FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Ask Rådgivning GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Ask Rådgivning GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 18"

Transkript

1 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Vann og miljø JØSTNØYA INDUSTRIOMRÅDE, HITRA BØLGE OG STRØMFORHOLD Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Ask Rådgivning RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. SBF IN F Fortrolig Eirik Lind GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG Åpen 18 ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) Rapport_Jstn.docx Arne E. Lothe Svein Vold ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) Kristina Heilemann, forskningsleder SAMMENDRAG Hitra Kommune planlegger å tilrettelegge et større industriområde på Jøstnøya. Jøstnøya ligger på sørøstsiden av Hitra mot Trondheimsleia. Man planlegger å planere ned den delen av øya som vender mot NV, og etablere virksomheter på det planerte området. De utsprengte massene skal delvis benyttes som utfylling i området, og delvis eksporteres med båt over en lokal (midlertidig) kai. I denne rapporten ser vi på hvilke bølger som man påregnes i området, og hvor utsatt området er for strøm. Det er gitt konkrete tilrådinger om plassering av kaier, merdanlegg for industrien og valg av nivå for industriområdet. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 GRUPPE 2 EGENVALGTE

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING DEFINISJONER KONKLUSJONER METODE 5 5 DATAGRUNNLAG VIND 5 7 BØLGER Bølger i Trondheimsleia Bølger ved Jøstnøya STRØM 14 9 VANN-NIVÅ DISKUSJON AV RESULTATER REFERANSER 18

3 3 1 INNLEDNING Hitra Kommune planlegger å tilrettelegge et større industriområde på Jøstnøya. Jøstnøya ligger på sørøst-siden av Hitra mot Trondheimsleia. Man planlegger å planere ned den delen av øya som vender mot NV, og etablere virksomheter på det planerte området. De utsprengte massene skal delvis benyttes som utfylling i området, og delvis eksporteres med båt over en lokal (midlertidig) kai. I denne rapporten ser vi på hvilke bølger som man påregnes i området, og hvor utsatt området er for strøm. Disse data skal benyttes i en lokalisering av de ulike virksomhetene i området. En viktig premiss er behovene til et slakteri for oppdrettsfisk. Denne virksomheten vil kreve adkomst og kaiplass for brønnbåter i størrelse ca 100 m lengde, og plass til et merd-anlegg for midlertidig oppbevaring av fisk. Brønnbåtene vil kreve gode havneforhold, og merd-anlegget vil kreve god sirkulasjon og dybder på ca 20 m eller mer. Denne virksomheten er foreløpig planlagt lokalisert til Jøstnøya SV ende. For øvrig kreves det også andre områder der det er tilgang på gode kaiforhold. Figur 1 Oversiktskart

4 2 DEFINISJONER I denne rapporten brukes noen begreper som er definert nedenfor. Signifikant bølgehøyde H s eller H m0 er definert som middelverdien av den høyeste 1/3 av alle bølger i en storm eller en registrering. Slike registreringer er vanligvis av lengde minutter. Maksimal bølgehøyde H max er den høyeste enkeltbølgen som forventes innenfor en registrering av H s. H max = x H s. Bølgeretning er den retningen som bølgene kommer fra; bølger med retning 90º kommer fra øst. Returperiode er den gjennomsnittelige tidsavstanden mellom to overskridelser av et gitt nivå av bølgehøyde eller vindhastighet. Vindhastighet er oppgitt som middelverdi av vindhastigheten over 10 minutter, målt i en høyde av 10 m over terreng eller sjø. 4

5 5 3 KONKLUSJONER Det er foretatt en analyse av vind, bølger og strøm ved et planlagt industrianlegg på Jøstnøya, Hitra Kommune. 1. Ved en utfylling mellom Horsøya og Jøstnøya kan det etableres en havn og en lokalitet for en vente-merdanlegg sørvest for den etablerte fyllingen. Bølgehøydene er akseptable for fortøyning av skip ved kai, og strømforholdene ansees å være tilfredsstillende for drift av en ventemerd-anlegg. 2. Vind vil være den viktigste begrensende faktor for drift av en havn/kai. Det anbefales å utforme havna og kaiene slik at skipene blir liggende med lengderetningen langs en NØ- SV akse. Beregnede bølgehøyder er innenfor de kriterier som ansees som akseptable i en vanlig fiskerihavn. 3. En høyde på +3.0 m over NN1954 vil være tilstrekkelig til å sikre området mot høy vannstand i overskuelig framtid (2100). De deler av området som er utsatt for bølger må imidlertid ha et høyere vern mot bølger. 4 METODE I denne analysen er det lagt en hovedvekt på bølger i området. Vi antar at de viktige bølgene skapes av lokal vind i fjordene i nærheten, og at eventuell dønning eller havsjø vil opptre som sterkt dempet og uten betydning for de forhold som er relevante her. Vind-data er hentet fra Ørlandet Flystasjon , og er benyttet med kun en justering eller tilpasning. Vind-data er inndelt retningssektorer, og bølgene beregnes for hver vindretning. Når den lokale vinden er bestemt, beregnes bølgene i et punkt ca midt i Trondheimsleia, på høyde med Terningen. Deretter benyttes en numerisk bølgemodell til å beregne mer nøyaktig hvordan bølgene forplanter seg inn i området med øyer og skjær mellom Terningen og Jøstnøya. Til slutt legges alle bølge- og vind-data inn i en statistisk modell som beregner ekstremverdier (1-års verdi, 50 årsverdi, etc) av bølger og vind for bestemte posisjoner. Strømmen er bedømt ut fra er kvalitativt synspunkt, dvs at det gies en beskrivelse av strømmen og en angivelse av de steder der man må regne med liten eller redusert sirkulasjon, og de steder der man antar at sirkulasjonen er tilfredsstillende for f eks drift av et merd-anlegg. 5 DATAGRUNNLAG Datagrunnlaget i denne studien er følgende: 1. Vind-data fra Meteorologisk Institutt, Ørlandet Flystasjon Dybdedata for planområdet, målt av Seascan AS 3. Dybdedata fra Trondheimsleia, innhentet fra Arealis.no (Sjøkartverket) 6 VIND Vinden fra Ørlandet Flystasjon er inndelt i retningssektorer på 30, og en 3- parameter Weibull-fordeling er tilpasset hver retning. Det kan være ulikheter mellom vinden ved Ørlandet og vinden i Trondheimsleia, men vi anser det som konservativt å ikke benytte noen justeringer av nivåene. For hver vindretning er det imidlertid undersøkt om naboretningene inneholder kraftigere vind, og dersom dette er tilfellet, så settes vinden lik vinden i den kraftigste av disse tre retningene. Dette

6 6 er en konservativ antakelse, og tillater derfor at kraftig vind dreier inntil 30º mellom Ørland og Jøstnøya. Vi ser at retningene 240º 300 inneholder de sterkeste vindhastighetene, mens øst og sør dominerer i hyppighet. Jøstnøya Extreme values of wind speed vs direction Rp = Rp = 0.5 Wind speed U10 m/s Directional distribution Rp = 1.0 Rp = 5.0 Rp = 10 Rp = 25 Rp = 50 Rp = 100 Dir. Weight Direction degrees Figur 2 Fordeling av ekstremverdier for vindhastighet for returperioder R p = 0.1 år, 0.5 år, etc; og fordelingen av vind på retninger (stiplet linje) etter at justering for retningsendring er gjort. 7 BØLGER 7.1 Bølger i Trondheimsleia Bølger i Trondheimsleia utenfor Jøstnøya er beregnet med utgangspunkt i vindhastighetene i Figur 2. Bølgene er beregnet v hj a SINTEFs beregningsprogram HSCOMP, og resultatet er vist i Figur 3. Vi ser at bølgene domineres av bølger som kommer fra SV (retning 240º), der vi finner både lange strøk og kraftig vind. Det finnes også et langt strøk ut Hemnefjorden fra sør, men her er vindhastighetene lavere. Perioden (spektral topp-periode T p ) for disse bølgene er opp til 6 s fra sørvest, og 4 s fra sør.

7 7 Trondheimsleia v/jøstnøya Extreme values of wind wave height vs direction 2.50 Significant wave height Hm0 m Rp = 0.1 Rp = 0.5 Rp = 1.0 Rp = 5.0 Rp = 10 Rp = 25 Rp = 50 Rp = Direction degrees Figur 3 Fordeling av bølgehøyder i et punkt i Trondheimsleia utenfor Jøstnøya ved varierende returperiode og aktuelle retninger. Eventuell dønning er ikke inkludert. R p er returperiode i år. 7.2 Bølger ved Jøstnøya For å beregne bølgene i detalj rundt Jøstnøya har vi laget en dybdedatamodell bestående av innmålte data fra Seascan og data hentet fra Sjøkartverket. Dybdedatamodellen er laget med en oppløsning på 20 x 20 m 2, og er vist i Figur 5. På grunn av mangel på målepunkter er modellen noe usikker for dybder under 100 m, men for så korte bølger som vi har i dette tilfellet er det ingen innflytelse på bølgene når dybden er større enn ca 40 m. Figur 6 viser det området som dybdedatamodellen dekker og tre utvalgte punkter der bølgene er beregnet i detalj. Punkt C tilsvarer den posisjonen der det er foreløpig tenkt å plassere et merdanlegg for fiske-slakteriet. Tabell 1 viser de tilfellene som er undersøkt i bølgemodellen. Mellom retningene 240º og 270 º er det undersøkt tilfeller med 10 º inndeling for å undersøke om det er spesielle retninger som er mer sensitive enn andre. Alle tilfellene er undersøkt med innkommende bølgehøyde H s,inn = 1.0 m slik at bølgehøyden i et gitt punkt i modellen kan betraktes som en dimensjonsløs koeffisient. Figur 7 og Figur 8 viser plott av signifikant bølgehøyde for hhv retningene 240 º og 210 º. Vi ser at øyrekka som starter med Terningen i sørvest gir forholdsvis god dekning til sørenden av Jøstnøya, og dette skyldes utstrekningen av gruntområdene her.

8 8 Figur 4 Kartgrunnlag levert av Seascan Figur Dybdedatamodell

9 9 A B C Figur 6 Bølgemodellens utsnitt av dybddatamodellen. Punktene A, B og C der bølger er beregnet i detalj er markert. Tabell 1 Undersøkte tilfeller i bølgemodellen Retning º Spektral topp-periode T p s

10 10 Figur 7 Fordeling av signifikant bølgehøyde ved innkommende bølger med retning 240, signifikant bølgehøyde 1.0 m og bølgeperiode 6.0 s. Figur 8 Fordeling av signifikant bølgehøyde ved innkommende bølger med retning 210, signifikant bølgehøyde 1.0 m og bølgeperiode 6.0 s.

11 11 Vi plotter nå alle resultatene for de ulike modell-kjøringene i to figurer - Figur 9 og Figur 10 -, som viser hhv signifikant bølgehøyde og retning i punktene A, B og C. Fordi det i alle tilfeller er brukt en innkommende bølgehøyde H s = 1.0 m, vil bølgehøyden i hvert punkt være identisk med en bølgehøydekoeffisient, som uttrykker hvor stor andel av bølgehøyden som vil finnes igjen på hvert punkt. Vi ser at bølgehøydekoeffisienten er størst for sørlig retning, og synker når bølgene dreier over mot vest. Av retningen ser vi at opp til 210 innkommende retning vil hovedtyngden av energien i Punkt C komme inn sør for Terningen, mens den ved retning 240º og høyere kommer inn nord for Terningen og sør for Flatskjæran. Bølgehøydekoeffisient Bølgehøydekoeffisient A Hs B Hs C Hs Bølgeretning i Trondheimsleia grader Figur 9 Fordeling av bølgehøydekoeffisienter (forholdet mellom bølgehøyde i et punkt (A, B eller C) og bølgehøyden ca midt i Trondheimsleia.

12 12 Bølgeretningsendring Bølgeretning ved Jøstnøya grader A retn B retn C retn Bølgeretning i Trondheimsleia grader Figur 10 Bølgeretning i punkt A, B og C vs retningen i Trondheimsleia Vi kan nå anvende disse beregnede koeffisientene på fordelingen av innkommende bølgehøyder fra Figur 3. Resultatet av denne beregningen for Punkt C er vist i Figur 11. Her ser vi at det fortsatt er retning 240º som dominerer sammen med retning 210. Dempingen av bølger er imidlertid så tydelig at ett-års signifikant bølgehøyde bare er såvidt over 0.5 m. Beregnet bølgehøyde ved 100 år er ca 0.75 m, og dermed kan man konkludere med at området rundt Punkt C er anvendbart som havneområde uten ekstra tiltak for demping av bølgene. Bølgehøydene i området ligger i øvre del av det som ansees som akseptabelt, men hvis vi tar hensyn til at perioden er forholdsvis lav og at de fartøyene som skal anløpe er store, så bør forholdene være akseptable for både et merd-anlegg og for anløpende skip. Ved m vanndyp er bølgelengden for 6 s bølger m, og hvis vi legger til grunn at de anløpende brønnbåtene har lengde ca 100 m, så kan krefter og bevegelse minimaliseres dersom båtene fortøyes med lengderetningen i retning 60º - 240, noe som også er gunstig mhp vind.

13 13 JøstnøyaPunkt C Extreme values of wind wave height vs direction 0.80 Significant wave height Hm0 m Rp = 0.1 Rp = 0.5 Rp = 1.0 Rp = 5.0 Rp = 10 Rp = 25 Rp = 50 Rp = Direction degrees Figur 11 Ekstremverdier av signifikant bølgehøyde i Punkt C. R p er returperiode i år.

14 14 8 STRØM Strømmen i området er tidevannsdrevet. Strømmen oppstår som en nordgående strøm ved stigende tidevann. Tidevannsbølgen presser vann inn rundt Smøla, og dette vannet forplanter seg oppover Trondheimsleia. Trondheimsleia er her dyp, og tidevannstømmen er derfor i takt med tidevannets faser. I tillegg til tidevannsstrøm kan det også forekomme strøm forårsaket av den generelle kyststrømmen, og variasjoner som skyldes, vind, lufttrykk, etc. Universitetet i Oslo (1) har beregnet størrelsesorden av M2-komponenten (den primære månekomponenten) av strømmen for munningen av Trondheimsfjorden og områdene rundt. Denne analysen viser en strømhastighet på ca 0.15 m/s i et punkt SV for Terningen, og ca 0.20 m/s på det smaleste mellom Hemnskjela og Jøstnøya. I forbindelse med utbyggingen på Tjeldbergodden ble det målt strøm i nærheten av anlegget, og det ble målt strøm i 2 perioder over 2 måneder i Middelstrømmen var rettet mot ØNØ og var på hhv 0.13 og 0.16 m/s, med høyeste registrerte hastighet 0.80 m/s, alle i 4.5 m dyp. For denne studien er ikke en nøyaktig bestemmelse av strømhastigheten avgjørende, men derimot å kunne bestemme hvilke områder som vil ha en tilfredsstillende sirkulasjon, og hvilke områder som har en svak sirkulasjon. For sirkulasjonen er heller ikke ekstremverdiene av strømmen relevante, men derimot den jevne gjennomsnittelige strømmen. Vi velger derfor å anta en typisk maksimalverdi på strømmen i farvannet ved Jøstnøya på ca m/s, tilsvarende opptil 1 knop. I det trangeste partiet mellom Hemnskjela og Jøstnøya vil strømmen øke farten noe (som indikert ved stedsnavnet Straumsneset på Hemnskjel-sida). Ved nordgående strøm (stigende tidevann) vil noe av strømmen presses opp mot Hitra og på nordsiden av Terningen og mellom holmene vest og sørvest for Jøstnøya. Bukta mellom Hitra og Jøstnøya er imidlertid stengt i nordvest-enden, der det bare er en neglisjerbar åpning, og dermed vil hovedstrømmen ikke kunne gå inn i bukta, men må presses rundt sørvest-enden av Jøstnøya og ut i hovedleia. Dette kan medføre at det oppstår en strøm mot sør mellom Horsøya og Småholman når hovedstrømmen river med seg vann fra dette området, og en tilsvarende strøm av vann inn i bukta nord for Småholman. En liten del av denne siste strømmen vil fortsette inn i bukta og passere under brua ved Sandstad. Ved sørgående strøm vil effektene være mindre tydelige, og det er tenkelig at hovedstrømmen i leia vil rive med seg vann fra området ved Småholman og Flatskjæret, og dermed skape en sørgående strøm her. Alternativt kan strømmen forgreine seg og bre seg utover i området nord for Terningen, men disse effektene kan også være avhengige av hastigheten i hovedleia. Som en arbeidshypotese vil vi det videre anta at sirkulasjonen i området vest for Horsøya er tilfredsstillende mhp å etablere et merd-anlegg. Vi anbefaler likevel at det blir utført en kontrollmåling av strøm for å verifisere denne antakelsen.

15 15 9 VANN-NIVÅ Nærmeste basis-stasjon for observasjon av vann-nivå er Heimsjø, som ligger bare 10 km mot sør i Hemnefjorden. Data fra denne stasjonen kan hentes fra Sjøkartverkets internet-sider. Basert på Sjøkartverkets observasjoner og estimerte data for havnivåstigning fram til 2100 (2) kan vi ekstrapolere de observerte verdiene til 2050 og Tabell 2 angir ekstreme vannstandsnivåer i cm over NN1954 basert på dagens middelvannstand i havet. Tabellen angir også hvilke nivåer, målt i 2011, som må benyttes for at en forutsetning om returperioder på hhv 50 og 100 år fortsatt skal være oppfylt i 2050 og Det framgår at ved å velge et nivå på 3.0 m over NN1954 er en godt sikret mot at vannet skal stige over planeringsnivået, men det vil fortsatt være behov for spesielle tiltak der hvor fronten er utsatt for bølger. Tabell 2 Ekstremverdier for vann-nivå i 2010, 2050 og 2011, målt i cm over NN1954 i Returperiode Nødvendige vann-nivå, målt i 2011, cm over NN

16 16 10 DISKUSJON AV RESULTATER Vi antar at strøm ikke vil utgjøre noen begrensende faktor for operasjoner i en ny havn, og de reelle faktorene som kan påvirke operasjoner er vind og bølger. For beregningen av bølgehøyder har vi antatt at vinden er den samme på Ørlandet og i Trondheimsleia, og at sterk vind kan dreie inntil 30º mellom de to stedene. Den lokale vinden akkurat ved Jøstnøya vil imidlertid være preget av de lokale forhold, og for vurderingen av vind ved Jøstnøya har vi antatt en reduksjonsfaktor for vind som vist i Figur 12. Ved å innføre denne justeringsfaktoren får vi en beregnet nedetid ved havna som vist i Figur 13. Fordeling av antatt justeringsfaktor for vind Justeringsfaktor Retning grader Figur 12 Antatt justeringsfaktor for vind gjeldene for kaia ved Jøstnøya. Når faktoren er mindre enn 1.0, er vinden svakere ved Jøstnøya enn ved Ørlandet. Andel nedetid ved vindhastighet- og bølgehøyde-grenser 12.0 Nedetid % Hlim = 0.3 m Hlim = 0.4 m Hlim = 0.5 m Hlim = 0.6 m Hlim = 0.7 m Vindhastighet m/s Figur 13 Andel nedetid i % som funksjon av tillatt vindhastighet og tillatt bølgehøyde

17 17 Nedetid er her definert som den andel av tida der enten en gitt grenseverdi for vindhastighet eller en gitt grenseverdi for bølgehøyde er overskredet. Som eksempel ser vi at ved en maksimal tillatt vindhastighet på 12 m/s og en maksimal tillatt (signifikant) bølgehøyde på 0.3 m, kan vi forvente en nedetid på 4 %, tilsvarende 350 timer/år. Vi ser også at ved vindhastigheter under 14 m/s spiller det ingen rolle hvilken maksimal bølgehøyde som tillates fordi det uansett er vinden som dominerer. Hvis grenseverdien for bølgehøyder 0.4 m eller mer, så vil nedetiden i alle tilfeller være bestemt av vinden. For standard havneoperasjoner som lasting og lossing er vanlige maksimalverdier m maksimal bølgehøyde, og vindhastighetsgrenser m/s. Dette gjelder imidlertid operasjoner der gods skal løftes med kran og plasseres ombord eller på kaiplanet. For laste/losse-operasjoner som involverer overføring av gods eller annen last via fleksible slanger, vil kriteriene være romsligere, og er gjerne bestemt av tillatt vandring av slangekoblinger hhv på land og på skipet. For øvrig vil i slike tilfeller grensene ofte gjelde for selve tilleggings og avgangsmanøveren, mens grenseverdiene for å ligge til kai passivt eller ved pumping er begrenset av hva fortøyningssystemene tåler. I et tilfelle der en brønnbåt er fortøyd til en flytende merd, vil tålegrensene være forholdsvis høye fordi både skipet og merda beveger seg noenlunde i takt med bølgene, og relativbevegelsene blir derfor små.

18 18 REFERANSER 1. Gjevik B: Tidal Models for the Nordic Seas, publisert på 2. met.no Bjerknessenteret Nansensenteret Havforskningsinstituttet NVE: Klima i Norge 2100 Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning, foreløpig utgave 2009

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5125439

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5125439 Til: Narvik Havn KF Fra: Arne E Lothe Dato: 2015-11-04 Maritime forhold ved Framnes, Narvik 1 BAKGRUNN Narvik Kommune og Narvik Havn utreder et mulig nytt havneområde ved Narvik Lufthavn, Framnes, se Figur

Detaljer

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 Til: Prosjektet/ S H Navjord Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-02-07 Bølger og vind ved Håkvik,

Detaljer

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Utdrag av Delrapport 3.3 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 1 Stedlige forhold 1.1 BESKRIVELSE AV STEDET Grindjord ligger i

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr. Til: Trygve Isaksen Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-11-20 Bølge-effekter på revidert utbygging ved Sanden, Larvik BAKGRUNN Det er laget reviderte planer for utbygging ved Sanden i Larvik. I den forbindelse

Detaljer

Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5134656

Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5134656 Til: Prosjektet Fra: Arne E. Lothe Dato: 2014-03-21 Bølger, strøm, vann-nivå og maritime forhold FORMÅL Formålet med dette notat er å levere de analyser og beregninger som er forutsatt i Planprogrammet

Detaljer

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE NOTAT GJELDER SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Harstad havan Bølgemønster i havna Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Moss Havn KF Fra: Arne E. Lothe Dato: 2015-09-04 Sikring av sjøfront mot stormflo og bølger 1 BAKGRUNN Moss Havn KF planlegger en utvidelse av havneområdet ved en utfylling i Verlebukta, se Figur

Detaljer

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE Rev. Nr: 1 Dato: 15.11 2006 Emne: Vurdering av ekstremverdier av vannstand og bølgehøyder langs sjølinjen I Bergen kommune. Forfattere: Dag Kvamme Magnar Reistad Oppdragsgiver:

Detaljer

Notat01.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-11-02 Arne E. Lothe 6

Notat01.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-11-02 Arne E. Lothe 6 NOTAT GJELDER UTBYGGING VED ÅMØY NÆRINGSPARK SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret:

Detaljer

STF80 F028044. Gradering: Fortrolig. Tromsø havn. Virkning på strømforholdene av planlagt utbygging i Tromsøysundet

STF80 F028044. Gradering: Fortrolig. Tromsø havn. Virkning på strømforholdene av planlagt utbygging i Tromsøysundet STF80 F028044 Gradering: Fortrolig Tromsø havn Virkning på strømforholdene av planlagt utbygging i Tromsøysundet Kyst og havteknikk August 2002 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Kyst og

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

met.info Ekstremværrapport

met.info Ekstremværrapport met.info no. 16/2014 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 25.08.2014 Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014 Sammendrag Lørdag 9. og søndag 10. august gikk et, for årstiden, kraftig lavtrykk inn i

Detaljer

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden.

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Sist endret: 04-11-2014 Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Astronomisk tidevann Det astronomiske tidevannet er

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr. Til: Prosjektet Fra: Arne E. Lothe Dato: 2014-01-24 Sande fastlandssamband - Planprogram, strøm og bølger BAKGRUNN Statens Vegvesen, Region Midt (SVV-M) utreder fastlandsforbindelse til øyene Kvamsøy og

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

1. INNLEDNING. Stedet for kryssingen er ikke spesifisert i detalj, men er angitt som en trasé i nærheten av dagens fergerute mellom Opedal og Lavik.

1. INNLEDNING. Stedet for kryssingen er ikke spesifisert i detalj, men er angitt som en trasé i nærheten av dagens fergerute mellom Opedal og Lavik. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 4 3. DØNNING OG HAVSJØ... 5 4. LOKALE BØLGER I SOGNEFJORDEN... 9 4.1 Vinddata... 9 4.2 Vindbølger... 11 5. SKREDGENERERTE BØLGER...

Detaljer

Prosjektnotat. Tidevannsanalyse. 1 av 5. Sammenligning av harmoniske konstanter fra modell mot observasjoner

Prosjektnotat. Tidevannsanalyse. 1 av 5. Sammenligning av harmoniske konstanter fra modell mot observasjoner SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: Postboks 4762 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 40005350 Telefaks: 93270701 fish@sintef.no www.sintef.no/fisk Foretaksregister: NO 980 478 270 MVA Prosjektnotat

Detaljer

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no.

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no. SBF BY A07012 RAPPORT Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006 Marit Thyholt www.sintef.no SINTEF Byggforsk Mai 2007 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk AS Arkitektur og byggteknikk

Detaljer

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Vannstandsnivå Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013 Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Kartverket sjødivisjonen driver et nettverk med 24 vannstandsmålere. Målerne er fordelt langs

Detaljer

Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008

Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008 Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008 Hans Olav Hygen og Ketil Isaksen (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT I forbindelse med at deler av Sørlandet ble rammet av et kraftig

Detaljer

Strømstatistikk for Lofotenområdet 1

Strømstatistikk for Lofotenområdet 1 Note No. 13/2009 Oceanography Oslo, April 27, 2009 Strømstatistikk for Lofotenområdet 1 Lars Petter Røed, Jon Albretsen and Yvonne Gusdal 1 This document contains hyperlinks that are active when viewed

Detaljer

Nils M. Kristensen. John Smits. Vær, vind og strøm. Færderseilasen 2015. Meteorologisk institutt

Nils M. Kristensen. John Smits. Vær, vind og strøm. Færderseilasen 2015. Meteorologisk institutt John Smits Nils M. Kristensen Vær, vind og strøm Færderseilasen 2015 Husker du i fjor? Færder fyr: 2 11.06.2015 Skipperbriefing Færderseilasen 2015 Husker du i fjor? Færder fyr: 3 11.06.2015 Skipperbriefing

Detaljer

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 RAPPORT Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER Kontrari AS EMNE Havnivåendringer DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

SINTEF RAPPORT FORFATIER(E) Ame E. Lothe, Anders ø. Storler OPPDRAGSG1VER(E) Stranda kommune, Åknes-Tafjord Prosjekt.

SINTEF RAPPORT FORFATIER(E) Ame E. Lothe, Anders ø. Storler OPPDRAGSG1VER(E) Stranda kommune, Åknes-Tafjord Prosjekt. ~ SINTEF TITIEL SINTEF RAPPORT SINTEF Byggforsk Kyst- og havneteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73593000 Telefaks: 73592376 Foretaksre9isteret: NO 948 007 029 MVA Skred

Detaljer

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421 Nye Narvik havn Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik 2015-03-17 2015-03-17 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa J02 2013-02-18 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa A01 2013-02-14

Detaljer

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI FAGRAPPORT 1.11.2010 1 Byggrelaterte

Detaljer

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E)

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E) TITTEL SINTEF RAPPORT Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt John Smits Nils M. Kristensen Vær, vind og strøm Færderseilasen 2014 Meteorologisk institutt Husker du i fjor? Færder fyr: 3 Husker du i fjor? Færder fyr: 4 Værinfo på nettet Kilder

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Overvåkning ved mudring

Overvåkning ved mudring Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 26. januar-2. februar 2007 (uke 5) Overvåkning

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch

Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch METinfo Nr. 21/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 11.06.2015 Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch Birgitte Rugaard Furevik og Karen Helén Doublet Bakgrunn Farledsvarslene på BarentsWatch-portalen

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen Region øst 06.12.2005 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-8 246406 06.12.2005 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund

Detaljer

Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen

Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen RAPPORT Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak EMNE Vannstands- og bølgevurdering ved Veiholmen DATO / REVISJON: 14. mars 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712185-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland MET report no. 18/2014 Climate Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket SINTEF NOTAT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Etterutdanningskurs jernbanetrafikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Overvåkning ved mudring

Overvåkning ved mudring Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 23. februar til 2. mars 2007 (uke 9)

Detaljer

Vurderinger av strømforhold

Vurderinger av strømforhold Trondheim havn Vurderinger av strømforhold Grønøra vest - Orkanger 2014-03-24 Oppdragsnr.: 5141107 Dagens situasjon - Lavvann Saltvann Ferskvann Oppdragsnr.: 5141107 J02 2014-03-24 Endelig versjon Bård

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Til: Norconsult / Martina Fra: Arne E Lothe Dato: 2012-10-24 Myklebust Sjøbad - sirkulasjon i bassenget HENSIKT Dette notatet gjelder sirkulasjon i et planlagt sjøbad ved kysten nær Myklebust, Sola Kommune.

Detaljer

Servicehefte med garantibevis. Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel

Servicehefte med garantibevis. Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Servicehefte med garantibevis Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Garantibevis for Ørsta Marina Systems AS Anbefalte bruksområder Stålbrygger/utstyr Betongbrygger Utstedt: Ordrenr./Tilbudsnr.

Detaljer

Spredningsberegninger før og etter veiomleggingen i forbindelse med Vegpakke Drammen. Harold Mc Innes

Spredningsberegninger før og etter veiomleggingen i forbindelse med Vegpakke Drammen. Harold Mc Innes NILU: OR 35/2004 NILU: OR 35/2004 REFERANSE: O-103125 DATO: MARS 2004 ISBN: 82-425-1578-6 Spredningsberegninger før og etter veiomleggingen i forbindelse med Vegpakke Drammen. Harold Mc Innes 1 Innhold

Detaljer

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03 Rambøll Norge AS StatoilHydro Haugshornet vindpark (Rev. 0) 2007-12-03 Haug shornet v i ndpa rk StØptredning Cippdragsnr.: 1070554 Oppdragsgiver: StatoiiHydro Oppdragsgivers repr.: Anne Gunnhild Kraggerud

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) Støyvurdering i forbindelse med KU

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) Støyvurdering i forbindelse med KU i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) Støyvurdering i forbindelse med KU Tittel: Kirkenes Industrial and Logistics Area Støyvurdering i forbindelse med KU Oppdragsgiver:

Detaljer

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom MET report no. 20/2014 Climate ISSN 2387-4201 Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological

Detaljer

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M TEKNISK RAPPORT Safety through technology BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M FOR RAUMA MIDSUND AS LOKALITET SANDNESBUKTA LOK.NR.: 12884 DOK NR: TR-30259-897-1

Detaljer

Interaksjon mellom not og utspilingssystem

Interaksjon mellom not og utspilingssystem Interaksjon mellom not og utspilingssystem Prosjekt finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (2012 2013) Arne Fredheim SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Innledning Prosjektet en videreføring

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

Stormfloa på norskekysten 25.-26. november 2011

Stormfloa på norskekysten 25.-26. november 2011 Stormfloa på norskekysten 25.-26. november 2011 av 1. Innledning Professor emeritus Bjørn Gjevik Universitetet i Oslo epost: bjorng@math.uio.no Dato 7. desember 2011 Den sterke stormen Berit førte til

Detaljer

Overvåkning ved mudring

Overvåkning ved mudring Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 19.-26. januar 2007 (uke 4) Overvåkning

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2014

METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2014 METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2014 FELTSTASJON FOR AGROKLIMATISKE STUDIER, SØRÅS INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITETET ISBN 978-82-7636-028-8 2014

Detaljer

FORFATTER(E) Grim Eidnes OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF Fiskeri og havbruk GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Grim Eidnes OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF Fiskeri og havbruk GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Brattørkaia 17B, 4. etg. Telefon: 4000 3730 Telefaks: 930 70730 Foretaksregisteret: NO 948

Detaljer

no. 17/2015 ISSN 1894/759x METEOROLOGI Tromsø, 05.03.2015 METinfo Ekstremværrapport Ole, 7. februar 2015

no. 17/2015 ISSN 1894/759x METEOROLOGI Tromsø, 05.03.2015 METinfo Ekstremværrapport Ole, 7. februar 2015 METinfo no. 17/2015 ISSN 1894/759x METEOROLOGI Tromsø, 05.03.2015 Ekstremværrapport Ole, 7. februar 2015 Sammendrag Lørdag 7. februar 2015 kom et kraftig lavtrykk inn mot Nordland og Troms. Det førte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KRAV TIL STØY... 3 2.1 REGULERINGSPLAN... 3 2.2 RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING, T-1442... 3 3 OM MÅLINGENE... 4 3.1 MÅLEPROSEDYRE... 4 3.2

Detaljer

MET report. Endelige klimalaster Namsos - Roan. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)

MET report. Endelige klimalaster Namsos - Roan. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) MET report no. 2/2014 Climate Endelige klimalaster Namsos - Roan Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Sjonfjellet vindkraftverk. Nesna og Rana kommune, Nordland. Fagutredning skyggekast

Sjonfjellet vindkraftverk. Nesna og Rana kommune, Nordland. Fagutredning skyggekast Sjonfjellet vindkraftverk Nesna og Rana kommune, Nordland Fagutredning skyggekast A/S Salten Kartdata Mars 2013 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 3 3. OMRÅDEBESKRIVELSE 3 3.1 Lokalisering 3 3.2 Området

Detaljer

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund.

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Hydra Vega AS Vegsteinveien 116, 8980 Vega Telefon: 97681024 Dato: 11/12-2015 Deres ref: Jacob P. Meland Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Som avtalt oversender

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift?

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? Strøm under operasjoner og i daglig drift Teknologi for et bedre samfunn 1 Zsolt

Detaljer

Planbestemmelser 488 TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE

Planbestemmelser 488 TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE Planbestemmelser 488 TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE Arkivsak: 02/3568 Arkivkode: PLANR 488 Sakstittel: PLAN 488 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE Egengodkjent i Karmøy kommunestyre 26.10.2004 sak

Detaljer

METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2006

METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2006 METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2006 FELTSTASJON FOR AGROKLIMATISKE STUDIER, SØRÅS INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ISBN 82-7636-018-1 2006 Vidar Thue

Detaljer

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TOM MAI 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS... 2 3. YTRE MILJØ... 2 4. AKTIVITETER

Detaljer

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført

Detaljer

Overvåkning ved mudring

Overvåkning ved mudring Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 2.-9. februar 2007 (uke 6) Overvåkning

Detaljer

Secora har i løpet av uke 40 mudret i Bjørvika (1 2. oktober) og Bestumkilen (1 6. oktober). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet.

Secora har i løpet av uke 40 mudret i Bjørvika (1 2. oktober) og Bestumkilen (1 6. oktober). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1. 7. oktober 2007 (uke 40) Overvåkning

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Hitra kommune 7240 HITRA Vår saksbehandler: Tore Forbord Tlf. 73 86 64 39 E-post: tore.forbord@stfk.no Postmottak: postmottak@stfk.no Deres ref.: 2008/2315-30 /611

Detaljer

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn.

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn. Vedlegg 1 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Overordnete vurderinger knyttet til lokalisering og utforming I prosessen frem mot varsling av planendringsforslaget, og i arbeidet med

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Secora har i løpet av uke 32 mudret i Bjørvika (6 12. august). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet.

Secora har i løpet av uke 32 mudret i Bjørvika (6 12. august). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 6. 12. august 2007 (uke 32) Overvåkning

Detaljer

Arktisk vær og Klima kunnskap og utfordringer

Arktisk vær og Klima kunnskap og utfordringer Arktisk vær og Klima kunnskap og utfordringer Helge Tangen, Regiondirektør Vervarslinga for Nord-Norge 28. oktober 2015 Vær- og havvarsling i Arktis Hva kan vi? Hva er utfordringene? Haaland, Lauritz (1855-1938)

Detaljer

Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging

Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging NILU: OR 58/2007 NILU: OR 58/2007 REFERANSE: O-107093 DATO: MARS 2008 ISBN: 978-82-425-1944-3 (trykt) 978-82-425-1945-0 (elektronisk) Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging Leiv Håvard

Detaljer

Vurderinger av flom og vannstand

Vurderinger av flom og vannstand 1 Vurderinger av flom og vannstand For reguleringsplanene på Møllendal er det gjort vurderinger av hvordan området kan bli utsatt for økende havnivå og flom i Møllendalselven Havnivå DMNI (2006) har gjort

Detaljer

Secora har i løpet av uke 13 mudret i Bjørvika. De mudrete massene er nedført i dypvannsdeponiet.

Secora har i løpet av uke 13 mudret i Bjørvika. De mudrete massene er nedført i dypvannsdeponiet. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 26. mars 1. april 2007 (uke 13) Overvåkning

Detaljer

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 11. 17. juni 2007 under mudring i Bjørvika og ved Hovedøya.

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 11. 17. juni 2007 under mudring i Bjørvika og ved Hovedøya. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 11. 17. juni 2007 (uke 24) Overvåkning

Detaljer

SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE

SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN 353 I ULLENSAKER, SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN 1.

Detaljer

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitet: Tosen Kunde: Sinkaberg-Hansen AS Lokalitetsundersøkelse Rapport nr.: LK-30380-2547-1 Lokalitet Tosen Oppdragsgiver: Sinkaberg-Hansen AS Referanseperson

Detaljer

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3 3.1 Beregningsmetode... 3 3.2 Terrenggeometri... 3 3.3 Støysituasjon... 3 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Vedleggsliste

Detaljer

Maritim varsling ved Meteorologisk Institutt

Maritim varsling ved Meteorologisk Institutt Maritim varsling ved Meteorologisk Institutt Birgitte Rugaard Furevik Værvarslinga på Vestlandet Meteorologisk Institutt Tre varslingskontorer Blindern Tromsø Bergen Forskningsafdeling på CIENS i Oslo

Detaljer

Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn

Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn TIRSTEIN, BJUGN OPPDRAGSGIVER Havbrukstjenesten AS Siholmen 7260 Sistranda Lokalitet: Kontaktperson: Tirstein Arild Kjerstad Dokument type Tittel

Detaljer

Vær, vind og strøm Skagen Race 2015

Vær, vind og strøm Skagen Race 2015 Vær, vind og strøm Skagen Race 2015 Nils Melsom Kristensen Først værsituasjonen... 2 Situasjonen i dag 06UTC (08:00) 3 Varsel 12.05.2015 12UTC (14:00) 4 Varsel 13.05.2015 00UTC (02:00) 5 Varsel 13.05.2015

Detaljer

Halsanvegen7, Verdal.

Halsanvegen7, Verdal. RA PORT Halsanvegen7, Verdal. OPPDRAGSGIVER CoopInn-Trøndelag EMNE DATO/ REVISJON : 03. oktober 2014/ 00 DOKUMENTKODE : 415886-RIG-RAP-001 Dennerapportener utarbeidetav Multiconsulti egenregieller på oppdrag

Detaljer

Beregning av støy fra massehåndtering

Beregning av støy fra massehåndtering RAPPORT Beregning av støy fra massehåndtering OPPDRAGSGIVER Bergneset Pukk & Grus AS EMNE DATO / REVISJON: 6. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217401-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Konsekvensutredning. Grunn- og strømningsforhold. Kommunedelplan for Stakkevollvegen Tromsømarka. April 2009 Byutvikling, Tromsø kommune

Konsekvensutredning. Grunn- og strømningsforhold. Kommunedelplan for Stakkevollvegen Tromsømarka. April 2009 Byutvikling, Tromsø kommune Konsekvensutredning Grunn- og strømningsforhold Kommunedelplan for Stakkevollvegen Tromsømarka April 2009 Byutvikling, Tromsø kommune SAMMENDRAG 3 1. INNLEDNING 4 METODE 4 INFLUENSOMRÅDE 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Lokal klimatilpasning til et klima i endring. Visualisering av havnivåstigning og stormflo i KlimaGIS

Lokal klimatilpasning til et klima i endring. Visualisering av havnivåstigning og stormflo i KlimaGIS Lokal klimatilpasning til et klima i endring. Visualisering av havnivåstigning og stormflo i KlimaGIS Tromsø kommune, Torben Marthinus, Hans Petter Tollefsen, 20. mars 2012 Klimaendringene er her! Hvem

Detaljer

Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon

Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon BAKGRUNN Ferja er tilgjengelig 44 ganger per dag Reisetid og venting tar 45 minutter for en strekning på 7,5 km 25 000 innbyggere på Fosen bør bli bedre integrert

Detaljer

Overvåkning ved mudring

Overvåkning ved mudring Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 12.-19. januar 2007 (uke 3) Overvåkning

Detaljer