FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Ask Rådgivning GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Ask Rådgivning GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 18"

Transkript

1 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Vann og miljø JØSTNØYA INDUSTRIOMRÅDE, HITRA BØLGE OG STRØMFORHOLD Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Ask Rådgivning RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. SBF IN F Fortrolig Eirik Lind GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG Åpen 18 ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) Rapport_Jstn.docx Arne E. Lothe Svein Vold ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) Kristina Heilemann, forskningsleder SAMMENDRAG Hitra Kommune planlegger å tilrettelegge et større industriområde på Jøstnøya. Jøstnøya ligger på sørøstsiden av Hitra mot Trondheimsleia. Man planlegger å planere ned den delen av øya som vender mot NV, og etablere virksomheter på det planerte området. De utsprengte massene skal delvis benyttes som utfylling i området, og delvis eksporteres med båt over en lokal (midlertidig) kai. I denne rapporten ser vi på hvilke bølger som man påregnes i området, og hvor utsatt området er for strøm. Det er gitt konkrete tilrådinger om plassering av kaier, merdanlegg for industrien og valg av nivå for industriområdet. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 GRUPPE 2 EGENVALGTE

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING DEFINISJONER KONKLUSJONER METODE 5 5 DATAGRUNNLAG VIND 5 7 BØLGER Bølger i Trondheimsleia Bølger ved Jøstnøya STRØM 14 9 VANN-NIVÅ DISKUSJON AV RESULTATER REFERANSER 18

3 3 1 INNLEDNING Hitra Kommune planlegger å tilrettelegge et større industriområde på Jøstnøya. Jøstnøya ligger på sørøst-siden av Hitra mot Trondheimsleia. Man planlegger å planere ned den delen av øya som vender mot NV, og etablere virksomheter på det planerte området. De utsprengte massene skal delvis benyttes som utfylling i området, og delvis eksporteres med båt over en lokal (midlertidig) kai. I denne rapporten ser vi på hvilke bølger som man påregnes i området, og hvor utsatt området er for strøm. Disse data skal benyttes i en lokalisering av de ulike virksomhetene i området. En viktig premiss er behovene til et slakteri for oppdrettsfisk. Denne virksomheten vil kreve adkomst og kaiplass for brønnbåter i størrelse ca 100 m lengde, og plass til et merd-anlegg for midlertidig oppbevaring av fisk. Brønnbåtene vil kreve gode havneforhold, og merd-anlegget vil kreve god sirkulasjon og dybder på ca 20 m eller mer. Denne virksomheten er foreløpig planlagt lokalisert til Jøstnøya SV ende. For øvrig kreves det også andre områder der det er tilgang på gode kaiforhold. Figur 1 Oversiktskart

4 2 DEFINISJONER I denne rapporten brukes noen begreper som er definert nedenfor. Signifikant bølgehøyde H s eller H m0 er definert som middelverdien av den høyeste 1/3 av alle bølger i en storm eller en registrering. Slike registreringer er vanligvis av lengde minutter. Maksimal bølgehøyde H max er den høyeste enkeltbølgen som forventes innenfor en registrering av H s. H max = x H s. Bølgeretning er den retningen som bølgene kommer fra; bølger med retning 90º kommer fra øst. Returperiode er den gjennomsnittelige tidsavstanden mellom to overskridelser av et gitt nivå av bølgehøyde eller vindhastighet. Vindhastighet er oppgitt som middelverdi av vindhastigheten over 10 minutter, målt i en høyde av 10 m over terreng eller sjø. 4

5 5 3 KONKLUSJONER Det er foretatt en analyse av vind, bølger og strøm ved et planlagt industrianlegg på Jøstnøya, Hitra Kommune. 1. Ved en utfylling mellom Horsøya og Jøstnøya kan det etableres en havn og en lokalitet for en vente-merdanlegg sørvest for den etablerte fyllingen. Bølgehøydene er akseptable for fortøyning av skip ved kai, og strømforholdene ansees å være tilfredsstillende for drift av en ventemerd-anlegg. 2. Vind vil være den viktigste begrensende faktor for drift av en havn/kai. Det anbefales å utforme havna og kaiene slik at skipene blir liggende med lengderetningen langs en NØ- SV akse. Beregnede bølgehøyder er innenfor de kriterier som ansees som akseptable i en vanlig fiskerihavn. 3. En høyde på +3.0 m over NN1954 vil være tilstrekkelig til å sikre området mot høy vannstand i overskuelig framtid (2100). De deler av området som er utsatt for bølger må imidlertid ha et høyere vern mot bølger. 4 METODE I denne analysen er det lagt en hovedvekt på bølger i området. Vi antar at de viktige bølgene skapes av lokal vind i fjordene i nærheten, og at eventuell dønning eller havsjø vil opptre som sterkt dempet og uten betydning for de forhold som er relevante her. Vind-data er hentet fra Ørlandet Flystasjon , og er benyttet med kun en justering eller tilpasning. Vind-data er inndelt retningssektorer, og bølgene beregnes for hver vindretning. Når den lokale vinden er bestemt, beregnes bølgene i et punkt ca midt i Trondheimsleia, på høyde med Terningen. Deretter benyttes en numerisk bølgemodell til å beregne mer nøyaktig hvordan bølgene forplanter seg inn i området med øyer og skjær mellom Terningen og Jøstnøya. Til slutt legges alle bølge- og vind-data inn i en statistisk modell som beregner ekstremverdier (1-års verdi, 50 årsverdi, etc) av bølger og vind for bestemte posisjoner. Strømmen er bedømt ut fra er kvalitativt synspunkt, dvs at det gies en beskrivelse av strømmen og en angivelse av de steder der man må regne med liten eller redusert sirkulasjon, og de steder der man antar at sirkulasjonen er tilfredsstillende for f eks drift av et merd-anlegg. 5 DATAGRUNNLAG Datagrunnlaget i denne studien er følgende: 1. Vind-data fra Meteorologisk Institutt, Ørlandet Flystasjon Dybdedata for planområdet, målt av Seascan AS 3. Dybdedata fra Trondheimsleia, innhentet fra Arealis.no (Sjøkartverket) 6 VIND Vinden fra Ørlandet Flystasjon er inndelt i retningssektorer på 30, og en 3- parameter Weibull-fordeling er tilpasset hver retning. Det kan være ulikheter mellom vinden ved Ørlandet og vinden i Trondheimsleia, men vi anser det som konservativt å ikke benytte noen justeringer av nivåene. For hver vindretning er det imidlertid undersøkt om naboretningene inneholder kraftigere vind, og dersom dette er tilfellet, så settes vinden lik vinden i den kraftigste av disse tre retningene. Dette

6 6 er en konservativ antakelse, og tillater derfor at kraftig vind dreier inntil 30º mellom Ørland og Jøstnøya. Vi ser at retningene 240º 300 inneholder de sterkeste vindhastighetene, mens øst og sør dominerer i hyppighet. Jøstnøya Extreme values of wind speed vs direction Rp = Rp = 0.5 Wind speed U10 m/s Directional distribution Rp = 1.0 Rp = 5.0 Rp = 10 Rp = 25 Rp = 50 Rp = 100 Dir. Weight Direction degrees Figur 2 Fordeling av ekstremverdier for vindhastighet for returperioder R p = 0.1 år, 0.5 år, etc; og fordelingen av vind på retninger (stiplet linje) etter at justering for retningsendring er gjort. 7 BØLGER 7.1 Bølger i Trondheimsleia Bølger i Trondheimsleia utenfor Jøstnøya er beregnet med utgangspunkt i vindhastighetene i Figur 2. Bølgene er beregnet v hj a SINTEFs beregningsprogram HSCOMP, og resultatet er vist i Figur 3. Vi ser at bølgene domineres av bølger som kommer fra SV (retning 240º), der vi finner både lange strøk og kraftig vind. Det finnes også et langt strøk ut Hemnefjorden fra sør, men her er vindhastighetene lavere. Perioden (spektral topp-periode T p ) for disse bølgene er opp til 6 s fra sørvest, og 4 s fra sør.

7 7 Trondheimsleia v/jøstnøya Extreme values of wind wave height vs direction 2.50 Significant wave height Hm0 m Rp = 0.1 Rp = 0.5 Rp = 1.0 Rp = 5.0 Rp = 10 Rp = 25 Rp = 50 Rp = Direction degrees Figur 3 Fordeling av bølgehøyder i et punkt i Trondheimsleia utenfor Jøstnøya ved varierende returperiode og aktuelle retninger. Eventuell dønning er ikke inkludert. R p er returperiode i år. 7.2 Bølger ved Jøstnøya For å beregne bølgene i detalj rundt Jøstnøya har vi laget en dybdedatamodell bestående av innmålte data fra Seascan og data hentet fra Sjøkartverket. Dybdedatamodellen er laget med en oppløsning på 20 x 20 m 2, og er vist i Figur 5. På grunn av mangel på målepunkter er modellen noe usikker for dybder under 100 m, men for så korte bølger som vi har i dette tilfellet er det ingen innflytelse på bølgene når dybden er større enn ca 40 m. Figur 6 viser det området som dybdedatamodellen dekker og tre utvalgte punkter der bølgene er beregnet i detalj. Punkt C tilsvarer den posisjonen der det er foreløpig tenkt å plassere et merdanlegg for fiske-slakteriet. Tabell 1 viser de tilfellene som er undersøkt i bølgemodellen. Mellom retningene 240º og 270 º er det undersøkt tilfeller med 10 º inndeling for å undersøke om det er spesielle retninger som er mer sensitive enn andre. Alle tilfellene er undersøkt med innkommende bølgehøyde H s,inn = 1.0 m slik at bølgehøyden i et gitt punkt i modellen kan betraktes som en dimensjonsløs koeffisient. Figur 7 og Figur 8 viser plott av signifikant bølgehøyde for hhv retningene 240 º og 210 º. Vi ser at øyrekka som starter med Terningen i sørvest gir forholdsvis god dekning til sørenden av Jøstnøya, og dette skyldes utstrekningen av gruntområdene her.

8 8 Figur 4 Kartgrunnlag levert av Seascan Figur Dybdedatamodell

9 9 A B C Figur 6 Bølgemodellens utsnitt av dybddatamodellen. Punktene A, B og C der bølger er beregnet i detalj er markert. Tabell 1 Undersøkte tilfeller i bølgemodellen Retning º Spektral topp-periode T p s

10 10 Figur 7 Fordeling av signifikant bølgehøyde ved innkommende bølger med retning 240, signifikant bølgehøyde 1.0 m og bølgeperiode 6.0 s. Figur 8 Fordeling av signifikant bølgehøyde ved innkommende bølger med retning 210, signifikant bølgehøyde 1.0 m og bølgeperiode 6.0 s.

11 11 Vi plotter nå alle resultatene for de ulike modell-kjøringene i to figurer - Figur 9 og Figur 10 -, som viser hhv signifikant bølgehøyde og retning i punktene A, B og C. Fordi det i alle tilfeller er brukt en innkommende bølgehøyde H s = 1.0 m, vil bølgehøyden i hvert punkt være identisk med en bølgehøydekoeffisient, som uttrykker hvor stor andel av bølgehøyden som vil finnes igjen på hvert punkt. Vi ser at bølgehøydekoeffisienten er størst for sørlig retning, og synker når bølgene dreier over mot vest. Av retningen ser vi at opp til 210 innkommende retning vil hovedtyngden av energien i Punkt C komme inn sør for Terningen, mens den ved retning 240º og høyere kommer inn nord for Terningen og sør for Flatskjæran. Bølgehøydekoeffisient Bølgehøydekoeffisient A Hs B Hs C Hs Bølgeretning i Trondheimsleia grader Figur 9 Fordeling av bølgehøydekoeffisienter (forholdet mellom bølgehøyde i et punkt (A, B eller C) og bølgehøyden ca midt i Trondheimsleia.

12 12 Bølgeretningsendring Bølgeretning ved Jøstnøya grader A retn B retn C retn Bølgeretning i Trondheimsleia grader Figur 10 Bølgeretning i punkt A, B og C vs retningen i Trondheimsleia Vi kan nå anvende disse beregnede koeffisientene på fordelingen av innkommende bølgehøyder fra Figur 3. Resultatet av denne beregningen for Punkt C er vist i Figur 11. Her ser vi at det fortsatt er retning 240º som dominerer sammen med retning 210. Dempingen av bølger er imidlertid så tydelig at ett-års signifikant bølgehøyde bare er såvidt over 0.5 m. Beregnet bølgehøyde ved 100 år er ca 0.75 m, og dermed kan man konkludere med at området rundt Punkt C er anvendbart som havneområde uten ekstra tiltak for demping av bølgene. Bølgehøydene i området ligger i øvre del av det som ansees som akseptabelt, men hvis vi tar hensyn til at perioden er forholdsvis lav og at de fartøyene som skal anløpe er store, så bør forholdene være akseptable for både et merd-anlegg og for anløpende skip. Ved m vanndyp er bølgelengden for 6 s bølger m, og hvis vi legger til grunn at de anløpende brønnbåtene har lengde ca 100 m, så kan krefter og bevegelse minimaliseres dersom båtene fortøyes med lengderetningen i retning 60º - 240, noe som også er gunstig mhp vind.

13 13 JøstnøyaPunkt C Extreme values of wind wave height vs direction 0.80 Significant wave height Hm0 m Rp = 0.1 Rp = 0.5 Rp = 1.0 Rp = 5.0 Rp = 10 Rp = 25 Rp = 50 Rp = Direction degrees Figur 11 Ekstremverdier av signifikant bølgehøyde i Punkt C. R p er returperiode i år.

14 14 8 STRØM Strømmen i området er tidevannsdrevet. Strømmen oppstår som en nordgående strøm ved stigende tidevann. Tidevannsbølgen presser vann inn rundt Smøla, og dette vannet forplanter seg oppover Trondheimsleia. Trondheimsleia er her dyp, og tidevannstømmen er derfor i takt med tidevannets faser. I tillegg til tidevannsstrøm kan det også forekomme strøm forårsaket av den generelle kyststrømmen, og variasjoner som skyldes, vind, lufttrykk, etc. Universitetet i Oslo (1) har beregnet størrelsesorden av M2-komponenten (den primære månekomponenten) av strømmen for munningen av Trondheimsfjorden og områdene rundt. Denne analysen viser en strømhastighet på ca 0.15 m/s i et punkt SV for Terningen, og ca 0.20 m/s på det smaleste mellom Hemnskjela og Jøstnøya. I forbindelse med utbyggingen på Tjeldbergodden ble det målt strøm i nærheten av anlegget, og det ble målt strøm i 2 perioder over 2 måneder i Middelstrømmen var rettet mot ØNØ og var på hhv 0.13 og 0.16 m/s, med høyeste registrerte hastighet 0.80 m/s, alle i 4.5 m dyp. For denne studien er ikke en nøyaktig bestemmelse av strømhastigheten avgjørende, men derimot å kunne bestemme hvilke områder som vil ha en tilfredsstillende sirkulasjon, og hvilke områder som har en svak sirkulasjon. For sirkulasjonen er heller ikke ekstremverdiene av strømmen relevante, men derimot den jevne gjennomsnittelige strømmen. Vi velger derfor å anta en typisk maksimalverdi på strømmen i farvannet ved Jøstnøya på ca m/s, tilsvarende opptil 1 knop. I det trangeste partiet mellom Hemnskjela og Jøstnøya vil strømmen øke farten noe (som indikert ved stedsnavnet Straumsneset på Hemnskjel-sida). Ved nordgående strøm (stigende tidevann) vil noe av strømmen presses opp mot Hitra og på nordsiden av Terningen og mellom holmene vest og sørvest for Jøstnøya. Bukta mellom Hitra og Jøstnøya er imidlertid stengt i nordvest-enden, der det bare er en neglisjerbar åpning, og dermed vil hovedstrømmen ikke kunne gå inn i bukta, men må presses rundt sørvest-enden av Jøstnøya og ut i hovedleia. Dette kan medføre at det oppstår en strøm mot sør mellom Horsøya og Småholman når hovedstrømmen river med seg vann fra dette området, og en tilsvarende strøm av vann inn i bukta nord for Småholman. En liten del av denne siste strømmen vil fortsette inn i bukta og passere under brua ved Sandstad. Ved sørgående strøm vil effektene være mindre tydelige, og det er tenkelig at hovedstrømmen i leia vil rive med seg vann fra området ved Småholman og Flatskjæret, og dermed skape en sørgående strøm her. Alternativt kan strømmen forgreine seg og bre seg utover i området nord for Terningen, men disse effektene kan også være avhengige av hastigheten i hovedleia. Som en arbeidshypotese vil vi det videre anta at sirkulasjonen i området vest for Horsøya er tilfredsstillende mhp å etablere et merd-anlegg. Vi anbefaler likevel at det blir utført en kontrollmåling av strøm for å verifisere denne antakelsen.

15 15 9 VANN-NIVÅ Nærmeste basis-stasjon for observasjon av vann-nivå er Heimsjø, som ligger bare 10 km mot sør i Hemnefjorden. Data fra denne stasjonen kan hentes fra Sjøkartverkets internet-sider. Basert på Sjøkartverkets observasjoner og estimerte data for havnivåstigning fram til 2100 (2) kan vi ekstrapolere de observerte verdiene til 2050 og Tabell 2 angir ekstreme vannstandsnivåer i cm over NN1954 basert på dagens middelvannstand i havet. Tabellen angir også hvilke nivåer, målt i 2011, som må benyttes for at en forutsetning om returperioder på hhv 50 og 100 år fortsatt skal være oppfylt i 2050 og Det framgår at ved å velge et nivå på 3.0 m over NN1954 er en godt sikret mot at vannet skal stige over planeringsnivået, men det vil fortsatt være behov for spesielle tiltak der hvor fronten er utsatt for bølger. Tabell 2 Ekstremverdier for vann-nivå i 2010, 2050 og 2011, målt i cm over NN1954 i Returperiode Nødvendige vann-nivå, målt i 2011, cm over NN

16 16 10 DISKUSJON AV RESULTATER Vi antar at strøm ikke vil utgjøre noen begrensende faktor for operasjoner i en ny havn, og de reelle faktorene som kan påvirke operasjoner er vind og bølger. For beregningen av bølgehøyder har vi antatt at vinden er den samme på Ørlandet og i Trondheimsleia, og at sterk vind kan dreie inntil 30º mellom de to stedene. Den lokale vinden akkurat ved Jøstnøya vil imidlertid være preget av de lokale forhold, og for vurderingen av vind ved Jøstnøya har vi antatt en reduksjonsfaktor for vind som vist i Figur 12. Ved å innføre denne justeringsfaktoren får vi en beregnet nedetid ved havna som vist i Figur 13. Fordeling av antatt justeringsfaktor for vind Justeringsfaktor Retning grader Figur 12 Antatt justeringsfaktor for vind gjeldene for kaia ved Jøstnøya. Når faktoren er mindre enn 1.0, er vinden svakere ved Jøstnøya enn ved Ørlandet. Andel nedetid ved vindhastighet- og bølgehøyde-grenser 12.0 Nedetid % Hlim = 0.3 m Hlim = 0.4 m Hlim = 0.5 m Hlim = 0.6 m Hlim = 0.7 m Vindhastighet m/s Figur 13 Andel nedetid i % som funksjon av tillatt vindhastighet og tillatt bølgehøyde

17 17 Nedetid er her definert som den andel av tida der enten en gitt grenseverdi for vindhastighet eller en gitt grenseverdi for bølgehøyde er overskredet. Som eksempel ser vi at ved en maksimal tillatt vindhastighet på 12 m/s og en maksimal tillatt (signifikant) bølgehøyde på 0.3 m, kan vi forvente en nedetid på 4 %, tilsvarende 350 timer/år. Vi ser også at ved vindhastigheter under 14 m/s spiller det ingen rolle hvilken maksimal bølgehøyde som tillates fordi det uansett er vinden som dominerer. Hvis grenseverdien for bølgehøyder 0.4 m eller mer, så vil nedetiden i alle tilfeller være bestemt av vinden. For standard havneoperasjoner som lasting og lossing er vanlige maksimalverdier m maksimal bølgehøyde, og vindhastighetsgrenser m/s. Dette gjelder imidlertid operasjoner der gods skal løftes med kran og plasseres ombord eller på kaiplanet. For laste/losse-operasjoner som involverer overføring av gods eller annen last via fleksible slanger, vil kriteriene være romsligere, og er gjerne bestemt av tillatt vandring av slangekoblinger hhv på land og på skipet. For øvrig vil i slike tilfeller grensene ofte gjelde for selve tilleggings og avgangsmanøveren, mens grenseverdiene for å ligge til kai passivt eller ved pumping er begrenset av hva fortøyningssystemene tåler. I et tilfelle der en brønnbåt er fortøyd til en flytende merd, vil tålegrensene være forholdsvis høye fordi både skipet og merda beveger seg noenlunde i takt med bølgene, og relativbevegelsene blir derfor små.

18 18 REFERANSER 1. Gjevik B: Tidal Models for the Nordic Seas, publisert på 2. met.no Bjerknessenteret Nansensenteret Havforskningsinstituttet NVE: Klima i Norge 2100 Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning, foreløpig utgave 2009

Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5134656

Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5134656 Til: Prosjektet Fra: Arne E. Lothe Dato: 2014-03-21 Bølger, strøm, vann-nivå og maritime forhold FORMÅL Formålet med dette notat er å levere de analyser og beregninger som er forutsatt i Planprogrammet

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 Side 1 av 42 LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 I henhold til NS9415:2009 For Gildeskål Forskningsstasjon Rapport nr: LR-050614-1-ARS Godkj: 060614 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 Side 1 av 41 LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 I henhold til NS9415:2009 For Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Rapport nr: LR-100913-1-AH Godkj: 180913 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF80 A044024 Åpen Svein Hallbjørn Steien, ref. nr. 2002/006494

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF80 A044024 Åpen Svein Hallbjørn Steien, ref. nr. 2002/006494 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 Telefon: 73 59 56 50 Telefaks:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...3 2 Oppsummering...3 3 Krefter på anlegg...4 4 Årsakssammenheng ved rømmingene...5 4.1 Oppsummering av medvirkende årsak til rømmingene...5 4.2 Vurdering av faktorer

Detaljer

FORFATTER(E) Heidi Moe og Mats A. Heide OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Heidi Moe og Mats A. Heide OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 7053 Ranheim Telefon: 73 59 56 50 Telefaks: 73

Detaljer

Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn

Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn TIRSTEIN, BJUGN OPPDRAGSGIVER Havbrukstjenesten AS Siholmen 7260 Sistranda Lokalitet: Kontaktperson: Tirstein Arild Kjerstad Dokument type Tittel

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Utdrag fra "Den norske los" er gjengitt med tillatelse fra Statens kartverk Sjøkartverket, Tillatelse nr 288/98. Trondheim, 25 november 1998

Utdrag fra Den norske los er gjengitt med tillatelse fra Statens kartverk Sjøkartverket, Tillatelse nr 288/98. Trondheim, 25 november 1998 2 FORORD I 1996 startet arbeidet med å utvikle et system for operativ varsling av bølger i leia ved Stad. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Kystdirektoratet og finansiert av Fiskeridepartementet med 4 mill.

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

Vurderinger av strømforhold

Vurderinger av strømforhold Trondheim havn Vurderinger av strømforhold Grønøra vest - Orkanger 2014-03-24 Oppdragsnr.: 5141107 Dagens situasjon - Lavvann Saltvann Ferskvann Oppdragsnr.: 5141107 J02 2014-03-24 Endelig versjon Bård

Detaljer

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA PLANBESKRIVELSE SAKSNR.: I Side 14 Oppdragsnr.: 7111039 Oppdragsnavn: Planbeskrivelse for Delplan Longyearbyen havn/bykaia Dokument nr.: 1 Filnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

Havneutredning 2008. Utdrag fra sluttrapport 08.02.2009

Havneutredning 2008. Utdrag fra sluttrapport 08.02.2009 Havneutredning 2008 Utdrag fra sluttrapport 08.02.2009 Denne presentasjonen er et utdrag av rapporten Havneutredning 2008, utarbeidet av Havneutrednings-komiteen 2008 For medlemmer av Malvik Båtforening

Detaljer

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412 Historikk DATO SBESKRIVELSE 2014-08-05 Rapportering 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Strømmålinger... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikt... 4 1.3 Instrumentering... 4 1.4 Konfigurering... 4 1.5 Kvalitetssikring...

Detaljer

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL Beregnet til Drivhuset Sanfo AS Dokument type Vindanalyse Dato Desember 2014 VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL BODØ AIRPORT HOTELL Revisjon 000 Dato 2014/12/05 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ no. Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ Bistand til OEDs åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nord Knut A. Iden, Magnar Reistad,

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Saga Petroleum ASA OPPDRAGSGIVERS REF. Jon Rytter Hasle PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) Ivar Singsaas

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Saga Petroleum ASA OPPDRAGSGIVERS REF. Jon Rytter Hasle PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) Ivar Singsaas TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Kjemi Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: S.P. Andersens v 15 b Telefon: 73 59 28 73 Telefaks: 73 59 70 51 Foretaksnr: NO 948 007 029 MVA Forvitringsegenskaper Lavrans

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statens vegvesen, Buskerud GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03886-3 504045 42 / 1

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statens vegvesen, Buskerud GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03886-3 504045 42 / 1 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret:

Detaljer

Konsekvensutredning---

Konsekvensutredning--- Rambøll Norge AS Konsekvensutredning--- Nordkapp havn KF Samlerapport for KU til reguleringsplan oljeomlasting Sarnesfjorden (Rev. 0) 02.07.2007 Reguleringsplan oljeomlasting Sarnesfjorden Samlerapport

Detaljer

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger Rapport 118-14 Dato: 01.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

Havsul 4, Eide og Averøy kommuner

Havsul 4, Eide og Averøy kommuner Havsul 4 AS Konsekvensutredning for Havsul 4 Eide og Averøy kommuner Tema: Utarbeidet av: Rådgivende Biologer AS Rapport 851 Makrellterne Havsul 4 Eide og Averøy kommuner Rådgivende Biologer AS RAPPORT

Detaljer

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03306-3 155917 / 120 49 + vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03306-3 155917 / 120 49 + vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 Telefon: 73 59 56 50 Telefaks:

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1790

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1790 Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1790 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Sjøtroll Havbruk AS

Detaljer

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind 10 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 10/2009 Analyser

Detaljer