Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn"

Transkript

1 Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn

2 TIRSTEIN, BJUGN OPPDRAGSGIVER Havbrukstjenesten AS Siholmen 7260 Sistranda Lokalitet: Kontaktperson: Tirstein Arild Kjerstad Dokument type Tittel Prosjektnr / akt Beregningsrapport Bølgeanalyse Lokalitetsklassifisering, Tirstein, Bjugn Filplassering E:\8466LOKA\Dokumenter\ Lokalitetsvurdering\Rapp039_34_9891_Havbrukstjenesten_tirstein.doc SAMMENDRAG Det er utført vind og havbølgeberegning av lokaliteten Tirstein, Bjugn kommune. En nummerisk 3D bunnmodell av området er bygget og forplantning av havbølger inn mot lokaliteten er beregnet. Strømmålinger har ikke vært tilgjengelig, slik at endelig lokalitetsklassifisering ikke kan fastsettes. Havbølger: Lokaliteten er eksponert for havbølger med offshore bølgeretning N-NV. 50 års dønning ved lokaliteten har signifikant bølgehøyde H s 1.6 m med topperiode 10.8 s og retning fra 20. Vindbølger: Lokaliteten er spesielt utsatt for vindbølger generert av nordlige vinder. 50 års vindbølge ved lokaliteten har signifikant bølgehøyde H s 2.9 m med topperiode 7.9 s og retning fra 20. Kombinertbølger: Kombinasjon av vindbølger og havdønninger gir 50-års kombinert bølgetilstand på lokaliteten. Kombinert sjøtilstand har en maksimal beregnet signifikant bølgehøyde på 3.1 m og en topperiode på 7.4 s. Denne sjøtilstanden oppstår når vind og havbølger kommer inn fra nord. Lokalitet Bølger (50-år) Strøm (10 år) Lokalitetsklasse Tirstein, Bjugn Signifikant bølgehøyde H s Nullkryssningsperiode, T m 7.4 s Retning (fra) 21 Strømhastighet V c Bølgeklasse E Strømklasse E Oppdragsansvarlig Saksbehandler Basile Bonnemarie Trond Sagerup REVISJONSSTATUS Rev Dato Beskrivelse Utf Kntr Godkjent Foreløpig rapport TS AF

3 TIRSTEIN, BJUGN 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Områdebeskrivelse Fastsettelse av 50-års vindhastighet Fastsettelse av 50-års vindbølgetilstand Beregningsgrunnlag Resultat av vindbølgeberegninger Fastsettelse av 50-års havbølgetilstand Beregningsgrunnlag Beregningsresultater Fastsettelse av 50-års kombinert sjøtilstand Konklusjon: Endelig lokalitetsklassifisering Litteratur og referanser Vedlegg 1 - Metode for lokalitetsklassifisering Vindfart og vindretning Fastsettelse av strøm Vedlegg 2 - Definisjoner Vedlegg 3 - Figurer Vedlegg Bølgespekter vindbølger Vedlegg Bølgespekter havbølger Vedlegg Bølgespekter kombinertbølger

4 TIRSTEIN, BJUGN 4 1. Bakgrunn På oppdrag fra Havbrukstjenesten ved Arild Kjerstad er det utført vind og havbølgeberegning ved lokaliteten Tirstein. Rapporten skal være en del av en lokalitetsklassifisering. I tillegg til denne rapporten må det utføres strømmålinger ved lokaliteten for en komplett lokalitetsklassifisering. Strømmålinger og analyse er ikke en del av denne rapporten. Med lokalitetsklassifisering menes å bestemme hvilken eksponeringsgrad lokaliteten faller inn under. Eksponeringsgrad er angitt ved maksimal opptredende bølgehøyde og strømhastighet. Standard for design, utforming og drift av oppdrettsanlegg NS 9415 har angitt en tabell som deler lokalitetene inn i ulike klasser avhengig av kombinasjonen bølger og strøm. Som en del av NYTEK (en ordning med mål om å redusere rømming av fisk) er det krav om forhåndsklassifisering av lokaliteter som skal brukes til oppdrettsvirksomhet. Norsk standard, NS 9415, beskriver hvilke parametere og metoder som brukes for undersøkelse av en lokalitet. Det er av myndigheter satt krav om at alle anlegg skal ha dugelighetsbevis. Klassifisering av utstyr blir gjort ut fra fysiske og oseanografiske forhold ved lokaliteten. Denne rapporten er avgrenset til vurdering av vind- og bølgeforhold. Klassifisering utført i henhold til Norsk Standard: NS 9415 og NS Områdebeskrivelse Lokalitetsopplysninger er som følger: Tabell 1. Lokalitetsopplysninger Lok.nr Lokalitet Geografisk koordinat Datum Kommune Art Tirstein N Ø WGS84 Bjugn

5 TIRSTEIN, BJUGN 5 Figur 1. Oversiktkart over området i Tirstein, Bjugn. Anleggets beliggenhet er merket med et rødt '+' og et 1-tall.

6 TIRSTEIN, BJUGN 6 2. Fastsettelse av 50-års vindhastighet Bestemmelse av 50-års vindhastighet for bruk i vindbølgeberegninger er i henhold til metoden beskrevet i NS For nærmere beskrivelse av input og metode vises til vedlegg 1. Referansevindhastighet V REF Referansevindhastighet er gjennomsnitt over 10 min av vindhastigheten på 10 m over et flatt landskap (terrengkategori II). Verdiene for referansevindhastighet, V REF, er basert på ekstremverdianalyse av vindmålinger og er ikke knyttet til noen spesiell årstid eller vindretning. Data for hver kommune er gitt i NS Referansevindhastighet, V REF, for Bjugn, Sør-Trøndelag er 29.0 m/s, se Tabell 2. Retningsfaktoren C RET Verdiene for retningsfaktoren er bestemt ved retningsavhengig analyse av observasjonsdataene for en rekke vindobservasjonsstasjoner eller referansestasjoner. Lokalitetens beliggenhet gjør at man har valgt dataserie for området "Trøndelag, vest" som basis for beregninger, se Tabell 2. Faktor for årstidsvariasjon Ekstremverdier for basisvindhastigheten avhenger av årstiden, jf NS , Tabell A.3. I våre beregninger er det valgt den mest ugunstige faktoren og dermed satt C ÅRS = Terrengkategori C r Lokaliteten defineres som terrengkategori 0 (jf NS tabell 1). Dette gir at terrengruhetsfaktor settes til 1.30 (10 m høyde). Stedsvindhastighet V s Stedsvindhastighet som er 50-års vind på lokaliteten på 10 m høyde, gjennomsnitt over 10 min kan da beregnes. Tabell 2 gir stedsvinden for forskjellige retninger. Tabell 2. Fra referansevindhastighet, V REF til stedsvindhastighet, V s, for Tirstein. (10 m, 10 min, 50-år returperiode se NS for flere detaljer). Vindretning [ ]: C RET : V b [m]: V s [m]:

7 TIRSTEIN, BJUGN 7 3. Fastsettelse av 50-års vindbølgetilstand 3.1 Beregningsgrunnlag Programmet SWAN (SWAN 2006) er benyttet for å beregne vindbølger på lokaliteten. Programmet er utviklet av Delft Technical University for å beregne utvikling og forplantning av bølger i kystområder. Bunnmodellene vist i Figur 2 - Figur 4 benyttes for å beregne bølger. Vindhastigheter er hentet fra NS og er benyttet som grunnlag for beregningene. Disse er justert fra stedvind til strøkvind basert på lokalitetens strøkgeometri. Strøkvinden for de forskjellige retningene framkommer i Tabell 3. Strøkgeometrien er vist i Figur 6. Bølgeberegningene er gjort i tre steg (Figur 5). Først er bølger regnet med grov oppløsning der punkt dekker havområdet rundt og utenfor Frohavet (Figur 2, ytterste ramme Figur 5). Resultatene fra første beregning er brukt som input til ny beregning med oppløsning hvor punkter dekker fjordområdene rundt Frohavet (Figur 3, blå ramme Figur 5). Denne beregningen danner så input for siste beregningssteg der punkter dekker Tirstein (Figur 4, grønn ramme Figur 5). Figur 2. 3D havbunnmodell benyttet i bølgeberegningene (x-akse og y-akse i geografiske koordinater, z-akse i meter).

8 TIRSTEIN, BJUGN 8 Figur 3. 3D havbunnmodell benyttet i bølgeberegningene (x-akse og y-akse i geografiske koordinater, z-akse i meter). Figur 4. 3D havbunnmodell benyttet i bølgeberegningene (x-akse og y-akse i geografiske koordinater, z-akse i meter).

9 TIRSTEIN, BJUGN 9 Figur 5. Tre inndelinger av området Frohavet og Tirstein brukt i bølgeberegningen: Akser i geografiske koordinater.

10 TIRSTEIN, BJUGN 10 Figur 6. Lokalitet Tirstein, Bjugn, med inntegnet åpent strøk (røde streker) og effektive strøklengder (blå stiplet linje). 3.2 Resultat av vindbølgeberegninger Maksimal vindbølgetilstand for lokaliteten er estimert for åtte forskjellige retninger. Resultatene er vist i Tabell 3 og Figur 7. Høyeste vindbølge har retning fra 20 og er generert av vind med retning fra N. Signifikant bølgehøyde H s med 50 års returperiode er estimert til 2.9 m med topperiode T p = 7.9 s. Figur 8 viser bølgespredningen omkring Tirstein for dette tilfellet. Usikkerheten i beregningene er estimert til å ligge på omkring 20 %. Tabell 3. Beregnet 50-års signifikant bølgehøyde H s med topperiode T p for åtte forskjellige retninger. Vindretning: N NØ Ø SØ S SV V NV Strøkvindhastighet [m/s] H s [m] T p [s] Retning for høyeste bølge [ ]

11 TIRSTEIN, BJUGN 11 Figur 7. Bølgespekter for største vindbølge på lokaliteten. Figur 8. Visualisering av bølgespredning inn i Frohavet. 50-års vindbølge fra nord.

12 TIRSTEIN, BJUGN Fastsettelse av 50-års havbølgetilstand 4.1 Beregningsgrunnlag Fra kartutsnittet vist i Figur 6 ser vi at havbølger fra åpent hav kan trenge inn til Tirstein. Det er vanskelig å kun benytte kart for å si hvordan dette vil påvirke bølgesituasjonen rundt lokaliteten. Det er derfor gjort en nummerisk beregning av havbølgeforplantning fram til lokaliteten. Maksimal signifikant bølgehøyde med 50-års returperiode offshore utenfor Bjugn er vurdert til H s = m med topperiode T p = s (Barlindhaug Consult 2008). Ut fra kartutsnittene er det forventet at innkommende havbølger med retning fra N-NV er mest sannsynlig å trenge fram til lokaliteten. Det er derfor utført havbølgeberegninger med bølgeretning fra Til beregningene er det brukt SWAN. Spredning av havdønninger er simulert over et bredt område vist i Figur 8. Vanndyp vil påvirke demping av havbølger, så det er laget en tredimensjonal modell av havbunnen vist i Figur Beregningsresultater Figur 9 viser posisjonen for beregnet lokalitet og gir en oversikt over havbølgesituasjonen. Bølgespekter for største havbølge på lokaliteten er vist i Figur 10. Tabell 4 oppsummerer resultatene. Havdønninger på lokaliteten er forventet å ha signifikant bølgehøyde på inntil 1.6 m og topperiode på 10.8 s. Figur 9 viser havbølgespredning ved Tirstein for tilfellet med havsjø fra nord. Tabell års signifikant bølgehøyde, H s, og topperiode T p forventet på lokaliteten. Retninger er hvor bølger kommer fra. Signifikant Topperiode, T p Bølgeretning bølgehøyde, H s Offshore m s Tirstein 1.6 m 10.8 s 20 Usikkerheten i beregnet bølgehøyde er estimert til å ligge rundt 20 %.

13 TIRSTEIN, BJUGN 13 Figur 9. Havbølgesituasjon for lokaliteten Tirstein, Bjugn. Figur 10. Bølgespekter for største havbølge på lokaliteten.

14 TIRSTEIN, BJUGN Fastsettelse av 50-års kombinert sjøtilstand Lokaliteten er utsatt for vind- og havbølger. Kombinasjon av vindbølger og havdønninger gir 50-års kombinert bølgetilstand på lokaliteten. Kombinert sjøtilstand har en maksimal beregnet signifikant bølgehøyde på 3.1 m og en topperiode på 7.4 s. Denne sjøtilstanden oppstår når vind og havbølger kommer inn fra nord. Forplantning av kombinertbølge er vist i Figur 11 og bølgespekteret er vist i Figur 12. I henhold til NS9415 har denne lokaliteten bølgeklasse E (se Tabell 5). Figur 11. Bølgeforplantning ved Tirstein for et tilfelle med vind- og havsjø fra nord.

15 TIRSTEIN, BJUGN 15 Figur 12. Bølgespekter for største kombinertbølge på lokaliteten. Tabell 5. Kombinert sjøtilstand og bølgeklasse Vindbølger: H s 2.9 m T p 7.9 s Havbølger: H s 1.6 m T p 10.8 s Kombinert bølge: H s 3.1 m Bølgeklasse: E Bølgene vil ha energi spredt over et bredt frekvensintervall. Usikkerheten i beregnet bølgehøyde er estimert til å ligge rundt 20 %.

16 TIRSTEIN, BJUGN Konklusjon: Endelig lokalitetsklassifisering Ved å kombinere bølge- og strømhastighetsklasse finnes endelig lokalitetsklasse. Siden strømmålinger ikke er tilgjengelig kan ikke endelig lokalitetsklasse bestemmes. Straks slike målinger foreligger er tilgjengelig vil endelig lokalitetsklasse være tilgjengelig. Tabell 6 viser foreløpig lokalitetsklassifisering. Tabell 6. Endelig lokalitetsklassifisering Lokalitet Bølgeklasse Strømklasse Lokalitetsklasse Tirstein E - E

17 TIRSTEIN, BJUGN Litteratur og referanser Barlindhaug Consult (2008): Nota Estimering av hindcastbølger. Hasselmann, K. et al. (1973): Measurements of wind-wave growth and swell decay during the Joint North Sea Wave Project, Deutches Hydrographisches Institut, Hamburg Leenknecht D.A., Szuwalski A.and Sherlock A.R. (1992): Automated Coastal Engineering System Technical Reference, Chapter I. Windspeed Adjustment and Wave Growth. Coastal Engineering Research Center, Department of the Army Waterways Experiment Station, Corps of Engineers. 12 s. NS 9415 (2003). Flytende oppdrettsanlegg. Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift. Norsk Standard 2003: 75s. NS (2002). Prosjektering av konstruksjoner. Dimensjonerende laster, del 4: Vindlaster. Norsk Standard 2002: 106s. Olex (2007): Olex, Navigasjon og kartlegging av havet. Vincent, L., and Demirbilek, Z. (editors), Coastal Engineering Manual, Part II, Hydrodynamics, Chapter II-2, Engineer Manual , U.S. Army Corps of Engineers, Washington, DC.

18 TIRSTEIN, BJUGN 18 Vedlegg 1 - Metode for lokalitetsklassifisering Lokaliteten er bestemt av kombinasjonen mellom: H s Signifikant bølgehøyde med 50 års returperiode V c 10 minutters middelstrøm med 10 års returperiode De ulike kombinasjonene av H s og V c gir lokalitetsklassifiseringen som vist i Tabell 7. Lokalitetsbetegnelsen på grunnlag av bølgedata skal skje i henhold til Tabell 8. Tabell 7 Lokalitetsklassifisering Hs [m] Vc [m/s] a b c d e > 1.5 A Aa Ab Ac Ad Ae B Ba Bb Bc Bd Be C Ca Cb Cc Cd Ce D Da Db Dc Dd De E > 3.0 Ea Eb Ec Ed Ee Tabell 8. Bølgeklasser på lokalitet bestemt av signifikant bølgehøyde og topperiode Bølgeklasse H s [m] T p [s] Betegnelse A 0,0-0,5 0,0-2,0 Liten eksponering B 0,5-1,0 1,6-3,2 Moderat eksponering C 1,0-2,0 2,5-5,1 Stor eksponering D 2,0-3,0 4,0-6,7 Høy eksponering E > 3,0 5,3-18,0 Svær eksponering H s (m = meter) er signifikant bølgehøyde for en måling med en varighet på 3 timer og en returperiode på 50 år. T p (s = sekunder) er topperiode i bølgespekteret for en måling med en varighet på 3 timer. For estimering av forventet ekstremverdi med spesifisert returperiode, er multiplikasjonsfaktorer gjengitt i Tabell 9 benyttet. Denne tabellen benyttes for beregninger ved vind og bølger for ulike tidsperioder.

19 TIRSTEIN, BJUGN 19 Vindfart og vindretning Vindforholdene på lokaliteten er bestemt i henhold til NS Basisvindhastighet Vb defineres som midlere vindhastighet over 10 minutter, 10 meter over flatt landskap for terrengkategori I (NS :2002, tabell 1) og med spesifisert returperiode eller årlig sannsynlighet for overskridelse. Basisvindhastighet fastsettes fra ligning 1: Der: Vb = VREF CRET CÅRS CHOH CSAN (likning 1) VREF = referansevindhastighet, som angitt i tabell 1. CRET = retningsfaktoren som kan velges 1,0 for alle vindretninger. Eventuelle lavere verdier for enkelte sektorer er angitt i tabell 2. CÅRS = årstidsfaktoren som settes lik 1,0. CHOH = nivåfaktoren som settes lik 1,0 CSAN = en faktor som bestemmer årlig sannsynlighet for overskridelse, satt lik 1,0. For vanlige konstruksjoner velges C SAN = 1.0, som tilsvarer en årlig sannsynlighet for overskridelse på 0,02, dvs. en returperiode på 50 år, jf NS Verdiene for V REF er basert på ekstremverdianalyse av vindmålinger og er ikke knyttet til noen spesiell årstid eller vindretning. Typisk er at ettårsvind (generelt) ligger rundt 28 m/s og 50-årsvind rundt 35 m/s ytterst på kysten. Innover fra kysten avtar vinden. Dette skyldes at vinden dempes som følge av friksjon over land. Vinden km innover fra kysten kan være % lavere enn vinden ytterst i skjærgården. Etter dette vil 50-årsvind i kystsonene typisk variere mellom 25 m/s og 35 m/s. Generelt vil pålandsvinden være vesentlig sterkere enn fralandsvinden. NS angir 50-årsvind for områder med spredte små bygninger og trær (Terrengkategori II) som referansehastighet. For kystnære områder uten trær og busker (Terrengkategori I) er vinden 17 % høyere. Retningsfaktoren I tabell A.2 i NS er det angitt verdier for C RET for regioner. Verdiene er bestemt ved retningsavhengig analyse av observasjonsdataene for en rekke vindobservasjonsstasjoner eller referansestasjoner. Regional retningsavhengighet ligger til grunn for tabellen. Lokalitetens beliggenhet avgjør hvilke dataserie som velges. Ekstremverdier for basisvindhastigheten avhenger av årstiden. Denne variasjonen bestemmes ved faktoren C ÅRS 1,0 som inngår i ligning 1 og som er angitt i NS , Tabell A.3. I våre beregninger er det valgt den mest ugunstige faktoren og dermed satt C ÅRS = 1,0. Ut fra beregninger av vindforhold finner man verdien Vb. For bestemmelse av bølgeforhold ved anlegget brukes stedvindhastigheten i NS Denne bestemmes for nivå, z=0 m, ved havflaten for 10 minutter midlingstid ved ligningen: ( ) ( ) ( ) v z = c z c z v s r t b Der følgende parametere i tillegg til Vb inngår: C r (z) = Faktor for terrengkategorier som bestemmes ut fra NS C t (z) = Topografifaktor for terreng, som bestemmes ut fra NS For bestemmelse av bølgetilstand settes faktoren til 1.0.

20 TIRSTEIN, BJUGN 20 Fastsettelse av strøm I følge NS-9415 skal man estimere forventet ekstremverdier for lokaliteten. Generelt er det flere metoder som kan benyttes. Det er ved å foreta strømmålinger etter spesifikasjon gitt i NS 9415, slik som angitt nedenfor eller ta utgangspunkt i eksisterende målinger. Disse dataene skal være av samme kvalitet som spesifisert i NS 9415: - Appendiks A, 4 ukers målingsvarighet på lokalitet - Appendiks B, Registrering av fart og retning i hele perioden - Appendiks C, Statistisk beregning av maksimal verdi basert på harmonisk analyse - Appendiks D, Målingene skal følge NS eller NS avhengig av bunndybde og eksponering - Appendiks E, Strøm skal måles i dybde 1 og -15 meter Vi har tatt utgangspunkt i eksisterende data fra tidligere utførte strømmålinger. Målingene er i følge oppdraggiver representativ for lokaliteten. Målinger tatt ved andre dyp enn 1 m og 15 m dyp må interpoleres til 1 og 15 m dyp. For interpoleringen tar vi utgangspunkt i at strømmen avtar lineært med økende dyp. I beregning av 10 minutters middelstrøm med 10 års returperiode taes det utgangspunkt i registrert maksimal strøm, og denne verdien skaleres opp med 1.65, (jf Strøm i NS 9415). Tabell 9 Multiplikasjonsfaktor som resultat av returperiode. Returperiode (år) Multiplikasjonsfaktor 1,4 1,65 1,85 2,0

21 TIRSTEIN, BJUGN 21 Vedlegg 2 - Definisjoner Jonswap spektrum Bølgeenergispektrum utarbeidet gjennom Joint North Sea Wave Project ved tilpassing av målinger i Nordsjøen. Jf Hasselmann, K. et al. (1973) Topperiode Bølgeperiode der energien i bølgespekteret er størst Sannsynlighet for overskridelse Frekvens som forteller hvor ofte en gitt terskelverdi gjennomsnittlig overskrides i løpet av en gitt tidsperiode. MERKNAD: Når en gitt signifikant bølgehøyde sies å ha en årlig sannsynlighet for overskridelse på 0.02 (1/50), betyr det at denne sjøtilstanden i gjennomsnitt overskrides én gang per 50 år. Sjøtilstanden har en returperiode på 50 år. Signifikant bølgehøyde for 50-års sjøtilstand omtales som 50-årsbølgen. Signifikant bølgehøyde Gjennomsnittlig bølgehøyde for den høyeste tredjedelen av bølgene i en registrering. Spisshetsparameter Angir bredde på jonswap-spekteret rundt topperioden. Strøklengde Avstand fra lokalitet til nærmeste land, regnet i vindretningen.

22 TIRSTEIN, BJUGN 22 Vedlegg 3 - Figurer Vedlegg Bølgespekter vindbølger. Figurene under viser bølgespekter for vindbølger fra 8 retninger.

23 TIRSTEIN, BJUGN 23

24 TIRSTEIN, BJUGN 24

25 TIRSTEIN, BJUGN 25

26 TIRSTEIN, BJUGN 26

27 TIRSTEIN, BJUGN 27 Vedlegg Bølgespekter havbølger. Figurene under viser bølgespekter for havbølger med retning fra

28 TIRSTEIN, BJUGN 28

29 TIRSTEIN, BJUGN 29 Vedlegg Bølgespekter kombinertbølger. Figurene under vise bølgespekter for kombinasjonen av nordlig vind og havdønninger på lokaliteten.

30 TIRSTEIN, BJUGN 30

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS ECOMARIN SEAFARM AS Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS LOKALITETKLASSIFISERING NS 9415 PÅ LOKALITETEN SVINØYA SØR I ALSTAHAUG KOMMUNE Tittel: Sammendrag: Ecomarin seafarm Lokalitetsklassifisering på lokaliteten

Detaljer

Forsvarsbygg. Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune

Forsvarsbygg. Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune Forsvarsbygg Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune RAMSUND, TJELDSUND OPPDRAGSGIVER Selskap Kontaktperson Forsvarsbygg Torfinn Nilsen Dokument type Miljøundersøkelse Tittel Miljøundersøkelse,

Detaljer

Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland

Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland VEDLEGG 2 Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland OPPDRAGSGIVER Sortland Havn DOKUMENTKODE: 712272-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Bølgeberegning Tristeinen ved flåteplassering

Bølgeberegning Tristeinen ved flåteplassering Bølgeberegning Tristeinen ved flåteplassering etter NS9415:2009 Eksponering: Bølge(Hs) - 1.8 m Dato 25.01.2011 Tittel Bølgeberegning av Tristeinen ved flåteplassering Oppdragsgiver Selskap Adresse Kontaktperson

Detaljer

R AP P OR T. Bø kommune. Endring i bølgesituasjon ved kai ved forlengelse av molo OPPDRAGSGIVER EMNE

R AP P OR T. Bø kommune. Endring i bølgesituasjon ved kai ved forlengelse av molo OPPDRAGSGIVER EMNE R AP P OR T OPPDRAGSGIVER Bø kommune EMNE Endring i bølgesituasjon ved kai ved forlengelse av molo DATO / REVISJON : 22. februar 2017 / 0 DOKUMENTKODE : 713120 - RIMT - RAP - 001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16.

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16. RAPPORT OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune DATO / REVISJON: 16. Mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712835-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport For Kvarøy Fiskeoppdrett AS Utarbeidet av: Asle R. Seljeseth

Detaljer

Torsken kommune. Ordforeren. Gryllefjord Fiskerihavn - Bekymringsmelding. Kystverket Nordland Postboks ÅLESUND. Att.

Torsken kommune. Ordforeren. Gryllefjord Fiskerihavn - Bekymringsmelding. Kystverket Nordland Postboks ÅLESUND. Att. Torsken kommune Ordforeren Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND Att. Tone Sivertsen Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/40-21 233 Fred 0. Flakstad 04.04.2011 Gryllefjord Fiskerihavn

Detaljer

RINE AQUACULTURE AS. Lokalitetesklassifisering. Uføro. Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS

RINE AQUACULTURE AS. Lokalitetesklassifisering. Uføro. Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS RIE AQUACULTURE AS Lokalitetesklassifisering Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Marine Aquaculture AS Telefon: 52 72 6876 Org.no 985 514 461 mva Sigvat Skaldsveg 12 Telefaks: 52 72 68 76 5518 Haugesund

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Mainstream Norway. Lokalitetsundersøkelse Marøya. Akvaplan-niva AS Rapport: A - 611

Mainstream Norway. Lokalitetsundersøkelse Marøya. Akvaplan-niva AS Rapport: A - 611 Mainstream Norway Lokalitetsundersøkelse Marøya Akvaplan-niva AS Rapport: 9.A - 6 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 9 MVA

Detaljer

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01 PRELINE AS Lokalitetsrapport Sagi Akvaplan-niva AS Rapport: 511.A1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Polarmiljøsenteret

Detaljer

Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen

Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen RAPPORT Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak EMNE Vannstands- og bølgevurdering ved Veiholmen DATO / REVISJON: 14. mars 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712185-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE Rev. Nr: 1 Dato: 15.11 2006 Emne: Vurdering av ekstremverdier av vannstand og bølgehøyder langs sjølinjen I Bergen kommune. Forfattere: Dag Kvamme Magnar Reistad Oppdragsgiver:

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 406-2010 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN VEST Fitjar kommune 28. januar 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Prosjektet/Intern Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-09-12 Bølgebelastning ved Larsneset, Harstad Original: Revisjon 1: 2013-09-12: Bølge- og vindberegning for Larsneset 2013-10-28: Rettet Figur 5 (feil

Detaljer

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitet: Tosen Kunde: Sinkaberg-Hansen AS Lokalitetsundersøkelse Rapport nr.: LK-30380-2547-1 Lokalitet Tosen Oppdragsgiver: Sinkaberg-Hansen AS Referanseperson

Detaljer

Bølgevurdering - Ørnekula

Bølgevurdering - Ørnekula RAPPORT Bølgevurdering - Ørnekula OPPDRAGSGIVER Frode Teigen v/ Kontrari AS EMNE Bølgevurdering og oppskyllingsestimat ved Ørnekula DATO / REVISJON: 8.mai 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712898-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6 NOTAT SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 61 88 Telefaks: 73 59 23 76 GJELDER Bølgeforhold ved ny vegfylling/bru over Tresfjorden

Detaljer

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 Til: Prosjektet/ S H Navjord Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-02-07 Bølger og vind ved Håkvik,

Detaljer

Vannstands- og bølgevurdering - Brakerøya

Vannstands- og bølgevurdering - Brakerøya RAPPORT Vannstands- og bølgevurdering - Brakerøya OPPDRAGSGIVER Vestre Viken HF EMNE DATO / REVISJON: 06.11.2015 / 01 DOKUMENTKODE: 126952-RAP-RIMT-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Lokalitetsrapport Rataren I

Lokalitetsrapport Rataren I Lokalitetsrapport Rataren I etter NS9415:2009 Eksponering: Bølge anlegg Bølge flåte Strøm (Hs): 1.9 m (Hs): 1.8 m (Vc): 71 cm/s Dato: 12.02.2013 Foto: M.Halse Tittel Lokalitetsrapport av Rataren I Oppdragsgiver

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 874_1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 874_1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Marit Lunde / Norconsult Bodø Fra: Arne E. Lothe / Onno Musch Dato: 2013-05-29 Vurdering av egnethet til flytekai, Kvalnes I Bodø kommune er det planlagt en eiendomsutvikling på Ytre Kvalneshaugen

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M TEKNISK RAPPORT Safety through technology BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M FOR RAUMA MIDSUND AS LOKALITET SANDNESBUKTA LOK.NR.: 12884 DOK NR: TR-30259-897-1

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5134656

Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5134656 Til: Prosjektet Fra: Arne E. Lothe Dato: 2014-03-21 Bølger, strøm, vann-nivå og maritime forhold FORMÅL Formålet med dette notat er å levere de analyser og beregninger som er forutsatt i Planprogrammet

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Kyst- og havneteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA RØSTNESVÅGEN,

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4 535 Telefaks: 932 7 71 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Bodø Kommune/ Norconsult Fra: Arne E Lothe / Onno Musch Dato: 2012-09-21 Havneutvidelse i Bodø INNLEDNING I forbindelse med en mulig omlegging av hele Bodø Lufthavn til sivil lufthavn ønsker kommunen

Detaljer

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5125439

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5125439 Til: Narvik Havn KF Fra: Arne E Lothe Dato: 2015-11-04 Maritime forhold ved Framnes, Narvik 1 BAKGRUNN Narvik Kommune og Narvik Havn utreder et mulig nytt havneområde ved Narvik Lufthavn, Framnes, se Figur

Detaljer

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10 Mainstream Norway AS Lokalitetsrapport Storholmen Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk Disposisjon Hva er NYTEK Hvilke krav stilles Status og erfaringer Veien videre - utfordringer NYTEK

Detaljer

METODER FOR BEREGNING AV VINDGENERERTE BØLGER VED GJENNOMFØRING AV LOKALITETSUNDERSØKELSE ETTER NYTEK- FORSKRIFTEN 9

METODER FOR BEREGNING AV VINDGENERERTE BØLGER VED GJENNOMFØRING AV LOKALITETSUNDERSØKELSE ETTER NYTEK- FORSKRIFTEN 9 Til akkrediterte organ Saksbehandler: Tor-Arne Helle Iht. mottakerliste Telefon: 46802694 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 13/5033 Deres referanse: Vår dato: 12.12.2013 Deres dato: METODER

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-11-29 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset Original : 2013-08-30 Revisjon 1: 2013-11-29 lagt til kommentarer til mulig justering av ny kai INNLEDNING Rissa

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Oseanografiske forhold ved Strømsnes i Hammerfest

Oseanografiske forhold ved Strømsnes i Hammerfest Oseanografiske forhold ved Strømsnes i Hammerfest del 2: Bølgeeksponering Akvaplan-niva AS Rapport: 7292-02 Forsidebilde: Resultat fra simulering med bølgemodellen CMS-Wave. Fargeskalaen viser signifikant

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT OLDERVIK REGNR.

LOKALITETSRAPPORT OLDERVIK REGNR. Side 1 av 20 Rapporten omhandler: LOKALITETSRAPPORT OLDERVIK REGNR. 22995 Iht. NS9415:2009 For GIFAS. Utført av Asle R. Seljeseth 100511 w w w. n o o m a s. c o m Side 2 av 20 Oversikt topografi på lokalitet

Detaljer

NOTAT. 1. Store Kvalfjord NRS FINNMARK BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD. Tema: Dato: Rev.: 0

NOTAT. 1. Store Kvalfjord NRS FINNMARK BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD. Tema: Dato: Rev.: 0 NOTAT Oppdrag: Bunnkartlegging NRS FINNMARK Tema: Dato: 17.09.2012 Rev.: 0 BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD Til: Fra: Kopi til: NRS Finnmark v/ Per-Magne Bølgen Øyvind Nilsen Yngve Paulsen, Ole Sevald 1.

Detaljer

Miljøvennlige og rømmingsforebyggende tiltak

Miljøvennlige og rømmingsforebyggende tiltak Miljøvennlige og rømmingsforebyggende tiltak - Rømming av oppdrettsfisk - Utslipp av kobber Programkonferansen havbruk, Bergen, Mars 2006 Arne Fredheim 1 Innhold Introduksjon Offentlige krav til teknisk

Detaljer

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland.

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Side: 1 av 9 Til: Fra: GC RIEBER EIENDOM AS v/harald Weløy Norconsult AS Dato: 30. april 2010 VURDERING AV VINDFORHOLD, BIRKELAND NÆRINGSOMRÅDE Sammendrag: Dette er en overordnet vindvurdering av vindforholdene

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Strøm og Bølger, Sistranda

Strøm og Bølger, Sistranda Til: Fra: Onno Musch Dato 2017-02-28 Strøm og Bølger, Sistranda Massene som skal mudres fra området innenfor moloene, er planlagt deponert i et deponi område like utenfor moloåpningen, som vist i Figur

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-08 - 30 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset INNLEDNING Rissa Kommune ønsker å endre anløpsstedet for hurtigbåten i Hasselvika/Hysneset slik at overføring

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 28.01.2011 Antall sider totalt

Detaljer

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE NOTAT GJELDER SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Harstad havan Bølgemønster i havna Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73

Detaljer

Nordvest Fiskehelse AS

Nordvest Fiskehelse AS Klassifisering NS 9415, Lokalitet Rokset Anlegg: Stolt Sea Farm Lokalitetsn ummer: 12867 Konsesjonsnumre: M/Av- 4,6,7 og 18 Lokalitetens kommune: Averøy Rapport nummer: BR51245 Nordvest Fiskehelse AS Adresse

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Havbølgemodelleringer for lokalitet Blikvær, Rødøy kommune, Nordland, 2016

Havbølgemodelleringer for lokalitet Blikvær, Rødøy kommune, Nordland, 2016 Havbølgemodelleringer for lokalitet Blikvær, Rødøy kommune, Nordland, 2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8185.01 Forsidebilde: Resultat fra simulering med bølgemodellen CMS-Wave. Fargeskalaen viser signifikant

Detaljer

Nordvest Fiskehelse AS

Nordvest Fiskehelse AS Miljørapport; Lokalitet Myrane Anlegg: Villa Miljølaks AS Lokalitetsnummer: 13490 Konsesjonsnummer: M/Vs-0005 Lokalitetens kommune: Vestnes Rapport nummer: BR062632 Nordvest Fiskehelse AS Adresse hovedkontor:

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012 Vedlegg 6 MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012 Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post:

Detaljer

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL Eksempel Utfordringer på PP-forside ny forskrift Test Til å leve med? Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL - des11 2 Utfordringer Tidsperspektiv

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Risikobasert design av fartøy og merde for eksponert havbruk

Risikobasert design av fartøy og merde for eksponert havbruk Risikobasert design av fartøy og merde for eksponert havbruk Jens Kristian Hole Master i Marin teknikk Innlevert: juni 2017 Hovedveileder: Stein Haugen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Lokalitetsklassifisering Kattholmen

Lokalitetsklassifisering Kattholmen Lokalitetsklassifisering Kattholmen etter NS9415:2009 Eksponering: Bølge anlegg (Hs): 1.4 m Bølge flåte (Hs): 1.3 m Strøm (Vc): 60 cms -1 Dato: 14.08.2012 Foto: M.Halse Tittel Lokalitetsklassifisering

Detaljer

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Oppdragsgiver Lerøy Midt AS B undersøkelse 03.11.2014 Bunntopografi 03.11.2014 Strømmåling 27.10.2014 C - undersøkelse 28.10.2015 Rapport forundersøkelse 01.11.2016

Detaljer

Kystverket Finnmark. Kamøyvær. Bølgeanalyse og molodimensjonering Oppdragsnr.:

Kystverket Finnmark. Kamøyvær. Bølgeanalyse og molodimensjonering Oppdragsnr.: Kystverket Finnmark Kamøyvær Bølgeanalyse og molodimensjonering 2014-12-05 Oppdragsnr.: 5141579 3 2014-12-05 Rapport med dimensjonering AEL BH NPB 2 2014-10-20 Rapportutkast - utvidet AEL 1 2014-10-16

Detaljer

Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst.

Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst. Vedlegg 1 Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst. Referanse kart: Nr. Tittel Målestokk Dato Utgitt 551 Barentshavet, sørvestlige del 1:700 000 ED 50 1963

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr. Til: Trygve Isaksen Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-11-20 Bølge-effekter på revidert utbygging ved Sanden, Larvik BAKGRUNN Det er laget reviderte planer for utbygging ved Sanden i Larvik. I den forbindelse

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

Rapport. Bruforbindelsen Grytøy-Sandsøy, bølgehøyder og oppskyll. Forfatter(e) Svein Vold Arne E. Lothe. SINTEF Byggforsk Infrastruktur

Rapport. Bruforbindelsen Grytøy-Sandsøy, bølgehøyder og oppskyll. Forfatter(e) Svein Vold Arne E. Lothe. SINTEF Byggforsk Infrastruktur - Fortrolig Rapport Bruforbindelsen Grytøy-Sandsøy, bølgehøyder og oppskyll Forfatter(e) Svein Vold Arne E. Lothe Foto: www.norgeibilder.no SINTEF Byggforsk Infrastruktur 2011-10-27 SINTEF Byggforsk Postadresse:

Detaljer

Miljøkriterier på lokalitet FORFATTER(E) Østen Jensen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) Standard Norge

Miljøkriterier på lokalitet FORFATTER(E) Østen Jensen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) Standard Norge TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932 70 701 E-post: fish@sintef.no

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

Bunnkartlegging Multistråle - Olex

Bunnkartlegging Multistråle - Olex Bunnkartlegging Multistråle - Olex Foto: Olex Lokalitet: Flatøya Oppdragsgiver: MåsøvalFiskeoppdrettAS Rapportansvarlig: Arild Kjerstad Havbrukstjenesten 7260Sistranda arild@akerbla.no Dokument kontrol

Detaljer

Notat. Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya

Notat. Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE Notat Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73592376

Detaljer

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken Eiendomsgruppen AS Postboks 177 9261 Tromsø Wind, Snow and Building Technology AS Postboks 737 859 Narvik telefon: (+47) 76 96 62 57 mobil: (+47) 92 46 34 3 faks.: (+47) 76 96 68 15 e.mail: pas@hin.no

Detaljer

Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm

Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm Til: Fra: Jan Olav Åsarmoen Møller Onno Musch Dato 2016-05-09 Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm Reguleringsplan for Flåm krever vurdering av stormflo, havnivåstigning og oppskyllingshøyde av bølgene. I dette

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokumenttype Vindanalyse Dato Juni 2016 VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ VINDSIMULERINGER BODØ Revisjon 001 Dato 2016/06/23 Utført av Ingvild Fladvad Størdal Kontrollert

Detaljer

MET report. Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)

MET report. Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) MET report no. 1/2014 Climate Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Utsikt fra helikopter ved mast 128/129

Detaljer

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden Strømmåling i med RDCP 600 i perioden 27.5-25.6.10 Langstein Fisk Lokalitet: Langstein Stjørdal Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: Olex

Detaljer

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Prosjektet Fra: Arne E. Lothe Dato: 2015-03-17 Deponier, Rogfast Versjon a Versjon b 2015-03-13: Original 2015-03-17: Presisert grenselinjer i Arsvågen (Indre/Ytre); kommentar om valg av skråningshelninger;

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755

LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755 Side 1 av 40 LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755 I henhold til NS 9415:2009 For Kobbavik og Furuholmen Oppdrett AS. Rapport nr: LR-100613-1-OV Godkj: 190613 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling 08.03.2010 Antall

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch

Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch METinfo Nr. 21/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 11.06.2015 Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch Birgitte Rugaard Furevik og Karen Helén Doublet Bakgrunn Farledsvarslene på BarentsWatch-portalen

Detaljer

Mulighetsstudie Sulafjorden

Mulighetsstudie Sulafjorden Mulighetsstudie Sulafjorden Per Horn, Basile Bonnemaire og Birger Opgård, Molde 17.desember 2015 Multiconsults forhold til fjordkryssinger 1. Forstå hva et samferdselsanlegg er fra et vei- og bruståsted

Detaljer

Strømmodellering sannhet med modifikasjoner?

Strømmodellering sannhet med modifikasjoner? Morten Omholt Alver Strømmodellering sannhet med modifikasjoner? Hvorfor strømmodellering? Strøm og havdynamikk på alle skala har betydning for oppdrettsvirksomheten Storskala dynamikk legger grunnlaget

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland MET report no. 18/2014 Climate Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer