Innkalling til møte i Formannskapet kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkalling til møte i Formannskapet kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET /15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ MOAN IDRETTSPARK 12/15: SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLING AV DET REGIONALE FLERBRUKSARENA HELL FOREST ARENA Innkalling til møte i Styringsgruppe kommunereform kl. 14:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Orientering: o Gjennomgang av gruppeoppgaver fra folkemøtene o Innbyggerundersøkelse uke 12 o Referat fra møte med Klæbu kommune Eiermøte i Kapto AS kl m/servering av middag. Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf Børsa, Jon P. Husby ordfører

2 Sak 10/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 10/15 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 15/693 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 10/15 Formannskapet SAKEN GJELDER: MELDINGER - FORMANNSKAPET SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte journalposter.

3 Sak 11/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 11/15 Arkivkode: 223 D11 Arkivsaksnr: 14/2831 Saksbehandler: Edvin Langmo Saksnummer Utvalg Møtedato 8/15 Formannskapet /15 Formannskapet SAKEN GJELDER: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ MOAN IDRETTSPARK RÅDMANNENS INNSTILLING: Søknad fra Moan idrettspark avslås, med begrunnelse i at den er fremmet i etterkant av ferdigstillelse av anlegget, og at anlegget allerede er finansiert. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om kommunalt tilskudd klubbhus Moan idrettspark. (Fra Moan idrettspark ) 2. Anmodning om uttalelse søknad om kommunalt tilskudd til klubbhus Moan idrettspark (Fra Skaun kommune til Skaun idrettsråd ) (Ikke utsendt) 3. Regnskapssammendrag mv i forb. med søknad om kommunal tilskudd klubbhus Moan idrettspark. Samlet for både klubbhus, garderober og lager/garasje. (Fra Moan idrettspark ) 4. Uttalelse fra Skaun idrettsråd (Sak 2 fra referat fra styremøte Skaun idrettsråd ) SAKSFRAMLEGG: Moan idrettspark har i brev av søkt Skaun kommune om tilskudd på til sammen kr ,- i etterskuddsvis støtte til klubbhus inkludert garderober og lager/ garasje ved Moan idrettspark. Søknaden gjelder et prosjekt som ble sluttført i 2013, og behandlingen av denne søknaden vil kunne få betydning for framtidig praksis ift. andre prosjekter. Sammenlignbare søknader og vurdering av søknad fra Moan idrettspark Gjennom de siste 8 10 år har alle søknader om kommunal støtte til spillemiddelanlegg blitt innvilget støtte. Det er i samme periode bygget mange og gode anlegg i kommunen, og flere anlegg er også blitt betydelig oppgradert. Det er i samme periode også bygd flere andre spillemiddelanlegg der det heller ikke er søkt om kommunalt tilskudd. Skaun kommune har siden byggingen av og kommunalt tilskudd til kunstgressbane og friidrettsanlegg ved Moan idrettspark og kunstgressbanen i Buvika bevilget en kommunal støtte til spillemiddelanlegg på 15 % av brutto anleggskostnad. Moan idrettspark trekker i sin søknad inn at de ble frarådet av administrasjonen i Skaun

4 Sak PS 11/15 kommune å søke om kommunal støtte til klubbhuset da bygget ble oppført. Saksbehandler kjenner seg ikke igjen i en slik beskrivelse. Søknaden fra Moan idrettspark viser til mange gode formål og flere områder der et eventuelt tilskudd vil bli prioritert brukt, herunder en tiltrengt trappeheis til møterom i andre etasje. Moan idrettspark skriver også at en kommunal støtte vil bidra til at idrettsparken vil ha et bredt tilbud til sine medlemmer i mange år. Så vidt vi forstår søknaden, ser det ut til at det søkes midler ift. et ferdigstilt prosjekt mens søknadssummen er tenkt brukt til nye/andre formål. De nye formålene det vises til i søknaden er ikke spillemiddelberettiget og ville dermed heller ikke utløst kommunal andel. Uttalelse fra Skaun idrettsråd Skaun idrettsråd støtter i sin uttalelse Moan idrettsparks søknad om kommunale midler til klubbhuset. Skaun idrettsråd trekker i sin uttalelse fram de muligheter idrettsparken vil ha for økt aktivitet for sine medlemmer med dette tilskuddet, og hvordan et tilskudd vil bidra til videre utvikling av idrettsparken. Skaun idrettsråd viser også til hvordan mål og tiltak i Sektorplan kultur underbygger en støtte til søknaden. Vurdering i henhold til Sektorplan kultur Sektorplan kultur har flere overordna mål der idrett, lokalsamfunnsutvikling, god folkehelse, idrettsaktiviteter og -opplevelser og styrking av fritidskulturlivet og frivilligheten alle er områder hvor idrettslagene som etablerte Moan idrettspark oppfyller målene. Innenfor sektorplanens punkt om 5.10 om Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er det flere mål og tiltak der Moan idrettspark og de fire involverte idrettslagene til sammen kan oppfylle sektorplanens mål med det omsøkte tilskuddet. Dette gjelder både et mål om at en skal øke andelen innbyggere som er fysisk aktive hver dag. Det gjelder også målet om og Styrke idrettslagene som aktører for gode idrettsopplevelser. Også målet om og Sikre aktivitet i og god drift av idrettsanleggene i kommunen gis bedre muligheter for måloppnåelse ved et tilskudd til idrettsparken. Søknaden fra Moan idrettspark en søknad i etterkant av ferdigstillelse Anlegget ved Moan idrettspark ble ferdigstilt, med siste overføring av spillemidler i april Søknad er innsendt flere år etter anleggets byggestart. En innvilgelse av denne søknaden vil kunne åpne opp for flere søknader i etterkant av anleggsutbygging fra andre søkere. Økonomisituasjon for byggingen av Moan klubbhus inkl. garderober og lager/ garasje Sluttrapporten viser at Moan idrettspark har god økonomi og hadde stor egenkapital da bygging av nytt klubbhus ble igangsatt. Moan idrettspark hadde ved start bygging klubbhus en egenkapital fra forsikringsoppgjør på kr ,- (etter brannen ved det gamle klubbhuset). Moan idrettsparks tre spillemiddelsøknader for klubbhuset er innvilget og utbetalt til sammen kr ,- (fordelt med kr ,- for klubbhus, kr ,- for garderober og kr ,- for lager/ garasje). Moan idrettspark søkte om momskompensasjon i 2013 og fikk det året innvilget kr i samlet momskompensasjon, tilsvarende 100 % av søknadssum. Sum spillemidler, momskompenasjon, forsikringsoppgjør (som utgjør størstedelen av Side 4 av 7

5 Sak PS 11/15 idrettsparkens egenandel), dugnad og gaver/ rabatter ved Moan idrettspark utgjør til sammen kr ,- av brutto anleggssum på kr ,-. Oppsummering Det anbefales at søknaden avslås. Dette bygger dels på at Skaun kommune kan gjennom å innføre en ordning med etterskuddsvise tilskudd påføre seg selv framtidige utgifter da et vedtak her vil kunne skape presedens i lignende saker. Praksis og saksgang i lignende saker forutsetter at søknad om kommunal støttes sendes inn før prosjektstart. ØKONOMISK VURDERING: Ikke relevant. Side 5 av 7

