Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10"

Transkript

1 Mainstream Norway AS Lokalitetsrapport Storholmen Akvaplan-niva AS Rapport:

2 This page is intentionally left blank

3 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: , Fax: Rapporttittel / Report title Mainstream Norway AS, Lokalitetsrapport Storholmen Forfatter(e) / Author(s) Lars F. Øvvergaard Akvaplan-niva rapport nr / report no Dato / Date Antall sider / No. of pages 12+ Vedlegg Distribusjon / Distribution Gjennom oppdragsgiver Oppdragsgiver / Client Mainstream Norway AS Nordfold, 8286 Nordfold Oppdragsg. referanse / Client s reference Jonny Oppdahl Sammendrag / Summary Rapporten erstatter APN-rapport 3221, med følgende endringer: Vurdering av havsjø, beskrivelse av ising,nye strømmålinger på 5 og 15m og oppdatering av bunnkartlegging. Akvaplan-niva har gjennomført en lokalitetsundersøkelse av lokaliteten Storholmen iht. de krav som stilles i NS 9415:29 Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift. Modelleringen viser at lokaliteten har en største bølgehøyde med 5 års returperiode på 1,8 m, pikperiode på 4,3 s og maks strømhastighet med 5 års returperiode på 97,6 cm/s på 5 m dyp og 18,7 cm/s på 15 m dyp. Prosjektleder / Project manager Kvalitetskontroll / Quality control Lars F. Øvergaard Thor Arne Hangstad 212 Akvaplan-niva AS. Rapporten kan kun kopieres i sin helhet. Kopiering av deler av rapporten (tekstutsnitt, figurer, tabeller, konklusjoner, osv.) eller gjengivelse på annen måte, er kun tillatt etter skriftlig samtykke fra Akvaplan-niva AS.

4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING METODE Vindgenererte bølger Skipsgenererte bølger Havsjø Bunndata Strømmålinger RESULTATER Strømmålinger Tidevannsstrøm Vindgenerert strøm Utbrudd av kyststrøm Vårflom og snø- og issmelting Bølgemodellering Bunntype ISLAST INSTRUMENTBESKRIVELSE LITTERATURLISTE VEDLEGG Strømmålinger m dyp m dyp Anleggstegning og bunnkartlegging Beregning istabell... 2 Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport

6 1 Innledning Akvaplan-niva har på oppdrag fra Mainstream Norway AS foretatt en lokalitetsundersøkelse på lokaliteten Storholmen. Undersøkelsen er utført i henhold til NS 9415:29 Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift. Lokaliteten Storholmen (Figur 1) ligger i utløpet av Bekkarfjorden ved Vargsundet, Kvalsund kommune i Finnmark. Figur 1 Plassering av lokalitet Storholmen på olexkart. Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 2

7 2 Metode 2.1 Vindgenererte bølger Det er ikke gjennomført bølgemålinger i området rundt Storholmen og det er derfor gjort teoretiske beregninger av bølgehøyde på lokaliteten. Beregningene tar utgangspunkt i at området er primært utsatt for vindgenererte bølger, der bølgehøyden øker tilnærmet proporsjonalt med vindhastigheten og kvadratroten av strøklengden. For beregning av bølgeparametre er det benyttet justert vindhastighet (U A ) (jfr. NS-EN ). Den justerte vindhastigheten er oppgitt med en returperiode på 1 og 5 år med p-verdier på hhv.,1 og,2. Strøklengder er beregnet ved hjelp av OLEX. Bølgeberegning er utført i et JonSwap-spekter. Den signifikante bølgehøyden (H s ) og pikperioden (T p ) er beregnet ut fra den justerte vindfarten (U A ). Lokaliteten er mest eksponert for vind og bølger fra nord-nordøst og sør (Figur 2). Figur 2 Bølgeeksponering på lokaliteten Storholmen. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport

8 2.2 Skipsgenererte bølger Lokaliteten ligger i et område uten vesentlig skipstrafikk. Det er foretatt en vurdering av bølgehøyde i forhold til avstand og størrelse på passerende skip, og det forventes ikke bølger som overskrider lokalgenerert vindsjø (Hansen, pers medd). 2.3 Havsjø Lokalitet Storholmen har ingen åpne sektorer ut mot storhavet, og eventuelle havdønningers påvirkning på lokaliteten er vurdert til å være minimal. Det vurderes at vindgenererte bølger vil påføre vesentlig større belastning på anlegget enn havbølger, og det er fokusert på modellering av disse. 2.4 Bunndata Bunndata er levert av Statens Kartverk. Oppmålingene er gjort med multistråle ekkolodd, og kvalitetssikring av data er gjort av Statens Kartverk. Bunndata er importert til OLEX. Registrering av bunndata er gjort iht. krav i NS 9415: Strømmålinger Strømmåling ble foretatt med målere fra Akvaplan-niva i perioden Målerne var innstilt på registrering av strømhastighet og strømretning med 1 minutters intervall (se vedlegg). Målingene ble utført i posisjon N , Ø , som antas å være representativt for hele lokaliteten. Kvalitetssikring av data og framstilling av grafikk ble foretatt av Akvaplan-niva. I følge NS-9415 skal man estimere forventede ekstremverdier for lokaliteten. Dette beregnes ved å multiplisere høyest registrerte strømhastighet i måleperioden med angitte multiplikasjonsfaktorer på 1,65 og 1,85 for henholdsvis 1 og 5 års returperiode. NS 9415:29 sier Hvis høyeste dimensjonerende strømhastighet med en returperiode på 5 år, basert på en måling i én måned blir lavere enn 5 cm/s, skal den dimensjonerende strømhastigheten (5 års returperiode) på lokaliteten uansett settes til 5 cm/s. De andre verdiene i strømrosen skal økes prosentvis tilsvarende. Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 4

9 3 Resultater 3.1 Strømmålinger Resultatene fra modellering av bølger og strøm er presentert i Tabell 1. Strømresultatene er justerte iht. NS 9415 kapittel og presentert med hensyn til kjøring av lastkombinasjoner (NS 9415 kapittel 6.7). Resultatene fra strømmålinger på 5 meters dyp viser at hovedstrømsretningen og massetransport av vann er definert mot nordøst, 45 grader, med en mindre returstrøm mot vest-sørvest 24 grader. Det er tydelig sammenheng mellom retningsendringene og tidevannskiftene. Gjennomsnittlig strømhastighet er 12,9 cm/s. 57 % av målingene er 1 cm/s og 35 % av målingene er mellom 1 og 3 cm/s. 7 % av målingene er mellom 3 og 1 cm/s, og 1 % av målingene er < 1cm/s. Resultatene på 15 meters dyp viser at hovedstrømsretningen og massetransport av vann her er definert mot nordøst, 45 grader, med en mindre returstrøm mot vest-sørvest grader. Det er tydelig sammenheng mellom retningsendringene og tidevannskiftene. Gjennomsnittlig strømhastighet er 12,7 cm/s. 56 % av målingene er 1 cm/s og 37 % av målingene er mellom 1 og 3 cm/s. 7% av målingene er mellom 3 og 1 cm/s, og 1 % av målingene er < 1cm/s. Maksimal strømhastighet i den målte periode på 5 og 15 m var hhv. 52,8 og 58,7 cm/s, noe som tilsvarer 97,6 og 18,7 cm/s for 5 års returperiode for de respektive dyp. Strømmålingene er vurdert sammen med lokalkjente og det konkluderes med at de er representative med hensyn til årstidsvariasjon (Hansen, pers medd). 3.2 Tidevannsstrøm Resultatene viser at hovedstrømretning på de to dypene er lik, og det er tydelig sammenheng mellom retningsendringene og tidevannsskiftene. Resultatene indikerer at strømmen til hovedsakelig er styrt av tidevannet. 3.3 Vindgenerert strøm Vindgenerert strøm vil i hovedsak gjøre seg gjeldende for resultater fra målinger på 5 meter da vindpåvirkning i vannsøylen avtar med dyp. For at strøm på 15 meter skal påvirkes nevneverdig er det nødvendig med sterk vind fra samme retning over lengre perioder. Dette ser man sjeldent inne i fjorder og kystnære strøk hvor anlegg er lokalisert. Strøm på 5 meter har tilnærmet lik maksimal hastighet og gjennomsnittshastighet som strøm på 15 meter. Resultatene indikerer at strømmen i liten grad er påvirket av vind. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport

10 3.4 Utbrudd av kyststrøm Kyststrømmen går i de dypere deler av vannsøylen og vises sjeldent på dyp opp mot 15 meter. Innblanding av kyststrøm kan sees som en plutselig økning i temperatur. Det ble observert relativt jevn sjøtemperatur i hele måleperioden, noe som indikerer at strømmen ikke er påvirket av kyststrømmen. 3.5 Vårflom og snø- og issmelting Strømmålingene ble gjort i januar/februar, en periode hvor det normalt ikke forekommer større snø- og issmeltinger som kan ha hatt innvirkning på resultatene. Det er heller ingen større ferskvannstilførsel i nærheten som tilsier at målingene skulle ha latt seg påvirke. 3.6 Bølgemodellering Største modellerte bølgehøyde er 1,8 meter og kommer fra sør 18 grader med pikperiode 4,3 s (Tabell 1). 3.7 Bunntype I følge B-undersøkelse (Bottengård, 28) består bunnen Bunnen på lokaliteten består av middels grov stein med innslag av sand og grus. Ut i fra bunnkartleggingen er det rimelig å anta at substratet på de fleste festepunktene er tilsvarende som under anlegget. Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 6

11 Tabell 1 Resultater fra bølgemodellering. JonSwap spekter. Retning for vind og bølger er angitt slik at de kan avleses sammen med strøm. Strøm (5m) Strøm (15m) Vind Bølger Retning Maks 1 5 Justert 1 Justert 5 Maks 1 5 Justert 1 Justert 5 Retning vind, bølger 1 5 Hs Tp Hs Tp 19,5 32,1 36, 11,8 19,4 21, ,6 3,9 1,8 4, ,3 41,7 46,8 25,4 42, 47, ,5 4, 1,7 4,4 3 42,4 7, 78,5 43,3 71,4 8, ,5 3,8 1,7 4, ,3 71,4 8,1 4,5 66,8 74, ,4 3,5 1,5 3,9 6 32,9 54,3 6,8 31,3 51,6 57, ,3 3,2 1,4 3,6 75 2,1 33,1 37,1 21,2 35, 39, ,1 3, 1,2 3,3 9 12, 19,8 22,2 12,6 2,8 23, , 2,8 1,1 3, , 18,2 2,4 11,8 19,5 21, ,8 2,6,9 2,9 12 4,2 6,9 7,7 4,8 7,9 8, ,7 2,3,8 2, ,9 9,7 1,8 4, 6,6 7, ,5 1,9,6 2,1 15 5,3 8,8 9,9 5,6 9,2 1, ,5 1,7,6 1, ,6 27,5 3,8 8,8 14,6 16, ,5 1,8,5 2, 18 23,7 39,1 43,8 12, 19,9 22, ,5 2,5,5 2, ,7 57,2 64,1 26, 42,9 48, ,6 3,3,7 3, ,9 64,2 72, 4, 66, 74, ,8 3,5,9 3, ,4 84,9 95,1 51,1 84,4 94, ,9 3,6 1, 4, 24 52,8 87,1 97,6 52,6 86,8 97, , 3,4 1,1 3, ,8 74, 82,9 58,7 96,9 18, ,9 3,2 1, 3, ,2 64,7 72,5 29,3 48,4 54, ,9 2,8 1, 3, , 32,9 36,9 25,1 41,4 46, ,8 2,5,9 2,8 3 19,5 32,1 36, 17,2 28,3 31, ,8 2,5,9 2, ,9 21,3 23,8 18,1 29,9 33, ,9 2,8 1, 3,1 33 1,2 16,8 18,9 8,8 14,5 16, , 3,1 1,1 3, ,6 3,6 34,3 8,5 14,1 15, ,5 3,7 1,7 4,1 Maks 52,8 87,1 97,6 58,7 96,9 18,7 26, 29, 1,6 4, 1,8 4,4 1 5 Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport

12 4 Islast Under gjennomføring av undersøkelse har lokalitet blitt vurdert med tanke på eksponering for snø og is. I henhold til personer med kjennskap rundt lokale forhold har ikke snø og is vært av større betydning for fiske eller oppdrett i området. Ved kulde og sterk vind fra øst til sørøst har det vært observert ising på anlegget, men dette har ikke medført større problemer. Det blir opplyst at oppdretter har prosedyrer for hvordan de skal håndtere et eventuelt ispåslag. Som ledd i vurdering av ising er det blitt gjennomført beregninger for ispåslag. Ved bruk av langtidsstatisitkk for vind og lufttemperatur er det satt opp en frekvenstabell (Tabell 2) basert på ispredikatortabell (Tabell 3). Statistikk for vind og temperatur fra nærmeste værstasjon, Hammerfest Lufthavn, ble hentet fra eklima sine hjemmesider. Data er tilgjengelig fra til , og dette vurderes tilstrekkelig lenge for at data kan brukes som langtidsstatistikk. Tabell 2 viser antall observasjoner av kombinasjon av gitte vindstyrker og temperaturer i måleperioden. Tabell 3 viser forklaring av de ulike fargesonene i Tabell 2. For beskrivelse av metode for å beregne islaster se vedlegg kap Tabell 2 viser antall observasjoner av gitt vindhastighet og temperatur ved målestasjon på Hammerfest Lufthavn i perioden til Sjøvannstemp 1 Vind (m/sek) Lufttemperatur Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 8

13 Tabell 3 viser påslag av is for de ulike sonene. Isprediktor Isklasse Ingen Noe Moderat Kraftig Ekstrem Israte (cm/time) <,7,7-2, 2,-4, >4, Israte (kg/m2/time),8-6, 6 34 >34 Tabell 2 og 3 viser at det ikke har vært observert vind/temperatur-kombinasjoner som kan medføre ekstrem ising. Videre viser tabellene at det i løpet av måleperiodern har vært gjort 2 observasjoner som tilsier fare for kraftig ising. Ved kraftig ising vil det være et estimert ispåslag på 2,-4, cm/time, noe som tilsvarer en isvekt på mellom 17 kg/m 2 /time og 34 kg/m 2 /time. I den tilgjengelige tidsperiode er det blitt gjort 123 registreringer som tilsier fare for moderat ising. Ved moderat ising vil estimert ispåslag være på,7-2, cm/time, noe som tilsvarer en isvekt på mellom 6 kg/m 2 /time og 17 kg/m 2 /time Storholmen (5 m dyp) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Figur 3 Bølgeeksponering for lokalitet Storholmen. Figur 4 Hovedretning av strøm på 5 meter. Lokaliteten er mest eksponert for vind og bølger fra sør,sør-sørvest og nord-nordøst (Figur 3 og Tabell 1), og dermed utsatt for ising ved kulde og sterk vind fra disse retningene. Brytingen av vindgenererte bølger kan forsterkes dersom strømmen på 5 m (Figur 4) dyp går mot vindretning. Det er ingen fare for innfrysing av anlegg, og faren for drivis vurderes som liten (Hansen, pers medd). Resultater fra beregningene underbygger uttalelse om at det kan oppstå ising på anlegg, og at visser forhololdsregler bør tas. Dersom det oppstår vind- og temperaturkombinasjoner i henhold til Tabell 2 som tilsier moderat eller kraftigere ising må oppdretter iverksette tiltak for overvåkning og eventuell avising. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport

14 5 Instrumentbeskrivelse Strømmålingene er utført ved hjelp av akustiske punktmålere fra Aanderaa (Seaguard 442), og metodikk er i henhold til NS :23 Oseanografi Del 1 Strømmålinger ved hjelp av ADCP. Strømmåleren måler strømhastighet og strømretning samt temperatur. Måleren registrerer strøm i intervallet til 3 meter per sekund, med en oppløsning på,1 mm per sekund. Målerne var innstilt på registrering av strømhastighet og retning med 1 minutters intervall. Resultatene fra strømmålingene er importert over til Microsoft Excel og manuelt kontrollert for feil. Målinger fra før og under utsett, samt under og etter opptak er fjernet. Bunnkartlegging er utført med multistrålelodd, og er levert av Statens Kartverk. Tegning av anlegget er utført ved hjelp av OLEX. Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 1

15 6 Litteraturliste Akvakultur og Oppdrettsanlegg i Nord. Sjøsprøytising av merdanlegg- sikkerhet mot is og nedising, Gjermund Bahr. Barlindhaug Norfico/Barlindhaug consulting 28. Bottengård, L., 28. Miljøundersøkelser type B, Storholmen 28. APN-rapport 451 (I)1., 1s Jensen Ø. 26 SINTEF rapport: Islaster-isvekst og forslag til tiltak. NS-EN Eurokode 1: Laster på konstruksjoner Del 1-4: Allmene laster Vindlaster. NS-EN Eurokode 1: Laster på konstruksjoner Del 1-4: Allmene laster Vindlaster. NS Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift. NS Oseanografi Del 1. Strømmålinger i faste punkter. NS :23. Oseanografi Del 1 Strømmålinger ved hjelp av ADCP. Pers medd. Tor Einar Hansen, Driftsleder Storholmen Mainstream Norway avd Finnmark. Superstructure spray and ice accretion on a large U.S. Coast Guard cutter C.C. Ryerson, U.S. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory, Hanover, New Hampshire, USA. Received 14 October Accepted 23 February Available online 16 March 2. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport

16 Hastighet (cm/sek) 7 Vedlegg 7.1 Strømmålinger m dyp Storholmen (5 m dyp) Hastighet (cm/s.) Temp Max 52,8 5,6 Min,1 3,8 Gj.snitt 12,9 4,8 % av målinger > 1 cm/s 57 % % av målinger < 1 > 3 cm/s 35 % % av målinger < 3 > 1 cm/s 7 % % av målinger < 1 cm/s 1 % 95-prosentil (95 % av målinger ligger mellom og ant cm/s. => 28,2 Residual strøm 4,3 Residual retning 9 Varians (cm/sek)2 69,4,3 Standardavvik 8,3 Stabilitet (Neumanns parameter), Storholmen (5 m dyp) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Storholmen (5 m dyp) Tid Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 12

17 Ant. obs. Retning Storholmen (5 m dyp) Maks hastighet (cm/s) Storholmen (5 m dyp) Gjennomsnitts hastighet (cm/s) Storholmen (5 m dyp) Tid Storholmen (5 m dyp) Retning Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport

18 Hastighet (cm/s) Temperatur Ant. obs. 25 Storholmen (5 m dyp) Hastighet cm/sek 2 Storholmen (5 m dyp) Tid Storholmen (5 m dyp) Retning Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 14

19 Hastighet (cm/sek) m dyp Storholmen (15 m dyp) Hastighet (cm/s.) Temp Max 58,7 5,6 Min,2 3,8 Gj.snitt 12,7 4,8 % av målinger > 1 cm/s 56 % % av målinger < 1 > 3 cm/s 37 % % av målinger < 3 > 1 cm/s 7 % % av målinger < 1 cm/s 1 % 95-prosentil (95 % av målinger ligger mellom og ant cm/s. => 27,4 Residual strøm 3,3 Residual retning 9 Varians (cm/sek)2 68,7,3 Standardavvik 8,3 Stabilitet (Neumanns parameter), Storholmen (15 m dyp) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Storholmen (15 m dyp) Tid Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport

20 Ant. obs. Retning Storholmen (15 m dyp) Maks hastighet (cm/s) Storholmen (15 m dyp) Gjennomsnitts hastighet (cm/s) Storholmen (15 m dyp) Tid Storholmen (15 m dyp) Retning Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 16

21 Hastighet (cm/s) Temperatur Ant. obs. 3 Storholmen (15 m dyp) Hastighet cm/sek 2 Storholmen (15 m dyp) Tid Storholmen (15 m dyp) Retning Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport

22 Vanntransport Totalt Per døgn retn. (m^3/m^2) (m^3/m^2*døgn) Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 18

23 7.2 Anleggstegning og bunnkartlegging Bunnkartlegging med anleggsplassering av lokaliteten Storholmen. Ekvidistanse 5 m. Bunnkartlegging med anleggsplassering av lokaliteten Storholmen. Ekvidistanse 5 m. Dybder i tall. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport

24 7.3 Beregning istabell Tabellen er basert på Guest Et al sin formel: PPR = isprediktor Va = vindfart (m/s) Tf = frysepunkt til sjøvann (-1,7 C) Ta = lufttemperatur Tw = sjøtemperatur Resultater som fremkommer ved bruk av overnevnte formel for kombinasjon av lufttemperatur, vindhastighet, sjøtemperatur og sjøtemperaturs frysepunkt. Sjøvannstemp 1 Vind (m/sek) Lufttemperatur Verdier som tilsvarer ingen, noe, moderat, kraftig og ekstrem ising. Isprediktor < -22,4 22,4-53,3 53,3-83, >83, Isklasse Ingen Noe Moderat Kraftig Ekstrem Israte (cm/time) <,7,7-2, 2,-4, >4, Israte (kg/m2/time),8-6, >34 Ved å plotte inn data fra langtidsstatistikk, det vil si antall observasjoner av kombinasjon av temperatur og vindstyrke, i fargematrisen over kan man lese ut estimert mengde ising for en gitt temperatur/vind-kombinasjon. Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 2

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01 PRELINE AS Lokalitetsrapport Sagi Akvaplan-niva AS Rapport: 511.A1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Polarmiljøsenteret

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Mainstream Norway. Lokalitetsundersøkelse Marøya. Akvaplan-niva AS Rapport: A - 611

Mainstream Norway. Lokalitetsundersøkelse Marøya. Akvaplan-niva AS Rapport: A - 611 Mainstream Norway Lokalitetsundersøkelse Marøya Akvaplan-niva AS Rapport: 9.A - 6 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 9 MVA

Detaljer

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli 2017 Evenes kommune postmottak@evenes.kommune.no Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS ( Cermaq ) planlegger

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood Finnmark AS Strømmålinger Vannfjorden 5, 15, 32 og 55 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8609.01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan - niva AS Rapport :

SalMar AS. Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan - niva AS Rapport : SalMar AS Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan - niva AS Rapport : 8012.0 5 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport: Cermaq Norway AS Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport: 9019.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning

Detaljer

Myre Havbruk AS. Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m. Akvaplan-niva AS Rapport:

Myre Havbruk AS. Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m. Akvaplan-niva AS Rapport: Myre Havbruk AS Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8003.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Lerøy Vest AS. Strømmålinger Olderhola 3 og 24 m. Akvaplan-niva AS Rapport:

Lerøy Vest AS. Strømmålinger Olderhola 3 og 24 m. Akvaplan-niva AS Rapport: Lerøy Vest AS Strømmålinger Olderhola 3 og 24 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8642.01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood Finnmark AS Strømmålinger Simanes 17 og 40 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8720.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: SalMar AS Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Vindhammeren 5, 15, 50 og 68 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8446.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS ECOMARIN SEAFARM AS Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS LOKALITETKLASSIFISERING NS 9415 PÅ LOKALITETEN SVINØYA SØR I ALSTAHAUG KOMMUNE Tittel: Sammendrag: Ecomarin seafarm Lokalitetsklassifisering på lokaliteten

Detaljer

Strømmålinger Nordneset 2016

Strømmålinger Nordneset 2016 Strømmålinger Nordneset 2016 7 meter, 20 meter og 35 meter Akvaplan-niva AS Rapport: 8322.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 2017 Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 Namdal Settefisk Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2016 Forfatter(e):

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

Asle Guneriussen Sweco Norge AS v/bente Breyholtz

Asle Guneriussen Sweco Norge AS v/bente Breyholtz NOTAT fra / from: til / to: kopi til / copy to: dato / date:.9.9 Asle Guneriussen Sweco Norge AS v/bente Breyholtz prosj nr / proj nr: 77 sak / subject: Kirkenes havn. Strømmålinger på punkt og dyp. til

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Rognsteinan, Bjugn, august-september 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 177-9-16S ROGNSTEINAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

VEDLEGG 3 STRØMMÅLINGER

VEDLEGG 3 STRØMMÅLINGER VEDLEGG 3 STRØMMÅLINGER i This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø oct akvakultur Org.nr NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

Cermaq Norway as. Lokalitetsrapport helårsmåling Gammelveggen Lokalitetsnr Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway as. Lokalitetsrapport helårsmåling Gammelveggen Lokalitetsnr Akvaplan-niva AS Rapport: Cermaq Norway as Lokalitetsrapport helårsmåling Gammelveggen Lokalitetsnr. 31297 Akvaplan-niva AS Rapport: 8054.01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT OLDERVIK REGNR.

LOKALITETSRAPPORT OLDERVIK REGNR. Side 1 av 20 Rapporten omhandler: LOKALITETSRAPPORT OLDERVIK REGNR. 22995 Iht. NS9415:2009 For GIFAS. Utført av Asle R. Seljeseth 100511 w w w. n o o m a s. c o m Side 2 av 20 Oversikt topografi på lokalitet

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden Strømmåling i med RDCP 600 i perioden 27.5-25.6.10 Langstein Fisk Lokalitet: Langstein Stjørdal Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: Olex

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755

LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755 Side 1 av 40 LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755 I henhold til NS 9415:2009 For Kobbavik og Furuholmen Oppdrett AS. Rapport nr: LR-100613-1-OV Godkj: 190613 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Report. CTD undersøkelse januar Akvaplail. Vindhammarneset SalMar Nord AS. 't" s,: Akvaplan-niva AS Rapport: zzt

Report. CTD undersøkelse januar Akvaplail. Vindhammarneset SalMar Nord AS. 't s,: Akvaplan-niva AS Rapport: zzt Akvaplail. Report CTD undersøkelse januar 2014 Vindhammarneset r,, r,,, Il. a., 4. :. 1-4.....r '

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 Side 1 av 42 LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 I henhold til NS9415:2009 For Gildeskål Forskningsstasjon Rapport nr: LR-050614-1-ARS Godkj: 060614 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland MET report no. 18/2014 Climate Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

Strømmålinger Grøtnes nord

Strømmålinger Grøtnes nord Strømmålinger Grøtnes nord 5m, 15m, spredning- og bunnstrøm Grieg Seafood Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 8273.01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 7364 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER... 2 1.1 Strømmålinger 30.11.2015-22.2.2016... 2 1.1.1 5m dyp... 2 1.1.2 15m

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 1 2 HIDRA 3 ANDABELØY 5 4 1 Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 Arne Skaar Bio Consult A/S Bjørndalsheia

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Måvær, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes strømrapport for NS 9415 ved overflatestrøm på 5m og dimensjoneringsdyp på

Detaljer

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6 NOTAT SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 61 88 Telefaks: 73 59 23 76 GJELDER Bølgeforhold ved ny vegfylling/bru over Tresfjorden

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 Side 1 av 41 LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 I henhold til NS9415:2009 For Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Rapport nr: LR-100913-1-AH Godkj: 180913 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 524-2011 Med revidert dimensjonerande straumstyrke til = 0,50 m/s. Revidert 2011-03-07 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET VIKANE Masfjorden kommune 2. Februar 2011 Resipientanalyse

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 406-2010 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN VEST Fitjar kommune 28. januar 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitet: Tosen Kunde: Sinkaberg-Hansen AS Lokalitetsundersøkelse Rapport nr.: LK-30380-2547-1 Lokalitet Tosen Oppdragsgiver: Sinkaberg-Hansen AS Referanseperson

Detaljer

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Strømundersøkelse Hellesvika i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com /959 92 660 Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Forsvarsbygg. Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune

Forsvarsbygg. Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune Forsvarsbygg Miljøundersøkelser Fysisk miljø Ramsund, Tjeldsund kommune RAMSUND, TJELDSUND OPPDRAGSGIVER Selskap Kontaktperson Forsvarsbygg Torfinn Nilsen Dokument type Miljøundersøkelse Tittel Miljøundersøkelse,

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4 535 Telefaks: 932 7 71 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

Strøm og Bølger, Sistranda

Strøm og Bølger, Sistranda Til: Fra: Onno Musch Dato 2017-02-28 Strøm og Bølger, Sistranda Massene som skal mudres fra området innenfor moloene, er planlagt deponert i et deponi område like utenfor moloåpningen, som vist i Figur

Detaljer

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok Side 1 STRØMMÅLINGSRAPPORT Lokalitet: Kvitelv Lok. 13813 15.04.2010-08.07.2010 Kvitelv Figur 1. Lokaliteten Kvitelv ligger i Bekkarfjorden i Lebesby kommune, mellom odden Tordenvik og Litleskjeret, ved

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom MET report no. 20/2014 Climate ISSN 2387-4201 Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund.

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Hydra Vega AS Vegsteinveien 116, 8980 Vega Telefon: 97681024 Dato: 11/12-2015 Deres ref: Jacob P. Meland Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Som avtalt oversender

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LINDVIK

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LINDVIK Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 12966 LINDVIK Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway AS Posisjon for strømmålinger: 59 28.445N 05 58.396Ø Kontaktperson: Ingrid Lundamo Utført av Arild

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Miljøundersøkelser type B, Repvåg april 2015 Akvaplan-niva AS Rapport: 7573.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Finnmarkø

Detaljer

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør i Dønna kommune, Nordland fylke Desember 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8 80 0 Sandnessjøen

Detaljer

Lokalitetsrapport Rataren I

Lokalitetsrapport Rataren I Lokalitetsrapport Rataren I etter NS9415:2009 Eksponering: Bølge anlegg Bølge flåte Strøm (Hs): 1.9 m (Hs): 1.8 m (Vc): 71 cm/s Dato: 12.02.2013 Foto: M.Halse Tittel Lokalitetsrapport av Rataren I Oppdragsgiver

Detaljer

Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013

Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013 Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013 Akvaplan-niva AS Rapport: 6714-01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson:

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson: VFH-Rapport: Strømmålinger ved lokalitet, Vindhammeren i Bø kommune. Overflatestrøm m dyp Vannutskiftningsstrøm - m dyp GPS posisjon strømmåler: o,/ o, Ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Straumen i utløpet til Åfjorden, Åfjord kommune, januar februar 2015 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 og NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 65-5 - 16S Å

Detaljer

Klimalaster for 22 kv kraftledning Norstølosen - Lysestølen

Klimalaster for 22 kv kraftledning Norstølosen - Lysestølen METreport No. 25/2015 ISSN 2387-4201 Climate Klimalaster for 22 kv kraftledning Norstølosen - Lysestølen Helga Therese Tilley Tajet Harold Mc Innes Svein Fikke (Meteorologisk konsulent) METreport Title

Detaljer

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport For Kvarøy Fiskeoppdrett AS Utarbeidet av: Asle R. Seljeseth

Detaljer

Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn

Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn Havbrukstjenesten Vind og havbølgeberegning Tirstein, Bjugn TIRSTEIN, BJUGN OPPDRAGSGIVER Havbrukstjenesten AS Siholmen 7260 Sistranda Lokalitet: Kontaktperson: Tirstein Arild Kjerstad Dokument type Tittel

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 Til: Prosjektet/ S H Navjord Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-02-07 Bølger og vind ved Håkvik,

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser

Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser Strømrapport Djupavik, Kvinnherad kommune 09.04.2015-16.05.2015 DJUPAVIK, KVINNHERAD KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Oversikt - Strømmålinger... 4 3 Statistisk

Detaljer

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 9 Rørvik tlf: 999 (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Ånholmen, Fosnes. Strømmålinger.

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016.

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016. Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016 Strømundersøkelse Leines i Leirfjord kommune April 2016 LetSea AS LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse

Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse MET report no. 01/2015 ISSN 2387-4201 Klima Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse Harold Mc Innes Bjørn Egil Nygaard (Kjeller Vindteknikk) Abstract

Detaljer