Rettleiar for utfylling av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettleiar for utfylling av"

Transkript

1 Rettleiar for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersonar med psykisk utviklingshemming Rettleiaren kommenterer ikkje dei punkta som gjer seg sjølv utifrå rubrikkane i vedtaksmalen. Skriv mest mogleg informasjon inn i rubrikkane, men nytt vedlegg viss det er naudsynt. Då må de vise til desse i vedleggslista som ligg lengst bak i skjemaet. Generelt: Når de skriv i eit felt, vil dette utvide seg etter kvart som de skriv. Avkryssingsboksar: ( t.d. Ja: Nei: ) De kryssar av ved å dobbeltklikke i den ruta de vil setje kryss i. De får då opp ein dialogboks som heiter Alternativer for avmerkingsboks. Der set de standardverdi til aktivert og klikkar OK. Viss de treng fleire rader: (t.d. for å skrive inn fleire namn, medikament e.l.) Trykk på tabulator ()-tasten når de står i siste rute i siste rad. Saksgong Det er den som har det overordna faglege ansvaret for tenesta i kommunen/bydelen, som har mynde til å fatte vedtaket (jf. 9-7 andre avsnitt, sjå også rubrikk 5.1 i skjemaet). Etter at kommunen/bydelen har fatta vedtak, skal Fylkesmannen overprøve vedtaket, jf. 9-8: Fylkesmannen skal overprøve vedtak etter 9-5 tredje ledd bokstavene b og c, jf. 9-7 fjerde ledd. Fylkesmannen skal prøve alle sider av saken. Fylkesmannen skal gi vergen eller hjelpevergen og pårørende opplysning om retten til å klage etter 9-11 annet ledd. Fornying av vedtak bør sendast i god tid innan vedtaket går ut. Fylkesmannen har også tilsynsmynde når kommunen skal gjennomføre vedtaket, jf. 12-3, første avsnitt: Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i kapitlene 3 til 10 og 11-2, 11-3 og Ved tiltak etter 9-5 tredje ledd bokstavene b og c skal det også føres stedlig tilsyn. Saksgangen i slike vedtak er skildra i 9-7 tredje og fjerde avsnitt. 1. Personopplysningar 1.1 Kven gjeld tiltaket for? Vedrørande verje/hjelpeverje: Når det er aktuelt å fatte vedtak om bruk av tvang og makt, krev lova at det skal oppnemnast ein hjelpeverje (jf. 9-3 tredje avsnitt). Viss tenestemottakar ikkje har fått oppnemnt hjelpeverje, må kommunen fremja krav om at det vert oppnemnt ein. Det må gå fram særskilt at hjelpeverja sitt mandat også omhandlar oppgåver etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9. Legg ved kopi av hjelpeverjefullmakt. Viss tenestemottakar fyller 18 år i løpet av perioden det er søkt vedtak for, må det vera oppnemnd hjelpeverje frå denne dato.

2 Meir om verje/hjelpeverje sine funksjonar finn de i 9-3 andre avsnitt, 9-7 fjerde avsnitt, 9-8 andre avsnitt, 9-11 første avsnitt og 9-12 andre avsnitt. 1.2 Tenestemottakar sine pårørande. Pårørande kan vere ektefelle, sambuar, myndige barn, foreldre, myndige søsken og besteforeldre. Desse skal listast opp i prioritert rekkjefølgje i høve kven som er kontaktperson, jf. 9-3 fjerde avsnitt. Viss pårørande ikkje ønskjer å nytta retten til innsyn og medverknad, kan dei reservere seg. Det gjeld ikkje viss dei er oppnemnt som hjelpeverje. Meir om pårørande si rolle finn de i 9-3 andre avsnitt, 9-7 fjerde avsnitt, 9-8 andre avsnitt, 9-11 første avsnitt og 9-12 andre avsnitt. 1.3 Kva medisinske diagnosar føreligg? Her skal de føre opp kva diagnose(-ar) tenestemottakar har. Reglane i dette lovverket gjeld berre personar med diagnosen psykisk utviklingshemming, jf. 9-2 første avsnitt. Denne diagnosen skal stadfestast av ansvarleg lege. Legg ved epikrise, journalnotat eller liknande som bekreftar dette. 1.4 Medikamentell behandling. Her skal de føre opp kva medikament tenestemottakar nyttar. 1.5 Kort om tenestemottakar si historie? Her skal de kort føre opp ei oversikt over tenestemottakar si historie, skular, bustadsituasjon, flyttingar, tidlegare utfordringar og vesentlege hendingar som kan ha påverka personen fram til den ho/han er i dag. 1.6 Kort funksjonsskildring? Her skal de gje ei kort funksjonsskildring. Det er lov å krysse av for fleire felt. Nytt merknadsfeltet for å forklare nærare. 1.7 Kva enkeltvedtak føreligg? jf. 9-2 første avsnitt Kapittel 9 gjeld berre under yting av tenester etter helse- og omsorgstenestelova 3-2, nr.6 bokstav a d. Her skal de skriv opp kva vedtak tenestemottakar har, kva dei gjeld, kor lenge dei gjeld og kvar dei gjeld. T.d. viss det er tenester i bustad, utanfor bustad, på dagsenter etc. Helse- og omsorgstenestene etter 3-2 nr.6 omfattar: a) «helsetjenester i hjemmet, b) personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, c) plass i institusjon, herunder sykehjem

3 d) avlastningstiltak.» Legg ved kopi av enkeltvedtaka. 1.8 Kva andre tenester, tilbod eller aktivitetar har tenestemottakar? 1.9 Har tenestemottakar evne til å forstå konsekvensar av eigne handlingar og val? Her skal de gjere greie for dette, gjerne med døme, og grunngje vurderinga Talet på skadeavverjande tiltak i naudsituasjonar siste året. 2. Opplysningar om tenestemottakar sin situasjon og den utfordrande åtferda/forhold som gjer at ein må nytte tvang og makt 2.1 Gje ei detaljert skildring av den utfordrande åtferda/forhold som gjer at ein må nytte tvang og makt. 2.2 Moglege årsaker som utløyser den utfordrande åtferda? Her skal de beskrive og gjere greie for både dei utløysande faktorar og eventuelle bakanforliggjande årsaker. 2.3 Konsekvensar/skadefølgjer av åtferda? Gje ei fagleg grunngjeving for at dette er vesentleg skade, jf. 4A-5, andre avsnitt, siste setning. Ein må også gjere greie for kor ofte og/eller kor sannsynleg det er at denne skadefølgja vil oppstå. Legg gjerne ved uttale frå lege/tannlege dersom det gjeld skade på psykisk og fysisk helse og tannhelse. 2.4 Gje ei skildring av tenestemottakar sin noverande situasjon. Beskriv og gje ei fagleg vurdering. jf. 9-7 tredje avsnitt pkt. b Skildringa skal gje eit heilskapsbilete av tenestemottakar sin situasjon og kva forhold som har innverknad på tiltaket(-a) som skal setjast i verk. Den faglege vurderinga skal støtte opp under skildringa. Legg også ved individuell plan og andre relevante dokument. 3. Opplysningar om tiltaket 3.1 Når vart tiltaket overprøvd og godkjent første gong? 3.2 Kva type tiltak dreier det seg om? (Kryss av i feltet til venstre.) Vedtaket kan innehalde fleire ulike tiltak; kryss av for dei aktuelle.

4 3.3 Gje ei skildring av kva tiltak som skal setjast i verk etter kapittel 9. Her skal de skildre kva tiltak som skal gjennomførast. Beskriv korleis de konkret vil gjennomføre tiltaket, kva prosedyre de vil følgje og kva metode de vil nytta. 3.4 Gje ei fagleg grunngjeving for tiltaket(-a). Både val av tiltak og val av metode må grunngjevast fagleg. Sjå 9-7 tredje avsnitt bokstav c. Fagleg forsvarleg handlar om kva metodar som er valt og korleis tiltaket(-a) er utforma. Tiltaket(-a) må gjennomførast i samsvar med målsetjinga og av personale som er kvalifisert til dette. 3.5 Gje ei grunngjeven vurdering av om tiltaket er etisk forsvarleg. Etisk forsvarleg handlar om kor mykje tiltaket grip inn i tenestemottakar sitt liv. Tiltaket(-a) må ikkje gå lenger enn det som er naudsynt, og må stå i forhold til det føremålet som ein vil sikre. 3.6 Kva er føremålet med tiltaket? 3.7 Kva skal til for at ein skal ta i bruk tvangstiltak (kriteria for iverksetjing), og evt. kva skal ein gjere før tiltaket vert teke i bruk? Ut frå krava i 9-7 tredje avsnitt, skal det vera ei presis beskriving av tiltaket. Det skal derfor på førehand vere fastsett kva forhold som gjer at ein skal ta i bruk tiltaket. Her skal ein også føre opp kva ein skal gjere før ein tek tiltaket i bruk, t.d. avleiing, munnleg instruksjon etc Kva skal til for at tiltaket(-a) skal avbrytast (kriteria for å avslutte)? Ut frå krava i 9-9 fjerde avsnitt, skal tiltaket vurderast kontinuerleg og avbrytast straks dersom: vilkåra for vedtaket ikkje lenger er til stades det viser seg å ikkje ha dei pårekna konsekvensane det viser seg å ha uventa, negative verknader Det skal derfor på førehand vere fastsett kva forhold som gjer at tiltaket skal avbrytast. 3.9 Kor skal tiltaket(-a) gjennomførast? Skriv inn kor tiltaket(-a) skal gjennomførast, til dømes i eigen bustad, på offentleg stad, i jobb/aktivitet osv. Viss det er fleire typar tiltak (jf. rubrikk 3.2), må de spesifisere kva tiltak som gjeld kor.

5 3.10 Kva førebyggjande arbeid er gjort, og korleis har det fungert? Jf. 9-4 Her skal de skildre det førebyggjande arbeid som er gjort, og korleis dette har fungert (jf. krav i 9-4). Døme på førebyggjande tiltak: tilrettelegging av tenestetilbodet etter 9-1 andre avsnitt tilrettelegging av fysiske rammevilkår endring i bruk av personale opplæring av tilsette 3.11 Kva andre løysingar er prøvd, og korleis har desse fungert? Jf. 9-5 første avsnitt Det er eit vilkår etter 9-5 første avsnitt, at andre løysingar enn bruk av tvang og makt skal vere prøvd før tiltak etter kapittel 9 vert sett i verk. De må derfor skildre kva andre løysingar som er vorte prøvd, og kva effekt desse har hatt. Eit døme på slike løysingar kan vere ei anna tilnærming til kommunikasjon og samhandling, eller andre tiltak som er meir direkte retta mot dei problema og den åtferda som dette vedtaket omfattar Kva andre løysingar er ikkje prøvd før tiltak etter kapittel 9 er sett i verk, og grunngjeving for dette. Jf. 9-5 første avsnitt Kravet om å prøve eller sette i verk andre løysingar før bruk av tvang og makt kan berre fråvikast i særlege tilfeller, og det skal i så fall grunngjevast, jf. 9-5 første avsnitt Kor lenge skal tiltaket(-a) vare? jf. 9-7 tredje avsnitt bokstav d Det kan gjerast vedtak for inntil tolv månader om gongen, jf. 9-7 andre avsnitt Kva haldning har tenestemottakar til tiltaket(-a)/kva reaksjonar har han/ho på tiltaket? jf. 9-3 andre avsnitt og 9-7 tredje avsnitt bokstav f De skal skildre både den generelle reaksjonen tenestemottakar har på tiltaket, og reaksjonar som han/ho vil kunne ha når tiltaket vert gjennomført. Tenestemottakar har krav på ei forklaring av kva tiltaket går ut på Har pårørande/hjelpeverje/tenestemottakar vorte høyrt før vedtak er gjort, og hadde dei merknader til tiltaket(-a)? jf. 9-3 andre avsnitt og 9-7 tredje avsnitt bokstav f

6 Det skal gå fram kva kontakt fagleg ansvarleg har hatt med pårørande og verje/hjelpeverje, og det skal skildrast kva haldning pårørande og verje/hjelpeverje har til tiltaket. Så langt det er mogleg og ønskeleg, skal desse private partane delta aktivt i arbeidet med å utarbeide tiltaket og vedtaket. Dersom det ikkje er mogleg å få fram tenestemottakar si haldning på grunn av kognitivt funksjonsnivå eller andre forhold, må dette grunngjevast. Sjå også 9-3 andre avsnitt. 4. Evaluering av tiltaket ved fornying 4.1 Kven har delteke på evalueringa av tiltaket? Her skal de føre opp kva personar som har delteke i evalueringa av tiltaket. Det kan vere tilsette på tenestestaden og i kommunen elles, og det kan vere eksterne parter, til dømes frå spesialisthelsetenesta. 4.2 Kva endringar har skjedd i tenestemottakar sin situasjon i inneverande periode? Beskriv og gje ei fagleg vurdering. jf. 9-7 tredje avsnitt pkt. b 4.3 Kva førebyggjande arbeid er gjort i inneverande periode, og korleis har det fungert? Sjå rettleiing punkt 3.10 over. 4.4 Kva andre løysingar er prøvd i inneverande vedtaksperiode, og korleis har desse fungert? Sjå rettleiing punkt 3.11 over. 4.5 I kva omfang har tiltaket(-a) vore gjennomført i vedtaksperioden? Her skal de gje ei oppsummering av førekomst, tidsbruk og omfang av gjennomførte tiltak i førre vedtaksperiode. 4.6 Korleis har tiltaket(-a) (jf. rubrikk 4.5) fungert? Her skal de gje ei vurdering /evaluering av korleis tiltaket(-a) har fungert i førre vedtaksperiode. 4.7 Gje ei skildring av korleis tiltaket(-a) eventuelt har endra seg i inneverande vedtaksperiode? Gje ei fagleg grunngjeving. 4.8 Viss eit tiltak har vorte avbrote under gjennomføring i inneverande periode, kva forhold førte til avbrytinga? Ut frå krava i 9-9 fjerde avsnitt, skal tiltaket vurderast kontinuerleg og avbrytast straks dersom:

7 det viser seg å ikkje ha dei pårekna konsekvensane det viser seg å ha uventa, negative verknader Det skal derfor på førehand vere fastsett kva forhold som gjør at tiltaket skal avbrytast. Sjå rettleiing punkt 3.8 over. 4.9 Kva haldning har tenestemottakar til at tiltaket skal fornyast, og kva reaksjonar har han/ho hatt på tiltaket? jf. 9-3 andre avsnitt og 9-7 tredje avsnitt bokstav f Sjå rettleiing punkt 3.14 over Kva er pårørandes/hjelpeverjes haldning til fornying av tiltaket, og korleis er dei tatt med i evalueringa av det? jf. 9-3 andre avsnitt og 9-7 tredje avsnitt bokstav f Det skal gå fram kva kontakt fagleg ansvarleg har hatt med pårørande og verje/hjelpeverje, og det skal skildrast kva haldning pårørande og verje/hjelpeverje har til tiltaket. Så langt det er mogleg og ønskeleg, skal desse private partane delta aktivt i arbeidet med å utarbeide tiltaket og vedtaket. Sjå også 9-3 andre avsnitt. 5. Opplysningar om tenesteytarane 5.1 Kven er overordna fagleg ansvarleg for tenesta? jf. 9-7 andre avsnitt I alle kommunar er det ein overordna fagleg ansvarleg for tenesta som vert omfatta av kapittel 9. Det er denne personen som formelt gjer vedtak om bruk av tvang og makt. 5.2 I kva grad har den overordna fagleg ansvarlege delteke i utarbeiding/vurdering av tiltaket(-a)? Her skal de gjere greie for korleis den overordna fagleg ansvarlege har delteke i evalueringa av tiltaket. Kva problemstillingar har vore løfta til overordna fagleg ansvarleg i inneverande vedtaksperiode? Det må vere klare ansvarslinjer med omsyn til kven som har det overordna faglege ansvaret i kommunen. Det er viktig at den som er fagleg ansvarleg, også har mynde til å disponere økonomiske ressursar og personell på ein slik måte at det er mogleg å hindre og førebyggje tvang og makt, jf Namn på tenestestad(-ar) og kontaktinformasjon 5.4 Kven er fagleg ansvarleg for gjennomføringa av tiltaket(-a)? jf. 9-7 tredje avsnitt bokstav g

8 Her skal de gje opp kven som er fagleg ansvarleg for sjølve gjennomføringa av tiltaket. Det vil som regel vere den personen som har det daglege og faglege ansvaret på tenestestaden, det vil sei burettleiar eller liknande. Vedkomande må vere tilgjengeleg for andre tenesteytarar på den arenaen tiltaket skal gjennomførast. Dersom tiltaket skal gjennomførast på fleire ulike arenaer, til dømes bustad og dagsenter, må det peikast ut ein ansvarleg på kvar arena. 5.5 Korleis skal tiltaket evaluerast? 5.6 Kven skal delta i evalueringa av tiltaket? Her skal de føre opp kva personar som skal delta i evalueringa av tiltaket. Det kan vere tilsette på tenestestaden eller i kommunen, og det kan vere eksterne parter, til dømes frå spesialisthelsetenesta. 5.7 Kven av tenesteytarane skal gjennomføre tiltaket? 5.8 Korleis skal tenesteytarane rettleiast og følgjast opp fagleg? I denne rubrikken skal de føre opp dei personane som skal rettleie og følgje opp tenesteytarane. Før dessutan opp kva tema som vil verte handsama, og i kva omfang. Bydelen eller kommunen har plikt til å gje fagleg rettleiing og oppfølging, jf Personalet er forplikta til å delta i den opplæringa som vert bestemt, og som vert vurdert som naudsynt for å halde kvalifikasjonane deira ved like (jf. 8-2). Det må sikrast at alle tenesteytarar som deltek i tiltaket, får tilstrekkeleg rettleiing og oppfølging. Det må derfor utarbeidast ein særskilt plan for dette. Denne planen skal leggjast ved dette vedtaket. 5.9 Kven medverkar frå spesialisthelsetenesta? 9-7 andre avsnitt, 9-9 første avsnitt og 9-13 Spesialisthelsetenesta skal medverka når tiltaket(-a) vert utforma og gjennomført. Det skal gå fram om råda er i tråd med tiltaket(-a), eller om dei har gjeve andre råd som ikkje er fylgt opp. Viss det er råd som ikkje er fylgt opp, må ein grunngje dette Er det naudsynt å søkje dispensasjon frå krav til kompetanse? jf. 9-9 tredje avsnitt Lova krev at den eine av dei to tenesteytarane som gjennomfører tiltaket, har særskilt kompetanse. Dei spesifikke krava er skildra i 9-9 tredje avsnitt. Når bemanningsplanen vert sett opp, må det synleggjerast at dette kravet er oppfylt. Viss ikkje kravet er oppfylt, må det søkjast om dispensasjon. Dersom det er naudsynt å søkje om dispensasjon frå kravet til kompetanse, skal dette gjerast i eit eige vedlegg. Fyll ut og legg ved skjemaet Søknad om dispensasjon frå utdanningskravet, som de finn på

9 5.11 Dersom det vert vurdert at det vil vere ei ulempe for tenestemottakar at to tenesteytarar er til stades, må dette gjerast særskilt greie for under denne rubrikken. Lova krev ( 9-9 andre avsnitt) at det skal vere to tenesteytarar til stades når eit tiltak vert gjennomført, viss det ikkje er ei ulempe ( til ugunst ) for tenestemottakar. Dersom det vert vurdert slik at det vil vere ei ulempe for tenestemottakar at to tenesteytarar er til stades, må dette gjerast greie for i denne rubrikken. 6. Opplysningar om registrering og dokumenthandtering jf. 9-10, samt forskrift om pasientjournal. 6.1 Korleis vert opplysningar om tiltaket(-a) dokumentert? Her skal de gjere greie for korleis kommunen dokumenterer opplysningar om tiltaket(-a). Det er strenge krav til registrering og dokumentasjon ved gjennomføring av planlagde tiltak etter dette lovverket. Kvart tilfelle av tvangsbruk skal registrerast, og både omfang og problematikk må skrivast ned. Dokumentasjonen må innehalde alle dei nødvendige opplysningane, og dessutan vere så systematisk at data lett kan overføres til statistikk for oppsummering. Sjå også forskrift om pasientjournal. Kva forhold som skal registrerast vil vere avhengige av tiltaket sin art. Følgjande punkt vil kunne vere relevante: tid, stad og kor lenge situasjonen/tiltaket varte situasjonsskildring, moglege utløysande årsaker åtferd, problem som utløyser tiltaket tiltak som vert sett i verk tenestemottakar sin reaksjon, grad av motstand, resultat av tiltaket, kva som skjer i etterkant av tiltaket oppfølging av tenestemottakar oppfølging av tenesteytarane namn og underskrifter frå tenesteytarane som gjennomførte tiltaket, utdanning, dispensasjon Registreringsskjemaet må leggjast ved. 6.2 Kven har ansvar for dokumenthandtering og kontroll av opplysningane? Den fagleg ansvarlege for tiltaket (rubrikk 5.1) vil vanlegvis også ha ansvaret for dokumenthandtering og kontroll av opplysningane. Men det kan også vere oppnemnt andre ansvarlege for dette for å sikre ei forsvarleg handtering og kontroll. 6.3 Kor vert opplysningane oppbevart? Registreringsskjema skal forvarast forsvarleg, slik at dei ikkje kjem til skade eller vert øydelagt, og slik at uvedkomande ikkje får tilgang til dei.

10 Sjå også forskrift om pasientjournal. 7. Vedlegg samt stadfesting på kven vedtak vert sendt til 7.1 Vedlegg 7.2 Kor skal vedtaket sendast? Kryss av for at vedtaket vert sendt til dei ulike partane. Partane har som hovudregel rett til innsyn i dokumenta i saka, jf. forvaltningslova 18 og Andre forhold Kommunen sitt vedtak skal sendast til Fylkesmannen for obligatorisk overprøving. Kommunen sitt vedtak kan ikkje setjast i verk før Fylkesmannen har ferdighandsama saka. Tenestemottakaren, verje eller hjelpeverje og pårørande vil i dei fleste tilfeller kunne klage på Fylkesmannen sitt vedtak til fylkesnemnda for sosiale saker. Nærare opplysningar om rett til å klage og klagefrist vil gå fram av Fylkesmannen sitt vedtak. Fylkesmannen har tilsynsmynde i høve saker etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9.

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersonar med psykisk utviklingshemming

Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersonar med psykisk utviklingshemming Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersonar med psykisk utviklingshemming Kommune/bydel: 1. Personopplysningar 1.1 Kven gjeld tiltaket for? Etternamn, fornamn Fødselsdato Bustadadresse Telefon

Detaljer

Dato: Beskriv situasjonen som førte til skadeavverjing med bruk av tvang/makt, og forklar kvifor det var ein naudsituasjon:

Dato: Beskriv situasjonen som førte til skadeavverjing med bruk av tvang/makt, og forklar kvifor det var ein naudsituasjon: 1: Kommune/bydel: Helse- og omsorgstenestelova 9-5 tredje avsnitt bokstav a Melding om skadeavverjande tiltak i naudsituasjonar 2: Tenestemottakar: 3: Født: 4: Diagnosar: Det må stadfestast at personen

Detaljer

1.1 Namn på personen som det skal nyttast tvang og makt mot?

1.1 Namn på personen som det skal nyttast tvang og makt mot? KOMMUNE: VEDTAKSDATO: Unnteke offentlegheit: Offl. 13, jf. hotl. 12-1 VEDTAK OM BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR EINSKILDE PERSONAR MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING Lov om kommunale helse- og omsorgstenester

Detaljer

TIL KOMMUNALE VEDTAK OM BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR EINSKILDE PERSONAR MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING.

TIL KOMMUNALE VEDTAK OM BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR EINSKILDE PERSONAR MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING. HJELPETEKST TIL KOMMUNALE VEDTAK OM BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR EINSKILDE PERSONAR MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING. Lov om kommunale helse- og omsorgstenester 9-5, tredje ledd bokstavane b og c. Det er

Detaljer

Det er ein føresetnad for utfylling av vedtaket at du har Rundskriv IS-10/2015 tilgjengeleg/framfor deg.

Det er ein føresetnad for utfylling av vedtaket at du har Rundskriv IS-10/2015 tilgjengeleg/framfor deg. Det er ein føresetnad for utfylling av vedtaket at du har Rundskriv IS-10/2015 tilgjengeleg/framfor deg. I vedtaksmalen; Trykk i feltet bak der det står KOMMUNE og start utfyllinga. For å hoppe til neste

Detaljer

1. Personopplysninger

1. Personopplysninger KOMMUNE / BYDEL: Unntatt fra offentlighet: Offl 13, jf helse- og omsorgstjenesteloven 12-1 VEDTAK OM TVANG OG MAKT ETTER LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 9-5 TREDJE LEDD BOKSTAVENE B OG C Dersom

Detaljer

VEILEDNING I UTFYLLING AV SKJEMA FOR VEDTAK v.1.5

VEILEDNING I UTFYLLING AV SKJEMA FOR VEDTAK v.1.5 VEILEDNING I UTFYLLING AV SKJEMA FOR VEDTAK v.1.5 VEDTAK SOM INNEBÆRER BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING KAP. 9 I KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOV 9-5, tredje

Detaljer

Vedtak om bruk av tvang og makt mot enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming

Vedtak om bruk av tvang og makt mot enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Vedtak om bruk av tvang og makt mot enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Kommune/bydel: 1. Personopplysninger 1.1 Hvem gjelder tiltaket for? Etternavn, fornavn Fødselsdato Boligadresse Telefon

Detaljer

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER Naustdal kommune TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING VED SØKNAD OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER - 2 - INNHALD: SAKSHANDSAMING Side 3 1. Grunnlag for tildeling av tenester 2. Sakshandsaming / saksgang 3. Klage

Detaljer

1. Personopplysninger.

1. Personopplysninger. Kommune: Unntatt fra offentlighet: Offl 13, jf fvl. 13 VEDTAK SOM INNEBÆRER BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 9-5

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

1. Personopplysninger.

1. Personopplysninger. Kommune: Unntatt fra offentlighet: Offl 13, jf fvl. 13 VEDTAK SOM INNEBÆRER BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 9-5

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Pasient- og brukarrettslova kapittel 4A Bruk av tvang

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Pasient- og brukarrettslova kapittel 4A Bruk av tvang Pasient- og brukarrettslova kapittel 4A Bruk av tvang Tom D. Nesvåg Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Føremålet med innlegget Auke medvite Sikre pasientar og pasientrettar Trygge helsepersonellet 2 Tilgrensande

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål.

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål. TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL PSYKISK HELSEARBEID 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje

Detaljer

Samling med overordna fagleg ansvarleg for helse- og omsorgstenestelova kapittel 9.

Samling med overordna fagleg ansvarleg for helse- og omsorgstenestelova kapittel 9. Samling med overordna fagleg ansvarleg for helse- og omsorgstenestelova kapittel 9. Molde, 18.01.2018 Seniorrådgivar Aase Årsbog Dyrset og rådgivar Linda Rosvoldaune Moe Erfaringa frå stadlege tilsyn i

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 22.06.2017 nr. 1295 Forskrift

Detaljer

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp psykisk helse og rus Forløpskoordinator-rolla Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp Pakkeforløpa er ein måte å organisere tenestane på, som skal sikre at alle har lik rett til

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILT LAGT TIL RETTE FOR HEILDØGNS TENESTER - KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER Heimel: Fastsatt

Detaljer

Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss

Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg 06.02.18. Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss Innhold KAPITTEL 1. INNLEIANDE REGLAR... 2 1. Formål... 2 2. Virkeområde...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE Me ønskjer felles retningslinjer for bruk av Individuell Plan i Bømlo kommune for å skape føreseie og for å sikre mest mogleg lik behandling av tenestemottakarane.

Detaljer

TENESTESTANDARD BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTANSE

TENESTESTANDARD BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTANSE Omsorg TENESTESTANDARD BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTANSE 1. FORMÅL Brukarstyrt personleg assistanse er ei samordning av tenester som skal gje personar med omfattande og varige behov for tenestar, praktisk

Detaljer

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune.

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune. Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune. Heimel: Vedteken i Fitjar kommune ved kommunestyret [21. juni 2017] med heimel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 5 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED OPPHALD I, OG UTSKRIVING AV PASIENTAR FRÅ SPESIALISTHELSETENESTA SOMATIKK 1 Partar Denne avtalen er inngått

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 29. august 2017 22.06.2017 nr. 1259 Forskrift

Detaljer

Lindås kommune Kvernhusmyrane ISDALSTØ

Lindås kommune Kvernhusmyrane ISDALSTØ Sakshandsamar, innvalstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 30.05.2017 Dykkar dato Vår referanse 2017/2207 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Lindås kommune Adressa til verksemda: Lindås

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 15.06.2017 nr. 1008 Forskrift om rett

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål)

Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål) GA 8029 N Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen som treng verje, er folkeregistrert. Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål) Dette skjemaet skal brukast

Detaljer

Skuleåret 2017/2018.

Skuleåret 2017/2018. Skuleåret 2017/2018 www.fylkesmannen.no/oppland Innhald Innleiing... 3 Kva kan du klage på?... 3 Kven kan klage på karakter?... 3 Når er klagefristen?... 3 Før du klagar... 3 Korleis klagar du?... 3 Kva

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR Omsorg TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar,

Detaljer

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav 2017 Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav Ove Midtbø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 30.03.2017 0 Innhold Informasjon til tolkar...2 Generelt om dekning av tolkeutgifter i fritt rettsråd-saker...2

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVAR OG SØKJAR 30. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVAR OG SØKJAR 30. juni 2015 Søknaden vert sendt til: Kva er ein dispensasjon? Ein dispensasjon er eit vedtak som inneber at det vert gjeve eit unntak frå reglar gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova (pbl). Dispensasjon

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Søknad om verjemål (eller endringar i eksisterande verjemål)

Søknad om verjemål (eller endringar i eksisterande verjemål) GA-8025 N Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen som treng verje, er folkeregistrert. Søknad om verjemål (eller endringar i eksisterande verjemål) Dette skjemaet skal brukast dersom det

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Kasa Ungdomssenter Samandrag

Rapport frå tilsyn med Kasa Ungdomssenter Samandrag Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 26 01 Vår dato 6.5.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/204 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Kasa Ungdomssenter 2013 Adressa til verksemda: Fjøsangerveien

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

Dersom du står fast tek du kontakt med Malin Olivia Dahlberg på eller telefon

Dersom du står fast tek du kontakt med Malin Olivia Dahlberg på eller telefon Brukarrettleiing til Norske Kunstforeninger sitt medlemssystem Norske Kunstforeninger bruker frå 2018 HyperSys som medlemssystem. HyperSys er spesielt utvikla for frivillige organisasjonar, for å forenkle

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE Betre tverrfagleg innsats (BTI)

GLOPPEN KOMMUNE Betre tverrfagleg innsats (BTI) Rettleiar til bekymringssamtale / undringssamtale - til medarbeidarar som arbeider med barn Samtale med foreldre om bekymring for eit barn Nedanfor finn du fleire forslag til korleis personalet i ein barnehage

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNAL BUSTAD I STORD KOMMUNE

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNAL BUSTAD I STORD KOMMUNE RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNAL BUSTAD I STORD KOMMUNE 1. INNLEIANDE REGLAR 1 Føremål Retningslinene skal leggje til rette for at personar som ikkje sjølv kan ivareta sine interesser i bustadmarknaden,

Detaljer

Tilbakemelding og tiltaksplan fra Engen sykehjem etter tilsyn fylkesmannen 8. og 9. mars 2012.

Tilbakemelding og tiltaksplan fra Engen sykehjem etter tilsyn fylkesmannen 8. og 9. mars 2012. Tilbakemelding og tiltaksplan fra Engen sykehjem etter tilsyn fylkesmannen 8. og 9. mars 2012. Fleire av punkta går inn i kvarandre, og vi har slik sett ein plan på alle dei punkta vi har fått avvik på.

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Tilbakemelding og tiltaksplan fra Engen sykehjem etter tilsyn fylkesmannen 8. og 9. mars 2012.

Tilbakemelding og tiltaksplan fra Engen sykehjem etter tilsyn fylkesmannen 8. og 9. mars 2012. Tilbakemelding og tiltaksplan fra Engen sykehjem etter tilsyn fylkesmannen 8. og 9. mars 2012. Fleire av punkta går inn i kvarandre, og vi har slik sett ein plan på alle dei punkta vi har fått avvik på.

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2018 BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

BTI Stord kommune. Stafettloggen - handlingsrettleiar

BTI Stord kommune. Stafettloggen - handlingsrettleiar BTI Stord kommune Stafettloggen - handlingsrettleiar Om modellen BTI- modellen er ein rettleiar i korleis kommunalt tilsette kan eller skal gå fram i arbeidet med barn og unge som ein har uro for. I si

Detaljer

Søknad om tenester frå pleie- og omsorgsavdelingane i Eid kommune

Søknad om tenester frå pleie- og omsorgsavdelingane i Eid kommune EID KOMMUNE Rådhusvegen 11 6770 Nordfjordeid Tlf. 57885800 Søknad om tenester frå pleie- og omsorgsavdelingane i Eid kommune Opplysingar om søkjar Opplysningar om søkjar vert registrert i kommunen sitt

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram

Detaljer

for tilsette i Hordaland fylkeskommune

for tilsette i Hordaland fylkeskommune for tilsette i Hordaland fylkeskommune Innleiing Føremål Hordaland fylkeskommune handsamar personopplysingar om m.a. tilsette, elevar i vidaregåande skular, og pasientar i tannhelsetenesta. Hordaland fylkeskommune

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 19.06.2017 nr. 1013 Forskrift om tildeling

Detaljer

Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø Plan for eit trygt og godt skulemiljø Ved Sviland skule skal alle elevar og føresette føle seg velkomne og tatt vare på. Vi jobbar for å verkeleggjere målet frå opplæringslovens 9A - at den enkelte elev

Detaljer

Grunngjevingsplikta til forvaltninga

Grunngjevingsplikta til forvaltninga Grunngjevingsplikta til forvaltninga Oversikt: o Grunngjevingsplikt, fvl. 24 og 25 o Opplysningsplikt, fvl. 17 o Generelt om vilkår o Verknad ved feil o Juridisk metode Grunngjevingsplikt: Dei aller fleste

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG VENTELISTER FOR TOKKE KOMMUNE FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 9-1. Formål

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vinje kommune ved rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde barnehagelova 8, barnehagelova 18 og forskrift om mellombels og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. Formål Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen er kjende med aktivitetsplikta som vedkjem elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø,

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Hjelp. Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal

Hjelp. Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal Hjelp Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal Innhald 1.1 Innleiing... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Omfang... 2 1.3 Bakgrunn... 2 2.1 Ansvar

Detaljer

Kvinnherad kommune - Rutinar

Kvinnherad kommune - Rutinar Godkjenning av barnehagar Kvinnherad kommune - Rutinar Innhald LOVGRUNNLAG... 3 1. Kvinnherad kommune sitt ansvar, jf. barnehagelova 8... 4 2. Plikt til å søkja godkjenning, jf. barnehagelova 6... 4 3.

Detaljer

Standpunktkarakterar 2016

Standpunktkarakterar 2016 Standpunktkarakterar 2016 Rettleiing ved behandling av klage på standpunktkarakterar i vidaregåande opplæring Innhald 1. Innleiing... 3 Klagefrist... 3 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen...

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Varsel om felles nasjonalt tilsyn med Lindås kommune - kommunen si forvaltning av introduksjonslova - krav om individuell plan

Varsel om felles nasjonalt tilsyn med Lindås kommune - kommunen si forvaltning av introduksjonslova - krav om individuell plan Vår dato: Vår ref: 11.06.2019 2019/12340 Dykkar dato: Dykkar ref: Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ Saksbehandlar, innvalstelefon Alan Khaderi, 5764 3107 Varsel om felles nasjonalt tilsyn

Detaljer

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget.

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget. Søknad om verjegodtgjering Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen med verje er folkeregistrert. Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige

Detaljer

Kompetansebehov erfaring frå tilsyn Fagkoordinator Janne Bjørsnøs

Kompetansebehov erfaring frå tilsyn Fagkoordinator Janne Bjørsnøs Kompetansebehov erfaring frå tilsyn Fagkoordinator Janne Bjørsnøs Kva tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester gjennomførte Fylkesmannen i 2017? Systemrevisjoner: Tvungen helsehjelp etter pasient-

Detaljer

Vinje kommune. Forskrift om. tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim. eller. tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar,

Vinje kommune. Forskrift om. tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim. eller. tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar, Vinje kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar, kriterier og venteliste. 1 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Velferdsteknologi samtykke jus/etikk dokumentasjon. Institusjonssjef Morten Hauken

Velferdsteknologi samtykke jus/etikk dokumentasjon. Institusjonssjef Morten Hauken Velferdsteknologi samtykke jus/etikk dokumentasjon Institusjonssjef Morten Hauken Velferdstekonologi - eit av fleire verkemiddel Ein av fleire måte å gje helse- og omsorgstenester på Dette har jo helsebevarande

Detaljer

Brukarrettleiing for ny lagsportal kvam.no

Brukarrettleiing for ny lagsportal kvam.no Brukarrettleiing for ny lagsportal kvam.no Innhold Oversikt over lag og organisasjonar... 2 Registrer ditt lag... 3 Dashbordet... 5 Legge til arrangement / hendingar... 6 Treng du hjelp?... 7 Adressa til

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

Søknad om tenester frå Helse - og omsorgseininga i Selje kommune. 1.Opplysningar om søkjar.

Søknad om tenester frå Helse - og omsorgseininga i Selje kommune. 1.Opplysningar om søkjar. SELJE KOMMUNE Helse- og omsorgseininga 6740 Selje Telefon Telefax E-post 57 85 85 00 57 85 85 01 post@selje.kommune.no Dato 17.02.2012 Søknad om tenester frå Helse - og omsorgseininga i Selje kommune.

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR ANSVARSGRUPPE OG INDIVIDUELL PLAN

RETNINGSLINER FOR ANSVARSGRUPPE OG INDIVIDUELL PLAN RETNINGSLINER FOR ANSVARSGRUPPE OG INDIVIDUELL PLAN Justert pr. mars 2017 Ulstein kommune www.ulstein.kommune.no sentralbord: tlf. 70 01 75 00 Koordinerande eining Leiar: Kari Janne Ringstad kari.janne.ringstad@ulstein.kommune.no

Detaljer

Ny verjemålslov - meldeplikt om behov for verjemål mm.

Ny verjemålslov - meldeplikt om behov for verjemål mm. Ny verjemålslov - meldeplikt om behov for verjemål mm. Nettverkssamling for leiarar i helse- og omsorgstenestene Rica Sunnfjord Hotell, Førde 22.oktober 2013 Ove Midtbø, rådgjevar Verjemålsreforma Overordna

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE. IKT-reglement. for tilsette i Samnanger kommune. Vedteke av rådmannen Gjeld frå

SAMNANGER KOMMUNE. IKT-reglement. for tilsette i Samnanger kommune. Vedteke av rådmannen Gjeld frå SAMNANGER KOMMUNE IKT-reglement for tilsette i Samnanger kommune Vedteke av rådmannen 27.01.2010. Gjeld frå 01.02.2010. Innhaldsliste 1 Området for dette reglementet organisering 2 Føremålet med IKT-anlegget

Detaljer

TENESTESTANDARD LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM

TENESTESTANDARD LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM Omsorg TENESTESTANDARD LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM 1. FORMÅL Sikre heildøgns helsehjelp til dei som ikkje får ivareteke eigenomsorg i eigen heim. 2. LOVGRUNNLAG Lov om helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt.

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester kriterier og ventelister

Rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester kriterier og ventelister Rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester kriterier og ventelister Nettverksamling for leiarar i kommunanes helse- og omsorgstenester, Skei i Jølster

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE KAP. I SAKKUNNIG NEMND 1-1 I medhald av eigedomsskattelova 8 A-3 (4) vel kommunestyret ei sakkunnig nemnd til å verdsetje eigedomar i Eid kommune på bakgrunn av

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

DISPENSASJON. Send søknaden til: Skodje kommune Teknisk avdeling 6260 SKODJE

DISPENSASJON. Send søknaden til: Skodje kommune Teknisk avdeling 6260 SKODJE Send søknaden til: Skodje kommune Teknisk avdeling 6260 SKODJE postmottak@skodje.kommune.no Kva er ein dispensasjon? Ein dispensasjon er eit vedtak som innber at det blir gitt eit unntak frå føresegner

Detaljer