Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn"

Transkript

1 Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn

2 TIRSTEIN, BJUGN OPPDRAGSGIVER Havbrukstjenesten AS Siholmen 7260 Sistranda Lokalitet: Kontaktperson: Tirstein Arild Kjerstad Dokument type Tittel Prosjektnr / akt Beregningsrapport Bølgeanalyse Lokalitetsklassifisering, Tirstein, Bjugn Filplassering E:\8466LOKA\Dokumenter\ Lokalitetsvurdering\Rapp039_34_9891_Havbrukstjenesten_tirstein.doc SAMMENDRAG Det er utført vind og havbølgeberegning av lokaliteten Tirstein, Bjugn kommune. En nummerisk 3D bunnmodell av området er bygget og forplantning av havbølger inn mot lokaliteten er beregnet. Strømmålinger har ikke vært tilgjengelig, slik at endelig lokalitetsklassifisering ikke kan fastsettes. Havbølger: Lokaliteten er eksponert for havbølger med offshore bølgeretning N-NV. 50 års dønning ved lokaliteten har signifikant bølgehøyde H s 1.6 m med topperiode 10.8 s og retning fra 20. Vindbølger: Lokaliteten er spesielt utsatt for vindbølger generert av nordlige vinder. 50 års vindbølge ved lokaliteten har signifikant bølgehøyde H s 2.9 m med topperiode 7.9 s og retning fra 20. Kombinertbølger: Kombinasjon av vindbølger og havdønninger gir 50-års kombinert bølgetilstand på lokaliteten. Kombinert sjøtilstand har en maksimal beregnet signifikant bølgehøyde på 3.1 m og en topperiode på 7.4 s. Denne sjøtilstanden oppstår når vind og havbølger kommer inn fra nord. Lokalitet Bølger (50-år) Strøm (10 år) Lokalitetsklasse Tirstein, Bjugn Signifikant bølgehøyde H s Nullkryssningsperiode, T m 7.4 s Retning (fra) 21 Strømhastighet V c Bølgeklasse E Strømklasse E Oppdragsansvarlig Saksbehandler Basile Bonnemarie Trond Sagerup REVISJONSSTATUS Rev Dato Beskrivelse Utf Kntr Godkjent Foreløpig rapport TS AF

3 TIRSTEIN, BJUGN 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Områdebeskrivelse Fastsettelse av 50-års vindhastighet Fastsettelse av 50-års vindbølgetilstand Beregningsgrunnlag Resultat av vindbølgeberegninger Fastsettelse av 50-års havbølgetilstand Beregningsgrunnlag Beregningsresultater Fastsettelse av 50-års kombinert sjøtilstand Konklusjon: Endelig lokalitetsklassifisering Litteratur og referanser Vedlegg 1 - Metode for lokalitetsklassifisering Vindfart og vindretning Fastsettelse av strøm Vedlegg 2 - Definisjoner Vedlegg 3 - Figurer Vedlegg Bølgespekter vindbølger Vedlegg Bølgespekter havbølger Vedlegg Bølgespekter kombinertbølger

4 TIRSTEIN, BJUGN 4 1. Bakgrunn På oppdrag fra Havbrukstjenesten ved Arild Kjerstad er det utført vind og havbølgeberegning ved lokaliteten Tirstein. Rapporten skal være en del av en lokalitetsklassifisering. I tillegg til denne rapporten må det utføres strømmålinger ved lokaliteten for en komplett lokalitetsklassifisering. Strømmålinger og analyse er ikke en del av denne rapporten. Med lokalitetsklassifisering menes å bestemme hvilken eksponeringsgrad lokaliteten faller inn under. Eksponeringsgrad er angitt ved maksimal opptredende bølgehøyde og strømhastighet. Standard for design, utforming og drift av oppdrettsanlegg NS 9415 har angitt en tabell som deler lokalitetene inn i ulike klasser avhengig av kombinasjonen bølger og strøm. Som en del av NYTEK (en ordning med mål om å redusere rømming av fisk) er det krav om forhåndsklassifisering av lokaliteter som skal brukes til oppdrettsvirksomhet. Norsk standard, NS 9415, beskriver hvilke parametere og metoder som brukes for undersøkelse av en lokalitet. Det er av myndigheter satt krav om at alle anlegg skal ha dugelighetsbevis. Klassifisering av utstyr blir gjort ut fra fysiske og oseanografiske forhold ved lokaliteten. Denne rapporten er avgrenset til vurdering av vind- og bølgeforhold. Klassifisering utført i henhold til Norsk Standard: NS 9415 og NS Områdebeskrivelse Lokalitetsopplysninger er som følger: Tabell 1. Lokalitetsopplysninger Lok.nr Lokalitet Geografisk koordinat Datum Kommune Art Tirstein N Ø WGS84 Bjugn

5 TIRSTEIN, BJUGN 5 Figur 1. Oversiktkart over området i Tirstein, Bjugn. Anleggets beliggenhet er merket med et rødt '+' og et 1-tall.

6 TIRSTEIN, BJUGN 6 2. Fastsettelse av 50-års vindhastighet Bestemmelse av 50-års vindhastighet for bruk i vindbølgeberegninger er i henhold til metoden beskrevet i NS For nærmere beskrivelse av input og metode vises til vedlegg 1. Referansevindhastighet V REF Referansevindhastighet er gjennomsnitt over 10 min av vindhastigheten på 10 m over et flatt landskap (terrengkategori II). Verdiene for referansevindhastighet, V REF, er basert på ekstremverdianalyse av vindmålinger og er ikke knyttet til noen spesiell årstid eller vindretning. Data for hver kommune er gitt i NS Referansevindhastighet, V REF, for Bjugn, Sør-Trøndelag er 29.0 m/s, se Tabell 2. Retningsfaktoren C RET Verdiene for retningsfaktoren er bestemt ved retningsavhengig analyse av observasjonsdataene for en rekke vindobservasjonsstasjoner eller referansestasjoner. Lokalitetens beliggenhet gjør at man har valgt dataserie for området "Trøndelag, vest" som basis for beregninger, se Tabell 2. Faktor for årstidsvariasjon Ekstremverdier for basisvindhastigheten avhenger av årstiden, jf NS , Tabell A.3. I våre beregninger er det valgt den mest ugunstige faktoren og dermed satt C ÅRS = Terrengkategori C r Lokaliteten defineres som terrengkategori 0 (jf NS tabell 1). Dette gir at terrengruhetsfaktor settes til 1.30 (10 m høyde). Stedsvindhastighet V s Stedsvindhastighet som er 50-års vind på lokaliteten på 10 m høyde, gjennomsnitt over 10 min kan da beregnes. Tabell 2 gir stedsvinden for forskjellige retninger. Tabell 2. Fra referansevindhastighet, V REF til stedsvindhastighet, V s, for Tirstein. (10 m, 10 min, 50-år returperiode se NS for flere detaljer). Vindretning [ ]: C RET : V b [m]: V s [m]:

7 TIRSTEIN, BJUGN 7 3. Fastsettelse av 50-års vindbølgetilstand 3.1 Beregningsgrunnlag Programmet SWAN (SWAN 2006) er benyttet for å beregne vindbølger på lokaliteten. Programmet er utviklet av Delft Technical University for å beregne utvikling og forplantning av bølger i kystområder. Bunnmodellene vist i Figur 2 - Figur 4 benyttes for å beregne bølger. Vindhastigheter er hentet fra NS og er benyttet som grunnlag for beregningene. Disse er justert fra stedvind til strøkvind basert på lokalitetens strøkgeometri. Strøkvinden for de forskjellige retningene framkommer i Tabell 3. Strøkgeometrien er vist i Figur 6. Bølgeberegningene er gjort i tre steg (Figur 5). Først er bølger regnet med grov oppløsning der punkt dekker havområdet rundt og utenfor Frohavet (Figur 2, ytterste ramme Figur 5). Resultatene fra første beregning er brukt som input til ny beregning med oppløsning hvor punkter dekker fjordområdene rundt Frohavet (Figur 3, blå ramme Figur 5). Denne beregningen danner så input for siste beregningssteg der punkter dekker Tirstein (Figur 4, grønn ramme Figur 5). Figur 2. 3D havbunnmodell benyttet i bølgeberegningene (x-akse og y-akse i geografiske koordinater, z-akse i meter).

8 TIRSTEIN, BJUGN 8 Figur 3. 3D havbunnmodell benyttet i bølgeberegningene (x-akse og y-akse i geografiske koordinater, z-akse i meter). Figur 4. 3D havbunnmodell benyttet i bølgeberegningene (x-akse og y-akse i geografiske koordinater, z-akse i meter).

9 TIRSTEIN, BJUGN 9 Figur 5. Tre inndelinger av området Frohavet og Tirstein brukt i bølgeberegningen: Akser i geografiske koordinater.

10 TIRSTEIN, BJUGN 10 Figur 6. Lokalitet Tirstein, Bjugn, med inntegnet åpent strøk (røde streker) og effektive strøklengder (blå stiplet linje). 3.2 Resultat av vindbølgeberegninger Maksimal vindbølgetilstand for lokaliteten er estimert for åtte forskjellige retninger. Resultatene er vist i Tabell 3 og Figur 7. Høyeste vindbølge har retning fra 20 og er generert av vind med retning fra N. Signifikant bølgehøyde H s med 50 års returperiode er estimert til 2.9 m med topperiode T p = 7.9 s. Figur 8 viser bølgespredningen omkring Tirstein for dette tilfellet. Usikkerheten i beregningene er estimert til å ligge på omkring 20 %. Tabell 3. Beregnet 50-års signifikant bølgehøyde H s med topperiode T p for åtte forskjellige retninger. Vindretning: N NØ Ø SØ S SV V NV Strøkvindhastighet [m/s] H s [m] T p [s] Retning for høyeste bølge [ ]

11 TIRSTEIN, BJUGN 11 Figur 7. Bølgespekter for største vindbølge på lokaliteten. Figur 8. Visualisering av bølgespredning inn i Frohavet. 50-års vindbølge fra nord.

12 TIRSTEIN, BJUGN Fastsettelse av 50-års havbølgetilstand 4.1 Beregningsgrunnlag Fra kartutsnittet vist i Figur 6 ser vi at havbølger fra åpent hav kan trenge inn til Tirstein. Det er vanskelig å kun benytte kart for å si hvordan dette vil påvirke bølgesituasjonen rundt lokaliteten. Det er derfor gjort en nummerisk beregning av havbølgeforplantning fram til lokaliteten. Maksimal signifikant bølgehøyde med 50-års returperiode offshore utenfor Bjugn er vurdert til H s = m med topperiode T p = s (Barlindhaug Consult 2008). Ut fra kartutsnittene er det forventet at innkommende havbølger med retning fra N-NV er mest sannsynlig å trenge fram til lokaliteten. Det er derfor utført havbølgeberegninger med bølgeretning fra Til beregningene er det brukt SWAN. Spredning av havdønninger er simulert over et bredt område vist i Figur 8. Vanndyp vil påvirke demping av havbølger, så det er laget en tredimensjonal modell av havbunnen vist i Figur Beregningsresultater Figur 9 viser posisjonen for beregnet lokalitet og gir en oversikt over havbølgesituasjonen. Bølgespekter for største havbølge på lokaliteten er vist i Figur 10. Tabell 4 oppsummerer resultatene. Havdønninger på lokaliteten er forventet å ha signifikant bølgehøyde på inntil 1.6 m og topperiode på 10.8 s. Figur 9 viser havbølgespredning ved Tirstein for tilfellet med havsjø fra nord. Tabell års signifikant bølgehøyde, H s, og topperiode T p forventet på lokaliteten. Retninger er hvor bølger kommer fra. Signifikant Topperiode, T p Bølgeretning bølgehøyde, H s Offshore m s Tirstein 1.6 m 10.8 s 20 Usikkerheten i beregnet bølgehøyde er estimert til å ligge rundt 20 %.

13 TIRSTEIN, BJUGN 13 Figur 9. Havbølgesituasjon for lokaliteten Tirstein, Bjugn. Figur 10. Bølgespekter for største havbølge på lokaliteten.

14 TIRSTEIN, BJUGN Fastsettelse av 50-års kombinert sjøtilstand Lokaliteten er utsatt for vind- og havbølger. Kombinasjon av vindbølger og havdønninger gir 50-års kombinert bølgetilstand på lokaliteten. Kombinert sjøtilstand har en maksimal beregnet signifikant bølgehøyde på 3.1 m og en topperiode på 7.4 s. Denne sjøtilstanden oppstår når vind og havbølger kommer inn fra nord. Forplantning av kombinertbølge er vist i Figur 11 og bølgespekteret er vist i Figur 12. I henhold til NS9415 har denne lokaliteten bølgeklasse E (se Tabell 5). Figur 11. Bølgeforplantning ved Tirstein for et tilfelle med vind- og havsjø fra nord.

15 TIRSTEIN, BJUGN 15 Figur 12. Bølgespekter for største kombinertbølge på lokaliteten. Tabell 5. Kombinert sjøtilstand og bølgeklasse Vindbølger: H s 2.9 m T p 7.9 s Havbølger: H s 1.6 m T p 10.8 s Kombinert bølge: H s 3.1 m Bølgeklasse: E Bølgene vil ha energi spredt over et bredt frekvensintervall. Usikkerheten i beregnet bølgehøyde er estimert til å ligge rundt 20 %.

16 TIRSTEIN, BJUGN Konklusjon: Endelig lokalitetsklassifisering Ved å kombinere bølge- og strømhastighetsklasse finnes endelig lokalitetsklasse. Siden strømmålinger ikke er tilgjengelig kan ikke endelig lokalitetsklasse bestemmes. Straks slike målinger foreligger er tilgjengelig vil endelig lokalitetsklasse være tilgjengelig. Tabell 6 viser foreløpig lokalitetsklassifisering. Tabell 6. Endelig lokalitetsklassifisering Lokalitet Bølgeklasse Strømklasse Lokalitetsklasse Tirstein E - E

17 TIRSTEIN, BJUGN Litteratur og referanser Barlindhaug Consult (2008): Nota Estimering av hindcastbølger. Hasselmann, K. et al. (1973): Measurements of wind-wave growth and swell decay during the Joint North Sea Wave Project, Deutches Hydrographisches Institut, Hamburg Leenknecht D.A., Szuwalski A.and Sherlock A.R. (1992): Automated Coastal Engineering System Technical Reference, Chapter I. Windspeed Adjustment and Wave Growth. Coastal Engineering Research Center, Department of the Army Waterways Experiment Station, Corps of Engineers. 12 s. NS 9415 (2003). Flytende oppdrettsanlegg. Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift. Norsk Standard 2003: 75s. NS (2002). Prosjektering av konstruksjoner. Dimensjonerende laster, del 4: Vindlaster. Norsk Standard 2002: 106s. Olex (2007): Olex, Navigasjon og kartlegging av havet. Vincent, L., and Demirbilek, Z. (editors), Coastal Engineering Manual, Part II, Hydrodynamics, Chapter II-2, Engineer Manual , U.S. Army Corps of Engineers, Washington, DC.

18 TIRSTEIN, BJUGN 18 Vedlegg 1 - Metode for lokalitetsklassifisering Lokaliteten er bestemt av kombinasjonen mellom: H s Signifikant bølgehøyde med 50 års returperiode V c 10 minutters middelstrøm med 10 års returperiode De ulike kombinasjonene av H s og V c gir lokalitetsklassifiseringen som vist i Tabell 7. Lokalitetsbetegnelsen på grunnlag av bølgedata skal skje i henhold til Tabell 8. Tabell 7 Lokalitetsklassifisering Hs [m] Vc [m/s] a b c d e > 1.5 A Aa Ab Ac Ad Ae B Ba Bb Bc Bd Be C Ca Cb Cc Cd Ce D Da Db Dc Dd De E > 3.0 Ea Eb Ec Ed Ee Tabell 8. Bølgeklasser på lokalitet bestemt av signifikant bølgehøyde og topperiode Bølgeklasse H s [m] T p [s] Betegnelse A 0,0-0,5 0,0-2,0 Liten eksponering B 0,5-1,0 1,6-3,2 Moderat eksponering C 1,0-2,0 2,5-5,1 Stor eksponering D 2,0-3,0 4,0-6,7 Høy eksponering E > 3,0 5,3-18,0 Svær eksponering H s (m = meter) er signifikant bølgehøyde for en måling med en varighet på 3 timer og en returperiode på 50 år. T p (s = sekunder) er topperiode i bølgespekteret for en måling med en varighet på 3 timer. For estimering av forventet ekstremverdi med spesifisert returperiode, er multiplikasjonsfaktorer gjengitt i Tabell 9 benyttet. Denne tabellen benyttes for beregninger ved vind og bølger for ulike tidsperioder.

19 TIRSTEIN, BJUGN 19 Vindfart og vindretning Vindforholdene på lokaliteten er bestemt i henhold til NS Basisvindhastighet Vb defineres som midlere vindhastighet over 10 minutter, 10 meter over flatt landskap for terrengkategori I (NS :2002, tabell 1) og med spesifisert returperiode eller årlig sannsynlighet for overskridelse. Basisvindhastighet fastsettes fra ligning 1: Der: Vb = VREF CRET CÅRS CHOH CSAN (likning 1) VREF = referansevindhastighet, som angitt i tabell 1. CRET = retningsfaktoren som kan velges 1,0 for alle vindretninger. Eventuelle lavere verdier for enkelte sektorer er angitt i tabell 2. CÅRS = årstidsfaktoren som settes lik 1,0. CHOH = nivåfaktoren som settes lik 1,0 CSAN = en faktor som bestemmer årlig sannsynlighet for overskridelse, satt lik 1,0. For vanlige konstruksjoner velges C SAN = 1.0, som tilsvarer en årlig sannsynlighet for overskridelse på 0,02, dvs. en returperiode på 50 år, jf NS Verdiene for V REF er basert på ekstremverdianalyse av vindmålinger og er ikke knyttet til noen spesiell årstid eller vindretning. Typisk er at ettårsvind (generelt) ligger rundt 28 m/s og 50-årsvind rundt 35 m/s ytterst på kysten. Innover fra kysten avtar vinden. Dette skyldes at vinden dempes som følge av friksjon over land. Vinden km innover fra kysten kan være % lavere enn vinden ytterst i skjærgården. Etter dette vil 50-årsvind i kystsonene typisk variere mellom 25 m/s og 35 m/s. Generelt vil pålandsvinden være vesentlig sterkere enn fralandsvinden. NS angir 50-årsvind for områder med spredte små bygninger og trær (Terrengkategori II) som referansehastighet. For kystnære områder uten trær og busker (Terrengkategori I) er vinden 17 % høyere. Retningsfaktoren I tabell A.2 i NS er det angitt verdier for C RET for regioner. Verdiene er bestemt ved retningsavhengig analyse av observasjonsdataene for en rekke vindobservasjonsstasjoner eller referansestasjoner. Regional retningsavhengighet ligger til grunn for tabellen. Lokalitetens beliggenhet avgjør hvilke dataserie som velges. Ekstremverdier for basisvindhastigheten avhenger av årstiden. Denne variasjonen bestemmes ved faktoren C ÅRS 1,0 som inngår i ligning 1 og som er angitt i NS , Tabell A.3. I våre beregninger er det valgt den mest ugunstige faktoren og dermed satt C ÅRS = 1,0. Ut fra beregninger av vindforhold finner man verdien Vb. For bestemmelse av bølgeforhold ved anlegget brukes stedvindhastigheten i NS Denne bestemmes for nivå, z=0 m, ved havflaten for 10 minutter midlingstid ved ligningen: ( ) ( ) ( ) v z = c z c z v s r t b Der følgende parametere i tillegg til Vb inngår: C r (z) = Faktor for terrengkategorier som bestemmes ut fra NS C t (z) = Topografifaktor for terreng, som bestemmes ut fra NS For bestemmelse av bølgetilstand settes faktoren til 1.0.

20 TIRSTEIN, BJUGN 20 Fastsettelse av strøm I følge NS-9415 skal man estimere forventet ekstremverdier for lokaliteten. Generelt er det flere metoder som kan benyttes. Det er ved å foreta strømmålinger etter spesifikasjon gitt i NS 9415, slik som angitt nedenfor eller ta utgangspunkt i eksisterende målinger. Disse dataene skal være av samme kvalitet som spesifisert i NS 9415: - Appendiks A, 4 ukers målingsvarighet på lokalitet - Appendiks B, Registrering av fart og retning i hele perioden - Appendiks C, Statistisk beregning av maksimal verdi basert på harmonisk analyse - Appendiks D, Målingene skal følge NS eller NS avhengig av bunndybde og eksponering - Appendiks E, Strøm skal måles i dybde 1 og -15 meter Vi har tatt utgangspunkt i eksisterende data fra tidligere utførte strømmålinger. Målingene er i følge oppdraggiver representativ for lokaliteten. Målinger tatt ved andre dyp enn 1 m og 15 m dyp må interpoleres til 1 og 15 m dyp. For interpoleringen tar vi utgangspunkt i at strømmen avtar lineært med økende dyp. I beregning av 10 minutters middelstrøm med 10 års returperiode taes det utgangspunkt i registrert maksimal strøm, og denne verdien skaleres opp med 1.65, (jf Strøm i NS 9415). Tabell 9 Multiplikasjonsfaktor som resultat av returperiode. Returperiode (år) Multiplikasjonsfaktor 1,4 1,65 1,85 2,0

21 TIRSTEIN, BJUGN 21 Vedlegg 2 - Definisjoner Jonswap spektrum Bølgeenergispektrum utarbeidet gjennom Joint North Sea Wave Project ved tilpassing av målinger i Nordsjøen. Jf Hasselmann, K. et al. (1973) Topperiode Bølgeperiode der energien i bølgespekteret er størst Sannsynlighet for overskridelse Frekvens som forteller hvor ofte en gitt terskelverdi gjennomsnittlig overskrides i løpet av en gitt tidsperiode. MERKNAD: Når en gitt signifikant bølgehøyde sies å ha en årlig sannsynlighet for overskridelse på 0.02 (1/50), betyr det at denne sjøtilstanden i gjennomsnitt overskrides én gang per 50 år. Sjøtilstanden har en returperiode på 50 år. Signifikant bølgehøyde for 50-års sjøtilstand omtales som 50-årsbølgen. Signifikant bølgehøyde Gjennomsnittlig bølgehøyde for den høyeste tredjedelen av bølgene i en registrering. Spisshetsparameter Angir bredde på jonswap-spekteret rundt topperioden. Strøklengde Avstand fra lokalitet til nærmeste land, regnet i vindretningen.

22 TIRSTEIN, BJUGN 22 Vedlegg 3 - Figurer Vedlegg Bølgespekter vindbølger. Figurene under viser bølgespekter for vindbølger fra 8 retninger.

23 TIRSTEIN, BJUGN 23

24 TIRSTEIN, BJUGN 24

25 TIRSTEIN, BJUGN 25

26 TIRSTEIN, BJUGN 26

27 TIRSTEIN, BJUGN 27 Vedlegg Bølgespekter havbølger. Figurene under viser bølgespekter for havbølger med retning fra

28 TIRSTEIN, BJUGN 28

29 TIRSTEIN, BJUGN 29 Vedlegg Bølgespekter kombinertbølger. Figurene under vise bølgespekter for kombinasjonen av nordlig vind og havdønninger på lokaliteten.

30 TIRSTEIN, BJUGN 30

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ no. Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ Bistand til OEDs åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nord Knut A. Iden, Magnar Reistad,

Detaljer

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge 9 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 9/2009 Vindkart for Norge Oppdragsgiver: NVE Redaktør: Forfatter: Øyvind

Detaljer

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet - RNNP Innhold: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt om metoden... 3 2. Støyindikator pr stillingskategori Post 1... 3 2.1 Stillingskategorier...

Detaljer

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt - Åpen Rapport Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter Forprosjekt Forfatter(e) Merete G.Sandberg, Andreas Myskja Lien og Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU

RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU Oppdragsgiver Ruter AS Rapporttype Forprosjekt Dato 28.03.2014 RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU FORPROSJEKT 2 (24) RUTER # HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund

RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund Kunde: Franzefoss Gjenvinning AS Att: Astrid Drake Postboks 53 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat Utgave 3 juni 2009 Ny forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg

Detaljer

Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold. Mars 2002

Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold. Mars 2002 Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold Mars 22 Tore Olafsen to@valuesim.no John Martin Dervå jmd@valuesim.no www.valuesim.no Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse: 1 Risiko

Detaljer

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD En vesentlig forutsetning for de strategiske konsekensutredningene har vært at de områdene som åpnes for vindkraft skal være teknisk-økonomisk attraktive og at en utbygging i

Detaljer

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført

Detaljer

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis no. 09/08 Climate NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis Eirik J. Førland, Inger Hanssen-Bauer, Jan Erik Haugen, Rasmus Benestad, Bjørn Aadlandsvik report Title NorACIAs Klimascenarier for norsk Arktis

Detaljer

Klima og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge

Klima og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Åpen Rapport Klimaogsårbarhetsanalyse forbygningerinorge Snølastogvåtvinternedbør Forfatter(e) ToreKvande(SINTEF) HelgaThereseTilleyTajetogHansOlavHygen(MeteorologiskInstitutt) SINTEFByggforsk AdminKunnskapsformidling

Detaljer

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger Rapport 118-14 Dato: 01.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk)

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Fotograf: Svein Helge Frækaland Knowledge-building Projects with User Involvement (KMB)/ Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Havneutredning 2008. Utdrag fra sluttrapport 08.02.2009

Havneutredning 2008. Utdrag fra sluttrapport 08.02.2009 Havneutredning 2008 Utdrag fra sluttrapport 08.02.2009 Denne presentasjonen er et utdrag av rapporten Havneutredning 2008, utarbeidet av Havneutrednings-komiteen 2008 For medlemmer av Malvik Båtforening

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser

Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser Jens Haude Hellum Master i ingeniørvitenskap og IKT Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Trond Arve Haakonsen, BAT

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet 20051785-65 25. september 2009 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved

Detaljer

Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell

Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell RAPPORT 2014/05 Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell Vibeke Wøien Hansen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/05 Rapporttittel

Detaljer

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 Rapport Enova SF OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 DOKUMENTKODE

Detaljer