Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015"

Transkript

1 Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

2 Velkommen som valgmedarbeider Valgdagene er søndag 13. og mandag 14. september 2015 Søndag er stemmestedene Veien og Ullerål åpne kl Mandag er stemmelokalene åpne kl kl Valgdagene vil bli travel for alle som arbeider med valgavviklingen. Forutsetningen for et korrekt og godt valgoppgjør er kunnskap om de regler og rutiner som gjelder for valggjennomføringen. Sett deg godt inn i denne veiledningen og følge den nøye. Vi ønsker deg LYKKE TIL med arbeidet! GODT VALG! Kontaktpersoner Valgsekretariatet felles e-post: Kari Véien Denné tlf eller Evi Mathilassi Lien tlf eller Mona B. Ildjarnstad tlf Arild Andresen - Eiendomsdrift tlf Henning Sveen IT tlf Ringerike kommune 2 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

3 Innhold KONTAKTPERSONER... 2 PRAKTISK INFORMASJON OM VALGARBEIDET... 5 BEMANNING OG OPPGAVER... 5 ARBEIDSTID FOR VALGMEDARBEIDERE... 5 Frammøte... 5 GODTGJØRING... 5 BEVERTNING, SPISEPAUSER OG SPISETIDER... 6 TAUSHETSPLIKT... 6 ANSVARSFORHOLD I VALGLOKALET... 6 MEDIEHÅNDTERING... 6 BRANNINSTRUKS... 6 GENERELL INFORMASJON OM VALG... 7 ÅPNINGSTID OG STEMMETID... 7 HVEM HAR STEMMERETT?... 7 STEMMEGIVNING STEG FOR STEG... 7 KRAV OM LEGITIMASJON - GYLDIG LEGITIMASJON... 7 STEMMESEDLER... 7 Valglister/stemmesedler... 8 Blanke stemmesedler... 8 Retting av stemmesedler... 8 STEMMEAVLUKKENE... 9 Oppsett av stemmesedler i avlukkene... 9 Hjelp i stemmeavlukket... 9 MANNTALLET... 9 FORSTYRRELSER I VALGLOKALET... 9 ARBEID I OG UTENFOR VALGLOKALET MOTTAK AV VELGERE ARBEIDSDELING VED AVKRYSSERBORDET Mottak av stemmer fra velgere med valgkort Mottak av stemmer fra velgere uten valgkort Velgere som ikke skal krysses «ikke i manntall» / «stemt før» Prosedyre ved feilregistrering STEMPEL PÅ STEMMESEDDELEN STEMMEGIVNING UTENFOR VALGLOKALET SÆRSKILT STEMMEGIVNING «IKKE I MANNTALL» /» STEMT FØR» Prosedyre ved mottak av stemmegivninger i særskilt omslag LOGGBOK OG MØTEBOK ARBEID I VALGLOKALET ETTER AT STEMMEGIVNING ER SLUTT FORELØPIG OPPTELLING Sortering og telling av stemmesedler BRUK AV EVA TIL VALGOPPGJØR FØRING AV OPPTELLINGSRESULTATER OG MØTEBOK OPPGAVE FOR LEDER Føring av særskilte stemmegivninger i EVA Føring av valgtingsstemmer i EVA Møtebok for stemmestyret Ringerike kommune 3 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

4 Statistikk AVSLUTNING AV VALGARBEIDET OG PAKKING AV MATERIELL Pakking av særskilte stemmegivninger Pakking av materiell til rådhuset ved valgtingets slutt Utfylling av skjema Frakt av materiell til rådhuset/kontroll av møtebok og innlevert materiale RESERVERUTINER/BEREDSKAP VARSLING DERSOM EVA IKKE FUNGERER Beredskapsrutine MANGEL PÅ URNER DERSOM STRØMMEN GÅR Strømmen går etter at lokalet er stengt Brannalarmen går REISEREGNINGER, ARBEIDSAVTALER OG TIMELISTER LEVERINGSRUTINER PÅ RÅDHUSET RUTINEBESKRIVELSER STEMMESTYRETS LEDER - SKJEMATISK OVERSIKT OVER OPPGAVER Sjekkliste for leders oppgaver ved fremmøte/før åpning av valgtinget Leders oppgaver under valgtinget Sjekkliste for stemmestyreleder når valglokalet stenger STEMMESTYRETS NESTLEDER SKJEMATISK OVERSIKT OVER OPPGAVER Sjekkliste for nestleder ved fremmøte/før åpning av valgtinget Nestleders oppgaver under valgtinget Nestleders oppgaver når valglokalet stenger STEMMESTYRESEKRETÆRENS OG STEMMESTYREMEDLEMMETS OPPGAVER Sjekkliste for stemmestyresekretær ved frammøte/før åpning av valgtinget Stemmestyresekretærens oppgaver under valgtinget Stemmestyremedlemmets oppgaver når valglokalet stenger RUTINEBESKRIVELSE - VALGMEDARBEIDER FRA TEKNISK DRIFT (VAKTMESTER) Sjekkliste for oppgaver før åpning av valgtinget Sjekkliste for oppgaver på valgdagen(e) Sjekkliste når valglokalet stenger OPPGAVER VED AVKRYSSERBORDET: ORDINÆR STEMMEGIVNING Oppgaver ved avkrysserbordet når valgtinget stenger OPPGAVER UTENFOR VALGLOKALET OG VED INNGANGEN TIL VALGLOKALET Utestemming Veiledning før velger går inn i valglokalet OPPGAVER INNE I VALGLOKALET Oppgaver ved avlukkene STIKKORDREGISTER Ringerike kommune 4 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

5 Praktisk informasjon om valgarbeidet BEMANNING OG OPPGAVER Valgmedarbeiderne skal sammen sørge for at valget gjennomføres på en god og sikker måte. Valgmedarbeidere skal rullere og utføre disse oppgavene: Gi veiledning til velgere både utenfor og inne i valglokalet. Ha kontroll med stemmeavlukker. Ordne køer både utenfor og inne i valglokalet. Sikre parkering og god tilgjengelighet for velgerne. Delta i alle oppgaver ved avkrysserbordene. Delta i opptellingsarbeidet. Valglokalene er bemannet ut fra størrelse. Alle lokaler har et stemmestyre på minst tre medlemmer: 1. Stemmestyreleder 2. Nestleder 3. Sekretær 4. Evt. medlem Stemmestyrets leder har sammen med resten av stemmestyret ansvar for å lede gjennomføringen av valgdagen. I alle valgstyrer er det en valgmedarbeider ansatt i teknisk drift. Under selve valgtinget deltar vedkommende i valgarbeidet på lik linje med andre valgmedarbeidere med unntak av arbeid ved avkrysserbordene. Alle valgmedarbeidere skal gå med identifikasjonskort som tydelig viser at de er valgmedarbeidere. Ingen valgmedarbeidere kan bruke jakkemerker, pins eller lignende med politisk innhold. ARBEIDSTID FOR VALGMEDARBEIDERE Alle i stemmestyret skal delta på kurs i september, i god tid før valgtinget. Andre valgmedarbeidere får opplæring av stemmestyreleder i forkant av valgtinget. Stemmestyret og valgmedarbeider ansatt i teknisk drift skal møte i valglokalet seinest en time før åpningstid. Alle andre valgmedarbeidere møter en time før åpning av valglokalene. Hvis stemmestyreleder ønsker tidligere oppmøte, avtales dette direkte med stemmestyrets medlemmer og valgmedarbeider fra teknisk drift. På valgdagen må ingen forlate valglokalet. Arbeidstiden varer til den foreløpige opptellingen er ferdig ca. kl Leder og nestleder er først ferdige med arbeidet sitt når oppgjøret er fraktet til rådhuset og stemmestyrets møtebok er kontrollert. Frammøte Ullerål og Veien krets Stemmestyrene møter i valglokalet søndag 13. september kl og mandag 14. september kl Stemmestyreleder møter på Rådhuset søndag 13. september mellom kl og for å hente valgutstyret. Sokna, Hønefoss syd, Vang, Kirkekretsen, Tyristrand, Hallingby og Nes. Stemmestyrene møter i valglokalet mandag 14. september kl Stemmestyreleder møter på Rådhuset søndag 13. september mellom kl og for å hente valgutstyret. GODTGJØRING Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som ikke er ansatt i kommunen tilstås en godtgjørelse på kr 200,- pr arbeidet time. Stemmestyreleder gis i tillegg en godtgjørelse på kr 2 000,- for merarbeid og ansvar. Jf. gjeldende tariffavtale utbetales overtid for arbeid på søndag, og etter 7,5 timer på hverdager for stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som er ansatt i kommunen. Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som har arbeidet i kommunen, men har gått av med pensjon, avlønnes med «pensjonistavlønning» i henhold til gjeldende tariff. Ringerike kommune 5 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

6 Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til Ringerike kommunes gjeldende godtgjørelsesreglement. Bilgodtgjørelse/reisekostnader utbetales i henhold til statens satser. BEVERTNING, SPISEPAUSER OG SPISETIDER Alle valgmedarbeidere får to måltider på valgdagen. I tillegg serveres frukt, kake og drikke. Spising skal ikke foregå i selve valglokalet, men i et eget pauserom. En må forsøke å legge måltidene til et rolig tidspunkt. Siste spisepause må være ferdig i god tid før valglokalet stenger kl Stemmestyret har ansvar for matleveranser og det praktiske arbeidet rundt spisingen. Spisepausene bør ikke være lengre enn nødvendig. Se også rutinebeskrivelsene på s. 21 og 26. TAUSHETSPLIKT Alle valgmedarbeiderne er underlagt taushetsplikt og må underskrive taushetserklæring. Valgloven har bestemmelser som gjelder offentlighet og taushetsplikt: Taushetsplikt om enkeltpersoners stemmegivning. Forbud mot å gi opplysninger om stemmeseddelforbruk. Taushetsplikt om personopplysninger som står i manntallet og annet valgmateriell. Forbud mot offentliggjøring av valgresultater og prognoser før valglokalet er stengt. Taushetsplikt etter forvaltningsloven om noens personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsoppdraget er ferdig. ANSVARSFORHOLD I VALGLOKALET Leder har ansvar for å lede arbeidet i valglokalet, føre møtebok, pakke og forsegle materiell. Alle valgmedarbeidere må sette seg godt inn i arbeidsoppgavene i valglokalet slik at de lett kan utføre ulike oppgaver når leder ber dem om det. Nestleder og sekretær har ansvar for å åpne og lukke valgtinget og å organisere opptellingen. Stemmestyret har ifølge loven ansvar for å ta stilling til eventuelle prinsipielle spørsmål som oppstår. Det er stemmestyret som skal godkjenne og skrive under stemmestyrets møtebok. MEDIEHÅNDTERING Dersom pressen tar direkte kontakt med et valglokale for å lage en reportasje, skal valgsekretariatet varsles. Stemmestyrets leder er sammen med stemmestyret ansvarlig for håndtering av pressen. Reportasjer i valglokalet må ikke forstyrre valghandlingen. Se også punktet om «Forstyrrelser i valglokalet». Pressen kan ikke ta bilder av velgere uten deres samtykke. Selv om velger gir sitt samtykke, kan en ikke ta bilder inne i avlukket. Branninstruks Alle valgmedarbeidere plikter å sette seg inn i branninstruksen for valglokalet. Valglokalets rømningsveier må være kjent for alle som arbeider i valglokalet. Valgmedarbeider fra teknisk drift er sammen med stemmestyrets sekretær ansvarlig for at branninstruksen gjøres kjent for alle valgmedarbeiderne. Ringerike kommune 6 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

7 Generell informasjon om valg ÅPNINGSTID OG STEMMETID Søndag 13. september er valglokalene ved Veien og Ullerål åpen fra kl og stenger kl Mandag 14. september er alle valglokalene åpen fra kl og stenger kl Velgere som har møtt fram ved valglokalet før stengetid, skal få avgi stemme (dvs. både velgere som er kommet inn i lokalet og velgere som står i kø utenfor lokalet). Det er viktig å markere hvem som står i kø på stengetidspunktet. De som kommer etter kl søndag 13. september eller etter kl mandag 14. september, skal avvises. HVEM HAR STEMMERETT? Alle som står i manntallet har stemmerett. Reglene for å stå i manntallet til kommunestyre- og fylkestingsvalget er: En må være 18 år eller fylle 18 år senest En må være eller ha vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge. En norsk statsborger som har bodd mer enn 10 år i utlandet, må søke om å bli innført i manntallet for å kunne stemme. Nordiske statsborgere som er folkeregistrert bosatt i Norge 30. juni, har stemmerett. Andre utenlandske statsborgere som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene, har stemmerett. STEMMEGIVNING STEG FOR STEG Ved ordinær stemmegivning skal velger gjøre følgende: 1. Gå til stemmeavlukket. 2. Velge partiliste/stemmeseddel/sedler. 3. Gjøre eventuelle endringer og brette/vende stemmeseddelen/sedlene. 4. Gå til et ledig avkryssingsbord og ha legitimasjon og valgkort klart. 5. Bli krysset i manntall. 6. Få stempel på stemmeseddelen/sedlene. 7. Legge seddelen/sedlene i urnen. 8. Gå ut av valglokalet. KRAV OM LEGITIMASJON - GYLDIG LEGITIMASJON I valgloven står det at alle som ikke er kjent for stemmemottaker, skal vise legitimasjon. For å få lik behandling av alle velgere, betyr dette at alle skal vise legitimasjon for å få stemme selv om velger er kjent for stemmemottaker. Gyldig legitimasjon skal inneholde navn, bilde og fødselsdato. Eksempler på gyldig legitimasjon: Pass. Sertifikat. Bankkort med bilde. Postens ID-kort. STEMMESEDLER Ved valget i 2015 kan en stemme ved to valg; kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. En kan velge å stemme bare ved ett av valgene. Velger må informeres om muligheten for å stemme ved to valg før han/hun går inn i avlukket. Det vil det være to ulike typer stemmesedler: Ordinære stemmesedler for kommunestyrevalget (lyserøde). Ordinære stemmesedler for fylkestingsvalget (lyseblå). Ordinær stemmeseddel kommunestyrevalg i Ringerike kommune 7 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

8 Valglister/stemmesedler Følgende partier stiller lister i Ringerike ved årets kommunestyrevalg: 1. Arbeiderpartiet 2. Fremskrittspartiet 3. Høyre 4. Kristelig Folkeparti 5. Miljøpartiet De Grønne 6. Partiet De Kristne 7. Solidaritetslista 8. Senterpartiet 9. Sosialistisk Venstreparti 10. Venstre Følgende partier stiller lister i Buskerud ved årets fylkestingsvalg: 1. Arbeiderpartiet 2. Demokratene i Norge 3. Fremskrittspartiet 4. Høyre 5. Kristelig Folkeparti 6. Kystpartiet 7. Miljøpartiet De Grønne 8. Partiet De Kristne 9. Piratpartiet 10. Rødt 11. Senterpartiet 12. Sosialistisk Venstreparti 13. Venstre Blanke stemmesedler I alle stemmeavlukker skal det være blanke stemmesedler både til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Disse kan velgerne kan bruke om de vil stemme blankt. Sedlene er merket «BLANK STEMMESEDDEL». Skulle dere gå tom for en partiseddel før valgsekretariatet kommer med nye sedler, kan den blanke seddelen brukes som reserveseddel. Velger skriver da partinavn inne i seddelen. (Går en tom for sedler, må en huske å gi velger beskjed før han/hun går inn i avlukket). Retting av stemmesedler Velger kan endre på stemmeseddelen på følgende måte: Gi personstemme (gjelder begge valg). Sett et kryss foran navnet på kandidaten for å gi en personstemme. Hvis navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet/gruppen har prioritert dem foran de andre kandidatene (gitt dem stemmetillegg. Stemmetillegget tilsvarer 25 % av det totale antall stemmer som listen får. Det vil si: får en liste 100 stemmer, får kandidater med uthevet skrift 25 personstemmer). Gi personstemme Gi personstemme til kandidater på andre lister «slengere» (gjelder bare kommunestyrevalget). Skriv kandidatnavnene fra andre partier/grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Når du gir personstemmer til kandidater fra andre partier, vil en del av stemmen din bli overført til det andre partiet. Verdien av stemmen din for det partiet du stemmer på, blir tilsvarende redusert. (I Ringerike får hvert parti 67 listestemmer. For hver personstemme til andre partier mister partiet én listestemme). «Slengere» Ringerike kommune 8 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

9 STEMMEAVLUKKENE I Ringerike har vi stemmeavlukker som er universelt utformet, dvs. det finnes en lav skriveplate tilpasset rullestolbrukere og en høy skriveplate tilpasset stående. Stemmesedlene er plassert liggende i kassettene. Alle disse avlukkene skal ha blindeskrift på kassetthyllene. Pass på at velgerne trekker gardinen for når de er i avlukket. Oppsett av stemmesedler i avlukkene Listene plasseres alfabetisk. Start øverst til venstre og fyll rekken vannrett mot høyre. Blanke stemmesedler plasseres sist. Alle stemmesedlene skal ligge, kommunestyresedlene i øvre del og fylkestingsedlene nedre del av hyllesystemet. Alfabetisk oppsett av stemmesedler Valgsekretariatet må straks varsles hvis dere begynner å gå tom for sedler til et parti. Dersom dere slipper opp for stemmesedler til et parti før valgsekretariatet kommer med nye sedler, må velgerne gjøres oppmerksom på dette og få beskjed om at de kan bruke den blanke seddelen som ligger sist i kassetten og skrive partinavn inni seddelen. Hjelp i stemmeavlukket Har en velger behov for hjelp i avlukket, er det en valgmedarbeider som skal gi denne hjelpen. Bare i spesielle tilfeller (gjelder alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemmede) kan velgeren få peke ut sin egen hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Eventuell ekstra hjelper må gjøres oppmerksom på at han/hun har taushetsplikt om velgerens stemmegivning. MANNTALLET Manntallet er en oversikt over alle personer med stemmerett. Manntallet lages på bakgrunn av de opplysninger som folkeregisteret har registrert om velgeren den 30. juni i valgåret. For at manntallet skal være korrekt på valgdagen, oppdateres det kontinuerlig. Manntallet ligger til gjennomsyn i Ringerike rådhus og på Ringerike bibliotek fra slutten av juli slik at velgerne kan sjekke om de står korrekt oppført. FORSTYRRELSER I VALGLOKALET Stemmestyret har ansvar for at valget foregår slik loven sier. Det skal ikke foregå noen form for agitasjon eller velgerundersøkelser, uvedkommende skal ikke få adgang til å føre kontroll med hvem som avgir stemme og ingen må forstyrre eller hindre en normal gjennomføring av valghandlingen. Ringerike kommune 9 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

10 Dette gjelder ikke bare for selve valglokalet, men også for tilstøtende rom, trapper, korridorer og lignende som velgerne må passere. Forbudet gjelder ikke gaten eller plassen utenfor valglokalet. Loddsalg, innsamlinger og lignende som kan forstyrre valgavviklingen, er også forbudt i valglokalet og i tilstøtende rom. Valgstyret har vedtatt at velgerne ikke skal føle seg presset til å kjøpe lodd eller gi noe til et formål. De som opptrer i strid med dette, kan bortvises av stemmestyrets leder eller nestleder. Den som blir bortvist, kan ifølge valgloven klage til valgstyret i Ringerike. Ved forstyrrelser kan politiet kontaktes. Arbeid i og utenfor valglokalet Valgmedarbeider møter minst én time før åpningstid. Dersom stemmestyrets leder ønsker tidligere oppmøtetidspunkt, må leder varsle sine medarbeidere direkte. Stemmesedler må fylles i avlukkene og plakater må settes opp etter stemmestyrets anvisning før valglokalet åpner. Alle valgmedarbeidere må kjenne branninstruksen og rømningsveiene i lokalet. MOTTAK AV VELGERE Velgerne skal tilbys informasjon om: legitimasjonsplikt framgangsmåten ved valg - to valg i år hva som skal skje i avlukket hvordan en eventuelt endrer på seddelen at sedlene brettes inne i avlukket hva som skjer ved avkrysserbordet Utenfor alle valglokaler skal det stå et seil som ønsker velkommen til valg og minner velgerne om legitimasjonsplikten. Ved inngangen til selve valglokalet skal det settes opp en roll-up med informasjon om framgangsmåten ved valg. Valgmedarbeiderne bør bruke disse plakatene til å gi informasjon om framgangsmåten i valghandlingen før velgeren går inn i valglokalet. Be velgeren holde legitimasjonen klar ved avkrysserbordet. Roll-up v/inngang Stemmesedlene skal brettes inne i avlukket slik at sedlene er klare til stempling ved avkrysserbordet. En velger som ikke har brettet sedlene sine inne i avlukket, skal vises tilbake til avlukket slik at sedlene kan brettes «usett og i enerom». ARBEIDSDELING VED AVKRYSSERBORDET Ved avkrysserbordene skal det sitte to personer som skal dele oppgavene mellom seg. Den ene valgmedarbeideren har ansvar for sjekking av identitet og kryssing i manntallet. Den andre har ansvar for stempling og at de stemplede sedlene kommer i urnen. Urnen må alltid plasseres så lavt at en har god kontroll med den, og slik at alle velgere (også kortvokste og rullestolbrukere) kan nå den. Sett f.eks. urnen på en stol ved siden av bordet. Stemmemottaker skal ikke ta i stemmesedlene. Valgmedarbeider 1: Valgmedarbeider 2: 1. Be velger om legitimasjon og valgkort. 2. Kontroller identitet. 3. Krysser i manntallet. 1. Stemple stemmeseddelen/sedlene. 2. Be velger legge stemmeseddelen/sedlene i urnen. To stemmemottakere er lovpålagt når velger legger seddel rett i urnen. Ringerike kommune 10 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

11 Mottak av stemmer fra velgere med valgkort Valgmedarbeider 1: 1. Be om valgkortet og legitimasjon, behold valgkortet med mindre velger ber om å få det tilbake. 2. Sjekk legitimasjon mot velger og mot informasjon på valgkortet. 3. Registrer stemmegivningen ved å krysse i manntallet. Valgmedarbeider 2: 1. Stemple stemmeseddelen/stemmesedlene i stempelruten. (Valgmedarbeider skal ikke ta i stemmeseddelen). 2. Be velger legge stemmeseddelen/sedlene i urnen. Mottak av stemmer fra velgere uten valgkort Valgmedarbeider 1: 1. Be velger om legitimasjon og kontroller legitimasjon mot velger. 2. Registrer stemmegivningen ved å krysse av i manntallet. Valgmedarbeider 2: 3. Stemple stemmeseddelen/sedlene i stempelruten. (Valgmedarbeider skal ikke ta i stemmeseddelen). 4. Be velger legge stemmeseddelen/sedlene i urnen. Velgere som ikke skal krysses «ikke i manntall» / «stemt før» Velgere som ikke står i avkryssingsmanntallet eller som er krysset av i avkryssingsmanntallet som forhåndsstemt, skal ikke legge seddel i urnen. Velgeren som ikke skal krysses, men avlegge stemme i særskilt omslag. Henvis velgeren til stemmestyresekretariatet som mottar stemmen i konvolutt, kalt særskilt omslag. Slike stemmegivninger vil bli behandlet av valgstyret som enten godtar eller forkaster stemmegivningen. Prosedyre ved feilregistrering Dersom en registrerer en stemmegivning på feil person, må en straks melde fra til stemmestyrets leder som loggfører feilen. Kommer den feilavkryssede velgeren seinere og vil avgi stemme, må han/hun henvises til stemmestyrets leder for avgi en særskilt stemmegivning. Se prosedyre for «Særskilt stemmegivning» På omslagskonvolutten skriver stemmestyrets leder «feilregistrert», grunn og loggføringsnummer. En god loggføring av feilregistreringer vil være avgjørende for om velgerens stemmegivning vil bli godkjent av valgstyret. STEMPEL PÅ STEMMESEDDELEN Alle stemmesedler skal stemples. Stempel er et krav for at en stemmeseddel kan godkjennes, og stempelet må være satt inne i den merkede ruten. Dersom du som avkrysser ikke treffer stempelruten første gang, må du stemple på nytt. Ved skanning av stemmeseddelen kontrolleres det at seddelen har stempel i stempelruten. Oppdager du at en velger legger en ustemplet seddel i urnen, kan velgeren få hente seg ny stemmeseddel, men du må melde episoden til leder. Ringerike kommune 11 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

12 Leder loggfører dette i stemmestyrets møtebok og kan da holde rede på antall ustemplede sedler i urnene. Dette er viktig for at regnskapet i stemmestyrets møtebok skal stemme. Alle avvik må dokumenteres og forklares i møteboken. Ved hvert avkrysserbord skal det være en forseglet valgurne. Urnen plasseres slik at du som valgmedarbeider, har god kontroll med at kun stemplete stemmesedler legges i urnen. Når velgeren er blitt avkrysset i manntallet og stemmeseddelen/sedlene er stemplet, skal velgeren selv putte stemmeseddelen/sedlene i valgurnen før han/hun forlater valglokalet. Fulle urner erstattes av nye. To temmestyremedlemmer skal lukke spjeldet og forsegle urnen med et nytt segl i tillegg til det som allerede er på urnen. Urnene skal oppbevares på en trygg måte inne i valglokalet. Dersom det blir nødvendig å tømme urner under valgtinget (pga. mangel på urner), kan en bruke den grønne plastkassen og forsegle denne. STEMMEGIVNING UTENFOR VALGLOKALET Velgere som ikke er i stand til å komme inn i valglokalet, kan stemme ute. Også slik stemmegivning skal foregå usett av andre. Framgangsmåten ved utestemming er følgende: 1. Valgmedarbeideren som står utenfor valglokalet, ber om valgkort og legitimasjon og sjekker disse mot hverandre. Hvis valgkort mangler, noterer en velgers navn, fødselsdato og adresse på en blokk. 2. Valgmedarbeideren informerer leder som gjør klart til utestemming. 3. To valgmedarbeidere skal sammen foreta stemmemottaket ute. Den ene henter følgende utstyr hos stemmestyreleder: o avkryssingsmanntall o stemmeseddelsett for begge valg o stempel o urne 4. Velger får utlevert stemmeseddelsettene. Usett av andre, eventuelt med assistanse av valgmedarbeider i tråd med regelverket, finner velgeren fram ønsket stemmeseddel/sedler og bretter disse. 5. Stemmeseddelen/sedlene stemples. 6. Velgeren putter selv stemmesedlene i urnen. Velgeren skal beholde de stemmesedlene som ikke brukes. 7. Urne, stempel og avkryssingsmanntall bringes tilbake til valglokalet. Dersom velgeren ikke står i manntall for kretsen, behandles stemmens som «fremmed stemme». SÆRSKILT STEMMEGIVNING «IKKE I MANNTALL» /» STEMT FØR» «Én velger - én stemme» er et viktig valgprinsipp. Hvis du ved avkrysserbordet ikke finner en velger i manntallet henviser du velgeren til stemmestyrets leder. Stemmestyreleder informerer om at en kun har lov til å stemme én gang. Insisterer velger på å stemme på nytt eller hevder at han/hun ikke har stemt før, må stemmegivningen foretas i særskilt omslag. Til særskilte stemmegivninger skal det brukes særskilte omslagskonvolutter. Alle særskilte stemmegivninger vil i ettertid - bli registrert og vurdert av valgsekretariatet sentralt. Ringerike kommune 12 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

13 Prosedyre ved mottak av stemmegivninger i særskilt omslag Mottaket skal skje ved stemmestyresekretariatets bord: 1. Be om legitimasjon og evt. valgkort sjekk at det er samsvar. 2. Sekretæren søker opp velgeren i det elektroniske manntallet. Hvis velger ikke lar seg søke opp i manntallet, skriv ut et manuelt valgkort. 3. Stemple stemmeseddelen/sedlene. 4. Lever ut en stemmeseddelkonvolutt og be velger legge stemmeseddelen/sedlene i stemmeseddelkonvolutten og lime denne igjen. 5. Legg stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i særskilt omslagskonvolutt. Fyll ut alle relevante felter på omslagskonvolutten. Må en velger avgi særskilt stemmegivning på grunn av tidligere feilregistrering i valglokalet, må en merke konvolutten med «feilregistrert» og grunn. Avviksmelding legges ved. LOGGBOK OG MØTEBOK Hendelser som har betydning for valget, skal loggføres etter hvert. Alle valgmedarbeidere plikter å melde fra til leder om hendelser som oppstår under valgarbeidet. Stemmestyrets møtebok underskrives av hele stemmestyret ved dagens slutt. Møteboka lages automatisk på bakgrunn av de opplysninger som legges inn i EVA. Hvordan logge på og i arbeide i EVA se neste side. Arbeid i valglokalet etter at stemmegivning er slutt Presis kl stenges valglokalet. Stemmestyrets nestleder og stemmestyremedlem har ansvar for å gjøre dette. Alle som er møtt fram i tide, skal få avgi stemme. Når alle velgerne har avgitt stemme og forlatt lokalet, har stemmestyret ansvar for ulike arbeidsoppgaver. Alle valgmedarbeidere skal delta i arbeidet med opptelling av stemmesedler. Viktig! Stemmeseddelurnene må ikke åpnes før alle stempler er levert til stemmestyrets leder, og alle ubrukte stemmesedler er fjernet fra opptellingsrommet. FORELØPIG OPPTELLING Nestleder og stemmestyret sekretær har ansvar for å organisere og gjøre klart til opptellingen. Ingen urner med stemmesedler må åpnes før alle ubrukte stemmesedler er lagt i plastsekker og fjernet fra lokalet og stemplene er levert til leder og lagt i forseglet pakke. Bordene i lokalet settes sammen i passende seksjoner for tømming av urner med stemmesedler. Antall opptellingsseksjoner avhenger av valglokalets størrelse. Ringerike kommune 13 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

14 Sortering og telling av stemmesedler Urnene tømmes T il «Tvilsomme sedler» (sedler uten stempel) P Partivis sortering av sedler m/stempel P Blanke sedler Bl T il P «Tvilsomme sedler» (sedler uten stempel) Partivis sortering av sedler m/stempel P Bl Blanke sedler Sedler til fylkestingsvalget (lyseblå) og sedler til kommunestyrevalget (lyserøde) skilles. For hvert valg sorteres: 1. «Tvilsomme stemmesedler» i egen bunke 2. Stemmesedler med stempel sorteres partivis og telles i bunker på 100 (ett hundre). Dere skal ikke sortere i retta og uretta stemmesedler. 3. Blanke sedler i egen bunke Hver bunke telles og kontrolltelles. Antall på stemmesedler til hvert parti, antall blanke og antall «tvilsomme» leveres stemmestyrets leder. Tallene legges så inn i EVA. På grunn av fintellingen i rådhuset skal sedlene etter ferdig telling legges i plastikkasser a ett tusen. Det har ingen betydning om det er forskjellige partier i samme kasse bare den fylles opp til 1000 ett tusen. Blanke og tvilsomme stemmer legges tilslutt i den siste kassen. Ikke alle velgere stemmer ved begge valgene. Det vil derfor normalt være flere kryss enn sedler til for eksempel fylkestingsvalget eller flere kryss enn sedler til kommunestyrevalget. Tvilsomme stemmer Et viktig prinsipp bak det nye regelverket for godkjenning av stemmesedler er at færrest mulige forhold bør føre til forkastelse. Stemmer det er tvil om, såkalte tvilsomme stemmer, skal vurderes av valgstyret. Antallet legges inn i datasystemet ved urnetellingen. Tvilsomme stemmer kan være: Stemmesedler uten stempel. Stemmesedler der det Ikke fremgår hvilke valg det gjelder Stemmesedler der det Ikke fremgår hvilke parti det gjelder Ringerike kommune 14 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

15 Bruk av EVA til valgoppgjør Alle stemmelokaler skal bruke EVA (Elektronisk Valg Administrativt system) i forbindelse med registrering av valgtingsstemmer. Du må derfor kunne rutinene for å registrere stemmegivninger i EVA. Stemmestyreleder har ansvar for registrering i EVA. For å få tilgang til valgprogrammet EVA, må du bruke en sikker personidentifisering gjennom ID-porten. Du må: kunne bruke - og ha tilgjengelig - minst én av IDportens identifikasjonsmetoder være kjent med og ha prøvd at innlogging via ID-porten fungerer før du møter i valglokalet Når du har identifisert deg på ID-porten, vil du få tilgang til å registrere valgtingsstemmene. Sjekk at stemmestedet er korrekt før du begynner registreringen. Du må aldri registrere stemmegivninger i EVA hvis rolle og stemmested ikke er korrekt. Meld straks fra dersom du ser feil. FØRING AV OPPTELLINGSRESULTATER OG MØTEBOK OPPGAVE FOR LEDER Føring av særskilte stemmegivninger i EVA Leder har rollen «Ansvarlig stemmekrets» når han/hun fører tall inn i EVA. Når urnen for «Stemmegivninger i særskilt omslag» åpnes, telles antall konvolutter og tallet føres inn i EVA av leder. Føring av valgtingsstemmer i EVA Leder skal ha rollen «Ansvarlig valglokale» for å utføre dette. Ringerike kommune 15 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

16 Velg Opptelling Ordinære valgtingsstemmer Resultatene for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget føres hver for seg. Velg korrekt valg. Fyll ut antall kryss i manntallet Fra opptellingen føres inn antall: Stemmer på hvert parti. Blanke stemmesedler. Tvilsomme stemmesedler. Særskilte konvolutter Ikke alle velgere stemmer ved begge valgene. Det vil derfor normalt være flere kryss enn sedler til for eksempel fylkestingsvalget eller flere kryss enn sedler til kommunestyrevalget. Men det skal aldri være flere sedler enn kryss i manntallet. Har dere det, må dette kommenteres og grunngis. Sjekk loggen for å se om det er notert velgere som har lagt ustemplede stemmesedler i urnen og derfor har fått hente nye sedler. Husk at eventuelle kommentarer skal offentliggjøres. Ingen velgere/valgmedarbeidere navngis. Lagre resultatet. Dersom du godkjenner, kan du ikke endre tallene ved kontrolltelling. Først når tellingen er ferdig, kan du godkjenne resultatet. Møtebok for stemmestyret Når du har godkjent tellingene, skal du ta ut møtebok for stemmestyret. Møteboken tas ut som en rapport fra EVA. NB! Husk å trykke Godkjenn på opptellingen for hvert valg før møteboken skrives ut. Ringerike kommune 16 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

17 NB! I Google Chrome legger den nedlastede filen seg nederst i venstre hjørne på skjermen. Alle i stemmestyret skal skrive under papirutgaven av møteboken. Statistikk Bakerst i avkryssingsmanntallet bes stemmestyret gi en oversikt over hvor mange kvinner og hvor mange menn som er blitt krysset av i manntallet. Dette er opplysninger som er nødvendig i forbindelse med valgstatistikken. Avslutning av valgarbeidet og pakking av materiell Alle skal delta i opprydding av lokalet og nedpakking av utstyr, også IKT-utstyr. Arbeidet i valglokalet er ikke slutt før stemmestyreleder gir beskjed om det. Pakking av særskilte stemmegivninger «Særskilte stemmegivninger» pakkes i egen plastkasse. Når kassen er klar og tallene er lagt inn i EVA, forsegler leder kassen og limer på en strekkode for «Særskilte stemmegivninger». På strekkodelappen føres leder på: Antall stemmer i særskilt omslag Strekkoden(e) til den forseglede plastposen ligger i en egen lomme i valgkofferten merket «Strekkoder til Stemmer i særskilt omslag». Fordi ingen stempler må være tilgjengelige når urnene tømmes, må forseglingen være foretatt før en starter tømming av urner med stemmesedler. Strekkodelapp til stemmer i særskilt omslag: skriv på antall Pakking av materiell til rådhuset ved valgtingets slutt Når tellingen er ferdig, og alle tall er på plass i EVA, skal stemmesedlene pakkes. Sedlene til kommunestyrevalget (rosa) og fylkestingsvalget (blå) pakkes hver for seg i tilsendte plastkasser. Stemmesedlene legges partivis i plastkasser, sedler pr. kasse. Stemmesedlene skal være utbrettet. De blanke og de «tvilsomme» stemmesedlene legges i kassen sammen med partisedlene. Det skal ikke legges noen form for skilleark mellom de ulike listene. Alle stemmesedlene vil bli lest maskinelt ved fintellingen. Stemmestyret forsegler plastkassene med forseglingstape og til slutt limes en korrekt strekkodemerking på esken. I egen plastkasse, som også forsegles, legges: avkryssingsmanntall underskrevet møtebok avviksmeldinger stempler Ringerike kommune 17 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

18 Materiell som skal kastes Følgende materiell skal kastes: valgkort som er mottatt fra velgere ubrukte stemmesedler Selv om dette skal kastes, må valgmedarbeider fra teknisk drift oppbevare plastsekkene til valgoppgjøret er ferdig (ca. en uke). Ubrukt forseglingsutstyr Ubrukte strips eller forseglingstape oppbevares av valgmedarbeider fra teknisk drift og leveres på Rådhuset i etterkant av valget. Utfylling av skjema Alle skjema som skal fylles ut, ligger i valgkofferten som leder har. I valgkofferten ligger: Arbeidsavtale med taushetserklæring Arket skal underskrives og fylles ut av alle valgmedarbeiderne og attesteres av stemmestyreleder. Kommunalt ansatte må føre på sitt ansattnummer. Underskrevne skjema legges tilbake i valgkofferten. Skjema med oversikt over brukt forseglingsmateriell På skjemaet skal en skrive ned nummer på alle strips som er brukt. Ubrukte strips skal bli liggende i valgkofferten Timelister Reiseregningsskjema for valgmedarbeidere som ikke ansatt i Ringerike kommune Frakt av materiell til rådhuset/kontroll av møtebok og innlevert materiale Når arbeidet i valglokalet er ferdig, skal stemmestyrets leder og nestleder sammen frakte forseglede stemmeseddelesker og forseglet plastkasse med avkryssingsmanntall, møtebok, stempler og avviksmeldinger til Ringerike Rådhus. Valg-PC med tilhørende kabler skal også leveres. I mottaket i rådhuset (vestibylen i underetasjen) vil plastkassen med møtebok mm bli åpnet, og innholdet kontrollert. Ved store avvik eller mangelfull føring av møtebok, vil leder og nestleder bli bedt om å redegjøre for grunnen og eventuelt rette opp feil/mangler. De som transporterer materiell skal ikke ha strips i sin forvaring under transporten. Når alt er pakket og lokalet ryddet og møteprotokollen underskrevet, kan stemmestyrets medlemmer permitteres. Reserverutiner/beredskap Varsling Dersom noe uforutsett skjer i valglokalet, må valgsekretariatet varsles umiddelbart og hendelsen loggføres. Dersom EVA ikke fungerer Beredskapsrutine Dersom EVA ikke lenger er tilgjengelig, sjekk følgende: Brukerfeil (sjekk pålogging) Sjekk at nettkabel er tilkoplet/strømtilførsel tilkoplet Sjekk nett-tilgang på PC-en Ring valgtelefonen for IKT-hjelp ( ) Gjennomfør rutiner som support gir beskjed om på telefon Ringerike kommune 18 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

19 Strømmen gått få valgmedarbeider fra teknisk drift til å sjekke sikringer Mangel på urner Dersom en går tom for urner under valgtinget, må en tømme fulle urner og bruke urnene på nytt. Som midlertidig lagringsplass for stemmesedlene kan en bruke en av valgkassene. To stemmestyremedlemmer skal være tilstede når forseglingen på urnene brytes og innholdet tømmes over i kassen. Kassen skal deretter forsegles. Tømmingen skal gjøres i offentlighet, ikke på «bakrommet». Husk at før urnene tas i bruk på nytt, skal de forsegles. Dersom strømmen går Valgmedarbeider fra teknisk drift sjekker først om sikringene er gått. Dersom dette ikke er tilfelle, kontakt Arild Andresen - Eiendomsdrift tlf Hvilke tiltak som settes i gang, avgjøres av tidspunktet for strømbrudd og utbredelse av strømbruddet. Valget må fortsette, enten må strøm/lys bringes til valglokalet eller så må «lokalet» bringes til strømmen. Beredskapsrutinene brukes dersom det er lys nok i lokalet. Det ligger lommelykt i valgkofferten. Strømmen går etter at lokalet er stengt Særskilte stemmegivninger og stempler må pakkes og forsegles før opptelling tar til uansett. Bruk om nødvendig lommelykten i valgkassen. Det videre oppgjøret i valglokalet vil være avhengig av om strøm/lys kan tilføres tidsnok. Avgjørelsen vil bli tatt av valgsekretariatet. Hvis strømmen kommer tilbake innen rimelig tid, vil oppgjøret/tellingen foregå på vanlig måte. Dersom strømbruddet er geografisk avgrenset, kan det bli organisert transport som kan hente urner og valgpersonell og frakte dem til lokaler hvor opptellingen kan foregå. Valglokalet vil da bli avlåst på vanlig måte av vedlikeholdstekniker. Er strømbruddet for omfattende, vil det bli tatt avgjørelse om det videre valgoppgjøret må avbrytes. Lokalene vil da bli avlåst med vakt og samtlige valgmedarbeidere vil bli anmodet om å møte fram neste morgen kl for å fortsette valgoppgjøret. Brannalarmen går Følg branninstruksen. Det viktigste er å evakuere alle som er i lokalet. Husk å stenge alle vinduer og dører. Nestleder og stemmestyremedlem har ansvar for at evakuering skjer i samsvar med branninstruks. Leder varsler brannvesenet telefon 110 (eventuelt politi, telefon 112). Avkrysserne tar med seg avkryssingsmanntall, stempel og urne i det de forlater plassen sin. Vedlikeholdstekniker sørger for å lokalisere brannen eventuelt avstille klokkene dersom det er falsk alarm. Én valgmedarbeider må få ansvar for at brann/politi ikke hindres i å komme fram til valglokalet. Valgsekretariatet må varsles så raskt som mulig. Reiseregninger, arbeidsavtaler og timelister Leder attesterer på reiseregninger og timelister. Nestleder attesterer på leders reiseregning og timeliste. Valgmedarbeidere som ikke er ansatt i Ringerike kommune Det skal fylles ut timelister. Det er honorar pr. time, så det er viktig at antall arbeidstimer er korrekt. Alle som har krav på reisegodtgjørelse eller godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste fyller skjemaer og levere disse til lederen. Dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste skal legge ved reiseregningen, jf. Godgjøringsreglementet pkt 5.3 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste m.m. Ringerike kommune 19 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

20 Folkevalgte (her: valgmedarbeidere) får av kommunen erstatning for tap i ordinær arbeidsinntekt som følger av vervet og for utgifter som utøvelsen av vervet nødvendiggjør. Satsene er: Tapt arbeidsfortjeneste under 4 timer, udokumentert kr 450,- Tapt arbeidsfortjeneste over 4 timer, udokumentert kr 900,- Tapt arbeidsfortjeneste, dokumentert, maksimum kr 2 000,- Kravet til legitimasjon er bekreftelse fra arbeidsgiver (eller egenerklæring fra selvstendig næringsdrivende) som rådmannen må godkjenne. Reglene gjelder også for hjemmearbeidende, studenter og pensjonister. Vær nøye med å fylle ut alle felt på reiseregningen. Det er spesielt viktig å fylle ut fullt fødsels- og personnumme. Husk også å fylle ut kontonummer som godtgjørelse skal utbetales ti. Valgmedarbeidere som ikke er ansatt i Ringerike kommune skal undertegne arbeidsavtale og taushetserklæring. Det er ikke nødvendig å levere skattekort. Valgmedarbeidere som er ansatt i Ringerike kommune Det skal fylles ut timelister for tid ut over ordinær arbeidstid (7,5 timer). Stemmestyreleder/nestleder attesterer. Eventuell reiseregning fører den ansatte selv i Visma Expence. Følgende satser gjelder: Bilgodtgjørelse: kr. 4,10- pr. km. Passasjertillegg: kr. 1,00,- pr. km. Timelønn kr 200,- pr time Ansatte utbetales overtid etter 7,5 timer Stemmestyreleder tilstås en godtgjørelse på kr 2 000,- i tillegg til lønn/overtid Kommunale pensjonister avlønnes med «pensjonistlønn» i henhold til gjeldende tariff Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til kommunens godtgjørelsesreglement Alle attesterte regninger (med evt. vedlegg) sendes/leveres Mona Ildjarnstad, rådhuset. Postadresse: Ringerike kommune, Valgstyret v/ Mona Ildjarnstad, postboks 123, sentrum, 3502 HØNEFOSS Dersom Mona ikke er tilstede kan du levere regningene på dokumentsenteret i 1. etg. på Rådhuset husk da å merke regningene med Mona Ildjarnstad. Leveringsrutiner på rådhuset For å få flyt i den videre behandling etter at alt materiellet er kommet til rådhuset, ber vi om at levering foregår etter følgende måte: På BORD 1, leveres: På BORD 2, leveres: På BORD 3, leveres: alt ubrukt materiell som medbringes koffert m/utstyr og tomme urner forseglet plastkasse med særskilte omslag og stempler reiseregninger, arbeidsavtaler, taushetserklæringer og timelister forseglet plastkasse med følgende innhold: stemmesedler i mindre kasser av 1000 avkryssingsmanntallene stemmestyrets protokoll Ringerike kommune 20 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

21 Den som leverer til bord 3 skal signere på at de har levert forseglet materiell evt. skriftlig redegjøre for hvorfor forsegling er brutt og signere på dette. Rutinebeskrivelser På de neste sidene vil du finne skjematiske oppstillinger av de ulike oppgavene som må utføres i valglokalet. Rutinene er beskrevet punktvis og er kun ment som en huskeliste på valgdagen. Ringerike kommune 21 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

22 Stemmestyrets leder - skjematisk oversikt over oppgaver Frammøte: Søndag kl på Rådhuset for å hente koffert og avkryssingsmanntall. Leder i Ullerål og Veien må møte på rådhuset mellom kl Mandag kl. seinest kl på stemmestedet. Slutt: Når valgmateriellet er levert på rådhuset og møtebok kontrollert Stemmestyrets leder er øverste leder i valglokalet. Sjekkliste for leders oppgaver ved fremmøte/før åpning av valgtinget Sjekk at stemmesedler for alle partier og blanke lister er på plass. Kontroller beholdning sammen med resten av stemmestyret. Sjekk at korrekt antall stempler er mottatt. Sjekk innhold i valgkofferten. Strekkoder og forseglingsstrips Åpne valgtinget (søndag kl og mandag kl ). Det er ingen spesiell erklæring som skal leses opp, men man kan for eksempel si: Klokka er 1500, og som leder av stemmestyret i XXX krets erklærer jeg valgtinget for åpnet. Innredning av lokalet, stemmer den med skissen? Hvis avvik sørg for at innredningen blir justert i samsvar med skissen. NB! Ingen endringer i forhold til skissen skal gjøres uten at det er gitt tillatelse av valgsekretariatet. Feil på tegningen meldes straks til valgsekretariatet. Sjekk at «ventestripe» er på plass på golvet foran avkrysserbordene. Lag plan for avvikling av pauser. Stemmestyret har ansvar for det praktiske arbeidet med spisepausene, mottak av matleveransene med mer. Valgmedarbeidere har alle møtt? Uteblir noen, meldes dette straks på telefon til valgsekretariatet. Sjekk materiell til hvert avkrysserbord: o avkryssingsmanntall o stempel o forseglet urne o eske med utstyr og urne, se neste punkt Utstyr for mottak av «Særskilte stemmegivninger» plasseres ved lederbordet: o stemmeseddelkonvolutter o stempel o konvolutter merket Særskilt omslag o urne merket "Stemmegivninger i særskilt omslag" Utstyr til utestemming (oppbevares hos leder og hentes av valgmedarbeideren ute): Notatblokk og penn (skal alltid finnes hos utevakt) o stemmeseddelsett til kommunestyrevalget o stemmeseddelsett til fylkestingsvalget o stempel o forseglet urne (pass på at urnen inneholder flere stemmesedler) Ringerike kommune 22 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

23 Orienter alle om bemanningsplanen Valgmedarbeidere plasseres følgende steder: ute, ved dør, ved avlukker, køordnere, to ved hvert avkrysserbord. Husk at vedlikeholdstekniker skal delta i valgarbeidet. Sjekk pålogginger i EVA ved valgoppgjøret: Sjekke aktuelle valgmedarbeideres pålogging i EVA. Ingen må være pålogget feil stemmested. Ved feil må valgsekretariatet varsles umiddelbart. Har alle rollen Stemmemottaker valgting? Er alle registrert på rett stemmested? Leders oppgaver under valgtinget Leder skal sørge for at valghandlingene foregår korrekt og i samsvar med foreliggende instrukser. Logge alle avvikshendelser i «Logg for stemmestyret». Lede og gi faglig bistand til valgmedarbeiderne og være problemløser i spesielle situasjoner. Sammenkalle stemmestyret ved eventuelle problemer. Oppbevare utstyr til utestemming. Sammen med sekretær, motta særskilte stemmegivninger - fra velgere som allerede er krysset eller som ikke finnes i manntallet i kommunen. Dele ut og føre kontroll med forseglingsmateriell: Strips/forseglingstape ligger i egen lomme i valgkofferten. Leder fører kontroll med antall og nummer på utleverte «strips» (skjema i valgkofferten). Ringerike kommune 23 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

24 Sjekkliste for stemmestyreleder når valglokalet stenger Motta fra avkrysserbordene: stempler valgkort Telle og føre i EVA: Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget telles og føres hver for seg i EVA Partistemmer fordelt på parti Blanke stemmesedler Tvilsomme stemmesedler (sedler uten stempel) Særskilte stemmegivninger Godkjenne tellingene og skrive ut møtebok for stemmestyret. Få underskrifter av stemmestyret medlemmer. Pakke Stemmer i særskilt omslag,i forsegle kasse og lime på strekkode for Stemmer i særskilt omslag Valgkofferten - pass på at alt innhold er på plass: Bemanningsoversikt: Frammøtte valgmedarbeidere skal være markert på vedlagt liste (i valgkofferten). Arbeidsavtaler med taushetserklæring skal være underskrevet av alle i valglokalet Skjema for forseglingsmateriell: Antall strips i retur, brukte strips med nummer, evt. merknader Underskrevet papirutgave av møtebok for stemmestyret (legges bak skilleark 2) Utskrift av loggbok. Legges sammen med møtebok for stemmestyret (bak skilleark 2) Ubrukte strekkoder sjekk at disse ligger på rett plass i kofferten Pakke og forsegle: Stemmeseddelesker sett på strekkodelapp for Valgtingsstemmer- kommunestyrevalget, etter at du har forseglet Stemmeseddelesker sett på strekkodelapp for Valgtingsstemmer- fylkestingsvalget etter at du har forseglet. Frakte forseglet materiell til rådhuset sammen med nestleder (begge SKAL kjøre i samme bil). Ringerike kommune 24 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

25 Stemmestyrets nestleder skjematisk oversikt over oppgaver Frammøte: Slutt: Seinest en time før valglokalet åpner, hvis ikke stemmestyreleder har gitt annen beskjed. Når materiellet er levert på rådhuset og møtebok kontrollert Stemmestyrets nestleder har et spesielt ansvar for å sette seg godt inn i hvilke regler som gjelder. Sjekkliste for nestleder ved fremmøte/før åpning av valgtinget Stemmesedler for alle partier og blanke stemmesedler må være på plass til begge valg. Sjekk beholdning sammen med resten av stemmestyret Skilting i lokalet: Se til alt informasjonsmateriell og skilting i valglokalet er plassert hensiktsmessig. F. eks.: roll-up ved inngang plakat med oversikt over partiene ventestripe på golvet skilt ved ventestripe «Vennligst vent her» informasjon om retting/endring på stemmesedlene i alle avlukker Identitetskort: Del ut til valgmedarbeiderne og se til at alle bruker dem. Organiser oppsetting av stemmesedler i avlukkene, penner, infomateriell, blindelapper: Valglistene settes opp alfabetisk fra venstre mot høyre i plastkassettene, husk blanke lister sist. Alle sedler til begge valg skal være i avlukkene. Fylkestingslistene settes alltid nedenfor kommunestyrelistene. Urner: Forsegle urner sammen med stemmestyremedlemmet. Kontrollere at alle urner er tomme før de forsegles. Alle urner i bruk må være forseglet. Stemmestyreleder oppbevarer og fører oversikt over brukte «strips». Nestleders oppgaver under valgtinget Nestleder skal: Åpne valgtingets dører presis kl Organisere valgmedarbeidere og gi informasjon om oppgaver som skal utføres på de ulike postene. Forsegle fulle valgurner sammen med stemmestyremedlemmet. Stemmestyreleder oppbevarer og fører oversikt over brukte «strips». Sørge for trygg oppbevaring av fulle og ubrukte urner inne i valglokalet. Delta i det vanlige valgarbeidet. Sammen med stemmestyremedlemmet sørge for at valgtinget lukker presis kl Velgere som har møtt fram i tide, skal få avgi stemme selv om de står i kø utenfor. Marker tydelig hvem som møtte opp i tide. Nestleders oppgaver når valglokalet stenger Nestleder skal sammen med stemmestyremedlemmet: Sørge for at valglokalet stenges presis og at alle frammøtte får avgi stemme. Gjøre det mulig for eventuelt interesserte å se på opptellingen uten å forstyrre opptellingsprosessen og sammen med vedlikeholdstekniker sette opp sperrebånd. Gjøre klart til foreløpig opptelling (grovtelling): o sette sammen bord o se til at ubrukte stemmesedler er fjernet fra avlukker og valglokalet (vaktmester) Ringerike kommune 25 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

26 se til at alle stempler er levert til leder Delta i opptellingsarbeidet. Sørge for at alle deltar i nedpakking av utstyr. Sjekke møtebok og underskrive denne. Sammen med leder: Frakte forseglet materiell til rådhuset (begge SKAL kjøre i samme bil). Ringerike kommune 26 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

27 Stemmestyresekretærens og stemmestyremedlemmets oppgaver Frammøte: Slutt: Seinest en time før valglokalet åpner, hvis ikke stemmestyreleder har gitt annen beskjed. Når møtebok er underskrevet og alt utstyr er pakket ned. Stemmestyremedlemmer har et spesielt ansvar for å sette seg godt inn i hvilke regler som gjelder. Sjekkliste for stemmestyresekretær ved frammøte/før åpning av valgtinget Stemmesedler for alle partier begge valg må være på plass til. Husk blanke. Sjekk beholdning sammen med nestleder. Skilting til lokalet - ute: Kvalitetssikre at vedlikeholdstekniker har satt opp skiltene som skal vise vei til stemmelokalet, og at plasseringen er hensiktsmessig. Branninstruks: Sammen med valgmedarbeider fra teknisk drift gjennomgå branninstruks og rømningsveier. Samle alle valgmedarbeiderne og sørg for at alle kjenner til valglokalets rømningsveier, brannslokningsutstyr med mer. Branninstruks skal henge oppslått på veggen i valglokalet. Urner: Forsegle urner sammen med nestleder. Kontrollere at alle urner er tomme før de forsegles. Alle urner i bruk må være forseglet. Stemmestyreleder oppbevarer og fører oversikt over brukte «strips». Stemmestyresekretærens oppgaver under valgtinget Delta i det vanlige valgarbeidet Ha ansvar for at matforsyningene hentes og at alle får mat og drikke. Sammen med nestleder forsegle fulle valgurner. Medlemmene i stemmestyret kan sammenkalles av leder. Stemmestyremedlemmets oppgaver når valglokalet stenger Stemmestyremedlemmet skal sammen med nestleder: Sørge for at valglokalet stenges presis og at alle frammøtte får avgi stemme. Gjøre det mulig for eventuelt interesserte å se på opptellingen uten å forstyrre opptellingsprosessen og sammen med vedlikeholdstekniker sette opp sperrebånd. Gjøre klart til foreløpig opptelling (grovtelling): o sette sammen bord o se til at ubrukte stemmesedler er fjernet fra avlukker og valglokalet o se til at alle stempler er levert til leder Delta i opptellingsarbeidet. Sørge for at alle deltar i nedpakking av utstyr. Sjekke møtebok og underskrive denne. Ringerike kommune 27 Veiledning - valgtingsmedarbeidere

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D Navn:. Sist redigert 3. september 2013-1 - Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september 2013. Valglokalene er åpne søndag kl. 14.00 18.00 og mandag kl. 9.00

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VEILEDNING FOR VALGMEDARBEIDERE VALGDAGEN Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - TAKK FOR AT DU JOBBER MED VALG! Valgdagen blir travel for alle som arbeider med valgavviklingen. Forutsetningen

Detaljer

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ringerike kommune Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT OM VALG... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 MANNTALL... 3 LEGITIMASJON...

Detaljer

M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R

M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn:. - 1 - TAKK FOR AT DU SKAL JOBBE MED VALG! Forutsetningen for et korrekt og godt valgoppgjør er kunnskap om de

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 -

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 - VEILEDNING FOR STEMMESTYRET Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - INNHOLD STEMMESTYRET SITT ANSVAR... 3 STEMMESTYRETS LEDER... 3 STEMMESTYRET... 3 KL. 07.15 - HENT MATERIELL PÅ RÅDHUSET...

Detaljer

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Ringerike Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I Ringerike rådhus: 10.

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Valgstyrets sekretær Odd Hellum Valglokalene Valglokalene er de samme som

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode...

Detaljer

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer.

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer. Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer. Varighet 4 timer 1 1 Kursinnhold Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver før åpning under

Detaljer

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen Gjennomgang av oppgaver og rutiner 1 1 Kursinnhold Generelt om valget Arbeid før og under valgtinget Lunsj Grovtellingsrutiner Føring av møtebok Pakking

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte.

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte. Møte mandag 29. august kl. 16.30 i Ås rådhus, Lille sal. Valgstyrets gjennomgang med stemmestyrene av valggjennomføringen Deltakere: Valgstyrets medlemmer Stemmestyrenes ledere og nestledere Fra administrasjonen

Detaljer

Veiledning Valgting

Veiledning Valgting Veiledning Valgting 2015 1 Innhold Innhold... 2 Praktisk informasjon om valgarbeidet... 4 Kontaktpersoner... 4 Bemanning... 4 Arbeidstid for valgmedarbeidere... 4 Godtgjøring... 4 Spisepauser... 5 Taushetsplikt...

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste Valget fra A til Å Valgforums stikkordsliste 1. Manntall Kommunen er ansvarlig for produksjon av manntall og valgkort Manntall produseres pr 30.6. Valgkort produseres på bakgrunn av manntall 11.7. og sendes

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode... 3 1.3. Manntall

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse til stemmestyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015

Saksframlegg. Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse til stemmestyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-5803/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 12.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av stemmestyret til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Kurs for vedlikeholdsteknikere. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kurs for vedlikeholdsteknikere. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kurs for vedlikeholdsteknikere Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Hvorfor opplæring? Alle valgmedarbeidere får opplæring Valgmedarbeiderne er «valgets ansikt utad» Lik behandling av alle velgere Minske

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Forhåndsstemming i Drammen

Forhåndsstemming i Drammen 02.09.2015 1 Forhåndsstemming i Drammen Økt Etter denne økta skal du ha kunnskap om: 1 Hva din oppgave er Det grunnleggende i valgloven 10 min pause 2 Valgsystemet EVA Hvordan du logger deg på valgsystemet

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Stortingsvalg 2013 Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Deltakere: Oppnevnte stemmestyrer og valgmedarbeidere, obligatorisk. Varamedlemmer og

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14.

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14. Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14. september 2015 (Revidert 18.08.2015) Innholdsfortegnelse: 1. FRAMMØTE... 3 2. STEMMESTYRELEDERENS

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Brukerhåndbok. gjennomføring av valgting. for. Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Brukerhåndbok. gjennomføring av valgting. for. Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 Brukerhåndbok for gjennomføring av valgting Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 side 2 Innholdsfortegnelse Praktisk informasjon om valgarbeidet... 5 Ansvarlig for praktisk gjennomføring...

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Utarbeidet av Anne Cesilie Tellnes Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Innhold 1 PRAKTISK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 1 Valgstyret

MØTEPROTOKOLL NR 1 Valgstyret Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 1 Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2015 Tid: 15:00 15:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjell Børre Hansen FO Nestleder Runar Johansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Stortingsvalget søndag 8. og mandag 9. september 2013

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Stortingsvalget søndag 8. og mandag 9. september 2013 Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Stortingsvalget søndag 8. og mandag 9. september 2013 Utarbeidet juni 2013 Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse: 1. FRAMMØTE... 3 2. STEMMESTYRELEDERENS

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

Veiledning for valgmedarbeidere i stemmelokaler 8. og 9. september

Veiledning for valgmedarbeidere i stemmelokaler 8. og 9. september Stortings- og sametingsvalget 2013 Veiledning for valgmedarbeidere i stemmelokaler 8. og 9. september utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgorganisasjonen i Bergen kommune valg@bergen.kommune.no V E L K O

Detaljer

Håndbok for valglokalene Stortings- og sametingsvalget i Oslo

Håndbok for valglokalene Stortings- og sametingsvalget i Oslo Oslo kommune Bystyrets sekretariat VALG I OSLO Håndbok for valglokalene Stortings- og sametingsvalget i Oslo 13. og 14. september 2009 Innhold Innledning 2 1. Organisering av stemmegivingen på valgdagen

Detaljer

Veiledning. for vaktmester. Stortings- og sametingsvalget utarbeidet av Sigbjørg Brodin

Veiledning. for vaktmester. Stortings- og sametingsvalget utarbeidet av Sigbjørg Brodin Stortings- og sametingsvalget 2013 Veiledning for vaktmester utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgorganisasjonen i Bergen kommune valg@bergen.kommune.no INNHOLDSFORTEGNELSE PRAKTISK INFORMASJON OM VALGET...

Detaljer

Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011

Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011 Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011 11. og 12. september 2011 1 Innhold Innledning:... 2 1. Organisering av stemmegivningen på valgdagen... 3 2. Prinsipper for organiseringen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Ved valget velger vi representanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 14/1169 Saksnr.: Utvalg Møtedato Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

Risikovurderinger og tiltak ved gjennomføring av kommunestyre -og fylkestingsvalget 2015

Risikovurderinger og tiltak ved gjennomføring av kommunestyre -og fylkestingsvalget 2015 VALG /15 Valgstyret Risikovurderinger og tiltak ved gjennomføring av kommunestyre -og fylkestingsvalget 2015 ELSO ESARK-0212-201412314-48 Hva saken gjelder: Valgoppgavene inngår som en integrert del av

Detaljer

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Informasjon Viktig informasjon om valget Nye regler for hvordan du stemmer på valgdagen Nye regler for hvor du kan forhåndsstemme Nye regler for hvordan

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Ørland rådhus Dato: 30.05.2016 Tid: 15:00 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Leder OK-H Finn Olav

Detaljer

Gjennomføring av folkeavstemninger i Ullensaker kommune VEDTEKTER. Vedtatt av Kommunestyret i Ullensaker kommune

Gjennomføring av folkeavstemninger i Ullensaker kommune VEDTEKTER. Vedtatt av Kommunestyret i Ullensaker kommune Gjennomføring av folkeavstemninger i Ullensaker kommune VEDTEKTER Vedtatt av Kommunestyret i Ullensaker kommune XX.XX.2016 1 Vedtektenes virkeområde Vedtektene gjelder for alle offentlige folkeavstemninger

Detaljer

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall Stemmegivning generelt Regler ved stemmegivning og manntall Viktige tema Hemmelig valg Hvem har stemmerett Krav til legitimasjon Utleggingsmanntall Assistanse i valglokalet Taushetsplikt Valgagitasjon

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere

Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortings- og sametingsvalget 2009 Veiledning for forhåndstemmemottakere Utarbeidet av Arild Stokke og Sigbjørg Brodin Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg07 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VALGINFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 5 - ÅRGANG 2 AUGUST 2015 Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Slik stemmer du i valglokalet Side 4 Oversikt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/11 09/2999 KOLLEKT I RÅDHUSET UNDER VALGDAGENE 11. OG 12. SEPTEMBER 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/11 09/2999 KOLLEKT I RÅDHUSET UNDER VALGDAGENE 11. OG 12. SEPTEMBER 2011 Utvalg: LENVIK VALGSTYRE Møtested: Lenvik rådhus, f.salen Møtedato: 06.09.2011 Tid: Kl. 12.00 MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/11 09/2999 KOLLEKT I RÅDHUSET UNDER VALGDAGENE 11.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 12.10.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for Valgstyret - Fylkestingsvalget 25 Kommune: Fylke: Eide Møre og Romsdal År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Eikrem

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Formannskapssalen Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Svein Inge Johansen, telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Tidspunkt: 21.04.2015, kl 14:00 Sted: Næringbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften Kommunene ved valgstyret Fylkeskommunene ved fylkesvalgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 13/511-1 15. 03. 2013 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret Fylke: År: Møre og Romsdal 211 A A1 Administrative forhold Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Telefon.: Løvik Robert

Detaljer

2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg

2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg 2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg Valg av menighetsråd Framgangsmåte ved opptelling Opptellingen skal ikke begynne før stemmegivningen er avsluttet i hele soknet. Med mindre valgstyret

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun valgstyre 06.10.2016 kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/16: ENDRINGER I VALGLOVEN - KONSEKVENSER FOR STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 Varamedlemmer

Detaljer

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader Endret sist: 30. juni 2015 Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. januar 2003 med hjemmel

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Elektronisk manntall på valgdagene. Lovhjemmel: Valgloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Elektronisk manntall på valgdagene. Lovhjemmel: Valgloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/986 Lnr.: 18490/16 Ark.: 011 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad Elektronisk manntall på valgdagene Lovhjemmel: Valgloven Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune innfører bruk

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 12/1045-5 Arkivnr.: 010 Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Høring - forslag til endringer i valgloven og valgforskriften Hjemmel: Valgloven, Valgforskriften Rådmannens innstilling:

Detaljer

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013 FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 Fylkesvalgstyrets sekretær, Juridisk seniorrådgiver Zlatko Dzaferovic Trondheim,

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Utarbeidet av Tonje Geithus og Sigbjørg Brodin Side 1 Innholdsfortegnelse: Svar på ofte stilte spørsmål...1 ved Stortings-

Detaljer

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE Arkivsak: 10/2503-50 Sakstittel: K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE Innstilling: Følgende valglister godkjennes som

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgkonferanse for fylkene Aust Agder og Vest Agder

Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgkonferanse for fylkene Aust Agder og Vest Agder Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2011 Valgkonferanse for fylkene Aust Agder og Vest Agder Program Grunnleggende prinsipper Manntall Forhåndsstemming Valgting Prøving og møtebok Opplæring i kommunene Oversending

Detaljer

STORTINGSVALGET 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRET

STORTINGSVALGET 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRET STORTINGSVALGET 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRET HÅNDBOK FOR STEMMESTYRET Tynset kommune Oppdatert 06.08.09 Innholdsfortegnelse: 1. GJENNOMFØRING AV VALGTINGET... 4 1.1. STEMMESTYRETS OPPGAVER... 4 1.2. KONTAKTPERSONER

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.08.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 30 000 bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 2024 BERLEVÅG Fylke...: 2000 FINNMARK A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Geir Goa E-postadresse:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Etter liste Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Forslag til endringer i valgforskriften - Høring Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgforskriften. Forslag til endringer

Detaljer

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Saknr. 15/2187-56 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen SAK 5/15 Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesvalgstyrets

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling:

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling: Arkivsaksnr.: 11/473-18 Arkivnr.: 014 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011 Hjemmel: Valgloven Ordførerens innstilling: 1. Arbeiderpartiets listeforslag godkjennes.

Detaljer

Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN

Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN Arkivsak: 08/2837 Sakstittel: K-kode: 010 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN Innstilling: Sørum kommune avgir følgende uttalelse i høringssak

Detaljer

Møteinnkalling 8/16 16/3265 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING

Møteinnkalling 8/16 16/3265 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 15.11.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.04.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk Kommunene Fylkeskommune Fylkesmennene De registrerte politiske partiene Deres ref Vår ref Dato 15/203-1 21.01.2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar Frogn kommune Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE I TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE I TYNSET KOMMUNE KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE I TYNSET KOMMUNE HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE Tynset kommune Oppdatert 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: 1. GJENNOMFØRING AV VALGTINGET 1.1.

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.9.215 Tid: 9: Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 3, bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Oslo Oslo År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon: Mannsåker

Detaljer