Forslag til detaljert reguleringsplan for deler av eiendommen Eintrøa, gnr/bnr 32/1, Hitra kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til detaljert reguleringsplan for deler av eiendommen Eintrøa, gnr/bnr 32/1, Hitra kommune"

Transkript

1 Forslag til detaljert reguleringsplan for deler av eiendommen Eintrøa, gnr/bnr 32/1, Hitra kommune Planbeskrivelse dato: BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1. Beskrivelse av planområdet 1.2. Dagens bruk av planområdet 2. FORUTSETNINGER 2.1. Forholdet til kommuneplanens arealdel 2.2. Kartgrunnlag 3. HOVEDINNHOLD 3.1. Formålsområder Fritidsboliger Kjøreveg Annet vegareal Parkeringsplasser LNFR - hensynssoner Grønnstruktur 3.2. Tema Planforutsetninger Fritidsboliger Veg Vann og avløp 4. VIRKNINGER 4.1. Landbruk 4.2. Barn og unges interesser 4.3. Universell utforming 4.4. Utredning, trua og sårbar natur - naturmangfold 4.5. ROS-analyse 4.6. Arealoppgave 5. PLANPROSESSEN 5.1 Oppstart 5.2 Kunngjøring og medvirkning 5.3 Innkomne merknader Sektormyndighetene Andre merknader Vedlegg: 1) V01: Plankart (A2) 2) V02: Planbestemmelser 3) V03: Varslingsbrev 4) V04: Naboliste 5) V05: Referat fra oppstartsmøte 6) V06: Innspill til planstart

2 7) V07: Illustrasjonsplan/snitt 8) V08: Illustrasjoner: Perspektiver fra skissemodell 9) V09: Illustrasjon: Eksempel, hytte H8-H17 10) V10: Jordbruksfaglig vurdering 11) V11: Arkeologisk rapport 12) V12: Vann og avløpsplan 13) V13: Tinglyst avtale; vegrett 1. BAKGRUNN OG FORMÅL ROJO arkitekter AS har på vegne av Ove A. Rygg/grunneier Fredrik Strøm utarbeidet en detaljert reguleringsplan for deler av eiendommen Eintrøa, gnr/bnr 32/1 i Hitra kommune. Hensikten med planen er å regulere eiendommen for utbygging av 19 nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. 1.1 Beskrivelse av planområdet Planområdet ligger mellom FV 713 og Husvatnet, like øst for Straum. Planområdet er ca m². Planområdet ligger i ei sørvestvendt skråning. Et relativt flatt parti midt i området består av dyrkajord. Området for øvrig er preget av furutrær ispedd mindre løvtrær. Terrengfallet er ca 20 meter fra høyeste til laveste punkt. Foruten en mindre bod er området ubebygd, men det er etablert flere jakttårn rundt dyrkajorda. Arealet er berglendt. Jordsmonnet består av tynn morenejord. Det er ingen ting som tilsier at grunnen skal være ustabil, og det er derfor ikke foretatt grunnundersøkelser. På toppen av en kolle orientert ut mot Husvatnet er det anlagt ei middels stor gravrøys; sannsynligvis i bronse- eller jernalder. Gravrøysa er automatisk fredet med hjemmel i kulturminnelovens 4. Hitra kommune er ikke vist i NGUs aktsomhetskart for Radonfare. Fyllinger eller deponi av avfall innenfor planområdet er ikke kjent. 1.2 Dagens bruk av planområdet Deler av planområdet er i dag i bruk til dyrkajord samt til jakt. For øvrig er det ingen tilrettelagt bruk av området. Atkomst til området er fra veg mellom FV 713 og Middagsvarden/Tverrfjeldet. Vegen er privat, gruslagt og opparbeidet med en bredde på ca 5 m. 2. FORUTSETNINGER 2.1 Forholdet til kommuneplanens arealdel I gjeldende kommuneplanens arealdel er området vist som område for fritidsbebyggelse (område 101). Området er pr i dag ikke regulert.

3 2.2 Kartgrunnlag Det er brukt grunnkart med 1-meters høydekoter. Kartet har innmålte eiendomsgrenser. 3. HOVEDINNHOLD 3.1 Formålsområder Fritidsboliger Planen omfatter 17 tomter for fritidsboliger (H1-17). Tomtestørrelsen varierer fra 825 til 1000 m². Kommuneplanens arealdel sier at tomtestørrelser ikke bør overstige 1,0 dekar. På grunn av utfordrende terrengforhold foreslås to ulike typer fritidsboliger i området. Gjennom bestemmelsene differensieres tillatt bygningsbredde avhengig av terrengfallet på tomta. I det flateste området foreslås en tradisjonell type (H1-H7) der en kan kjøre helt til døra. I de øvrige områdene (H8-17) foreslås oppført smalere bygningskropper (ca 3,8 meter) som krever minimale inngrep i naturen. Disse tomtene har kun atkomst via stier gjennom felles grønnstruktur Kjøreveg Vegen er felles for alle tomtene i området og har en regulert bredde på dels 5 meter og dels 4 meter, inkludert veiskulder og grøfter. Kjørebredden er på henholdsvis 3,5 og 2,5 meter Annet vegareal Annet vegareal benyttes til skjæringer og fyllinger Parkeringsplasser Parkeringsplass f_p1 opparbeides med 5 parkeringsplasser er felles for H8-H10. Parkeringsplass f_p2 opparbeides med 10 parkeringsplasser er felles for H11-H17. For de øvrige fritidseiendommene foregår parkering på egen grunn LNFR- hensynssoner Gravrøysa og sikringssonen i et 5 meters bredt belte fra kulturminnets ytterkant er regulert som LNFR, båndleggingssone båndlegging etter lov om kulturminner. I tillegg er et areal rundt regulert som LNFR, sone med særlig angitte hensyn bevaring kulturmiljø Grønnstruktur Felles grønnstruktur er felles for alle fritidseiendommene i planområdet og er åpen for allmenn benyttelse. f_g2 og f_g3 skal opparbeides med sti og skal fungere som atkomst til fritidsboligene på henholdsvis H14-17 og H8-10.

4 3.2 Tema Planforutsetninger Formålene i planen er i henhold til kommuneplanens arealdel. Planavgrensingen følger formålsanvisningen i arealdelen mot nord, øst og sør. Mot vest er planområdet avgrenset mot eksisterende bygg med atkomstveg Fritidsboliger Terrengtilpasning/vegetasjon Bestemmelsene krever at plassering og utforming av fritidsboligene skal best mulig underordnes naturpreget i området. Det tillates ikke planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for en hensiktsmessig plassering av fritidsboligen samt biloppstillingsplasser. Det tillates kun fjerning av barskogvegetasjon som er nødvendig for plassering av bygninger og anlegg av atkomstveg, stier og biloppstillingsplasser. Trasseer for vann, avløp og kabler som ikke legges langs veger, skal reetableres med stedegen vegetasjon. Det vises for øvrig til vedlagte 3D -illustrasjoner, der en ut fra terreng og utsiktsmuligheter har foreslått utforming og høyde på fritidsboligene (møne- og gesimshøyde). 3D-modellen er basert på digitalt kart der fritidsboligene er plassert på tomtene i henhold til plankart og bestemmelser. Fritidsboliger m/tilhørende anlegg H1-H8 Området skal bebygges med frittliggende fritidsboliger med tilhørende anlegg. Bygninger skal oppføres med takvinkel mellom 22 og 30 grader, eventuelt med flatt tak. Ved utførelse med skrått tak skal fritidsboligen oppføres med en maksimal mønehøyde på 5 meter over grunnmur. Gesimshøyden skal ikke overskride 2,6 meter over grunnmur. Ved utførelse med flatt tak skal gesimshøyden ikke overskride 3,5 meter over grunnmur. Høyde på grunnmur skal ikke overstige 0,9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Fritidsboliger og tilhørende bygg som garasje/carport/utebod skal oppføres med et felles tilpasset formuttrykk, material- og fargevalg. Bygninger skal fargesettes i matte og mørke jordfarger. Alle tak skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. Farger på fasader og tak skal godkjennes i forbindelse med byggesaken. Parkering og gjesteparkering for minimum 2 biler skal dekkes på den enkelte tomt. Parkering kan løses med parkeringsplass, carport eller garasje. Utnyttelsesgraden er oppgitt som % BYA. For alle eiendommer innenfor H1-H7 er maksimal % BYA satt til 20 %.

5 Fritidsboligene skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet. Parkeringsplass, carport, garasje og utebod kan plasseres utenfor byggegrense, men skal ikke hindre snøopplagring eller sikt mot vei. Carport, garasjer og utebod kan oppføres inntil 2 meter fra regulert vegareal og inntil 1 meter fra eiendomsgrense mot naboeiendom. Fritidsboliger m/tilhørende anlegg H9-H19 Området skal bebygges med frittliggende fritidsboliger med tilhørende anlegg. For i størst mulig grad å ivareta eksisterende natur/vegetasjon skal fritidsboligene fundamenteres på påler. Fritidsboligene skal utføres med flatt tak, flukte med terrenget og skal ha en maksimal bredde på 4 meter. Gesimshøyden skal ikke overstige 4,7 meter over terreng. En mindre del av bygningsvolumet, maksimal bredde 4 meter, tillates oppført på tvers av terrenget. Gesimshøyden for denne delen av bygningsvolumet skal ikke overstige 5,7 meter over terreng. Fritidsboliger og tilhørende bygg som utebod skal oppføres med et felles tilpasset formuttrykk, material- og fargevalg. Bygninger skal fargesettes i matte og mørke jordfarger. Alle tak skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. Farger på fasader og tak skal godkjennes i forbindelse med byggesaken. Fritidsboligene skal ikke ha kjøreatkomst og parkering skal foregå på felles parkeringsplasser. Utnyttelsesgraden er oppgitt som % BYA. For alle eiendommer innenfor H8-H17 er maksimal % BYA satt til 12 %. Fritidsboligene skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet. Utebod kan plasseres utenfor byggegrense, inntil 2 meter fra regulert grønnstruktur og inntil 1 meter fra eiendomsgrense mot naboeiendom. Det vises for øvrig til vedlagt illustrasjon Eksempel, fritidsbolig H8-H Veg Veg til fritidseiendommene er lagt ut fra ønske om å behandle terrenget skånsomt. Av hensyn til stigning på vegen forutsettes mindre skjæringer/fyllinger. Skjæringer/fyllinger skal tilsås Vann og avløp Sweco har utarbeidet en vann- og avløpsplan for området (se vedlegg V11). Denne viser at vannforsyningen er tilkoblet eksisterende vannledning. Vannledningen har kapasitet kun til vannforsyning til fritidsboligene; ikke til brann/slokkevann. Videre er det av hensyn til vannkvaliteten i Husvatnet valgt en avløpsløsning med tette tanker for den enkelte fritidseiendom. Disse er plassert slik at de kan tømmes fra kjørbar veg.

6 4. VIRKNING 4.1 Landbruk Realisering av planen medfører nedbygging av eksisterende dyrkamark. Hitra kommune v/landbrukskontoret har etter befaring 11.mai 2012 utført en jordbruksfaglig vurdering av området (notat vedlagt). Jordbruksseksjonen konkluderer ut fra en samlet vurdering med at området kan omdisponeres til andre formål enn jordbruk. 4.2 Barn og unges interesser I følge veileder T-1513 skal konsekvensutredninger ( ) gi en beskrivelse og vurdering av Virkningene for barn og unges oppvekstvilkår. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett. Det foreslås å etablere en grønnstruktur opparbeidet med sti gjennom hele planområdet. Ut over dette har en på grunn av planens formål, fritidsbebyggelse, i planforslaget ikke funnet grunn til å utrede disse interessene nærmere. 4.3 Universell utforming De sentrale delene av planområdet er tilgjengelig for de fleste. Flere av tomtene H1-H6 er av en slik beskaffenhet at fritidsboligene vil kunne være tilgjengelig i henhold til plan- og bygningsloven (tilgjengelig atkomst fra biloppstillingsplass). Innenfor byggegrensene vil det på disse tomtene være mulig å oppføre fritidsboliger som er tilgjengelige i henhold til loven. Ut over dette er det ikke funnet grunn til å rette spesielle tiltak for personer med funksjonsnedsettelse. Tomtene H8-H17 er bratte og det er her foreslått en type bebyggelse som medfører minimale terrenginngrep. Atkomst til disse er via stier (f_g2 og f_g3) og det anses ikke som hensiktsmessig å knytte bestemmelser om tilgjengelighet til disse tomtene. På grunn av terrengforholdene og ønsket om små terrenginngrep i området for øvrig er stigningen på vegen noe brattere enn kravene som stilles i teknisk forskrift (inntil 1:11). Det er lett å orientere seg innefor planområdet. 4.4 Utredning, trua og sårbar natur - naturmangfold I Naturbasen finner en registrert en lokalitet med elvemusling (rødlisteart) i overgangen mellom Husvatnet og Storvatnet. Tiltak for sikring av denne lokaliteten mot forurensing fra området inngår i VA-planen. 4.5 Kulturminne Gravrøysa, ID , er automatisk fredet etter kulturminnelovens 4. Det samme er en sikringssone i et 5 meters bredt belte fra kulturminnets ytterkant, jf. kulturminnelovens 6.

7 Gravrøysa og sikringssonen er vist som båndleggingssone båndlegging etter lov om kulturminner. Området rundt kulturminnet, sone med særlig angitte hensyn bevaring kulturmiljø på plankartet, er også sikret i planen. I henhold til bestemmelsene tillates det her ingen inngrep i marka eller aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen). 4.6 ROS-analyse Det er foretatt enkle risiko- og sårbarhetsvurderinger i forhold til radonfare, rasfare, naturmangfold, kulturminner og trafikksikkerhet. Radon Området er ikke vist som fareområde for Radon i NGUs kartverk. Helserisiko knyttet til radonfare løses ved bygningstekniske tiltak og ivaretas av plan- og bygningsloven. En eventuell høy forekomst av radon vil derfor ikke medføre noen helserisiko. Rasfare Vurderingene av rasfare er gjort i form av gjennomgang av NGUs skredkart. Området er ikke vist som fareområde i noen av disse. Tiltak etter planen vil heller ikke medføre økt rasfare i omkringliggende områder. I forhold til ras er det således ingen risiko for liv og helse knyttet til bebygging av området. Naturmangfold Se punkt 4.4 (over). Kulturminner Se punkt 4.5 (over). Trafikksikkerhet Et hvert vegkryss representerer en viss fare for ulykker. Atkomst til planområdet er foreslått lagt til en allerede etablert veg med avkjørsel fra FV 713. Vegen brukes i dag som atkomstveg til Hitra vindpark og til eksisterende fritidseiendommer innover i dalen. Sletta mellom FV 713 og planområdet brukes i dag til biloppstillingsplasser for turfolk og avkjørselen betjener også denne. Beregningen av bilturproduksjon (under) er utført med bakgrunn i erfaringstall hentet fra håndbok 146. Turproduksjonen omfatter summen av alle turer ut og inn av området (=ÅDT for biltrafikk). For boliger oppgis turproduksjonen i Håndbok 146 å være 3,5 pr. bolig. Håndboken inneholder ikke erfaringstall for turproduksjon knyttet til fritidseiendommer. For denne beregningen antar vi at fritidseiendommene bebos maksimalt 50 % av tiden. Det vil si en turproduksjon på 1,75 pr. fritidsbolig. Totalt medfører utbyggingen av området da en

8 turproduksjon på i underkant av 30 (ÅDT). Samlet antas ÅDT for alle formål som deler avkjøring fra FV 713 å være under 100 (ÅDT). Siktforholdene i krysset mellom privat veg og FV 713 er vurdert i henhold til Håndbok 017, figur C.32: Siktkrav i forkjørsregulerte T- og X-kryss, og tabell C.23: Siktkrav i uregulerte T- kryss og forkjørsregulerte T- og X-kryss: Fartsgrensen på denne strekningen av FV 713 (primærveg iht. tabell C.23) er 80 km/t. I henhold til vegvesenets håndbok H017 stoppsikten ved 80 km/t 110 meter. L1 blir da (1,2 x Ls) 132 meter. L2 blir iht. tabell C.23 6 meter. Beregningen viser at siktforholdene i forhold til trafikk fra vest er siktforholdene gode. I forhold til trafikk fra øst fordres det at kantvegetasjonen holdes lav for at forholdene tilfredsstiller siktkravene oppgitt i H017 (se figur, under).

9 Med hensyn til den lave trafikkbelastningen - i følge RTM (Regional transportmodell) anslås ÅDT på denne strekningen å være ca anses avkjøringssituasjonen fra/til FV 713 som trafikksikkerhetsmessig forsvarlig. Men: det vil være gunstig å senke fartsgrensen på den aktuelle strekningen til for eksempel 60 km/t (stoppsikt, Ls, ved 60 og 70 km/t: 85 meter). Siktkrav illustrert under. 4.3 Arealoppgave Formål Areal (m²) Bebyggelse og anlegg m² Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur m² Grønnstruktur m² LNFR m² PLANPROSESSEN 5.1 Oppstart Det ble avholdt oppstartsmøte med Hitra kommune den Igangsetting av planarbeidet ble godkjent Kunngjøring og medvirkning Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Hitra.Frøya den Naboer, offentlige etater og andre interesseparter ble varslet pr. brev/e-post den Innkomne merknader Etter varsel om oppstart innkom 2 merknader; fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Merknadene er vedlagt i sin helhet, men enkelte punkter er gjengitt og kommentert under.

10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, (Miljøvern) - Fylkesmannen ber om at det i den videre planleggingen gjøres vurderinger av forurensingssituasjonen i området og at det tas hensyn til det vassdragsnære miljøet og landskapet rundt Husvatnet. Kommentar, utslipp: Forurensingssituasjonen ivaretas ved tiltak i henhold til VA-plan (lukkede tanker). Kommentar, landskap: Se punkt 3.2.2, Terrengtilpasning/vegetasjon (over). - Støy fra FV 713 og Hitra vindmøllepark: Dersom sjenerende støyforhold må det gjøres støyberegninger for ny bebyggelse og eventuelle avbøtende tiltak må tas inn i bestemmelser og plankart. Kommentar, støy fra FV 713: Vegvesenet opplyser at det ikke foreligger trafikktellinger for den aktuelle vegstrekningen, men at trafikkmengden i følge RTM (Regional transportmodell) anslås til ca 350 (ÅDT). Det vil si at en bil passerer området ca hvert 4,1 minutt. I henhold til Veglovens 29 skal byggegrensene skal gå i en avstand på 50 meter frå riksveg og fylkesveg. Dette blant annet for å ivareta hensyn overfor vegens naboer eksempelvis i forhold til støy og støv. 50-metersgrensen tangerer plangrensen mot FV 713. Følgelig vil all fritidsbebyggelse oppføres utenfor generell byggegrense fra fylkesveg. Da trafikkbelastningen er lav, planområdet ligger lavere i terrenget enn vegen, og i sin helhet utenfor generell byggegrense, anses planområdet ikke å være spesielt utsatt for sjenerende trafikkstøy. Følgelig vil det ikke være behov for støyberegninger for ny bebyggelse. Kommentar, støy fra Hitra vindmøllepark: I forbindelse med plan om utvidelse av Hitra vindpark har Sweco Norge AS utarbeidet en konsekvensutredning der de støymessige konsekvenser av bygging og drift av vindparken er vurdert og beregnet. I rapporten ( ), datert , fremgår det at planområdet i sin helhet får lydnivå under anbefalt grenseverdi 45dBA i driftsfasen.

11 - Hvorvidt det foregår masseuttak i nærheten av planområdet. Kommentar: Masseuttaket det vises til i merknaden ble utført av Reinertsen i forbindelse med anlegging av vei til Hitra vindpark som ble åpnet i oktober Masseuttaket har siden ikke vært i drift og er nå gjengrodd med furutrær med ca. 1 meters høyde. Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune har utført en arkeologisk registrering av området og har i den forbindelse påvist en gravrøys (Arkeologisk rapport er i sin helhet vedlagt planforslaget). Gravrøysa som er anlagt på toppen av en kolle orientert ut mot Husvatnet betegnes som middels stor og relativt klart markert. Dette er en typisk plassering av gravrøyser fra bronsealder og jernalder. Gravrøysa er automatisk fredet med hjemmel i kulturminnelovens 4. Det samme er tilfelle med en sikringssone i et fem meter bredt belte rundt ytterkanten av gravminnet, jf. 6. Sør-Trøndelag fylkeskommune opplyser at det ikke er tillatt med noen form for inngrep i gravminnet eller sikringssonen, heller ikke andre tiltak i omgivelsene som kan ha uheldig innvirkning på kulturminnet. Fylkeskommunen stiller som vilkår for egengodkjenning at det må tas arealbruksmessige hensyn til det automatisk fredete kulturminnet som finnes innenfor planområdet og foreslår at dette gjøres gjennom å regulere selve kulturminnet og sikringssonen til hensynssone D, båndlagt i henhold til kulturminneloven. Videre reguleres et område omkring til hensynssone C vern av kulturmiljø, i henhold til Plan- og bygningsloven 12-6.

12 Kommentar: Angivelsen av hensynssoner er annerledes, men Sør-Trøndelag Fylkeskommunes vilkår for egengodkjenning etterkommes og følgende tekst tas inn i reguleringsbestemmelsene: «Innen område merket H730 på plankartet gjelder følgende: Gravrøysa, ID , er automatisk fredet etter kulturminnelovens 4. Det samme er en sikringssone i et 5 meters bredt belte fra kulturminnets ytterkant, jf. kulturminnelovens 6. Innen område merket H570 på plankartet må det ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).»

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 PLAN NR. Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

Lillehammer Fjellstue og hytter

Lillehammer Fjellstue og hytter LILLEHAMMER. KOMMUNE DETALJREGULERING FOR Lillehammer Fjellstue og hytter Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 11.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 10.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID

REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID Vedtatt i hovedutvalg NMK i utvalgssak 66/17, dato 24.08.2017 REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015015 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 1 NORDRE LAND KOMMUNE Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 Versjon 08.12.11 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE Planen er vist på plankart datert 13.06.2016 Plan og bestemmelser er sist revidert Plan og bestemmelser er vedtatt av Lesja kommunestyre den... GENERELT

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002.

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002. REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Planbestemmelser for Stutarhaugen hyttefelt - Vågå kommune

Planbestemmelser for Stutarhaugen hyttefelt - Vågå kommune Vågå kommune Planbestemmelser for Stutarhaugen hyttefelt - Vågå kommune Plan-id 05152015003 Stutarhaugen Reirgrenda: Kommunestyrets vedtak 09.10.1985 Endret ved kommunestyrets vedtak 24.06.2008 Stutarhaugen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Administrasjonens forslag til endringer er markert med rødt DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008)

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) Vedtatt i Molde kommunestyre 15.9.2016, sak KST 81/16 MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN EIDALSMARKA SAMEIGE, GNR 56 BNR 18 m.fl.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN EIDALSMARKA SAMEIGE, GNR 56 BNR 18 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN EIDALSMARKA SAMEIGE, GNR 56 BNR 18 m.fl. Justert i samsvar med vedtak i teknisk utvalg, sak 68/10, 54/13 og 48/16. Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

SLÅSETERLIA HYTTEGREND

SLÅSETERLIA HYTTEGREND REGULERINGSPLAN FOR SLÅSETERLIA HYTTEGREND Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 01.11.2011 Tilhørende plankart er sist revidert: 25.01.2011 Godkjent av kommunestyret: 24.11.2011 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter IIII LILLEHAMMER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 21.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 24.04.2013 Godkjent

Detaljer

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT 1 FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT Planen er datert 17.12.2013 Bestemmelsene er datert 17.12.2013 Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge området til rette for fritidsbebyggelse. 2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLAN ID: 19XX-XXXXX Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn i perioden 2.gangs

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Plan-ID: 201203 Høghaugen Øvre - Hafjell ØYER. REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.12.2012 Godkjent

Detaljer

Planbestemmelser for Stutarhaugen hyttefelt - Vågå kommune

Planbestemmelser for Stutarhaugen hyttefelt - Vågå kommune Vågå kommune Planbestemmelser for Stutarhaugen hyttefelt - Vågå kommune Plan-id 05152015003 Kunngjort oppstart av endring: 01.06.2015 Revisjon av bestemmelsene: 26.10.2015 Godkjent, kommunestyret, sak

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen

Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen Dato: 1892012 Tilhørende plankart datert: 1892012 1 GENERELT 11 Planens formål og avgrensning Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune Planid: 2012011. Dato: 16.01.14 Godkjent i kommunestyret 07.10.14, sak K 059/14. Sist revidert (dato): 23.10.14. 1. GENERELT. 1.1 Innenfor

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMLESETRA PÅ NOREFJELL, planid 67

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMLESETRA PÅ NOREFJELL, planid 67 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMLESETRA PÅ NOREFJELL, planid 67 Dato for bestemmelsene: Forslag 20.05.16 1.0 GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER DETALJREGULERING JAMTVEGEN 22 7600 LEVANGER REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 18.05.2017 Reguleringsbestemmelser datert: 18.05.2017 Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KLØFTBERGET HYTTEOMRÅDE - RØROS KOMMUNE Plan ID:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KLØFTBERGET HYTTEOMRÅDE - RØROS KOMMUNE Plan ID: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KLØFTBERGET HYTTEOMRÅDE - RØROS KOMMUNE Plan ID: 20120002 Reguleringsplanen omfatter deler av landbrukseiendommene gnr. 98, bnr. 1 Elveplassen og gnr. 87, bnr. 3 Sakstrøen.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Detaljregulering område 24/78 Hingsa Kvisla Hol kommune

Detaljregulering område 24/78 Hingsa Kvisla Hol kommune 1. Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak ( 12-7 nr. 10) Før det gis igangsettingstillatelse for nye bygg skal det utarbeides illustrasjonsmateriale iht. pkt. 2.2. Før det gis igangsettingstillatelse

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Hitra kommune 7240 HITRA Vår saksbehandler: Tore Forbord Tlf. 73 86 64 39 E-post: tore.forbord@stfk.no Postmottak: postmottak@stfk.no Deres ref.: 2008/2315-30 /611

Detaljer

ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE

ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE Planid: 30078 Bestemmelser datert 19.04.2012 Plankart datert 19.04.2012 1 GENERELT 1.1 Detaljregulering for Angarsnesstranda omfatter gbnr 40/8 m.fl. 1.2 Bestemmelsene

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12 5, nr. 2) Veg Grønnstruktur (PBL 12 5, nr. 3) Turveg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12 5, nr. 2) Veg Grønnstruktur (PBL 12 5, nr. 3) Turveg REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR BØGASET gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune Planid: 01201601 Dato: 28.03.17 Sist revidert (dato): Tilhørende plankart datert: 28.03.17 1. GENERELT. 1.1 Innenfor plangrensen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III

REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.14 Tilhørende plankart er sist revidert: 15.01.14 Godkjent av kommunestyret: 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 02.04.2012 Sist revidert dd.mm.åååå Plan

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLAN ID: 19422015-XXX Dato: 20.05.2015 Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen

Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen Planen er datert: 27.09.2006 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.06.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.06.2009 Vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert 05.06.2015 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

1.1 Innenfor plangrensen gjelder følgende reguleringsformål:

1.1 Innenfor plangrensen gjelder følgende reguleringsformål: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR TVERRLIE 7 gnr./bnr. 56/24 og 56/1138 m. fl. i Nes kommune Planid: 01201605 Dato: 04.04.17 Tilhørende plankart datert: 04.04.17 1. GENERELT. 1.1 Innenfor plangrensen

Detaljer

1 FELLES BESTEMMELSER

1 FELLES BESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER for Austlid Fritidspark I GAUSDAL KOMMUNE Sist revidert 14.10.2014 1 FELLES BESTEMMELSER 1.1 Planområde Bestemmelsene gjelder for det område som er vist med grense på plankart i

Detaljer

HAMNINGA - SMØRLYKJA

HAMNINGA - SMØRLYKJA Plan-ID: 20170X Hamninga - Smørlykja DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKJA Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 23.01.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 23.01.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT Planident: 201704 Utarbeidet dato: 10.02.2017 Revidert dato: 30.05.2017 Vedtatt i kommunestyret: 31.08.2017 REGULERINGSENDRING I EIDE KOMMUNE DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for Tømmervika hytteområde, plankart datert 20.09.2010. Området er etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune 15.08.2017 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID Vedtatt i kommunestyre 14.03.16 i k-sak 12/16 REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015002 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for. Sandvikahytteområde. Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune

Reguleringsbestemmelser for. Sandvikahytteområde. Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune Reguleringsbestemmelser for Sandvikahytteområde Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune 29.01.2017 Revidert15.05.2017 REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrensen på plankartet.

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1

KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1 KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for bygningsrådets godkjenning: Disse bestemmelser er i henhold til plan

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Dato: 14.10.2013 Saksnr/løpenr: 2010/48-33817/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Forslagsstiller:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STOREFJELL HØYFJELLSHOTELL AS.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STOREFJELL HØYFJELLSHOTELL AS. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STOREFJELL HØYFJELLSHOTELL AS. Justert i samsvar med vedtak Gol Kommunestyre sak 063/10, den 16.12.10. Dato for siste revisjon av føresegnene: 07.01.11.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA Opprinnelig datert 05.04.04 Rettet 14.04.04 Rettet i h.h.t bystyrets vedtak om egengodkjenning 17.06.04 (sak

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p081e08 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Dato for siste behandling i komiteen den... Vedtatt av bystyret i møte den... Under K. Sak nr..

Dato for siste behandling i komiteen den... Vedtatt av bystyret i møte den... Under K. Sak nr.. BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR KVALNES HYTTEFELT, PLAN ID. 8004 Dato for siste behandling i komiteen den... Vedtatt av bystyret i møte den..... Under K. Sak nr.. Formannskapssekretær --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid Rendalen kommune Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid 201404 Revidert dato: 3.3.2016 Det regulerte området er vist på plankart. Følgende dokumenter inngår i reguleringsplanen: - Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN SKARVEHEIA.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN SKARVEHEIA. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN SKARVEHEIA. Sist lagret: 10. mars 2016 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn jfr. PBL 12-10 i sak 6/15 Utvalg for plan og utvikling: 12.11.2015 1 GENERELT 1.2

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Reguleringsbestemmelser Planforslag 30.12.2014 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Reguleringsplan Nordfjellstølen

Reguleringsplan Nordfjellstølen Reguleringsplan Nordfjellstølen - Åpent møte 14.4.2014 - Bakgrunn for planarbeidet Innhold i reguleringsplan Tomtegrenser og utvidelser Atkomstveger Skred/flom Kulturminner Framdrift Bakgrunn Bygd ut over

Detaljer

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Planident: Utarbeidet dato: 10.11.2016 Revidert dato: Vedtatt i kommunestyret: SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Detaljregulering i Nesset kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet med detaljreguleringen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune Planid: 01201204 Dato: 05.04.13 Sist revidert (dato): 25.02.14 Egengodkjent i kommunestyret 11.09.2014, sak 42/14 Tilhørende

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for Grødevigen

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for Grødevigen ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan for Grødevigen Arkivsak: 2010/1626 Arkivkode: 2109r2 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 11.12.2014, PS 14/196 Plankartets dato:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

Reguleringsplan for Flekkeråsen hyttegrend.

Reguleringsplan for Flekkeråsen hyttegrend. Reguleringsbestemmelser til Reguleringsplan for Flekkeråsen hyttegrend. Plankart datert 27.05.2008. Bestemmelser datert 27.05.2008. Revisjoner: Mindre endring av bestemmelser 08.07.2009. Mindre endring

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET. 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er:

Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET. 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: Molde kommune Plan ID: 1502201110 Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET PLANBESTEMMELSER Plan dato: 18.01.2012 Dato sist rev.: 01.03.2017 Dato vedtak: 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende

Detaljer

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense.

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune BESTEMMELSER Reguleringsplanen er datert: 07.04.2016 Siste revisjon av bestemmelsene: 07.04.2016 Vedtatt av Planutvalget i sak xx.xx.xxxx 1. Generelt 1.1. Reguleringsformål

Detaljer