6 Sak 12/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 12/15 Arkivkode: 223 C1 Arkivsaksnr: 14/3426 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato 12/15 Formannskapet SAKEN GJELDER: SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLING AV DET REGIONALE FLERBRUKSARENA HELL FOREST ARENA RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun formannskap avslår søknaden til Stiftelsen Hell Motorpark. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om tilskudd til utvikling av det regionale flerbruksarena Hell Forest Arena fra stiftelsen Hell Motorpark mottatt Uttalelse fra Skaun Idrettsråd som del av referat fra styremøte (Ikke utsendt) SAKSFRAMLEGG: Skaun kommune mottok søknad fra stiftelsen Hell Motorpark. Stiftelsen Hell Motorpark søker Skaun kommune om en støtte på kr ,- til prosjektutvikling. Stiftelsen har som formål å realisere en ide om en flerbruksarena for kommersialisering/ næringsutvikling, FoU og idrett. Bak stiftelsen står NAF Motorsport Stjørdal (underavdeling til NAF Stjørdal, eid av NAF Oslo), Stjørdal Cross og Enduroklubb, Amcar, KNA Midt-Norge og NMK Trondhjem i tillegg til om lag privatpersoner som har bidratt med midler til Stiftelsen. Ideen går ut på å bygge en stor arena for alle som er interessert i motorisert/ikke-motorisert idrett og for kommersielle- og FoU aktører som ønsker å teste sine løsninger på en lukket bane. Det er planlagt en lukket bane på 4 km og en dragracebane på 1,4 km i tillegg til nødvendig infrastruktur. Det legges også opp til at anlegget skal brukes til større arrangement slik som f.eks Agrisjå. Rådmannen har behandlet søknaden ut i fra et idrettsfaglig ståsted. Saken er sendt på høring til Skaun Idrettsråd. Skaun idrettsråd (SIR) behandlet denne saken i styremøte , og har gitt følgende uttalelse: Søknad om tilskudd til Hell. SIR er usikker på tilknytningen til NIF og om dette er berettiget midler fra idretten. SIR ser ingen grunn til at dette tiltaket støttes, og i hvert fall at ingen penger tas fra idrettsmidlene.

7 Sak PS 12/15 Vurdering: I likhet med annen plasskrevende og støybelastet idrett, er det utfordrende for store deler av motorsporten å få nok treningstid. Motorsport har få arenaer og de som finnes er ofte båndlagt med restriksjoner når det kommer til treningstid og muligheter til å arrangere stevner etc. I et slikt perspektiv vil kommersielle hensynene kunne bli viktigere på et slikt anlegg, jfr. restriksjoner på bruk, enn å la frivillige lag få den treningstiden de har behov for. I Skaun kommune er det planer om etablering av Skaun motorsenter på Syrstadmyra. Det er således naturlig for Skaun kommune å prioritere sine midler og sitt engasjement for et regionalt motorsenter til dette anlegget. Det er dog viktig å ta med at vi snakker om to forskjellige anlegg for to vidt forskjellige idretter. Hell forest arena er et anlegg som i det alt vesentligste retter seg mot bilsport, mens det planlagte anlegget i Skaun er et anlegg for motorsport (sport på to hjul). Men det er likevel slik at det for motor- og bilsporten i Skaun kommune er viktigere at det blir lagt til rette for etablering av Skaun motoranlegg enn for nyetableringer/videreutvikling av anlegg i Stjørdal. Rådmannen i Skaun ønsker å presisere at man er positiv til interkommunale idrettsanlegg, slik dette er omtalt i Sektorplan kultur: Anleggsutbyggingen i kommunen bør ha et regionalt perspektiv. Det er stor mobilitet i befolkningen og for å få til spesialanlegg må det tenkes interkommunalt. Dette kan gjelde anlegg som for eksempel skytehall, ishall, velodrom, friidrettshall m.m. Det har hittil vært realisert få interkommunale anlegg i Trøndelag og Skaun kommune er, sammen med Melhus, Orkdal, Trondheim, Klæbu, Malvik og Stjørdal kommuner, med i et samarbeid for å styrke det interkommunale idrettssamarbeidet. Rådmannens foreslår å avslå søknaden fra stiftelsen Hell Motorpark. ØKONOMISK VURDERING: Om rådmannens innstilling følges vil denne saken ikke få noen økonomiske konsekvenser for Skaun kommune. Side 7 av 7

8 SAKSPAPIRER Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sakliste 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET /15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ MOAN IDRETTSPARK 12/15: SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLING AV DET REGIONALE FLERBRUKSARENA HELL FOREST ARENA

9 Arkivsaksnr.:15/693 SAKEN GJELDER: MELDINGER - FORMANNSKAPET SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte journalposter.

10 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 1. 14/ STAB/SE/AKV 033 & /15 KS Sør-Trøndelag UTTALELSER FRA FYLKESMØTET I KS SØR-TRØNDELAG 12. FEBRUAR / STAB/ØP/FHA /15 Birger Paulsen HENVENDELSE VEDRØRENDE EIENDOMSSKATTEN 2015

11 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 8/15 Resultat: Saken utsatt Arkivsak: 14/2831 Tittel: SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ MOAN IDRETTSPARK Behandling: Nytt saksdok omdelt: - Notat av : Oversikt over andre spillemiddelprosjekt som ikke har fått eller ikke søkt om kommunalt tilskudd. Repr. Mildrid Wiggen Gimseng ble erklært for inhabil, og fratrådte ved behandlingen av saken. Varaordfører Bjørn Hammer foreslo å utsette saken. Forslaget fikk 3 stemmer og 3 stemmer stemte i mot. Forslaget fra Bjørn Hammer ble likevel vedtatt med bruk av ordførerens dobbeltstemme. De som stemte i mot var Lars Arne Pedersen AP, Siri Grøttjord AP og Erik Fenstad H. Vedtak: Saken utsettes. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 74 RådhusetTelefon: BØRSA BØRSATelefaks:

12 Arkivsaksnr.:14/2831 SAKEN GJELDER: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ MOAN IDRETTSPARK RÅDMANNENS INNSTILLING: Søknad fra Moan idrettspark avslås, med begrunnelse i at den er fremmet i etterkant av ferdigstillelse av anlegget, og at anlegget allerede er finansiert. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om kommunalt tilskudd klubbhus Moan idrettspark. (Fra Moan idrettspark ) 2. Anmodning om uttalelse søknad om kommunalt tilskudd til klubbhus Moan idrettspark (Fra Skaun kommune til Skaun idrettsråd ) (Ikke utsendt) 3. Regnskapssammendrag mv i forb. med søknad om kommunal tilskudd klubbhus Moan idrettspark. Samlet for både klubbhus, garderober og lager/garasje. (Fra Moan idrettspark ) 4. Uttalelse fra Skaun idrettsråd (Sak 2 fra referat fra styremøte Skaun idrettsråd ) SAKSFRAMLEGG: Moan idrettspark har i brev av søkt Skaun kommune om tilskudd på til sammen kr ,- i etterskuddsvis støtte til klubbhus inkludert garderober og lager/ garasje ved Moan idrettspark. Søknaden gjelder et prosjekt som ble sluttført i 2013, og behandlingen av denne søknaden vil kunne få betydning for framtidig praksis ift. andre prosjekter. Sammenlignbare søknader og vurdering av søknad fra Moan idrettspark Gjennom de siste 8 10 år har alle søknader om kommunal støtte til spillemiddelanlegg blitt innvilget støtte. Det er i samme periode bygget mange og gode anlegg i kommunen, og flere anlegg er også blitt betydelig oppgradert. Det er i samme periode også bygd flere andre spillemiddelanlegg der det heller ikke er søkt om kommunalt tilskudd. Skaun kommune har siden byggingen av og kommunalt tilskudd til kunstgressbane og friidrettsanlegg ved Moan idrettspark og kunstgressbanen i Buvika bevilget en kommunal støtte til spillemiddelanlegg på 15 % av brutto anleggskostnad. Moan idrettspark trekker i sin søknad inn at de ble frarådet av administrasjonen i Skaun kommune å søke om kommunal støtte til klubbhuset da bygget ble oppført. Saksbehandler kjenner seg ikke igjen i en slik beskrivelse. Søknaden fra Moan idrettspark viser til mange gode formål og flere områder der et eventuelt tilskudd vil bli prioritert brukt, herunder en tiltrengt trappeheis til møterom i andre etasje. Moan idrettspark skriver også at en kommunal støtte vil bidra til at idrettsparken vil ha et bredt tilbud til sine medlemmer i mange år.

