Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av"

Transkript

1 Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta

2 Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag Avtalen byggjer på 3 3 Formål og virkeområde Denne tenesteavtalen har som formål Virkeområde 4 4 Definisjon av utskrivingsklar pasient (jf. 9 i forskrifta) 4 5 Kommunikasjon Kommunikasjon mellom partane Kommunikasjon med pasient/brukar og pårørande 4 6 Prosess utskrivings-/mottaksklare pasientar Tidleg varsling (innan 24 timar) om innlagd pasient som kan ha hjelpebehov etter utskriving. Gjeld somatikk og psykiatri/rus Helseføretaket har ansvar for Kommunen har ansvar for Vidare planlegging av kommunale helse- og omsorgstenester etter utskriving frå sjukehus Helseføretaket har ansvar for Kommunen har ansvar for 6 7 Retningslinjer for utskriving og mottak av pasient Helseføretaket har ansvar for Kommunen har ansvar for 8 8 Elektronisk meldingsutveksling 8 9 Handtering av avvik, evaluering og kvalitetsutvikling 8 10 Handtering av usemje, tvist og misleghald 8 11 Iverksetjing, revisjon og oppseiing 8 12 Signering og innsending av avtalar 9

3 1 Partar Avtalener inngåttmellomxx kommuneog HelseFonnaHF. 2 Bakgrunn og lovgrunnlag Tenesteavtale5 er inngåtti samsvarmed overordnasamarbeidsavtalepkt Avtalenomfattarsamarbeidog ansvars-og oppgåvefordelingved opphaldi og utskrivingav pasientarfrå spesialisthelsetenesta,somein reknarmed vil ha behovfor kommunaletenesteretter utskrivingfrå institusjon. 2.1 Avtalen byggjer på Lov om kommunalehelse-og omsorgstenesterm.m. (LOV ) Lov om spesialisthelsetenesterm.m.(lov ) Lov om psykiskhelsevern(lov ) Lov om helsepersonellm.m.(lov ) Lov om pasient-og brukarrettar(lov ) Lov om etableringog gjennomføringavpsykiskhelsevern(lov ) Forskriftom fastlegeordningi kommunane(for ) Forskriftom kommunalmedfinansieringav spesialisthelsetenestaog kommunalbetaling for utskrivingsklarepasientar(hod)(for ) (heretterkallaforskrifta) Andreforskriftertil nemndelover OverordnasamarbeidsavtalemellomHelseFonnaog kommunanemedtenesteavtalar Nasjonalrettleiar:Samhandlingsreforma Lovpålagdesamarbeidsavtalarmellom kommunarog regionalehelseføretak/ helseføretak(hod) Annarelevantregelverk Opplistingaer ikkjeuttømmande. 3 Formål og virkeområde 3.1 Denne tenesteavtalen har som formål Sytefor at pasientenskaloppleveei best moglegsamanhengandehelseteneste. Konkretisereoppgåve-og ansvarsfordelingamellomkommunenog helseføretaketgjennom heilepasientløpet,samtå etableregodesamarbeidsrutinarpå sentralesamhandlingsområde. Avtalenskal medverketil at pasientarog brukararfår eit heilskaplegtilbodom helse-og omsorgstenester.

4 Syte for eit godt og løysingsfokusert samarbeid om pasientar med eit forventa behov for kommunale tenester etter utskriving, slik at dei, utan forseinkingar, får eit godt tilbod på rett stad. Sikre effektiv, korrekt og sikker flyt av informasjon både mellom og innanfor behandlingsog omsorgsnivåa. Redusere risikoen for uheldige hendingar. 3.2 Virkeområde Avtalen gjeld alle for alle pasientgrupper. Det er likevel slik at betalingsplikta ikkje gjeld for pasientar i psykisk helsevern / rus. 4 Definisjon av utskrivingsklar pasient (jf. 9 i forskrifta) Ein pasient er utskrivingsklar når lege i spesialisthelsetenesta vurderer at det ikkje er behov for ytterlegare behandling i spesialisthelsetenesta. Avgjerda skal vere basert på ei individuell helsefagleg vurdering og bør vere tverrfagleg ved behov for samansette og koordinerte tenester. Følgjande punkt skal vere vurderte og dokumenterte i pasientjournalen: Problemstillinga(ne) vere avidarte. ved innlegginga, slik desse var formulerte av innleggande lege, skal Andre problemstillingar som er avdekte, skal vere avklarte. Dersom einskilde spørsmål ikkje blir avklarte, skal ein gjere greie for dette. Det skal liggje føre eit klart standpunkt til diagnose(ar), samt vidare plan for oppfølging av pasienten. Pasienten sitt samla funksjonsnivå, endring frå før innlegginga og forventa framtidig utvikling skal vere vurdert. 5 Kommunikasjon 5.1 Kommunikasjon mellom partane Partane skal etablere gode rutinar med fastsette kontaktpunkt kommunikasjonen i samband med innlegging og utskriving. i tenestene, som skal kvalitetssikre 5.2 Kommunikasjon med pasient/brukar og pårørande Helseføretaket er ansvarleg for kommunikasjonen med pasient og pårørande så lenge han/ho er innlagd i sjukehus / er sjukehuset sitt ansvar (inklusiv under pasienttransport).

5 Kommunen er ansvarleg for kommunikasjonen med pasient og pårørande frå han/ho oppheld seg i eigen heim / er innlagd i kommunal institusjon. 6 Prosess utskrivings-/mottaksklare pasientar 6.1 Tidleg varsling (innan 24 timar) om innlagd pasient som kan ha hjelpebehov etter utskriving. Gjeld somatikk og psykiatri/rus Helseføretaket har ansvar for Så snart som mogleg, og innan 24 timar etter innlegging, skal det vurderast om pasienten vil ha behov for kommunale helse- og omsorgstenester etter utskriving. Dersom ein reknar med at det er behov for hjelp frå den kommunale helse- og omsorgstenesta, skal følgjande rutine følgj ast: Så snart som mogleg, og innan 24 timar etter innlegging, skal kommunen varslast om innlegginga. Gjeld bg brukarstyrte senger og krisesenger i psykisk helsevern. Varslinga skal vere skriftleg (telefaks / elektronisk melding) til aktuell eining i kommunen. Melding/varsel skal vere avidentifisert og skal sendast på standard dokument som inneheld tidspunkt for innlegging, pasientstatus, forventa pasientløp og forventa tidspunkt for utskriving. Mottakar har ansvar for å kontakte aktuell eining i føretaket for ytterlegare informasjon om pasienten. I tilfelle der den første vurderinga tilseier at pasienten ikkje har behov for hjelp i kommunen etter utskriving, men dette endrar seg i løpet av sjukehusopphaldet, vil varslingsfristen starte frå det tidspunktet det blir klart at eit slikt behov ligg føre. Dersom ein går ut frå at det er behov for omfattande eller langvarig behandling i Helse Fonna HF, og det ikkje er råd å gjere vurderingane innan 24 timar, skal vurderingane gjerast og kommunane varslast skriftleg så snart detlt seg gjere Kommunen har ansvar for Når kommunen tek imot varsel, jamfør pkt , pliktar kommunen å kontakte aktuell eining for ytterlegare informasjon om pasienten. 6.2 Vidare planlegging av kommunale helse- og omsorgstenester etter utskriving frå sjukehus Helseføretaket har ansvar for Skal hjelpe pasienten ved søknad om kommunale tenester og nødvendige behandlingshjelpemiddel, samt gje supplerande opplysningar i søknadsskjemaet. Søknaden

6 skal sendast kommunen før utskriving. Helseføretaket skal berre informere om kva hjelpebehov det kan søkj ast om bistand til. Kommunen vurderer og bestemmer kva tiltak pasienten/brukaren skal få tilbod om, og i kva omfang. Skal vurdere om det er behov for nettverksmøte mellom kommune og spesialisthelsetenesta. Sjukehuset har ansvar for å kalle inn til det første nettverksmøtet. Skal informere om behov for rehabilitering slik at kommunen blir i stand til å starte rehabilitering raskt etter pasientmottak. Skal medverke til at planlegging av kommunale tiltak startar opp snarast mogleg m.a. delta i nødvendige nettverksmøte, eventuelt ansvarsgruppe, og delta i arbeidet med å utarbeide individuell plan samt bidra i kartleggingsarbeidet. Skal varsle om forventa behov for tekniske hjelpemiddel som mogleg. frå kommunen eller NAV så tidleg Skal dokumentere i pasienten sin journal om gjennomført varslingsprosedyre og vurdering av om pasienten er utskrivingsklar. Ved behov for behandlingshjelpemiddel som er eit vilkår for utskriving, skal sjukehuset sikre at desse er klare for utlevering ved utskriving/heimreise. Tuberkulose: Ved utskriving av pasient som har vore innlagd og har starta behandling av aktiv tuberkulose, skal føretaket kalle inn til behandlingsmøte før utskriving Kommunen har ansvar for Kommunen skal førebu og setje i verk nødvendige tiltak for å kunne ta imot pasienten når HF har varsla om at pasienten har behov for kommunale helse- og omsorgstenester. Kommunen skal behandle søknad frå pasienten fortløpande og fatte vedtak i samsvar med gjeldande lovar og reglar. Kommunen avgjer kva tenester pasienten skal ha ut frå kommunen sitt tenestetilbod, til kva som er fagleg forsvarleg og eiga vurdering. krav Kommunen skal ved behov kalle inn til nettverksmøte/ansvarsgruppemøte planleggingsarbeidet. i det vidare Kommunen skal oppnemne koordinator og leie arbeidet med å utarbeide individuell plan ved behov. Kommunen har ansvar for å leggje til rette for at pasienten kan overførast til kommunen når han/ho er utskrivingsklar.

7 Tuberkulose: Ved utskriving av pasient som har vore innlagd og har starta behandling av aktiv tuberkulose, skal kommunen ved smittevernoverlege eller fastlege og representant for kommunehelsetenesta delta i behandlingsmøte før utskriving. 7 Retningslinjer for utskriving og mottak av pasient 7.1 Helseføretaket har ansvar for Varslinga skal vere skriftleg (telefaks / elektronisk melding) til aktuell eining i kommunen. Mottakar har ansvar for å kontakte aktuell eining for ytterlegare informasjon om pasienten. Varsel om utskrivingsklar pasient kan ein gje heile døgnet alle dagar for kjende pasientar med uendra bistandsbehov. Ved nytt/auka hjelpebehov skal slikt varsel så langt som råd gjevast før kl. 12 og seinast kl Utskriving av pasient skal skje så tidleg som mogleg på dagen. Pasienten må sendast så tidleg på dagen at han/ho kan takast imot i kommunen seinast kl Konsekvens av endra tidspunkt for seinast mogleg mottak i kommunen, skal evaluerast innan Ved endra utskrivingsplan (hjelpebehov/utskrivingstidspunkt), som utskriving på eige ansvar og ved dødsfall, skal kommunen informerast straks. Endring i utskrivingsklar dato skal registrerast i pasientjournalen. Ei utsetjing av varsla utskriving må vere grunngjeven. Ved utskriving skal epikrise og relevante fagrapportar følgje pasienten. I tillegg skal epikrise sendast elektronisk til fastlege, tilvisar eller instansen som har ansvar for oppfølging. Det skal kome fram opplysningar om utgreiingar, kartlegging, diagnosar, oppdatert medikamentliste og behandling, samt tilstrekkeleg behandlingsplan for vidare oppfølging. Epikrise skal fortrinnsvis sendast elektronisk. Helse Fonna HF kan ikkje sende ein utskrivingsklar pasient tilbake til kommunen før kommunen har gjeve beskjed om at eit kommunalt tilbod til vedkommande pasient er klart. Ved utskriving skal HF sende med pasienten resept på nye medikament som er starta opp under opphaldet, samt sende med medikament og nødvendig utstyr til og med første yrkedag etter utskriving. Kva som skal sendast med pasienten, skal avklarast med mottakande helsepersonell i kommunen. Rekvirere pasienttransport tilpassa pasienten sin situasjon. Behandlande lege vurderer om det er nødvendig med følgje under transport.

8 7.2 Kommunen har ansvar for Kommunen skal etter å ha fått varsel om utskrivingsklar pasient gje tilbakemelding i standard dokument (telefaks / elektronisk melding) til HF straks, og seinast innan to timar, etter å ha fått melding om utskrivingsklar pasient om kommunen kan ta imot pasienten. Varsel om utskrivingsklar pasient kan takast imot heile døgnet alle dagar for kjende pasientar med uendra hjelpebehov. Varsel ved utskrivingsklar pasient ved nytt/auka hjelpebehov, kan takast i mot innan kl Elektronisk meldingsutveksling Tenester som sjukehuset distribuerer elektronisk, får ein via Norsk Helsenett. Når elektronisk kommunikasjonsløysing for samhandling mellom kommunen og helseføretaket er innført, skal denne nyttast. Der det er utvikla eigne fagspesifikke malar for meldingsutveksling, nyttast. skal desse 9 Handtering av avvik, evaluering og kvalitetsutvikling Handtering av avvik frå denne avtalen skal praktiserast slik det er vedteke i overordna samarbeidsavtale. Avtalt system for oppfølging av avvika og dei uønskte hendingane skal sikre evaluering og læring med tanke på systemforbetring og kvalitetsutvikling av tenestene og samhandlinga mellom partane. Partane forpliktar seg til å implementere nødvendige rutinar i eigen organisasjon for å følgje opp dette systemet. 10 Handtering av usemje, tvist og misleghald Usemje, tvist eller misleghald etter denne avtalen skal løysast slik det er vedteke i overordna samarbeidsavtale. 11 Iverksetjing, revisjon og oppseiing Iverksetjing, revisjon og oppseiing av denne avtalen gjeld slik det er vedteke i overordna samarbeidsavtale. Avtalen gjeld frå Siste revisjon per

9 Kvar av partane kan krevje avtalen revidert med tre månaders varsel dersom vesentlege foresetnader for avtalen vert endra. 12 Signering og innsending av avtalar Avtalen skal signerast av begge partar, der Helse Vest har ansvar for å vidareformidle dokumenta til Helsedirektoratet. Dato og underskrift Stad og dato: ts' Stad og dato: For Tysvær kommune: For Helse FonnaliF:

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Tenesteavtale4 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 4 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 4 2.1 Avtalen byggjer på 4 2.2 Nærare

Detaljer

Tenesteavtale1. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF. Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre

Tenesteavtale1. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF. Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre Tenesteavtale1 Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre i Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Tenesteavtale8. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande

Tenesteavtale8. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande Tenesteavtale8 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande Innhald 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på 3 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Sær vtale til Tenesteavtale 4

Sær vtale til Tenesteavtale 4 V3cy7q-7 Sær vtale til Tenesteavtale 4 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og heimel for avtalen 3

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Sørlandets sykehus HF

Sørlandets sykehus HF Avtale 1 mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Samarbeid om beredskap

Samarbeid om beredskap Delavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Samarbeid om beredskap Delavtale - samarbeid om beredskap 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn Avtalen er heimla i:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Referanse Sak Mål 2013 Kommentar 3.2.1 Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Utgjevar: Opplæringsavdelinga i Hordaland Fylkeskommune, i samarbeid med Bufetat og Bergen

Detaljer

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11.

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11. Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 03.12.2006 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer