Lokalitetsundersøkelse LK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1"

Transkript

1 Lokalitetsundersøkelse LK Lokalitet: Tosen Kunde: Sinkaberg-Hansen AS

2 Lokalitetsundersøkelse Rapport nr.: LK Lokalitet Tosen Oppdragsgiver: Sinkaberg-Hansen AS Referanseperson Irene Riise hos kunde: Antall sider: 23 Tilgjengelighet Ingen distribusjon uten tillatelse fra kunde eller ansvarlig organisatorisk enhet. Utarbeidet av: SES Emneord Lokalitetsundersøkelse Kontrollert av: JES Sammendrag: Det er utført lokalitetsundersøkelse ihht til NS 9415:2009. Verdier gitt i Tabell under blir dimensjonerende for lokaliteten. Sektor Strøm mot [º] Bølger fra [º] Vind 10-års returperiode V c, 5m V c, 15m H S m T P s Vind 50-års returperiode V c, 5m V c, 15m N NØ Ø SØ S SV V NV H S m T P s Lokalitetsundersøkelse Rev. nr. Dato Utarbeidet av Kontrollert av Beskrivelse

3 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 3 av 23 Innhold 1 BAKGRUNN FOR DENNE RAPPORTEN Områdebeskrivelse BAKGRUNNSDOKUMENTASJON FASTSETTELSE AV STRØMHASTIGHETER Målemetodikk Målested og troverdighet til målinger Beregning av Vc for lokaliteten Strømkomponenter Værpåvirkning i måleperioden Filtrering strømdata FASTSETTELSE AV VINDHASTIGHETER FASTSETTELSE AV BØLGER Fastsettelse av vindgenererte bølger Andre bølgeforhold på lokaliteten FASTSETTELSE AV ISPÅVIRKNING Nedising Drivis og innfrysing VANNSTAND BUNNFORHOLD OG TOPOGRAFI KONKLUSJON LITTERATUR OG REFERANSER Vedlegg A: Kvalitetskontroll av strømmåling Vedlegg B: Beregning av signifikant bølgehøyde med strøklengdemetodikk... 23

4 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 4 av 23 1 BAKGRUNN FOR DENNE RAPPORTEN Sinkaberg-Hansen AS har forespurt Aquastructures AS om å foreta en lokalitetsundersøkelse av lokalitet Tosen i Bindal kommune i Nordland Fylke. NYTEK-forskriften stiller krav til at det skal gjennomføres en lokalitetsundersøkelse for lokaliteter der det skal utplasseres flytende akvakulturanlegg. NS 9415:2009 stiller krav til hva en lokalitetsundersøkelse skal inneholde: Vind: Maksimale vindhastigheter skal angis for 8 retninger, med 10- og 50-års returperiode. Bølger: Maksimal signifikant bølgehøyde skal angis for 8 retninger, med 10- og 50- års returperiode. Strøm: Maksimale strømhastigheter skal angis for 8 retninger, med 10- og 50-års returperiode. Is: Ispåvirkninger skal fastsettes (nedising, drivis og innfrysing). Topografi: Bunnforholdene på lokaliteten skal kartlegges. 1.1 Områdebeskrivelse Lokalitetens navn og posisjon er oppgitt i Tabell 1. Det foreligger ikke lokalitetsnummer per dags dato. Tabell 1. Lok.nr. Lokalitetsnavn Breddegrad Lengdegrad - Tosen

5 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 5 av 23 Figur 1. Oversikt som viser strøklengder over +/- 12 grader i området. Lokaliteten ligger i en lang og smal fjord og er i hovedsak eksponert fra sørvest og nordøst. Fra øvrige retninger er det forholdsvis korte strøklengder. Øst for lokaliteten er det fjell opp mot 1000 meter som kan forårsake fallvinder. Det er også forholdsvis kupert topografi fra øvrige himmelretninger. 2 BAKGRUNNSDOKUMENTASJON Strømverdier er beregnet på bakgrunn av strømmålinger utført av Aqua Kompetanse, i perioden Aquastructures har blitt forelagt målinger på 5, 10, 13 og 71 meter. 3 FASTSETTELSE AV STRØMHASTIGHETER Strømmålinger er utført av Aqua Kompetanse AS i perioden Strømmåleren som skulle registrere strøm på 5 og 15 meter ble satt på 16 meters dyp og har dermed ikke registrert strøm på 15 meter. Det mangler også enkelte registreringer på 13 meters dyp. For å bestemme strømmen på 15 meters dyp er det valgt å interpolere verdiene på 13 og 71 meters dyp. Da det er gjort samtidige registreringer av strømmen på de ulike dypene

6 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 6 av 23 bestemmes strømhastigheten på 15 meter for hvert enkelt tidssteg ved interpolasjon. I de tilfellene måleren ikke har registrert strøm på 13 meters dyp brukes verdiene på 10 meters dyp i stedet. Det antas lineær utvikling av strømhastighet i dybdeprofilet. Retningen på 15 meters dyp settes lik retningen på 13 meters dyp da denne antas å være mere representativ enn målingen på 71 meters dyp. I beregning av 10 minutters middelstrøm med 10 og 50 års returperiode tas det utgangspunkt i maksimal strømstyrke, målt over en 4 ukers periode, og denne verdien skaleres opp med henholdsvis 1,65 og 1,85, ref. tabell 2 NS9415 kap Målemetodikk Målingene er utført med en Nortek akustisk profilerende Doppler på 5, 10 og 13 meters dyp mens det er brukt en akustisk punktmåler på 71 meters dyp. 3.2 Målested og troverdighet til målinger Strømmålerne på var plassert på posisjonen 65º14.925N og 12º48.664Ø. Denne plasseringen er i ytterkant av rammefortøyningen mot midten av fjorden slik at man antar at det er i dette området av anlegget at strømmen vil være sterkest. Posisjonen er allikevel innenfor den planlagte rammefortøyningen slik at man antar strømmen her er representativ for anlegget. Strømroser for 5 og 15 meter er gitt i Figur 3 og Figur 4. Strømmen følger topografien til fjorden som ligger sørvest/nordøst. Figur 2. Plassering av strømmåler.

7 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 7 av 23 Figur 3. Maksimale strømhastigheter ved 5 meter. Figur 4. Maksimale trømhastigheter ved 15 meter.

8 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 8 av Beregning av Vc for lokaliteten De høyeste målingene på 5 og 15 meters dyp hadde retning mot 220º. Hovedstrømsretningene for lokaliteten er mot sørvest og nordøst. 50-års strøm mot sørvest er satt til 0.8. Tabell 2. Strømhastigheter. Retning N NØ Ø SØ S SV V NV 5m måling m måling Maks strøm års strøm 5m års strøm 5m års strøm 15m års strøm 15m Strømkomponenter For å finne hvilke kritiske strømkomponenter som bidrar til det totale strømbildet er effekten av tidevann, vinddata og andre spesielle hendelser vurdert. Strømmålingene for hele måleperioden er satt opp i en graf som også inkluderer tidevannsnivå og vinddata for den aktuelle måleperioden. Tidevannsstrøm Tidevannet genererer strøm når det strømmer inn og ut av fjordsystemet. Observert tidevann for Bindal plottet mot samtidige strømmålinger på 5 meter er vist i Figur 5. I perioder kommer strømmen på lokaliteten til forutsigbare tidspunkt midt i tidevannssyklusene som i utsnittet som er vist i Figur 5. I måleperioden ser man også strømstøt ved lokaliteten som kommer tilsynelatende uavhengig av tidevannsvariasjonene. Det er mange eksempel på dette i perioden da den høyeste strømhastigheten er registrert. I denne perioden ligger strømmen stabilt over 0.1 med støt opp mot 0.43 som er den kraftigste strømmen som er registrert i måleperioden. Ut fra målingene virker det som strømmen ved lokaliteten i hovedsak er styrt av tidevannsvariasjonene, men det forekommer også strømstøt som ikke sammenfaller med tidevannsvariasjonene.

9 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 9 av 23 Figur 5. Observert tidevann for Bindal hentet fra sehaniva.no plottet mot strømhastighet på 5 meter. Vindgenerert overflatestrøm Effekten av vind avtar ned gjennom vannsøylen slik at man forventer i første rekke å se dette ved 5 meters dyp da de høyeste strømhastighetene er registrert er det registrert stabil østlig vind ved Brønnøysund lufthavn. I denne perioden kan vinden ha vært med på å påvirke strømmen ved lokaliteten. Utover dette er det vanskelig å se noen åpenbar sammenheng mellom vindforholdene og strømmålingen. Utbrudd fra kyststrømmen Dette fenomenet skjer som følge av perioder med sørvestlig vind som gir oppstuving av store mengder vann i Skagerrak. Vannmassene i dette området har lavere saltholdighet enn vannmassene langs norskekysten som følge av utstrømming fra Østersjøen og avrenning fra fastland. Når trykket fra sørvest slipper strømmer vannet fra Skagerrak vestover og nordover langs Norskekysten. Utbrudd fra kyststrømmen gir ofte kraftige strømstøt på Sørlandet og Vestlandet. Effekten avtar etter hvert som strømmen beveger seg nordover og blandes ut med mer saltholdig vann. Når utbrudd fra kyststrømmen har nådd området rundt Bindal og Tosen antar man at strømmen ikke lenger er like kraftig. Lokaliteten ligger forholdsvis langt inne i en fjord i Nordland. For at et utbrudd fra kyststrømmen skal kunne treffe lokaliteten må den bøyes av og man antar derfor at eventuelle utbrudd fra kyststrømmen ikke vil treffe lokaliteten med like stor kraft. Det forekommer lengre perioder med sammenhengende sterk strøm, men den har i disse tilfellene motsatt retning av hva den ville hatt ved et utbrudd fra kyststrømmen.

10 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 10 av 23 Vårflom Lokaliteten er omringet av høye fjell som har potensial for å samle opp store mengder snø og is slik at ferskvannslag i denne trange og dype fjorden forventes å kunne sette opp en strøm. Fra er det registrert sammenhengende strøm med hastighet>0.1 med stabil retning mot sørvest i hele denne perioden. Selv om vinden i den samme perioden også er stabil på retning er det grunn til å tro at det er ferskvannstilførsel i fjorden som har generert denne strømmen. Det er gitt plot av strømhastighet og samtidig strømretning i denne perioden i Figur 6. Det er ingen av værstasjonene i nærheten av lokaliteten som har registrert nedbør i denne perioden. Figur 6. Utdrag av strømhastighet og strømretning i måleperioden. 3.5 Værpåvirkning i måleperioden For måleperioden er det hentet inn meteorologiske data (lufttrykk, vindhastighet og vindretning) fra Meteorologisk institutt ( Det er også presentert strømhastigheter for 5 og 15 meter for hele tidsserien i Figur 7 for å kunne vise eventuelle sammenfallende hendelser som tyder på at været har påvirket strømmen. Den 8. oktober er det registrert et kraftig fall i lufttrykk ved Brønnøysund lufthavn, dette kan sees tydelig i Figur 8. Dette trykkfallet sammenfaller også med strømstøtet hvor det er registrert den kraftigste strømmen i måleperioden. Endring fra høytrykk til lavtrykk vil kunne påvirke strømmen på den måten at et høytrykk ligger som et lokk på vannet og motvirker at vannmassene skal strømme inn i området hvor høytrykket ligger. Når høytrykket på kort tid slipper vil vannmassene strømme inn i området hvor høytrykket tidligere var. I dette tilfellet ville man forvente at strømmen hadde retning inn i fjorden og ikke ut som det er i dette tilfellet. Det er et lignende trykkfall rundt 31.10, man ser ikke igjen lignende strømforhold i denne perioden. Vindforholdene er rolig med unntak av helt i begynnelsen av måleperioden.

11 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 11 av 23 Figur 7. Maksimale strømhastigheter i måleperioden på 5 og 15 meter. Figur 8. Lufttrykk og middelvind for Brønnøysund lufthavn (data fra Meteorologisk Institutt,

12 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 12 av Filtrering strømdata Målingen har etter at den har blitt overlevert til Aquastructures AS blitt filtrert basert på vinkelendring og ekstremverdifordeling. Filtreringen gjøres i to steg. I første steg filtreres målingen på strømstyrke og vinkelendring. I siste steg gjøres filtrering i henhold til metoden som er kalt 3D Phase Space Thresholding method beskrevet Despiking Acoustic Velocimeter Data, Goring og Nikora (2002). 4 FASTSETTELSE AV VINDHASTIGHETER Vindforholdene på lokaliteten er bestemt i henhold til NS-EN Basisvindhastighet Vb defineres som midlere vindhastighet over 10 minutter, 10 meter over flatt landskap for terrengkategori II. Basisvindhastighet fastsettes fra: vb = cdir cseason calt cprob vb,0 Der vb,0 = referansevindhastighet, som angitt i tabell 3. cdir = retningsfaktoren settes ihht.tabell 4. cseason = årstidsfaktoren som settes lik 1,0. calt = nivåfaktoren som settes lik 1,0 cprob = en faktor som bestemmer årlig sannsynlighet for overskridelse, satt lik 1,0 for 50-års vind og 0,902 for 10-års vind. Verdi for referanseverdi er hentet fra NS-EN og er basert på en ekstremverdianalyse av vindmålinger. Tabell 3. Referansevindhastighet, VREF. Komm.nr. Kommune V REF [] Fylke 1811 Bindal 30 Nordland I tabell A.2 i NS-EN er det angitt verdier for CRET for regionen. Det er lagt til grunn rentnigsfaktorene for regionen Nordland resterende deler ytre.

13 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 13 av 23 Tabell 4. Vind, retningsfaktorer, CRET. Retning N NØ Ø SØ S SV V NV R-faktor Ut fra beregninger av vindforhold finner man verdien vb. Stedsvindhastigheten settes som: vm(z) = cr(z) c0(z) vb der cr(z) = terrengruhetsfaktor som settes lik 1,17 for terrengkategori I, ref tabell 5 og likning 6 i NS c0(z) = terrengformfaktor som settes lik 1 for vind ved havoverflaten Tabell 5. Vindfart. Vindfart (retning fra) N NØ Ø SØ S SV V NV V REF : C RET : V s, 10 år () V s, 50 år () F (Strøklengde) (m) U A, 10 år () U A, 50 år ()

14 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 14 av 23 5 FASTSETTELSE AV BØLGER Vindbølger er beregnet ved hjelp av SWAN(Simulating WAves Nearshore) som er et bølgeberegningensverktøy utviklet ved Universitetet i Delft i Nederland. For beregning av vindbølger er det brukt verdier for VREF og CRET gitt i Tabell 5. Lokaliteten ligger såpass skjermet slik til at havdønninger ikke vil kunne trenge frem til anlegget, se Figur 10. Beregninger av havdønninger er derfor utelatt. Figur 9. Olexplot som viser beliggenheten til lokaliteten. Figur 10. Viser utvikling av bølgehøyde ved 50-års kondisjon fra øst ved lokaliteten.

15 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 15 av Fastsettelse av vindgenererte bølger Høyeste signifikante bølgehøyde kommer fra sørvest, og har en Hs på 1,9 m og en Tp på 5.1 s. Figur 1 viser en oversikt over strøklengdene ved lokaliteten. Beregning av vindbølger ved hjelp av strøklengde er gitt som vedlegg i rapporten. Beregningene viser godt samsvar på bølgehøyde. I de tilfellene det er noe forskjell viser beregningene i SWAN en annen retning på bølgene enn strøklengdeberegningene. Strøklengdeberegningene tar ikke høyde for avbøyning, variasjon i dybde og landkontur på samme måte som numeriske beregninger. Dermed vurderes resultatene fra SWAN-beregningen som sterkere enn strøklengdeberegningene, og disse er dermed lagt til grunn for rapporten. Tabell 6. Beregnet 10-års signifikant bølgehøyde og peakperiode. Retning (fra) N NØ Ø SØ S SV V NV Grader V S () H s (m) T p (s) Tabell 7. Beregnet 50-års signifikant bølgehøyde og peakperiode. Retning (fra) N NØ Ø SØ S SV V NV Grader V S () H s (m) T p (s) Andre bølgeforhold på lokaliteten Det er ingen vesentlig båttrafikk i området, slik at skipstrafikk vil ikke kunne generere bølger av betydning for oppdrettsanlegget.

16 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 16 av 23 6 FASTSETTELSE AV ISPÅVIRKNING 6.1 Nedising Fare for nedising er bestemt med bakgrunn i metode beskrevet av Guest (2005). På bakgrunn av vindhastigheter, sjø og lufttemperatur er risikoen for ising beregnet for de ulike himmelretningene. Risikoen for ising klassifiseres som følger: ingen, liten, middels, stor og ekstrem. Værstasjonene ved Brønnøysund lufthavn og Majavatn er vurdert til å være mest representativ for Tosen. Meteorologiske målinger fra perioden er lagt til grunn for beregning av isingsrisiko. Beregningen tar hensyn til at isingsrisikoen er retningsavhengig. Figur 11 viser en grafisk fremstilling av isingsrisiko for ulike vindretninger basert på data fra værstasjonen i Majavatn og Figur 12 viser resultatene til beregningen basert på data fra værstasjonen i Brønnøysund. Beregningene indikerer at det er middels risiko for ising fra øst og sørøst. Anlegget vil ligge omtrent 300 meter fra land, og det begrenser hvor mye sjø vinden klarer å piske opp fra denne retningen. Det vurderes allikevel til at det er en reell risiko for ising ved anlegget % N NV 0.15 % NØ 0.10 % 0.05 % Middels ising V 0.00 % Ø Stor Ekstrem SV SØ S Figur 11. Isingsrisiko for ulike vindretninger basert på Majavatn (bearbeidet data fra Meteorologisk Institutt,

17 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 17 av % N NV 0.15 % NØ 0.10 % 0.05 % Middels ising V 0.00 % Ø Stor Ekstrem SV SØ S Figur 12. Isingsrisiko for ulike vindretninger basert på Brønnøysund (bearbeidet data fra Meteorologisk Institutt, Drivis og innfrysing Som diskutert i kap 3.5 under punktet vårflom er det grunn til å tro at det til tider er stor tilførsel av ferskvann i fjorden. På fjellene øst og nord for lokaliteten er det flere store vann som har utløp i Tosen både sør og nord for lokaliteten. Kjentmann Martin Kjølstad som kjører skyssbåt i Tosen og bor i området sier at han har opplevd ising på fjorden og at dette kan forekomme etter først en lengre periode med kaldt vær som slår om til en periode med mildvær og nedbør som igjen fryser og legger et tynt lag med is på fjorden. Det har hendt at dette har vært til hinder for båttrafikken, men han tror ikke det vil skape store problemer for et oppdrettsanlegg i området. Han sier det derimot kan fryse på tykk fjordis ved Tosbotnet lengst inni fjorden nord for lokaliteten, og at denne isen kan komme drivende med strømmen. I Tosbotnet er det flere større vann som har sitt utløp, i tillegg til at det er grunt og i større grad skjermet slik at innfrysing her er sannsynlig. Det vurderes til at det er en reell risiko for ising og drivis ved lokaliteten.

18 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 18 av 23 7 VANNSTAND Tidevannvariasjoner skal i henhold til standarden inkludere ekstremverdier, dette gjelder også stormflo. Verdier for tidevann er hentet fra tidevannstabeller for den norske kyst. Verdiene er korrigert til nærmeste sekundærhavn, se Tabell 8. Tabell 8. Tidevannsvariasjoner på lokalitet. Standardhavn: Rørvik Sekundærhavn: Tosen, Bindal Høydekorreksjon: 1.08 Høyeste observerte vannstand: 457 cm Høyeste astronomiske tidevann (HAT): 327 cm Middel spring høyvann (MHWS): 275 cm Middel spring lavvann (MLWS): 46 cm Laveste astronomiske tidevann: 0 cm Laveste observerte vannstand: -36 cm

19 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 19 av 23 8 BUNNFORHOLD OG TOPOGRAFI Det er utført bunnmålinger på lokaliteten. Målingene er utført med Olex Wassp. Fjorden er flere steder dypere enn 400 meter, og det gjør det krevende å få samme romlige oppløsning som man vanligvis har. Dybdedataene er gjennomgått manuelt og det er konkludert med at standardens krav om oppløsning bedre enn 10mx10m er ivaretatt. Det er foretatt en manuell vask av dybdedataene i Olex. På endene av ankerlinene som skal settes midt i fjorden er det ikke hardhet da instrumentet ikke fanger hardhet når det blir for dypt. Slik anlegget er tegnet i dag er det ingen fare gnag på tau mot bergrygger eller liknende. Om fortøyningene lengst sørøst i anlegget settes noe feil er det en viss fare for at det kan oppstå gnag på en av disse to linene, se Figur 13. Figur 13. Batymetriske forhold ved lokaliteten(3d).

20 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 20 av 23 Figur 14. Batymetriske forhold ved lokaliteten (3D). 9 KONKLUSJON Ved å kombinere bølgehøyde og strømhastighet kommer vi lokalitetsundersøkelse av lokaliteten: frem til endelig Tabell 9. Endelig lokalitetsundersøkelse. Sektor Strøm mot [º] Bølger fra [º] Vind 10-års returperiode V c, 5m V c, 15m H S m T P s Vind 50-års returperiode V c, 5m V c, 15m N NØ Ø SØ S SV V NV H S m T P s

21 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 21 av LITTERATUR OG REFERANSER (SWAN, Simulating Waves Nearshore, University of Delft, Nederland.) (Strømmålinger utført av Aqua Kompetanse AS, rapport datert 18. november.) (NS 9415:2009. Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift. Standard Norge) (NS Eurokode 1: laster på konstruksjoner Del 1-4: Allmenne laster Vindlaster, Norsk Standard) (Guest, P.Vessel icing, Mariners Weather Log, Vol. 49, No. 3, Desember 2005.) (Vannstandsnivå, sehanvinva.no., u.d.) (eklima.no, Observasjoner, Brønnøysund lufthavn og Majavatn, Stasjonsnr 75550, Meteorologisk Institutt, u.d.)

22 11 Vedlegg A: Kvalitetskontroll av strømmåling Alle punkter beskrevet i de følgende tabeller skal være besvart og godkjent av Aquastructures før strømmålinger utført av en underleverandør kan legges til grunn for en lokalitetsundersøkelse. Instrumentbeskrivelse (NS 9415:2009, ) Hvert felt under skal fylles ut: Produsent: Nortek Modell: AQP 400 khz Serienummer: MK1 og pkt1 Måleprinsipp: Akustisk profilerende Dopplermåler og Doppler punktmåler Modifikasjon av instrument: Ingen Instrumentlogg: Kronologisk logg i bok Datainnsamling og databehandling (NS 9415:2009, ) Fyll ut felter og sett kryss i sjekkbokser Type måling: Kontinuerlig Momentanverdi: Eks. tidsserie over hele måleperioden, med faktiske måleverdier. Maksimumsverdier: Eks. strømrose med maksimumsverdier for hver sektor (min. 8 sektorer). Gjennomsnittsverdi: Eks. strømrose med gjennomsnittsverdier for hver sektor (min. 8 sektorer). OK OK OK Ikke OK Ikke OK Ikke OK Registreringsavbrudd: OK Ikke OK Målingen på 13 meter mangler noen få registreringer. Datainnsamling og databehandling (NS 9415:2009, ) (forts.) Fyll ut felter og sett kryss i sjekkbokser Måleintervall: Fra dd.mm.åååå til dd.mm.åååå

23 Lokalitetsundersøkelse Tosen Side 23 av 23 Varighet for hver enkelt midlingsperiode: Minst hver 10 min iht NS 9415: min Antall rådatamålinger for hver presenterte dataverdi skal oppgis: Eks. matrise med hastighetsgrupper og retningsgrupper, og observasjoner i hver gruppe OK Ikke OK Fremgangsmåte for reduksjon av støy, filtrering og datakompresjon: I hovedsak aktuelt for dopplermålinger, og ikke for rotormålinger Automatisk vask i SeaReport på signalstyrke og tilt. Aquastructures utfører egen filtrering. 12 Vedlegg B: Beregning av signifikant bølgehøyde med strøklengdemetodikk Det er utført bølgeberegning ved hjelp av strøklengdemetodikk, og resultatene fra denne er gitt som vedlegg. Grunnlaget for strøklengdeberegningene er vist i Figur 1. Fra nordøst, sørøst, sørvest og nordvest er det benyttet 60 graders vinkelåpning i beregning av effektiv strøklengde da vi har erfaring med at dette gir et mer riktig bilde i trange fjorder der strøklengdene er symmetriske om det lengste strøket. Tabell: Beregning av 10-års bølge ved hjelp av strøklengdemetodikk. Retning (fra) N NØ Ø SØ S SV V NV Grader V S () H s (m) T p (s) Tabell: Beregning av 50-års bølge ved hjelp av strøklengdemetodikk. Retning (fra) N NØ Ø SØ S SV V NV Grader V S () H s (m) T p (s)

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 2017 Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 Namdal Settefisk Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2016 Forfatter(e):

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Rognsteinan, Bjugn, august-september 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 177-9-16S ROGNSTEINAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Strømundersøkelse Hellesvika i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com /959 92 660 Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT OLDERVIK REGNR.

LOKALITETSRAPPORT OLDERVIK REGNR. Side 1 av 20 Rapporten omhandler: LOKALITETSRAPPORT OLDERVIK REGNR. 22995 Iht. NS9415:2009 For GIFAS. Utført av Asle R. Seljeseth 100511 w w w. n o o m a s. c o m Side 2 av 20 Oversikt topografi på lokalitet

Detaljer

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01 PRELINE AS Lokalitetsrapport Sagi Akvaplan-niva AS Rapport: 511.A1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Polarmiljøsenteret

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755

LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755 Side 1 av 40 LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755 I henhold til NS 9415:2009 For Kobbavik og Furuholmen Oppdrett AS. Rapport nr: LR-100613-1-OV Godkj: 190613 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LINDVIK

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LINDVIK Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 12966 LINDVIK Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway AS Posisjon for strømmålinger: 59 28.445N 05 58.396Ø Kontaktperson: Ingrid Lundamo Utført av Arild

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS ECOMARIN SEAFARM AS Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS LOKALITETKLASSIFISERING NS 9415 PÅ LOKALITETEN SVINØYA SØR I ALSTAHAUG KOMMUNE Tittel: Sammendrag: Ecomarin seafarm Lokalitetsklassifisering på lokaliteten

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10 Mainstream Norway AS Lokalitetsrapport Storholmen Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 Side 1 av 41 LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 I henhold til NS9415:2009 For Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Rapport nr: LR-100913-1-AH Godkj: 180913 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE Rev. Nr: 1 Dato: 15.11 2006 Emne: Vurdering av ekstremverdier av vannstand og bølgehøyder langs sjølinjen I Bergen kommune. Forfattere: Dag Kvamme Magnar Reistad Oppdragsgiver:

Detaljer

Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn

Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn TIRSTEIN, BJUGN OPPDRAGSGIVER Havbrukstjenesten AS Siholmen 7260 Sistranda Lokalitet: Kontaktperson: Tirstein Arild Kjerstad Dokument type Tittel

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 Side 1 av 42 LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 I henhold til NS9415:2009 For Gildeskål Forskningsstasjon Rapport nr: LR-050614-1-ARS Godkj: 060614 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune R A P P O R T. RådgivendeBiologerAS 1637

Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune R A P P O R T. RådgivendeBiologerAS 1637 Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune R A P P O R T RådgivendeBiologerAS 1637 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune FORFATTERE: OPPDRAGSGIVER:

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

Bølgeberegning Tristeinen ved flåteplassering

Bølgeberegning Tristeinen ved flåteplassering Bølgeberegning Tristeinen ved flåteplassering etter NS9415:2009 Eksponering: Bølge(Hs) - 1.8 m Dato 25.01.2011 Tittel Bølgeberegning av Tristeinen ved flåteplassering Oppdragsgiver Selskap Adresse Kontaktperson

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016.

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016. Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016 Strømundersøkelse Leines i Leirfjord kommune April 2016 LetSea AS LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com

Detaljer

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Utdrag av Delrapport 3.3 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 1 Stedlige forhold 1.1 BESKRIVELSE AV STEDET Grindjord ligger i

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 524-2011 Med revidert dimensjonerande straumstyrke til = 0,50 m/s. Revidert 2011-03-07 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET VIKANE Masfjorden kommune 2. Februar 2011 Resipientanalyse

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør i Dønna kommune, Nordland fylke Desember 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8 80 0 Sandnessjøen

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 406-2010 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN VEST Fitjar kommune 28. januar 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Forsvarsbygg. Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune

Forsvarsbygg. Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune Forsvarsbygg Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune RAMSUND, TJELDSUND OPPDRAGSGIVER Selskap Kontaktperson Forsvarsbygg Torfinn Nilsen Dokument type Miljøundersøkelse Tittel Miljøundersøkelse,

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ SALVÅGVIKA. For Marine Harvest Norway AS Kontaktperson: Stein Thon Klem

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ SALVÅGVIKA. For Marine Harvest Norway AS Kontaktperson: Stein Thon Klem Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ 11856 SALVÅGVIKA For Marine Harvest Norway AS Kontaktperson: Stein Thon Klem Posisjon for strømmålinger: 58 13.485 N - 06 38.201 Ø Iht. NS9415:2009 Utført av Arild

Detaljer

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport For Kvarøy Fiskeoppdrett AS Utarbeidet av: Asle R. Seljeseth

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland

Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland VEDLEGG 2 Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland OPPDRAGSGIVER Sortland Havn DOKUMENTKODE: 712272-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Mainstream Norway. Lokalitetsundersøkelse Marøya. Akvaplan-niva AS Rapport: A - 611

Mainstream Norway. Lokalitetsundersøkelse Marøya. Akvaplan-niva AS Rapport: A - 611 Mainstream Norway Lokalitetsundersøkelse Marøya Akvaplan-niva AS Rapport: 9.A - 6 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 9 MVA

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood Finnmark AS Strømmålinger Vannfjorden 5, 15, 32 og 55 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8609.01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden

Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden presentasjon av resultater fra NIVAs målinger 2000 Torbjørn M. Johnsen Arild Sundfjord 28.03.01 Fosenstraumen Fonnesstraumen Kjelstraumen Kjevika

Detaljer

Lokalitetsrapport Rataren I

Lokalitetsrapport Rataren I Lokalitetsrapport Rataren I etter NS9415:2009 Eksponering: Bølge anlegg Bølge flåte Strøm (Hs): 1.9 m (Hs): 1.8 m (Vc): 71 cm/s Dato: 12.02.2013 Foto: M.Halse Tittel Lokalitetsrapport av Rataren I Oppdragsgiver

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT KRÅKØYA REGNR. 12652

LOKALITETSRAPPORT KRÅKØYA REGNR. 12652 Side 1 av 42 LOKALITETSRAPPORT KRÅKØYA REGNR. 12652 I henhold til NS9415:2009 For Sinkaberg-Hansen AS Rapport nr: LR-020513-2-OV Godkj: 160513 2 Strøm, bølger, is og bunnforhold iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland MET report no. 18/2014 Climate Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur ISSN 1893-4536 (online) RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 11 2017 Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur Jon Albretsen og Lars Asplin 31. mars 2017 www.imr.no Fysisk oseanografiske

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Svein Erling Hansen

Svein Erling Hansen Svein Erling Hansen For fastsettelse av strømhastighetenes skal enten 5.2.2,5.2.3 eller 5.2.4 brukes 5.2.2 Tidsserie på et år, bruk av harmonisk analyse, sammensetning av fragmenterte tidsserier. 5.2.3

Detaljer

MET report. Endelige klimalaster Namsos - Roan. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)

MET report. Endelige klimalaster Namsos - Roan. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) MET report no. 2/2014 Climate Endelige klimalaster Namsos - Roan Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport: Cermaq Norway AS Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport: 9019.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning

Detaljer

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden Strømmåling i med RDCP 600 i perioden 27.5-25.6.10 Langstein Fisk Lokalitet: Langstein Stjørdal Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: Olex

Detaljer

METODER FOR BEREGNING AV VINDGENERERTE BØLGER VED GJENNOMFØRING AV LOKALITETSUNDERSØKELSE ETTER NYTEK- FORSKRIFTEN 9

METODER FOR BEREGNING AV VINDGENERERTE BØLGER VED GJENNOMFØRING AV LOKALITETSUNDERSØKELSE ETTER NYTEK- FORSKRIFTEN 9 Til akkrediterte organ Saksbehandler: Tor-Arne Helle Iht. mottakerliste Telefon: 46802694 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 13/5033 Deres referanse: Vår dato: 12.12.2013 Deres dato: METODER

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm

Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm Til: Fra: Jan Olav Åsarmoen Møller Onno Musch Dato 2016-05-09 Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm Reguleringsplan for Flåm krever vurdering av stormflo, havnivåstigning og oppskyllingshøyde av bølgene. I dette

Detaljer

Myre Havbruk AS. Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m. Akvaplan-niva AS Rapport:

Myre Havbruk AS. Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m. Akvaplan-niva AS Rapport: Myre Havbruk AS Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8003.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Erfaringsseminar med tema NS9415:2009 Pålitelighet og kvalitet

Erfaringsseminar med tema NS9415:2009 Pålitelighet og kvalitet Erfaringsseminar med tema NS9415:2009 Pålitelighet og kvalitet Jørgen Walaunet SinkabergHansen AS Hele verdikjeden, fra smolt til foredlet produkt. Totalt ca. 175 ansatte 2 Bindalssmolt AS Levering fra

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16.

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16. RAPPORT OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune DATO / REVISJON: 16. Mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712835-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Strøm og Bølger, Sistranda

Strøm og Bølger, Sistranda Til: Fra: Onno Musch Dato 2017-02-28 Strøm og Bølger, Sistranda Massene som skal mudres fra området innenfor moloene, er planlagt deponert i et deponi område like utenfor moloåpningen, som vist i Figur

Detaljer

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Strømrapport OPPDRAGSGIVER Kystverket sørøst EMNE Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen DATO / REVISJON: 17. september 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712391-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom MET report no. 20/2014 Climate ISSN 2387-4201 Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

met.info Ekstremværrapport

met.info Ekstremværrapport met.info no. 16/2014 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 25.08.2014 Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014 Sammendrag Lørdag 9. og søndag 10. august gikk et, for årstiden, kraftig lavtrykk inn i

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Posisjon for strømmålinger: 61.31N 5.Ø Iht. NS915:9 Utført av Asle R. Seljeseth 1..15

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

Nr. 14/2017 ISSN X METEOROLOGI Bergen, MET info. Ekstremværrapport. Hendelse: Vidar 12. januar 2017

Nr. 14/2017 ISSN X METEOROLOGI Bergen, MET info. Ekstremværrapport. Hendelse: Vidar 12. januar 2017 MET info Nr. 14/2017 ISSN 1894-759X METEOROLOGI, 20.01.2017 Ekstremværrapport Hendelse: Vidar 12. januar 2017 Foto: Wenche Orrebakken, Klar tale.no Foto: Haugesundsavis Sammendrag Under ekstremværet Vidar,

Detaljer

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Måvær, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes strømrapport for NS 9415 ved overflatestrøm på 5m og dimensjoneringsdyp på

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Kjerringholmen, Vengsøya, Troms fylke 25.10. 23.11.2013 og 24.01. - 04.03.2014 KJERRINGHOLMEN, VENGSØYA, TROMSØ KOMMUNE, TROMS FYLKE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson

Detaljer

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund.

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Hydra Vega AS Vegsteinveien 116, 8980 Vega Telefon: 97681024 Dato: 11/12-2015 Deres ref: Jacob P. Meland Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Som avtalt oversender

Detaljer

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket RAPPORT Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE DATO / REVISJON: 30. januar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712690-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 RAPPORT Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER Kontrari AS EMNE Havnivåendringer DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M TEKNISK RAPPORT Safety through technology BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M FOR RAUMA MIDSUND AS LOKALITET SANDNESBUKTA LOK.NR.: 12884 DOK NR: TR-30259-897-1

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser

Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser Strømrapport Djupavik, Kvinnherad kommune 09.04.2015-16.05.2015 DJUPAVIK, KVINNHERAD KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Oversikt - Strømmålinger... 4 3 Statistisk

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT ROTØY REGNR

LOKALITETSRAPPORT ROTØY REGNR Side 1 av 40 LOKALITETSRAPPORT ROTØY REGNR. 11770 I henhold til NS9415:2009 For ERKO SEAFOOD AS Rapport nr: LR-120613-2-JG Godkj: 130613 2 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse og

Detaljer

Lerøy Vest AS. Strømmålinger Olderhola 3 og 24 m. Akvaplan-niva AS Rapport:

Lerøy Vest AS. Strømmålinger Olderhola 3 og 24 m. Akvaplan-niva AS Rapport: Lerøy Vest AS Strømmålinger Olderhola 3 og 24 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8642.01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

Strømstatistikk for Lofotenområdet 1

Strømstatistikk for Lofotenområdet 1 Note No. 13/2009 Oceanography Oslo, April 27, 2009 Strømstatistikk for Lofotenområdet 1 Lars Petter Røed, Jon Albretsen and Yvonne Gusdal 1 This document contains hyperlinks that are active when viewed

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Vannstandsnivå Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013 Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Kartverket sjødivisjonen driver et nettverk med 24 vannstandsmålere. Målerne er fordelt langs

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan - niva AS Rapport :

SalMar AS. Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan - niva AS Rapport : SalMar AS Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan - niva AS Rapport : 8012.0 5 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Rapport. Trosavik Invest AS. OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga. EMNE Havnivå. DOKUMENTKODE RIM-RAP-01_rev01

Rapport. Trosavik Invest AS. OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga. EMNE Havnivå. DOKUMENTKODE RIM-RAP-01_rev01 Rapport Trosavik Invest AS OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga EMNE DOKUMENTKODE 216908-RIM-RAP-01_rev01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT LJØSØY N REGNR

LOKALITETSRAPPORT LJØSØY N REGNR Side 1 av 39 LOKALITETSRAPPORT LJØSØY N REGNR. 14435 I henhold til NS 9415:2009 For Blom Fiskeoppdrett AS Rapport nr: LR-291013-1-OV Godkj: 311013 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 440-2010 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET SYRTANGEN Øygarden kommune 26 juni 2010 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal Kontaktperson:

Detaljer

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli 2017 Evenes kommune postmottak@evenes.kommune.no Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS ( Cermaq ) planlegger

Detaljer

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 Til: Prosjektet/ S H Navjord Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-02-07 Bølger og vind ved Håkvik,

Detaljer

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden.

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Sist endret: 04-11-2014 Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Astronomisk tidevann Det astronomiske tidevannet er

Detaljer