ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG"

Transkript

1 ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG EN AMBISIØS OG REALISTISK PLAN MOT 2040 AUGUST 2010

2 Forsidefoto: Løvåshagen (ByBo AS). Leilighetsprosjekt i Bergen med passivhusstandard. 28 leiligheter på totalt 2240 m² BRA. Ferdigstilt 2008.

3 ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG EN AMBISIØS OG REALISTISK PLAN MOT 2040 Denne rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet, og inneholder forslag til konkrete virkemiddelpakker for energieffektivisering av drift av bygg.

4 Sekretariat: Statens bygningstekniske etat Trykk- og innbinding: Møklegaards Trykkeri, 1601 Fredrikstad Publikasjonen er trykket på 100 % resirkulert papir. Møklegaards Trykkeri AS har lisens som svanemerket trykkeri, og oppfyller Nordisk Miljømerkings krav til valg av blant annet papir, kjemikalier, løsningsmidler og fargestoffer. I tillegg må det dokumenteres redusert avfallsproduksjon og reduserte utslipp.

5 Innholdsfortegnelse 1. Forord Sammendrag Innledning Mandat Gruppenstolkningogavgrensningavoppgaven Visjonogmål VisjonometenergieffektivtNorge Målforenergieffektivisering Muligheterogutfordringer Næringsgevinstervedenergieffektivisering Utfordringer Innspilltilhandlingsplan Struktureringavhandlingsplanen Overordendegrep Eksisterendebebyggelse Nyebygg Offentligebygg FoUogkompetanse Økonomiskebetraktninger Privatøkonomi Behovforøkonomiskstøtte Samfunnsøkonomiskebetraktninger Perspektivermot VedleggA.Gruppensmandat...61 VedleggB.Energipotensial,merkostnaderogforslagtiltilskuddsnivåer...62 VedleggC.Bygningsenergidirektivet...71 VedleggD.Alternativeøkonomiskevirkemidler...72 VedleggE.Informasjonstiltaktilpassetulikemålgrupper...75 VedleggF.Kunnskapsbehovforåinnførepassivhusog«nestennullenergibygg»som standard Sluttrapport Side 5

6 1. Forord Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete, oppnevnte den , en arbeidsgruppe som skulle gi innspill til en handlingsplanforenergieffektivebygginnen 1. juli Overlevering ble senere utsatt til23.august2010. Arbeidsgruppenharbeståttav: EliArnstadleder ThorOlafAskjer,ForeningenNæringseiendom RannveigLandet,ByggenæringensLandsforening TuridHelle,ENOVA ToreStrandskog,NorskTeknologi OddKarlSteinsvik,egenarkitektpraksis MagnusHelland,ByBoAS DagArneHøystad,NorgesNaturvernforbund IdaBryn,Erichsen&HorgenAS TorHelgeDokka,SINTEFByggforsk BritToveWelde,Husbanken BritaDagestad,Statensbygningstekniskeetat IngerGretheEngland,Klimaogforurensningsdirektoratet GuroHauge,Lavenergiprogrammet ToreHaugen,NTNU RuneTvedt,Kommunenesarbeidsgiveroginteresseorganisasjon Sekretariat:Statensbygningstekniskeetat MortenLie,direktørStatensbygningstekniskeetat KatharinaBramslev,innleidkonsulent Observatører: PerNygaard,Kommunalogregionaldepartementet ArnhildWartiainen,Oljeogenergidepartementet(framtiljuni2010) PeterFøllesdalBrown,Oljeogenergidepartementet(frajuni2010) KristianDøvik,Miljøverndepartementet(framtilmai2010) Side 6 Sluttrapport

7 Gruppen har hatt åtte fellesmøter i perio den, hvorav to 2dagsmøter. Det har også vært stor aktivitet med gruppemøter og utveksling pr. epost mellom fellesmøtene. Oppgaven har vært utfordrende og tiden knapp.resultateterenrapportsomikkepå noen måte er uttømmende for dette store og viktige temaet. Rapporten er et innspill fra sentrale aktører i byggenæring, FoU miljøer og forvaltning til departementet, i detsviderearbeidmotenendelighandlings planforenergieffektivitetibyggsektoren EliArnstad leder Sluttrapport Side 7

8 2. Sammendrag Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket, og det er derfor bred politisk og faglig enighet om at energieffektivi sering må prioriteres. Energieffektivisering i bygg bidrar til å erstatte forurensende energikilder i andre sektorerogredusererbehovetfornykraftproduksjon.denmest miljøvennligeenergienerdenmanslipperåprodusere.enbetydeligandelavtiltakene vildessutenværebådesamfunnsøkonomiskogbedriftsøkonomisklønnsomme. Erfaringerviserimidlertidatdetofteerlang veifraordtilhandling. Energieffektiviseringavbyggerdesenereår blitt stadig viktigere i Norge. Det bidrar ikke baretilåmøteeuropeiskeogøvrigeinterna sjonaleforpliktelser,menogsåtilåbyggenye ogfremtidsrettedemarkederinnenforbygge næringen.tydeligeresatsningpåenergieffek tiviseringavbygginnebærerstadigstrengere krav,ogdeterderforviktigåværeiforkant for å høste erfaringer og legge til rette for trygge,robusteløsninger. Arbeidsgruppenmenerdeteravgjørendeat regjeringen fastsetter konkrete mål for energieffektivisering i bygg. Dagens energi bruktildriftavbygger80twhpr.år.grup penmenerdeterrealistiskåredusereener gibrukentildriftavbyggmednetto10twh pr.årinnen2020,dvs.fra80twhpr.årtil 70TWhpr.år.Daerdettatthensynbådetil antattbyggeogriverate.innen2040mener gruppen det er mulig å halvere dagens energibruktildriftavbyggtilnetto40twh pr.år.avbesparelsenpånetto10twhpr. årinnen2020,måhoveddelenhentesiek sisterendebygningsmasse,ogenergieffekti viseringvedrehabiliteringoggjennomføring avenøktiltak 1 erderforavgjørendeforånå måleti2020. Fram mot 2040 vil effekten av energinivå i nybyggslåkraftigereut.meddagensbygge og riverate, vil 37 % av bygningsmassen i 2040værebyggetiperioden Jo mer ambisiøse energieffektiviseringstilta keneblirinybygg,jolettereblirdetånåde langsiktigeenergimålene.realismenienårlig halveringavenergibruktilbygginnen2040er imidlertidvanskeligåvurdere,daviikkevet hvilkenteknologisomertilgjengeligoghvilke rammebetingelsersomvilgjelde. Forånåmålenevildetkrevesetkraftigna sjonalt løft både med forskriftsendringer, økonomiskestøtteordninger,kompetansehe ving og adferdsendringer. Arbeidsgruppen mener blant annet det er nødvendig med sterke økonomiske incentiver på 1,42 milli arder kroner pr. år i tilskudd. Også andre foreslåttetiltakvilinnebærekostnader.tilta kene forventes imidlertid å utløse et nytt marked på ca. 80 milliarder kroner, som vil kunnegenerereenmomsinntekttilstatenpå ca. 15 milliarder kroner fra Med enestimertomsetningpr.årsverkpå1milli onkroner,vildenøkteomsetningenkunnegi grunnlagforca.80000nyeårsverkibyggog anleggssektoren. Irapportenerdetforeslåttvirkemiddelpakker bådefornybyggogeksisterendebygg.grup penharvidereforeslåttsærskiltevirkemidler foratoffentligebyggherrerogbyggeiereskal gå foran og vise vei. Virkemidlene må sees i sammenheng for å få utløst potensialet. Gruppenhariførsterekkevalgtåtautgangs punktieksisterendevirkemiddelapparat. Arbeidsgruppen fremhever seks områder somstårheltsentraltiarbeidetmedenergi effektiviseringavbygg. 1 Enøkerenforkortelseforenergiøkonomi sering.uttrykketbrukesomenergireduserende enkelttiltak. Side 8 Sluttrapport

9 Sekshovedgrepforenergieffektivisering 1. Utviklingavtryggeogrobuste løsninger Foråsikrekvalitetpåutførelsenavenergitil takibygg,erdetviktigatdetutviklestrygge ogrobusteløsninger.flereavdisseløsninge ne kan utvikles med dagens kunnskap, men detmåfortløpendeforskesforåutviklenye løsninger. 2. Tilskuddsordningforeksiste rendebygningsmasse Detstørstepotensialetforenergieffektivise ringfinnesideneksisterendebygningsmas sen. Det viktigste virkemidlet som arbeids gruppenforeslårforåutløsedettepotensia let, er å opprette en økonomisk tilskudd sordningsomrettersegmoteiereaveksis terende bygg, både bolig og næringsbygg. Ordningen må være enkel, forutsigbar og baseresegpåentydigekriterier.støtteord ningenmåimidlertidkombineresmedandre virkemidler som energimerkeordningen og tilbudomveiledenderådgivningforågibest muligeffektimarkedet.boligerutgjør67% 2 av eksisterende bygningsmasse og den største utfordringen er få utløst tiltak i bo ligmarkedet.hererdetbehovforgodefor bildeprosjektertilinspirasjonoglæring. 3. Strengenybyggkrav EU har i bygningsenergidirektivet fastsatt et mål om at nybygg skal være «nesten null energibygg» i For å kunne oppfylle detteogfordinybyggogsåerenviktigdriv kraft for det som skjer i eksisterende byg ningsmasse, foreslår gruppa strenge energi krav til nybygg. Strenge nybyggkravvilbidra til å modne markedet og utvikle løsninger. Arbeidsgruppa er enig om å foreslå krav til nesten nullenerginivå for nybygg i Ar beidsgruppa, med unntak av BNL, ønsker ogsåatdetinnføresenergikravtilnybyggpå passivhusnivå 3 fra Passivhusnivå vil si et behov for levert energi på 7080 kwh/år, slik de beste boliger og yrkesbygg alleredebyggesidag.forågjørealleistand tilåbyggeslik,erdetnødvendigåfremskaffe og dokumentere et stort omfang av eksem pelbygg,slikatmankanhøsteerfaringerog spredenneinnenforskriftentrerikraft.ien overgangsfasebørdetderforgissærskiltetil skuddtilnybyggsomharenstandardsomer betydeligbedreenngjeldendeforskriftskrav. 4. Nasjonaltmåleverktøyforåføl geutviklingienergibruk Det er behov for bedre statistikk og et na sjonalt måleverktøy som gjør det mulig å følge utviklingen av energibruk til drift av bygg og effekten av igangsatte virkemidler forenergieffektivitet. 5. Systematisketterogvidere utdanningogkompetanse Enstorutfordringliggeriåfåetterutdannet de som jobber i byggenæringen i dag og sikre at alle har tilstrekkelig kompe tanseomenergieffektiveløsninger.detfore slås derfor å etablere systematisk etter og videreutdanning i byggenæringen og å stille lovkrav om minimumskompetanse til alle foretaksomfåretablereseginæringen.økt kompetanseeravgjørendeforånåmålene. 6. Samordningavvirkemiddel apparatet Deteretsterktbehovforsamordningmel lom byggteknisk forskrift (TEK),energi merkeordningen (EMS) og passivhussats ningen til Enova og Husbanken. Dette gjel derbådekravtildokumentasjon,målepunkt for ordningene/virkemidlene og krav til kompetanse. En slik samordning av virke middelapparatet vil gjøre det lettere for markedetåforholdesegtildenyeramme betingelseneframyndighetene. 2 Sefigur7(tallfraSSBogPrognosesenteret) 3 Passivhusnivåerhermentåuttrykkeetener ginivåsomkanoppnåspåulikemåteroggjen nomulikebygningskonsepter.deterdogviktigå ikkebarehafokuspåberegnetforbruk,men ogsåbrukeradferd,tekniskutstyr,energiledelse mvsomslårutpåbyggetsvirkeligeenergibruk Sluttrapport Side 9

10 Oversiktoverforeslåttevirkemidler Overordnedegrep 1. Forutsigbaremålogrammebetingelserframyndighetene 2. Harmoniseringavenergimerkeordning,forskriftskrav,tilskuddsordningerogpassivhusstandarder 3. Nasjonaltmåleinstrumentforenergieffektivisering Eksisterendebygg Regulatoriskevirkemidler 4. Forskriftskravvedrehabilitering i. Kravomlavenerginivåi2015vedtotalrehabilitering 4 Kravompassivhusnivåi2020vedtotalrehabilitering ii. Kravombrukavenergieffektivekomponenterogbygningsdelervedalletiltakfra2015 iii. Kravtilkompetansehosbyggforetakgenereltogtilenergieffektiviseringskompetanse spesielt iv. Kravtilindividuellenergimålingogavregningavenkeltleiligheterogleietagerefra Kravomåoppginødvendigekostnaderforenergieffektiviseringtilnærmeredefinertenerginivå vedeiendomssalg 5 6. Kravomåoppginødvendigekostnaderforenergieffektiviseringiårsberetningenforregn skapspliktigevirksomheter 7. Huseiergisretttilåendreløpendeleiekontrakteridetilfellerdetgjøresinvesteringersom førertilbedretenergistandardforbygget Økonomiskvirkemiddel 8. Etablereforutsigbaretilskuddsordningertilenergieffektivrehabiliteringogenøk Nybygg Regulatoriskevirkemidler 9. Forskriftskravtilnybygg i. Kravompassivhusnivåi2015 kravom«nestennullenergibygg»medtilnærmet100%fornybarvarmeforsyningi2020 ii. Kravtildokumentasjonavtotalemiljøbelastninger iii. Øktfokuspåarealeffektivitetiforskriften2015 iv. Kravtilindividuellenergimålingogavregningavenkeltleiligheterogleietagerefra Leggetilretteforenkleprosesserforfritakfratilknytningsplikttilfjernvarmeforenergieffek tivebygg 11. Kommuneroppfordresiplansammenheng,tilåpremiereutbyggeresomvilbyggemedenergi standardennforskriftskravene Økonomiskvirkemiddel 12. Etableringavforutsigbaretilskuddsordningertilenergieffektivenybygg 4 Medtotalrehabiliteringmenesderrehabiliteringenkostermerenn25%avbyggetsverdi(eks.tomt) og/ellerder25%avbygningskroppengjennomgårfullrehabilitering. 5 Gjelderaksjeselskaper,kommuner,fylkeskommunerogstat ikkehusholdninger. Side 10 Sluttrapport

11 Offentligebygg Regulatoriskevirkemidler 13. Detoffentligemåtilfredsstilleforskriftskravførprivate i. Totalrehabilitering Kravomlavenerginivåi2014 Kravompassivhusnivåi2018 ii. Nybygg Kravompassivhusnivåi2014 Kravom«nestennullenergibygg»medtilnærmet100%fornybarvarmeforsyningi2018 iii. Kravomatbyggsomstatligevirksomheterleierpådetprivatemarkedetskaltilfredsstille lavenerginivåinnen2014ogpassivhusnivåinnen2018 iv. Kravomatstatogkommunelevereretgittantallforbildeprosjekteriperioden Konkretiseringogskjerpetkontrollavkravilovomoffentligeanskaffelser Kravommiljøledelseialleoffentligevirksomheter Økonomiskvirkemiddel 16. Rentefrielåntiloffentligsektorslikatdeharmulighettilåinvestereidetsomkrevesforå gåforanrestenavmarkedet 17. Øktbrukavoffentligeforskningsogutviklingskontrakter(OFU) 18. Balanseføringavkostnadforådekkegapmellomreeltenerginivåogpassivhusnivåioffentlige regnskap KompetanseogFoU 19. Etableringavbedredatagrunnlag,utviklingavanalysemodellerogprosjekteringsgrunnlag 20. Kartleggingavbarriererogprosesserforimplementeringavnyebyggeforskrifter,nyebygge metoderogøktetterspørseletterenergieffektivebygg 21. Utviklingavtryggeogrobusteløsningerforenergitiltakforboligerognæringsbygg 22. Utviklingavtiltakspakkeforgrunnutdanning(yrkesfag,ingeniørogarkitektfag)medfokus påenergieffektivisering 23. Utviklingavtiltakspakkeforetterutdanningforutførendeogprosjekterendeoghevingav kommunenestilsynskompetanse 24. Informasjonstiltakrettetmothelesamfunnetomhvorforenergieffektiviseringerviktig, hvilketiltaksomkangjennomføresoghvilkebesparelsersomkanoppnås Sluttrapport Side 11

12 3. Innledning 3.1. Mandat Arbeidsgruppen er bedt om å gi innspill til en handlingsplan for energi effektiviseringiboligogbyggsektoren.gruppenerbedtomåleggefram forslagtilmålognødvendigevirkemidlerforånåmålene,bådefornyeog eksisterendebygg.fullstendigmandatfinnesivedlegga. Fokuspådriftav bygg 3.2. Gruppenstolkningogavgrensningavoppgaven Gruppenharprimærtvurderttiltaksomredusererbehovetforlevertenergi tildriftavbygget,ellertiletavgrensetutbyggingsområde.itilleggtiltiltakpå bygningskroppoginstallasjoner,erdetogsåvurdertlokaleenergiforsynings løsninger som f.eks. solfangere og varmepumpeløsninger som reduserer levertenergitiletbyggelleretavgrensetutbyggingsområde. Deterisparepotensialetikketatthensyntilenergitilproduksjonavmate rialerogbyggeprosess,mendeterforeslåttåkrevemiljødokumentasjon basertpålivsløpsanalyserforbygningsdeleroghelebygg. Energieffektivitet ettavflere virkemidlerfor enmiljøvennlig byggsektor Deterdenfak tiskeenergibru kensomteller Vedutformingavendeligregelverkogvedvalgavkonkretetekniskeløs ninger,erdetviktigåseenergieffektiviseringisammenhengmedvernein teresser og inneklima og andre miljøutfordringer som f.eks. bruken av helseogmiljøfarligestoffer,selvomdetikkeerfokusertpåher. Mange virkemidler foreslått i denne rapporten, som f.eks. byggteknisk forskriftogtilskuddsordninger,refererertiletteoretiskberegnetenergi bruk i henhold til gitte standarder. Av mange grunner vil det ofte være forskjell på et byggs virkelig energibruk og det teoretisk beregnede, se ogsåkap.4.2.2ogvedleggb.deterbehovforetstørrefokuspådenne differansenogdeterbehovforogsååiverksettevirkemidlersomfanger oppdenfaktiskeenergibruken. Figur 1. Eksempel på fordeling av energibruk i et typisk kontorbygg og bolig, med henholdsvis dagens forskriftskrav(tek10) og passivhusstandard. Energibruk for ulike energiposter er angitt som netto energibehov, dvs. uten å ta hensyn til virkningsgrader for energiforsyningen til bygget, noe som gjør at tallene ikke direkte kan sammenlignes med tall i fig.3 og fig.4 og vedlegg B som er basert på beregnet levert energi. Side 12 Sluttrapport

13 Foryrkesbyggutgjørenergibruktilventilasjon,kjøling,belysningogtekniske anleggenstørreandelavtotalenergibrukennforboliger.virkemidlersom kanpåvirkeenreduksjonavdisseenergiposteneerviktige,selvomdisseikke reguleresgjennomforskriftilikestorgradsomkvalitetpåbygningskroppen. FNKlimapanel: Detstørstepo tensialetfor kostnads effektivekutt finnerviibyg ningssektoren, vedåutnytte mulighetenefor energieffek tivisering. Hauptschule Klaus.Passivhus skoleiøsterrike Gruppen er bedt om å vurdere bedriftsøkonomisk og samfunnsmessig lønnsomhetavenergieffektiviseringstiltak.deterkomplisertåvurderesam funnsmessiglønnsomhetavenergieffektivisering,dagrunnlagetforvurde ringeneikkeerentydige.prissettingavenergieffektiviseringienklimagass konteksteromdiskutertogutenforgruppensmandat.gruppenharanslått merkostnader for de energieffektiviseringstiltak som er nødvendig for å oppnåforeslåtteenergimål.samfunnsmessigkostnaderoggevinstererogså grovtvurdertivedleggb Sluttrapport Side 13

14 4. Visjonogmål 4.1. VisjonometenergieffektivtNorge Menneskene står overfor store utfordringer på energi og klimaområdet. Driftavbyggbidrartilca.40%avdensamledeenergibrukenisåvelNorge somirestenaveuropa.bygningererderforetviktigfokusområdeihåndte ringenavenergiogklimautfordringene. Hvorforenergi effektivisere? Energieffektiviseringavbyggerviktigognødvendigfordi: detvilbidratilreduserteklimagassutslipp detviløkeforsyningssikkerhetenavenergiinorge detvilbidratiloppfyllelseavinternasjonaleforpliktelser,samtim plementeringavbygningsenergidirektivetogfornybardirektivet Enbetydeligandelavtiltakenevildessutenværebådesamfunnsøkonomisk ogprivatøkonomisklønnsomme. EnkWhsparter bedreennen kwhprodusert Somvistiflereinternasjonalestudiererenergieffektiviseringdetenkleste og billigste klimatiltaket. Den mest miljøvennlige energien er den man slipperåprodusere Målforenergieffektivisering Enreduksjonpå 10og40TWh/år tilsvarerenre duksjonpåhen holdsvis12,5% og50%iforhold tildagensenergi bruk Mål Iarbeidetmedhandlingsplanenhararbeidsgruppenvalgtåtautgangspunkti energisparepotensialpåsammenivåsomberegnetavlavenergiutvalget.det er i vedlegg B til rapporten også gjort egne beregninger av energispare potensial,mendetpoengteresatdeterbehovforengrundigereogmerde taljertpotensialstudieenndetsomergjortiforeliggendeutredninger.med bakgrunnidepotensialberegningersomforeliggerogønskeomenco 2 fri byggsektor,erdetvalgtåarbeidemotfølgendemål: Mål2020: reduserelevertenergitildriftavbyggmed10twh/åriforholdtil dagensnivåpå80twh/år Mål2040: reduserelevertenergitildriftavbyggmed40twh/åriforholdtil dagensnivåpå80twh/år Side 14 Sluttrapport

15 10TWhspart tilsvarer: energienfra 1560moderne vindturbiner,dvs. entidoblingav dagensvindmøl lepark,eller 15«Altakraft verk»,eller littmerenn energibrukentil Oslosbefolkning Målenetarhensyntilantattbyggeogriverate,somvilgienarealveksti bygningsmassenframtil2040,vistifigur2. Figur 2. Arealframskrivning mot 2020 og 2040 (beregninger er vist i vedlegg B). Her er det tatt hensyn til antatt riverate. Utfradagensnybyggogrivingsrate,vilenbesparelsepåminst8TWh/årav måletpå10twh/åri2020,måttehentesieksisterendebygningsmasse,da dettarendelårførnybyggutgjørnoevolumavbygningsmassen Sluttrapport Side 15

16 EUdirektivmed høyeambisjoner Hvaer«nesten nullenergibygg»? EUsnyligrevidertebygningsenergidirektivfastslårat: allenyebyggskalvære«nestennullenergibygg»i2020 alleoffentligenyebyggskalvære«nestennullenergibygg»i Begrepet«nestennullenergibygg» bruktibygningsenergidirektivet erikke tallfestet.deteropptildeenkeltelandåkommemedendefinisjonogdeter behovforennorskoffisielldefinisjon.ipotensialberegningeneidennerap porten,er«nestennullenergibygg»tolkettilåtilsvareetbyggpåpassivhusni vå,dvs.etenerginivåpå7080kwh/m²årilevertenergi,dertilnærmet100% avvarmebehoveterdekketavvarmepumper,solfangereoglignende. Bygningsenergidirektivet vil være premissgivende for Norges politikk på området og arbeidsgruppen har sett på dette direktivet som en viktig premissforinnspilltilhandlingsplaneniforholdtilnybyggkrav. Målenesomerskisserterambisiøseogvilkreveetstortløftihelesam funnet.barriererpåveienerbehandletietegetkapittel.rapporteninne holder virkemidler som gruppen mener vil være nødvendige for å over kommedissebarriereneogoppnåmålet. Energieffektivise ringgirogså økonomiske gevinster Selvommålenekreverkraftigevirkemidler,f.eks.behovforstoreøkono miske tilskudd, vil satsningen gi store bedriftsøkonomiske og samfunns økonomiskegevinster.deterberegnetatmerkostnaderknyttettilenergi tiltakvilkunneutløseetnyttmarkedpåca.80milliarderkroneriperioden Enøktomsetningpå80milliardervilkunneføretilenmoms inntekttilstatenpå15milliarderkroner.tilsammenligningerforslagettil tilskudd i den samme perioden anslått til 17 milliarder kroner. Med en estimertomsetningperårsverkpå1millionkr,vildenøkteomsetningen utgjøreca.80000nyeårsverk.detvilisnittfra2010til2020føretilen sysselsettingseffektpåca Hvilkeenergikuttkrevesforåoppnåmålet? Sparepotensialet beregnet fram til 2020 kan hentes gjennom energi effektiviseringavbygningskroppenogtekniskeanlegg.itilleggtilåbygge ogrehabiliterepåetberegningsteknisklavtenerginivå,forutsetterpoten sialberegningenefornybyggogrehabiliteringatdetdrivesenergiledelse somsikreroptimaldrift,samtenergibevisstadferdhosbrukerne.videre forutsettesatdetgjøresenbetydeligreduksjonavenergibrukenpådefelt somikkedekkesavderegulatoriskevirkemidleneidag.dissefelteneom fatter utendørs lys og varme, samt virksomhetsrelatert energibruk som f.eks. serverdrift, UPS, telefonsentraler, brukerrelatert IT og medisinsk tekniskutstyr.detmåderforogsåinnrettesvirkemidlersompåvirkervir keligenergibrukhosbrukerneavbyggetogsomutløsertiltaksomligger utenfordetsomdekkesavforeksempelpassivhusstandard.rundt7075 kwh/m 2 årantassomrealistisknedregrenseforhvaetbyggkanklareseg 6 Formerutfyllendeinformasjonombygningsenergidirektivet,sevedleggC. 7 GrunnlagfortalleneervistivedleggB. Side 16 Sluttrapport

17 medinettoenergibehov.foreksisterendebyggkanetsålavtenerginivå værevanskeligåoppnå,selvmedomfattenderehabilitering.forånået målomenhalveringavlevertenergii2040,krevessuksessivtfleretiltak på lokal energiforsyning, slik at stadig mer av energibruken dekkes av varmepumper, solfangere, mikrovindmøller, solceller og lignende i eller nærbygget(seberegningerivedleggb). Rehabilitering Deterrelativtsjeldenetbygggjennomgårentotalrehabilitering,ikkeminst enenebolig,ognårdettegjøreserdetviktigåbenytteanledningentilogsåå kuttekraftignedpåbygningensenergibruk.forånåmålsetningenei2020 og2040,erdetberegnetatboligersomtotalrehabiliteresmåreduseresin leverteenergitilnivåervistifigur3.tilsvarendereduksjonererpåkrevetved totalrehabiliteringavyrkesbygg. Figur 3. Nødvendig energinivå på boliger som rehabiliteres, iht. potensialberegningene i rapporten (vedlegg B). Nivåene gjelder beregnet levert energi. Nivåene er beskrevet i tabell 1 i vedlegg B. Nybygg Selvomeksisterendebygningsmasserepresentererdenstørsteutfordringen påkortsikt,mådetsamtidigfokuserespånybygg.nyebyggharlanglevetid ogforåoppnåmålsetningenei2020og2040,krevesensuksessivreduksjon ienerginivåfornybygg. Ifigur4erdetvisthvilkeenerginivåerfornybyggsomerlagttilgrunni potensialberegningeneirapporten(vistivedleggb) Sluttrapport Side 17

18 Figur 4. Nødvendig energinivå på nye boliger, iht. potensialberegningene i rapporten (vedlegg B). Nivåene gjelder beregnet levert energi. Nivåene er beskrevet i tabell 1 i vedlegg B. Nødvendigat passivhusnivå snartblir standard Begrepetpassivhusogpassivhusnivåblirstadigofterebruktogerhenvisttili gruppensmandat.iklimaforliketpåstortingetstårdetatdetskalvurdereså innførepassivhussomforskriftskravi2020.passivhusnivåtilsvarerbehovfor levertenergiistørrelsesorden kwh/m². Somvistifigur3og4forutsettergruppenspotensialberegningerat75% av alle nybygg bygges med dette energinivået allerede mellom 2015 og 2020ogatallebyggsomtotalrehabiliteres,rehabiliterestildettenivået etter2020.deteretterhvertbyggetendelbyggmedetsålavtenerginivå inorge,spesieltboliger,barnehagerogskoler.mangeerogsåunderplan legging, deriblant yrkesbygg. For definisjon av passivhus, se boks under. Detteermuligåoppnåetenerginivåtilsvarendepassivhuspåandremåter ennåbrukepassivhuskonseptet. 8 Gjelderforboliger,skoler,barnehager,kontorbyggoglignendebyggkategoriersombyggesiklimatilsva rendeosloellermildere.ispesiellebyggkategoriersomsykehus,forretningsbyggoglignendesamtikalde strøkavlandet,vilbehovforlevertenergiværehøyere. Side 18 Sluttrapport

19 Passivhusnivå etskrittpåveien til«nestennull energibygg». Passivhus Passivhuskonseptet ble opprinnelig utviklet av dr. Wolfgang Feist ved PassivhusinsituttetiTyskland(www.passiv.de).Etpassivhusharetveldig lavtenergibehovsammenlignetmedvanligehus.grunnentilatdetkalles passivhus, er at man tar i bruk mest mulig passive tiltak for å redusere energibehovet,sliksomekstravarmeisolasjon,ekstragodlufttetthet,og varmegjenvinning. Hovedkravet til passivhus etter den tyske standarden eratdetårligeoppvarmingsbehovetikkeskaloverskride15kwh/m²år,se ogsåwww.passiv.no Deterperidagbyggetca.21000passivhusiEuropa(www.passnet.net/). I Sverige er det per i dag bygget ca passivhus (www.passivhus centrum.se/marknaden.html). DeterutarbeidetenpassivhusstandardforboligeriNorge(NS3700).Ho vedkravet er også her at oppvarmingsbehovet ikke skal overskride 15 kwh/m²år,mendetgistillatelsetilethøyereoppvarmingsbehovforsmå eneboligerogboligerikaldestrøk.deterogsåunderutarbeidelseenpas sivhusstandardforyrkesbygg(ns3701). Storbritannia følgeroppeu direktivetmed målompassiv husnivåpåalle nyeboligeri 2016 Villa Stoknes, nytt passivhus i Oslo. Foto: SINTEF Byggforsk IvedleggB,tabell3,erdetgitteksemplerpåhvordanmantekniskkannå nivåene passivhusnivå, «nesten nullenerginivå» og nullenerginivå for et kontorbygg.alleredeidagharvigodnokteknologiforåbygge«nesten nullenerginivå».forånåheltnedtiletnullenerginivåvildetkrevelokal elektrisitetsproduksjon (solceller, mikrovindmøller). Slik lokal produksjon eridagmegetkostbart,mendeterforventetatkostnadeneforslikein stallasjonervilredusereskraftigdenesten1020årene,ogdermedogså gjøreetnullenerginivårealistiskinnen detvilimidlertidkreve andreenergisystemerennviharidag,f.eks.mulighetforåutveksleegen produsertelektrisitetmedstrømnettet Sluttrapport Side 19

20 Beregnetenergi brukersjelden detsammesom faktiskenergi bruk Energinivåeneifigur3og4ogpotensialberegningeneirapporten,erbasert på beregnet energibruk (levert energi). Som nevnt tidligere, vil beregnet energibrukforetkonkretbyggeprosjektimangetilfellerikkestemmeover ens med faktisk (målt) energibruk. Krav til etterprøving av energibruk og opparbeidelseavstatistikkvilføretilatdetpåsiktblirbedreoverensstem melse mellom beregnet og reelt energibruk. Se også kapittel 6, forslag 3 samtvedleggb,derdetteerutdypet. Enøktiltaknød vendigforånå energimålet Idenstørsteandelenavbygningsmassen,hvordetiutgangspunktetikke erplanlagtrehabilitering,erdetnødvendigågjennomføreenøktiltakforå nåenergimålet.detanslåsatdeterrealistiskatdetgjennomføresenøki ca2%avbygningsmassenpr.år.figur2viserhvorstorandelavbygnings massen det utgjør over tid. Det er i potensialberegningene i vedlegg B, anslått at energibruken i bygningsmassen der det gjennomføres enøktil tak,kanreduseresmedminst20%iperioden ,25%iperioden (bedre teknologi og metoder) og 30 % i perioden (endabedreteknologiogmetoder). Enøktiltakerforeksempeldriftsoppfølging,installasjonogbrukavmåle ogstyringssystemer,varmepumper,vindusutskifting,tettingogetterisole ring.foryrkesbyggerogsåsystemoptimaliseringavventilasjon,varmeog kjøleanleggeffektivt.prosenttallenetilsvareranslagfraklimakur,sektor rapportbygg,ogvurderessomforsiktigeanslagpåhvasomermulig. Eksempel: Aspelin Ramm har redusert energibruken i sine bygg med 31 % på 5 år ( )vedenklelønnsommetiltak.Gjennomsnittligenergibrukideres bygningsmasse er nå 170 kwh/m². Det mest effektive har vært å kurse driftspersonaletienergieffektivdriftogpremiereoppnåddebesparelsermed studieturer.måletfor2010erytterligere7%energibesparelservedhjelpav stadigfokuspåenergieffektivdrift.kommendeenergisertifikaterharværten viktigdrivkraftforsatsningen,samtøkonomiskstøttefraenova. Side 20 Sluttrapport

21 Potensialbereg ningergirat energimåler realistiskehvis betingelsene følgesopp Eksempel: I2009sparteAvantor12,5%avenergibrukenisinebygggjennomenergi oppfølgingogrimeligetiltaksom: styringavlysogvarme kontrollogjusteringavdriftstider justeringavtemperaturerpåventilasjonogpanelovner åsørgeforatvarmeogkjølepådragikkegårsamtidig åbalansereluftmengderpåtilluftogavtrekk konkurransemellomdriftsoperatører kontrollavtimeverdier Med omfang og forbedret energistandard på ny og eksisterende byg ningsmasse samt forventet nybygg, rivings og rehabiliteringsrate 9, vil mankunneoppnåmålenesattinnledningsvis.beregningeneivedleggbgir en netto besparelse på ca. 11 og 49 TWh/m² år i henholdsvis 2020 og 2040, vist i figur 5, under. Det er vanskelig å forutsi fremtidig nybygg, rivingsogrehabiliteringsrate.medhøydefordenneusikkerheten,særlig knyttettilatrivningsratenkanværeoverestimertsamthøydefordifferan semellomberegnetogreeltenergibruk,ansesmålenepåhenholdsvis10 og40twh/m²årsomrealistiske. Figur 5. Beregnet årlig energisparepotensial på levert energi i perioden (beregninger er gjort i vedlegg B) 9 Arealerpåbygningsmassenograterfornybyggogrehabiliteringervistikap6.3og Sluttrapport Side 21

22 KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg 5. Muligheter og utfordringer 5.1. Næringsgevinster ved energieffektivisering Verdistigning for byggeiere og nye markedsmulig heter for bygge næringen Veien mot en energi og miljøeffektiv byggsektor vil kreve en stor innsats av både myndigheter og næring og av alle som eier og bruker et bygg. Ambisjonsnivået i bygningsenergidirektivet vil kreve nye måter å bygge og rehabilitere på, og ikke minst nye holdinger til hvordan vi bruker energi i hverdagen. Gevinstene ved omleggingen er mange. Byggeiere vil kunne få lavere driftskostnader, økte leieinntekter, økt utleieprosent og byggene vil kunne øke i verdi. Norske bedrifter som leverer produkter og tjenester til energireduksjon i bygg, vil kunne øke omsetningen som en følge av inves teringer i energieffektiviseringstiltak. Markedet i eksisterende boliger vil være stort og fordelt over hele landet. Det vil være arbeid for både store og små bedrifter. Bedriftene har også muligheter til å komme i front på det internasjonale markedet med økende fokus på energieffektivitet i alle land. Investeringer i energieffektiviseringstiltak vil kunne øke antall sysselsatte i byggenæringen. Energieffektivitet gir både kostna der og gevinster Figur 6. Undersøkelser fra bl.a. World Green Building Council, viser økonomiske gevinster ved miljø- og energieffektive bygg. Side 22 Sluttrapport

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesdelplan Energi og klimaplan for Hedmark Del II Mål, tiltak og aktiviteter Godkjent i Hedmark fylkesting 29. september 2009 Energi og klimaplan for Hedmark fylke Innholdsfortegnelse

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE FORORD På høringsmøte om boligbygging 3. november 2011 hos Kommunal- og regionaldepartementet, ble det på initiativ fra Boligprodusentene og Byggenæringens Landsforening

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15)

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Oslo, 18. mai 2015 Deres ref.: 15/1311 Direktoratet for byggkvalitet post@dibk.no HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Innledning Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer