Forsvarsbygg. Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarsbygg. Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune"

Transkript

1 Forsvarsbygg Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune

2 RAMSUND, TJELDSUND OPPDRAGSGIVER Selskap Kontaktperson Forsvarsbygg Torfinn Nilsen Dokument type Miljøundersøkelse Tittel Miljøundersøkelse, Ramsund, Tjeldsund Prosjektnr / akt Filplassering Enterprise Connect\Livelink\Enterprise\02 OPPDRAG\04 SAMFERDSEL OG INFRA\SI 7xxxxx NORD\SI \ Forsvarsbygg - Prosjektering kaianlegg SAMMENDRAG Det er utført undersøkelser av fysisk miljø ved Ramsund, Tjeldsund kommune. Følgende miljøparametere er undersøkt: strøm signifikant bølgehøyde stedvind isingsfare drivis bunntopografi Lokalitetens eksponering for disse miljøparameterne er listet opp nedenfor. Returperiode Retning 10 år 50 år 100 år Største stedvind [m/s] fra SV Største vindbølge H s [m] / T p [s] 0.6 / / / 2.5 fra 213 Største strømhastighet v c [m/s] mot 339 Tidevann HAT [m] Estimert akkumulert sjøsprøytis over tre dager Drivis 0.27 m Forekommer ikke Nomenklatur H s signifikant bølgehøyde T p topperiode HAT høyeste astronomiske tidevann, relativ sjøkartnull Ved lave temperaturer og sterk vind fra SØ Oppdragsansvarlig Saksbehandler Sebastian Kussl Juni Vaardal-Lunde/Øyvind Nilsen REVISJONSSTATUS Rev Dato Beskrivelse Utf Kntr Godkjent Miljøundersøkelse JVL ØYN BAB

3 RAMSUND, TJELDSUND 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn Fastsettelse av 10-års, 50-års og 100-års vindhastighet Fastsettelse av 10-års, 50-års og 100-års vindbølgetilstand Vurdering av andre bølgeforhold Fastsettelse av 10-års og 50-års strømhastighet Isingsfare og ismengder Bunnkartlegging Konklusjon: Lokalitetsundersøkelse Litteratur og referanser Vedlegg 1. Fastsettelse av strøm Vedlegg 2. Definisjoner... 24

4 RAMSUND, TJELDSUND 4 1. Bakgrunn Det skal installeres en flytekai for ubåter i Ramsund, Tjeldsund kommune ved N, Ø, se Figur 1. Denne rapporten beskriver grunnlaget for estimering av miljølaster. Undersøkelsene omfatter: vind maksimal vindhastighet med 10-års, 50-års og 100-års returperiode for åtte retninger vindbølger maksimal opptredende signifikant bølgehøyde med 10-års, 50-års og 100-års returperiode for åtte retninger havdønninger det er vurdert og dokumentert hvorvidt havbølger opptrer ved området for kaianlegget i Ramsund strøm maksimal strømhastighet med 10-års, 50-års og 100-års returperiode for åtte retninger nedising akkumulert nedising over tre dager drivis vurdering av fare for drivis Figur 1 Oversiktskart over området rundt Ramsund, Tjeldsund. Planlagt plassering av kaien er markert med ett rødt kryss

5 RAMSUND, TJELDSUND Bakgrunnsinformasjon Stedvinden som er brukt i bølgeberegningen er beregnet ved å bruke langtidsstatistikk av meteorologiske målinger ved Andenes og retningsvariasjoner fra meteorologiske målinger ved Evenes. Det er utført en ekstremverdianalyse for vindhastigheter ved Andrenes for perioden 1962 til 2013, hvor 10-års, 50-års og 100-års returperiode er estimert (kapittel 2). For å lage bunnmodell av fjordområdene rundt Ramsund og havområdet utenfor, for bruk i bølgeberegningen (kapittel 3), er det benyttet bunndata fra Kystkartverket (Kystkartverket 2007). 10-års, 50-års og 100-års strømverdier er beregnet på bakgrunn av strømmålinger utført i perioden ved Ramsund av Multiconsult (kapittel 5). Beregning av isingsrisiko og nedising er basert på historisk værdata fra meteorologisk institutts værstasjon ved Evenes lufthavn fra (kapittel 6). Bunntopografien ved lokaliteten er kartlagt (kapittel 7).

6 RAMSUND, TJELDSUND 6 2. Fastsettelse av 10-års, 50-års og 100-års vindhastighet 10-års, 50-års og 100-års stedsvindhastighet kan beregnes i henhold til NS-EN :2005/NA:2009, eller, mer avansert, ved å bruke langtidsstatistikk basert på målinger fra nærmeste eller de to nærmeste værstasjonene. Det er mest vanlig å bruke den første metoden. I forprosjektet ble NS-EN :2005/NA:2009 brukt til å estimere ekstrem vindhastighet, noe som ga en maksimal 100 års stedvindhastighet på 33 m/s. I denne revisjonen er det gjort en mer nøyaktig analyse ved å bruke langtidsstatistikk basert på målinger fra den meteorologiske stasjonen Andøya fra 1962 til Stasjonen ligger helt nord på Andøya, ca. 95 km nordvest fra Ramsund. Det er analysert 10 minutters middelvind i 10 m høyde ved Andøya. Langtidsstatistikk er utført ved å anta at vindhastigheter er weibullfordelt. Sannsynlighetsfordelingen av vinden sammen med tilnærmingen som gir ekstrem vind er vist i Figur 2. Ramsund vurderes som en mer skjermet lokalitet enn værstasjonen ved Andenes. Ramsund ligger lenger øst og er omgitt av land og fjorder. For å ta hensyn til en mer skjermet beliggenhet, er ekstremvindestimat fra Andøya multiplisert med en skjermingsfaktor (iht. terrengruhetsfaktorer for henholdsvis åpent hav og kystnære strøk i NS-EN :2005/NA:2009) Maksimal vindhastighet fra ekstremverdianalysen (for alle retninger) er multiplisert med en retningsfaktor basert på studie av meteorologiske målinger ved Evenes Lufthavn. Dette er gjort ut fra en vurdering av at retningsfordelingen ved Evenes er mer representativ for Ramsund enn Andenes. Målingene ved Evenes Lufthavn er ikke brukt i langtidsstatistikken for utregning av ekstrem vindhastighet grunnet den forholdsvis korte tidsserien som eksisterer av meteorologiske målinger veed Evenes ( ). Resulterende stedvindhastighet for Ramsund med 10-års, 50-års og 100-års returperiode er gitt i Tabell 1. Maksimal stedvindhastighet med 100 års returperiode for Ramsund er estimert til 27 m/s. Figur 2 Sannsynlighetsfordeling og tilnærming for ekstrem vindhastighet ved Andøya

7 RAMSUND, TJELDSUND 7 Tabell 1. Fra maksimal vindhastighet, beregnet fra langtidsstaistikk, til stedsvindhastighet for Ramsund Retning (fra): N NØ Ø SØ S SV V NV Maks vind fra Andøya, 10 år [m/s] 25 Maks vind fra Andøya, 50 år [m/s] 28 Maks vind fra Andøya, 100 år [m/s] 30 Skjermingsfaktor 0.90 Retningsfaktor fra Evenes Stedvind Ramsund, 10 år [m/s] Stedvind Ramsund, 50 år [m/s] Stedvind Ramsund, 100 år [m/s]

8 RAMSUND, TJELDSUND 8 3. Fastsettelse av 10-års, 50-års og 100-års vindbølgetilstand 3.1 Beregningsgrunnlag Programmet SWAN (SWAN 2006) er benyttet for å beregne vindbølger og havbølger på lokaliteten. Programmet er utviklet av Delft Technical University for å beregne utvikling og forplantning av bølger i kystområder. Bunnmodellene vist i Figur 3 til Figur 5 benyttes for å beregne bølger. Vindhastigheten er justert fra stedvind til strøkvind basert på lokalitetens strøkgeometri. Strøkvinden er middelverdi av vindhastighet ved 10 m høyde over en periode tilsvarende strøkvarigheten. Strøkvarigheten er tiden som bølger trenger for å bli generert over strøket. Strøkvinden for de forskjellige retningene framkommer i Tabell 2 til Tabell 4. Bølgeberegningene er gjort i tre steg: Først er bølger regnet med grov oppløsning på ca. 40 x 40 m utenfor Ramsundet (Figur 3, ytterste ramme Figur 6). Resultatene fra første steg er brukt som input til ny beregning der et gitter med oppløsning på ca. 20 x 20 m dekker fjordområde Ramsund (Figur 4, blå ramme Figur 6). Andre steg danner til slutt input for tredje og siste beregningssteg der et gitter med en oppløsning på ca. 15 x 15 m dekker nærområdet rundt Ramsund (Figur 5, grønn ramme Figur 6). I dette steget beregnes forplantning av vindbølger påvirket av detaljer i den nærmeste bunntopografien rundt lokaliteten. Figur 3. 3D bunnmodell av fjordområdet utenfor Ramsundet (x-akse og y-akse i geografiske koordinater, z-akse i meter)

9 RAMSUND, TJELDSUND 9 Figur 4. 3D bunnmodell av fjordområde Ramsund (x-akse og y-akse i geografiske koordinater, z-akse i meter) Figur 5. 3D bunnmodell av nærområdet rundt planlagt kaianlegg ved Ramsund (x-akse og y-akse i geografiske koordinater, z-akse i meter)

10 RAMSUND, TJELDSUND 10 Figur 6. Tre inndelinger brukt i bølgeberegningen: steg 1: fjordområde utenfor Ramsund (ytre ramme) steg 2: fjordområde Ramsund (blå ramme) steg 3: nærområdet rundt planlagt kaianlegg i Ramsundet (grønn ramme) Akser i geografiske koordinater 3.2 Resultat av vindbølgeberegninger Maksimal vindbølgetilstand for lokaliteten er estimert for åtte forskjellige retninger og for returperioder på 10 år, 50 år og 100 år. Resultatene er vist i Tabell 2 til Tabell 4. Bølgeberegningene viser at høyeste vindbølge har retning fra 213 og er generert av vind med retning fra SV. Signifikant bølgehøyde H s med 100-års returperiode er estimert til 0.8 m med topperiode T p = 2.5 s. Lokaliteten vil være utsatt for irregulære bølger. Bølger vil ha energi spredt over et frekvensintervall rundt topperioden (se forventet bølgespekter for høyeste beregnte bølgetilstand i Figur 7). Usikkerheten i beregningene er estimert til å ligge på omkring 20 %. Tabell 2. Beregnet 10-års signifikant bølgehøyde H s med topperiode T p for åtte forskjellige retninger. Retning (fra): N NØ Ø SØ S SV V NV Strøkvindhastighet [m/s] H s [m] T p [s] Retning for høyeste bølge [ ]

11 RAMSUND, TJELDSUND 11 Tabell 3. Beregnet 50-års signifikant bølgehøyde H s med topperiode T p for åtte forskjellige retninger. Retning (fra): N NØ Ø SØ S SV V NV Strøkvindhastighet [m/s] H s [m] T p [s] Retning for høyeste bølge [ ] Tabell 4. Beregnet 100-års signifikant bølgehøyde H s med topperiode T p for åtte forskjellige retninger. Retning (fra): N NØ Ø SØ S SV V NV Strøkvindhastighet [m/s] H s [m] T p [s] Retning for høyeste bølge [ ] Figur 7. Bølgespekter for 100-års vindbølge fra sørvest

12 RAMSUND, TJELDSUND 12 Figur 8. Visualisering av vindbølgespredning mot lokaliteten, 100-års vindbølge fra vest. Planlagt kaianlegg i Ramsundet er merket +1

13 RAMSUND, TJELDSUND Vurdering av Havbølger 3.4 Beregningsgrunnlag Det er gjort en numerisk beregning av havbølgeforplantning fram til det planlagte kaianlegget ved Ramsund ved hjelp av SWAN. En signifikant bølgehøyde med 50-års returperiode offshore Tjeldsund er vurdert til Hs = 13.5 m med topperiode Tp = 15 s (BC 2009). Ut fra kartutsnittene er det forventet at innkommende havbølger med retning omkring sørvest er mest sannsynlig å trenge fram til lokaliteten. Det er derfor utført havbølgeberegninger med bølgeretning fra inn Vestfjorden. 3.5 Beregningsresultater Figur 9 viser forplantning av havbølger innover fjordområdene rundt Ramsund. Beregningene viste at kaianlegget ved Ramsund vil være skjermet for havdønninger. Figur 9. Havbølgeforplantning mot Ramsund med en 50-års havdønning fra Kaianlegget ved Ramsund er merket +1

14 RAMSUND, TJELDSUND Vurdering av andre bølgeforhold Andre bølgeforhold som kan ha effekt på bølgespekteret er: Skipsgenererte bølger Bølgerefleksjon Effekt av flere bølgetog Bølge-/strøminteraksjon. Last som genereres av passerende skip på fortøyde objekter er avhengig av avstanden, hastigheten, størrelsen og formen på skipet som passerer. Nord for kaianlegget i Ramsund er fjorden smal og området grunt. Eventuelle større skip vil holde lav fart i området. Skipsgenererte bølger er ikke forventet å være betydningsfulle for flytekaien i Ramsund. Bølgerefleksjon kan spille en rolle der topografien er bratt. Ved den planlagte flytekaien ved Ramsund er bølgerefleksjon ikke forventet. Bølgeberegningen med SWAN tar hensyn til effekten av flere bølgetog. Dette er altså inkludert i resultatene. Bølge-/strøminteraksjon forventes å ha lite effekt på bølgespekteret når strømmen er mindre enn omtrent 1 m/s, som det er ved Ramsund.

15 RAMSUND, TJELDSUND Fastsettelse av 10-års og 50-års strømhastighet Det er tatt utgangspunkt i strømmålinger utført av Multiconsult AS i perioden (ved 4 m dyp) (Multiconsult, 2012). Maksimal målt strømhastighet for åtte retninger er ekstrapolert til 10-års, 50-års og 100-års strøm for lokaliteten iht. NS 9415, dvs. ved bruk av faktorene i Tabell 5. For Ramsund, er maksimal 10-års strømhastighet estimert til å være 0.40 m/s, 50-års strømhastighet er estimert til å være 0.44 m/s og 100-års strømhastighet er estimert til å være 0.48 m/s. Strømhastigheter ved 4 m dyp framkommer i Tabell 6. Tabell 5. Multiplikasjonsfaktor som resultat av returperiode for målinger som varer i en måned Returperiode (år) Multiplikasjonsfaktor Tabell 6. Strømhastigheter Ramsund, 4 m Sektor Retning for største måling (mot) [º] Maksimal målt strømhastighet [m/s] 10-års strømhastighet [m/s] 50-års strømhastighet [m/s] 100-års strømhastighet [m/s] N NØ Ø SØ S SV V NV Strømbildet Strøm ved Ramsund er målt i perioden Strømmens hovedretning ved Ramsund er mot Nordvest og Sørøst. Lokal vind og tidevann spiller betydelig rolle i å styre strømmen ved Ramsund. Tidevannsstrømmen ved 4 m oscillerer mellom sørøstlig og nordvestlig retning. Mulige andre prosesser som påvirker strømmen er den lokale vinden, værsituasjon over et større område (f.eks. lufttrykk, temperatur, vind), variasjoner i kyststrømmen og ferskvannsavrenning som bidrar til lagdeling i sommerhalvåret. Figur 10 viser gjennomsnitts- og maksimalstrøm for forskjellige retninger ved 4 m. Relativ vannutskiftning for 4 m og antall målinger for forskjellige retninger er gitt i Figur 11. Figur 12 viser tidevannsellipsene av gjennomsnittsstrømmen ved 4 m.

16 RAMSUND, TJELDSUND 16 Figur 10: Gjennomsnitts- og maksimalstrøm for forskjellige retninger (15 graders sektorer) ved 4 m Figur 11: Relativ vannutskiftning og antall målinger per 15 graders sektor ved 4 m Figur 12: Tidevannsellipsene av gjennomsnittsstrømmen ved 4 m. M2, N2 og MSF refererer til tidevannskonstituentene.

17 RAMSUND, TJELDSUND Isingsfare og ismengder 6.1 Sprøytisfare I Guest et. al (2005) presenteres en metode som beregner isingsrisiko og isvekst per time for installasjoner til sjøs basert på lufttemperatur, sjøtemperatur og vindstyrke. Isingsrisikoen deles inn i fem kategorier: Null, liten, middels, stor og ekstrem isingsrisiko. Observasjoner fra værstasjonen ved Evenes lufthavn og Narvik er studert. Evenes anses som mest representativ for Ramsund og gir et mer konservativt estimat av isingsmengder. Basert på meteorologiske målinger fra Evenes lufthavn finner vi isingspotensiale for perioden I modellen er det tatt hensyn til at isingsrisiko er retningsavhengig. Isingsrisiko sammenstilt med lokalitetens strøkgeometri viser at området omkring Ramsund er utsatt for værforhold som kan gi sjøsprøytis ved vindretninger fra sørøst. Isingspotensialet når opp til isingsfare 3 dvs. høy isingsrisiko i 2 av 10 undersøkte år, se Figur 13. Figur 13. Vindretninger som gir fare for sjøsprøytising ved Ramsund basert på observasjoner fra Meteorologisk institutt sin værstasjon ved Evenes lufthavn l i tidsrommet (3-4 målinger per døgn).

18 RAMSUND, TJELDSUND Akkumulert sjøsprøytis Mengde akkumulert sjøsprøytis vil være avhengig av sjøtilstand og vind på isingstidspunktet. Guest et. al (2005) presenterer en oversikt over isvekst per time for skip i åpen sjø for de ulike isingsklassene. Sjøtilstanden vil være forskjellig for lokaliteter som ligger skjermet og mengden is som akkumuleres vil variere sammen med sjøtilstanden. Estimert mengde is er derfor justert for sjøtilstanden på lokaliteten for ulike vindretninger og ulike vindhastigheter. Denne metoden er brukt med god erfaring på kaier og andre faste installasjoner. For Ramsund er akkumulert istykkelse over tre dager estimert til 0.27 m basert på historiske værdata fra Evenes lufthavn målestasjon, se Tabell 7. Tabell 7. Estimerte ismengder ved Ramsund Sjøsprøytis Akkumulert istykkelse over tre dager 0.27 m 6.3 Drivis Ifølge personell ved anlegget forventes det ikke drivis Ramsund. Det er mulig at tynn is kan dannes i kaiområdet.

19 RAMSUND, TJELDSUND Bunnkartlegging Ved Ramsund eksisterer bunndata fra Olex, Kystkartverket (2007) og oppdragsgiver. Området er generelt godt kartlagt. Figur 14 viser bunntopografien fra Kystkartverket over område hvor flytekaien skal plasseres. Figur 15 viser bunnskuddene fra Kystkartverket. Figur 16 viser bunndata fra Olex (2007) markert med røde bunnskudd og bunndata fra oppdragsgiver markert med gule bunnskudd. Figur 14. Bunntopografi av lokaliteten Ramsund fra Kystkartverket (2007). Punkt 1 og 2 markerer omtrentlig de to endene av kaien Figur 15. Bunndata ved lokaliteten Ramsund fra Kystkartverket (2007). Akser i geografiske koordinater

20 RAMSUND, TJELDSUND 20 Figur 16 Bunnskudd ved lokaliteten Ramsund fra Olex (2007), røde bunnskudd, og oppdragsgiver, gule bunnskudd

21 RAMSUND, TJELDSUND Konklusjon: Lokalitetsundersøkelse Det er utført undersøkelse av fysiske miljø ved Ramsund. Følgende miljøparametere er undersøkt: strøm signifikant bølgehøyde stedvind isingsfare drivis bunntopografi Miljøparameterne er listet opp i Tabell 8. Tabell 8. Ekstremverdier for miljøparameterne ved lokaliteten Ramsund i Tjeldsund Returperiode Retning 10 år 50 år 100 år Største stedvind [m/s] fra SV Største vindbølge H s [m] / T p [s] 0.6 / / / 2.5 fra 213 Største strømhastighet v c [m/s] mot 339 Tidevann HAT [m] Estimert akkumulert sjøsprøytis over tre dager Drivis 0.27 m Forekommer ikke Nomenklatur H s signifikant bølgehøyde T p topperiode HAT høyeste astronomiske tidevann, relativ sjøkartnull Ved lave temperaturer og sterk vind fra SØ

22 RAMSUND, TJELDSUND Litteratur og referanser BC (2009): Statistisk analyse av offshore Hindcastbølgehøyder. Barlindhaug Consult Internt notat. Guest et al. (2005): Vessel icing, Mariners Weather Log 49-3, National Weather service. Hasselmann, K. et al. (1973): Measurements of wind-wave growth and swell decay during the Joint North Sea Wave Project, Deutches Hydrographisches Institut, Hamburg Kystkartverket (2007): Dybdegrunnlag fra Statens kartverk sjø. Gjengitt med tillatelse 571/07. Leenknecht D.A., Szuwalski A.and Sherlock A.R. (1992): Automated Coastal Engineering System Technical Reference, Chapter I. Windspeed Adjustment and Wave Growth. Coastal Engineering Research Center, Department of the Army Waterways Experiment Station, Corps of Engineers. 12 s. NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift. Norsk Standard 2009: 101s. NS 9415:2003: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift. Norsk Standard 2003: 75s. NS-EN :2005+NA:2009: Laster på konstruksjoner. Del 1-4. Almenne laster. Vindlaster. Olex (2007): Olex, Navigasjon og kartlegging av havet. SWAN 2006: Technical documentation SWAN Cycle III. Delft University of Technology.

23 RAMSUND, TJELDSUND 23 Vedlegg 1. Fastsettelse av strøm I følge NS-9415 skal man estimere forventet ekstremverdier for lokaliteten ut fra strømmåling ved ett av følgende: Måling av strøm i ett år, ved 5 m og 15 m under sjøoverflaten, og bruk av langtidsstatistikk. Dataene skal behandles ved hjelp av harmonisk analyse med en påfølgende harmonisering til langtidsstatistikk. Måling av strøm i en måned ved 5 m og 15 m under sjøoverflaten. Dimensjonerende strømhastighet med spesifisert returperiode bestemmes ved bruk av multiplikasjonsfaktorer i Tabell 9 (NS-9415:2003 og NS-9515:2009). Tidligere målinger kan benyttes dersom de tilfredsstiller kravene i NS 9415:2009. Målinger ved andre dyp enn 5 m og 15 m kan benyttes dersom strømhastigheter ved 5 m og 15 m kan estimeres ved interpolering. Tabell 9. Multiplikasjonsfaktor som resultat av returperiode. Returperiode (år) Multiplikasjonsfaktor

24 RAMSUND, TJELDSUND 24 Vedlegg 2. Definisjoner Jonswap spektrum Bølgeenergispektrum utarbeidet gjennom Joint North Sea Wave Project ved tilpassing av målinger i Nordsjøen. Jf Hasselmann, K. et al. (1973) Topperiode Bølgeperiode der energien i bølgespekteret er størst Sannsynlighet for overskridelse Frekvens som forteller hvor ofte en gitt terskelverdi gjennomsnittlig overskrides i løpet av en gitt tidsperiode. MERKNAD: Når en gitt signifikant bølgehøyde sies å ha en årlig sannsynlighet for overskridelse på 0.02 (1/50), betyr det at denne sjøtilstanden i gjennomsnitt overskrides én gang per 50 år. Sjøtilstanden har en returperiode på 50 år. Signifikant bølgehøyde for 50-års sjøtilstand omtales som 50-årsbølgen. tilsvarende har 10-årsbølgen en årlig sannsynlighet for overskridelse på 0.10 (1/10). Signifikant bølgehøyde Gjennomsnittlig bølgehøyde for den høyeste tredjedelen av bølgene i en registrering. Spisshetsparameter Angir bredde på jonswap-spekteret rundt topperioden. Strøklengde Avstand fra lokalitet til nærmeste land, regnet i vindretningen.

Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland

Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland VEDLEGG 2 Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland OPPDRAGSGIVER Sortland Havn DOKUMENTKODE: 712272-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn

Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn TIRSTEIN, BJUGN OPPDRAGSGIVER Havbrukstjenesten AS Siholmen 7260 Sistranda Lokalitet: Kontaktperson: Tirstein Arild Kjerstad Dokument type Tittel

Detaljer

Bølgeberegning Tristeinen ved flåteplassering

Bølgeberegning Tristeinen ved flåteplassering Bølgeberegning Tristeinen ved flåteplassering etter NS9415:2009 Eksponering: Bølge(Hs) - 1.8 m Dato 25.01.2011 Tittel Bølgeberegning av Tristeinen ved flåteplassering Oppdragsgiver Selskap Adresse Kontaktperson

Detaljer

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16.

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16. RAPPORT OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune DATO / REVISJON: 16. Mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712835-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen

Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen RAPPORT Vannstands- og bølgevurdering - Veiholmen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak EMNE Vannstands- og bølgevurdering ved Veiholmen DATO / REVISJON: 14. mars 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712185-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 874_1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 874_1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Marit Lunde / Norconsult Bodø Fra: Arne E. Lothe / Onno Musch Dato: 2013-05-29 Vurdering av egnethet til flytekai, Kvalnes I Bodø kommune er det planlagt en eiendomsutvikling på Ytre Kvalneshaugen

Detaljer

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01 PRELINE AS Lokalitetsrapport Sagi Akvaplan-niva AS Rapport: 511.A1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Polarmiljøsenteret

Detaljer

Mainstream Norway. Lokalitetsundersøkelse Marøya. Akvaplan-niva AS Rapport: A - 611

Mainstream Norway. Lokalitetsundersøkelse Marøya. Akvaplan-niva AS Rapport: A - 611 Mainstream Norway Lokalitetsundersøkelse Marøya Akvaplan-niva AS Rapport: 9.A - 6 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 9 MVA

Detaljer

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6 NOTAT SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 61 88 Telefaks: 73 59 23 76 GJELDER Bølgeforhold ved ny vegfylling/bru over Tresfjorden

Detaljer

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10 Mainstream Norway AS Lokalitetsrapport Storholmen Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE Rev. Nr: 1 Dato: 15.11 2006 Emne: Vurdering av ekstremverdier av vannstand og bølgehøyder langs sjølinjen I Bergen kommune. Forfattere: Dag Kvamme Magnar Reistad Oppdragsgiver:

Detaljer

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5125439

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5125439 Til: Narvik Havn KF Fra: Arne E Lothe Dato: 2015-11-04 Maritime forhold ved Framnes, Narvik 1 BAKGRUNN Narvik Kommune og Narvik Havn utreder et mulig nytt havneområde ved Narvik Lufthavn, Framnes, se Figur

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitet: Tosen Kunde: Sinkaberg-Hansen AS Lokalitetsundersøkelse Rapport nr.: LK-30380-2547-1 Lokalitet Tosen Oppdragsgiver: Sinkaberg-Hansen AS Referanseperson

Detaljer

Torsken kommune. Ordforeren. Gryllefjord Fiskerihavn - Bekymringsmelding. Kystverket Nordland Postboks ÅLESUND. Att.

Torsken kommune. Ordforeren. Gryllefjord Fiskerihavn - Bekymringsmelding. Kystverket Nordland Postboks ÅLESUND. Att. Torsken kommune Ordforeren Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND Att. Tone Sivertsen Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/40-21 233 Fred 0. Flakstad 04.04.2011 Gryllefjord Fiskerihavn

Detaljer

Lokalitetsrapport Rataren I

Lokalitetsrapport Rataren I Lokalitetsrapport Rataren I etter NS9415:2009 Eksponering: Bølge anlegg Bølge flåte Strøm (Hs): 1.9 m (Hs): 1.8 m (Vc): 71 cm/s Dato: 12.02.2013 Foto: M.Halse Tittel Lokalitetsrapport av Rataren I Oppdragsgiver

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-11-29 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset Original : 2013-08-30 Revisjon 1: 2013-11-29 lagt til kommentarer til mulig justering av ny kai INNLEDNING Rissa

Detaljer

Vannstands- og bølgevurdering - Brakerøya

Vannstands- og bølgevurdering - Brakerøya RAPPORT Vannstands- og bølgevurdering - Brakerøya OPPDRAGSGIVER Vestre Viken HF EMNE DATO / REVISJON: 06.11.2015 / 01 DOKUMENTKODE: 126952-RAP-RIMT-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Strømrapport OPPDRAGSGIVER Kystverket sørøst EMNE Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen DATO / REVISJON: 17. september 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712391-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Prosjektet/Intern Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-09-12 Bølgebelastning ved Larsneset, Harstad Original: Revisjon 1: 2013-09-12: Bølge- og vindberegning for Larsneset 2013-10-28: Rettet Figur 5 (feil

Detaljer

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Kyst- og havneteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA RØSTNESVÅGEN,

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

Notat. Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya

Notat. Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE Notat Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73592376

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket RAPPORT Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE DATO / REVISJON: 30. januar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712690-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Grøtøyleia, Steigen kommune 27.08.2015-06.10.2015 GRØTØYLEIA, STEIGEN KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson Dokument type Kystverket Ole Marius Røstad Strømrapport

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Utdrag av Delrapport 3.3 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 1 Stedlige forhold 1.1 BESKRIVELSE AV STEDET Grindjord ligger i

Detaljer

NOTAT. 1. Store Kvalfjord NRS FINNMARK BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD. Tema: Dato: Rev.: 0

NOTAT. 1. Store Kvalfjord NRS FINNMARK BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD. Tema: Dato: Rev.: 0 NOTAT Oppdrag: Bunnkartlegging NRS FINNMARK Tema: Dato: 17.09.2012 Rev.: 0 BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD Til: Fra: Kopi til: NRS Finnmark v/ Per-Magne Bølgen Øyvind Nilsen Yngve Paulsen, Ole Sevald 1.

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 Side 1 av 42 LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 I henhold til NS9415:2009 For Gildeskål Forskningsstasjon Rapport nr: LR-050614-1-ARS Godkj: 060614 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5134656

Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5134656 Til: Prosjektet Fra: Arne E. Lothe Dato: 2014-03-21 Bølger, strøm, vann-nivå og maritime forhold FORMÅL Formålet med dette notat er å levere de analyser og beregninger som er forutsatt i Planprogrammet

Detaljer

Lokalitetsrapport etter NS9415:2009

Lokalitetsrapport etter NS9415:2009 Lokalitetsrapport etter NS9415:2009 Foto: M.Halse Lokalitet: Lokalitet nr.: Skjortneset ny Dato: 13.11.2015 Oppdragsgiver: Fjordlaks AS Dokument Kontrol Rapport Tittel Rapportnr. Rapportversjon Distribusjon

Detaljer

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 Til: Prosjektet/ S H Navjord Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-02-07 Bølger og vind ved Håkvik,

Detaljer

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Vannstandsnivå Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013 Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Kartverket sjødivisjonen driver et nettverk med 24 vannstandsmålere. Målerne er fordelt langs

Detaljer

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4 535 Telefaks: 932 7 71 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755

LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755 Side 1 av 40 LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755 I henhold til NS 9415:2009 For Kobbavik og Furuholmen Oppdrett AS. Rapport nr: LR-100613-1-OV Godkj: 190613 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Strøm og Bølger, Sistranda

Strøm og Bølger, Sistranda Til: Fra: Onno Musch Dato 2017-02-28 Strøm og Bølger, Sistranda Massene som skal mudres fra området innenfor moloene, er planlagt deponert i et deponi område like utenfor moloåpningen, som vist i Figur

Detaljer

Oseanografiske forhold ved Strømsnes i Hammerfest

Oseanografiske forhold ved Strømsnes i Hammerfest Oseanografiske forhold ved Strømsnes i Hammerfest del 2: Bølgeeksponering Akvaplan-niva AS Rapport: 7292-02 Forsidebilde: Resultat fra simulering med bølgemodellen CMS-Wave. Fargeskalaen viser signifikant

Detaljer

Havbølgemodelleringer for lokalitet Blikvær, Rødøy kommune, Nordland, 2016

Havbølgemodelleringer for lokalitet Blikvær, Rødøy kommune, Nordland, 2016 Havbølgemodelleringer for lokalitet Blikvær, Rødøy kommune, Nordland, 2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8185.01 Forsidebilde: Resultat fra simulering med bølgemodellen CMS-Wave. Fargeskalaen viser signifikant

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT ROTØY REGNR

LOKALITETSRAPPORT ROTØY REGNR Side 1 av 40 LOKALITETSRAPPORT ROTØY REGNR. 11770 I henhold til NS9415:2009 For ERKO SEAFOOD AS Rapport nr: LR-120613-2-JG Godkj: 130613 2 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse og

Detaljer

Nord-Trøndelag Fylkeskommune Postboks Steinkjer Kverva 4. mai 2017

Nord-Trøndelag Fylkeskommune Postboks Steinkjer Kverva 4. mai 2017 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2560 7735 Steinkjer Kverva 4. mai 2017 Attn.. Bjørn Grenne Søknad om reetablering av akvakulturanlegg for oppdrett av rognkjeks og berggylt Viser til Fiskeridirektoratets

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Bodø Kommune/ Norconsult Fra: Arne E Lothe / Onno Musch Dato: 2012-09-21 Havneutvidelse i Bodø INNLEDNING I forbindelse med en mulig omlegging av hele Bodø Lufthavn til sivil lufthavn ønsker kommunen

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 406-2010 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN VEST Fitjar kommune 28. januar 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser Strømrapport Elva, Alta kommune 01.11.2012-05.12.2012 10150 ELVA, ALTA KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma: NRS Finnmark AS Kontaktperson: Per Magne Bølgen Dokument type Strømrapport

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT LJØSØY N REGNR

LOKALITETSRAPPORT LJØSØY N REGNR Side 1 av 39 LOKALITETSRAPPORT LJØSØY N REGNR. 14435 I henhold til NS 9415:2009 For Blom Fiskeoppdrett AS Rapport nr: LR-291013-1-OV Godkj: 311013 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

MET report. Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)

MET report. Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) MET report no. 1/2014 Climate Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Utsikt fra helikopter ved mast 128/129

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 Side 1 av 41 LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 I henhold til NS9415:2009 For Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Rapport nr: LR-100913-1-AH Godkj: 180913 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland MET report no. 18/2014 Climate Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

METODER FOR BEREGNING AV VINDGENERERTE BØLGER VED GJENNOMFØRING AV LOKALITETSUNDERSØKELSE ETTER NYTEK- FORSKRIFTEN 9

METODER FOR BEREGNING AV VINDGENERERTE BØLGER VED GJENNOMFØRING AV LOKALITETSUNDERSØKELSE ETTER NYTEK- FORSKRIFTEN 9 Til akkrediterte organ Saksbehandler: Tor-Arne Helle Iht. mottakerliste Telefon: 46802694 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 13/5033 Deres referanse: Vår dato: 12.12.2013 Deres dato: METODER

Detaljer

Miljøkriterier på lokalitet FORFATTER(E) Østen Jensen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) Standard Norge

Miljøkriterier på lokalitet FORFATTER(E) Østen Jensen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) Standard Norge TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932 70 701 E-post: fish@sintef.no

Detaljer

Rapport. Bruforbindelsen Grytøy-Sandsøy, bølgehøyder og oppskyll. Forfatter(e) Svein Vold Arne E. Lothe. SINTEF Byggforsk Infrastruktur

Rapport. Bruforbindelsen Grytøy-Sandsøy, bølgehøyder og oppskyll. Forfatter(e) Svein Vold Arne E. Lothe. SINTEF Byggforsk Infrastruktur - Fortrolig Rapport Bruforbindelsen Grytøy-Sandsøy, bølgehøyder og oppskyll Forfatter(e) Svein Vold Arne E. Lothe Foto: www.norgeibilder.no SINTEF Byggforsk Infrastruktur 2011-10-27 SINTEF Byggforsk Postadresse:

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 524-2011 Med revidert dimensjonerande straumstyrke til = 0,50 m/s. Revidert 2011-03-07 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET VIKANE Masfjorden kommune 2. Februar 2011 Resipientanalyse

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

met.info Ekstremværrapport

met.info Ekstremværrapport met.info no. 16/2014 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 25.08.2014 Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014 Sammendrag Lørdag 9. og søndag 10. august gikk et, for årstiden, kraftig lavtrykk inn i

Detaljer

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland.

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Side: 1 av 9 Til: Fra: GC RIEBER EIENDOM AS v/harald Weløy Norconsult AS Dato: 30. april 2010 VURDERING AV VINDFORHOLD, BIRKELAND NÆRINGSOMRÅDE Sammendrag: Dette er en overordnet vindvurdering av vindforholdene

Detaljer

MET report. Endelige klimalaster Namsos - Roan. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)

MET report. Endelige klimalaster Namsos - Roan. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) MET report no. 2/2014 Climate Endelige klimalaster Namsos - Roan Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

Nr. 14/2017 ISSN X METEOROLOGI Bergen, MET info. Ekstremværrapport. Hendelse: Vidar 12. januar 2017

Nr. 14/2017 ISSN X METEOROLOGI Bergen, MET info. Ekstremværrapport. Hendelse: Vidar 12. januar 2017 MET info Nr. 14/2017 ISSN 1894-759X METEOROLOGI, 20.01.2017 Ekstremværrapport Hendelse: Vidar 12. januar 2017 Foto: Wenche Orrebakken, Klar tale.no Foto: Haugesundsavis Sammendrag Under ekstremværet Vidar,

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2000

METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2000 NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE INSTITUTT FOR TEKNISKE FAG Department of Agricultural Engineering 1432 ÅS METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2000 ISBN 82-7636-012-2 METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2000 NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE

Detaljer

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom MET report no. 20/2014 Climate ISSN 2387-4201 Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 RAPPORT Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER Kontrari AS EMNE Havnivåendringer DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

Servicehefte med garantibevis. Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel

Servicehefte med garantibevis. Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Servicehefte med garantibevis Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Garantibevis for Ørsta Marina Systems AS Anbefalte bruksområder Stålbrygger/utstyr Betongbrygger Utstedt: Ordrenr./Tilbudsnr.

Detaljer

Kystverket Finnmark. Kamøyvær. Bølgeanalyse og molodimensjonering Oppdragsnr.:

Kystverket Finnmark. Kamøyvær. Bølgeanalyse og molodimensjonering Oppdragsnr.: Kystverket Finnmark Kamøyvær Bølgeanalyse og molodimensjonering 2014-12-05 Oppdragsnr.: 5141579 3 2014-12-05 Rapport med dimensjonering AEL BH NPB 2 2014-10-20 Rapportutkast - utvidet AEL 1 2014-10-16

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr. Til: Trygve Isaksen Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-11-20 Bølge-effekter på revidert utbygging ved Sanden, Larvik BAKGRUNN Det er laget reviderte planer for utbygging ved Sanden i Larvik. I den forbindelse

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Mulighetsstudie Sulafjorden

Mulighetsstudie Sulafjorden Mulighetsstudie Sulafjorden Per Horn, Basile Bonnemaire og Birger Opgård, Molde 17.desember 2015 Multiconsults forhold til fjordkryssinger 1. Forstå hva et samferdselsanlegg er fra et vei- og bruståsted

Detaljer

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE NOTAT GJELDER SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Harstad havan Bølgemønster i havna Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73

Detaljer

Lokalitetsklassifisering Kattholmen

Lokalitetsklassifisering Kattholmen Lokalitetsklassifisering Kattholmen etter NS9415:2009 Eksponering: Bølge anlegg (Hs): 1.4 m Bølge flåte (Hs): 1.3 m Strøm (Vc): 60 cms -1 Dato: 14.08.2012 Foto: M.Halse Tittel Lokalitetsklassifisering

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch

Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch METinfo Nr. 21/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 11.06.2015 Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch Birgitte Rugaard Furevik og Karen Helén Doublet Bakgrunn Farledsvarslene på BarentsWatch-portalen

Detaljer

Strømstatistikk for Lofotenområdet 1

Strømstatistikk for Lofotenområdet 1 Note No. 13/2009 Oceanography Oslo, April 27, 2009 Strømstatistikk for Lofotenområdet 1 Lars Petter Røed, Jon Albretsen and Yvonne Gusdal 1 This document contains hyperlinks that are active when viewed

Detaljer

Klimalaster for 22 kv kraftledning Norstølosen - Lysestølen

Klimalaster for 22 kv kraftledning Norstølosen - Lysestølen METreport No. 25/2015 ISSN 2387-4201 Climate Klimalaster for 22 kv kraftledning Norstølosen - Lysestølen Helga Therese Tilley Tajet Harold Mc Innes Svein Fikke (Meteorologisk konsulent) METreport Title

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KRAV TIL STØY... 3 2.1 REGULERINGSPLAN... 3 2.2 RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING, T-1442... 3 3 OM MÅLINGENE... 4 3.1 MÅLEPROSEDYRE... 4 3.2

Detaljer

METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2012

METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2012 METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2012 FELTSTASJON FOR AGROKLIMATISKE STUDIER, SØRÅS INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ISBN 978-82-7636-026-4 2012 Vidar Thue

Detaljer

RINE AQUACULTURE AS. Lokalitetesklassifisering. Uføro. Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS

RINE AQUACULTURE AS. Lokalitetesklassifisering. Uføro. Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS RIE AQUACULTURE AS Lokalitetesklassifisering Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Marine Aquaculture AS Telefon: 52 72 6876 Org.no 985 514 461 mva Sigvat Skaldsveg 12 Telefaks: 52 72 68 76 5518 Haugesund

Detaljer

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI FAGRAPPORT 1.11.2010 1 Byggrelaterte

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M TEKNISK RAPPORT Safety through technology BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M FOR RAUMA MIDSUND AS LOKALITET SANDNESBUKTA LOK.NR.: 12884 DOK NR: TR-30259-897-1

Detaljer

Marine Harvest AS. Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 2014 mai 2015.

Marine Harvest AS. Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 2014 mai 2015. Marine Harvest AS Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 214 mai 215. Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Nørholmen (mars 214 - mai 215) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

NYTEK. Innhold Ny runde med AS. Lokalitetsundersøkelser. Fortøyningsanalyser. Anleggssertifikat. Fastsettelse av strømhastighet

NYTEK. Innhold Ny runde med AS. Lokalitetsundersøkelser. Fortøyningsanalyser. Anleggssertifikat. Fastsettelse av strømhastighet NYTEK Veronika Nøstvold og Erlend Hopsdal Skjetne, Kyst- og havbruk Akkrediteringsdagen, Lillestrøm, 1. desember 2016 Ny runde med AS Innhold Lokalitetsundersøkelser Fortøyningsanalyser Anleggssertifikat

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 7364 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER... 2 1.1 Strømmålinger 30.11.2015-22.2.2016... 2 1.1.1 5m dyp... 2 1.1.2 15m

Detaljer

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden.

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Sist endret: 04-11-2014 Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Astronomisk tidevann Det astronomiske tidevannet er

Detaljer