VEILEDNING I UTFYLLING AV SKJEMA FOR VEDTAK v.1.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNING I UTFYLLING AV SKJEMA FOR VEDTAK v.1.5"

Transkript

1 VEILEDNING I UTFYLLING AV SKJEMA FOR VEDTAK v.1.5 VEDTAK SOM INNEBÆRER BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING KAP. 9 I KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOV 9-5, tredje ledd bokstav b og c se rød skrift 1.4, 1.5, 2.8, 3.6 og 4.2 Alle lovhenvisninger er til denne loven, med mindre annet er oppgitt. I henhold til nytt lovverk Kap. 9 i Lov om sosiale tjenester kan det etter 9-5 tredje ledd bokstav b og c fattes vedtak om bruk av tvang og makt i følgende tilfeller: bokstav b) planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner bokstav c) tiltak for å dekke brukerens grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og trenings-tiltak. 9-7 om kommunens saksbehandling beskriver i andre, tredje og fjerde ledd hvordan slike vedtak skal treffes og saksbehandles videre. Fylkesmannens utarbeidede skjema for vedtak tilfredsstiller lovens krav med hensyn til hva som skal nedtegnes. Det anbefales derfor at kommunene og bydelene tar dette i bruk. Hvem fyller ut skjemaet? Skjemaet fylles ut av daglig ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket, for eksempel leder av arbeidslag eller fagkonsulent som er tilknyttet brukers bolig. Hvis kommunen har andre fagpersoner med overordnet ansvar, bør disse trekkes inn i arbeidet. Vedtaket treffes av den som har det overordnet faglige ansvaret for tjenesten i kommunen / bydelen, jf. 9-7 andre ledd. Se også rubrikk 5/6 i skjemaet. Før utfyllingen av skjemaet forutsettes det at helseforetakenes spesialisthelsetjeneste har evaluert tjenestene og deltatt aktivt som samarbeidspartner i prosessen fram mot tiltak etter kap. 9. Likedan forutsettes det at brukeren, pårørende og verge er informert om tiltaket gjennom hele prosessen. Vedrørende utfylling av skjemaet Mest mulig informasjon bør skrives inn i rubrikkene, men for enkelte av rubrikkene vil det være naturlig med vedlegg, henvis da i rubrikken til vedleggslisten som ligger bakerst i skjemaet. 1 v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

2 Skjemaet er utformet slik at det kan lastes ned fra Internett og brukes aktivt, dvs. at rubrikkene kan utvides etter behov. Skjemaet finnes på adressen: søk på tvang og makt og utviklingshemming. Saksgang Det er overordnet faglig ansvarlig for Kap. 9 i kommunen/bydelen, som fatter vedtak om tiltak etter 9-5 tredje ledd bokstav b og c, jf. 9-7 andre ledd. Etter at kommunen/bydelen har fattet vedtak, skal det sendes Fylkesmannen for overprøving, jf Vedtaket skal samtidig sendes til spesialisthelsetjenestene, verge og pårørende. Alle disse kan gi uttalelse til Fylkesmannen med frist én uke fra vedtaket er mottatt, jf. 9-7 fjerde ledd. Fylkesmannen skal overprøve vedtak etter 9-5 tredje ledd bokstavene b og c, jf. 9-7 fjerde ledd. Fylkesmannen skal prøve alle sider av saken. Fylkesmannen skal gi vergen og pårørende opplysning om klageadgangen etter 9-11 andre ledd. Saksgangen i slike vedtak er ellers beskrevet i 9-7 tredje og fjerde ledd. Vedtaket kan ikke iverksettes før det er godkjent av Fylkesmannen. 1. Personopplysninger 1.1 Hvem gjelder tiltaket for? Er brukeren umyndig? Har tjenestemottageren verge? Hvis bruker ikke har fått oppnevnt verge, må det tas initiativ til å få dette ordnet. Det er lovpålagt at vedkommende skal ha oppnevnt verge dersom det anses aktuelt å fatte vedtak om bruk av tvang og makt, jf. 9-3 tredje ledd. Se også 9-3 andre ledd, 9-7 fjerde ledd, 9-8 andre ledd, 9-11 første ledd, 9-12 andre ledd. Når det er aktuelt å fatte vedtak om bruk av tvang og makt, krever loven at det skal oppnevnes en verge (jf. 9-3 tredje ledd). Hvis brukeren ikke har fått oppnevnt verge, må kommunen begjære at det oppnevnes en. Det må framgå særskilt at vergens mandat omhandler oppgaver etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap.9. Legg ved kopi av vergeoppnevnelsen. Se også 9-3 andre ledd, 9-7 fjerde ledd, 9-8 andre ledd, 9-11 første ledd, 9-12 andre ledd. Verge er ikke tillagt noen formell beslutningsrett, men disse skal være brukerens talsmann under saksforberedelse. Dette betyr at de har krav på å bli gjort kjent med kommunens beskrivelser og vurderinger, og skal gis anledning til å uttale seg før det blir truffet vedtak i saken. 2 v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

3 1.2 Brukerens pårørende Som pårørende regnes ektefelle, samboer, myndige barn, foreldre, myndige søsken og besteforeldre i angitt prioritert rekkefølge med mindre særlige grunner foreligger, jamfør 9-3 fjerde ledd. Hvis pårørende ikke ønsker å benytte retten til innsyn og medvirkning, kan de reservere seg mot dette. Skriftlig dokumentasjon på dette må i så fall legges ved vedtaket. Reservasjonsretten gjelder ikke hvis pårørende er oppnevnt som verge. Foreldre er pårørende til personer under 18 år. Se også 9-3 andre ledd, 9-7 fjerde ledd, 9-8 andre ledd, 9-11 første ledd, 9-12 andre ledd. Pårørende er ikke tillagt noen formell beslutningsrett, men disse skal være brukerens talsmann under saksforberedelse. Dette betyr at de har krav på å bli gjort kjent med kommunens beskrivelser og vurderinger, og skal gis anledning til å uttale seg før det blir truffet vedtak i saken. 1.3 Hvilke medisinske diagnoser foreligger og hvordan er brukerens helsetilstand? Reglene i dette lovverket gjelder kun personer med diagnosen psykisk utviklingshemming, jamfør 9-2 første ledd. Denne diagnosen skal bekreftes fra ansvarlig lege gjennom vedlagt epikrise, journalnotat eller lignende. Eventuelle andre relevante medisinske diagnoser bør også settes opp. Ansvaret for diagnostisering ligger hos spesialisthelsetjenesten. Både fysisk og psykisk helse. Ivareta personens sykehistorie. Krav til dokumentasjon? 1.4 Hvilke enkeltvedtak foreligger (jf. 9-2 første ledd) Vedtak om tvang og makt kan fattes som ledd i tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Du må dermed bekrefte at det er fattet enkeltvedtak om dette. Vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 nr. 6 a-d. Legg ved kopi av løpende vedtak. 1.5 Antall skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner For hvilken tidsperiode? Det siste året? 3 v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

4 2. Opplysninger om bruker og tiltakene det er fattet vedtak om 2.1 Hvilke type tiltak fattes det nå vedtak om? Vedtaket kan inneholde flere ulike tiltak, kryss av for de aktuelle. Det er anledning til å iverksette 3 typer tiltak etter bokstav b og 4 etter bokstav c. Bokstav b) Planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner. De vanligste tiltakene her vil være fysisk stopping og holding for å hindre eller begrense utagerende og / eller selvskadende atferd. Skjermingstiltak vil også kunne bli benyttet her, jamfør 9-6 andre ledd. Bokstav b) Planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner med bruk av mekaniske tvangsmidler, jamfør 9-6 første ledd. Bokstav b) Planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner med bruk av inngripende alarmsystemer, jamfør 9-2 andre ledd. Bokstav c) Tiltak for å dekke brukerens grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet. Bokstav c) Tiltak for å dekke brukerens grunnleggende behov med bruk av mekaniske tvangsmidler, jamfør 9-6 første ledd. Bokstav c) Tiltak for å dekke brukerens grunnleggende behov med bruk av inngripende alarmsystemer, jamfør 9-2 andre ledd. Bokstav c) Tiltak for å dekke brukerens grunnleggende behov, herunder opplærings- og treningstiltak. Her vises det til 9-6 tredje ledd om særlige grenser. Vedtaket kan inneholde flere ulike tiltak, kryss av for de aktuelle. Se eventuelt rundskrivet IS-10/2015 s for mer utdypende informasjon om de ulike tiltakene. 2.2 Gi en beskrivelse av tiltakene som skal iverksettes etter Kap. 9. Gi en faglig begrunnelse Her skal du beskrive hvilke tiltak som skal gjennomføres. Beskriv hvordan dere konkret vil gjennomføre tiltaket / tiltakene og hvilke prosedyrer som skal følges. Valg av tiltak må begrunnes faglig. Legg ved aktuelle rutinebeskrivelser. Se 9-7 tredje ledd bokstav c. Det skal gis en presis beskrivelse av tiltaket, hvilke former for tvang eller makt som skal benyttes, og fremgangsmåte i de aktuelle situasjonene. Beskrivelsen må inneholde en spesifisering av den atferden som utløser prosedyren, samt når det utløsende problem anses som over og prosedyren skal avsluttes. Gi videre en beskrivelse av hvilke metodiske tilnærminger en vil benytte seg av, samt hvilke delmål som angis. Det skal gis en faglig begrunnelse for disse valgene. 4 v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

5 2.3 Hvor skal tiltakene gjennomføres? Skriv inn hvor tiltakene skal gjennomføres, for eksempel i egen bolig, på offentlig sted, i jobb/aktivitet osv. Hvis det er flere typer tiltak (jf. rubrikk 2.1), må du spesifisere hvilke tiltak som gjelder hvor. Her skrives inn de arenaene der tiltaket skal gjennomføres, dersom det er flere typer tiltak; se rubrikk 2.3, må det spesifiseres hvilke tiltak som gjelder på de ulike arenaer. Det føres også opp om tiltaket skal gjennomføres i bolig, dagsenter eller andre arenaer der det vil være hensiktsmessig. Det er viktig at tiltaket ikke gjennomføres på steder hvor personene kan påføres skade som en konsekvens av tiltaket, f.eks i trapper, trange rom o.l. Det må komme fram hvor tiltaket skal anvendes og det kan gjerne anføres hvor det ikke skal benyttes. Ivaretakelse av integritet. 2.4 a Gi en beskrivelse av brukerens generelle situasjon og gi en faglig begrunnelse av denne jf. 9-7 tredje ledd pkt. b Her skal du beskrive brukerens nåværende situasjon, funksjonsnivå og tjenestetilbud. Legg også ved individuell plan og eventuelt andre relevante dokumenter. Se også forskrift til individuell plan i Lov om sosiale tjenester og Lov om helsetjenester i kommunen. Det er et krav at en sak skal være så godt opplyst som mulig før det fattes vedtak, jf. forvaltningsloven 17 første ledd. Det skal gis en redegjørelse for bakgrunnen for saken, og for brukerens generelle livssituasjon. Dette innebærer bl.a. krav til kartlegging og analyse av brukerens totale livssituasjon og tjenestetilbud, hvor vedkommendes interesser, ressurser og problemer framkommer. Bolig, arbeid, kommunikasjon, transport, helse, ADL, atferd er områder som bør beskrives. 2.4 b Gi en spesifikk beskrivelse av atferden og hvorfor det er nødvendig å fatte vedtak om bruk av tvang og makt. Redegjør for omfanget og gi en faglig vurdering Beskriv hva som gjør det nødvendig å iverksette tvangstiltak. Hva er brukers atferd? Gi en faglig vurdering av denne situasjonen/atferden. Beskrivelsen skal gi et helhetsbilde av hvilke forhold som har betydning for de tiltakene som skal iverksettes. Årsaken til atferden er et viktig punkt i vurderingen, både de direkte utløsende og eventuelle bakenforliggende årsaker. På bakgrunn av registreringer (meldinger) redegjøres det for forekomsten av atferden. Den faglige vurderingen skal støtte opp under beskrivelsen. 5 v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

6 2.5 a Beskriv hvorfor eller på hvilken måte det vurderes å foreligge fare for vesentlig skade Hjemmel for bruk av tvang og makt foreligger bare når det er nødvendig for å hindre eller begrense vesentlig skade. Det må derfor beskrives hvordan dette vilkåret er oppfylt, jfr Vesentlig skade er særlig knyttet til disse tilfellene: at bruker påfører seg selv eller andre fysisk skade at bruker får psykiske skader at bruker har sosialt fornedrende atferd at bruker krenker andre personers integritet at bruker forårsaker materielle skader på egen eller andres eiendeler At skaden må være vesentlig, innebærer at den må ha et betydelig omfang og/eller ha alvorlige konsekvenser. Det er ikke avgjørende om atferden er avvikende eller uvanlig. Det må være rom for uortodoks opptreden, og det må aksepteres at tjenestemottakeren har et avvikende syn på f eks orden og spisevaner. Se for øvrig rundskrivet IS-10/2015 s b Hvilket forebyggende arbeid er gjort, og hvordan har det fungert? Hvilke forebyggende tiltak skal videreføres? Tiltakene skal forebygge bruk av tvang, og de skal være prøvd før det gjøres vedtak om tvang og makt, jf. 9-5 første ledd. Det skal beskrives forebyggende tiltak ut fra kravene som er satt i 9-4. Disse forebyggende tiltakene skal innebære at det legges til rette for minst mulig bruk av tvang, det vil si være tiltak som kommer i forkant av vilkåret om andre løsninger, jamfør 9-5 første ledd og som mer er knyttet direkte opp mot tiltak med bruk av tvang og makt, se neste rubrikk. Forebyggende tiltak er blant annet tilretteleggeling av tjenestetilbudet etter 9-1 annet ledd, samt at det kan være tiltak som tilrettelegging av fysiske rammebetingelser og / eller endring i bruk av personale. Eksempler på forebyggende tiltak: - tilrettelegging av tjenestetilbudet etter 9-1 andre ledd - tilrettelegging av fysiske rammebetingelser - endring i bruk av personale - opplæring av ansatte - vurdere tilnærming til kommunikasjon og samhandling Beskriv også hvilke av de forebyggende tiltakene som er tenkt videreføres og hvorfor. 6 v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

7 2.5 c Hvilke andre løsninger er prøvd, og hvordan har disse fungert? Hvilke andre løsninger skal prøves ut i vedtaksperioden? Det er et vilkår etter 9-5 første ledd at andre løsninger enn bruk av tvang og makt skal være prøvd før tiltak etter kap. 9 settes i verk. Du må derfor beskrive hvilke andre løsninger som er blitt prøvd, og hvilken effekt disse har hatt. Slike løsninger eller tiltak er mer direkte rettet mot de problemene og den atferden som dette vedtaket omfatter. Eksempler på dette kan være: å fjerne seg fra bruker i situasjonen senke kravene i situasjonen tilby andre aktiviteter eller goder Kravet om å prøve eller sette i verk andre løsninger før bruk av tvang og makt kan bare fravikes i særlige tilfeller, og det skal i så fall gis en begrunnelse jamfør 9-5 første ledd. Beskriv også hvilke av de andre løsningene som er tenkt videreføres i vedtaksperioden og hvorfor. 2.6 Under hvilke forhold skal tiltaket avbrytes? Ut fra kravene i 9-9 fjerde ledd skal tiltaket vurderes kontinuerlig og avbrytes straks dersom: vilkårene for vedtaket ikke lenger er til stede det viser seg ikke å ha de forutsatte konsekvenser uforutsette, negative virkninger. Det skal derfor på forhånd være angitt hvilke forhold som gjør at tiltaket skal avbrytes. Det må være tydelige og kjente beskrivelser av kriteriene for avbrytelse og hvordan tjenesteyterne skal forholde seg til dette. 2.7 Hvor lenge skal tiltaket vare? jf. 9-7 tredje ledd bokstav d Vedtak kan treffes for inntil 12 måneder om gangen, jamfør 9-7 andre ledd. Vedtaket gjelder fra Fylkesmannens dato for overprøving. Det kan gjøres vedtak for inntil tolv måneder om gangen, jf. 9-7 andre ledd. Dette er de absolutte yttergrensene for vedtakets varighet. Det vil være mulighet til å forlenge perioden når det opprinnelige vedtaket løper ut. Det er ikke satt noen grense for hvor mange ganger vedtaket kan forlenges eller den samlede varigheten av vedtaket. Det er avgjørende i forhold til varigheten at det stilles strenge krav til løpende evaluering og tilsyn med tiltaket. Tiltaket skal avbrytes straks, dersom det viser seg ikke å ha de forutsatte konsekvenser, eller det har uforutsette, negative virkninger. 7 v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

8 2.8 Gi en bekreftelse på at kravet til faglig og etisk forsvarlighet er oppfylt, jfr. 9-5 andre ledd jf. 9-7 tredje ledd bokstav e 9-5 andre ledd understreker at tiltakene skal være faglig og etisk forsvarlige. Her skal du bekrefte og beskrive på hvilken måte disse vilkårene er oppfylt. Tiltak kan bare benyttes når det er faglig og etisk forsvarlig. I vurderingen skal det legges særlig vekt på graden av inngrep i brukerens integritet og verdighet. I tillegg må de inngrepene som foretas, ikke gå lenger enn det som er nødvendig for formålet, og de må stå i forhold til det formål som skal ivaretas. Faglig forsvarlighet handler spesielt om hvilke metoder og virkemidler som er valgt, og hvordan tiltakene er utformet. Tiltakene må gjennomføres i henhold til målsettingen og med personale som er kvalifisert til dette, jf. opplysningene i rubrikk 2.5. Etisk forsvarlighet handler spesielt om hvor mye tiltaket griper inn i brukerens liv. Tiltakene må ikke gå lenger enn det som er nødvendig, og må stå i forhold til det formålet som skal ivaretas. Se også rundskrivet IS-10/2015 s for mer utdypende informasjon om faglig og etisk forsvarlighet. Det må gis en faglig begrunnelse for valg av tiltak, herunder kunnskaper om effekten og bivirkninger. Det må gjøres rede for alternative tiltak som er prøvd, for å vise berettigelsen av det tiltaket som vedtas. Den faglige begrunnelsen må inneholde opplysninger om de antatte konsekvensene (prognosen) av å ikke iverksette tiltak. Prognosen må si noe om (skade)virkningene både i et kort og langsiktig perspektiv. Det må beskrives hva som forventes oppnådd med tiltaket, både primære og sekundære effekter/gevinster. Dersom alternative tiltak ikke er prøvd, skal det gis en faglig begrunnelse for dette. Ut fra både lov og forskrift er det et helt grunnleggende krav at alle tilgjengelige og forsvarlige tilnærminger skal utnyttes for å unngå bruk av tvang. Det vises til den generelle omtalen av vilkårene for bruk av tvang etter disse bestemmelsene, med henvisninger til lovbestemmelsene og forskriften. Tvang vil aldri være akseptabelt dersom det foreligger reelle alternativer. Hovedsiktemålet med kapitlet er å unngå unødig bruk av tvang og makt overfor de forholdsvis få menneskene med utviklingshemming som i perioder har alvorlige atferdsproblemer. Tjenestetilbudet skal utformes med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt det er mulig i overenstemmelse med brukerens selvbestemmelsesrett. Konkrete vurderinger! 8 v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

9 2.9 Hvilken holdning har brukeren til tiltaket? jf. 9-3 andre ledd og 9-7 tredje ledd bokstav f Her skal du beskrive hvilken holdning brukeren selv har til tiltaket. Du skal beskrive både den generelle reaksjonen brukeren har på tiltaket, og spesielle reaksjoner som han/hun vil kunne ha når tiltaket gjennomføres. Dersom det ikke er mulig å få fram brukerens holdning på grunn av kognitivt funksjonsnivå eller andre forhold, må dette begrunnes. Brukeren har krav på en forklaring av hva tiltaket går ut på. Se også 9-1 andre ledd, 9-3 første og andre ledd, og Hva er pårørendes/verges holdning til tiltaket, og hvordan er de tatt med i utarbeidelsen av det? jf. 9-3 andre ledd og 9-7 tredje ledd bokstav f Det skal gå fram hvilken kontakt faglig ansvarlig har hatt med pårørende og verge, i utarbeidelsen av vedtaket og det skal beskrives hvilken holdning pårørende og verge har til tiltaket Hvordan skal pårørende/verge holdes orientert i vedtaksperiode jf. 9-3 andre ledd og 9-7 tredje ledd bokstav f Beskriv også hvordan verge/pårørende skal holdes orientert i vedtaksperioden. 9 v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

10 3. Opplysninger om tjenesteyterne 3.1 Overordnet faglig ansvarlig for Kap. 9 i kommunen / bydelen jf. 9-7 andre ledd I alle kommuner /bydeler er det utpekt en person som skal ha et overordnet faglig ansvarlig for Kap. 9. Det er denne personen som formelt fatter vedtak om bruk av tvang og makt og som skriver under på slutten av vedtaksskjemaet. Det må være klare ansvarslinjer med hensyn til hvem som har det overordnede faglige ansvaret i kommunen. Det er viktig at den som er overordnet faglig ansvarlig, også har myndighet til å disponere økonomiske ressurser og personell på en slik måte at det er mulig å hindre og forebygge tvang og makt, jf I hver kommune og bydel er det oppnevnt en navngitt person som er overordnet faglig ansvarlig for tjenesten som omfattes av Kap. 9 (noen få kommuner har flere). Det er denne personen som formelt fatter dette vedtaket om bruk av tvang og makt, jamfør underskriften på slutten av vedtaksskjemaet. 3.2 I hvilken grad har den overordnede faglig ansvarlige deltatt i utarbeidelsen av tiltaket? For ethvert tiltak skal det i forbindelse med planleggingen angis klare ansvarslinjer. 9-7 annet ledd forutsetter at det utpekes en person som skal ha et overordnet faglig ansvar for kapittel 9 i kommunen. Her skal du redegjøre for hvordan den overordnede faglig ansvarlige har deltatt i utarbeidelsen av tiltaket. 3.3 Navn på tjenestested (er) og daglig ansvarlig Skriv navn på de tjenestestedene hvor tiltaket skal gjennomføres, samt navn på de som er daglig ansvarlig for disse. 3.4 Hvem er faglig ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket? jf. 9-7 tredje ledd bokstav g Her skal du oppgi hvem som er faglig ansvarlig for selve gjennomføringen av tiltaket. Det vil som regel være den personen som har det daglige og faglige ansvaret på tjenestestedet, det vil si boligleder eller lignende. Dette ansvaret kan også være gitt til en assisterende boligleder, ledende miljøterapeut eller en annen med særskilt ansvar og oppgaver knyttet til gjennomføring av tiltaket i vedtaket. Vedkommende må være tilgjengelig for andre tjenesteytere på den arenaen tiltaket skal gjennomføres. 10 v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

11 Dersom tiltaket skal gjennomføres på flere ulike arenaer, for eksempel bolig og dagsenter, må det utpekes en ansvarlig på hver arena. Dette følger forutsetningsvis av 9-7 første ledd og tredje ledd bokstav g. Dette vil normalt være den som har det daglige ansvaret for tjenestene på stedet. Den faglige ansvarlige for gjennomføringen av tiltaket skal være bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten Begrunnelsen må være basert på den ansattes kjennskap til brukeren og kunnskaper om vedkommendes væremåte. I tillegg må den inneholde opplysninger om den ansattes erfaring i anvendelse av de metoder som tiltaket er basert på. Vedkommende må også ivareta pårørendes informasjonsbehov og kunne samarbeide med dem. Vedkommende må være aktiv i utformingen av tiltaket, bør ha erfaring med liknende tiltak og må ha godt kjennskap til tjenestemottakeren. Videre må vedkommende kunne veilede andre tjenesteytere og vurdere deres egnethet i forhold til denne type tiltak. Viktig å melde fra når denne personen slutter eller andre skal overta. 3.5 Hvem har deltatt i utarbeidelsen av tiltaket? Her skal du føre opp hvilke personer som har deltatt i utarbeidelsen av tiltaket. Det kan være ansatte på tjenestestedet eller i kommunen, pårørende/verge og det kan være eksterne parter, for eksempel fra spesialisthelsetjenesten. Dette punktet kommer også igjen i 3.8 for spesialisthelsetjenesten! 3.6 Hvilke tjenesteytere skal gjennomføre tiltaket? Her skal du gi en oversikt over hvilke tjenesteytere som skal gjennomføre tiltaket. Hvis det er snakk om et større antall tjenesteytere kan denne oversikten legges ved for seg. Oversikten må inneholde navn, stillingsbetegnelse, stillingsprosent og utdanning. Denne oversikten bør være som vedlegg dersom det er snakk om et større antall tjenesteytere. Oversikten skal inneholde navn, stilling, stillingsandel og utdanning. Det vises til lovens krav i 9-9 andre ledd om at det skal være to tjenesteytere til stede ved gjennomføring av tiltak dersom dette ikke er til ugunst for brukeren. Dersom det anses at dette kravet vil være til ugunst for vedkommende, må dette anføres særskilt under denne rubrikken. Det er stilt særskilte krav til kompetanse ved gjennomføring av planlagte tiltak etter lovverk. Kravet er stilt til den ene av de to tjenesteyterne. De spesifikke kravene er beskrevet i 9-9 tredje ledd. Ut fra en bemanningsplan må det derfor synliggjøres at dette kravet er oppfylt. Hvis ikke kravet er oppfylt må det søkes om dispensasjon, se neste rubrikk. 11 v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

12 3.7 Hvordan skal tjenesteyterne veiledes og følges opp faglig? Brukeren har rett til kvalifisert personale ved gjennomføring av tiltak jf. 9-9 annet ledd. Det må sikres at alle tjenesteytere som deltar i tiltaket, får tilstrekkelig veiledning og oppfølging jf. 9-4, jf. 8-1.( 8-1.Undervisning og praktisk opplæring - Enhver kommune plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre- og etterutdanning.). I rubrikken ovenfor skal du føre opp de personene som skal veilede og følge opp tjenesteyterne, dessuten hvilke temaer som vil bli behandlet, og i hvilket omfang. Legg ved plan for veiledning og oppfølging. Sjekkliste. Foruten kravet i 9-9 annet ledd om at brukeren har rett til kvalifisert personale og bydelens / kommunens plikt til opplæring etter 2.3 (arbeidsmiljøloven), skal det gis nødvendig faglig veiledning og oppfølging, jamfør 9-4. I følge 2.3 er personalet forpliktet til å delta i opplæring som blir bestemt og som anses nødvendig for å holde deres kvalifikasjoner ved like. Det må sikres at alle tjenesteytere som deltar i tiltaket får tilstrekkelig veiledning og oppfølging, det må derfor utarbeides en særskilt plan for dette. Denne planen skal vedlegges dette vedtaket. I denne rubrikken føres ellers opp de personer som skal foreta veiledningen og oppfølgingen samt tema og omfang av dette. Trene på fysisk konflikthåndtering, holdeprosedyrer osv. 3.8 Hvem medvirker fra spesialisthelsetjenesten? Her skal du skrive ned hvilke personer fra spesialisthelsetjenesten som bistår når tiltakene utformes og gjennomføres. Spesialisthelsetjenestens forpliktelser er nedfelt i 9-7 andre ledd, 9-9 første ledd og b Dersom spesialisthelsetjenesten ikke bistår i saken må det gis en begrunnelse her 3.9 Er det nødvendig å søke dispensasjon fra kravet til kompetanse? jf. 9-9 tredje ledd Loven krever at den ene av de to tjenesteyterne som gjennomfører tiltaket, har særskilt kompetanse. De spesifikke kravene er beskrevet i 9-9 tredje ledd. Når bemanningsplanen settes opp, må det synliggjøres at dette kravet er oppfylt. Hvis ikke kravet er oppfylt, må det søkes om dispensasjon. Dersom det er nødvendig å søke om dispensasjon fra kravet til kompetanse, skal dette gjøres som eget vedlegg. Vedlegget skal bestå av en oversikt med navn og utdanning på de tjenesteytere dette gjelder. Dessuten må det legges ved en beskrivelse og dokumentasjon på hvordan bydelen / kommunen vil arbeide for å oppnå kompetansekravet. Fylkesmannen kan gi dispensasjon i særlige tilfeller, men det understrekes at det blir stillet strenge krav til dokumentasjonen for at dette skal bli gitt. Bydelen / kommunen må beskrive konkret hvilke virkemidler som vil bli tatt i bruk, både i forhold til de aktuelle 12 v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

13 tjenesteyterne, men også med tanke på mer generelle personalpolitiske virkemidler Dersom det blir vurdert at det vil være en ulempe for brukeren at to tjenesteytere er tilstede, må dette anføres særskilt under denne rubrikken Loven krever ( 9-9 andre ledd) at det skal være to tjenesteytere til stede når et tiltak gjennomføres, hvis det ikke er en ulempe ( til ugunst ) for brukeren. Dersom det blir vurdert slik at det vil være en ulempe for brukeren at to tjenesteytere er til stede, må dette anføres særskilt under denne rubrikken. 4. Opplysninger om registrering, dokumenthåndtering og evaluering jf. 9-10, samt forskrift om pasientjournal. 13 v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

14 4. Opplysninger om registrering, dokumenthåndtering og evaluering jf. 9-10, samt forskrift om pasientjournal. 4.1 Hvordan dokumenteres opplysninger om tiltakene? Her skal du gjøre rede for hvordan kommunen dokumenterer opplysninger om tiltakene. Det er strenge krav til registrering og dokumentasjon ved gjennomføring av planlagte tiltak etter dette lovverket. Hvert tilfelle av tvangsbruk skal registreres, og både omfang og problematikk må nedtegnes. Dokumentasjonen må inneholde alle de nødvendige opplysningene og dessuten være så systematisk at dataene lett kan overføres til statistikk for oppsummering. Se også forskrift om pasientjournal. Hvilke forhold som skal registreres vil være avhengige av tiltakets art. Følgende punkter vil kunne være relevante: tid og sted, varighet situasjonsbeskrivelse, mulige utløsende årsaker atferd, problem som utløser tiltaket tiltak som blir iverksatt brukers reaksjon, resultat av tiltaket, hva som skjer i etterkant av tiltaket oppfølging av bruker oppfølging av tjenesteyterne navn og underskrifter fra tjenesteyterne. Registreringsskjema skal vedlegges dette vedtaket. 4.2 Hvem har ansvar for dokumenthåndtering, kontroll og evaluering av opplysningene? Den faglig ansvarlige for tiltakene vil vanligvis også ha ansvaret for dokumenthåndtering og kontroll av opplysningene. Ansvaret innebærer blant annet å kontrollere om tiltakene er gjennomført med to tjenesteytere tilstede og av personell som fyller utdanningskravene eller har dispensasjon. Videre kontrollere om selve registreringene er gjort i henhold til rutinene, føre statistikk for oppsummering og evaluere opplysningene. Kontrollen bør også bestå i videre rapportering, blant annet ved å holde overordnet faglig ansvarlig for Kap. 9 orientert. Kontroll av registreringsskjemaene må fortas rutinemessig og ut fra omfanget av tiltakene samt problematikken knyttet til disse. Bør det oppnevnes en vikar? 4.3 Hvor ofte skal opplysningene kontrolleres? Kryss av. Kontroll av registreringsskjemaene må foretas rutinemessig. Omfanget av tiltakene og problematikken knyttet til disse avgjør hvor ofte det er nødvendig med kontroll. 14 v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

15 4.4 Hvor oppbevares opplysningene? Registreringsskjemaene skal oppbevares forsvarlig slik at de ikke kommer til skade eller blir ødelagt, og slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Se også forskrift om pasientjournal. 5. Vedlegg, samt bekreftelse på hvem vedtaket skal sendes til 5.1 Vedlegg Merkes kronologisk med nummer, kort beskrivelse av innhold, hvem som har laget vedlegget og når det er laget. 5.2 Hvor skal vedtaket sendes? 9-8, Fylkesmannens overprøving: Fylkesmannen skal overprøve vedtak etter 9-5 tredje ledd bokstavene b og c, jf. 9-7 fjerde ledd. Fylkesmannen skal prøve alle sider av saken. Fylkesmannen skal gi vergen eller vergen og pårørende opplysning om klageadgangen etter 9-11 annet ledd. Vedtaket skal samtidig sendes til spesialisthelsetjenestene, verge og pårørende. Alle disse kan gi uttalelse til Fylkesmannen med frist en uke fra vedtaket er mottatt, jf. 9-7 fjerde ledd. Partenes rett til innsyn og Fylkesmannens tilsynsmyndighet Partene har som hovedregel rett til innsyn i sakens dokumenter jf. forvaltningsloven 18 og første ledd, Fylkesmannens tilsynsmyndighet: Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i kapitlene 3 til 10 og 11-2, 11-3 og Ved tiltak etter 9-5 tredje ledd bokstavene b og c skal det også føres stedlig tilsyn. Vedtaket er fattet: Underskrift av overordnet ansvarlig for Kap v. 1.5 Ridderne AS 8.november 2016

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

1. Personopplysninger

1. Personopplysninger KOMMUNE / BYDEL: Unntatt fra offentlighet: Offl 13, jf helse- og omsorgstjenesteloven 12-1 VEDTAK OM TVANG OG MAKT ETTER LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 9-5 TREDJE LEDD BOKSTAVENE B OG C Dersom

Detaljer

1. Personopplysninger.

1. Personopplysninger. Kommune: Unntatt fra offentlighet: Offl 13, jf fvl. 13 VEDTAK SOM INNEBÆRER BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 9-5

Detaljer

1. Personopplysninger.

1. Personopplysninger. Kommune: Unntatt fra offentlighet: Offl 13, jf fvl. 13 VEDTAK SOM INNEBÆRER BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 9-5

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 9-1. Formål

Detaljer

Den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning ROLF MAGNUS GRUNG Den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Legalitetsprinsippet All inngripen i menneskers rettssfære

Detaljer

Helsetilsynet gir oss oppdrag om å overvåke og kontrollere kommunene, gjennom i hovedsak klagesaksbehandling og tilsyn

Helsetilsynet gir oss oppdrag om å overvåke og kontrollere kommunene, gjennom i hovedsak klagesaksbehandling og tilsyn Fylkesmannen Vi er statens representant i fylket, og vi utfører oppdrag på vegne av ulike direktorat. Oppdragene våre knyttet til helse og omsorgstjenesteloven utføres på vegne av helsedirektoratet og

Detaljer

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG OMSORGSLOVGIVNINGEN - VERGENS ROLLE Seniorrådgiver Hans D. Reppen, 22.06.2016 Innledning Bruk av tvang og makt må ha hjemmel i lov, og kan først utøves etter at vedtak eller

Detaljer

Dagssamling lov om kommunale helse og omsorgstjenester (hol.) kapittel 9. Saksbehandling

Dagssamling lov om kommunale helse og omsorgstjenester (hol.) kapittel 9. Saksbehandling Dagssamling lov om kommunale helse og omsorgstjenester (hol.) kapittel 9 Saksbehandling Nye og/eller endrede føringer og krav til innhold i meldinger, vedtak og dispensasjonssøknader 19. oktober 2017 v/

Detaljer

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) Kap 9

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) Kap 9 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) Kap 9 Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Ingunn Midttun/Thomas

Detaljer

Vedtak om bruk av tvang og makt mot enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming

Vedtak om bruk av tvang og makt mot enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Vedtak om bruk av tvang og makt mot enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Kommune/bydel: 1. Personopplysninger 1.1 Hvem gjelder tiltaket for? Etternavn, fornavn Fødselsdato Boligadresse Telefon

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A)

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1.ledd nr. 1 Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

1.1 Namn på personen som det skal nyttast tvang og makt mot?

1.1 Namn på personen som det skal nyttast tvang og makt mot? KOMMUNE: VEDTAKSDATO: Unnteke offentlegheit: Offl. 13, jf. hotl. 12-1 VEDTAK OM BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR EINSKILDE PERSONAR MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING Lov om kommunale helse- og omsorgstenester

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Vinterlys konferansen 11.02.2015 v/seniorrådgiver Gunn Elise Mathisen

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9. Angelmans syndrom

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9. Angelmans syndrom Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Angelmans syndrom Marius Kallerud Beck og Lene Haugen

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Helseavdelingen Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming Rapport 2016 Forord Innledning Lov

Detaljer

Lov om kommunale helseog omsorgstjenester kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemning

Lov om kommunale helseog omsorgstjenester kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemning Sosial og familieavdelingen Lov om kommunale helseog omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemning Rapport 2013 Lov om kommunale helse-

Detaljer

Rettleiar for utfylling av

Rettleiar for utfylling av Rettleiar for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersonar med psykisk utviklingshemming Rettleiaren kommenterer ikkje dei punkta som gjer seg sjølv utifrå rubrikkane i vedtaksmalen.

Detaljer

Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni

Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni 2008 1 Rettsikkerhet for utviklingshemmede? Erfaringer fra tilsyn V/ Lars E Hanssen, Statens helsetilsyn: Innledning Statens helsetilsyn

Detaljer

LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, KAPITTEL 9

LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, KAPITTEL 9 MIUH, Årsmøtet 27.oktober 2013 LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, KAPITTEL 9 Nils Olav Aanonsen avdelingsleder Avdeling for nevrohabilitering OUS Formål KHOL Kapittel 9-1 Hindre at personer med

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet: Unntatt fra offentlighet, jf. offl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Se veiledning for utfylling av vedtaksskjemaet

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10245-4 Dato: 13.11.2014 HØRING - UTKAST TIL RUNDSKRIV - TVANG OG MAKT OVENFOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING â INNSTILLING

Detaljer

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland Bildebredden må være 23,4cm Pasrl. 4-1 Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp

Detaljer

KAP 9 SETT FRA HABILITERINGSTJENESTENS STÅSTED

KAP 9 SETT FRA HABILITERINGSTJENESTENS STÅSTED KAP 9 SETT FRA HABILITERINGSTJENESTENS STÅSTED Seksjon for habilitering av barn og unge, Ålesund: Monica Giske og Elisabeth Hagen Fagerheim, vernepleiere/fagkonsulenter. Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

Bruk av tvang og makt khol kap. 9. Revidert rundskriv IS 10/2015 hva er nytt?

Bruk av tvang og makt khol kap. 9. Revidert rundskriv IS 10/2015 hva er nytt? Bruk av tvang og makt khol kap. 9 Revidert rundskriv IS 10/2015 hva er nytt? Mål for dagen: Gå igjennom presiseringer og endringer i Rundskriv IS-10/2015 - Rundskrivet tar opp i seg lovendringer som har

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sosial- og familieavdelingen. Rapport Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sosial- og familieavdelingen. Rapport Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Rapport 2012 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Internserien 14/2010. Saksbehandler: seniorrådgiver Anine

Detaljer

Kapittel 4A eller kapittel 9?

Kapittel 4A eller kapittel 9? Kapittel 4A eller kapittel 9? Tjenester til utviklingshemmede blir regulert i to ulike lover: helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Er det dobbelt

Detaljer

Eilin Reinaas og Janne Bjørsnøs

Eilin Reinaas og Janne Bjørsnøs Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Eilin Reinaas og Janne Bjørsnøs Kristiansund 21.10.2014 Ålesund 22.10.2014 Grunnlaget: Utgangspunktet er

Detaljer

Rettsikkerhet for personer med psykisk utviklingshemning - KHOL 9

Rettsikkerhet for personer med psykisk utviklingshemning - KHOL 9 Rettsikkerhet for personer med psykisk utviklingshemning - KHOL 9 Formål ( 9-1). Å hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for betydelig skade Å forebygge og begrense

Detaljer

FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S,

FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S, FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S, 2 0 1 6 FAGLIGE UTFORDRINGER Mulig nye utfordringer i forhold til nytt rundskriv (Rundskriv IS-10/2015) De samme velkjente utfordringene

Detaljer

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen og Pasient- og brukerrettighetsloven 4-6a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

Detaljer

Hva sier lovverket om velferdsteknologi?

Hva sier lovverket om velferdsteknologi? Hva sier lovverket om velferdsteknologi? Tekst: Sølvi Linde Kjersti Hillestad Hoff sier det ikke er bare i kommunene det jobbes med velferdsteknologi, også i Helsedirektoratet arbeides det aktivt for å

Detaljer

Forebygging Andre løsninger Evaluering. Habiliteringstjenesten i Oppland v/aase Rabstad og Stein Børre Werner

Forebygging Andre løsninger Evaluering. Habiliteringstjenesten i Oppland v/aase Rabstad og Stein Børre Werner Forebygging Andre løsninger Evaluering Habiliteringstjenesten i Oppland v/aase Rabstad og Stein Børre Werner Lovgrunnlag 9-4 Krav til forebygging Kommunen plikter å sørge for at forholdende legges til

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud Vårt mandat: i kap 8 pbl Alle kan henvende seg på den måten de ønsker Kan være anonym, vi har taushetsplikt Gratis Vi kan bistå med hjelp til å klage, søke erstatning,

Detaljer

Retningslinje for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Retningslinje for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Internserien 7/2011, revidert 2017. Utgitt av Statens helsetilsyn Retningslinje for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Internserien 7/2011, revidert 2017 Saksbehandlere:

Detaljer

Tvangshjemler i helse- og omsorgsretten

Tvangshjemler i helse- og omsorgsretten Tvangshjemler i helse- og omsorgsretten Tvangshjemler Straffeloven: Nødrett og nødverge Helsepersonelloven 7, øyeblikkelig hjelp Vergemålsloven, fratakelse av den rettslige handleevne Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

RUSMIDDELMISBRUK OG UTVIKLINGSHEMMING REGELVERK RETTIGHETER OG MULIGHETER

RUSMIDDELMISBRUK OG UTVIKLINGSHEMMING REGELVERK RETTIGHETER OG MULIGHETER RUSMIDDELMISBRUK OG UTVIKLINGSHEMMING REGELVERK RETTIGHETER OG MULIGHETER 18.10.16 1 2 Skulle si noe om: Rettigheter som utløses Konsekvenser for kommunale tilbud Tilgjengelighet av omsorgstjenester Bolig

Detaljer

Rettssikkerhet ved tvang og makt overfor personer med utviklingshemming lovregler og rundskriv

Rettssikkerhet ved tvang og makt overfor personer med utviklingshemming lovregler og rundskriv Rettssikkerhet ved tvang og makt overfor personer med utviklingshemming lovregler og rundskriv Bodø, 28. oktober 2013 Kjersti Hillestad Hoff Ann-Kristin Wassvik Plan for innlegget Generelt om rundskrivrevisjonen

Detaljer

Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersonar med psykisk utviklingshemming

Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersonar med psykisk utviklingshemming Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersonar med psykisk utviklingshemming Kommune/bydel: 1. Personopplysningar 1.1 Kven gjeld tiltaket for? Etternamn, fornamn Fødselsdato Bustadadresse Telefon

Detaljer

SAKSBEHANDLINGSREGLENE

SAKSBEHANDLINGSREGLENE Det stilles strenge krav til saksbehandlingen ved bruk av tvang Det særskilte vedtaket om helsehjelp som skal fattes etter dette kapitlet treffes av det helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen

Detaljer

Makt og tvang de vanskelige vurderingene

Makt og tvang de vanskelige vurderingene Makt og tvang de vanskelige vurderingene Faglige og etiske dilemmaer ved bruk av tvang og makt. Hege Sem Slette Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser (SUA) Storefjell 10.november 2026

Detaljer

Ett skritt frem og to tilbake? fredag 5. mai 2017 Foredrag av Statens helsetilsyn, Seniorrådgiver Hege Kylland 1

Ett skritt frem og to tilbake? fredag 5. mai 2017 Foredrag av Statens helsetilsyn, Seniorrådgiver Hege Kylland 1 Ett skritt frem og to tilbake? fredag 5. mai 2017 Foredrag av Statens helsetilsyn, Seniorrådgiver Hege Kylland 1 Nye tvangshjemler i helse og omsorgstjenesten: Rettsikkerhet i keiserens nye? https://vernepleier.no/2016/10/

Detaljer

Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkter i nytt rundskriv

Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkter i nytt rundskriv Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkter i nytt rundskriv Bente Hustad Rådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag SELVBESTEMMELSE OG BESLUTNINGSKOMPETANSE PÅ

Detaljer

TIL KOMMUNALE VEDTAK OM BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR EINSKILDE PERSONAR MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING.

TIL KOMMUNALE VEDTAK OM BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR EINSKILDE PERSONAR MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING. HJELPETEKST TIL KOMMUNALE VEDTAK OM BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR EINSKILDE PERSONAR MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING. Lov om kommunale helse- og omsorgstenester 9-5, tredje ledd bokstavane b og c. Det er

Detaljer

BPA som forebyggende tiltak og alternativ til bruk av tvang og makt. Cathrine Schumann og Alette Reinholdt, JAG Assistanse Standard Norge,

BPA som forebyggende tiltak og alternativ til bruk av tvang og makt. Cathrine Schumann og Alette Reinholdt, JAG Assistanse Standard Norge, BPA som forebyggende tiltak og alternativ til bruk av tvang og makt Cathrine Schumann og Alette Reinholdt, JAG Assistanse Standard Norge, 28.11.17 Litt om JAG Assistanse Ideell leverandør heleid av det

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 06.05.2013 Deres dato Vår referanse 13/1837 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Kompetansebehov erfaring frå tilsyn Fagkoordinator Janne Bjørsnøs

Kompetansebehov erfaring frå tilsyn Fagkoordinator Janne Bjørsnøs Kompetansebehov erfaring frå tilsyn Fagkoordinator Janne Bjørsnøs Kva tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester gjennomførte Fylkesmannen i 2017? Systemrevisjoner: Tvungen helsehjelp etter pasient-

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

Det er ein føresetnad for utfylling av vedtaket at du har Rundskriv IS-10/2015 tilgjengeleg/framfor deg.

Det er ein føresetnad for utfylling av vedtaket at du har Rundskriv IS-10/2015 tilgjengeleg/framfor deg. Det er ein føresetnad for utfylling av vedtaket at du har Rundskriv IS-10/2015 tilgjengeleg/framfor deg. I vedtaksmalen; Trykk i feltet bak der det står KOMMUNE og start utfyllinga. For å hoppe til neste

Detaljer

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Vergemålsreformen Tønsberg, 11. desember 2013 Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Ny vergemålslov Trådte i kraft 1. juli 2013 Erstatter umyndiggjørelsesloven (1898) og vergemålsloven

Detaljer

Revidert rundskriv til kapittel 9

Revidert rundskriv til kapittel 9 Revidert rundskriv til kapittel 9 - hva er nytt, og hvorfor? Langesund, 9.9.2015 Disposisjon Oversikt over endringer og klargjøringer i det nye rundskrivet Gjennomgang av endringer og klargjøringer med

Detaljer

IS-10/2015. Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkt i nytt rundskriv.

IS-10/2015. Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkt i nytt rundskriv. IS-10/2015 Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkt i nytt rundskriv. 1 Innhold De viktigste klargjøringene, presiseringene og endringene med noe utdyping, og med henvisning til aktuelle punkt

Detaljer

OFA-samling helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

OFA-samling helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 OFA-samling helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 2. april 2014, kl. 09-12 Innledning 5.min: Presentasjon av deltakere fra embetet Presentasjon av deltakere fra kommunene Arve 1 Tid Tema Ansv 09.00-09.10

Detaljer

Krav til kompetanse ved bruk av tvang

Krav til kompetanse ved bruk av tvang Selvbestemmelse - til besvær? SOR konferanse i Bergen 24. og 25. april 2014 Arbeid med nytt rundskriv til kapittel 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven Krav til kompetanse ved bruk av tvang Torill Vebenstad,

Detaljer

Status i Vestfold, fagdag kap 9,

Status i Vestfold, fagdag kap 9, Status i Vestfold, fagdag kap 9, 111213 Statistikk kap. 9 vedtak Nytt rundskriv Dispensajonssøknader Mageleie Aktuelle problemstillinger 1 Oppsummering av innrapporterte vedtak 2 Tiltak i overprøvde vedtak

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Barn- og voksenhabilitering. Forebyggende tiltak og andre løsninger.

Spesialisthelsetjenesten Barn- og voksenhabilitering. Forebyggende tiltak og andre løsninger. Spesialisthelsetjenesten Barn- og voksenhabilitering Forebyggende tiltak og andre løsninger. Spesialisthelsetjenestens ansvar og roller etter Kap. 9 9 7: Skal bistå kommunen ved utforming av tiltak. Det

Detaljer

Velkommen til Vrådal oktober 2017

Velkommen til Vrådal oktober 2017 Velkommen til Vrådal 12. 13. oktober 2017 Velkommen til Lyngdal 19. 20 oktober 2017 Konferanse om rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede 09.30 Registrering rundstykker og kaffe

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte

Detaljer

Lier kommune Rådgivingsenheten

Lier kommune Rådgivingsenheten LL Lier kommune Rådgivingsenheten Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref: ELSO/2012/5802/F00 Deres ref: Lier 16.11.2012 Høring Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i

Detaljer

Om pasientrettighetsloven kap. 4A

Om pasientrettighetsloven kap. 4A Bildebredden må være 23,4cm Om pasientrettighetsloven kap. 4A https://helsedirektoratet.no/lists/publikasjoner/attachments/ 945/IS- %208%202015%20Rundskrivpasientogbrukerrettighetsloven %2004-2015.pdf

Detaljer

Lasse Svenstrup Andersen, revisjonsleder

Lasse Svenstrup Andersen, revisjonsleder Rundskriv IS-10/2015 Kap 9 «tvang og makt» ROSFJORD 20. OKT 2016 «Hva er nytt endringer i rundskrivet?» Lasse Svenstrup Andersen, revisjonsleder Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kontakt Lasse: fmavlsa@fylkesmannen.no

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning SINTEF A18961 - Åpen Rapport Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning Forfatter(e) Anne Mette Bjerkan Jan W. Lippestad

Detaljer

Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Kurs i samfunnsmedisin Helserett og saksbehandling Oslo 24. oktober 2012 Linda Endrestad 1 Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Detaljer

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Tvang og juss Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Velferdstjenester og rettssikkerhet Velferdstjenester skal tildeles under hensyntaken til den enkeltes behov og interesser, og

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Materielle regler

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Materielle regler Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Materielle regler Materielle regler hvorfor, hvem, hva Formål 4 A-1 Virkeområde 4 A-2 Vilkår 4 A-3 Gjennomføring 4 A-4 Hva handler dette om? Lovverket skal medvirke

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

NAFO 2014 Joachim Eriksen

NAFO 2014 Joachim Eriksen NAFO 2014 Joachim Eriksen 3 fokus viktig samspill Håndtere Faglig forankring Likeverdig fokus på arbeidstaker og tjenestemottaker Faglig forankring av tiltak Etisk forsvarlig Fagforankret Funksjonelt Juridisk

Detaljer

Torill Kvalsund og Monica Giske

Torill Kvalsund og Monica Giske 1 Forebygging av utfordrende atferd. Utfordrende atferd; er et uttrykk for emosjonell nød eller ubalanse, kommunikativ nød og fortvilelse. Jarle Eknes. Denne atferden medfører følelsesmessige reaksjoner

Detaljer

Helsepersonells handleplikt

Helsepersonells handleplikt Helsepersonells handleplikt av seniorrådgiver Eilin Reinaas Bakgrunnen Eksempler på vanskelige situasjoner: - Pårørendes samvær med brukere som er i heldøgns omsorg hos kommunen - Sikre selvbestemmelsesretten

Detaljer

Selvbestemmelse, makt og tvang

Selvbestemmelse, makt og tvang Selvbestemmelse, makt og tvang Nærmere utdyping: Lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. IS-10/2008 Helge Garåsen

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Jørn Kroken Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark. Illustrasjonsfoto: Hanne Engelstoft Bruk av «a-melding» noen momenter 1

Jørn Kroken Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark. Illustrasjonsfoto: Hanne Engelstoft Bruk av «a-melding» noen momenter 1 Illustrasjonsfoto: Hanne Engelstoft Bruk av «a-melding» noen momenter 1 Jørn Kroken Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark Kapittel 4A i lov om sosiale tjenester åpner for at tvang og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. februar 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 10. februar 2017 10.02.2017 nr. 6 Lov om endringer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Velferdsteknologi - Forholdet til pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven

Velferdsteknologi - Forholdet til pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven Velferdsteknologi - Forholdet til pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven Trine Grøslie Stavn, seniorrådgiver Helsedirektoratet Hamar, 18. februar 2016 Innleggets formål Gi

Detaljer

Hvem kan mest om Kapittel 4A, vernepleiestudenter eller folk med treårig høyskoleutdanning i kommunal tjenesteyting? 1

Hvem kan mest om Kapittel 4A, vernepleiestudenter eller folk med treårig høyskoleutdanning i kommunal tjenesteyting? 1 Hvem kan mest om Kapittel 4A, vernepleiestudenter eller folk med treårig høyskoleutdanning i kommunal tjenesteyting? 1 Jørn Kroken Lovregulering av bruk av tvang og makt i tjenesteyting for personer med

Detaljer

Rettslige rammer ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

Rettslige rammer ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten Rettslige rammer ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten v/ann-kristin Wassvik, seniorrådgiver/jurist, Helsedirektoratet Lillestrøm, 28. september 2017 OVERSIKT OVER INNLEGGET Definisjoner

Detaljer

Samme lov ulik praksis? Felles utfordringer. Tønsberg 16.juni 2011 Hege Kylland, Rådgiver

Samme lov ulik praksis? Felles utfordringer. Tønsberg 16.juni 2011 Hege Kylland, Rådgiver Samme lov ulik praksis? Felles utfordringer Tønsberg 16.juni 2011 Hege Kylland, Rådgiver Forholdet mellom spesialisthelsetjenesten og fylkesmennene Uklarhet i hva som er rollen til Fylkesmannen og hva

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Innholdet i fremstillingen 1. Oversikt over forskjellige

Detaljer

Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi. - Juridiske avklaringer -

Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi. - Juridiske avklaringer - Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi - Juridiske avklaringer - Gi en fremstilling av de rettslige rammene ved bruk av varsling- og lokaliseringsteknologi i helse og omsorgstjenesten Oversikt over

Detaljer

Bruk av «a-melding» noen momenter 1

Bruk av «a-melding» noen momenter 1 Bruk av «a-melding» noen momenter 1 Jørn Kroken, Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark Kapittel 4A i lov om sosiale tjenester åpner for at tvang og makt kan brukes overfor personer med

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 27.11.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Svar på spørsmål knyttet til skjerming/ kontinuerlig observasjon

Svar på spørsmål knyttet til skjerming/ kontinuerlig observasjon v2.2-18.03.2013 Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Sogn og Fjordane 6977 BYGSTAD Deres ref.: Vår ref.: 14/2907-9 Saksbehandler: Fredrik Bergesen Dato: 07.10.2014 Svar på spørsmål knyttet

Detaljer

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Innholdet i fremstillingen 1. Oversikt over forskjellige

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Samtykkekompetanse Tirsdag 6. februar 2018

Samtykkekompetanse Tirsdag 6. februar 2018 Fylkesmannen i Rogaland Samtykkekompetanse Tirsdag 6. februar 2018 Anders Kvadsheim Mygland, rådgiver/jurist Roman Benz, ass. Fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 1 Samtykkekompetanse på vergemålsområdet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 revisjon av rundskriv IS-10/2004

Tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 revisjon av rundskriv IS-10/2004 Tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 revisjon av rundskriv IS-10/2004 v/ seniorrådgiver Ann-Kristin Wassvik Tromsø, 21. oktober 2014 Plan for innlegget Organisering og videre prosess

Detaljer

Rettssikkerhet ved bruk av tvang

Rettssikkerhet ved bruk av tvang Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A Rettssikkerhet ved bruk av tvang Anne Marit Bygdnes Trastad Gård 1954-1991 Rettssikkerhet ved bruk av tvang Pasienter uten samtykkekompetanse Helsepersonell Disposisjon

Detaljer

Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A

Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A Læringsmål Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A Forstå hva som menes med begrepene helsehjelp og samtykkekompetanse,

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven 9-4 Krav til forebygging

Helse- og omsorgstjenesteloven 9-4 Krav til forebygging 1 Helse- og omsorgstjenesteloven 9-4 Krav til forebygging Kommunen plikter å sørge for at forholdene legges til rette for minst mulig bruk av tvang og makt. 2 Tilretteleggingen skal være i overensstemmelse

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer