Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland"

Transkript

1 VEDLEGG 2 Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland OPPDRAGSGIVER Sortland Havn DOKUMENTKODE: RIMT-RAP-001

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RAP-RIMT / 00 Side 2 av 20

3 RAPPORT OPPDRAG DOKUMENTKODE RIMT-RAP-001 EMNE Bølge- og vindvurdering ved Ånstadsjøen i Sortland TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland Havn KF OPPDRAGSLEDER Hilde Grimstad KONTAKTPERSON Hugo Næss UTARBEIDET AV Øyvind Nilsen og Juni Vaardal Lunde ANSVARLIG ENHET 4042 Tromsø Marint miljø og havbruk SAMMENDRAG Sortland Havn ønsker en studie som gir informasjon om bølgeforhold/rolighet/regularitet ved mulig godsog industrihavn ved Ånstadsjøen. I denne studien er det gjort en innledende kartlegging ved den skisserte lokaliteten av: hvilke bølger som oppstår under ulike vindforhold (vindretning og vindhastighet) ved bruk av simulering av vindbølgetilstand bølgeeksponering ved skissert kaianlegg sammenliknet med dagens kaianlegg i Sortland hvor ofte ulike vindforhold oppstår, ved analyse av meteorologisk data fra Sortland om det er kan være innslag langperiodiske havdønninger Ved vindhastigheter opp til 15 m/s ser det ut til at den planlagte kaia vil oppleve bølgeforhold som er forholdsvis like bølgeforholdende ved dagens kaianlegg med maksimal signifikant bølgehøyde på ca 1,1 m (Topperiode på 4 s) ved vind fra nord. Dagens kaianlegg har beregnet signifikant bølgehøyde på 0.8 m ved vindhastighet 15 m/s fra sør For vindforhold over 15 m/s ser det skisserte kaianlegget ut til å være betydelig mer bølgeutsatt enn dagens kaianlegg i Sortland. Ved full storm (vindhastighet på 25 m/s )er det beregnet en signifikant bølgehøyde på 2.1 m ved det skisserte kaianlegget mens dagens kaianlegg har en beregnet signifikant bølgehøyde på 1.2 m under samme forhold. Vindforholdene ved Sortland er analysert ut fra vinddata hentet fra Meteorologisk Institutt sin målestasjon ved Sortland ( N og ) (eklima.no). Tidsserien med vinddata fra Sortland målestasjon strekker seg over 29 år fra 1985 til Værstasjonen ligger i nærheten av det skisserte kaianlegget og anses som representativ for området. Vinden ved Sortland er stort sett rettet mot nord eller sør, med en dominerende sørlig vindretning. Vindretningen er som forventet ut fra topografien i området. Maksimal vindhastighet (10 min middelvind) målt ved Sortland målestasjon er 26 m/s. Forplantning av høvbølgesituasjon i havet med offshore bølgetilstand med signifikant bølgehøyde opp til 14 m ble undersøkt. Største resulterende langperiodiske bølgetilstand ved skissert havneområde ble beregnet til 0.1 m. Det er mulig dette vil kjennes som rolige drag på stille dager, men det vurderes slik at langperiodiske bølger (periode over 8 s) ikke vil ha betydning for bruk av kaianlegget ved Ånstadsjøen Bølge- og vindvurdering Ånstadsjøen, Sortland OYN / JVL EH / RK RK REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Sjølundvn 2 Postboks 2274, 9269 TROMSØ Tlf NO MVA

4 Bølge og vindvurdering Ånstadsjøen, Sortland Bølge- og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduksjon Bakgrunn og lokalitet Begrep og definisjoner Bølgeforhold Bunnmodell Resultat av vindbølgeberegninger Vurdering av havbølger Beregningsgrunnlag Beregningsresultater Vindforhold Vind data Resultat vindanalyse Konklusjon - vurdering av bølgeforhold ved planlagt kaianlegg Betraktning av hyppighet Sammenlikning av bølgeresultater skissert kaianlegg vs. dagens kaianlegg Referanser RAP-RIMT / 00 Side 4 av 20

5 Introduksjon 1 Introduksjon 1.1 Bakgrunn og lokalitet Sortland Havn ønsker en studie som gir informasjon om bølgeforhold/rolighet/regularitet ved mulig gods- og industrihavn ved Ånstadsjøen. I denne studien er det gjort en innledende kartlegging av følgende forhold ved den skisserte lokaliteten: hvilke bølger som oppstår under ulike vindforhold (vindretning og vindhastighet) ved bruk av simulering av vindbølgetilstand hvor ofte ulike vindforhold oppstår, ved analyse av meteorologiske data fra Sortland om det er kan være innslag langperiodiske havdønninger bølgeeksponering ved skissert kaiområde sammenliknet med dagens kaianlegg i Sortland. Figur 2 viser tre punkter hvor bølgetilstand er beregnet. Lokalitetsopplysninger: Lokalitet Ånstadsjøen Geografisk koordinat N Ø Datum Kommune Fylke WGS84 Sortland Nordland Figur 1 Kartutsnitt hav- og fjordområder rundt Langøya. Aktuelt havneområde Ånstadsjøen markert med sirkel RAP-RIMT / 00 Side 5 av 20

6 Figur 2. Mulig plassering av industrihavn. Tre referansepunkt for bølgeberegninger ar anvist. 1.2 Begrep og definisjoner Hs Signifikant bølgehøyde. Gjennomsnittlig bølgehøyde for den høyeste tredjedelen av bølgene i en sjøtilstand. Tp Topperiode. Tid [s] mellom to bølgetopper for de mest energirike bølgene i en sammensatt bølgetilstand. Definisjoner fra ordlisten til Kartverket: HAT Vannstand Høyeste astronomiske tidevann. Høyeste mulige vannstand uten værets virkning (det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og temperatur). Høyden av vannflaten på et bestemt sted på et gitt tidspunkt. For havet påvirkes vannstanden av tidevann og værets virkning (vind, lufttrykk, mm) RAP-RIMT / 00 Side 6 av 20

7 Bølgeforhold 2 Bølgeforhold Bølgemodellen SWAN (SWAN 2006) er benyttet for å beregne havbølger og vindbølger rundt Ånstadsjøen. Programmet er utviklet av Delft Technical University for å beregne utvikling og forplantning av bølger i kystområder, og er utstrakt brukt over hele verden for simulering av bølger. Input til bølgeberegningen: Vannstand HAT ved Ånstadsjøen 3.38 m relativ sjøkartnull. HAT er brukt for å undersøke bølgetilstand når grunning fra grunner og skjær er redusert pga høyvann. Bølgehøyder utenfor kysten: delvis understøttet av ekstremverdianalyse av hindcast data (BC 2009) Topografiske bunndata fra Kystkartverket (Kystkartverket 2007) Estimert stedsvind på 5, 10, 15 og 20 m/s 25 m/s. 25 m/s er antatt som maksimum operasjonell vindhastighet for havna. 2.1 Bunnmodell Bunnmodellene vist i Figur 3, Figur 4 og Figur 5 er benyttet for å beregne bølger. I bunnmodellen er stillevannsnivå satt til høyeste astronomiske tidevann (HAT). For Sortland er HAT 3.38 m over sjøkartnull (sehavniva.no) Vindhastigheten er justert fra stedvind til strøkvind basert på lokalitetens strøkgeometri. Strøkvinden er middelverdi av vindhastighet ved 10 m høyde over en periode tilsvarende strøkvarigheten. Strøkvarigheten er tiden som bølger trenger for å bli generert over strøket. Bølgeberegningene er gjort i tre steg: Først er bølger regnet med grov oppløsning på ca. 400 m x 400 m i et område som dekker havområdet utenfor Langøya (Figur 3, ytterste ramme Figur 6). I dette steget beregnes generering av vindbølger inn mot Gavlfjorden. Resultatene fra første steg er brukt som input til ny beregning der et beregningsgitter med oppløsning på ca. 60 m x 60 m dekker fjordområdet rund Ånstadsjøen (Figur 4, blå ramme Figur 6). I dette steget beregnes generering og forplantning av bølger fra fjordområdet inn mot nærområdet rundt lokaliteten. Andre steg danner til slutt input for tredje og siste beregningssteg der et beregningsgitter med en oppløsning på ca. 25 m x 25 m dekker nærområdet rundt Ånstadsjøen (Figur 5, grønn ramme Figur 6). I dette steget beregnes forplantning av vindbølger påvirket av detaljer i den nærmeste bunntopografien rundt lokaliteten RAP-RIMT / 00 Side 7 av 20

8 Bølgeforhold Figur 3 3D bunnmodell av hele Sortlandfjorden og Sørøysundet (x-akse og y-akse i geografiske koordinater, z-akse i meter). Figur 4 3D bunnmodell av fjordområdet rund Ånstadsjøen, Sortland. X-akse og y-akse er i grader (geografiske koordinater), z-akse i meter RAP-RIMT / 00 Side 8 av 20

9 Bølgeforhold Figur 5 3D bunnmodell av nærområdet rundt Ånstadsjøen, Sortland. X-akse og y-akse er i grader (geografiske koordinater), z-akse i meter. Figur 6 Tre inndelinger brukt i bølgeberegningen, akser er i grader (geografiske koordinater): steg 1: Havområdet utenfor Langøya (ytre ramme) steg 2: fjordområde rundt Ånstadsjøen, Sortland (blå ramme) steg 3: nærområdet rundt Ånstadsjøen, Sortland (grønn ramme) RAP-RIMT / 00 Side 9 av 20

10 Bølgeforhold 2.2 Resultat av vindbølgeberegninger Vindbølgetilstand ved Ånstadsjøen, Sortland er estimert for åtte vindretninger med vindhastighet på 5, 10, 15, 20 og 25m/s. Sjøtilstand (signifikant bølgehøyde, topperiode og retning) ved Ånstadsjøen punkt1 for undersøkte vindretninger og hastigheter er listet i Tabell 1 - Tabell 5. Bølgespekter som beskriver hvordan bølgeenergien er fordelt over bølgefrekvenser i punkt 1 ved maksimal bølgehøyde er vist i Figur 12. Bølgefrekvens = 1/bølgeperiode. Sjøtilstand er beregnet for området rundt Ånstadsjøen, Sortland for hvert av 300 x 300 punkter som utgjør tredje beregningsgrid (Figur 6) for 8 vindretninger. Beregnet signifikant bølgehøyde oppsummert for alle undersøkte vindretninger er vist for hver vindhastighet 5 m/s, 10 m/s, 15 m/s og 20 m/s i Figur 7 - Figur 10. Ved nordlige vindretninger er punkt 1 og 2 (Ånstadsjøen) mer bølgeutsatt enn punkt 3 som representerer dagen kaianlegg i Sortland. Tabell 6 viser beregnet sjøtilstand for punktene 1 og 2 (Ånstadsjøen) og dagens kaianlegg i Sortland punkt 3 (se Figur 7 ved vindhastighet 15 m/s fra åtte forskjellige retninger. Største beregnede sjøtilstand ved vindhastighet 15 m/s ved planlagt kaianlegg har beregnet sjøtilstand med Hs 1.1m / Tp 4.0 s mens største sjøtilstand under samme vindforhold ved dagens anlegg er beregnet til Hs 0.8 m / Tp 3.9 s. Tabell 7 viser beregnet sjøtilstand for punktene 1, 2(Ånstadsjøen) og dagens kaianlegg i Sortland punkt 3 ved full storm - vindhastighet 25 m/s fra åtte forskjellige retninger. Største beregnede sjøtilstand under full storm ved planlagt kaianlegg har beregnet sjøtilstand med Hs 2.1m / Tp 5.2 s mens største sjøtilstand under samme vindforhold ved dagens anlegg er beregnet til Hs 1.2 m / Tp 5.3 s. Figur 7 Signifikant bølgehøyde for området rundt Ånstadsjøen, Sortland vist som koter. Kartet oppsummerer resultater for vindhastighet 5 m/s fra 8 retninger RAP-RIMT / 00 Side 10 av 20

11 Bølgeforhold Figur 8 Signifikant bølgehøyde for området rundt Ånstadsjøen, Sortland vist som koter. Kartet oppsummerer resultater for vindhastighet 10 m/s fra 8 retninger. Figur 9 Signifikant bølgehøyde for området rundt Ånstadsjøen, Sortland vist som koter. Kartet oppsummerer resultater for vindhastighet 15 m/s vind fra 8 retninger RAP-RIMT / 00 Side 11 av 20

12 Bølgeforhold Figur 10 Signifikant bølgehøyde for området rundt Ånstadsjøen, Sortland vist som koter. Kartet oppsummerer resultater for vindhastighet 20 m/s fra 8 retninger. Figur 11 Signifikant bølgehøyde for området rundt Ånstadsjøen, Sortland vist som koter. Kartet oppsummerer resultater for vindhastighet 25 m/s fra 8 retninger RAP-RIMT / 00 Side 12 av 20

13 Bølgeforhold Tabell 1 Beregnet signifikant bølgehøyde Hs med topperiode Tp ved punkt 1 med input-vind på 5 m/s fra åtte forskjellige retninger. Retning [ ] (fra) Stedvind [m/s] H s [m] T p [s] Retning for høyeste bølge [ ] Tabell 2 Beregnet signifikant bølgehøyde Hs med topperiode Tp ved punkt 1 med input-vind på 10 m/s fra åtte forskjellige retninger. Retning [ ] (fra) Stedvind [m/s] H s [m] T p [s] Retning for høyeste bølge [ ] Tabell 3 Beregnet signifikant bølgehøyde Hs med topperiode Tp ved punkt 1 med input-vind på 15 m/s fra åtte forskjellige retninger. Retning [ ] (fra) Stedvind [m/s] H s [m] T p [s] Retning for høyeste bølge [ ] Tabell 4 Beregnet signifikant bølgehøyde Hs med topperiode Tp ved punkt 1 med input-vind på 20 m/s fra åtte forskjellige retninger. Retning [ ] (fra) Stedvind [m/s] H s [m] T p [s] Retning for høyeste bølge [ ] Tabell 5 Beregnet signifikant bølgehøyde Hs med topperiode Tp ved punkt 1 med input-vind på 25 m/s fra åtte forskjellige retninger. Retning [ ] (fra) Stedvind [m/s] H s [m] T p [s] Retning for høyeste bølge [ ] Tabell 6 Sammenstilling av beregnet signifikant bølgehøyde Hs og topperiode Tp for punktene 1, 2(Ånstadsjøen) og dagens kaianlegg i Sortland punkt 3 (Figur 9). Inputvind 15 m/s fra åtte forskjellige retninger RAP-RIMT / 00 Side 13 av 20

14 Bølgeforhold Vindretning (0 tilsvarer nord) [ ] Punkt 1 Stedvind [m/s] Hs [m] Tp [s] Retning for høyeste bølge [ ] Punkt +2 Stedvind [m/s] Hs [m] Tp [s] Retning for høyeste bølge [ ] Punkt 3 Stedvind [m/s] Hs [m] Tp [s] Retning for høyeste bølge [ ] Tabell 7 Sammenstilling av beregnet signifikant bølgehøyde Hs og topperiode Tp for punktene 1, 2(Ånstadsjøen) og dagens kaianlegg i Sortland punkt 3 (Figur 9). Inputvind 25 m/s fra åtte forskjellige retninger. Vindretning (0 tilsvarer nord) [ ] Punkt 1 Stedvind [m/s] Hs [m] Tp [s] Retning for høyeste bølge [ ] Punkt +2 Stedvind [m/s] Hs [m] Tp [s] Retning for høyeste bølge [ ] Punkt 3 Stedvind [m/s] Hs [m] Tp [s] Retning for høyeste bølge [ ] RAP-RIMT / 00 Side 14 av 20

15 Bølgeforhold Figur 12 Bølgespekter for sjøtilstand ved punkt 1 generert av 25 m/s input-vind fra nord. Bølgeenergi er fokusert rundt toppfrekvensen ( 1 / topperioden). Bølgespekteret viser at også andre bølgeperioder er representert, men assosiert med lavere bølgeenergi. Signifikant bølgehøyde er en funksjon av arealet under kurven. 2.3 Vurdering av havbølger Beregningsgrunnlag Ut fra kartutsnittet i Figur 1 ser det ut at det er mulighet for at havbølger fra åpent hav potensiellt kan trenge inn til Ånstadsjøen. Det er vanskelig å vurdere hvor langt havbølger kan trenge inn basert på kun kart, og det er derfor utført numeriske beregninger med SWAN der havbølgeforplantning fra åpent hav inn mot Ånstadsjøen er simulert. Det er gjort simuliering av forplantning av havbølger ved forskjellige offshore sjøtilstander Hs 1-14 m / Tp s. Dette omfatter daglig bølgesituasjon opp til stormsituasjon med hundre års returperiode. Spredning av havdønninger er simulert over et bredt område. En tredimensjonal modell av havbunnen er brukt i beregningen siden vanndyp vil påvirke demping av havbølger Beregningsresultater Figur 13 viser forplantning av havbølger fra NV inn mot Sortland. Beregningene viser at Ånstadsjøen kan oppleve antydning til drag fra langperiodiske bølger som har forplantet seg inn fra havet utenfor Langøya. Dette kan sje når sjøtilstand ute i havet har signifikatnt bølgehøyde over 3 m og retning fra NV - N. Største signifikante bølgehøyde for langperiodiske bølger ved kaianlegget ble beregnet til Hs 0.1 m. Basert på disse resultatene ser det ikke ut til at langperiodiske bølger (periode over 8 s) vil ha betydning for bruk av kaianlegget ved Ånstadsjøen. Ved simulering av havbølger fra V-SV ble de funnet at disse havbølgene ikke trenger helt fram til dagens kaianlegg i Sortland RAP-RIMT / 00 Side 15 av 20

16 Bølgeforhold Figur 13 Forplanting av havbølger inn mot Sortland. Signifikant bølgehøyde vis som konter. Sjøtilstand ute i havet, Hs = 8 m / Tp 15 s RAP-RIMT / 00 Side 16 av 20

17 Vindforhold 3 Vindforhold 3.1 Vind data Vindforholdene ved Sortland er analysert ut fra vinddata hentet fra Meteorologisk Institutt sin målestasjon ved Sortland ( N og ) (eklima.no), se kart i Figur 14. Tidsserien med vinddata fra Sortland målestasjon strekker seg over 29 år fra 1985 til Værstasjonen ligger i nærheten av dagens havneanlegg og anses som representativ for området. X Sortland målestasjon 3.2 Resultat vindanalyse Figur 14 Kart over området rundt Sortland med Sortland målestasjon markert (svart kryss) Vindrose (fordeling av vindhastighet og vindretning) for Sortland målestasjon er vist i Figur 15. Vinden ved Sortland er stort sett rettet mot nord eller sør, men en dominerende sørlig vindretning. Vindretningen er som forventet ut fra topografien i området. Maksimal vindhastighet (10 min. middel) målt ved Sortland målestasjon er 26 m/s. Tabell 8 angir grovt hvor mange dager i løpet av året gitte vindhastigheter og retninger kan forventes. Verdiene er beregnet ut fra prosentdelen av antall målinger i gitte intervaller som igjen er ganget med 3.65, der vi antar et 1 % tilsvarer 3.65 dager. Dette gir en grov vurdering av vindforholdene per dag, hvor vindens variasjon i løpet av dagen ikke er tatt hensyn til RAP-RIMT / 00 Side 17 av 20

18 Vindforhold Figur 15 Vindrose fra Sortland målestasjon ( ) (retning fra) Vindhastighet [m/s] Tabell 8 Vindstatistikk for Sortland målestasjon , gjennomsnittlig antall dager per år. Retningen er delt opp i 45 intervaller med senterretningen gitt i tabellen Alle retninger Vindretninger [ ] med intervall senter angitt N NØ Ø SØ S SV V NV < 1 < < 1 < 1 < < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < < 1 < 1 < 1 < 1 > 25 < 1 < 1 Sum RAP-RIMT / 00 Side 18 av 20

19 Konklusjon - vurdering av bølgeforhold ved planlagt kaianlegg 4 Konklusjon - vurdering av bølgeforhold ved planlagt kaianlegg 4.1 Betraktning av hyppighet Foregående kapittel om vindforhold viser at S og N er de hyppigste vindretningene ved Sortland. Bølgeberegningen viser at de største bølgene ved planlagt kaiområde blir dannet ved vind fra nordvest til nordøst. Rundt 32 dager i året kan det forventes vind med hastighet 5 m/s 10 m/s fra NV NØ (Tabell 8) med resulterende sjøtilstand med signifikant bølgehøyde opp mot 0.6 m og topperiode rundt 3 s (Tabell 2). Rundt tre - fire dager i året kan det forventes vind med hastighet 10 m/s 15 m/s fra NV NØ (Tabell 8) med resulterende sjøtilstand med signifikant bølgehøyde opp mot 1 m og topperiode rundt 4 s. (Tabell 3). Èn dag i året kan det forventes vind med hastighet mellom 15 m/s og 25 m/s, fra NV NØ (Tabell 8) med resulterende sjøtilstand med signifikant bølgehøyde opp mot 2 m og topperiode rundt 5 s. (Tabell 5). 4.2 Sammenlikning av bølgeresultater skissert kaianlegg vs. dagens kaianlegg. Resultatene viser at planlagt kaianlegg generelt opplever noe høyere bølgetilstand enn dagens kaiområde ved vindretninger fra NV til NØ og noe roligere bølgetilstand ved vindretninger fra S SV. Planlagt kaiområde ser ut til å være betydelig mer utsatt ved ekstremvær fra Nord enn dagens kaianlegg (Tabell 7). I videre studier bør sannsynlighet for ekstremvær studeres mer inngående. Vind- og bølgeforhold under ekstremvær må vurderes opp mot planlagt bruk av kaianlegget. Regularitetsstudier av bølgetilstand med sesongvariasjoner bør utføres RAP-RIMT / 00 Side 19 av 20

20 Referanser 5 Referanser BC (2009) Statistisk analyse av offshore Hindcastbølgehøyder. Barlindhaug Consult Internt notat. eklima Meteorologisk data fra stasjonsnettverket til Meteorologisk institutt Kystkartverket (2007) Kystkartverket (2007): Dybdegrunnlag fra Statens kartverk sjø. Gjengitt med tillatelse 571/07. SWAN (2006) Technical documentation SWAN Cycle III. Delft University of Technology RAP-RIMT / 00 Side 20 av 20

Bølgevurdering - Ørnekula

Bølgevurdering - Ørnekula RAPPORT Bølgevurdering - Ørnekula OPPDRAGSGIVER Frode Teigen v/ Kontrari AS EMNE Bølgevurdering og oppskyllingsestimat ved Ørnekula DATO / REVISJON: 8.mai 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712898-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen

Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen RAPPORT Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak EMNE Vannstands- og bølgevurdering ved Veiholmen DATO / REVISJON: 14. mars 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712185-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

Forsvarsbygg. Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune

Forsvarsbygg. Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune Forsvarsbygg Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune RAMSUND, TJELDSUND OPPDRAGSGIVER Selskap Kontaktperson Forsvarsbygg Torfinn Nilsen Dokument type Miljøundersøkelse Tittel Miljøundersøkelse,

Detaljer

R AP P OR T. Bø kommune. Endring i bølgesituasjon ved kai ved forlengelse av molo OPPDRAGSGIVER EMNE

R AP P OR T. Bø kommune. Endring i bølgesituasjon ved kai ved forlengelse av molo OPPDRAGSGIVER EMNE R AP P OR T OPPDRAGSGIVER Bø kommune EMNE Endring i bølgesituasjon ved kai ved forlengelse av molo DATO / REVISJON : 22. februar 2017 / 0 DOKUMENTKODE : 713120 - RIMT - RAP - 001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn

Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn TIRSTEIN, BJUGN OPPDRAGSGIVER Havbrukstjenesten AS Siholmen 7260 Sistranda Lokalitet: Kontaktperson: Tirstein Arild Kjerstad Dokument type Tittel

Detaljer

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport For Kvarøy Fiskeoppdrett AS Utarbeidet av: Asle R. Seljeseth

Detaljer

Vannstands- og bølgevurdering - Brakerøya

Vannstands- og bølgevurdering - Brakerøya RAPPORT Vannstands- og bølgevurdering - Brakerøya OPPDRAGSGIVER Vestre Viken HF EMNE DATO / REVISJON: 06.11.2015 / 01 DOKUMENTKODE: 126952-RAP-RIMT-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 RAPPORT Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER Kontrari AS EMNE Havnivåendringer DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Bølgeberegning Tristeinen ved flåteplassering

Bølgeberegning Tristeinen ved flåteplassering Bølgeberegning Tristeinen ved flåteplassering etter NS9415:2009 Eksponering: Bølge(Hs) - 1.8 m Dato 25.01.2011 Tittel Bølgeberegning av Tristeinen ved flåteplassering Oppdragsgiver Selskap Adresse Kontaktperson

Detaljer

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE Rev. Nr: 1 Dato: 15.11 2006 Emne: Vurdering av ekstremverdier av vannstand og bølgehøyder langs sjølinjen I Bergen kommune. Forfattere: Dag Kvamme Magnar Reistad Oppdragsgiver:

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16.

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16. RAPPORT OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune DATO / REVISJON: 16. Mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712835-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 Til: Prosjektet/ S H Navjord Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-02-07 Bølger og vind ved Håkvik,

Detaljer

NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE RAPPORT NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER Fredrikstad kommune EMNE DATO / REVISJON: 3. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512294-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-08 - 30 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset INNLEDNING Rissa Kommune ønsker å endre anløpsstedet for hurtigbåten i Hasselvika/Hysneset slik at overføring

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-11-29 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset Original : 2013-08-30 Revisjon 1: 2013-11-29 lagt til kommentarer til mulig justering av ny kai INNLEDNING Rissa

Detaljer

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland.

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Side: 1 av 9 Til: Fra: GC RIEBER EIENDOM AS v/harald Weløy Norconsult AS Dato: 30. april 2010 VURDERING AV VINDFORHOLD, BIRKELAND NÆRINGSOMRÅDE Sammendrag: Dette er en overordnet vindvurdering av vindforholdene

Detaljer

Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter

Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter RAPPORT Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter OPPDRAGSGIVER Nyhavn Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 13. mai 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615909-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Rapport. Trosavik Invest AS. OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga. EMNE Havnivå. DOKUMENTKODE RIM-RAP-01_rev01

Rapport. Trosavik Invest AS. OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga. EMNE Havnivå. DOKUMENTKODE RIM-RAP-01_rev01 Rapport Trosavik Invest AS OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga EMNE DOKUMENTKODE 216908-RIM-RAP-01_rev01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 874_1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 874_1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Marit Lunde / Norconsult Bodø Fra: Arne E. Lothe / Onno Musch Dato: 2013-05-29 Vurdering av egnethet til flytekai, Kvalnes I Bodø kommune er det planlagt en eiendomsutvikling på Ytre Kvalneshaugen

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Prosjektet/Intern Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-09-12 Bølgebelastning ved Larsneset, Harstad Original: Revisjon 1: 2013-09-12: Bølge- og vindberegning for Larsneset 2013-10-28: Rettet Figur 5 (feil

Detaljer

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokumenttype Vindanalyse Dato Juni 2016 VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ VINDSIMULERINGER BODØ Revisjon 001 Dato 2016/06/23 Utført av Ingvild Fladvad Størdal Kontrollert

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

Halsanvegen7, Verdal.

Halsanvegen7, Verdal. RA PORT Halsanvegen7, Verdal. OPPDRAGSGIVER CoopInn-Trøndelag EMNE DATO/ REVISJON : 03. oktober 2014/ 00 DOKUMENTKODE : 415886-RIG-RAP-001 Dennerapportener utarbeidetav Multiconsulti egenregieller på oppdrag

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

Nr. 14/2017 ISSN X METEOROLOGI Bergen, MET info. Ekstremværrapport. Hendelse: Vidar 12. januar 2017

Nr. 14/2017 ISSN X METEOROLOGI Bergen, MET info. Ekstremværrapport. Hendelse: Vidar 12. januar 2017 MET info Nr. 14/2017 ISSN 1894-759X METEOROLOGI, 20.01.2017 Ekstremværrapport Hendelse: Vidar 12. januar 2017 Foto: Wenche Orrebakken, Klar tale.no Foto: Haugesundsavis Sammendrag Under ekstremværet Vidar,

Detaljer

E134 Strømsåstunnelen

E134 Strømsåstunnelen RAPPORT E134 Strømsåstunnelen OPPDRAGSGIVER Statens vegvessen region Sør EMNE Elektro / DATO / REVISJON: 29. Januar 2016/ 03 DOKUMENTKODE: 313458-RIE-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5125439

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5125439 Til: Narvik Havn KF Fra: Arne E Lothe Dato: 2015-11-04 Maritime forhold ved Framnes, Narvik 1 BAKGRUNN Narvik Kommune og Narvik Havn utreder et mulig nytt havneområde ved Narvik Lufthavn, Framnes, se Figur

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS ECOMARIN SEAFARM AS Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS LOKALITETKLASSIFISERING NS 9415 PÅ LOKALITETEN SVINØYA SØR I ALSTAHAUG KOMMUNE Tittel: Sammendrag: Ecomarin seafarm Lokalitetsklassifisering på lokaliteten

Detaljer

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE NOTAT GJELDER SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Harstad havan Bølgemønster i havna Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Bodø Kommune/ Norconsult Fra: Arne E Lothe / Onno Musch Dato: 2012-09-21 Havneutvidelse i Bodø INNLEDNING I forbindelse med en mulig omlegging av hele Bodø Lufthavn til sivil lufthavn ønsker kommunen

Detaljer

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Vannstandsnivå Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013 Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Kartverket sjødivisjonen driver et nettverk med 24 vannstandsmålere. Målerne er fordelt langs

Detaljer

Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm

Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm Til: Fra: Jan Olav Åsarmoen Møller Onno Musch Dato 2016-05-09 Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm Reguleringsplan for Flåm krever vurdering av stormflo, havnivåstigning og oppskyllingshøyde av bølgene. I dette

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Strøm og Bølger, Sistranda

Strøm og Bølger, Sistranda Til: Fra: Onno Musch Dato 2017-02-28 Strøm og Bølger, Sistranda Massene som skal mudres fra området innenfor moloene, er planlagt deponert i et deponi område like utenfor moloåpningen, som vist i Figur

Detaljer

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Utdrag av Delrapport 3.3 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 1 Stedlige forhold 1.1 BESKRIVELSE AV STEDET Grindjord ligger i

Detaljer

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fjerdingby Sentrum OPPDRAGSGIVER Rælingen kommune EMNE Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 27. april 2016 / 0 DOKUMENTKODE: 128744-G-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser

D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser RAPPORT E6 Hvam-Gardermoen N. OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen EMNE Foreløpig rapport - Sammenstilling av grunnundersøkelser E6 Skedsmovollen - Grankrysset DATO

Detaljer

RAPPORT. Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE. VA Rammeplan. DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIVA-RAP-001

RAPPORT. Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE. VA Rammeplan. DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIVA-RAP-001 RAPPORT Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 417715-RIVA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Kyst- og havneteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA RØSTNESVÅGEN,

Detaljer

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4 535 Telefaks: 932 7 71 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

RAPPORT. DPS Tertnes OPPDRAGSGIVER. Helse Bergen Prosjektkontor EMNE. Støyutredning. DATO / REVISJON: 7. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE:

RAPPORT. DPS Tertnes OPPDRAGSGIVER. Helse Bergen Prosjektkontor EMNE. Støyutredning. DATO / REVISJON: 7. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: RAPPORT DPS Tertnes OPPDRAGSGIVER Helse Bergen Prosjektkontor EMNE DATO / REVISJON: 7. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 615515-RIA-RAP Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på

Detaljer

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken Eiendomsgruppen AS Postboks 177 9261 Tromsø Wind, Snow and Building Technology AS Postboks 737 859 Narvik telefon: (+47) 76 96 62 57 mobil: (+47) 92 46 34 3 faks.: (+47) 76 96 68 15 e.mail: pas@hin.no

Detaljer

Nye Hammerfest Sykehus

Nye Hammerfest Sykehus RAPPORT Nye Hammerfest Sykehus OPPDRAGSGIVER Link Arkitektur EMNE snødrift DATO / REVISJON: 11. november 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 129449-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka RAPPORT Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka OPPDRAGSGIVER Prosjektil AS EMNE DATO / REVISJON: 24. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 216962-RIA-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Notat. Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya

Notat. Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE Notat Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73592376

Detaljer

Beregning av støy fra massehåndtering

Beregning av støy fra massehåndtering RAPPORT Beregning av støy fra massehåndtering OPPDRAGSGIVER Bergneset Pukk & Grus AS EMNE DATO / REVISJON: 6. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217401-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ

VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ Beregnet til Sjøgata Utvikling Bodø AS Dokument type Vindanalyse Dato August 2015 VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ SJØGATA 29-31, BODØ Revisjon 000 Dato 2014/08/21 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Nestvoldjordet områdestabilitet

Nestvoldjordet områdestabilitet RAPPORT Nestvoldjordet områdestabilitet OPPDRAGSGIVER Stiklestad Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 4. januar 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 417492 RIG RAP 003 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden.

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Sist endret: 04-11-2014 Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Astronomisk tidevann Det astronomiske tidevannet er

Detaljer

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6 NOTAT SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 61 88 Telefaks: 73 59 23 76 GJELDER Bølgeforhold ved ny vegfylling/bru over Tresfjorden

Detaljer

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Strømrapport OPPDRAGSGIVER Kystverket sørøst EMNE Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen DATO / REVISJON: 17. september 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712391-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

METODER FOR BEREGNING AV VINDGENERERTE BØLGER VED GJENNOMFØRING AV LOKALITETSUNDERSØKELSE ETTER NYTEK- FORSKRIFTEN 9

METODER FOR BEREGNING AV VINDGENERERTE BØLGER VED GJENNOMFØRING AV LOKALITETSUNDERSØKELSE ETTER NYTEK- FORSKRIFTEN 9 Til akkrediterte organ Saksbehandler: Tor-Arne Helle Iht. mottakerliste Telefon: 46802694 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 13/5033 Deres referanse: Vår dato: 12.12.2013 Deres dato: METODER

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

RAPPORT Spredningsberegning - Hordafôr

RAPPORT Spredningsberegning - Hordafôr Hordafor AS Att: Martin Mjøs-Haugland Thormøhlensgate 53c SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 018 144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 65087 5006 BERGEN Rapportref.:

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes kommune. Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved detaljregulering OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes kommune. Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved detaljregulering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved DATO / REVISJON: 27.august 2014 DOKUMENTKODE: 217213-RIVA-RAP- 001_Overvannshåndtering

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

Oseanografiske forhold ved Strømsnes i Hammerfest

Oseanografiske forhold ved Strømsnes i Hammerfest Oseanografiske forhold ved Strømsnes i Hammerfest del 2: Bølgeeksponering Akvaplan-niva AS Rapport: 7292-02 Forsidebilde: Resultat fra simulering med bølgemodellen CMS-Wave. Fargeskalaen viser signifikant

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes.

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes. NOTAT OPPDRAG Regulering Blomjoten masseuttak DOKUMENTKODE EMNE GRADERING OPPDRAGSGIVER Søndre Kilbotn Grunneierlag OPPDRAGSLEDER Trude Johnsen KONTAKTPERSON Trude Johnsen SAKSBEHANDLER Jan Gunnar Brattli

Detaljer

Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch

Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch METinfo Nr. 21/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 11.06.2015 Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch Birgitte Rugaard Furevik og Karen Helén Doublet Bakgrunn Farledsvarslene på BarentsWatch-portalen

Detaljer

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitet: Tosen Kunde: Sinkaberg-Hansen AS Lokalitetsundersøkelse Rapport nr.: LK-30380-2547-1 Lokalitet Tosen Oppdragsgiver: Sinkaberg-Hansen AS Referanseperson

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Planlagt boligfelt ved Kleppelundvegen

Planlagt boligfelt ved Kleppelundvegen RAPPORT Planlagt boligfelt ved Kleppelundvegen OPPDRAGSGIVER GK Boligutvikling AS v/prosjektil AS EMNE DATO / REVISJON: 28. april 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217676-RIA-RAP-001-rev01 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01 PRELINE AS Lokalitetsrapport Sagi Akvaplan-niva AS Rapport: 511.A1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Polarmiljøsenteret

Detaljer

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Moss Havn KF Fra: Arne E. Lothe Dato: 2015-09-04 Sikring av sjøfront mot stormflo og bølger 1 BAKGRUNN Moss Havn KF planlegger en utvidelse av havneområdet ved en utfylling i Verlebukta, se Figur

Detaljer

Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5134656

Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5134656 Til: Prosjektet Fra: Arne E. Lothe Dato: 2014-03-21 Bølger, strøm, vann-nivå og maritime forhold FORMÅL Formålet med dette notat er å levere de analyser og beregninger som er forutsatt i Planprogrammet

Detaljer

Massedeponi Solberg og Røran

Massedeponi Solberg og Røran RAPPORT Massedeponi Solberg og Røran OPPDRAGSGIVER Anleggsmaskiner AS EMNE Støyutredning DATO / REVISJON: 22. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 415787-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Manger kirke OPPDRAGSGIVER Radøy sokneråd EMNE DATO / REVISJON: 18. desember 2014 / 0 DOKUMENTKODE: 615689-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Rapport. Bruforbindelsen Grytøy-Sandsøy, bølgehøyder og oppskyll. Forfatter(e) Svein Vold Arne E. Lothe. SINTEF Byggforsk Infrastruktur

Rapport. Bruforbindelsen Grytøy-Sandsøy, bølgehøyder og oppskyll. Forfatter(e) Svein Vold Arne E. Lothe. SINTEF Byggforsk Infrastruktur - Fortrolig Rapport Bruforbindelsen Grytøy-Sandsøy, bølgehøyder og oppskyll Forfatter(e) Svein Vold Arne E. Lothe Foto: www.norgeibilder.no SINTEF Byggforsk Infrastruktur 2011-10-27 SINTEF Byggforsk Postadresse:

Detaljer

Prosjektnotat. Tidevannsanalyse. 1 av 5. Sammenligning av harmoniske konstanter fra modell mot observasjoner

Prosjektnotat. Tidevannsanalyse. 1 av 5. Sammenligning av harmoniske konstanter fra modell mot observasjoner SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: Postboks 4762 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 40005350 Telefaks: 93270701 fish@sintef.no www.sintef.no/fisk Foretaksregister: NO 980 478 270 MVA Prosjektnotat

Detaljer

Detaljregulering Sagodden småbåthavn

Detaljregulering Sagodden småbåthavn RAPPORT Detaljregulering Sagodden småbåthavn OPPDRAGSGIVER Sagodden SA EMNE Gjennomgang av innspill til 1.g behandling DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 02 DOKUMENTKODE: Rapport Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr.

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. NOTAT Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. 1 Fra Sven Egil Nørsett, Rambøll VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD Dato 10.12.2013 Rambøll Mellomila 79

Detaljer

NOTAT. 1. Store Kvalfjord NRS FINNMARK BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD. Tema: Dato: Rev.: 0

NOTAT. 1. Store Kvalfjord NRS FINNMARK BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD. Tema: Dato: Rev.: 0 NOTAT Oppdrag: Bunnkartlegging NRS FINNMARK Tema: Dato: 17.09.2012 Rev.: 0 BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD Til: Fra: Kopi til: NRS Finnmark v/ Per-Magne Bølgen Øyvind Nilsen Yngve Paulsen, Ole Sevald 1.

Detaljer

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI FAGRAPPORT 1.11.2010 1 Byggrelaterte

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snøskred- og steinsprangkartlegging DOKUMENTKODE 416638-Rigberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Total Bygg AS OPPDRAGSLEDER Sverre Hagen KONTAKTPERSON Thor-Ove Nedrelid SAKSBEH

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

MET report. Endelige klimalaster Namsos - Roan. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)

MET report. Endelige klimalaster Namsos - Roan. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) MET report no. 2/2014 Climate Endelige klimalaster Namsos - Roan Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

Lokalitetsrapport Rataren I

Lokalitetsrapport Rataren I Lokalitetsrapport Rataren I etter NS9415:2009 Eksponering: Bølge anlegg Bølge flåte Strøm (Hs): 1.9 m (Hs): 1.8 m (Vc): 71 cm/s Dato: 12.02.2013 Foto: M.Halse Tittel Lokalitetsrapport av Rataren I Oppdragsgiver

Detaljer

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

Beregnet til. Hammerfest kommune. Dokument type. Fagnotat. Dato. Mars 2016 OMRÅDEREGULERING FOR STRØMSNES/AKKARFJORD FAGNOTAT HAVNEFORHOLD

Beregnet til. Hammerfest kommune. Dokument type. Fagnotat. Dato. Mars 2016 OMRÅDEREGULERING FOR STRØMSNES/AKKARFJORD FAGNOTAT HAVNEFORHOLD Beregnet til Hammerfest kommune Dokument type Fagnotat Dato Mars 2016 OMRÅDEREGULERING FOR STRØMSNES/AKKARFJORD FAGNOTAT HAVNEFORHOLD Ref. 1350006973 Revisjon - Dato 11.03.2016 Utført av Maria Wirkola/Terje

Detaljer

Havbølgemodelleringer for lokalitet Blikvær, Rødøy kommune, Nordland, 2016

Havbølgemodelleringer for lokalitet Blikvær, Rødøy kommune, Nordland, 2016 Havbølgemodelleringer for lokalitet Blikvær, Rødøy kommune, Nordland, 2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8185.01 Forsidebilde: Resultat fra simulering med bølgemodellen CMS-Wave. Fargeskalaen viser signifikant

Detaljer

Støyberegning Barrustmoen, Vinstra

Støyberegning Barrustmoen, Vinstra RAPPORT Støyberegning Barrustmoen, Vinstra OPPDRAGSGIVER Nordbohus AS EMNE Beregning av støy fra vegtrafikk DATO / REVISJON: 5. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417670-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

MET report. Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)

MET report. Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) MET report no. 1/2014 Climate Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Utsikt fra helikopter ved mast 128/129

Detaljer

Støyfaglig utredning, fly, Skipanesvegen 264, Bergen

Støyfaglig utredning, fly, Skipanesvegen 264, Bergen RAPPORT Støyfaglig utredning, fly, Skipanesvegen 264, Bergen OPPDRAGSGIVER Vibeke Aase og Johan Fredrik Odfjell EMNE Flystøy DATO / REVISJON: 3. oktober 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 616843-RIA-RAP-001 Denne

Detaljer

0 14.01.16 Eksternstøy kartlegging rom beml REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 14.01.16 Eksternstøy kartlegging rom beml REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Støymåling Kristiansand havn DOKUMENTKODE 313215 RIA NOT 011 EMNE Eksternstøy Støymålinger Kai 36 desember 2015 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristiansand Havn KF OPPDRAGSLEDER Bernt

Detaljer

Prinsens vei, Sandnes

Prinsens vei, Sandnes Notat Prinsens vei, Sandnes Endringer i vindforhold og vindkomfort for naboarealer. Erik Berge Versjon 1 18.1.015 På oppdrag fra Dimensjon Rådgivning er det gjort en tilleggsvurdering av vindforhold og

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

RAPPORT Spredningsberegning - Hordafôr

RAPPORT Spredningsberegning - Hordafôr Hordafor AS Att: Signe Svindland Thormøhlensgate 53c SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953018144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 63971 5006 BERGEN Rapportref.: rapport

Detaljer

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL Beregnet til Drivhuset Sanfo AS Dokument type Vindanalyse Dato Desember 2014 VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL BODØ AIRPORT HOTELL Revisjon 000 Dato 2014/12/05 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

RAPPORT Spredningsberegning - Hordafôr

RAPPORT Spredningsberegning - Hordafôr Hordafor AS Att: Signe Svindland Thormøhlensgate 53c SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953018144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 62823 5006 BERGEN Rapportref.: rapport

Detaljer

Gamle Spongdal Skole, Trondheim Kommune

Gamle Spongdal Skole, Trondheim Kommune RAPPORT Gamle Spongdal Skole, Trondheim Kommune OPPDRAGSGIVER Trondheim Kommune EMNE DATO / REVISJON: 17. februar 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 417540-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 524-2011 Med revidert dimensjonerande straumstyrke til = 0,50 m/s. Revidert 2011-03-07 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET VIKANE Masfjorden kommune 2. Februar 2011 Resipientanalyse

Detaljer

Kystverket Finnmark. Kamøyvær. Bølgeanalyse og molodimensjonering Oppdragsnr.:

Kystverket Finnmark. Kamøyvær. Bølgeanalyse og molodimensjonering Oppdragsnr.: Kystverket Finnmark Kamøyvær Bølgeanalyse og molodimensjonering 2014-12-05 Oppdragsnr.: 5141579 3 2014-12-05 Rapport med dimensjonering AEL BH NPB 2 2014-10-20 Rapportutkast - utvidet AEL 1 2014-10-16

Detaljer