Rettsikkerhet for personer med psykisk utviklingshemning - KHOL 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettsikkerhet for personer med psykisk utviklingshemning - KHOL 9"

Transkript

1 Rettsikkerhet for personer med psykisk utviklingshemning - KHOL 9 Formål ( 9-1). Å hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for betydelig skade Å forebygge og begrense bruk av tvang og makt Å tilrettelegge tilbud for den enkelte med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig i overensstemmelse med den enkeltes rett til selv bestemmelse Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte

2 Bakgrunn for loven - NOU 1991:20 Rettsikkerhetsutvalget tok utgangspunkt i: Ansvarsreformen som medførte nedleggelse av HVPU -institusjonene. Reformen bygger på normaliseringsprinsippet dvs. selvbestemmelse, menneskeverd, deltagelse og integrering. Henviser til praktiske anvendbare etiske retningslinjer, og viser til alminnelige etiske prinsipper i arbeidet med utviklingshemmede. Rettsikkerhetsgarantier - sikre tiltak og tjenester.

3 HVA BETYR DET? «Selv om noen ikke kan innta et fornuftige standpunkter, betyr ikke det at vi uten videre kan bestemme over deres liv» (NOU: 1991). Rett til å være avvikende Rett til privatliv Rett til en forsvarlig levestandard Rett til et forsvarlig omsorg- og tjenestetilbud Rett til selvbestemmelse Rett til å slippe uhjemlet bruk av tvang og makt Rett til opplæring om egen kropp. Seksualitet og prevensjon.

4 Rettigheter på individ og systemnivå Normaliseringsprinsippet og FN-konvensjonen setter fokus på: Rettigheter og like muligheter for mennesker med psykisk utviklingshemning. Dvs. uttrykke meninger og tause ønsker.(st.meld. 45: 9). Sterkere forpliktet til å sikre menneskerettigheter. dvs. likeverd, selvbestemmelse, integrering (FNkonvensjonen (2006/2013).

5 Hvem snakker vi om? «En tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå, som spesielt er kjennetegnet ved hemning av ferdigheter som manifesterer seg i utviklingsperioden, ferdigheter som bidrar til det generelle utviklingsnivået, for eksempel kognitive, språklige, motoriske og sosiale». (Helsedirektoratet).

6 Kort historikk Ingen tilbud for utviklingshemmede før 1800 (Abnormloven 1881) Institusjoner fra 1900/1950 Normaliseringstanken HVPU (1970) Ansvarsreformen Sosialtjenesteloven kap 6 ( ) og kap 4 ( ) Kommunal Helse-og omsorgtjenestelov kap 9 (2012-

7 Selvbestemmelse - så langt som mulig De ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal tilrettelegge for at den enkelte tjenestemottaker kan utøve og lære selvbestemmelse.( St.meld.45:2013) Selvbestemmelse er å ha kontroll over valg og beslutninger som har betydning i livet. Ikke en absolutt kontroll, men en mulighet til å påvirke. Trenger ikke å være knyttet til de store valgene i livet, men til store og små valg i hverdagen.

8 Brukermedvirkning rett til medvirkning og informasjon Beskrives som en rett til å medvirke i beslutningsprosesser for å kvalitetssikre tjenester og tiltaksutforminger. Det er hjelpeapparatet som vurderer når og på hvilke områder brukermedvirkning skal skje. Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende handler ikke om velvilje, men om lovpålagte føringer.

9 Samtykkekompetanse Utviklingshemmede kan som andre inngå avtaler på områder hvor de har samtykkekompetanse. (IS-10/2004). Skal sikres medvirkning og samtykke i alle livets forhold( St.meld. 45:2013, s. 12). Selv om tiltak ikke kan bygge på samtykkekompetanse, skal tjenestemottakerens holdning til tiltaket dokumenteres (jf. 9-7 og 9-3), og etter 8-4 utformes i samarbeid med tjenestemottaker.

10 Hva er bruk av tvang og makt? 9.-2 «Tiltak som tjenestemottakeren motsetter seg eller tiltak som er så inngripende at de uansett motstand må regnes som bruk av tvang og makt. Bruk av inngripende varslingssystemer med tekniske innretninger skal alltid regnes som bruk av tvang og makt. Alminnelige oppfordringer og ledelse med hånden eller andre fysiske påvirkninger av liknende art ansees ikke som bruk av tvang og makt.»

11 Krav til forebygging 9-4 Kommunen plikter å sørge for at forholdene legges til rette for minst mulig bruk av tvang og makt. Gi nødvendig opplæring etter 2-3, herunder faglig veiledning og oppfølging av tiltak.

12 Vilkår og krav Andre løsninger enn bruk av tvang og makt skal være prøvd før tiltak settes i verk. Tvang og makt kan bare brukes når det er faglig og etisk forsvarlig Det etisk forsvarlige skal fremstå som et selvstendig krav ( IS-10/2004: 46)

13 Hva er vesentlig skade? Begrepet skade i 9-5 skal dekke ulike former for påvirkning på legeme eller gjenstander i tillegg til krenkelse av personlig integritet og tap av sosial aktelse. Begrepet omfatter både fysisk og psykisk skade og påføring av smerte både på egen person og andre personer. At skaden er vesentlig innebærer at den må ha et betydelig omfang/og eller ha alvorlige konsekvenser. Fysisk og psykisk skade på egen eller annen person Sosialt fornedrende atferd Krenkelse av egen eller andres personlige integritet Materielle skader på egne eller andres eiendeler

14 Krav om andre løsninger enn bruk av tvang og makt Tiltak for å hindre eller begrense vesentlig skade skal alltid søkes løst ved frivillighet og i samarbeid med brukeren Alle forsvarlige faglige tilnærminger skal være prøvd for å unngå bruk av tvang og makt

15 Når kan tvang og makt er eneste løsning a) Skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner b) Planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatt nødssituasjoner c) Tiltak for å dekke tjenestemottakerens grunnleggende behov for mat, drikke, hvile, søvn, hygiene, personlig trygghet, herunder opplærings og treningstiltak.

16 Når tvang ikke bør iverksettes Utløser sterke følesmessige reaksjoner som redsel, sinne og angst Gir psykiske tilleggslidelser eller aggresjonsproblemer. Blir passive samhandlingen har bestått av mye tvangsbruk

17 FOREBYGGE OG BEGRENSE I gjennomføringen av reformen er det satt fokus på holdninger,verdiarbeid og verdirefleksjon for å oppnå målene med reformen( St.meld. 45: 31). Ny vergemålslov bygger på respekt, verdighet og selvbestemmelse og personlig integritet( 1.juli 13). Regjeringens verdigrunnlag bygger på en menneskerettslig og humanistisk tankegang om at alle er født frie og har de samme rettigheter( St.meld, 45: 10).

18 Muligheter og dilemmaer Relasjoner/tillit Kommunikasjon Asymmetrisk relasjon Tolkning av kroppsspråk, mimikk Samhandling i selvbestemmelse Frihet Legge forholdene til rette for egne valg selv om det noen ganger blir «feil».. Regulering Motivasjon Pedagogisk oppdrag

19 Praktisk yrkesteori(pyt) Alle har en yrkesteori Består av verdier, erfaring og kunnskap P1 Kunnskap om teori P2 Kunnskap fra egne erfaringer og andres erfaringer P3 Etisk rettferdiggjøring (Løvlie. 1993). Calibri (Brødtekst)P 1 P1 P2 P1

20 Faglig forsvarlig Krav om faglig forsvarlighet er rettet mot både individnivå og systemnivå.(hpl 4 og 11) Innebærer å danne seg et bilde av en situasjon, definere hva som er relevant, hva som må vurderes og hva som er rett å gjøre. Innebærer å utføre sitt arbeid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjon for øvrig.( 4)

21 ETISK FORSVARLIG «Etikk er den verdibaserte refleksjonen mennesker gjør om sine holdninger, sine handlinger og sin atferd, for å unngå at de verdiene de setter høyest blir forsømt eller krenket, eller for å fremme realiseringen av disse verdiene». (Lingås, 2000:24). Etikk og moral er aktuelt når noe står på spill i en gitt situasjon(tvang/makt) det er ikke likegyldig hvordan vi opptrer. Det er den utviklingshemmedes ve og vel som står på spill når han eller hun påføres lidelse/straff fysisk og psykisk.(eide & Skorstad, 2011).

22 Hvorfor veiledning? Pålagt i henhold til kap 9!! Veiledning er et verktøy for å ivareta og utvikle kompetanse Veiledning bygger på deltakerens forutsetninger, og er prosess- og erfaringsbasert Veiledning når nye ting skal prøves ut i boligen Veiledning er en særegen læreprosess som tar utgangspunkt i situasjoner som deltakerne står opp i sitt arbeid Veiledning gir mulighet for refleksjon over egen praksis og hvordan den enkelte utfører sitt arbeid

23 Hva kan gjøres for å unngå bruk av tvang og makt? Intern opplæring/undervisning, veiledning Individuell plan (IP) hvor tjeneste konkretiseres i samarbeid med bruker og de instanser som leverer tjenester. Intern kontroll er et styringsverktøy og ledelsens ansvar. (Sikre rutiner, dokumentasjon, hensiktsmessig organisering av tjenesten):

24 Komplementære roller for å sikre gode tjenester Individnivå har ansvar for teori/metode, praktisk gjennomføring og verdimessige valg Evaluering Gjennomføring Kartlegging oo Omsorgspolitiske Etiske og juridiske vurderinger O Analyse Målvalg Metode

25 Systemnivå Har sentrale plikter for å planlegge, organisere og tilrettelegge slik at tjenesten utføres på en faglig forsvarlig måte. Demings sirkel (1986) Planlegging Utføre Kontrollere

26 Lykke til og viktig å huske! Det har for en del utviklingshemmede vært et misforhold mellom krav som blir stilt og deres funksjonsnivå. Det kan derfor være viktig å endre fokus fra at man trener for å oppfylle noens krav, til å vurdere hvilken støtte vedkommende trenger for å delta. (IS-10/2004, s. 21).

27 Helt til slutt Vennlighet er et språk som de døve kan høre og de blinde se» (Mark Twain)

28 i sosialt arbeid 2.utg.(Solveig B. Eide &Berit Skorstad, Gyldendal, 2011). Vernepleiefaglig teori og praksis (Thomas Owren & Sølvi Linde, Universitetsforlaget, 2011).

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Innføring i: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) kap 9. Vegard Henriksen

Innføring i: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) kap 9. Vegard Henriksen Innføring i: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) kap 9 Vegard Hvorfor dette lovverket Statlige føringer, gitt i form av regler og rundskriv om å regulere bruk av

Detaljer

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning SINTEF A18961 - Åpen Rapport Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning Forfatter(e) Anne Mette Bjerkan Jan W. Lippestad

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Anine Terland Anine Terland er utdannet i 1987 ved Oslo vernepleierhøyskole og jobber i Lørenskog kommune.

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A Thomas Owren 20. og 21. april arrangerte SOR sin vårkonferanse, i samarbeid med Fylkesmennene i Region Vest og Bergen Kommune. Tema

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere Vedtatt

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Er regulering av tilgang til egne eiendeler tvang og makt ifølge sosialtjenestelovens kapittel 4A?

Er regulering av tilgang til egne eiendeler tvang og makt ifølge sosialtjenestelovens kapittel 4A? Er regulering av tilgang til egne eiendeler tvang og makt ifølge sosialtjenestelovens kapittel 4A? 1) 2) Jørn Kroken Sykehuset Innlandet HF, habiliteringstjenesten i Hedmark, voksenseksjonen Resymé Bruk

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning SOR Rapport Utstrakt bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning skjer, og er lite regulert av kapittel 4A. En undersøkelse fra Hedmark Erfaringer med mestringskurs for personer

Detaljer

Kirsten Eggen Wenche Fjeld Siri Malmo Peter Zachariassen. Utviklingshemning og seksuelle overgrep. rettsvern, forebygging og oppfølging

Kirsten Eggen Wenche Fjeld Siri Malmo Peter Zachariassen. Utviklingshemning og seksuelle overgrep. rettsvern, forebygging og oppfølging Kirsten Eggen Wenche Fjeld Siri Malmo Peter Zachariassen Utviklingshemning og seksuelle overgrep rettsvern, forebygging og oppfølging Kirsten Eggen Wenche Fjeld Siri Malmo Peter Zachariassen Utviklingshemning

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Lover, regler og rettigheter

Lover, regler og rettigheter Innhold: Innledning side 2 Lover, regler og rettigheter side 4 Forpliktende praksis side 9 Et likeverdig fellesskap side 10 Bygge fellesskap side 11 Usikkerhet side 12 Trå varsomt side 13 Holdninger side

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Veileder i habilitering av barn og unge

Veileder i habilitering av barn og unge Veileder i habilitering av barn og unge Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet på telefon 24 16 30 00. Calmeyers

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP

TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP Mastergradsoppgave Jus 399 TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP En fremstilling og vurdering av vilkårene for å kunne gi helsehjelp med hjemmel i pasientrettighetsloven kapittel 4 A. Kandidatnr. 172684 Veileder:

Detaljer