Forslag til detaljert reguleringsplan for deler av eiendommen Eintrøa, gnr/bnr 32/1, Hitra kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til detaljert reguleringsplan for deler av eiendommen Eintrøa, gnr/bnr 32/1, Hitra kommune"

Transkript

1 Forslag til detaljert reguleringsplan for deler av eiendommen Eintrøa, gnr/bnr 32/1, Hitra kommune Planbeskrivelse dato: BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1. Beskrivelse av planområdet 1.2. Dagens bruk av planområdet 2. FORUTSETNINGER 2.1. Forholdet til kommuneplanens arealdel 2.2. Kartgrunnlag 3. HOVEDINNHOLD 3.1. Formålsområder Fritidsboliger Kjøreveg Annet vegareal Parkeringsplasser LNFR - hensynssoner Grønnstruktur 3.2. Tema Planforutsetninger Fritidsboliger Veg Vann og avløp 4. VIRKNINGER 4.1. Landbruk 4.2. Barn og unges interesser 4.3. Universell utforming 4.4. Utredning, trua og sårbar natur - naturmangfold 4.5. ROS-analyse 4.6. Arealoppgave 5. PLANPROSESSEN 5.1 Oppstart 5.2 Kunngjøring og medvirkning 5.3 Innkomne merknader Sektormyndighetene Andre merknader Vedlegg: 1) V01: Plankart (A2) 2) V02: Planbestemmelser 3) V03: Varslingsbrev 4) V04: Naboliste 5) V05: Referat fra oppstartsmøte 6) V06: Innspill til planstart

2 7) V07: Illustrasjonsplan/snitt 8) V08: Illustrasjoner: Perspektiver fra skissemodell 9) V09: Illustrasjon: Eksempel, hytte H8-H17 10) V10: Jordbruksfaglig vurdering 11) V11: Arkeologisk rapport 12) V12: Vann og avløpsplan 13) V13: Tinglyst avtale; vegrett 1. BAKGRUNN OG FORMÅL ROJO arkitekter AS har på vegne av Ove A. Rygg/grunneier Fredrik Strøm utarbeidet en detaljert reguleringsplan for deler av eiendommen Eintrøa, gnr/bnr 32/1 i Hitra kommune. Hensikten med planen er å regulere eiendommen for utbygging av 19 nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. 1.1 Beskrivelse av planområdet Planområdet ligger mellom FV 713 og Husvatnet, like øst for Straum. Planområdet er ca m². Planområdet ligger i ei sørvestvendt skråning. Et relativt flatt parti midt i området består av dyrkajord. Området for øvrig er preget av furutrær ispedd mindre løvtrær. Terrengfallet er ca 20 meter fra høyeste til laveste punkt. Foruten en mindre bod er området ubebygd, men det er etablert flere jakttårn rundt dyrkajorda. Arealet er berglendt. Jordsmonnet består av tynn morenejord. Det er ingen ting som tilsier at grunnen skal være ustabil, og det er derfor ikke foretatt grunnundersøkelser. På toppen av en kolle orientert ut mot Husvatnet er det anlagt ei middels stor gravrøys; sannsynligvis i bronse- eller jernalder. Gravrøysa er automatisk fredet med hjemmel i kulturminnelovens 4. Hitra kommune er ikke vist i NGUs aktsomhetskart for Radonfare. Fyllinger eller deponi av avfall innenfor planområdet er ikke kjent. 1.2 Dagens bruk av planområdet Deler av planområdet er i dag i bruk til dyrkajord samt til jakt. For øvrig er det ingen tilrettelagt bruk av området. Atkomst til området er fra veg mellom FV 713 og Middagsvarden/Tverrfjeldet. Vegen er privat, gruslagt og opparbeidet med en bredde på ca 5 m. 2. FORUTSETNINGER 2.1 Forholdet til kommuneplanens arealdel I gjeldende kommuneplanens arealdel er området vist som område for fritidsbebyggelse (område 101). Området er pr i dag ikke regulert.

3 2.2 Kartgrunnlag Det er brukt grunnkart med 1-meters høydekoter. Kartet har innmålte eiendomsgrenser. 3. HOVEDINNHOLD 3.1 Formålsområder Fritidsboliger Planen omfatter 17 tomter for fritidsboliger (H1-17). Tomtestørrelsen varierer fra 825 til 1000 m². Kommuneplanens arealdel sier at tomtestørrelser ikke bør overstige 1,0 dekar. På grunn av utfordrende terrengforhold foreslås to ulike typer fritidsboliger i området. Gjennom bestemmelsene differensieres tillatt bygningsbredde avhengig av terrengfallet på tomta. I det flateste området foreslås en tradisjonell type (H1-H7) der en kan kjøre helt til døra. I de øvrige områdene (H8-17) foreslås oppført smalere bygningskropper (ca 3,8 meter) som krever minimale inngrep i naturen. Disse tomtene har kun atkomst via stier gjennom felles grønnstruktur Kjøreveg Vegen er felles for alle tomtene i området og har en regulert bredde på dels 5 meter og dels 4 meter, inkludert veiskulder og grøfter. Kjørebredden er på henholdsvis 3,5 og 2,5 meter Annet vegareal Annet vegareal benyttes til skjæringer og fyllinger Parkeringsplasser Parkeringsplass f_p1 opparbeides med 5 parkeringsplasser er felles for H8-H10. Parkeringsplass f_p2 opparbeides med 10 parkeringsplasser er felles for H11-H17. For de øvrige fritidseiendommene foregår parkering på egen grunn LNFR- hensynssoner Gravrøysa og sikringssonen i et 5 meters bredt belte fra kulturminnets ytterkant er regulert som LNFR, båndleggingssone båndlegging etter lov om kulturminner. I tillegg er et areal rundt regulert som LNFR, sone med særlig angitte hensyn bevaring kulturmiljø Grønnstruktur Felles grønnstruktur er felles for alle fritidseiendommene i planområdet og er åpen for allmenn benyttelse. f_g2 og f_g3 skal opparbeides med sti og skal fungere som atkomst til fritidsboligene på henholdsvis H14-17 og H8-10.

4 3.2 Tema Planforutsetninger Formålene i planen er i henhold til kommuneplanens arealdel. Planavgrensingen følger formålsanvisningen i arealdelen mot nord, øst og sør. Mot vest er planområdet avgrenset mot eksisterende bygg med atkomstveg Fritidsboliger Terrengtilpasning/vegetasjon Bestemmelsene krever at plassering og utforming av fritidsboligene skal best mulig underordnes naturpreget i området. Det tillates ikke planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for en hensiktsmessig plassering av fritidsboligen samt biloppstillingsplasser. Det tillates kun fjerning av barskogvegetasjon som er nødvendig for plassering av bygninger og anlegg av atkomstveg, stier og biloppstillingsplasser. Trasseer for vann, avløp og kabler som ikke legges langs veger, skal reetableres med stedegen vegetasjon. Det vises for øvrig til vedlagte 3D -illustrasjoner, der en ut fra terreng og utsiktsmuligheter har foreslått utforming og høyde på fritidsboligene (møne- og gesimshøyde). 3D-modellen er basert på digitalt kart der fritidsboligene er plassert på tomtene i henhold til plankart og bestemmelser. Fritidsboliger m/tilhørende anlegg H1-H8 Området skal bebygges med frittliggende fritidsboliger med tilhørende anlegg. Bygninger skal oppføres med takvinkel mellom 22 og 30 grader, eventuelt med flatt tak. Ved utførelse med skrått tak skal fritidsboligen oppføres med en maksimal mønehøyde på 5 meter over grunnmur. Gesimshøyden skal ikke overskride 2,6 meter over grunnmur. Ved utførelse med flatt tak skal gesimshøyden ikke overskride 3,5 meter over grunnmur. Høyde på grunnmur skal ikke overstige 0,9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Fritidsboliger og tilhørende bygg som garasje/carport/utebod skal oppføres med et felles tilpasset formuttrykk, material- og fargevalg. Bygninger skal fargesettes i matte og mørke jordfarger. Alle tak skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. Farger på fasader og tak skal godkjennes i forbindelse med byggesaken. Parkering og gjesteparkering for minimum 2 biler skal dekkes på den enkelte tomt. Parkering kan løses med parkeringsplass, carport eller garasje. Utnyttelsesgraden er oppgitt som % BYA. For alle eiendommer innenfor H1-H7 er maksimal % BYA satt til 20 %.

5 Fritidsboligene skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet. Parkeringsplass, carport, garasje og utebod kan plasseres utenfor byggegrense, men skal ikke hindre snøopplagring eller sikt mot vei. Carport, garasjer og utebod kan oppføres inntil 2 meter fra regulert vegareal og inntil 1 meter fra eiendomsgrense mot naboeiendom. Fritidsboliger m/tilhørende anlegg H9-H19 Området skal bebygges med frittliggende fritidsboliger med tilhørende anlegg. For i størst mulig grad å ivareta eksisterende natur/vegetasjon skal fritidsboligene fundamenteres på påler. Fritidsboligene skal utføres med flatt tak, flukte med terrenget og skal ha en maksimal bredde på 4 meter. Gesimshøyden skal ikke overstige 4,7 meter over terreng. En mindre del av bygningsvolumet, maksimal bredde 4 meter, tillates oppført på tvers av terrenget. Gesimshøyden for denne delen av bygningsvolumet skal ikke overstige 5,7 meter over terreng. Fritidsboliger og tilhørende bygg som utebod skal oppføres med et felles tilpasset formuttrykk, material- og fargevalg. Bygninger skal fargesettes i matte og mørke jordfarger. Alle tak skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. Farger på fasader og tak skal godkjennes i forbindelse med byggesaken. Fritidsboligene skal ikke ha kjøreatkomst og parkering skal foregå på felles parkeringsplasser. Utnyttelsesgraden er oppgitt som % BYA. For alle eiendommer innenfor H8-H17 er maksimal % BYA satt til 12 %. Fritidsboligene skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet. Utebod kan plasseres utenfor byggegrense, inntil 2 meter fra regulert grønnstruktur og inntil 1 meter fra eiendomsgrense mot naboeiendom. Det vises for øvrig til vedlagt illustrasjon Eksempel, fritidsbolig H8-H Veg Veg til fritidseiendommene er lagt ut fra ønske om å behandle terrenget skånsomt. Av hensyn til stigning på vegen forutsettes mindre skjæringer/fyllinger. Skjæringer/fyllinger skal tilsås Vann og avløp Sweco har utarbeidet en vann- og avløpsplan for området (se vedlegg V11). Denne viser at vannforsyningen er tilkoblet eksisterende vannledning. Vannledningen har kapasitet kun til vannforsyning til fritidsboligene; ikke til brann/slokkevann. Videre er det av hensyn til vannkvaliteten i Husvatnet valgt en avløpsløsning med tette tanker for den enkelte fritidseiendom. Disse er plassert slik at de kan tømmes fra kjørbar veg.

6 4. VIRKNING 4.1 Landbruk Realisering av planen medfører nedbygging av eksisterende dyrkamark. Hitra kommune v/landbrukskontoret har etter befaring 11.mai 2012 utført en jordbruksfaglig vurdering av området (notat vedlagt). Jordbruksseksjonen konkluderer ut fra en samlet vurdering med at området kan omdisponeres til andre formål enn jordbruk. 4.2 Barn og unges interesser I følge veileder T-1513 skal konsekvensutredninger ( ) gi en beskrivelse og vurdering av Virkningene for barn og unges oppvekstvilkår. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett. Det foreslås å etablere en grønnstruktur opparbeidet med sti gjennom hele planområdet. Ut over dette har en på grunn av planens formål, fritidsbebyggelse, i planforslaget ikke funnet grunn til å utrede disse interessene nærmere. 4.3 Universell utforming De sentrale delene av planområdet er tilgjengelig for de fleste. Flere av tomtene H1-H6 er av en slik beskaffenhet at fritidsboligene vil kunne være tilgjengelig i henhold til plan- og bygningsloven (tilgjengelig atkomst fra biloppstillingsplass). Innenfor byggegrensene vil det på disse tomtene være mulig å oppføre fritidsboliger som er tilgjengelige i henhold til loven. Ut over dette er det ikke funnet grunn til å rette spesielle tiltak for personer med funksjonsnedsettelse. Tomtene H8-H17 er bratte og det er her foreslått en type bebyggelse som medfører minimale terrenginngrep. Atkomst til disse er via stier (f_g2 og f_g3) og det anses ikke som hensiktsmessig å knytte bestemmelser om tilgjengelighet til disse tomtene. På grunn av terrengforholdene og ønsket om små terrenginngrep i området for øvrig er stigningen på vegen noe brattere enn kravene som stilles i teknisk forskrift (inntil 1:11). Det er lett å orientere seg innefor planområdet. 4.4 Utredning, trua og sårbar natur - naturmangfold I Naturbasen finner en registrert en lokalitet med elvemusling (rødlisteart) i overgangen mellom Husvatnet og Storvatnet. Tiltak for sikring av denne lokaliteten mot forurensing fra området inngår i VA-planen. 4.5 Kulturminne Gravrøysa, ID , er automatisk fredet etter kulturminnelovens 4. Det samme er en sikringssone i et 5 meters bredt belte fra kulturminnets ytterkant, jf. kulturminnelovens 6.

7 Gravrøysa og sikringssonen er vist som båndleggingssone båndlegging etter lov om kulturminner. Området rundt kulturminnet, sone med særlig angitte hensyn bevaring kulturmiljø på plankartet, er også sikret i planen. I henhold til bestemmelsene tillates det her ingen inngrep i marka eller aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen). 4.6 ROS-analyse Det er foretatt enkle risiko- og sårbarhetsvurderinger i forhold til radonfare, rasfare, naturmangfold, kulturminner og trafikksikkerhet. Radon Området er ikke vist som fareområde for Radon i NGUs kartverk. Helserisiko knyttet til radonfare løses ved bygningstekniske tiltak og ivaretas av plan- og bygningsloven. En eventuell høy forekomst av radon vil derfor ikke medføre noen helserisiko. Rasfare Vurderingene av rasfare er gjort i form av gjennomgang av NGUs skredkart. Området er ikke vist som fareområde i noen av disse. Tiltak etter planen vil heller ikke medføre økt rasfare i omkringliggende områder. I forhold til ras er det således ingen risiko for liv og helse knyttet til bebygging av området. Naturmangfold Se punkt 4.4 (over). Kulturminner Se punkt 4.5 (over). Trafikksikkerhet Et hvert vegkryss representerer en viss fare for ulykker. Atkomst til planområdet er foreslått lagt til en allerede etablert veg med avkjørsel fra FV 713. Vegen brukes i dag som atkomstveg til Hitra vindpark og til eksisterende fritidseiendommer innover i dalen. Sletta mellom FV 713 og planområdet brukes i dag til biloppstillingsplasser for turfolk og avkjørselen betjener også denne. Beregningen av bilturproduksjon (under) er utført med bakgrunn i erfaringstall hentet fra håndbok 146. Turproduksjonen omfatter summen av alle turer ut og inn av området (=ÅDT for biltrafikk). For boliger oppgis turproduksjonen i Håndbok 146 å være 3,5 pr. bolig. Håndboken inneholder ikke erfaringstall for turproduksjon knyttet til fritidseiendommer. For denne beregningen antar vi at fritidseiendommene bebos maksimalt 50 % av tiden. Det vil si en turproduksjon på 1,75 pr. fritidsbolig. Totalt medfører utbyggingen av området da en

8 turproduksjon på i underkant av 30 (ÅDT). Samlet antas ÅDT for alle formål som deler avkjøring fra FV 713 å være under 100 (ÅDT). Siktforholdene i krysset mellom privat veg og FV 713 er vurdert i henhold til Håndbok 017, figur C.32: Siktkrav i forkjørsregulerte T- og X-kryss, og tabell C.23: Siktkrav i uregulerte T- kryss og forkjørsregulerte T- og X-kryss: Fartsgrensen på denne strekningen av FV 713 (primærveg iht. tabell C.23) er 80 km/t. I henhold til vegvesenets håndbok H017 stoppsikten ved 80 km/t 110 meter. L1 blir da (1,2 x Ls) 132 meter. L2 blir iht. tabell C.23 6 meter. Beregningen viser at siktforholdene i forhold til trafikk fra vest er siktforholdene gode. I forhold til trafikk fra øst fordres det at kantvegetasjonen holdes lav for at forholdene tilfredsstiller siktkravene oppgitt i H017 (se figur, under).

9 Med hensyn til den lave trafikkbelastningen - i følge RTM (Regional transportmodell) anslås ÅDT på denne strekningen å være ca anses avkjøringssituasjonen fra/til FV 713 som trafikksikkerhetsmessig forsvarlig. Men: det vil være gunstig å senke fartsgrensen på den aktuelle strekningen til for eksempel 60 km/t (stoppsikt, Ls, ved 60 og 70 km/t: 85 meter). Siktkrav illustrert under. 4.3 Arealoppgave Formål Areal (m²) Bebyggelse og anlegg m² Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur m² Grønnstruktur m² LNFR m² PLANPROSESSEN 5.1 Oppstart Det ble avholdt oppstartsmøte med Hitra kommune den Igangsetting av planarbeidet ble godkjent Kunngjøring og medvirkning Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Hitra.Frøya den Naboer, offentlige etater og andre interesseparter ble varslet pr. brev/e-post den Innkomne merknader Etter varsel om oppstart innkom 2 merknader; fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Merknadene er vedlagt i sin helhet, men enkelte punkter er gjengitt og kommentert under.

10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, (Miljøvern) - Fylkesmannen ber om at det i den videre planleggingen gjøres vurderinger av forurensingssituasjonen i området og at det tas hensyn til det vassdragsnære miljøet og landskapet rundt Husvatnet. Kommentar, utslipp: Forurensingssituasjonen ivaretas ved tiltak i henhold til VA-plan (lukkede tanker). Kommentar, landskap: Se punkt 3.2.2, Terrengtilpasning/vegetasjon (over). - Støy fra FV 713 og Hitra vindmøllepark: Dersom sjenerende støyforhold må det gjøres støyberegninger for ny bebyggelse og eventuelle avbøtende tiltak må tas inn i bestemmelser og plankart. Kommentar, støy fra FV 713: Vegvesenet opplyser at det ikke foreligger trafikktellinger for den aktuelle vegstrekningen, men at trafikkmengden i følge RTM (Regional transportmodell) anslås til ca 350 (ÅDT). Det vil si at en bil passerer området ca hvert 4,1 minutt. I henhold til Veglovens 29 skal byggegrensene skal gå i en avstand på 50 meter frå riksveg og fylkesveg. Dette blant annet for å ivareta hensyn overfor vegens naboer eksempelvis i forhold til støy og støv. 50-metersgrensen tangerer plangrensen mot FV 713. Følgelig vil all fritidsbebyggelse oppføres utenfor generell byggegrense fra fylkesveg. Da trafikkbelastningen er lav, planområdet ligger lavere i terrenget enn vegen, og i sin helhet utenfor generell byggegrense, anses planområdet ikke å være spesielt utsatt for sjenerende trafikkstøy. Følgelig vil det ikke være behov for støyberegninger for ny bebyggelse. Kommentar, støy fra Hitra vindmøllepark: I forbindelse med plan om utvidelse av Hitra vindpark har Sweco Norge AS utarbeidet en konsekvensutredning der de støymessige konsekvenser av bygging og drift av vindparken er vurdert og beregnet. I rapporten ( ), datert , fremgår det at planområdet i sin helhet får lydnivå under anbefalt grenseverdi 45dBA i driftsfasen.

11 - Hvorvidt det foregår masseuttak i nærheten av planområdet. Kommentar: Masseuttaket det vises til i merknaden ble utført av Reinertsen i forbindelse med anlegging av vei til Hitra vindpark som ble åpnet i oktober Masseuttaket har siden ikke vært i drift og er nå gjengrodd med furutrær med ca. 1 meters høyde. Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune har utført en arkeologisk registrering av området og har i den forbindelse påvist en gravrøys (Arkeologisk rapport er i sin helhet vedlagt planforslaget). Gravrøysa som er anlagt på toppen av en kolle orientert ut mot Husvatnet betegnes som middels stor og relativt klart markert. Dette er en typisk plassering av gravrøyser fra bronsealder og jernalder. Gravrøysa er automatisk fredet med hjemmel i kulturminnelovens 4. Det samme er tilfelle med en sikringssone i et fem meter bredt belte rundt ytterkanten av gravminnet, jf. 6. Sør-Trøndelag fylkeskommune opplyser at det ikke er tillatt med noen form for inngrep i gravminnet eller sikringssonen, heller ikke andre tiltak i omgivelsene som kan ha uheldig innvirkning på kulturminnet. Fylkeskommunen stiller som vilkår for egengodkjenning at det må tas arealbruksmessige hensyn til det automatisk fredete kulturminnet som finnes innenfor planområdet og foreslår at dette gjøres gjennom å regulere selve kulturminnet og sikringssonen til hensynssone D, båndlagt i henhold til kulturminneloven. Videre reguleres et område omkring til hensynssone C vern av kulturmiljø, i henhold til Plan- og bygningsloven 12-6.

12 Kommentar: Angivelsen av hensynssoner er annerledes, men Sør-Trøndelag Fylkeskommunes vilkår for egengodkjenning etterkommes og følgende tekst tas inn i reguleringsbestemmelsene: «Innen område merket H730 på plankartet gjelder følgende: Gravrøysa, ID , er automatisk fredet etter kulturminnelovens 4. Det samme er en sikringssone i et 5 meters bredt belte fra kulturminnets ytterkant, jf. kulturminnelovens 6. Innen område merket H570 på plankartet må det ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).»

PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT

PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT ANTON IVAR HUNSBEDT APRIL 2012 PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT PLAN ID 10372011004 ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2012 PLANBESKRIVELSE HYTTEVARDEN

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Forslag til REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering Del av gnr 69 bnr 3 RØMSKOG KOMMUNE Grunnlagsdokumenter for 1.gangs behandling Desember 2013 2 Innhold:

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Reguleringsplan for deler av gnr 66 bnr 114, Kikut i Hol kommune. Aasremmenden fritidsboliger

Reguleringsplan for deler av gnr 66 bnr 114, Kikut i Hol kommune. Aasremmenden fritidsboliger Reguleringsplan for deler av gnr 66 bnr 114, Kikut i Hol kommune Aasremmenden fritidsboliger Vedtaksdato: 12.01.2011 Dato siste revisjon: 24.05.2011 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 6 2 2.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN 02.04.2012 REGULERINGSPLAN FOR 140/44, 45, 141/179, 185 SAMT DEL AV GNR/BNR 141/1- JEVNAKER KIRKE I JEVNAKER KOMMUNE, OPPLAND BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA Side

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

Planbeskrivelse TUDAL BOLIGOMRÅDE

Planbeskrivelse TUDAL BOLIGOMRÅDE Planbeskrivelse TUDAL BOLIGOMRÅDE Januar 2011 2 1 Bakgrunn...3 2 Planstatus...4 2.1 Overordnede arealplaner...4 2.2 Gjeldende regulering...5 3 Beskrivelse av planområdet...6 3.1 Beliggenhet i kommunen...6

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS.

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS. Vestby kommune Vangtunet Detaljregulering Planbeskrivelse Forslagstillers forslag: 21.06.2012 1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem

Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 10.OKTOBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av Asplan

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30.

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun, gnr/bnr 294/30 PlanID: 2015009 Oppdal kommune 10. august 2015 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms- og eierforhold 1.3 Planlegger - opplysninger

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS.

Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS. PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for Sånum, felt A/B9. Plan ID 170 Dato: 05.02.2014 BAKGRUNN Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS. Formålet

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKJE BOLIGOMRÅDE, VERSJON 22.04.2010 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR VIKJE BOLIGOMRÅDE, VERSJON 22.04.2010 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VIKJE BOLIGOMRÅDE, GNR 9 BNR 4, ROLLAG KOMMUNE VERSJON 22.04.2010 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplanen er utarbeidet av: Naturforvalter Kjetil Heitmann, Numedalstunet

Detaljer

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING KIRKEVIKA-TORVVIKVEIEN I NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE Utarbeidet av JM Norge AS 1.8.2014, rev. 15.09.2014 1 Innhold: 1. BAKGRUNN 4 1.1 Hensikten med planen 4 1.2 Forslagstiller

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 1009 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SANDVE SKOLE

SAKSPROTOKOLL - PLAN 1009 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SANDVE SKOLE SAKSPROTOKOLL - PLAN 1009 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SANDVE SKOLE Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 04.12.2014, saksnr. 197/14 Behandling: Aarhus (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Det foretas

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Geilo fjellandsby felt 17, Detaljreguleringsplan Vedtaksdato: 11.01.2012 Siste revisjonsdato: 25.04.2012 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer