Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013"

Transkript

1 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal

2 INNHOLD 1 INNLEDNING MATERIALE OG METODER RESULTAT OG DISKUSJON Oppsummering Træna havn, Fløttingen Strømmålinger på 4,5 meter TAKK VEDLEGG Vedleggsfigurer fra 4,5 m dyp Tidevannsdata Strømmåling Træna okt /nov side 2 av 16

3 1 INNLEDNING Rapporten presenterer resultatene fra strømmålinger på 4,5 meter dyp i området ved moloåpning i Fløttingen i Træna kommune. Strømmålingene er foretatt i perioden Bakgrunnen for strømmålingene var spørsmål om den eksisterende åpningen i molo har betydning for vannutskiftningen i området ved Fløttingen. Da det er planlagt en utvidelse av vei over molo, skal det vurderes betydningen for vannforekomsten å fortsatt ha en åpning i molo. Fig 1.1. Plassering av strømmåler, ca meter fra åpning i molo Strømmåling Træna okt / nov side 3 av 16

4 Fig 1.2 Moloåpning på fjære sjø med mye makroalger Figur 1.3. Området ved moloåpning i Træna med plassering av måler vist som rød sirkel. Kartkilde, Fiskeridirektoratet Strømmåling Træna okt / nov side 4 av 16

5 2 MATERIALE OG METODER Til strømmålingene ble det benyttet en propellmåler, av type SD6000 (Sensordata) som lagret strømhastighet, strømretning, temperatur, dato og klokkeslett automatisk hvert 10. minutt. Programvaren til strømmåleren beregnet resultatene ut fra målingene. Rotoren har en startfriksjon 1,4 cm/s. Ved lavere strøm enn dette, angir strømmåleren en strømhastighet på 1,0 cm/s. Strømmen kan være oppgitt som lavere enn dette hvis strømmåleren har forandret retning i løpet av 10 minutters intervallet. Strømmåler ble satt ut i følgende dyp: 4,5 meter Posisjon for målerigg: 66 o 29,590 N 012 o 4,687 E Måleperiode: Strømmåling Træna okt / nov side 5 av 16

6 3 RESULTAT OG DISKUSJON 3.1 Oppsummering Træna havn, Fløttingen Tabell Instrumenter og måleperiode, sammendrag av måling. Lokalitet År Instr. Rådata Måledyp Intervall Periode Periode Antall nr. filnavn meter min. fra dato kl til dato kl målinger Træna Træna nov , okt 15:27 27.nov 6: Oppsummering av måleresultater fra måleperioden er vist i tabell Tabell Oppsummering målinger ved Træna. Måledyp, meter 4,5 Måler type Propell (Sensordata) Gjennomsnitt strømhastighet cm /s 2,2 Varians(cm/sek) 2 1,48 Standardavvik (cm /s) 1,22 Gjennomsnitt standardavvik (cm /s) 0,55 Maks strøm signifikant maks strøm (cm/sek) *1 8,8-3,6 Minimum strømhastighet- Signifikant. min.strøm (cm/sek)*1 0,0 1,0 3 hyppigst forekommende strømhastigheter (cm /sek) *2 1-3, 0-1, hyppigst forekommende strømretninger (pr 15 0 sektor) *2 165, 180, 150 Strømregistreringer (%), 0-3 cm/sek 77,6 Strømregistreringer (% ) > 15 cm/sek 0 * 1: gjennomsnittet av 1/3 målingene som viser lavest / høyest verdi. * 2: % av målinger, gruppert i synkende rekkefølge, resultater fra strøm-, hastighet- og retningsmatrise i vedlegg 5.1. Strømmåling Træna okt / nov side 6 av 16

7 3.2 Strømmålinger på 4,5 meter Strømmåleren ser ut til å ha fungert fint i perioden. Måledypet representerer bunnstrøm i området og måler var plassert 0,5-1 meter over bunnen. Sammenlignet med en akustisk strømmåler (som bruker lydimpulser med en gitt frekvens) er det vanlig at propellmålere viser flere målinger med lav strøm pga. startfriksjon til propellen, og vil derfor oftest gi en snittstrøm som er lavere sammenlignet med akustiske målere. Vi ser også at de akustiske målerne ofte viser noe høyere maks-strøm enn propellmålerne. Under den videre vurdering av resultatene bør det tas i betraktning at strømmålingen er foretatt ca. 4 meter dypere enn åpningen i molohull. Åpningen i molo er kun noen meter bred og et par meter høg vannstand på flo sjø. Strømhastigheten i området vil være størst i overflaten, og variere sammen med tidevann. Figur viser relativt korte perioder med strømstille, og variasjon i strømhastighet faller naturlig nok sammen med tidevannssyklus. Figur viser at de høyeste strømhastighetene registreres ved høyest tidevann, og at det er et godt samsvar mellom strømhastighet og tidevann ved bunnen i målepunktet. Resultatene viser at selv om åpning i molo er relativt liten påvirker dette vannstrøm også 4 meter under selve moloåpning og fører til en relativ svak strøm ved bunnen. Vannstrømmen gjennom moloåpning vil trolig ha en positiv og viktig effekt for planter og dyr inne i Fløttingen, og kan føre til økt omrøring oksygentilførsel ved bunnen. Vannforekomsten i Fløttingen blir påvirket av flere kilder som båter og industri og spredte utslipp, og området vest for molo vil være med å tilføre rent vann til området. Med åpning i molo vil det også føre til en bedre gjennomtrekk av vannmasser i Fløttingen sammen med tidevannsyklus, noe som også vil være viktig for den totale vannkvaliteten i området. Middelstrømmen ble beregnet til 2,2 cm/s med varians 1,48 cm/s 2. Maksimalstrømmen ble målt til 8,8 cm/s (Vedleggsfigur 5.1.2). Strømhastigheter fra 0-3 cm/s dominerte og utgjorde 77,6 % av de registrerte målingene. 58,2 % av registreringene var i området 1-3 cm/s, og kun 0,5 % av alle målingene var over 8 cm/s på 4,5 meters dyp. Strømretning fra analysene viser en relativ vannfluks som i hovedsak går mot sørlig retning i målepunktet (Figur 3.2.4). De høyeste strømhastighetene ble registrert mot øst-sørøst og vestlig retning (Figur 3.2.3). Grafen for progressiv vektor beregner teoretisk vandring til en vannpartikkel for hvert døgn fra målepunktet og forteller hvor effektiv vannutskiftningen var i måleperioden Det har vært en total vandring av vannmasser i perioden mot sør-sørøst, på rundt 29 km i løpet av 41 døgn. Strømmåling Træna okt / nov side 7 av 16

8 Dette utgjør et teoretisk snitt i transport av en vannpartikkel på rundt 0,7 km i sør-sørøstlig retning. pr. døgn på 4,5 meters dyp (Vedleggsfigur 5.1.4). Størst vannutskiftning har det vært mot retning grader med en beregnet totalt vanntransport på rundt 6500 kubikkmeter vann som passerer et vindu på 1x1meter i måleperioden. Dette utgjør 8 % av alle målingene. (Vedleggsfigur ) Temperaturen varierte mellom 6,5 o C og 10 o C i perioden (Vedleggsfigur 5.1.6). Strømmåling Træna okt / nov side 8 av 16

9 CURRENT SPEED Current speed (cm/s) 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Oct 21.Oct 24.Oct 27.Oct 30.Oct 02.Nov 05.Nov 08.Nov 11.Nov 14.Nov 17.Nov 20.Nov 23.Nov 26.Nov Days Figur Registrerte strømhastigheter på 4,5 m dyp. CURRENT SPEED BAR CHART Number of measurements Figur Fordeling av strømhastigheter på 4,5 m dyp. cm/s Strømmåling Træna okt / nov side 9 av 16

10 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector Figur Fordeling av maksimum- og gjennomsnittlig strømhastighet på 4,5 meter dyp. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector Figur Relativ vannfluks på 4,5 meter dyp.. Strømmåling Træna okt / nov side 10 av 16

11 Flytebrygger med endret plassering i 2013, se bilde første side Figur Resultat av relativ vannfluks ved strømmålingspunkt på 4,5 meters dyp. Flytebrygger vist som grå felt på figur har endret plassering, og flytebrygge i nord er flyttet på sørsiden av vågen. Kartkilde: Fiskeridirektoratet CURRENT SPEED Number of measurements in data set: 427 Data displayed from: 00:07-15.Nov-13 To: 23:07-17.Nov-13 Current speed (cm/s) 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nov Hours Figur Registrerte strømhastigheter og tidevannsperiode fra 15. november kl. 00 til 17. november kl. 23. Blå linje viser tidevann, og rød linje viser strømhastigheter i samme periode. 17.Nov Strømmåling Træna okt / nov side 11 av 16

12 4 TAKK Takk til Nova Sea AS og Ole Andreas Fatnes for lån av strømmåler og uttak av rådata. Takk til Egil Ivar Remmen for all hjelp med utsett og opptak av måler. 5 VEDLEGG 5.1 Vedleggsfigurer fra 4,5 m dyp STICK DIAGRAM 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0 Current speed (cm/s) Oct 21.Oct 24.Oct 27.Oct 30.Oct 02.Nov 05.Nov 08.Nov 11.Nov 14.Nov 17.Nov 20.Nov 23.Nov 26.Nov Days Vedleggsfigur Fyrstikkdiagram som viser strømvektorer (strømhastighet og retning). Diagrammet gir et inntrykk av hvordan strømvektoren på forandrer seg i målepunktet i perioden. Strømmåling Træna okt / nov side 12 av 16

13 STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 2,2 1,4 1,4 Variance (cm/s)² 1,476 1,235 1,197 Standard deviation (cm/s) 1,215 1,111 1,094 Mean standard deviation 0,548 0,802 0,767 Maximum current velocity 8,8 Minimum current velocity 0,0 Significant max velocity 3,6 Significant min velocity 1,0 Vedleggsfigur Statistisk oppsummering av gjennomsnittshastigheter, varians, standardavvik samt høyeste og laveste registrerte strømhastigheter. CURRENT DIRECTION BAR CHART Number of measurements Deg Vedleggfigur Fordeling av strømretninger. Strømmåling Træna okt / nov side 13 av 16

14 PROGRESSIVE VECTOR Neumann parameter: Average speed: 2.2 cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed: 0.8 cm/s Rest direction: 165 deg km E Vedleggsfigur Beregnet vandring av vannmasser. Kryssene viser beregnet posisjon ved hvert døgnskifte. Vedleggsfigur Strøm - hastighet og retningsmatriser for 15-graders sektorer gruppert på 12 strømhastighetsgrupper. Under matrisen vises den prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastigheter på målingene. Til høyre for matrisen vises den prosentvise fordelingen av vannstrøm i de ulike 15º sektorer og en utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere gjennom et tenkt vindu på 1x1 m i den aktuelle strømretningen. Strømmåling Træna okt / nov side 14 av 16

15 TEMPERATURE Temperature ( C) 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, Oct 21.Oct 24.Oct 27.Oct 30.Oct 02.Nov 05.Nov 08.Nov 11.Nov 14.Nov 17.Nov Vedleggsfigur Temperatur i vannet på 4,5 meters dyp i undersøkelsesperioden. 20.Nov 23.Nov 26.Nov Days Strømmåling Træna okt / nov side 15 av 16

16 5.2. Tidevannsdata Vedleggsfigur Observert tidevann i Træna i måleperioden Strømmåling Træna okt / nov side 16 av 16

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten.

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten. B-Undersøkelse Lokalitet Tilstand 1 Sandøya «0-prøve» Rapportdato 11.12.14 Dato for feltarbeid 25.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Aquagen Steigen AS Bjørn Erik Bye Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

Detaljer

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT Jim Bogen, Trond Bremnes, Truls Bønsnes, Jan Heggenes, Stein W. Johansen

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby FORFATTER: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: InterConsult Group (ICG) Voss

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4 Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 14 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 VEDLEGG 2 Prosjektbeskrivelse 2.1 Bakgrunn... 1 2.1.1 Forholdet

Detaljer

Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1226

Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1226 Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1226 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg

Detaljer

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer.

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning

Detaljer

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ no. Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ Bistand til OEDs åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nord Knut A. Iden, Magnar Reistad,

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 34 2014 MOM C-undersøkelse fra lokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune, 2014 Torben Lode Trond Einar Isaksen Foto: Bjarte

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø e-rapport nr. 6-2013 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune i 2012 Ragni Torvanger Tone Vassdal Silje

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Per O. Tjelflaat, Bjørn J. Wachenfeldt og Berouz Z. Shahriari. Faggruppe energiforsyning og klimatisering av bygninger Institutt for energi-

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6637-2014. Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2013

RAPPORT L.NR. 6637-2014. Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2013 RAPPORT L.NR. 6637-2014 Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2013 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge Gaustadalléen

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014 Eksamen MAT1005 Matematikk P-Y Høsten 014 Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 0,0003 500000000 0,00,0 10,0 4 8 3,0 10 5,0 10 3,0 5,0 4 8 ( 3) 7 3 10 7,5 10 Oppgave (1 poeng) Prisen

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6783-2015. Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2014

RAPPORT L.NR. 6783-2015. Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2014 RAPPORT L.NR. 6783-15 Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 14 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen 21 Jon Lilletuns

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN

ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN INGAR AASESTAD AUGUST 29 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor de tilførsler

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

RAPPORTL.NR. 6736-2014

RAPPORTL.NR. 6736-2014 RAPPORTL.NR. 6736-2014 Konsekvenser av ny kanal og båthavn på Kileneset, Søgnekommune. Strøm og vannutskiftning, ålegrasenger og organismesamfunn i bunnsedimenter og fjæresone Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene?

Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene? Oslo kommune Rapport 17/2013 2 0 1 3 Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene? - integritet og verdiskaping Rapport 17/2013 Tidligere publikasjoner fra i Oslo i 2013 Rapport 01/2013

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC!

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC! AOS Internettbasert miljølogging - direkte til PC! Bruksanvisning Jan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 2 Tekniske spesifikasjoner... 4 3 Funksjonsbeskrivelse... 5 3.1 Oksygenmåler:... 5 3.2

Detaljer