Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet"

Transkript

1 Klimautfordringer og klimaforliket Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Clarion Hotel Royal Christiania Rådg. ing. MRIF Erling Weydahl Multiconsult AS

2 Bygningens energiytelse Med "energiytelse" forstås hvor effektivt energien produseres, distribueres, lagres, omformes og brukes samt hvilken kvalitet og hvilken miljøbelastning som er knyttet til energibruken. (Kan også omfatte kostnader) NS

3 Jørgen Randers på Byggedagene 2008 Bygge uten fossilt drivstoff CO 2 -nøytral oppvarming Bygge ut fra en høyere energipris dobbelt så høye! Følge de nye byggeforskriftene Tvinge byggherrer, arkitekter og rådgivere til å tenke i klimavennlige baner Situasjonen er mye verre enn du tror Løsningen er mye billigere enn du tror! 3

4 Bakgrunn og formål for Bygningsenergidirektivet I Europa er det et stigende forbruk av energi Dette gjør Europa mer avhengig av olje- og gassleveranser utenfra Kyoto-protokollen forplikter EU til å redusere utslipp av drivhusgasser Det finnes et betydelig potensial for energieffektivisering i bygningssektoren som kan bidra til både redusert utslipp av klimagasser og økt forsyningssikkerhet 4

5 Primærenergibetraktninger (CEN Mandaterte Std.) Levert energi Primærenergi Forårsaket CO2-utslipp 5 Beregnet netto energibehov / Virkningsgrad varmesystemer / Virkningsgrad FV-system Totalt levert primærenergi

6 Energimerke for bygning og energiforsyning BRUTTO (MILJØVEKTET) BEHOV Biobrensel elektrisk fjernvarme olje/gass SYSTEMGRENSE 6

7 De fire hovedområdene i Bygningsenergidirektivet 1. Innføring av felles metode for beregning av energibruk i bygninger. Revidering av NS 3031 og NS Innføring av minstekrav for energiytelse for nye bygg og bygg som renoveres. => TEK 2007 gjelder fra Innføring av energisertifikater for nye bygg og bygg som omsettes eller leies ut 4. Innføring av energiinspeksjoner av klimaanlegg og fyringsanlegg Se artikkel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 i direktivet 7

8 Enovas energistatistikk Kontorbygninger kwh/m Ny byggeforskrift og EU-direktiv Bygd etter Gj.snitt

9 TEK 97 og TEK 2007 Rammekravsmodellen Bygning kwh/m²(bra) år TEK 97 1) TEK 2007 Småhus /BRA Boligblokk Kontorbygg Skolebygg Sykehjem Sykehus Hoteller Forretningsbygg NB. Øvre ramme for netto energibehov. Oslo-klima. 1) Fra Sintef-rapport A

10 Beregningssystematikk for 1. Energitiltaksmetoden TEK 2007 Spesifikke bygningsmessige opplysninger Kuldebroer og infiltrasjon må dokumenteres! Opplysninger om tekniske installasjoner Tilfredsstilles 8-21 i TEK 2007? Hvis ja, kan dette dokumenteres i en tabell. 10

11 TEK 2007 Energitiltakene - bygninger Glass: maks 20 % av BRA TEK 97 Yttervegg: 0,18 W/m²K Min. krav: 0,22 W/m²K 0,22 Tak: 0,13 W/m²K Min. krav: 0,18 W/m²K 0,15 Golv: 0,15 W/m²K Min. krav: 0,18 W/m²K 0,15 Vinduer: 1,2 W/m²K Min. krav: 1,6 W/m²K 1,60 (2,0) Tetthet: 1,5 oms/h ved 50 Pa Kuldebroer: Næring: 0,06 W/m²K (Dette er ut fra BRA) Varmegj.vinner: 70 % Bolig: 0,03 W/m²K SFP-faktor (kw/m³/s): Næring: 2,0 / 1,0 dag/natt Bolig: 2,5 Samme krav til rehabiliteringstiltak v/ hovedombygging, men dispensasjon er mulig, dvs må dokumenteres! 11

12 Beregningssystematikk for TEK 2007 forts. 2. Varmetapsrammeberegning ved avvik Areal og U-verdi for alle ytterflater Kuldebroer og infiltrasjon må dokumenteres Ventilasjonsluftmengde og varmegjenvinners temperaturvirkningsgrad (frostsikringstapet skal beregnes). Se NS Varmetapsramme for bygget må være mindre enn ved TEK-data 12

13 Egenes Park Stavanger 13

14 Arealoppstilling fra arkitekten! Egenes Park arealoppstilling "BEAMEN"/fellesareal Totalt vegg "BEAM" Felles "BEAM" Felles "BEAM" Felles "BEAM" Felles SUM ,0 % 19,2 % 10,0 % 70,8 % Totalt fasadeareal Fasadesystem "BEAMEN" SØR Vinduer Trappehus Vinduer "BEAMEN" Totalt Glass Dører / porter Totalt dører / vinduer YV type 1-2 YV type 3-4 YV type 5-6 Nord Syd Øst Vest Areal terrasse Mezz etg. 315 Areal utvending tak "BEAMEN" 950 Totalt glass 611 Areal gulv mot luft (under "BEAMEN") 562 Totalt dører inkl. garasjeport og rømning. 317 Totalt vegg BRA Leiligheter Sum BRA Trappehus 882 Total BRA 1. til 4. etg Areal inkluderer trapperom og heissjakter, ekskl. øvrige sjakter Sum glassareal i fasade 611 m² 928 m² inkl dører % glassareal av BRA 14,1 % 21,5 % 14

15 Egenes Park Stavanger E g e n e s P a r k. V a r m e ta p s r a m m e fo r r e k k e h u s o g le ilig h e te r A re a l (B R A ) m ² V in d u e r/d ø re r 2 0,0 % N e tto ta k h ø y d e (s n itt) 2,5 m V e n tila s jo n (s n itt) 1,7 m ³/h m ² V irk n in g s g ra d v g jv. 7 0,0 % In filtra s jo n s fa k to r 1,5 o m s /h v 5 0 P a. D v s 0,1 o m s /h Areal (m 2 ) U-verdi/ V a rm e ta p s ra m m e fo r b o lig e n e i h e n h o ld til T E K V in d u e r , ,6 0 D ø re r , ,6 0 Y tte rv e g g e r, n e tto a re a l , ,2 4 G u lv p å g ru n n , ,2 0 T a k , ,5 0 K u ld e b ro e r (m 2 a re a lo p p g is i o p p v a rm e t B R A ) , ,8 0 In filtra s jo n ,7 3 V e n tila s jo n S a m le t v a rm e tra n s p o rtk o e ffis ie n t ,0 % 9 6 4, ,0 2 V a rm e ta p s ta lle t W /m 2 K (v a rm e tra n s p o rtk o e ffis ie n te n d iv id e rt p å o p p v a rm e t b ru k a re a l) kuldebroverdi (W/m 2 K) Luftmengde (m3/h) Virkningsgrad varmegjenvinne r (%) Varmetapsramme (W/K) 0,

16 Egenes Park Stavanger A re a l (B R A ) m ² V in d u e r/d ø re r 2 0,7 % 4 0 m ² m e r e n n tils v a re n d e 2 0 % v in d u e r N e tto ta k h ø yd e (s n itt) 2,5 m V e n tila s jo n (s n itt) 1,7 m ³/h m ² V irk n in g s g ra d v g jv. 8 1,0 % In filtra s jo n s fa k to r 1,1 o m s /h v 5 0 P a. D v s 0,0 8 o m s /h Areal (m 2 ) U-verdi/ V a rm e ta p s ra m m e fo r b o lig e n e V in d u e r , ,4 0 D ø re r , ,6 0 Y tte rv e g g e r, n e tto a re a l , ,2 6 G u lv p å g ru n n /m o t d e t fri , ,8 0 T a k , ,0 0 K u ld e b ro e r (m 2 a re a lo p p g is i o p p va rm e t B R A ) , ,9 5 In filtra s jo n ,1 8 V e n tila s jo n S a m le t v a rm e tra n s p o rtk o e ffis ie n t ,0 % 6 1 0, ,9 5 V a rm e ta p s ta lle t W /m 2 K (va rm e tra n s p o rtk o e ffis ie n te n d ivid e rt p å o p p va rm e t b ru k a re a l) kuldebroverdi (W/m 2 K) Luftmengde (m3/h) Virkningsgrad varmegjenvinn er (%) Varmetapsramm e (W/K) 0,5 4 2 B e d re v a rm e ta p s ta ll e n T E K ,6 % 16

17 Beregningssystematikk for NYE TEK forts. 3. Energirammeberegning ved avvik Samme opplysninger som ved varmetapsberegning, men i tillegg: Etter regler fastsatt i NS 3031 bla: Faste og standardiserte verdier for bruksavhengige data som innetemp., driftstider, internvarme, varmtvann belysning, utstyr. Klimadata for Oslo måneds- eller timesverdier Netto energibehov sammenlignes med rammekravet kwh/m² oppvarmet BRA år 17

18 Noen forutsetninger i NS 3031 Kontorbygg: Driftstid 12 / 5 / 52 timer/dag/uke Temperatur C (dag natt) Settpunkt for romkjøling 22 C Bør være glidende! Varmetilskudd: Belysning 8 W/m² - 25 kwh/m² år evt 80 % Utstyr 11 W/m² - 34 kwh/m² år Personer 4 W/m² - 13 kwh/m² år Ventilasjonsluftmengde Reelle luftmengder ca 12 / 3 m³/h m² - Min 7 / 2 m³/h m² 18

19 Veiledende verdier for luftmengder Inneluftens kvalitet Luftkvaliteten i en bygning skal være tilfredsstillende. Inneluften skal ikke inneholde forurensinger i kjente skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon Mads Mysen, Sintef Byggforsk Bransjenorm: l/s pr. cellekontor Veiledning l/s pr. cellekontor (10 m²) Ole Brum har : Behovsstyrte luftmengder 19

20 Kontorbygg: Romoppvarming Varmebatterier Vannoppvarming Vifter og pumper Belysning Teknisk utstyr Kjølebatterier Beregnet årlig netto energibehov Notat BE kwh/m² 21 kwh/m² 5 kwh/m² 22 kwh/m² 25 kwh/m² 34 kwh/m² 24 kwh/m² Sum netto energibehov 165 kwh/m² TEK 2007: Rammekrav: 165 kwh/m² oppvarmet BRA, år Dvs maks samlet netto energibehov med faste standard-verdier for bruksavhengige data samt gjennomsnittsklima for landet 20

21 Bolig: Beregnet årlig netto energibehov Notat BE Romoppvarming 51 kwh/m² Passivhus: 15!! Varmebatterier Vannoppvarming Vifter og pumper Belysning Teknisk utstyr Kjølebatterier 6 kwh/m² 30 kwh/m² 8 kwh/m² 17 kwh/m² 23 kwh/m² 0 kwh/m² Sum netto energibehov 135 kwh/m² TEK 2007: Rammekrav: 125 kwh/m² /kvm oppvarmet BRA, år Dvs maks samlet netto energibehov med faste standard-verdier for bruksavhengige data samt gjennomsnittsklima for landet 21

22 Øvrige forutsetninger for TEK 07 Energiforsyning: Min 40 % av netto varmebehov skal dekkes av annen energiforsyning enn el og/eller fossile brensler hos sluttbruker. Netto varmebehov, dvs det til romoppvarming, ventilasjonsluft og varmt tappevann. Dvs solfanger, nær- og fjernvarme, varmepumper, biokjeler er løsningen 22

23 Egenes Park. Netto Energibehov Stavanger-klima Energibudsjett boligdelen Netto energibehov kwh kwh/m 2 Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter/pumper Belysning Teknisk utstyr Kjøling 0 SUM

24 Agder Energis kontorbygg. Arkitektkonkurranse 24

25 Agder Energis bygg. Fasadearealer. Fra Link Signatur Arealoppstilling Agder Energis nye kontorbygg Totalt fasadeareal Vinduer 3-lags Totalt Glass Totalt dører / vinduer Totalt vegg Del Del Del Del Del Del Del Del Del SUM ,0 % 37,5 % 0,9 % 61,6 % Nord Syd Dører / porter Vegg Øst Vest Areal utvending tak Totalt glass Areal utvendig himling ved gj. kjøring Totalt dører inkl. garasjeport og røming. 40 Areal gulv over uoppvarmet kjeller Totalt vegg Areal gulv over terreng/ betong konstruksjon Sum BRA 1. til 4. etg. (Bta m²) Areal inkluderer trapperom og heissjakter, ekskl. øvrige sjakter Sum glassareal m² m² inkl dører % glassareal av nettoareal 17,3 % 17,7 % 25

26 Agder Energis kontorbygg. Netto Energibehov Energibudsjett Netto energibehov kwh kwh/m 2 Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter/pumper Belysning Teknisk utstyr Kjøling SUM Vektet levert energibehov ble 82 kwh/m² år (fjernvarme) 26

27 Prosjekt Agder Energi hva tenker de på???? 27

28 Beregningssystematikk iht Bygningsenergidirektivet 4. Energirammeberegning etter TEK 2007 Dessuten: Systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemet Vektingsfaktorer iht myndighetenes energipolitikk Fremdeles gjennomsnitts-klima landet rundt! Dette gir bygningens normaliserte energiytelse: Spesifikk vektet levert energi [kwh/(m² år)] 28

29 EN Primærenergifaktorer og CO 2 - koeffisient 29

30 Egenes Park. Vektet tilført energi Netto energi kwh/m² Tilført energi kwh/m² Systemvirkningsgrad Vektingsfaktor Vektet tilført, kwh/m² Elektrisk Varmepumpe 44 2, Gass 12 0, ,6 8 SUM * 30

31 Beregningssystematikk for den miljøbevisste kunden 5. Energirammeberegning for kunden Beregningssystematikk iht Bygningsenergidirektivet Men: Den reelle driftssituasjonen NB. Det stedlige klima benyttes Dette gir bygningens reelle energiytelse: Levert energi [kwh/(m² år)] og energikostnader Spesifikk vektet levert energi [kwh/(m² år)] 31

32 Hvem er kunden? Kunden: 32

33 Hvem er kunden? Medkunde?: 33

34 Biskop Gunnerius gate 14 34

35 BG 14. EOS-loggen

36 Biskop Gunnerius gate 14 Energiforbruk kwh/m2 år Før enøk (2005) Teoretisk før enøk (2006) Etter enøk Fratrukket spesielt forbruk Normalisert brukstid Normtall 36

37 Biskop Gunnerius gate 14. Normalisert drift Netto energibehov Areal m² Energipost EL Varme Total % andel Enhet kwh kwh/m² kwh kwh/m² kwh kwh/m² % Romoppvarming % Varmebatteri % Tappevann % Vifter/pumper % Belysning % Utstyr % Kjøling % BRA SUM

38 Lønnsomme tiltak for BG 14 Tiltak Besparelse Inntj.tid Utnytte kondensvarme ,- 1,2 Brukerinformasjon ,- 0,2 Lysstyring garasje ,- 0,8 Overtidsstyr lys/vent ,- 4,7 Sparedusjer ,- 0,1 Kondensatorbatterier ,- 3,3 Investering 1,19 mill kr - Besparelse 0,82 mill kwh Nåverdi ca 3,5 mill kr Positiv kontantstrøm på kr ,- allerede etter første år ved fullt lån 38

39 BG 14 - Oslo Energisertifikat som viser normaliserte verdier Energisertifikat for kontorbygg Svært energieffektivt A B Lite energieffektivt Varmetapstall i forhold til krav i TEK '07 Beregnet netto energibehov Beregnet vektet levert energibehov C C C D E F G Beregnet netto energibehov, kwh/m² år % av TEK '07 Beregnet levert energibehov, kwh/m² år Målt energiforbruk, kwh/m² år D 175 Beregnet vektet levert energibehov, kwh/m² år Primærenergibruk, kwh/m² år CO 2 -utslipp kg/m² år Bygningens oppvarmede areal, m² Kort om brukeradferd som kan ha betydning for energibruken Administrative data: Adresse: Biskop Gunnerius gate 14, Oslo Bygningstype/byggeår: Kontorbygg, 2008 Dato for utstedelse av sertifikatet: Energikonsulent: Erling Weydahl, MULTICONSULT AS Anmerkning: 39

40 40 MULTICONSULTs kontorbygg fra 2008

41 MCs kravspesifikasjon - Vedlegg 6 Pkt 1.5: EU-direktiv Intensjonene i EUs bygningsenergidirektiv Sintef rapport STF 50 F05117 MC valgte et klasse B bygg Et Enova forbildeprosjekt Søknad Enova Tilsagn fra Enova Tilskudd inntil kr inkl evt avgifter Prosjektet skal bidra til oppnåelse av kwh innenlands miljøvennlig energireduksjon 41

42 Merkenivå for spesifikk varmetapstall iht STF50 F05117 Kontorbygg: Merke A: H < 0,56 W/m²K Merke B: H = 0,57 0,82 W/m²K Merke C: H = 0,83 1,05 W/m²K Merke D: H = 1,06 1,4 W/m²K Osv 42

43 Merkenivå for vektet tilført energi iht STF50 F05117 Kontorbygg: Merke A: < 83 kwh/m² Merke B: kwh/m² Merke C: kwh/m² Merke D: kWh/m² Osv 43

44 MCs kravspesifikasjon => byggeiers krav Også byggeier valgte et klasse B bygg Vektet tilført energi: Maks 124 kwh/m² år Spes. varmetapstall: Maks 0,82 W/m² K Det siste var vanskeligst! Vindusarealet ble redusert flere ganger Først 70 cm ned fra himling (underkant gulv) Deretter ca 50 cm brystning ikke alle steder Arkitekten : Det blir bra med lys i bygget! 44

45 MCs kontorbygg. Fasadearealer. Fra arkitekt! Vegg - Tegl m/ red. Iso. mot betong Platekledd vegg med red. Iso mot betong Del Del Del Del Del Del Del Glass Del Glass Del Del Glass Del Glass Del SUM Nord Syd Øst Vest Totalt fasadeareal Fasadesystem 2-lags Fasadesystem 3-lags Brystning i fasadesystem Vinduer 2-lags Vinduer 3-lags Totalt Glass Dører / porter Totalt dører / vinduer Skjørt i fasadesystem Vegg m/ red. iso på sider av fas.sys. Vegg - Plater Vegg - Tegl Totalt vegg 45

46 MCs kontorbygg. Årlig energibehov, før og etter tiltak Kontorbygget: Før tiltak Etter tiltak Romoppvarming 47 kwh/m² 14 kwh/m² Varmebatterier 75 kwh/m² 30 kwh/m² Vannoppvarming 10 kwh/m² 8 kwh/m² Vifter og pumper 54 kwh/m² 20 kwh/m² Belysning 51 kwh/m² 16 kwh/m² Teknisk utstyr 42 kwh/m² 37 kwh/m² Kjølebatterier 55 kwh/m² 29 kwh/m² Sum energiforbruk 334 kwh/m² 153 kwh/m² 46

47 FORBRUKSREGNSKAP - VEDLEGG TIL ENØKRAPPORT Drammensvn 155 c Kode Beskrivelse OppvarmingVentilasjonVarmtvannVifter/pumper Belysning Diverse Kjøling Sum Brutto før enøk (inkl. oppgraderte luftmengder etc.) Årsvikningsgrad for energibærere 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Netto energiforbruk før enøk Generelle tiltak (EOS og DV) Energioppfølging (EOS) DV-instruks Brukerinformasjon Redusert netto energiforbruk: Bygningsmessige tiltak Ekstra isolering yttervegg/tak + randsone Vinduer/dører forbedring U-verdi Redusert vindusareal Redusert infiltrasjon ved tetting Redusert netto energiforbruk: Tiltak på sanitæranleg Isolere rør, vannbesparende armatur Redusert netto energiforbruk: Tiltak på luftbehandlingsanlegget Behovsstyring ventilasjonsanlegg Forbedret varmegjenvinning Redusert netto energiforbruk: Tiltak på el.anlegg Styring av lys i garasje 0 0 Styring av lys i kontorer Redusert netto energiforbruk: Tiltak på automatikkanlegget 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 SD-anlegg - utvidelse Redusert netto energiforbruk: Redusert netto energiforbruk: Øvrige tiltak 0 Utvendig solskjerming Netto energiforbruk etter enøk Årsvikningsgrad for energibærere etter enøk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Brutto energiforbruk etter enøk Spes. energiforbruk før enøk: Oppvarmet areal: m2 Spes. energiforbruk etter enøk: Areal m/vannbåren oppv: m2 Kommentarer: Vannbåren varme: kwh 33,8 % Øvrig: kwh 66,2 % Utendørs forbruk på ca kwh er ikke inkl 47 Sum tiltak, kwh: Reduksjon kwh/m²

48 Nr. MCs nye kontorbygg lønnsomhetsberegning av tiltak Tiltaksbeskrivelse Årlig besparelse [kr/år] Brutto investering [kr] Nåverdi Enøktilskudd [kr] Nåverdikvotient [kr/kr] Inntj.tid [kr] [år] 1 Energioppfølging (EOS) ,2 0,7 1 Brukerinformasjon ,0 2 Drift- og vedlikeholdsinstruks ,6 2,2 3 Ekstra isolering yttervegg ,9 uendelig 4 Redusert vindusareal ,7 uendelig 5 Redusert infiltrasjon v/ tetting ,6 7,4 6 Vindu/dører/porter - forbedring ,0 8,5 7 Isolasjon av randsone gulv ,9 uendelig 8 Isolering yttertak ,9 uendelig 9 Vannsparende armatur ,2 1,1 10 Behovsstyring (frekvensst. etc) ,4 3,4 11 Forbedret varmegj i vent. anlegg ,2 1,2 12 Automatisk styring av lys ,2 13,2 13 Sentr. driftskontr. (SD-anlegg) ,3 0,8 14 Utvendig solskjerming/redusert kjøling ,2 20,9 Sum

49 MCs kontorbygg Energitiltak TEK 2007 MC-bygget Glass: maks 20 % - 22,1 % Yttervegg: 0,18 W/m²K - 0,17 0,18 (noe 0,23 og 0,33) Tak: 0,13 W/m²K - 0,14 Golv: 0,13 W/m²K - 0,20 Vinduer: 1,2 W/m²K - 1,1 1,2 (noe 1,33) Tetthet: 1,5 oms/h - => 1,0 oms/h ved 50 Pa Varmegj.vinner: 70 % - 79 % (80 og 55 %) SFP-faktor: 2,0-2,3 (lavere ved snittluftmngd) 49

50 Vektet primærenergi Drammenvn 155 c. Beregning av energibudsjett. Netto energibehov og vektet primærenergi Areal m² Elektrisk Vannbåren Total Total vektet * kwh kwh/m² kwh kwh/m² kwh kwh/m² kwh kwh/m² Oppvarming Ventilasjon Tappevann Vifter/pumper Belysning Utstyr Kjøling Sum * Vektet energibehov ut fra systemvirkningsgrad på 88 % og vektingsfaktor 0,55 for fjernvarme 50

51 Multiconsults kontorbygg, Drammensvn 155 c, Oslo Eksempel på energisertifikat Energisertifikat for kontorbygg Svært energieffektivt A B C C D E Lite energieffektivt Varmetapstall i forhold til krav i TEK '07 F G Beregnet netto energibehov Beregnet vektet levert energibehov Beregnet netto energibehov, kwh/m² år % av TEK '07 Beregnet levert energibehov, kwh/m² år Målt energiforbruk, kwh/m² år B 129 Beregnet vektet levert energibehov, kwh/m² år Primærenergibruk, kwh/m² år CO 2 -utslipp kg/m² år B Bygningens oppvarmede areal, m² Kort om brukeradferd som kan ha betydning for energibruken Bygget tas i bruk i mars Dersom målt energiforbruk vil vise høyere verdi etter at bygget er tatt i bruk, skyldes det sannsynligvis et annet bruksmønster enn forutsatt i beregningene. Lengre driftstid for tekniske anlegg påvirker i stor grad medgått energiforbruk. Bygget skal følges opp med ukentlig energioppfølging. Administrative data: Adresse: Drammensveien 155 c, Oslo Bygningstype/byggeår: Kontorbygg, 2008 Dato for utstedelse av sertifikatet: Energikonsulent: Erling Weydahl, MULTICONSULT AS Anmerkning: Kontorbygget er på m² oppvarmet areal og varmes opp med fjernvarme fra Viken Fjernvarme basert på ca 60 % fornybar energi. 51

52 MCs kontorbygg Energisertifikat Varmetapstall i forhold til krav i TEK '07 Beregnet netto energibehov, kwh/m² år % av TEK '07 Beregnet levert energibehov, kwh/m² år 129 Målt energiforbruk, kwh/m² år Beregnet vektet levert energibehov, kwh/m² år Primærenergibruk, kwh/m² år CO 2 -utslipp kg/m² år Bygningens oppvarmede areal, m²

53 Drammensveien 155 c. Areal m² Ved ferdigstillelse Tiltak Merkost. per m² BRA inkl mva EOS og DV-instruks kr 14,- Ekstra isolering yttervegg/tak kr 107,- / 18,- Redusert vindusareal kr 91,- Redusert infiltrasjon v/ tetting kr 52,- Forbedret U-verdi vinduer kr 91,- Behovsstyring ventilasjon kr 102,- Forbedret varmegjenvinning kr 21,- Behovsstyring av belysning kr 225,- Solskjerming / redusert kjøling kr 177,- Sum inkl div andre kr 929,- Tilleggene gjelder en totalentreprise! 53

54 Drammensveien 155 c. Tilskudd fra Enova på søknadsstadiet Tilskudd Kr ,- inkl. evt. avgifter Energireduksjon kwh Kr 0,50 per lovet kwh 54

55 RIFs veiledning: Bygningsfysikk i byggeprosjekter Ansvarsforhold: Hovedansvar og Medansvar/kontroll Oppgave RIByfys ARK RIB RIV RIE Definere arealer H Definere inneklimasoner M M H Definere klimaskiller/ -skall M M H Materialvalg: Egnethet osv H M M Dagslysvurderinger M H M Vindusareal M H M Varmeisolering H M Kuldeboer H M U-verdiberegning H M Areal- og varmetapsberegning H M Energiberegning M M H M Sol-/skyggeforhold, solskjerming M H M M Tetthet- og fuktsikring H M M M 55

56 56 Drammensveien 155 c. Bygningsfysikk

57 Drammensveien 155 c. Bygningsfysikk F i g. 1 V i n d u s i n n s e t t i n g ( B y g g d e t a l j b l a d f r a S i n t e f B y g g f o r s k ) 57

58 Riktig rekkefølge i planlegging av bygg 58

59 Kyo t o p yr a mid e n f o r e n e r g ir ik t ig p l a n l e g g in g 1. nivå : Hvilke energibærere er tilgjengelige i regionen? Finnes det fjernvarmeanlegg i rimelig nærhet? Foreligger det planer for fjernvarme på kort eller lang sikt? Er det tilgang på spillvarme fra industri? Metangass fra fylling? 2. nivå: Hvilke funksjoner skal inn i bygget på kort og lang sikt? Hvilke helhetsløsninger tegner seg som de mest nærliggende? Kan varme- og ventilasjonsfunksjonene integreres? 3. nivå: Velge energinivå. Velge energiløsninger i samspill med øvrige klimainstallasjoner. 4. nivå: Byggdesign på basis av forundersøkelsene i de lavere nivåene. Er energifleksibilitet oppnådd? Design Energiløsninger Systemløsninger Lokale energiressurser /

60 TAKK for oppmerksomheten 60

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg EU- energidirektivet setter spor i norske bygg Hvilke tiltak må gjøres og hva koster det? Ny TEKN2007- energikravene er gjeldene fra 01.08.2009. Mange medlemmer har allerede startet. Hva krever det og

Detaljer

Medlemsmøte Grønn Byggallianse

Medlemsmøte Grønn Byggallianse MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Medlemsmøte Grønn Byggallianse Nye energikrav til bygninger Løsninger og kostnader for nybygg Og litt mer! Rådg. ing.

Detaljer

EGENES PARK: ENERGILØSNINGER

EGENES PARK: ENERGILØSNINGER EGENES PARK: ENERGILØSNINGER 14.11.2008 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Energikrav i Norwegian Wood Krav til boligbygg for å få økonomisk støtte fra Norwegian Wood: 65 kwh/m²

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF Byggmakker Fagdag Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak Erling Weydahl Rådg. ing. MRIF Innhold Innledning Bygningsenergidirektivet med ny Teknisk Forskrift Rammen rundt energimerkeordningen

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere?

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Erling Weydahl, Multiconsult AS Hva skal jeg snakke om? Det nye innholdet i Byggesaksforskriften som omtaler

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen 5. Oktober 2007 Leif Amdahl Generalsekretær Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

Tiltak for bedre energieffektivitet

Tiltak for bedre energieffektivitet Tiltak for bedre energieffektivitet Prioritering av tiltak og tiltakslister som beslutningsgrunnlag 7. januar 2008 Magnus Killingland, Siv.Ing. Energi- og Prosessteknikk Mål og innhold Tiltaksliste som

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø 21.09.2011 EUs bygningsenergidirektiv

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 1 Innhold i foredraget Innledning helhetlige vurderinger passiv energidesign

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

Enovas kundesamling i Sandnes Fra energimål til dokumentert B-bygg hos Entra.

Enovas kundesamling i Sandnes Fra energimål til dokumentert B-bygg hos Entra. Enovas kundesamling i Sandnes 11.06.14 Fra energimål til dokumentert B-bygg hos Entra. OD og Ptilsnye lokaler i Stavanger sett med energirådgiverens øyne Senior energirådgiver Erling Weydahl 2 Men det

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Riska Boas tilbygg OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217010 RIEn RAP 01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER De nye energikravene NAL, 5. oktober i Stavanger Forskningsleder, PhD Marit Thyholt 1 Plan- og bygningslov Tekniske forskrifter 1997 Endringer ved forskrift 26. januar 2007

Detaljer

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING 19.11.14 Energitiltak Kontroll og dokumentasjon av bygningers

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer

Tiltak i nye og eksisterende bygg

Tiltak i nye og eksisterende bygg Framtidens byer - første administrative samling Nydalen 21. - 22. august 2008 Verksted 2: Bygg og energi Tiltak i nye og eksisterende bygg Sylvia Skar, Norconsult 1 29.08.2008 Energifakta Den samlede energibruken

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav - energitiltak og energirammer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse

Detaljer

Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger

Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger Inger Andresen, sjefsforsker SINTEF Byggforsk Byggesaksdagene, StoreCell 24.04.2014 1 Dramaturgi Introduksjon av aktører Forskjeller mellom

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

Norske energikrav i lov, forskrift og standard. FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Norske energikrav i lov, forskrift og standard. FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norske energikrav i lov, forskrift og standard FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norske energikrav Nye energikrav i teknisk forskrift Skjerpede krav til netto energibehov i bygg

Detaljer

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Energidagen 2017, Trondheim Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Anne Kristine Amble, energirådgiver, COWI 1 8 MARS 2017 NYE ENERGIKRAV Tjenester Helhetlig rådgivning AREALPLANLEGGING OG SAMFUNNSØKONOMI KART

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Energieffektivitet og energiforsyning STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010 Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat PBL PLAN (MD) BYGNING (KRD) SAK TEK SEKTOR ANSVAR Byggsektoren står for 40% av energibruken i samfunnet og bør

Detaljer

Passivhusstandarden NS 3701

Passivhusstandarden NS 3701 Thor E. Lexow, 11. september 2012 Passivhusstandarden NS 3701 - INNHOLDET I STANDARDEN - HVORDAN DEN SKILLER SEG FRA TEK10 - HVORDAN SKAL STANDARDEN BRUKES Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Omfatter

Detaljer

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS Horten VGS Norges første BREEAM OUTSTANDING SKOLEBYGG Et forbildeprosjekt innen energiytelse: PLUSSHUS Energikonsept - Bygningsdesign

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv. TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009. Krav og muligheter i regelverket

Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv. TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009. Krav og muligheter i regelverket Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009 Krav og muligheter i regelverket Forskningsleder Marit Thyholt SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer