Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv. TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene Krav og muligheter i regelverket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv. TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009. Krav og muligheter i regelverket"

Transkript

1 Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009 Krav og muligheter i regelverket Forskningsleder Marit Thyholt SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1

2 Innhold Nytt kravnivå i TEK, og metoder for dokumentasjon To metoder - like muligheter? Forslag til justering av energikravene Illustrasjon: Anne Kristin Hagesæther SINTEF Byggforsk 2

3 Nye dokumentasjonsmetoder ENERGITILTAK ENERGIRAMME (Samlet netto energibehov) Minstekrav til varmeisolasjon og lufttetthet Krav til energiforsyning Kravnivået gjelder fullt oppvarmede bygninger, dvs over 15 grader (og glassgårder med varmeanlegg) SINTEF Byggforsk 3

4 ENERGITILTAK Liste med krav gitt i TEK Omfordeling mellom varmetapsposter mulig så lenge ikke varmebehovet øker ENERGIRAMME Øvre grense for samlet netto energibehov, gitt i TEK Stor frihet mht valg av løsninger så lenge energibehovet ikke overskrider rammen. SINTEF Byggforsk 4

5 Generelt om energitiltaksmetoden Er ei sjekkliste som ved å følges gir et energieffektivt bygg. Kommentar: Grad av energieffektivitet (kwh/m 2 år) framkommer imidlertid ikke. Krever ikke energiberegninger Metode gir rom for å fravike ett eller flere av tiltakene ( Teknisk bytte ), men det må dokumenteres at varmebehovet ikke økes. Uavhengig av bygningskategori SINTEF Byggforsk 5

6 Energirammemetoden Generelt om energirammemetoden Energirammer gitt som maksimal tillatt energibehov innenfor aktuell bygningskategori (kwh/m 2 år). Underlaget for energirammene er i stor grad tilsvarende som for Energitiltaksmetoden (U-verdier, vindusareal, varmegjenvinning osv) Alle energiposter ikke lenger bare oppvarming Stor frihet mht valg av løsninger Hvordan dokumentere? Energiberegning ihht. NS 3031 Energibudsjett Sjekkliste som dokumenterer inputverdier i beregningene SINTEF Byggforsk 6

7 Energitiltaksmetoden Samlet glass-, vindus- og dørareal: maksimalt 20% av bygningens oppvarmede bruksareal (BRA) U-verdi yttervegg: 0,18 W/m 2 K U-verdi tak: 0,13 W/m 2 K U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,15 W/m 2 K U-verdi glass/vinduer/dører: 1,2 W/m 2 K som gjennomsnittsverdi inkludert karm/ramme Spesifikk kuldebroverdi skal ikke overstige 0,03 W/m 2 K for småhus og 0,06 W/m 2 K for øvrige bygg, der m 2 angis i oppvarmet BRA Lufttetthet: 1,5 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell. For småhus gjelder 2,5 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell Årsmidlere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg: 70%. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg, SFPfaktor: næringsbygg 2/1 kw/m 3 s (dag/natt), bolig 2,5 kw/m 3 s (hele døgnet). Automatisk utvendig solskjermingsutstyr eller andre tiltak for å oppfylle krav til termisk komfort uten bruk av lokalkjøling. Natt- og helgesenking av innetemperatur til 19 C for de bygningstyper der det kan skilles mellom natt, dag og helgedrift. Idrettsbygg skal ha natt- og helgesenking av innetemperatur til 17 C. Energirammemetoden (kwh pr m 2 oppvarmet BRA per år): Småhus: /oppvarmet BRA Boligblokk: 120 Barnehage: 150 Kontorbygg: 165 Skolebygg: 135 Universitet/Høyskole: 180 Sykehus: 325 Sykehjem: 235 Hoteller: 240 Idrettsbygg: 185 Forretningsbygg: 235 Kulturbygg: 180 Lett industri/verksteder: 185 SINTEF Byggforsk 7

8 Krav, begrensninger og muligheter i kontrollberegningen Netto energibehov beregnes og dokumenteres etter reglene gitt i ny NS Energiberegningen mot rammekrav er IKKE representativ for bygningens faktiske behov for levert energi (eller målt energibruk) Netto energibehov (ingen tap i varme- og kjøleanlegg, tas ikke hensyn til energiforsyning). Bakgrunn: vanskelig i prosjekteringsfasen å forutsi energibærere i byggets levetid, ingen konsensus om vektingsfaktorer/primærenergifaktorer for ulike energivarer, m.m. Normerte driftsbetingelser (unngår manipulering) og klima Perfekt drift av tekniske anlegg Beregningen 95 % av beregningsarbeidet for forventet levert energi for den aktuelle bygningen (aktuelle driftsbetingelser, klima m.m) Normert klima (Oslo-klima) Normerte driftsbetingelser (driftstider, temperaturer, utstyr, varmtvann, belysning, personer), innskjerping i forhold til TEK-97 Større krav til dokumentasjon (beregninger) enn for Energitiltaksmetoden. En del bygninger skal dokumenteres med dynamiske beregningsmetoder; Ikke lenger fradrag for varme tilført fra varmepumper og solfangeranlegg i kontrollberegningen Energirammemetoden SINTEF Byggforsk 8

9 Energirammemetoden Krav, begrensninger og muligheter i kontrollberegningen (forts.) Stor frihet mht valg av løsninger innenfor energirammen NS 3031 gir mulighet for: Behovsstyrt ventilasjon (VAV): Gjennomsnittlig luftmengde i driftstiden i VAVanlegg, behovsstyrt etter CO 2 -nivå eller tilstedeværelse, kan reduseres med inntil 20 % i forhold til dimensjonerende luftmengde. (NS 3031, ). Gjelder også Energitiltaksmetoden Styring av belysningen: Dersom det benyttes styringssystem for utnyttelse av dagslys eller styringssystem basert på tilstedeværelse, kan energibehovet til, og varmetilskuddet fra belysning reduseres med 20 % (NS 3031, Tillegg A) Normerte kuldebroverdier dersom de faktiske kuldebroverdiene ikke dokumenteres SINTEF Byggforsk 9

10 Typiske eksempler på omfordeling Energirammemetoden Ønske: større vindus- og glassareal (> 20 % av oppvarmet BRA) og høyere U-verdi for vegg (>0,22 W/m 2 K). Mulige/typiske løsninger: høy temperaturvirkningsgrad på varmegjenvinner (over 70 %) behovsstyrt ventilasjon (VAV) kompakt bygningskropp, bruk av superisolerte vinduer styring av belysningen etter dagslys eller tilstedeværelse moderate luftmengder Lav SFP (effektiv transport av ventilasjonsluft) m.m. Utstrakt bruk av termisk masse vil bidra til lavere kjølebehov (og litt lavere varmebehov) SINTEF Byggforsk 10

11 Energitiltaksmetoden Krav, begrensninger og muligheter med energitiltaksmetoden Krav til bygningens energieffektivitet er oppfylt dersom samtlige energitiltak listet i TEK 8-21 a) er gjennomført. Krav til bygningens energieffektivitet er også oppfylt dersom omfordeling mellom energitiltak viser at varmebehovet ikke øker. Dette må dokumenteres ihht. regler i NS 3031 Ingen fleksibilitet mht bygningsform, tunge materialer, SFP, styring av belysning, m.m Lokal kjøling ikke tillatt SINTEF Byggforsk 11

12 Energitiltaksmetoden Typiske eksempler på omfordeling Ønske: Økt vindus- og glassareal (mer enn 20 % av oppvarmet BRA), og/eller mindre varmeisolasjon i for eksempel yttervegger (20 cm i stedet for 25 cm) Mulige/typiske løsninger (gjerne i kombinasjon): Høyere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner (høyere enn 70 %), og/eller behovsstyrt ventilasjon (VAV) Jo høyere luftmengder (ingen øvre krav i Energitiltaksmetoden!) desto mer å vinne på økt virkningsgrad for varmegjenvinner og VAV Bedre vinduer (U-verdi lavere enn 1,2 W/m 2 K i snitt) SINTEF Byggforsk 12

13 Energitiltaksmetoden Eksempel på omfordeling: kontorbygg med glassfasader UTGANGSPUNKT Tre-etasjers kontorbygning med en grunnflate på 20 x 60 meter. Samlet vindus- og glassareal 27 % av oppvarmet BRA (dette gir en lang- og kortfasade i glass, samt 30 % av fasadearealet for øvrige fasader i glass) Det benyttes vinduer og glassfelt med U-verdi henholdsvis lik 1,6 W/m 2 K og 1,5 W/m 2 K Luftmengder dag/natt: 10/3 m 3 /m 2 h Øvrige energitiltak i henhold til TEK RESULTAT Uten kompenserende tiltak: 15 % høyere varmetap enn kravnivået, beregnet etter regler i NS 3031 Kompenserende tiltak som tilfredsstiller TEK: Virkningsgrad for varmegjenvinner 80 % (roterende varmegjenvinner) Men husk: Tilfredsstillende inneklima skal oppnås uten bruk av lokal mekanisk kjøling! SINTEF Byggforsk 13

14 Likt kravnivå med disse to metodene? Energirammemetoden Energitiltaksmetoden Kan slå ulikt ut, avhengig av: Byggets form ingen betydning for tiltaksmetoden, kompakt form fordelaktig med energirammemetoden Luftmengder (i utgangspunktet) ingen betydning for tiltaksmetoden, lave luftmengder fordelaktig med energirammemetoden Varmegjenvinning Dersom store luftmengder og bruk av energitiltaksmetoden vil høy varmegjenvinning (> 70 %) gi store omfordelingsmuligheter. Store luftmengder uansett ugunstig med energirammemetoden Vindusorientering ingen betydning for tiltaksmetoden, kan være både fordel/ulempe med solrik orientering med energirammemetoden avhengig av varme- og kjølebehov SINTEF Byggforsk 14

15 Likt kravnivå med disse to metodene, (forts.)? Energirammemetoden Energitiltaksmetoden Kjølebehov for tiltaksmetoden må det dokumenteres at tilfredsstillende inneklima oppnås uten bruk av lokalkjøling. Ingen krav til ventilasjonskjøling. Med energirammemetoden fordelaktig med lavt kjølebehov Pumpeenergi ingen betydning for tiltaksmetoden, lavt energibehov til pumper fordelaktig med energirammemetoden Termisk masse ingen betydning for tiltaksmetoden, kan ha vesentlig betydning for kjølebehovet (og litt for varmebehovet) med energirammemetoden Styring av belysningen etter dagslys og/eller tilstedeværelse ingen betydning for tiltaksmetoden, fordelaktig med energirammemetoden SINTEF Byggforsk 15

16 Repetisjon: to dokumentasjonsmetoder ENERGITILTAK Liste med krav gitt i TEK Omfordeling mellom varmetapsposter mulig så lenge ikke varmebehovet øker ENERGIRAMME Øvre grense for samlet netto energibehov, gitt i TEK Stor frihet mht valg av løsninger så lenge energibehovet ikke overskrider rammen. SINTEF Byggforsk 16

17 Bygning skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker. Veiledningen til TEK: Vesentlig = minst 40 % 8-22 Energiforsyning Energiforsyning Varmepumpe Solfangeranlegg (Bravida) Pelletskamin for kombinert vann- og luftoppvarming Kombinert pellets og sol (Energy cabin) Vedovn Fjernvarme Fjernvarme Biokjel, for kombinasjon med solfangeranlegg SINTEF Byggforsk 17

18 8-22 Energiforsyning, forts. Energiforsyning Kravet til energiforsyning gjelder ikke for bygning med et særlig lavt varmebehov eller dersom det fører til merkostnader over bygningens livsløp. Særlig lavt varmebehov: kwh per år (totalt varmebehov) Metode for beregning av merkostnader/lønnsomhet beregnes etter metode gitt i Veiledning til forskriften Boliger som etter annet ledd unntas krav om energiforsyning etter første ledd, skal ha skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. Dette gjelder likevel ikke boliger under 50 m 2 BRA. For fritidsboliger under 150 m 2 BRA gjelder ikke SINTEF Byggforsk 18

19 Energiforsyning Varmeanlegg omfatter både romoppvarming (inkludert ventilasjon og tappevannsoppvarming) SINTEF Byggforsk 19

20 Energiforsyning Energiforsyning til bygg; mulige endringer i plan- og bygningsloven Forslag i Ot.prp. nr. 45 ( ) Lovforslaget legger opp til å kunne redusere klimagassutslippene blant annet ved utfasing av olje ved oppvarming i nye bygg. Som varslet i St.meld. nr. 34 ( ) Norsk klimapolitikk, vurderes forbud med hjemmel i plan- og bygningsloven mot å erstatte gamle oljekjeler med nye i bestående bygg, herunder sikring mot at det ikke legges om fra olje til strøm ved utskifting av oljekjeler i bestående bygg. Kommunen kan i en generell planbestemmelse fastsette at nye utbyggingsområder skal tilrettelegges for vannbåren varme Plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel til å bestemme hva slags energibærer som skal brukes Fjernvarme: hvis et byggverk skal oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme, og tilknytningsplikt for tiltaket er bestemt i plan, skal byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget. Kommunen kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at alternativ til tilknytning til fjernvarmeanlegg vil være miljømessig bedre. SINTEF Byggforsk 20

21 Energikrav til eksisterende bygg I utgangspunktet gjelder alle krav i TEK ved søknadspliktig rehabilitering (hovedombygging) etter plan- og bygningslovens 87. Vanskelig for flere områder enn energi Brann Brukbarhet m.m Dette er en generell problemstilling for mange tekniske krav. Det ønskes ikke egne særordninger for energikravene. Borgen skole, Asker. Foto: Karin Buvik, SINTEF Byggforsk Dispensasjonsadgang etter planog bygningslovens 88. SINTEF Byggforsk 21

22 Minstekrav Ny TEK i 2009/2010 og justerte energikrav Utredning for byggetekniske etat: Bakgrunn: innspill på utforming og ambisjonsnivå i tiden etter at nye energikrav trådde i kraft 1. februar 2007, samt revisjon av standard NS 3031 Utredningen har hatt følgende deloppgaver: 1. Utarbeide grunnlag for vurdering av om kravet til varmegjenvinning fra ventilasjonsluften bør strammes inn for alle bygningskategorier med unntak av småhus og boligblokker 2. Utarbeide grunnlag for vurdering av om det bør innføres tilleggskrav for å sikre energieffektive fasader Formålet har vært å finne metoder, og kravnivå, for å motvirke den effekten fasader kan ha når det gjelder dårlig inneklima, med høyere energibruk som konsekvens. 3. Gjennomføre en regneteknisk justering av energirammene i forskriftens 8.21(b) på bakgrunn av endelig fastsatt beregningsstandard, NS 3031:2007 SINTEF Byggforsk 22

23 Foreslått tilleggskrav til fasader (1) Minstekrav Minstekrav (maksimumsverdi) til gjennomsnittlig U-verdi for fasader. Kravnivået beregnes for den aktuelle bygningen: U krav snitt ( U krav vindu Avindu 20% BRA A vegg ) ( U brutto krav vegg A vegg netto ) hvor Ukrav-snitt er minstekravet til gjennomsnittlig U-verdi for fasadene, beregnet for den konkrete bygningen Ukrav-vindu er det kravnivået som legges til grunn for vinduers og dørers U-verdi Avindu-20%BRA er samlet areal for vinduer og dører, lik 20 % av BRA Avegg-netto er totalt ytterveggsareal minus Avindu-20%BRA Avegg-brutto er totalt ytterveggsareal, inkludert vinduer og dører Selve kravnivået vil avhenge av hvor mye en ønsker å begrense muligheten for bruken av glass. Utredningen angir ikke noe konkret nivå, kun en diskusjon SINTEF Byggforsk 23

24 Foreslått tilleggskrav til fasader (2) Minstekrav Minstekravkrav (maksimumsverdi): glassareal/solbelastet gulvareal x systemsolfaktoren* hvor - glassareal: Arealet av vinduer, glassfelt, dører som utgjøres av glass - solbelastet gulvareal: arealet 4 meter innenfor fasaden, for fasader orientert mellom nord-øst (45 ) og nord-vest (315 ) Forslag til kravnivået lik 0,03 for alle typer bygg, med unntak av småhus som fritas for et slikt krav. * Systemsolfaktor = den totale solfaktoren for kombinasjonen av glassfelt og kunstig solskjerming, definert i NS SINTEF Byggforsk 24

25 Energirammemetoden Energitiltaksmetoden Foreslått endring av krav til varmegjenvinning SINTEF Byggforsk 25

26 Tilleggsvurderinger/diskusjoner i utredningen Hvordan variasjon av ventilasjonsluftmengder og innblåsningstemperaturer påvirker mulighetene for bruk av glass Generell konklusjon: lavere ventilasjonsluftmengder og høyere innblåsningstemperaturer, sammenlignet med grunnlaget for energirammene, gir betydelig rom for å øke vindus-/glassarealene ut over 20 % av oppvarmet BRA Det er ikke utredet om, eller eventuelt hvordan, det bør settes begrensninger i kontrollberegningen SINTEF Byggforsk 26

27 Mulig i TEK-09? Sannsynligvis ikke SINTEF Byggforsk 27

28 Utvikling mot passivhusstandard som minimumskrav i TEK Magnhild Kleppa (april 2008), Klimaforliket (januar 2008): Det skal vurderes å innføre krav om passivhusstandard for alle nybygg innen 2020 Klimaforliket: Det er fastslått at energikravene i Teknisk forskrift skal revideres langt oftere enn det som hittil har vært vanlig, minimum hvert femte år. SINTEF Byggforsk 28

29 Bygningsenergidirektivet; Forsterket amisjonsnivå mht reduserte klimagassutslipp i forslag til revisjon av direktivteksten Article 1, (d) National plans for increasing the number of buildings of which both emissions and primary energy consumption are low or equal zero; Article 9, (1) Member States shall draw up national plans for increasing the number of buildings of which both carbon dioxide emissions and primary energy consumption are low or equal to zero. They shall set targets for the minimum percentage which those buildings in 2020 shall constitute of the total number of buildings and represent in relation to the total useful floor area. SINTEF Byggforsk 29

30 Takk! Z E B SINTEF Byggforsk 30

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Nye energikrav til bygninger

Nye energikrav til bygninger Nye energikrav til bygninger Industriell trehusproduksjon Scandic hotell Hamar 13. november 2007 - Ole Mangor-Jensen Seniorrådgiver Basert på: Statens bygningstekniske etat Husbanken Veilederkurs: Oslo,

Detaljer

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven Vedlegg 1 Høringsforslag 30.mai 2006 endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1. NYE ENERGIKRAV 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen Energibruken i den norske bygningsmassen utgjør

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer

Tilsyn - Energi. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015

Tilsyn - Energi. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Tilsyn - Energi HO-2/2013-2013-2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 2 1. Innledning Tilsyn er et viktig virkemiddel for etterlevelse

Detaljer

Byggenæringen er en del av klimaløsningen!

Byggenæringen er en del av klimaløsningen! Byggenæringen er en del av klimaløsningen! Anslått energieffektiviseringspotensial på 8-12 TWh i byggsektoren innen 2020 ved bruk av eksisterende teknologi (for eksempel i rapport fra Energi 21) Mange

Detaljer

Anbefalinger fra Statens bygningstekniske etat 9.11.2006 NYE ENERGIKRAV 1) Kort oppsummering

Anbefalinger fra Statens bygningstekniske etat 9.11.2006 NYE ENERGIKRAV 1) Kort oppsummering Anbefalinger fra Statens bygningstekniske etat 9.11.2006 NYE ENERGIKRAV 1) Kort oppsummering Bakgrunn Bygningsrelatert energibruk utgjør ca 40 % av landets energibruk. I Soria Moria - erklæringen har regjeringen

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg

Nye energikrav til yrkesbygg Nye energikrav til yrkesbygg Hvordan bruke NS 3031 i forhold til TEK? Oslo, 27. november 2008 Rasmus Z. Høseggen, ph.d. Post Doc., Inst. energi- og prosessteknikk, NTNU Oppgave: Om et byggs energimål (

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg

Nye energikrav til yrkesbygg Nye energikrav til yrkesbygg Hvordan bruke NS 3031 i forhold til TEK? Trondheim, 17. september 2008 Rasmus Z. Høseggen, ph.d. Post Doc., Inst. energi- og prosessteknikk, NTNU Oppgave: Om et byggs energimål

Detaljer

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø 21.09.2011 EUs bygningsenergidirektiv

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

TILBAKEBLIKK I HISTORIEN

TILBAKEBLIKK I HISTORIEN TILBAKEBLIKK I HISTORIEN Prosjektet Smia, - En del av gamle FMV og Fredrikstad sin historie Plankebyen kaller vi fortsatt Fredrikstad, selv om det til tider sikkert kan være vanskelig på se hvorfor. Historien

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Energikrav i TEK. Strategi for lavenergi og passivbygg. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Strategi for lavenergi og passivbygg. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Strategi for lavenergi og passivbygg Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG BACHELOROPPGAVE: ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG FORFATTERE: BJØRN IVAR NORD TROND S. SØDERLUND MATS T. GRØTTING Dato: 25.5.2010 Sammendrag Tittel: Energi og økonomiske

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen as Norsk kommunalteknisk forening, Oslo 13. november 2006 1 Innhold i foredraget Innledning, deriblant bygningsenergidirektivet

Detaljer

Ny plan og bygningslov

Ny plan og bygningslov Ny plan og bygningslov Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 1 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling Raskere og enklere prosesser Kostnadsreduksjoner Brukervennlighet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T. Innhold. Energimerkesystemet for bygninger Revisjon av energikarakterskala

M U L T I C O N S U L T. Innhold. Energimerkesystemet for bygninger Revisjon av energikarakterskala Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Innledende orientering og vurderinger... 4 2.1 Føringer fra NVE... 4 2.2 Beregningsforutsetninger... 5 2.2.1 Bygningsmodeller, SIMENfiler og TEK10... 5 2.2.2 Revisjon av NS

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

RAPPORT 2007-03-27. Bygg C, Vestveien, Ski Vurdering av energimålsetning. SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk. Bjørn J.

RAPPORT 2007-03-27. Bygg C, Vestveien, Ski Vurdering av energimålsetning. SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk. Bjørn J. SBF BY A07008 - Åpen RAPPORT 2007-03-27 Bygg C, Vestveien, Ski Vurdering av energimålsetning Bjørn J. Wachenfeldt SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk Mars 2007 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Byggforsk

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 Energikrav Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene

Detaljer