Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no"

Transkript

1 Sør Trøndelag fylkeskommune Hitra kommune 7240 HITRA Vår saksbehandler: Tore Forbord Tlf E-post: Postmottak: Deres ref.: 2008/ /611 Vår ref.: Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Vedr. planprogram reguleringsplan for Jøstenøya industriområde, Hitra kommune automatisk fredete kulturminner på Horsøya Deres oversendelse av Fylkeskommunen har nå utført gjenstående arkeologiske registreringer av landarealet innenfor planområde. Jfr vår uttalelse dat vedr behov for befaring på Horsøya, Småholman, Hansholmen og Purkholmen. Under registreringen ble tidligere kjent gravrøys ID på Horsøya kontrollregistrert og nøyaktig kartfestet med DGPS. Videre ble det øst på Horsøya registrert et havneområde med 4 åboler ID ; jf. kartvedlegg 1. Åbol kalles også fortøyningsrøys eller åbord, som betyr festestein eller landfeste. Det kommer fra gammelnorsk åburdr som betyr påbæring, dvs. stein som blir lagt på landtauet. Abolene innen havneområdet er beheftet med dateringsmessig usikkerhet. Etter som 2 av dem ligger godt inne på land, 2-3 m over havet og har til dels sterk gjengroing, har vi imidlertid grunn til å tro at de kan være bygd i forhistorisk tid og slik være automatisk fredete kulturminner. Gravrøysa og havneområdet med åboler er dermed å betrakte som automatisk fredet med hjemmel i kulturminnelovens 4. Det samme er tilfelle med en sikringssone i et fem meter bredt belte rundt gravrøysa og havneområdet, jf 6. Det er ikke tillatt med noen form for inngrep i gravrøysa, havneområdet med åboler eller sikringssonene. Heller ikke andre tiltak i omgivelsene som kan ha uheldig innvirkning på kulturminnene. Det må tas arealbruksmessige hensyn til de automatisk fredete kulturminnene som fmnes innenfor planområdet. Dette gjøres gjennom å regulere kulturminnene og et område omkring til hensynssone C bevaring av kulturmiljø og kulturminner, i henhold til Plan- og bygningsloven Utvelgelsen av arealet som skal reguleres til hensynssone bevaring av kulturmiljø og kulturminner gjøres med bakgrunn i en faglig begrunnelse, hvor elementer som siktelinjer, kulturhistorisk sammenheng mellom de ulike kulturminnene, kulturminnenes opprinnelige funksjon og bakgrunn for deres beliggenhet, grad av bevaringstilstand, landskapets grad av urørthet og autentisitet spiller inn. Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Bank: Eding Skakkes gate 14 Postboks 2350 Telefaks: Org.nr: Sluppen 7004 Trondheim KREVTIVETRONDELAG

2 Registrert gravrøys og havneområde med åboler Gravrøysa er en klart markert røys anlagt på toppen av Horsøya med fritt utsyn over leia sørover. Dette er en typisk plassering av gravrøyser fra bronsealder og jernalder i kyststrøk. Gravminnet er anlagt nettopp her for at det skulle vises for sjøfarende. Et annet moment er at "utsikt" for den døde kan ha vært av betydning. De døde som er gravlagt på slike markerte høyder ved leia har sannsynligvis hatt nær tilknytning til sjøen i levende live. Utsyn og innsyn var altså viktig for valg av gravsted da kulturminnene i sin tid ble til. Kulturminneforvaltningen er opptatt av at man i fremtiden skal ha muligheten til å forstå og oppleve slike sammenhenger. Åbolene på Horsøya ved Sandstadsundet kan i en større sammenheng betraktes som en av flere viktige havnelokaliteter for sjøfarende langs Knarrarskeid eller Trondheimsleia; det rette havstykket mellom Hitra og fastlandet. Tilstedeværelsen av åboler både på Horsøya og på Kalvøya ved Djupsundet 2,5 km lenger nord, viser betydningen området har hatt som havn og knutepunkt for sjøverts samferdsel i eldre tid. Kulturminneforvaltningen anser at dette kan være verdifulle perspektiv å ha med seg når en nå planlegger en ny type havn ved Sandstadsundet. Hensynssoner Gravrøysa og havneområdet med åboler inngår i et kulturmiljø i et landskap som er lite endret siden den gang de ble anlagt. Det er få moderne inngrep i området og det er vår mening at dette bør opprettholdes gjennom reguleringen. Sør-Trøndelag fylkeskommune mener derfor at disse områdene bør reguleres til hensynssone C bevaring av kulturmiljø og kulturminner, jf. kartvedlegg 2. Så langt kan vi signalisere følgene vilkår for egengodkjenning i fbm planarbeidet: Kulturminnene og hensynssonene tegnes inn på plankartet slik vedlagte kart viser og reguleres som "Hensynssone bevaring av kulturmiljø og kulturminner". Hensynssonene gis påskriften "Automatisk fredete kulturminner gravrøys" og "Automatisk fredete kulturminner havneområde med åboler". I reguleringsbestemmelsene tas det med et avsnitt under hensynssoner med følgende ordlyd: "Gravrøysa og havneområdet med åboler er automatisk fredet etter kulturminnelovens 4. Det samme er en sikringssone i et 5 meters bredt belte fra kulturminnenens ytterkant, jf. kulturminnelovens 6. Innen hensynssonene bevaring av kulturmiljø og kulturminner hvor det finnes en gravrøys og et havneområde med åboler, må det ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen hensynssonene må gjøres rede for scerskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndiget (fylkeskommunen) ". Hensynssone bevaring av kulturmiljø og kulturminner kan eventuelt reguleres i kombinasjon med arealformålet grøntstruktur eller LNF så lenge det ikke innebærer fysiske inngrep i marka. Dato: Side 2 av 5

3 Vi vil på forespørsel oversende digitale data av både hensynssoner og de påviste kulturminnene, enten på sosi-format eller shape-format. Kontaktperson på automatisk fredete kulturminner er: Hans Marius Johansen E-post: h ans. rnariu s. 'ohansen a, stfk.no Med hilsen To e Kiste fagsjef 1\4re F bord Vedlegg: 1. Kart med inntegninger av gravrøys ID og Havneområde med åboler ID Kart med forslag til hensynssone C bevaring av kulturmiljø og kulturminner Gjenpart:. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, her. Dato: Side 3 av 5

4 1. Gravrøys og havneområde med åboler på Horsøya, Hitra Cf3 Dato: Side 4 av 5

5 2. Forslag til hensynssone C bevaring av kulturmiljø og kulturminner.sartfremstilling: H.M. Johlansen C11 0 E c 1,2 co CL I CC3 '5 Dato: Side 5 av 5

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Forslag til detaljregulering Statens vegvesen Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Region nord Tromsø kontorsted 13.04.2015 Til politisk

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

KARAKTERKLAGER - VEILEDNING FOR ELEVER

KARAKTERKLAGER - VEILEDNING FOR ELEVER Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no De fylkeskommunale videregående skolene Kristen Videregående skole Trøndelag Bybroen vgs Øya vgs Vår saksbehandler: Gunnar Solberg Tlf. 73 86 62 14 E-post: gunnar.solberg@stfk.no

Detaljer

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune Asplan Viak AS avd. Skien Postboks 393 Sentrum 3701 SKIEN /Avdeling for areal og transport Vår dato 26.08.2015 Deres dato 2015-06- 30T00:00:00 Vår referanse 15/09109-2 Deres referanse Vår saksbehandler

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

TELEFONSENTRALEN PÅ SØRUMSAND

TELEFONSENTRALEN PÅ SØRUMSAND Arkivsak-dok. 12/00957-23 Saksbehandler Mona Helene Larsen TELEFONSENTRALEN PÅ SØRUMSAND Rådmannens innstilling: Det gis tilslutning til at Norges Eiendom fortsetter planarbeidet med utgangspunkt i at

Detaljer

Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate

Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2008/3763 14/6980-7 17.06.2015 Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg

Detaljer

TAPPER & CO. ADVOKATFIRMA DA

TAPPER & CO. ADVOKATFIRMA DA TAPPER & CO. ADVOKATFIRMA DA ADVOKATER: JAN KAARE TAPPER TERJE TAPPER DANIEL LUND TORMOD A. SLETTEN (H) Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER VEGARD SVARVA SUNNIVA TRONVOLL M.N.A. Deres ref.:

Detaljer

Dette er annen gangs høring av forslag til kommuneplanens arealdel.

Dette er annen gangs høring av forslag til kommuneplanens arealdel. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stflc.no Malvik kommune Vår saksbehandler: Vegard Hagerup lit. 73 86 64 46 E-post: vegard.hagerup~stfk.no Postboks 140 Postmottak: postmottak@stfk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forslag til planbeskrivelse for: Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune

Forslag til planbeskrivelse for: Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune Forslag til planbeskrivelse for: Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune Trysil kommune dato 13.09.2013 Side 1 av 11 Planbeskrivelse Bakgrunnen for og formålet med planarbeidet Østby er et grendesenter

Detaljer

Høring - Planprogram for kommuneplanens arealdel Meråker kommune

Høring - Planprogram for kommuneplanens arealdel Meråker kommune SAMEDIGGI SAMETINGFT Meraker kommune Sektor kommunal ut-vikling 7 530 MERÅKER AAMHTSREERIJE /SAKSBEHANDLER DIJ VUESIEHT /DERES REF VUESIEFIII /VAR REF BIEJJIE /DATO Rune Floor. +47 78 47 40 26 2012/927

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/611

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/611 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/611 DETALJREGULERINGSPLAN FISKERIHAVN ÅKERØYA Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Bekkebo. Bardu kommune, Plan ID: R1922131. Dato..: 26.1.2015 Revisjon.:

Planbeskrivelse. Detaljregulering Bekkebo. Bardu kommune, Plan ID: R1922131. Dato..: 26.1.2015 Revisjon.: Planbeskrivelse Detaljregulering Bekkebo Bardu kommune, Plan ID: R1922131 Dato..: 26.1.2015 Revisjon.: Kommunestyrets vedtak : 29.4.2015 1 Innholdsliste 1. BAKGRUNN 3 2. GJELDENDE PLANSTATUS 3 3. BESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:30 Saksnr Tittel Saksliste 045/14 Godkjenning av møteprotokoll 22.10.2014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Oslo Lufthavn AS. Kulturmiljø - arkitektur og design. Utgave: 1 Dato: 2011-06-08

Oslo Lufthavn AS. Kulturmiljø - arkitektur og design. Utgave: 1 Dato: 2011-06-08 Områdereguleringregulering for Oslo lufthavn Gardermoen Kulturmiljø - arkitektur og design Utgave: 1 Dato: 2011-06-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: 1 / 2011-06-08 Oppdrag:

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

KU Bremangerlandet Vindkraftverk, Bremanger kommune

KU Bremangerlandet Vindkraftverk, Bremanger kommune NIKU Oppdragsrapport nr. 123/2011 KU Bremangerlandet Vindkraftverk, Bremanger kommune Tema: Kulturminner og kulturmiljø Kristin Os 1 Forside: Foto: Setertufter ved Steinfjellet NIKU v/kristin Os KU Bremangerlandet

Detaljer