaling dekkes via reduserte energikostnader. Når inntjeningstiden er nådd er hele tiltaket tilbakebetalt, eller mer presist inntjent. Reduserte energikostnader i resterende levetid for tiltaket vil være fortjeneste. Nåverdi: Metoden benyttes for å sammenligne dagens-, og framtidige utgifter og inntekter, ved at disse føres til nå-tidspunktet. Positiv verdi betyr at tiltaket er lønnsomt. Negativ verdi betyr at det er ulønnsomt. Verdien er uttrykt som et kronebeløp, men er en fiktiv verdi i den forstand at en ikke har disse pengene fysisk tilgjengelig ved nåtidspunktet. 13

14 Årskostnad: Årskostnad, som ikke må forveksles med årlig kostnad, er en angivelse av nåverdi fordelt (via annuitetsfaktoren) ut på hele levetiden. Negativ årskostnad kan leses som en beregningsmessig (årlig) inntekt. Referanser: SINTEF (2003): Nye forskriftskrav til bygningers energibruk CIVITAS og Gurigard (2004): Nye krav til bygningers energibruk SINTEF Byggforsk AS (2006): Nye energikrav. Tilleggsanalyser 14

15 1.10 Forslag til forskriftstekst. Alt.1: Rammekravsmodellen Tilføyelse i petit-teksten i den innledende forskriftsteksten under opplistingen av hvilke direktiver som er gjennomført i de ulike kapitler:, og kap. VIII om bygningers energiytelse (Rdir 2002/91/EC). KAP. I Alminnelige bestemmelser 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak Endret andre ledd: For fritidsbolig med en bruksenhet og tilhørende uthus, garasje ol. gjelder kun forskriftens kapittel I til VII, 8-1, 8-2, 8-5, 8-52 tredje ledd, 9-2 første og annet ledd, 9-22, 9-5, 9-52 og kapittel XI. For fritidsbolig i bygning under 80 kvm BRA gjelder ikke forskriftens 8-2. KAP. VIII Miljø og helse 8-2 Energibruk Endret første ledd: Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov og med ytelser som ikke er dårligere enn det som er fastsatt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være slik at krav til forsvarlig innemiljø sikres Energi og effekt Ny 8-21 med ny overskrift: 8-21 Krav til energieffektivitet Samlet netto energibehov skal ikke være større enn: Bygningskategori Rammekrav kwh/kvm (BRA) år Småhus (inkl fritidsbolig) 125 Boligblokk 108 Barnehager 127 Kontorbygg 140 Skolebygg

16 Sykehus 283 Sykehjem 217 Hoteller 199 Restaurantbygg 206 Idrettsbygg 158 Forretningsbygg 231 Kulturbygg 143 Lett industri, verksteder 152 Det skal benyttes faste og standardiserte verdier for bruksavhengige data, samt gjennomsnittlige klimadata for hele landet. I kombinasjonsbygg gjelder rammekravene for bygningskategoriene tilsvarende for de respektive arealene Tetthet Ny 8-22 med ny overskrift: 8-22 Minstekrav til isolasjon U-verdi for yttervegg skal ikke overskride 0,22 W/kvm K og U-verdi for tak og gulv på grunn eller mot det fri skal ikke overskride 0,15 W/kvm K, i alle bygg med rom for varig opphold Energi- og miljøvennlige materialer Ny 8-23 med ny overskrift: 8-23 Unntak for visse bygninger Isolasjonskravene for yttervegger i 8-22 gjelder ikke for bygninger i laftet tømmer eller andre tradisjonelle konstruksjoner Tilrettelegging for bruk av nye fornybare energikilder Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes av nye fornybare energikilder dersom dette er lønnsomt i et livsløpsperspektiv. Alt.2: Energitiltaksmodellen Tilføyelse i petit-teksten i den innledende forskriftsteksten under opplisingen av hvilke direktiver som er gjennomført i de ulike kapitler:, og kap. VIII om bygningers energiytesle (Rdir 2002/91/EC). 16

17 KAP. I Alminnelige bestemmelser 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak Endret andre ledd: For fritidsbolig med en bruksenhet og tilhørende uthus, garasje ol. gjelder kun forskriftens kapittel I til VII, 8-1, 8-2, 8-5, 8-52 tredje ledd, 9-2 første og annet ledd, 9-22, 9-5, 9-52 og kapittel XI. For fritidsbolig i bygning under 80 kvm BRA gjelder ikke forskriftens 8-2. KAP. VIII Miljø og helse 8-2 Energibruk Endret første ledd: Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov og med ytelser som ikke er dårligere enn det som er fastsatt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være slik at krav til forsvarlig innemiljø sikres Energi og effekt Ny 8-21 med ny overskrift: 8-21 Krav til energieffektivitet For å oppfylle kravene til energieffektivitet skal minimum følgende energitiltak gjennomføres: Samlet areal av vinduer, dører, glasstak og -vegger: maks. 20% av bygningens bruksareal (BRA) U-verdi yttervegg: 0,16 W/kvm K U-verdi tak: 0,13 W/kvm K U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,13 W/kvm K U-verdi vinduer/dører (inkludert karm/ramme): 1,1 W/kvm K Tetthet: 1,5 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa, tilsvarende infiltrasjon på 0.10 oms/h Årsmidlere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg: 80% Spesifikk effekt i ventilasjonsvifte, SFP-faktor (specific fan power): - næringsbygg 2/1 kw/m 3 s (dag/natt) - bolig 2,5 kw/m 3 s (hele døgnet) Automatisk utvendig solskjermingsutstyr eller andre tiltak for å oppfylle krav til termisk komfort uten bruk av lokalkjøling Natt- og helgesenking av innetemperatur til 19 C (17 C for idrettsbygg) og for de bygningstyper der det kan skilles mellom natt, dag og helgedrift. 17

18 Virkning av kuldebroer tas med i beregningen av U-verdier. Det er tillatt med teknisk bytte ved å avvike fra en eller flere ytelser i første ledd, dersom beregninger viser at energieffektiviteten blir minst like god Tetthet Ny 8-22 med ny overskrift: 8-22 Minstekrav til isolasjon U-verdi for yttervegg skal ikke overskride 0,22 W/kvm K og U-verdi for tak og gulv på grunn eller mot det fri skal ikke overskride 0,15 W/kvm K, i alle bygg med rom for varig opphold Energi- og miljøvennlige materialer Ny 8-23 med ny overskrift: 8-23 Unntak for visse bygninger Isolasjonskravene for yttervegger i 8-22 gjelder ikke for bygninger i laftet tømmer eller andre tradisjonelle konstruksjoner Tilrettelegging for bruk av nye fornybare energikilder Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes av nye fornybare energikilder dersom denne løsningen er lønnsom i et livsløpsperspektiv. 18

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav Gunnar Grini STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BAKGRUNN Soria Moria-erklæringen Kyotoforpliktelsene Svakheter i dagens krav Ønske om forenkling EU-direktiv

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 1 Innhold i foredraget Innledning helhetlige vurderinger passiv energidesign

Detaljer

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER De nye energikravene NAL, 5. oktober i Stavanger Forskningsleder, PhD Marit Thyholt 1 Plan- og bygningslov Tekniske forskrifter 1997 Endringer ved forskrift 26. januar 2007

Detaljer

Anbefalinger fra Statens bygningstekniske etat 9.11.2006 NYE ENERGIKRAV 1) Kort oppsummering

Anbefalinger fra Statens bygningstekniske etat 9.11.2006 NYE ENERGIKRAV 1) Kort oppsummering Anbefalinger fra Statens bygningstekniske etat 9.11.2006 NYE ENERGIKRAV 1) Kort oppsummering Bakgrunn Bygningsrelatert energibruk utgjør ca 40 % av landets energibruk. I Soria Moria - erklæringen har regjeringen

Detaljer

Høringsforslag juni 2006

Høringsforslag juni 2006 Vedlegg 1 Høringsforslag juni 2006 endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1 INNHOLD 1. NYE ENERGIKRAV 4 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED REVISJONEN 4 1.2 HOVEDTREKK I FORSLAG TIL NYE KRAV

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav - energitiltak og energirammer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen as Norsk kommunalteknisk forening, Oslo 13. november 2006 1 Innhold i foredraget Innledning, deriblant bygningsenergidirektivet

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

EU-direktiv om energibruk I bygninger

EU-direktiv om energibruk I bygninger STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT EU-direktiv om energibruk I bygninger Krav til energiytelse i nye og rehabiliterte bygg Oslo 13.05.04 Brita Dagestad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK,

Detaljer

Nye energikrav i tekniske byggeforskrifter

Nye energikrav i tekniske byggeforskrifter Nye energikrav i tekniske byggeforskrifter QuickTime and a IFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KRD BE HUSBANKEN LOVVERK: PBL PLAN (MD) BYGNING

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Energieffektivitet og energiforsyning STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

Norske energikrav i lov, forskrift og standard. FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Norske energikrav i lov, forskrift og standard. FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norske energikrav i lov, forskrift og standard FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norske energikrav Nye energikrav i teknisk forskrift Skjerpede krav til netto energibehov i bygg

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.11.2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om

Detaljer

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Del III Handlingsrommet lovverk og retningslinjer Eivind Selvig, Civitas Lover og forskrifter Energilovgivning Energiloven - Lov om produksjon, omforming,

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK2010

Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK2010 TEKNA/NITO-kurs tirsdag 11. mai kl. 10.05 10.50 Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK Thor Endre Lexow, Statens Bygningstekniske etat ENERGIBRUK store utslipp mange miljøpåvirkninger utarming av essensielle

Detaljer

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven)

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS EBL Tariffer i distribusjonsnettet 14. mai 2008 Bakgrunnen for

Detaljer

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010 Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat PBL PLAN (MD) BYGNING (KRD) SAK TEK SEKTOR ANSVAR Byggsektoren står for 40% av energibruken i samfunnet og bør

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus.

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus. TEK 10 - Engergi Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Høringskommentar til foreslåtte nye energikrav 2015 fra Mesterhus Norge v/ teknisk sjef Elisabeth Bjaanes Kapittel 14 Energi

Detaljer

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen 5. Oktober 2007 Leif Amdahl Generalsekretær Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Detaljer

Hvordan ivaretas fjernvarmen i tekniske byggeforskrifter

Hvordan ivaretas fjernvarmen i tekniske byggeforskrifter Hvordan ivaretas fjernvarmen i tekniske byggeforskrifter 22.09.09 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT LOVVERK: ENERGIBRUK store utslipp bidrar til klimaffekter, forsuring,overgjødsling, lokale forurensningsproblemer

Detaljer

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat TEK Energikrav og tilsyn Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat DISPOSISJON Om BE Bakgrunn for energiregler Energikrav - Energieffektivitet - Energiforsyning - Minstekrav - Fremtidige

Detaljer

Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv. TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009. Krav og muligheter i regelverket

Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv. TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009. Krav og muligheter i regelverket Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009 Krav og muligheter i regelverket Forskningsleder Marit Thyholt SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk

Detaljer

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Konsekvenser og utfordringer Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet

5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet 5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.12.2015 5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet Nedenfor følger sjekklister for tilsyn med oppfyllelse av krav

Detaljer

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg EU- energidirektivet setter spor i norske bygg Hvilke tiltak må gjøres og hva koster det? Ny TEKN2007- energikravene er gjeldene fra 01.08.2009. Mange medlemmer har allerede startet. Hva krever det og

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

01.03.2013. 4. UV-stråling. Energibruk. UV-stråling

01.03.2013. 4. UV-stråling. Energibruk. UV-stråling 4. UV-stråling Energibruk UV-stråling 1 Energibruk UV-stråling og transmisjon 2 5. TEK og U-verdier Generelt om energitiltaksmetoden Er ei sjekkliste som ved å følges gir et energieffektivt bygg. Kommentar:

Detaljer

Byggenæringen er en del av klimaløsningen!

Byggenæringen er en del av klimaløsningen! Byggenæringen er en del av klimaløsningen! Anslått energieffektiviseringspotensial på 8-12 TWh i byggsektoren innen 2020 ved bruk av eksisterende teknologi (for eksempel i rapport fra Energi 21) Mange

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Forhåndskonferansen med Energi som tema

Forhåndskonferansen med Energi som tema Forhåndskonferansen med Energi som tema 1 Hvem skal spørre om hva? Hva skal kommunen informere om? Hva skal kommunen spørre om? Kommunen skal føre referatet, og det skal være ferdig i møtet? NYTT? Hva

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

Passivhusstandarden NS 3701

Passivhusstandarden NS 3701 Thor E. Lexow, 11. september 2012 Passivhusstandarden NS 3701 - INNHOLDET I STANDARDEN - HVORDAN DEN SKILLER SEG FRA TEK10 - HVORDAN SKAL STANDARDEN BRUKES Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Omfatter

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø 21.09.2011 EUs bygningsenergidirektiv

Detaljer

Det ble avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter plan- og bygningsloven.

Det ble <ikke> avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter <og / eller> plan- og bygningsloven. Tilsyn med prosjektering for oppfyllelse av energikrav Rapport etter tilsyn med . Foretaket har ansvarsrett

Detaljer

Energikrav i TEK. Strategi for lavenergi og passivbygg. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Strategi for lavenergi og passivbygg. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Strategi for lavenergi og passivbygg Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

Høringsfrist Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612

Høringsfrist Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612 Høringsnotat 05.10.2017 Forslag til endring i i byggteknisk forskrift (TEK17) om energikrav til bygninger med laftede yttervegger Høringsfrist 17.11.2017 Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612 Direktoratet

Detaljer

Vennlig hilsen. Tyra Risnes Kst. Seksjonssjef, Klima, vann og landbruk Østfold Fylkeskommune.

Vennlig hilsen. Tyra Risnes Kst. Seksjonssjef, Klima, vann og landbruk Østfold Fylkeskommune. Fra: Tyra Marie Risnes Sendt: 20. mai 2015 09:27 Til: post@dibk.no Emne: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Vedlegg: Høring Nye energikrav i bygg.docx Vedlagt følger administrativ

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer Nye energikrav nye løsninger Norsk bygningsfysikkdag 2007 28.11.2007 Thon Hotel Opera, Oslo Nye anbefalinger fra Ole Mangor-Jensen Seniorrådgiver Innhold Nye energikrav Byggforskserien Beregningsmodul

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening Energi nye løsninger Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Boligprodusentenes Forening Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser å representere 2/3 av boligproduksjonen i Norge

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Miljø og klima endrer fokus fra bygningen og brukerne til bygningen i global sammenheng

Miljø og klima endrer fokus fra bygningen og brukerne til bygningen i global sammenheng Energiriktige bygninger - i dag og i morgen Krav i lov og forskrift Gustav Pillg ram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning Advokat Erling Erstad 1 Energiriktige bygninger Miljø og klima endrer fokus

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Olav K. Isachsen. Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009

Olav K. Isachsen. Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009 Olav K. Isachsen Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009 I hereby declare.. Energimerking for yrkesbygg er i gang - men fortsatt noen forbehold.. Fra direktiv til norsk ordning Direktiv

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

Hva kommer rundt neste sving?

Hva kommer rundt neste sving? Fagmøte torsdag 29.04.10 Hva kommer rundt neste sving? Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS Distrikt Oslo Regjeringens/Stortingets mål TEK 10 gjelder fra 01.07.10 Energi

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima-og miljøperspektiv. Veien videre. Kursdagene NTNU 6-7.01.09 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima-og miljøperspektiv. Veien videre. Kursdagene NTNU 6-7.01.09 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima-og miljøperspektiv. Veien videre Kursdagene NTNU 6-7.01.09 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEFORSKRIFTEN (TEK) Hva oppnådde vi med 07-revisjonen? Hvordan

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk g y Ingrid Hole, Norconsult AS Eksempel energibudsjett (TEK) Netto energibehov: Energipost gp Boligblokk Kontorbygg Romoppvarming 37,5 27,9 Ventilasjonsvarme

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF Byggmakker Fagdag Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak Erling Weydahl Rådg. ing. MRIF Innhold Innledning Bygningsenergidirektivet med ny Teknisk Forskrift Rammen rundt energimerkeordningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer