på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. februar 2011, 26. årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. februar 2011, 26. årgang"

Transkript

1 på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. februar 2011, 26. årgang VALG 2011 Presentasjon av kandidater til fylkesstyret og delegater til landsmøtet 2011 Tydelig Modig Stolt NSF Telemark, Lundegaten 4c, 3724 Skien Tlf: E-post: 1

2 Innhold Innhold... 2 Fylkesleder har ordet... 3 FYLKESMØTE og VALG 23. mars Presentasjon av kandidater i Telemark... 5 Hovedtillitsvalgte i Telemark Har du ikke fått almanakk fra NSF? Det enda ikke for sent, men du må bestille den på internett. Logg deg inn med medlemsnummer og følg instruksjonene. Har du problemer, kontakt fylkeskontoret eller medlemstjeneseter tlf Medlemsbladet på pulsen utgis av NSF Telemark. Lundegata 4c, 3724 Skien Tlf: E-post: NSFs formål, prinsipprogram, vedtekter med mer inneholder det du trenger å vite om valg og valgregler i NSF. Du finner det på NSF nettsider under OM NSF på pulsen sendes til stortingspolitikere, ordførere og rådmenn. Opplag: 3210 Neste nummer: Kommer i jun/juli 2011, materialfrist 1.juni Redaksjon: Elin Nerdahl og Sigrid Skarholt Fylkesstyret NSF Telemark perioden april Fylkesleder: Sigrunn Øygarden Gundersen Nestleder: Ann Iserid Vik-Johansen, STHF Styremedlemmer: Anita Bakås Unhammer, Notodden Anne Karin Grimstveit, Nissedal Anne Lise Svanlund, Hjartdal Lise Gram Dokka, Skien Marianne Aamand, STHF Studentrepr: Robbie Tempesta, HiT 1.vara: Kjersti Kleiv, STHF Lokal faggruppeleder: Lillian O. Opedal, Sauherad kommune 2.vara: Solvor Brungot, HiT 3.vara: Ellen Margrethe Flatebakken, Porsgrunn 2

3 Kjære medlemmer i NSF Telemark! Fylkesleder har ordet Jeg har nå sittet som valgt fylkesleder i NSF i snart 4 år. Det har vært noen spennende og krevende år, opplevelsesmessig, saklig og faglig. Mye har vi fått til. Blant annet økt frikjøp av hovedtillitsvalgte, stillingskodeendringer og uttelling for formalkompetanse. Vi har hatt en økning i antall mediaoppslag og har arbeidet systematisk for likelønn. Gjennom tillitsvalgte, medlemmer og fylkeskontoret har vi vært mer synlig for medlemmer og befolkningen i Telemark. NSF i Telemark har stor politisk aktivitet, med dialog med politikere på kommunalt og sentralt nivå. Utfordringene nå står i kø foran oss. Nye lover og planer for helsetjenestene er under utarbeidelse. Samhandlingsreformen medfører ny Kommune- og Folkehelse lov, samt ny Nasjonal helse- og omsorgs plan. Sykepleierutdanningen er i endring, for å imøtekomme framtidens behov. For å møte helsetjenesten framtidige utfordringer trenger sykepleie- og omsorgstjenesten kontinuerlig oppmerksomhet på forbedring og utvikling. Det må vi som medlemmer i NSF Telemark være med på. Det må tenkes nytt, og det kan være en gylden mulighet til å utfordre det tradisjonelle tankemønstret i helsetjenesten. Mange oppgaver må løses på andre måter, som fremkommer med forskning (eks PPS), ny teknologi, nye former for samhandling mv. Men kanskje den største utfordringen er deprofesjonalisering som vi ser sterke tendenser til. Det er ikke lagt føringer om krav til kompetanse, med unntak for legene. Kompetanse er nødvendig for at pasientene skal få den helsehjelp de har rett og krav på, jmf. Kvalitetsforskriften og Verdighetsgarantien. Sykepleiere må bruke kvalitetsforskriften, prosedyrer og retningslinjer aktivt Profesjonsnøytralitet vil føre til svekkelse av det fagspesifikke tilbudet. Og dette vil først og fremst ramme de pasientgruppene det er fokus på i samhandlingsreformen; de som har sammensatte og komplekse behov. De som har behov for koordinerte tjenester og som vil ha nytte av forebyggende og helsefremmende innsats. Derfor er det viktig at vi som profesjonelle yrkesutøvere kjenner til hva pasienter har krav på, og melder avvik når de ikke får det er for NSF det store valgåret. Det er valg av nye tillitsvalgte (TV), hoved- og foretakstillitsvalgte (HTV/FTV), fylkesstyre og forbundsstyre med sine ledere. Dette krever av medlemmene aktivitet og deltagelse, enten valget skjer pr post, ( nytt i år), eller som deltager på møter. Det er viktig å være opptatt av hvem du og ditt arbeidsmiljø vil ha som tillitsvalgt. På din arbeidsplass velges delegater til fylkesmøte. Disse velger hvem som skal tiltre i fylkesstyret og som delegater for Telemark på landsmøtet i november. Godt valg! Sigrunn Øygarden Gundersen 3

4 FYLKESMØTE og VALG 23. mars 2011 På fylkesmøtet skal det velges fylkesstyre for perioden og delegasjon til NSFs landsmøte i november Det vil også bli faglig tema. Fylkesmøtet er åpent for alle medlemmer. Fylkesmøtet består av delegater valgt av medlemmene i det enkelte hovedtillitsvalgtområde. Valgte delegater har uttalelses-, forslags- og stemmerett. På fylkesmøte deltar også fylkesstyrets medlemmer, fylkesleddets nominasjonskomite og fylkets hovedtillitsvalgte. Alle kandidatene som stiller til valg inviteres til å delta. Andre medlemmer som ikke er valgt til delegater kan delta med uttalerett. På fylkesmøte skal det velges: Fylkesleder, heltidsverv Nestleder til fylkesstyret 5 styremedlemmer til fylkesstyret 5 varamedlemmer til fylkesstyret 6 delegater til NSFs landsmøte 6 varadelegater til NSFs landsmøte Nominasjonskomiteen Nominasjonskomiteen består av medlemmer fra ulike arbeidsfelt og arbeidssteder og er valgt av hovedtillitsvalgte i henhold til NSFs vedtekter. Nominasjonskomiteen sin oppgave er å finne kandidater til fylkestyre og delegater til landsmøte Komiteen hadde sitt første møte i juni 2010 og har hatt fem møter frem til januar Silje Brugger Budal, leder av nominasjonskomiteen Nominasjonskomiteen for NSF Telemark har bestått av følgende personer Leder: Silje Brugger Budal, Porsgrunn kommune Medlemmer: Wenche Fjeldvig, STHF, Kragerø. (gikk ut i januar, da hun stiller til valg) Maren Sars, Høgskolen i Telemark Margrethe Oldrup Olsen, Skien kommune Kjersti Bjurstrøm, Telemark fylkeskommune Vara - medlemmer er: 1. Therese Gundersen, Skien kommune. Hun tiltrådte som medlem i januar Gunn Janne Skaug, STHF 3. Aase Westgaard, Telemark fylkeskommune. Nominasjonskomiteen sin innstilling til de ulike vervene med begrunnelse vil bli offentlig gjort 9. februar Innstillingen legges ut på nettsiden 4

5 Presentasjon av kandidater - Kandidatene presenteres alfabetisk Marit Andersen Vara fylkesstyret Skien kommune, hjemmesykepleien, sentrum sone Sykepleier Plasstillitsvalgt Sykepleierutdanning 2000 Marit Andersen Skien kommune: Moflata Sykehjem ( ) hjemmesykepleien Sentrum (2003 dd) Ønsker lønnsstige på 16 år for sykepleiere. Ønsker at det skal ligge gode rammebetingelser til grunn slik at sykepleiere kan ta videreutdannelse. Samfunnet vil ha økt behov for sykepleieres spisskompetanse i årene som kommer, særlig i kommunehelsetjenesten, med samhandlingsreformen på trappa. Ønsker at det skal legges til rette for gode lederutdannelser for sykepleiere, og at sykepleieledere evner å fokusere på at systemene som sykepleierne jobber i og med ivaretar sykepleiernes kompetanse og beslutningsmyndighet, til beste for pasienten. 5

6 Wenche Fjeldvik Fylkesstyre Sykehuset Telemark, Kragerø Sykepleier Ass. TV Kragerø Kombinerte Helseinstitusjon 3 år Plass TV STHF Kragerø siden 2003 Sykepleierutdanning 1995 NSF`s arbeidslivskurs 2008 Wenche Fjeldvig Haukeland sykehus: 1995 Bergen kommune: hjemmesykepleien bydel Fyllingsdalen og Laksevåg; Kragerø kommune: Hjemmespl. 1996, Legevakten i Kragerø STHF Kragerø: Medisinsk/kirurgisk avd. fra dd Andre relevante opplysninger: Mange års erfaring med ansvar for turnus planlegging og skriving, og derunder oppstart og gjennomføring av ønsketurnus. I den forbindelse, veiledning til ansatte. God erfaring fra omstilling og omorganisering, fra selvstendig lokalsykehus til å bli en del av STHF, som TV og ansatt. Deltatt i prosjekt vedr. God vakt (kartlegging og tiltak for å bedre arbeidsmiljø og belastning.) For å få en bra fordeling i fylkestyre vedr. representanter fra KS og Spekter. Etter mange år som TV i NSF, ønsker jeg nå å kunne få muligheten til å bidra og få mer erfaring i NSF`s arbeid og politikk også på fylkesnivå. Jeg er engasjert i Likestilling Lønnspolitikk Retten til 100 % stilling Rettferdighet, godt arbeidsmiljø Riktig kompetanse på rett tid og riktig sted Trygt helse tilbud ute i distriktene 6

7 Fylkesstyret Anne Karin Grimstveit Nissedal Kommune Psykisk helsearbeider barn/unge 70% Spesialsykepleier i heimesjukepleien 30% HTV i Nissedal kommune / 2010-dd Fylkesstyrerepresentant Anne Karin Grimstveit Sykepleierutdanning 2001 Videreutdanning psykiatrisk helsearbeider 2006 Aalborg sygehus: endokrinologisk avdeling Nissedal kommune: kommunehelsetjenesten Har nå sittet i fylkesstyret inneværende periode, og synes det har vært utrulig spennande. Føler nå at ein kjenner organisasjonen godt og er derfor veldig klar for 4 år til. Siden eg jobber i kommunehelsetenesten er det mitt hjertebarn, og synes det er viktig at kommunene i Vest Telemark er representert. Vi er små, men vi er viktige på lik linje med de store. Er veldig opptatt av samhandlingsreformen og hvilke følger det vil få for kommunene. Er opptatt av kompetanse og lønn. Og mener at NSF har gjort det bra på lønn de siste år, men har stadig en lang vei å gå for at vi kan si oss fornøyde med likelønn. NSF har også blitt bedre på å være synlige i media, men også her har vi stadig mye å lære. Og alle disse tingene har eg lyst til å jobbe videre for/ være med på de neste 4 år. Oppdatert? Har du kontrollert om medlemsregisteret har oppdaterte opplysninger som gjelder deg? For et effektivt system på utsendelse av informasjon, påmelding til kurs, oversikt over medlemmers kompetanse med mer er NSF avhengig av at du har oppdatert opplysninger som gjelder deg. Dette gjør du enklest på internett. Ta kontakt med fylkeskontoret eller tillitsvalgte der du jobber hvis du trenger hjelp. 7

8 Sigrunn Øygarden Gundersen Fylkesleder Fylkeskontoret NSF Telemark Fylkesleder Fylkesleder/fylkesstyrerepresentant fra 2007 TV og HTV fra 80-tallet på ulike steder Delegat på landsmøter Sykepleierutdanning 1972 Pedagogikk 1. og 2. avd Sykepleievitenskapelig embetsstudie, 1995 (Forskningsetikk, veileder- og lederutdanning.) Spesialisthelsetjenesten: deltid/vikariater Skien kommune: Spl. /avdelingsleder v/ legevakt Fylkesleder NSF Telemark fra 2007 Utdanningsstillinger: (lærer, høgskolelektor, førstelektor) ved tre sykepleier/helsefagutdanninger MSH / HiØ / HiT Lærer: vgs hjelpepleierutdanningen (Moss). Sigrunn Øygarden Gundersen Andre relevante opplysninger: Prosjektleder: innenfor høgskole og klinisk praksis. Dekan v/ HiT i to perioder. Sittet i ulike verv i nasjonale, regionale og lokale styrer, råd og utvalg i forhold til arbeid og i frivillige organisasjoner. Jeg vil spesielt arbeide for: Arbeids- og lønnsvilkår som legger til rette for faglig kvalitet på sykepleieutøvelsen og helsetjenesten, med fokus på: Faglig ledelse Kompetanseutvikling, faglig forsvarlighet og kunnskapsbasert praksis. Likestilling: verdsetting likelønn Omstilling Medlemsnærhet, rekruttering og konstruktiv dialog med arbeidsgiver, vedr.: Tillitsvalgtes funksjon og arbeidsvilkår Samhandlingsreformen Inkluderende Arbeidsliv Påvirke og delta i helse- og utdanningspolitiske saker En organisasjon som engasjerer og svarer til medlemmenes og faggruppenes behov. 8

9 Lene Halvorsen Fylkesstyret STHF Nevrologisk sengepost/slagenheten Sykepleier/koordinator i ambulant team Klinikktillitsvalgt medisinsk klinikk Konstituert HTV Hjelpepleierutdanning 1994 Sykepleierutdanning 1998 Arbeidslivsstudiet NSF avsluttes feb 2011 Lene Halvorsen Slagenheten ved STHF fra 1998 (unntatt året som HTV) Ca fire år som tillitsvalgt og et år som HTV har økt mine kunnskaper og interesse for NSF som organisasjon. Jeg har også i løpet av 2010 deltatt på Bergensstudiet som også har økt mitt engasjement. Pga ny jobb fra januar stiller jeg ikke til gjenvalg som tillitsvalgt, et valg som var vanskelig å ta, derfor ønsker jeg å bli medlem av fylkesstyret for å fortsatt kunne være med å påvirke og engasjere meg ift NSF. Jeg har en del kunnskap og erfaring med ulike arbeidstidsordninger og er engasjert ift det. Videre synes jeg det er spennende med helsepolitikk og muligheter til å påvirke den. Er opptatt av å bygge relasjoner og at NSF og sykepleiere skal være tydelige og synlige, både på arbeidsplassene, i samfunnet og media. Sykepleierutdanningen, praksismuligheter, samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og fagutvikling er også tema jeg interesserer meg for. Det å være en del av NSF og engasjere seg er utrolig lærerikt, spennende og utfordrende både faglig og personlig. Jeg har mye å bidra med og mer å lære. Liker nye utfordringer. 9

10 Monica Hem Porsgrunn kommune, hjemmetjenesten Eidanger Plasstillitsvalgt Porsgrunn Kommune Medlem av NSF forhandlingsutvalg Sykepleierutdanning 1995 Fagleder Porsgrunn Kommune: assistent ved St. Hansåsen Sykehjem som student, siden -95 ansatt i hjemmesykepleien, siste 2 ½ år som fagleder. Andre relevante opplysninger: Har vært NSFs representant i gruppen som utarbeidet tjenesteerklæringer for hjemmesykepleie, institusjon og praktisk bistand i Porsgrunn Kommune. Er med i NSFs forhandlingsutvalg i Porsgrunn Kommune. Hjemmetjenesten Eidanger er utviklingssenter for hjemmetjeneste i Telemark. Jeg deltar aktivt i dette, bl.a. som prosjektleder for et prosjekt som skal øke sykepleiernes kompetanse på sykepleieprosedyrer. Dette er viktig, jfr. samhandlingsreformen der mer behandling vil foregå i kommunene. Jeg stiller til valg som delegat til landsmøtet fordi jeg ønsker å lære mer om hvordan NSF som organisasjon fungerer. Jeg ønsker å bidra til at sykepleiere i kommunen blir mer synlige for å vise at det er høy faglig kompetanse, utviklende og spennende å arbeide i kommunehelsetjenesten. Høgskolen i Telemark Høgskolelektor Plasstillitsvalgt 83-85, Kirkenes Live Kaasa Sykepleierutdanning i 1977 Videreutdanning intensivsykepleie 1987 Embetseksamen i sykepleiervitenskap 2004 Sykepleier innen hjemmesykepleie, medisinske avdelinger og intensivavdelinger Intensivsykepleier og undervisningssykepleier ved intensivavdelinger Høgskolelærer/ lektor ved sykepleierutdanning og videreutdanning (AIO) 1996-dd Jeg er opptatt av hvordan samfunnets verdsetter sykepleierkompetanse i framtidens helsevesen. Jeg mener at NSF sine strategier har stor betydning for sykepleiernes rolle i helsevesenet og framtidens sykepleierutdanning i Norge. Ved å stille som delegat til landsmøtet, ønsker jeg å bidra i utformingen av disse strategiene. 10

11 Kjersti Kleiv Fylkesstyret Sykehuset Telemark HF Hovedtillitsvalgt for NSF Hovedtillitsvalgt/Foretakstillitsvalgt STHF 2002-dd Fylkesstyremedlem 2004-dd Landsmøtedelegat 2004 Sykepleierutdanning 1995 Videreutd. Psykiatrisk sykepleie 1999 Etterutd. Når mor eller far er psykisk syk 2002 Arbeidslivsstudiet for NSF tillitsvalgte 2006 Kjersti Kleiv Styrekompetanse 1, BI 2009 Påbegynt master: Helsefremmende arbeid STHF: Seksjon for akuttpsykiatri: spes.spl,6år, Borgestadklinikken: Sykepleier, 3år Porsgrunn kommune: Sykepleier/ferievikar v/ legevakt, 2mnd, Sunnaas sykehus: Sykepleier, 2år Andre relevante opplysninger: Gjennomførte på Female Future i 2009, et lederutviklingsprogram for kvinner i regi av NHO. Her var det spesielt fokus på styrearbeid/ styrekompetanse, retorikk, nettverksbygging og personlig lederutvikling. Dette er kunnskap jeg ønsker å bidra med i fylkesstyret fremover. Jeg holder og har utarbeidet kurs i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten v/sthf om arbeidstid, hvordan tåle turnus i et langt arbeidsliv. Jeg har ledet og utviklet AMU ved STHF de siste årene. (P.t. er det arbeidsgiver som innehar ledervervet) Styremedlem /vararepresentant til styret STHF, 2003 d.d. Det er flere saker jeg er spesielt opptatt av, men de viktigste sakene som jeg brenner for og som jeg ønsker å trekke frem her, er: Retten til 100 % stilling! Dette er en så viktig likestillingssak, at jeg på mange måter ønsker den skal stå alene for å få nok tyngde! Dette handler både om muligheten til å jobbe 100 % for å få en anstendig inntekt, men like mye å få en forståelse av at kvaliteten på tjenesten blir påvirket av at så mange av våre medlemmer jobber redusert, og dermed ikke får delta på nok fagutvikling, opprettholder kontinuiteten i pasientarbeidet osv. Arbeidsforholdene må være slik at det reelt sett er mulig å jobbe 100 % stilling som sykepleiere. Senior og livsfasepolitikk, IA arbeid, turnus, ledelse, konflikthåndtering, omstilling disse områdene er jeg også spesielt opptatt av, og ser at masterstudien som jeg har påbegynt gir meg mer kunnskap om disse temaer - og dermed muligheter for å kunne bidra inn i NSFs organisasjon med et spesielt fokus på dette. Jeg stiller til valg både som fylkesstyremedlem og som delegat til landsmøtet, da jeg opplever at jeg har mer å bidra med inn i NSF som organisasjon. Jeg har både erfaring fra min jobb som tillitsvalgt gjennom flere år nå, samt kompetanse på styrearbeid, NSFs egne utdanninger, samt kompetanse innen helsefremmende arbeid og psykiatri. Jeg tenker at dette er områder der jeg kan være med å påvirke og forhåpentligvis styrke NSF på flere nivåer. Jeg opplever meg selv som tydelig, modig og stolt og ønsker å jobbe for NSF som organisasjon fremover! 11

12 Lillian Elise Esborg Liane Fylkesleder Nestleder Skien kommune Hovedtillitsvalgt 80% / spl.hjemmetjenesten 20% Hovedtillitsvalgt Skien kommune dd Forhandlingsutvalget Skien kommune 2008 Tillitsvalgt Solum distrikt Lillian Elise Esborg Liane Sykepleierutdanning 2005 Organisasjon og ledelse 2010 Påbegynt master: strategi og kompetanseledelse STHF: Plastikkirurgisk avdeling Skien kommune: hjemmetjenesten Solum Hjemmetjenesten Klyve Porsgrunn kommune: St.Hansåsen sykehjem Hovedtillitsvalg 2009-dd Andre relevante opplysninger: Jeg har siden 2002 hatt ulike tillitsverv på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Jeg har derfor opparbeidet meg allsidig bakgrunn og erfaring fra organisasjons livet. Jeg har blant annet sittet i Telemark idrettskrets i 6 år og er fra denne arenaen godt kjent med å se fylkeskommunen under ett, samtidig som man skal ivareta enkeltdelene. Jeg har i 2 år også sittet som leder i Ungdomsutvalget i Porsgrunn kommune som representerte ungdom fra 15 til 25 år med tanke på skole, idrett, musikk og andre frivillige organisasjoner. I dette vervet hadde jeg i tillegg jevnlig kontakt med politikere og administrasjonen. Jeg stiller til valg som fylkesleder eller nestleder i fylkesstyret primært fordi jeg ønsker å gjøre en jobb for å sette sykepleierne og sykepleie som fag ytterligere på kartet. Viktige saker for meg er at sykepleierne skal synes og at medlemmer og ikke-medlemmer skal se nytten av å være organisert. Problemstillinger som opptar meg er lønn for kompetansen vi innehar, gode arbeidsbetingelser for sykepleierne og redusere uønsket deltid og vikariater. Jeg vil bidra til at NSF er en dynamisk organisasjon som man kan kjenne seg igjen i. Med tanke på den forestående samhandlingsreformen vil det være viktig at fylkesleder har god kjennskap til kommunesektoren, og kjenner til sykehussektoren og deres utfordringer. Jeg arbeider strukturert og er svært løsningsorientert. Jeg er lærevillig og deler gjerne av min kunnskap og erfaring, samtidig som jeg setter verdsetter nye ideer og forslag. Jeg er opptatt av at man skal arbeide strategisk og tenke langsiktig. Men man skal samtidig oppnå suksesser og gode resultater underveis. Jeg er god på å skape kontakter og nettverk, hvilket vil være nyttig som fylkesleder. I min periode som hovedtillitsvalgt i Skien kommune, har vi foruten en medlemsvekst på over 20 %, oppnådd mange viktige seire underveis og jeg har sammen med mine tillitsvalgte satt NSF på kartet i kommunen. Jeg er som hovedtillitsvalgt konkret og tydelig i møte med arbeidsgiver. Min bakgrunn fra organisasjonslivet generelt, samt flere år innen Norsk Sykepleierforbund i kombinasjon med min formelle utdanning innen organisasjon og ledelse, gjør at jeg er en meget god kandidat som fylkesleder. 12

13 Anne Karin Garmo Lillebrekke Fylkesstyret Porsgrunn kommune Førstekonsulent ved tjenestekontoret Ingen Sykepleierutdanning 1975 Videreutdanning i psykiatri 1979 Organisasjon og ledelse 1997 Etterutdanning i demens 1998 Anne Karin Garmo Lillebrekke Sykehuset Telemark fra Medisinsk avdeling 1,5 år Psykiatrisk avdeling etter det både psykose avd. og nevrose avd. Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem Telemark sentralsykehus urologisk avdeling natt St. Hansåsen sykehjem : skjermet enhet avd. sykepleier Doktorløkka bosenter for demente oppstart av demensteam 2002 til 2003 hvor dette ble lagt ned grunnet økonomi. Førstekonsulent Tjenestekontoret 2002 Som saksbehandler på alle saker inne pleie og omsorg, men hovedvekt på rus/ psykiatri og yngre demente. Ønsker å jobbe for en god samarbeidsreform og sikre best mulig samarbeid mellom sykehus og kommune. Økt kompetanse i kommunen vil være med på å gjøre kommunen bedre i stand til å ta i mot pasienter som blir utskrevet fra sykehuset. 13

14 Krister Marx Sykehuset Telemark HF Anestesisykepleier Leder av lokalgruppen NSF ALNS, anestesisykepleiere i Telemark Sykepleierutdanning 1995 Videreutdanning i anestesi 2002 Militær yrkespraksis, 3 ås STHF medisinsk avd. og intensivavdeling, 3 år Sykehuset Kirkenes: AMK mottagelsen, 2 ½ år STHF: Anestesisykepleier fra 2002 Krister Marx Andre relevante opplysninger: Jeg har vært lokalgruppeleder i ALNSF Telemark i 6 år. Ifm med dette vervet har jeg deltatt på lokalgruppelederkonferanse, fagkongresser og GF i regi av anestesigruppen. Dette har vært lærerikt og de sakene som vi har jobbet med vil være nyttige for andre faggrupper også. Jeg er opptatt av disse sakene: NSF må jobbe videre slik at turnus blir likestilt med skift. Vi er ikke i mål. Tildeling av stipend. Dette må bedres. Faggruppene må få nok midler fra NSF slik at de kan drive faglige prosjekter. 14

15 Kirsten Pflug Fylkesstyret Skien kommune Sykepleier, Gulset hjemmesykepleie Plasstillitsvalgt / medlem i forhandlingsutvalget Medlem i nominasjonskomiteen Sykepleierutdanning 2004 Selvstendig næringsdrivende Skien kommune: Pleiemedhjelper PU-bolig, 12 år Sykepleier i sykehjem, 2 år Sykepleier hjemmesykepleien, 4 ½ år Kirsten Pflug Fremme likelønnsvilkår for sykepleiere Øke sykepleieres prosentandel i kommunehelsetjenesten Øke muligheter for kompetanseheving Arbeide for å beholde og rekruttere sykepleiere Arbeide for heltidsstillinger NSF Telemark har etablert en egen Facebookside for medlemmer. Vi erfarer at FB er en nyttig og effektiv måte å være i kontakt med medlemmene på. Beregninger viser at mer enn 60% av NSF medlemmene bruker FB, og tilveksten er størst i aldersgruppen over 50 år. Vi ønsker aktivitet på siden, og blir glad om du responderer på innlegg. Internettsiden vil likevel fortsatt være vår viktigste informasjonsside. 15

16 Odd Kåre Skaug Fylkesstyret Sykehuset Telemark HF Spesialsykepleier i akuttmottak Klinikktillitsvalgt KAM (STHF) Ingeniør 1974 Sykepleierutdanning 1981 Videreutdanning anestesisykepleier 1987 Odd Kåre Skaug Oslo tekniske skole, ingeniør Sykepleier og spesialsykepleier ved akuttavdeling/anestesiavdeling, Ullevål og Aker sykehus, 15år Produktspesialist Vingmed AS, 4 år Praksisveileder for studenter i videreutdanning, 1år Anestesisykepleier ved anestesi- og akuttavdelinger ved STHF, fra dd Anestesisykepleier på ambulansehelikopter i forsvaret, fra 2009 dd Andre relevante opplysninger: Verneombud for anestesiavd og Jeg er ung og sprek, bare 58 år. Har noe livserfaring, er uredd og resultatorientert Vil arbeide for rett til full stilling Aksepterer ikke at arbeidsgiver diskriminerer en hel yrkesgruppe og fratar i praksis sykepleiere muligheten til et fullverdig arbeidsliv. Vil arbeide for en økning i grunnbemanning. Virker som om arbeidsgiver i dag ikke tar høyde for ferieavvikling og sykefravær i bemanningsplanene. Vil arbeide for opprettholde et fullverdig helsetilbud i Telemark. Funksjonsfordeling mellom Telemark og Vestfold kan redusere akuttilbudet i vårt fylke. 16

17 Anne-Lise Svanlund Hjartdal kommune Sykepleier på skjermet enhet Fylkesstyrerepresentant dd Hovedtillitsvalgt i 12 år Plasstillitsvalgt Leder av lokal faggruppe NSF FGD Telemark Sykepleierutdanning 1975 Ped.sem 1997 Veiledning 1999 Anne-Lise Svanlund Kongsberg sykehus: Sykepleier ved overvåkning Nordland Sentralsykehus: Sykepleier ved Nevrologisk avd Rjukan sykehus: Sykepleier medisinsk avd./ Tinnes vgs: Lærer / Notodden Ressurssenter: Konsulent Hjartdal kommune: Sykepleier ved Hjartdal alders og sjukeheim, dementavdeling. Andre relevante opplysninger: Konsulent hos Nokut på fagskole i eldreomsorg. Sensor i NKS, eldreomsorg og psykiatri. Etter mange år i NSF ønsker jeg fortsatt å få lov til å påvirke. Dette er noen saker som jeg brenner for og ønsker at skal prege politikken i forbundet i de neste 4 år: Ønsker å jobbe for et medlemsnært NSF. Være med å påvirke vår politikk slik at vi, medlemmene blir tydelige, modige og stolte sykepleiere når det gjelder faget vårt. Være en pådriver for at NSF`s politikk sørger for at sykepleiere og ledere får lønn i forhold til sitt totalansvar. Dvs. at vi får lønn i forhold til antall pasienter, pårørende, kompleksitet, psykisk og fysisk arbeidsbelastning, ansatte og økonomi. Være en pådriver for at NSF`s politikk legger opp til at vi får lønn for ulike funksjoner. Dvs at vi får faste tillegg for å være primær-, kreft-, demens-, datakontakter m.fl. at dette kommer med i Hovedtariffavtalen. Jeg vil være med og påvirke slik at vi får en politikk i NSF som sikrer at pasientene får en helhetlig og forutsigbar helsetjeneste uansett alder og bosted. 17

18 Siri Sørli Fylkesstyret Porsgrunn kommune NSF Hovedtillitsvalgt HTV dd Sykepleierutdanning 1994 Starter på Arbeidsrett jan 2011 Siri Sørli STHF: Sykepleier ved Fysikalskmedisinsk avd, 1 år Bærum kommune: Sykepleier v/trygghetsavd, 2år Ass. avd. leder / leder ved Vallerhjemmet, 3år Porsgrunn kommune: Avd.leder St. Hansåsen og Borgehaven, 6år, HTV Porsgrunn 60% 2007-dd Andre relevante opplysninger: Sitter i styringsgruppen for Samhandling i Grenland. Et prosjekt som har tjuvstartet på samhandlingsreformen ved å utvikle prosjekter som egner seg for samhandling mellom Sykehuset Telemark, Skien kommune og Porsgrunn kommune. Har vært med i styringsgruppen for Kvalitetskommuneprogrammet sammen med administrasjonen og politikere i Porsgrunn kommune. Knyttet verdifulle kontakter der. Sitter i styringsgruppen i Elin K prosjektet i Porsgrunn. Jeg ønsker meg inn i NSF s fylkesstyre fordi : Jeg bidrar til å gjøre NSF mer synlig i samfunnsdebatten. Jeg er god til å fronte NSF saker i media. Får til gode og store oppslag som blir lagt merke til. Er uredd og tydelig i mine uttalelser. Jeg tydeliggjør hva NSF står for, også for dem som ikke er sykepleiere. På den måten skapes et bredere engasjement for sakene våre. Jeg har lang og bred erfaring fra kommunehelsetjenesten i flere forskjellige kommuner. Hvis den kommende Samhandlingsreformen skal lykkes er det spesielt viktig med fokus og trykk på kommunehelsetjenesten de nærmeste årene, dette vil jeg jobbe for i fylkesstyret. Porsgrunn kommune er en av de største kommune i Telemark, og bør være representert i NSF`s fylkesstyre. Likelønn er min viktigste kampsak. Jeg har jobbet strategisk og langsiktig med dette i snart fire år, og vi har kommet langt på dette området i Porsgrunn kommune. Jeg som HTV har vært den viktigste pådriveren (gjennom brudd i lønnsforhandlingene, protokolltilførsel hos kretsmeklingsmannen, utarbeidelse av kriterier for å sammenligne lønn på tvers av yrker) for å få til likelønn i Porsgrunn. Vi har fått utarbeidet en fireårig Harmoniseringsplan for virksomhetsledere, som gjør at virksomhetsledere på sykehjem og i hjemmetjeneste verdsettes i lønn på samme måte som andre ledere i kommunen. Denne planen har hatt stor spredningseffekt til andre kommuner, og bidrar til å en betydelig lønnsøkning for NSF sine ledere i Porsgrunn. Kampen for likelønn fortsetter. Jeg ønsker å bidra inn i fylkesstyret, og mener at min erfaring gjør meg meget godt egnet som kandidat. 18

19 Unni Tveitkåsa Sykehuset Telemark HF Anestesisykepleier Sekretær ALNSF-Telemark Sykepleier ved STHF siden 1989 Anestesisykepleier siden mai 2000 Unni Tveitkåsa Samarbeidet mellom NSF og fagruppene. ALNSF er en meget aktiv fagruppe, blant annet i arbeidet med å utvikle en spesialistgodkjenning. Dette er et arbeid som kan komme flere fagrupper til gode. Jeg syntes ikke det økonomiske bidraget fra NSF står i forhold til det arbeidet som gjøres. Jeg ønsker å ha påvirkningsmulighet i forhold til saker som angår faggruppene. Lokalt fagforum Visste du at ledere av lokale faggrupper i Telemark utgjør lokalt fagforum? De innkalles til årlig møte med fylkesstyret. Leder av lokalt fagforum kan velges på fritt grunnlag blant medlemmer av faggruppene i fylket. Leder av lokalt fagforum møter i fylkesstyret med uttale og forslagsrett. En av faggruppelederne er dennes stedfortreder. I år er det valg av leder/stedfortreder av lokalt fagforum informasjon blir sendt ut til faggruppemedlemmer via eget lokallag. Har du spørsmål, ta kontakt med fylkeskontoret eller les mer i heftet NSF formål, prinsipprogram, vedtekter Sykepleieprisene 2011: Nå har du sjansen til å vise anerkjennelse overfor kollegaer eller medarbeidere som yter en spesiell innsats. Les mer om kriterier for nominasjon på nettsiden vår eller kontakt fylkeskontoret. 19

20 Anita Bakås Unhammer Fylkesstyret Notodden kommune Saksbehandler ved tildelingskontoret Fylkesstyrerepresentant dd HTV Blefjell sykehus Notodden - ca 1 år Sykepleierutdanning 2000 Anita Bakås Unhammer Notodden kommune: sykepleier i hjemmesykepleien ½ år, kst. leder ved sykehjem, 1år Blefjell sykehus: Medisinsk avdeling og Felles overvåkingsavdelingsavdeling, 7 år Andre relevante opplysninger: Tidligere aktiv i sivilforsvarets FIG gruppe, Notodden Bakgrunn som hjelpepleier før sykepleierutdanning. Har sittet som fylkesstyremedlem i 2 perioder. Står for kontinuitet og representerer øvre deler av fylket. Har kjennskap og erfaring fra både kommunehelsetjenesten og Sykehuset Telemark, Notodden. Saker som er spesielt viktige å følge og påvirke framover er: samhandlingsreformen, fortsette kampen om likelønn, inspirere til lokalt engasjement blant medlemmer, saker til landsmøtet og sykepleierutdanningen. Synes det er viktig at fylkesstyret har representanter fra ulike deler av Telemark. Ønsker å kunne være med videre for å kunne påvirke og bidra i viktige saker som gjelder for oss sykepleiere. 20

21 Ann-Iserid Vik-Johansen Nestleder Fylkesstyre Sykehuset Telemark HF Foretakstillitsvalgt Nestleder i fylkesstyret Fylkesstyremedlem Telemark og Sør-Trøndelag Foretakstillitsvalgt / Hovedtillitsvalgt Klinikktillitsvalg Medlem i sentral nominasjonskomité Studentrepresentant HiST Sykepleierutdanning, 2001 Klinisk stige trinn 2, 2006 Fagutvikling i klinisk praksis, 2007 Veiledning, 2008 NSFs arbeidslivsstudiet, 2007 Ann-Iserid Vik-Johansen St.Olav: Lungeavd. og ortopedisk avd., 3år Trondheim kommune: vakter i hjemmesykepleien STHF: Ortopedisk avdeling, 2 år Hovedtillitsvalgt/Foretakstillitsvalgt fra 2004 dd Andre relevante opplysninger: Spiller i NSF trommetropp Jeg er opptatt av god personalbehandling, og at man må bli flinkere til å se på livsfasepolitikkforskjellige behov til forskjellig tid. Veldig opptatt av retten til heltid og har i det siste sett at det faktisk nytter å påvirke arbeidsgiver på dette området. Bemanning, omstilling og fokuset på økonomi har stor betydning for å opprettholde et godt arbeidsmiljø og der må vi i NSF jobbe mer imot arbeidsgiver, det brenner jeg skikkelig for! Jeg er en engasjert person med stor arbeidskapasitet, som liker å påvirke der jeg har mulighet. Synes det er viktig at det i fylkesstyret sitter representanter fra spesialisthelsetjenesten. Vi er nå et veldig stort HTV-område og representerer ca medlemmer. 21

22 Nanfrid Aasmoe Porsgrunn kommune Virksomhetsleder Hjemmetjenesten vest : Vara i forbundsstyret NSF : HTV Porsgrunn kommune Sykepleierutdanning 1994 Nanfrid Aasmoe Aker sykehus: Medisinsk rehab./geri. avd., 1år Oslo kommune: Sykepleier ved Casinetto alders- og sykehjem, 1år Konstituert virksomhetsleder Legetjenester, 1år Kragerø vgs: Lærer, ½ år Høgskolen i Telemark: Veileder/sensor, 2år Helsesøster på skole, 1år Spesialsykepleier Porsgrunn legevakt, 12 år Aktivitetsutvikler i virksomheten psykisk helse og rusomsorg, 2år Porsgrunn kommune: Virksomhetsleder fra 2009 dd Andre relevante opplysninger: Verv: : Bystyremedlem : Formannskapsmedlem : Valgstyret Porsgrunn kommune : Sekretær i Porsgrunn Arbeiderparti : Fellesrådet for menighetene i Porsgrunn, styremedlem. (Politisk verv) : Grenlandstinget Vekst i Grenland. (Politisk verv) : Nestleder Norsk Legevaktforum. Ønsker å være med på å videreutvikle velferdsstaten. Ønsker å være en del av endringene som skjer i forhold til samhandlingsreformen. Sykepleierrollen er svært viktig ift begge punkter. Har selv særlig fokus på kommunehelsetjenesten siden jeg kjenner den best. 22

23 Kurs og møter vinter 2011 Fylkesmøte 2011 Sted: Bø hotell Tid: 23. mars 2011 kl Målgruppe: Medlemmer og valgte delegater Dessverre har forbundsledelsen berammet forbundsstyremøte denne datoen, noe som medfører at vi ikke får Lisbeth Normann som hovedtaler. Tema for dagen og program vil bli annonsert på internett og via tillitsvalgte. Husk Fagkafé i Grenland Hver første torsdag i måneden arrangerer vi fagkafé kl Stedet er toppetasjen på NSF lokaler i Lundegatea 4c, Skien Vi du få E-post om fagkafé og andre kurs? Ta kontakt med Flerkulturelt Forum for Sykepleie og STHF arranger kurs: Tema: Utfordringer i et flerkulturelt helsevesen Dato: 24. Mars Sted: Sykehuset Telemark, Skien 23

24 Returadresse: NSF Telemark Lundegt 4c 3724 Skien Hovedtillitsvalgte i Telemark HTV-OMRÅDE NAVN TLF.ARB. MOBILTLF. E-post: STHF Skien Ann Iserid Vik-Johansen STHF Skien Kjersti Kleiv STHF Rjukan Arild Standal Betanien Hospital Henv.fylkeskontoret Porsgrunn Siri Sørli Skien Lillian Elise Liane Notodden Willeke van Woerkom Siljan Kari O. Sæthre Bamble Solveig Nilsen Kragerø Gry Anette Hafredal Drangedal Synnøve Kveven Bø Frøydis Haukeland Sauherad Håvard H. Erikstein Nome Liv Marit S. Berget Tinn Beate Lie Hjartdal Gunn R. Paulsen Seljord Gunn Berit Listaul Kviteseid Åse Vestgaarden Nissedal Anne Karin Grimstveit Fyresdal Inger Lise Lund Tokke Mona Heimdal Vinje Hilde E. Storli HiT Solvor Brungot Borgestadklinikken Nina Auran Fylkeskommunen Kjersti Bjurstrøm Stat Audhild Arnesen AiR Liv Oddny Nystog Privat (kontakt) Ellen R. Waag NSF Student Robbie Tempesta Savner du informasjon fra NSF? Hva vil du lese eller vite mer om? Ta kontakt med tillitsvalgte eller fylkeskontoret. NSF trenger aktive medlemmer. 24

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 4, desember 2009, 24. årgang

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 4, desember 2009, 24. årgang på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 4, desember 2009, 24. årgang NSF Telemark ønsker alle medlemmer en fredlig jul og alt godt for 2010 1 Innhold Innhold... 2 Fylkesleder har ordet... 3 Sykepleierprisene...

Detaljer

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 2, juli 2009, 24. årgang Det er de små nyansene som gjør den store forskjellen

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 2, juli 2009, 24. årgang Det er de små nyansene som gjør den store forskjellen på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 2, juli 2009, 24. årgang Det er de små nyansene som gjør den store forskjellen (E. Lerdahl) Norsk Sykepleierforbund Telemark medlemmer en riktig god sommer!

Detaljer

Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet

Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet Et øyeblikk! et informasjonsorgan for Norsk Sykepleierforbund, Troms Adresse: Norsk Sykepleierforbund, Troms Pb 626 9256 Tromsø Besøksadresse: Storgt. 61, 4.etg. Telefon 776 35 940 Telefaks 776 35 941

Detaljer

NSF lokalen. Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 3 - september 2011, 28. årgang

NSF lokalen. Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 3 - september 2011, 28. årgang NSF lokalen Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 3 - september 2011, 28. årgang Fem fra samme kull på tur: F.v.: Karin Lærbrekk, Arna Tjensvoll, Berit Karlsen, Bjørg Molven og Margot Larsen,

Detaljer

Valg 2007 Det tilstrebes at: Kommentar fra valgkomiteen: Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Valgkomiteens helhetsvurdering: Eilin Ekeland

Valg 2007 Det tilstrebes at: Kommentar fra valgkomiteen: Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Valgkomiteens helhetsvurdering: Eilin Ekeland Valg 2007 Kandidater Kriterier for valg av kandidater til sentrale verv som tillitsvalgt i NFF Det tilstrebes at: Sentralstyret og øvrige råd og utvalg er sammensatt slik at de representerer bredde innenfor

Detaljer

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING Til valg av fylkesleder, nestleder, fylkesstyre med varamedlemmer og landsmøtedelegater NSF TELEMARK

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING Til valg av fylkesleder, nestleder, fylkesstyre med varamedlemmer og landsmøtedelegater NSF TELEMARK NSF TELEMARK Hovedtillitsvalgte og medlemmer Lundegt. 4c 3724 SKIEN Tlf.: 35 53 27 70 Faks: 35 53 27 71 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 2680 05 03697 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013 KS på ville veier 4 Rådsmøtet 5 Hvit jul 8 Styrker sykepleierrollen Norsk Sykepleierforbund presenterer sju ferske politiske plattformer: folkehelse, utdanning,

Detaljer

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland INNHOLDFORTEGNELSE Kjære medlem og kollegaer av Lillian Mistereggen s.3 Styret i 2013. s.5 Årsberetning og regnskap for 2012..

Detaljer

Fylkesleder har ordet

Fylkesleder har ordet ROGALAND NSF LOKALEN norsk sykepleierforbund - Årgang 31 - nr 1, april 2014 6. hver helg Drammen er det mye som skjer om dagen! ikke lenger bare en drøm i Krø m alle vet ønsker vi oss et nytt sykehus,

Detaljer

MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2008

MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2008 MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2008 To verdige vinnere av sykepleierprisen 2007: Marthe Kristensen og Gro Valsgård Tydelig Modig Stolt Norsk Sykepleierforbund Aust-Agder, Møllebakken 15, 4841 Arendal

Detaljer

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Denne modulen er beregnet til 3 dager. Modulen består av følgende emner: Rolle og funksjon Fagforeningen og målrettet fagforeningsarbeid

Detaljer

oppland Medlemsbladet Opplands første pris for sykepleieledere er tildelt Jorun Ødegård Bjerke!

oppland Medlemsbladet Opplands første pris for sykepleieledere er tildelt Jorun Ødegård Bjerke! Medlemsbladet oppland norsk sykepleierforbund - ÅRGanG 4 - UtGaVe 1, MaRs 2012 Opplands første pris for sykepleieledere er tildelt Jorun Ødegård Bjerke! les også om: Opplands eldste medlem Demensomsorgen

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

NSF lokalen. God jul og godt nytt år! Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 4 - desember 2009, 26. årgang

NSF lokalen. God jul og godt nytt år! Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 4 - desember 2009, 26. årgang NSF lokalen Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 4 - desember 2009, 26. årgang NSF profilering i Stavanger sentrum God jul og godt nytt år! Lederen NSF vant i arbeidsretten Vi skriver snart

Detaljer

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET VALGKOMITE FREM MOT PEFO KONGRESS 2015 Valgkomiteens arbeid startet opp januar i 2014 med 5 medlemmer. Vi valgte at alle medlemmene

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 24. januar 2013 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem Arbeids- og sosialministeren strever med å finne oppskriften som skal fornye, forenkle og forbedre NAV. Han har prøvd seg med detaljstyring

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Si din mening om Lønnsoppgjøret!

Si din mening om Lønnsoppgjøret! 1 Si din mening om Lønnsoppgjøret! Tariffperioden 2014 2016 2 Forbundsstyret ønsker tariffkonferansenes anbefaling til følgende spørsmål: Spørsmål til debatt: Hva bør det legges størst vekt på sentrale

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

Hva skjedde? 2001 Utredning.

Hva skjedde? 2001 Utredning. 2001 Utredning. Hva skjedde? Beslutninger fattes fortere, den teknologiske utviklingen går lynraskt, befolkningen forventer økt kvalitet på helsetilbudet og god tilgjengelighet til nye behandlingsmetoder.

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

Fagblad. TEMA: Forskningsbasert praksis. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

Fagblad. TEMA: Forskningsbasert praksis. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2012 TEMA: Forskningsbasert praksis AV INNHOLDET: Leder: Kjære medlemmer 2 Redaktøren har ordet 3 Pasientopplæring et område med stort potensiale! 4

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Lover satsing på sykepleiere

Lover satsing på sykepleiere Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2015 Sykler for folkehelse 4 Eli Gunhild møter 5 Tariff 2016 8 Lover satsing på sykepleiere «Sykepleier» er nevnt 116 ganger i regjeringens forslag til fremtidens primærhelsetjeneste,

Detaljer

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006 Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 1 2006 Vinter i Trondheim: Tyholttårnet. Fotograf: Arve Hansen Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Hilsen fra redaksjonen

Detaljer