13 Så vidt vi forstår søknaden, ser det ut til at det søkes midler ift. et ferdigstilt prosjekt mens søknadssummen er tenkt brukt til nye/andre formål. De nye formålene det vises til i søknaden er ikke spillemiddelberettiget og ville dermed heller ikke utløst kommunal andel. Uttalelse fra Skaun idrettsråd Skaun idrettsråd støtter i sin uttalelse Moan idrettsparks søknad om kommunale midler til klubbhuset. Skaun idrettsråd trekker i sin uttalelse fram de muligheter idrettsparken vil ha for økt aktivitet for sine medlemmer med dette tilskuddet, og hvordan et tilskudd vil bidra til videre utvikling av idrettsparken. Skaun idrettsråd viser også til hvordan mål og tiltak i Sektorplan kultur underbygger en støtte til søknaden. Vurdering i henhold til Sektorplan kultur Sektorplan kultur har flere overordna mål der idrett, lokalsamfunnsutvikling, god folkehelse, idrettsaktiviteter og -opplevelser og styrking av fritidskulturlivet og frivilligheten alle er områder hvor idrettslagene som etablerte Moan idrettspark oppfyller målene. Innenfor sektorplanens punkt om 5.10 om Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er det flere mål og tiltak der Moan idrettspark og de fire involverte idrettslagene til sammen kan oppfylle sektorplanens mål med det omsøkte tilskuddet. Dette gjelder både et mål om at en skal øke andelen innbyggere som er fysisk aktive hver dag. Det gjelder også målet om og Styrke idrettslagene som aktører for gode idrettsopplevelser. Også målet om og Sikre aktivitet i og god drift av idrettsanleggene i kommunen gis bedre muligheter for måloppnåelse ved et tilskudd til idrettsparken. Søknaden fra Moan idrettspark en søknad i etterkant av ferdigstillelse Anlegget ved Moan idrettspark ble ferdigstilt, med siste overføring av spillemidler i april Søknad er innsendt flere år etter anleggets byggestart. En innvilgelse av denne søknaden vil kunne åpne opp for flere søknader i etterkant av anleggsutbygging fra andre søkere. Økonomisituasjon for byggingen av Moan klubbhus inkl. garderober og lager/ garasje Sluttrapporten viser at Moan idrettspark har god økonomi og hadde stor egenkapital da bygging av nytt klubbhus ble igangsatt. Moan idrettspark hadde ved start bygging klubbhus en egenkapital fra forsikringsoppgjør på kr ,- (etter brannen ved det gamle klubbhuset). Moan idrettsparks tre spillemiddelsøknader for klubbhuset er innvilget og utbetalt til sammen kr ,- (fordelt med kr ,- for klubbhus, kr ,- for garderober og kr ,- for lager/ garasje). Moan idrettspark søkte om momskompensasjon i 2013 og fikk det året innvilget kr i samlet momskompensasjon, tilsvarende 100 % av søknadssum. Sum spillemidler, momskompenasjon, forsikringsoppgjør (som utgjør størstedelen av idrettsparkens egenandel), dugnad og gaver/ rabatter ved Moan idrettspark utgjør til sammen kr ,- av brutto anleggssum på kr ,-. Oppsummering Det anbefales at søknaden avslås. Dette bygger dels på at Skaun kommune kan gjennom å innføre en ordning med etterskuddsvise tilskudd påføre seg selv framtidige utgifter da et vedtak her vil kunne skape presedens i lignende saker. Praksis og saksgang i lignende saker forutsetter

14 at søknad om kommunal støttes sendes inn før prosjektstart. ØKONOMISK VURDERING: Ikke relevant.

15 Moan Idrettspark SA Org.nr: Skaun kommune Rådhuset Kultur, fritid og frivillighet 7353 Børsa Vår ref.: Øystein Wiggen Deres ref.: Steinar Haugen Børsa, SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE TIL KLUBBHUSET PÅ MOAN IDRETTSPARK (MI) Søker med dette kommunal støtte til klubbhuset på MI pålydende kr ,- som er 15% av brutto anleggskostnad. Prosjektet var spillemiddelberettiget og siste utbetaling av spillemidlene var i juli MI mener at søknaden oppfyller alle krav til kommunal støtte. MI har fått godkjent regnskapene for klubbhuset av kommunens revisor den 03.april Regnskapene besto av tre prosjektregnskap pålydende: - Anl.nr : Total prosjektkostnad kr ,- - Anl.nr : Total prosjektkostnad kr ,- - Anl.nr : Total prosjektkostnad kr ,- Sum prosjektkostnad på klubbhuset kr ,- MI var i samtaler med administrasjonen om en søknad om kommunal støtte før byggingen startet, men idrettsparken fikk beskjed at det var nytteløst den gangen pga. stram økonomi i kommunen som igjen førte til at MI ikke sendte en formell søknad på daværende tidspunkt. I den senere tid har MI registrert at alle som har fått godkjent sitt prosjekt for spillemidler i Skaun kommune har fått kommunal støtte og MI tillater seg til å søke om samme prosentandel som de andre søknadene på 15% av brutto prosjektkostnad. MI er eid av Skaun BK, Børsa IL, Skaun IL og Viggja IL med totalt ca medlemmer, og en kommunal støtte vil bidra til at MI vil ha et bredt tilbud til sine medlemmer i mange år. Eierne har som mål at klubbhuset på MI skal være et sted å være for medlemmer og andre i alle aldre året rundt. Tillater oss å nevne at i tillegg til medlemmenes bruk av klubbhuset, har skolen vært en bruker av huset, seniordanserne for de over 65 bruker klubbhuset ukentlig, møter i idrettsrådet, fotballkretsen med samlinger m.m. Moan Idrettspark SA Org.nr:

16 Moan Idrettspark SA Org.nr: MI planlegger en heis opp til andre etasje som vil gjøre klubbhuset mer tilgjengelig for alle, og deler av bidraget fra den kommunale støtten vil øremerkes til dette formålet, samt at lånebelastningen kan reduseres vesentlig på nåværende annuitetslån. MI håper på positiv tilbakemelding om kommunal støtte til klubbhuset. Med hilsen Øystein Wiggen Øystein Wiggen, sign. Leder Moan Idrettspark SA Moan Idrettspark SA Org.nr:

17 Fra: Haugen Steinar Sendt: 8. desember :55 Til: Postmottak Emne: VS: Foreløpig svar - søknad Moan idrettspark Føres på søknad fra Moan idrettspark Med hilsen Steinar Haugen, kulturkonsulent Skaun kommune, Rådhuset, 7353 Børsa Tlf.: Dir.: Faks: E-post: Besøk oss gjerne på Fra: Øystein Wiggen Sendt: 8. desember :59 Til: Haugen Steinar Emne: RE: Foreløpig svar - søknad Moan idrettspark Oversender: - Signerte regnskapssammendrag for de tre søknadene på klubbhuset på Moan - Samlet regnskap med regnskap over mva. Om du ønsker dette mer formelt oversendt, må du gi tilbakemelding på dette. Med hilsen Øystein Wiggen Moan Idrettspark SA Pb Børsa mobil: e-post: eller Org.nr: Kto: From: Haugen Steinar Sent: 25. november :08 To: Øystein Wiggen Subject: Foreløpig svar - søknad Moan idrettspark Hei Øystein

18 Svarerne under følger punktene dine: Regnskap: Jeg har ikke sjekka hva vi har av samlede regnskap for klubbhuset i våre arkiv. Vet ikke om det er delregnskap for hver spillemiddeldel vi har (klubbhus, lager, garderobe), eller om vi har et felles samlet regnskap. Men synes ikke det er unaturlig at samlet regnskap følger søknaden framfor at vi skal overføre mellom saker, alternativt at vi som søknadsmottaker skal sette sammen til et felles regnskap. Så ja vi ønsker innsendt et felles regnskap. Angående momskomp: Vi ønsker i størst mulig grad å belyse de sakene som skal behandles best mulig. Og som gir politisk nivå relevant informasjon før politisk behandling. Om momskompensasjon eller ikke har med kommunalt tilskudd å gjøre, ønsker ikke vi å ta stilling til. Men vi ønsker å ha en bredest mulig faglig forankring av alle saker vi presenterer til politisk behandling. Hva som da er gitt i offentlige tilskudd til et anlegg mener vi er relevant. Vi i administrasjon i Skaun kommune ser det i hvert fall slik. Idrettsrådet: Når det gjelder idrettsrådet og deres vurdering, så ser vi at vi skulle sendt saken til dem for uttalelse noe tidligere. De har nå fått en frist som er 7. januar Når de ikke fikk fristen presentert over bordet så har det med behandlingsrutiner det er ikke rådgiver Kultur, fritid og frivillighet som alene presenterer slik frister. Håper dette var greit og avklarende. Ring gjerne på hvis du lurer på noe mer. Med hilsen Steinar Haugen, kulturkonsulent Skaun kommune, Rådhuset, 7353 Børsa Tlf.: Dir.: Faks: E-post: Besøk oss gjerne på Fra: Øystein Wiggen Sendt: 21. november :38 Til: Haugen Steinar Kopi: Langmo Edvin Emne: RE: Foreløpig svar - søknad Moan idrettspark Takk for tilbakemeldingen, noen kommentarer: - Moan har tidligere oversendt et samlet regnskap for byggingen av klubbhuset. - Hva har momskompensasjonen med et tippemiddelregnskap å gjøre, det fins ingen regler for at dette skal trekkes ut av det totale regnskapet, som alle tidligere søknader o.l. viser. Dette har ikke noe med grunnlaget for kommunalt tilskudd å gjøre.

19 - Jeg ble fortalt av idrettsrådets representanter, da de hadde møte, at de hadde blitt informert om saken, hvorfor ble de da ikke informert om evt. en høringsfrist. Ønsker dere et formelt svar?, så skal dere få dette i denne saken, men ønsker en ytring i forhold til ovennevnte punkter, før jeg formelt svarer. Med hilsen Øystein Wiggen Moan Idrettspark SA Pb Børsa mobil: e-post: eller Org.nr: Kto: From: Haugen Steinar Sent: 19. november :33 To: Øystein Wiggen Subject: Foreløpig svar - søknad Moan idrettspark Hei Øystein Se vedlegg som orienterer om at søknaden fra Moan idrettspark er sendt til Skaun idrettsråd for uttalelse. Har dere spørsmål må dere gjerne ta kontakt. God dag til deg Med hilsen Steinar Haugen, kulturkonsulent Skaun kommune, Rådhuset, 7353 Børsa Tlf.: Dir.: Faks: E-post: Besøk oss gjerne på Fra: Sendt: 19. november :17 Til: Haugen Steinar Emne: Skannet dokument

20

21

22

23

24

25

26 Tippemiddelregnskap klubbhus Moan Idrettspark SA Finansiering av anlegget Anleggsnummer Anleggsnummer Anleggsnummer Sum Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Tilskudd av spillemidler Egenkapital Kommunale tilskudd Fylkeskommunale tilskudd Private tilskudd Andre tilskudd Lån Sum kontantinntekter Gaver, rabatt Dugnad Sum samlet finansiering Ikke utbetalte spillemidler Andre utestående fordringer Sum samlet finansiering i regnskapet Mva. Betalt mva Refundert mva. selskap Refundert mva. refusjonsordning Børsa Øystein Wiggen Leder Moan Idrettspark SA

27 Trond Bakken Viggja Møtereferat Styremøte Moan 21 januar 2015 kl 1900 INNKALT AV Trond Bakken DELTAKERE Leif Jørgen Bakløkk Warren Caine Håkon Adde Trond Bakken Odd Ivar Pedersen Roar Sæther Magne Rognes X X X X X Agenda 1. Økonomisk status i SIR a. Kontingent 2. Søknad fra Moan om støtte 3. Trimaktiviteter Hva skal vi foreslå som tiltak? 4. Status saker med kommunen og HOKU 5. Planlegging årsmøte 6. Evt Styremøte 21 januar av 3

28 1. Økonomisk status i SIR Samme status som sist, minus 1200,- til hederskvelden. a. Kontingent Kontingent for 2015 iht vedtak på årsmøtet sendes ut. Kontingent for 2014 ble ikke krevd inn, grunnet usikkerhet rundt tidligere vedtak. Trond sender medlemstall til Leif, og Leif beregner kontingent og sender ut. 2. Søknad fra Moan om støtte Skaun idrettsråd støtter Moan Idrettspark sin søknad om kommunal støtte på 15 % til klubbhuset. Det er innarbeidet praksis at kommunen ikke betaler ut før en får tilsagn til spillemidler, men det burde derimot ikke har noen betydning at en søker i ettertid. SIR mener at alle idrettsanlegg i kommunen bør behandles likt, og at det ikke har betydning at søknaden kommer inn i ettertid så lenge utbygget velger å gjøre det slik. SIR mener at mange av målene og tiltakene i sektorplanen underbygger en slik tildeling, for eksempel; tiltaket om å styrke vilkårene for idrettslagenes anleggsdrift, tiltaket for kommunal støtte på 15 % av anleggskostnadene til idrettsanlegg som er berettiget tilskudd fra spillemidlene. Selv om støtten går til å dekke utbyggingskostnadene (lån), vil den indirekte redusere utgiftene til lagene som eier klubbhuset og derved gjøre det mulig å sette i gang andre tiltak som legger til rette for økt aktivitet. Her er for eksempel handikapheis til andre etasje i klubbhuset nevnt. 3. Trimaktiviteter Hva skal vi foreslå som tiltak? Trimavdelingen har svært varierende aktivitet. I sammenheng med folkehelseinitiativet oppfordres det fra kommunal side å øke aktiviteten i trimavdelingene. Dette kan i en del tilfeller oppleves som litt utenfor kjerneområdet til idrettslagene, som driver den organiserte idretten. Noe av aktiviteten vi har i dag; Skaun IL har god aktivitet, f eks med trening på Fredly om vinteren Viggja IL har f eks svømming på enkelte lørdag i Husebybadet Børsa IL kjører Boot Camp på fredager for voksne som ønsker å trene Buvik IL har skileik Alle lag har løypekjøring Kjentmannsmerke Med mer Noen av tiltakene som ble diskutert og som det kan ønskes støtte til var satsing på Sportmix (primært for de som ikke driver organisert idrett), økt støtte til løypekjøring (inkludert utstyr), PROSJEKT NR / SAK NR Styremøte 21 januar av 3

29 fellestransport til aktiviteter (kjentmannsmerketur, svømming), leie av svømmehall, etablering av område for skileik og gapahuk, trening på Fredly, turer og marsjer, involvering av frivillighetssentralen, "Sponsing" av dugnadsgjenger evt bruk av Kapto til servering og lignende, åpen hall for aktivitet utenfor lagene. Viktig at kommunen tar ansvar, men lagene er en ressurs som kan stimuleres. SIR foreslår et møte hvor kommunen stimulerer til økt dialog og aktivitet. Deltakere fra lagene bør være leder og leder trimavdelingen. 4. Status saker med kommunen og HOKU Løypekjøring. Fikk mer penger på budsjettet for Det blir også søkt om mer penger fra Friluftsrådet. Det arbeides sammen med Melhus og Orkdal med en ny modell for fordeling av midler. Det må samtidig argumenteres for å øke tildelingen på budsjettet. Befaring fortsatt aktuelt med en runde sammen med HOKU for å se på en del av anleggene. Bør vente til etter valget. Fin oppstart for "nye" HOKU. Trim nevnt over møte mellom idretten og kommunen tidlig i mars. Leder i styrene pluss leder trim bør inviteres. Ny hall drift, halltid og nye idretter. Ber kommunen ta initiativ til en egen komite eller eget samarbeid om dette (utstyr mm). Skaunhallen har kjøreregler for fordeling av halltid. Disse er bestemt av idrettsrådet. Med en ny hall så må en se på disse reglene på nytt. SIR har bedt kommunen om at det utarbeides en komplett oversikt over de forskjellige tilskuddene til idretten i kommunen. Kommunen ser på hvordan dette kan gjøres. Søknad om tilskudd til Hell. SIR er usikker på tilknytningen til NIF og om dette er berettiget midler fra idretten. SIR ser ingen grunn til at dette tiltaket støttes, og i hvert fall at ingen penger tas fra idrettsmidlene. 5. Planlegging årsmøte Årsmøte blir 15/ Valgkomiteen sparkes gang Leif utarbeider regnskap og forslag til budsjett. Behandling på mail. None 6. Evt PROSJEKT NR / SAK NR Styremøte 21 januar av 3

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer