ÅRSMELDING 2014 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND

2 En hilsen fra 2014 Dette er rett og slett noen observasjoner og tanker jeg har gjort meg i løpet av dette året. Det første handler om fellesskap og tilhørighet. Kirkens Bymisjonen på noe av sitt beste handler om samvær av forskjellig slag, både i arbeidsfritids- og mer festpregede sammenhenger. Det handler om prat med både latter og gråt. Det handler om arbeidsoppgaver og ikke minst arbeidsfellesskap. Det handler om turer og aktiviteter, om det å dele opplevelser. Kort sagt om det store og viktige i å høre til i en sammenheng. Bymisjonen skal være en arena der det er lov å kjenne på, og snakke om, også de vonde ting i livet. Gripe fatt i noe, øve på noe, tenke annerledes om noe, leve med noe, sikte litt annerledes, - og om nødvendig kunne ta noen nye og litt annerledes skritt videre. Bymisjonen skal være en arena hvor det er lov å kjenne på og snakke om tro og tvil og de dypeste spørsmål i sinn og tanker. Kanskje trenger jeg noen nye spørsmål? Kanskje kan jeg lete etter noen nye svar? I et fantastisk godt pedagogisk slagord heter det: «Den som tror han er ferdig utlært, er slett ikke utlært bare ferdig!» Jeg synes dette er et utrolig viktig perspektiv. Det handler om å ha et åpent sinn. Om å bevare en mental smidighet som tør å ta livet på alvor. Om ikke å stivne og være ferdig, men være et levende menneske! Bymisjonen er et sted for virkelig å bruke krefter, evner og anlegg, - som ansatt, frivillig, deltaker Det er alltid oppgaver, alltid noe å gjøre og oppleve, alltid noe å lære, alltid noe å strekke seg mot. Vi er i et miljø og en sammenheng der to sprikende perspektiv må og skal holdes sammen: - Det at jeg møtes med en viss forventning og at det stilles noen krav til meg, - samtidig som jeg er båret av noe raust, favnende og inkluderende. En god tilhørighet fordi jeg blir sett og møtt og får være med. Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse med et sosialt engasjement og en kirkelig forankring. I mangfoldet av virksomheter og tiltak skal vi framstå på en skikkelig, stødig og forutsigbar måte overfor alle vi møter; enkeltmennesker og samarbeidspartnere. Likeså skal vi oppfattes som varme og inkluderende, med et brennende engasjement for mennesker. Kirkens Bymisjon skal alltid løfte menneskeverdet høyt og kjempe for rettferdighet, og formidle håp i alt vi gjør! Mer detaljer og utfyllende fremstilling leser dere i rapportene fra alle virksomhetene. Gled dere over mangfold og bredde med hensyn til målgrupper og satsingsområder i nye og videreførte tiltak. Med forventning og glede kan vi også se at Bymisjonsideen og Bymisjonsverdiene spres til flere byer på sørlandet. Vi lever av vår troverdighet og vårt gode navn og rykte. Det er et fantastisk privilegium å merke den «standing» vi har i mange forskjellige sammenhenger. Stor ære og takk til alle som trofast og over tid og på alle slags måter har bidratt til at det er sånn! For oss er det helt nødvendig og veldig godt å ha gode venner og medspillere som gir oss gaver og støtte, og som også på den måten viser en tilhørighet til Kirkens Bymisjon vi trenger det, og vi tar imot med takk! Hilsen Øystein Reinhardtsen Daglig Leder Kirkens Bymisjon i Kristiansand INNHOLD En hilsen fra 2014 side 2 Organisasjonskart side 4 Organisasjon, økonomi og personal side 5 Videreføring av tiltak, virksomheter side 6 Verdidokument side 7 Virksomheter SKBK side 8 Fengselsprest/Bymisjonsprest side 8 Frivilligsentralen side 8 Enter Jobb og Fritid side 9 Gatenært side 10 Batteriet side 11 Portalen side 11 Kragerø side 12 Arendal side 12 Grimstad side 12 Bymisjonens Julekonsert 2014 side 14 Strategidokument side 16 Organisasjon side 19 Forsidefoto: Jon Petter Dåsvand 2 3

3 Kirkens Bymisjon Kristiansand ORGANISERING, ØKONOMI OG PERSONAL Enter Jobb og Fritid Petter Dåsvand Daglig leder/ Bymisjonsprest Øystein Reinhardtsen Gatenært Jenny-Ann Høgeli Babettes Hus Økonomi- og admin. leder/ Stedfortredende daglig leder Frivilligsentral Marit Skjærli Bymisjonskafe Samfunnskontakt Batteriet Øyvind Hope Fengselsprest/ Bymisjonsprest Portalen Wenche Rønning Sosialfaglig rådgiver Kragerø Kari Sveberg Arendal Merete Haslund Grimstad Thor-Egil Eik Økonomi Total omsetning i 2014 var på ca 25,9 millioner. Inntektene fordeler seg på følgende måte: 5 % er salgsinntekter, 31 % er gaver/fond, 6 % er støtte fra næringslivet, 54 % er offentlige tilskudd og 3 % er diverse andre inntekter var et godt år for Kirkens Bymisjon i Kristiansand som helhet, selv om enkelte tiltak og virksomheter har økonomiske utfordringer. Egenkapitalen kan styrkes slik at forutsigbarheten og tryggheten for fremtiden blir sterkere. Næringsliv Kirkens Bymisjon i Kristiansand har et godt samarbeid med næringslivet i regionen. Vi er avhengig av våre støttespillere for å kunne skape forutsigbarhet i våre virksomheter og kan med glede konstatere at vi har hatt trofaste hovedmedspillere med oss også i I tillegg fikk vi med oss 36 brosteinsbedrifter i vår juleaksjon, en betydelig økning i både antall bedrifter og aksjonsomsetting. Andre bedrifter kommer også med små og store gaver som er betydelig for vår økonomi. Offentlige bidrag Kommune, fylkeskommune og stat er sammen med offentlige organisasjoner viktige samarbeidspartnere for SKBK. Kristiansand, Arendal, Grimstad og Kragerø kommune Fylkeskommunene NAV Arbeids- og Velferdsdirektoratet Helsedirektoratet Justisdepartementet Kulturdepartementet Kommunal- og Regionaldepartementet Agder- og Telemark bispedømmeråd - Innovasjon Norge UiA Domkirken Menighet Kilden Dialog Lokaliteter Bymisjonssenteret i Gravane 6 er arbeidssted/kontorplass for hoveddelen av de ansatte. Kontorarealene og fasilitetene er svært godt utnyttet. Lokalene leies av Kristiansand Havn. I tillegg har vi lokaliteter i Tordenskiolds gate (Batteriet, Gatejuristen og Babettes Hus), Strandpromenaden (Portalen), Arendal sentrum, Grimstad Sentrum og Kragerø sentrum. KONTAKTINFORMASJON Gatejuristen Bymisjonssenteret: Daglig leder Øystein Reinhardtsen Besøksadresse: Gravane Telefon: (sentr.)/ Enter Jobb og fritid: Virksomhetsleder: Petter Dåsvand Besøksadresse: Gravane 6 Telefon: Gatenært: Virksomhetsleder: Jenny-Ann Høgeli Besøksadresse: Tordenskjolds gate 52 Telefon: Frivilligsentralen: Virksomhetsleder: Marit Skjærli Besøksadresse: Gravane 6 Telefon: Batteriet: Virksomhetsleder: Øyvind Hope Besøksadresse: Tordenskjolds gate 67 Telefon: Portalen: Virksomhetsleder: Wenche Rønning Besøksadresse: Strandpromenaden 30, Tresse Telefon: Kragerø: Virksomhetsleder: Kari Sveberg Besøksadresse: P.A Heuch gt. 9b Telefon: Arendal: Virksomhetsleder: Merete Haslund Besøksadresse: Kastellveien 1 Telefon: Grimstad: Prosjektleder Thor-Egil Eik Besøksadresse: Odden 1, 3.etg. Telefon: Utover det har vi også medspillere som leverer oss tjenester og varer, alt i fra bakervarer, hotellrom til kaffe, og trykksaker. Samfunnskontakten har hovedansvaret for å følge opp næringslivet og opplever en stor giverglede og støtte. Hovedmedspillere 2014 Kristiansand: Rasmussengruppen Oksøy Eiendom Kruse Smith Kruse Smith Stiftelsen Fædrelandsvennen Skillingsfondet Arendal: Einar Johnsen Eiendom AS, Agderposten Brosteinsbedrifter og andre medspillere: se Givertjenesten Enkeltpersoner og private givere står for en stor og viktig del av våre inntekter. Landsdekkende kampanjer i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Oslo, «Lys I Mørket» juleaksjon og Flaskepanten er alle med på å øke den faste givertjenesten. Kvalitetssikring Etter sertifisering innen EQUASS (European Quality in Sosial Services) i 2011, har vi fokusert på daglig anvendelse og opprettholdelse av våre systemer. I 2013 ble virksomheten ENTER jobb og fritid resertifisert innen EQUASS. Dette har gitt oss ytterligere fokus på kvalitetssikring. Personalsituasjon Kirkens Bymisjonen har i løpet av 2014 hatt en stabil ansatte gruppe. Noe utskiftning og nyansettelser har det vært: - Virksomheten i Arendal ansatte virksomhetsleder Merete Haslund - Pedalen Gjenbruk ansatte Kjetil Olsen som arbeidsleder - Portalen ansatte Per Dovland som arbeidsleder - Gatejuristen ansatte Marianne Vium Olesen - Ellers har det på Babettes Hus vært naturlig skifte av personal i turnus. Sykefraværet var i 2014 på 7,37 %. Dette er en liten oppgang siden Vi som organisasjon har kontinuerlig fokus på dette og selv om det vil komme variasjoner fra år til år ønsker og arbeider vi for å få dette ned. Organisasjonen er en IAbedrift. 4 5

4 Verdidokumentet Visjon og Verdidokument Visjon: Mot til å leve og mot til å tro Kirkens Bymisjon i Kristiansand er en frittstående diakonal stiftelsen innenfor Den norske kirke og skal arbeide i tråd med dens bekjennelse. Stiftelsen skal bidra til at kirken er en åpen og inkluderende kirke. Med vår kirkelige tilhørighet skal vi åpne opp for et mangfold og en åndelig frihet basert på felles verdier som likeverd, mot og mangfold. Menneskets gudgitte verdi og ukrenkelighet er forpliktende for alt arbeid i Kirkens Bymisjon. I bevissthet om egen sårbarhet skal vi på en synlig og sterk måte vise solidaritet når mennesker strever med sine liv. Menneskets verdi er ikke avhengig av vellykkethet eller synlige fremskritt og vi ønsker å være et fellesskap for mennesker der alle erfarer å bli sett, verdsatt og gitt mulighet for utfoldelse. Kirkens Bymisjon skal i dialog med ulike miljøer prøve ut nye veier innen sosialt arbeid, liturgi, kunst og kultur. Kirkens Bymisjon skal være et korrektiv og et utfyllende tiltak i velferdsstaten, ikke ved massiv kritikk av offentlig innsats eller ønske om å bygge ned velferdsstaten, men ved å påpeke mangler og utilgjengelighet i offentlige tiltak, påpeke utviklingstrekk som skaper sosiale forskjeller, og prøve ut nye former for tjenester, - ut fra gjennomtenkt faglighet. VIDEREFØRING AV TILTAK, VIRKSOMHETER OG ANNET Alle virksomheter og tiltak som eksisterte i 2013 ble videreført i 2014, bortsett fra Natthjemmet som er lagt ned og gjenåpnet i nye lokaler som Babettes Hus, og målgruppen er gått fra menn til kvinner. Nye tiltak og virksomheter Ny virksomhet: Grimstad ny virksomhet som har søkt støtte til et forprosjekt som bærer navnet «Forprosjekt Demenslandsby» og i tillegg arbeider for etablering av en aktivitetskafé. Nytt tiltak: Pedalen Gjenbruk: Et tiltak under Pedalen sykkelverksted med fokus på å sette i stand brukte sykler. Med Pedalen Gjenbruk har vi fått en ny ansatt og flere nye deltakere. 6 7

5 Virksomheter i Kirkens Bymisjon 1. Fengselsprest/bymisjonsprest 2. Frivilligsentralen: består av tiltakene Bymisjonskaféen og Frivilligsentral 3. ENTER jobb og fritid: består av tiltakene: Pedalen sykkelverksted, Kvinneverkstedet, Randøya og Kunstrommet, ENTER fritid og ENTER innsikt. 1. FENGSELSPREST/BYMISJONSPREST Kirkens Bymisjon har arrangert hverdagsmesser i bryggekapellet samt «Messe for byen», «Messe for verdighet» og «Messe for håp og tørst» på 44 av årets torsdager. Antall gjester har vært 1319 som gir et snitt på 29.9, med et høyere snitt for gudstjenestene i Kristiansand Domkirke enn i Bryggekapellet. Forrettende prest har vært Øystein Reinhardtsen, Aslak Brekke og Bjarte Leer-Helgesen fra Bymisjonen samt frivillige prester fra Kristiansand Domprosti. I tillegg har Bymisjonsprest forrettet ved Messe i forbindelse med Verdens Aidsdag 1.desember, 4 vigsler og 2. dåp, samt leid ut lokalet til en dåp, tre vigsler og en konfirmasjonshandling med ekstern prest involvert. Christoforos Schuff har forrettet som ortodoks prest i bryggekapellet annenhver søndag. Gudstjenestehyppigheten regnes som regelmessig og god med unntak av juli da aktiviteten lå nede, men antall gjester kunne vært høyere. I 2014 har Bymisjonsprest brukt mye ressurser på samtale/ sjelesorg med et utvalg faste personer. Det er personer med psykiatrisk bakgrunn, rusbakgrunn og soningsbakgrunn. Bymisjonsprest har også samarbeidet med ENTER jobb og fritid hva gjelder deltakere med soningsbakgrunn. Bymisjonsprest har hatt fast tilstedeværelse ved Babettes hus hver onsdag og Solholmen overgangsboliger annenhver onsdag ettermiddag. Mandag har vært fast kontordag i tillegg til at bymisjonsprest inngår i turnusen for mandagskroa. Fredag har vært satt av til «drop-in-samtaler» samt annet arbeid. Grunnet familieforøkelse var aktiviteten i påsketiden minimal, men vikarierende prest arbeidet i førjulstiden samt i fengselet og bymisjonen på julaften. 4. Gatenært: Består av tiltakene Babettes Hus og Gatejuristen 5. Batteriet 6. Kragerø 7. Portalen 8. Arendal 9. Grimstad I Kristiansand fengsel har fengselsprest vært ansvarlig for gudstjenesteturnusen der, og det har vært 46 gudstjenestesøndager i Fengselsprest har selv vært ansvarlig for gudstjenestene 11 av disse søndagene, med i alt 22 gudstjenester på domsavdelingen og varetektsavdelingen. I tillegg arrangerte fengselsprest gudstjeneste julaften i samarbeid med frelsesarmeen. Oppslutningen til disse gudstjenestene er svært god på domsavdelingen med 80 % oppmøte, mens varetektsavdelingen har et oppmøte på i overkant av 50 %. Fengselsprest har vært i Kristiansand fengsel i kontortiden hver tirsdag og torsdag. Personer med store psykiatriske utfordringer samt personer som sitter i varetekt i forbindelse med påstand om alvorlig kriminalitet har vært prioritert. Kristiansand fengsel har ringt fengselsprest tre ganger utenfor arbeidstid i 2014 i forbindelse med akutt krise/melding om dødsfall. 2. FRIVILLIGSENTRALEN Denne virksomheten består av Bymisjonskaféen og Frivilligsentralen. a) Bymisjonskaféen Det store oppussingsprosjektet i 2013 som fornyet hele kafeen og kjøkkenet gav virkelig et stort løft for Bymisjonen, og gjennom hele 2014 har kafeen vært mer besøkt enn noen gang. Vi har firedoblet omsetningen! Den er selve pulsen ved Bymisjonssenteret og er en viktig møteplass. Et stort mangfold av mennesker er kafeens gjester. Stamkunder, turgåere, tilfeldig forbipasserende, naboer på Fiskebrygga og ellers alle de som til daglig har sitt virke på Bymisjonsenteret deltakere, frivillige og ansatte. Tirsdag til fredag serveres det nydelig lunsjbuffet i tillegg til annet på menyen. Flere kulturelle arrangementer som kunstutstillinger og konserter ble arrangert. Også i 2014 har ordningen med dagsteam bestående av frivillige og deltakere i arbeidspraksis i kafeen vært viktig og blitt videreutviklet. Daværende kafeansvarlig Agnethe Tandberg sa opp sin stilling i juni og i november ble Inger May Ommedal tilsatt som ny. Hun tiltrer 1. mars I 2014 har 5 deltakere fra ENTER jobb og fritid hatt sin arbeidspraksis i kafeen sammen med 17 frivillige. De har lagt ned 4656 arbeidstimer, noe som tilsvarer ca 2,5 årsverk. Kjøkkenakademiet, - et strukturert opplæringsog motivasjonsprogram for deltakere og frivillige, -gjennomførte 4 samlinger i b) Frivilligsentralen Kirkens Bymisjon organiserer en egen Frivilligsentral hvor målet er å legge til rette for frivillig innsats, og å kombinere dette med frivillig arbeid i organisasjonen. Frivilligleders fremste oppgave er å se den enkelte frivillige samt tilrettelegge for meningsfylte oppgaver gjennom et nært samarbeid med virksomhetene. I 2014 har antallet frivillige økt fra 178 til 200 personer. Innsatsen deres tilsvarer 5,7 årsverk. Av de 200 registrerte frivillige er 85 tilknyttet arbeidspraksis og fritidstilbud (ENTER jobb og fritid) og til sammen har de lagt ned tid som tilsvarer 5,1 årsverk. Dette er en økning fra i fjor. Ca halvparten av de frivillige deltar på ukentlig basis, mens andre bidrar i ulike arrangement. Vårt største enkeltstående årlige arrangement er aksjonen «Lys i Mørket» med Julekonserten i Domkirken som startskudd. I desember måned legges det ned en formidabel innsats fra frivillige i hele organisasjonen for å gjennomføre dette. Nytt av året hvor det er rekruttert flere frivillige er i virksomheten Portalen og i Vedlikeholdsgruppa. Våre frivillige er engasjert i hele organisasjonens virksomheter. De frivillige er en særdeles viktig ressurs i Kirkens Bymisjon. Uten det frivillige engasjementet ville omfanget av det arbeidet som Kirkens Bymisjon driver blitt betydelig redusert. Vårt hovedfokus ligger fremdeles innenfor rusfeltet. Hos Gatejuristen bidrar frivillige advokater med gratis juridisk bistand. På Babettes Hus lages det gode varme måltid i et hyggelig sosialt samvær. I Enter Jobb og Fritid bidrar de frivillige til at mennesker i rusrehabilitering får økt sosialt nettverk og dermed øker muligheten for å bli varig rusfri. I tillegg er veldig mange frivillige engasjert ved Bymisjonskaféen og bidrar til at Bymisjonssenteret blir et godt sted å komme. På kveldstid hver torsdag avholdes også hverdagsmesser hvor de frivillige bidrar på en rekke områder. Vårt oppdrag med å bekjempe fordommer og lage nye møteplasser lar seg på denne måten realisere, - blant annet takket være våre dedikerte frivillige! 3. ENTER JOBB OG FRITID Virksomheten ENTER jobb og fritid er Kirkens Bymisjon sitt sosialfaglige tilbud til mennesker i rusrehabilitering/ettervern. Målgruppen er mennesker i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og medikamentfri rusrehabilitering. Gjennom arbeid på våre verksteder og et bredt spekter av fritidsaktiviteter tilbyr vi et rusfritt miljø. Målsettingen er å bidra til at deltakerne får økt sin evne til å stå i relasjoner gjennom arbeid og fritidstilbud. Vi erfarer at økt relasjonsevne gir økt mulighet til å forbli rusfri. Staben i ENTER jobb og fritid utgjør 5,9 årsverk fordelt på 7 ansatte. I tillegg er 85 frivillige engasjert i ENTER jobb og fritid og la ned en ressurs på 5,1 årsverk i I ENTER jobb er ca. 30 deltakere i ukentlig arbeidspraksis. Deltakerne har sin arbeidspraksis følgende steder på Bymisjonen: Pedalen sykkelverksted og Pedalen gjenbruk, Kunstrommet, Kvinneverkstedet, Bymisjonskaféen, hytta på Randøya, teatergruppa «Fotspor» og ENTER fritid. Kirkens Bymisjon, - ved ENTER jobb og fritid, er en tiltaksarrangør for NAV og er kvalitetssikret gjennom EQUASS. Vi har 18 tiltaksplasser for NAV. Av disse er 10 APS-plasser (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og 8 VTA- plasser (varig tilrettelagt arbeid). Med støtte fra arbeids- og velferdsdirektoratet har vi også 5-7 frie arbeidspraksis plasser på Pedalen gjenbruk for mennesker som står langt fra det ordinære arbeidsliv. 24 personer har vært i APS i personer avsluttet i løpet av året. Av disse gikk 4 videre til arbeidsrettede tiltak. I løpet av 2014 var 15 personer i VTA. 10 personer har hatt frie arbeidspraksisplasser. 3 personer avsluttet i løpet av året. Av disse gikk to videre til arbeidsrettede tiltak. Vi har et nært samarbeid med øvrig hjelpeapparat gjennom blant annet ansvarsgrupper og samarbeidsmøter. De viktigste samarbeidspartnerne er NAV, SOFOT (sosiale og forebyggende tjenester/kommunen sin rustjeneste), primærleger og ARA (avdeling for rus og avhengighet v/sørlandets sykehus). ENTER fritid er et populært og stabilt tilbud for mange. Ca. 120 deltakere har i løpet av 2014 deltatt på 20 ulike aktiviteter som er delt inn i friluft, kultur og trening. Bymisjonssenteret er i stor grad en base for aktivitetene, men vi legger stor vekt på at aktiviteter også skal foregå utenfor Bymisjonssenteret. De fleste aktivitetene planlegges og organiseres via en aktivitetsgruppe der deltakere og frivillige er sterkt representert. 8 9

6 Nye aktiviteter i ENTER fritid i 2014 er: Fotball Jenter, Fotball Gutter og Løpegruppe. Planlegging av Fritidsakademiet startet opp i Fritidsakademiet skal være en læringsarena for deltakere og frivillige som ønsker å være med å drive aktivitetene i ENTER fritid. Med støtte fra SR-bank gjennomførte vi 3 workshops hvor visjon, målsetninger og temaer ble definert. En aktivitetsgruppe for fritidsakademiet ble satt ned. Gruppas mandat er å jobbe frem fritidsakademiet på bakgrunn av resultatet av workshopene. ENTER innsikt, vårt tilbud innen utvikling og opplæring bestod i 2014 av Sykkelakademiet (sykkelfaglig kurs over 8 dager), Kjøkkenakademiet (kafé og kjøkken teoretisk opplæring), Kvinnekurs og Kulturreise. terskel for inntak. Alle beboere får tilbud om en primærkontakt som også deltar på ansvarsgruppemøter. Gjennom ulike tilbud er målet at alle beboere skal oppleve ro, trygghet og verdighet under oppholdet. I utgangspunktet skal beboerne greie seg med alt selv, men det serveres likevel frokost hver morgen, samt middag hver søndag. I praksis får beboerne flere måltider, da ulike arrangører med ujevne mellomrom gir oss mat. Beboerne fra Krisesenteret får etter behov også flere måltider. Alle høytider blir markert og feiret. Til dette er frivillige en nødvendig ressurs, og i 2014 har vi hatt 9 frivillige som har gitt sitt bidrag på ulikt vis. Setesdalsveien, Nødboligen, Kvinneboligen og Babettes hus, i tillegg ble det avholdt saksmottak hver måned i fengselet og ved Borgestadklinikken Loland. Gatejuristen har også hatt saksmottak i overgangsboligen, på SoN-senteret, Shalam og Blåkors Vågsbygd. I tillegg til hyppigere saksmottak, har vi aktivt vært ute og informert om tilbudet vårt, både til kommunens ansatte og til organisasjoner. Dette har ført til at enda flere har hørt om oss og Gatejuristen opplever nå å ha blitt en etablert «institusjon» i Kristiansand. Dette merkes særlig ved at stadig flere klienter henvises fra både det offentlige hjelpeapparatet og fra rusmisbrukeres interesseorganisasjoner. organisasjoner, innvandrerorganisasjoner og kommunen. Dette var i 2014 kanskje vårt viktigste regelmessige kontaktpunkt med lokale myndigheter. Batteriet arrangerte sammen med FO og brukerorganisasjonene en debatt med tittelen: Arbeid, en rett eller plikt, under Arendalsuka Statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet stilte som reserve for statsråden, Robert Eriksson i en debatt om det nye forslaget om plikt til aktivitet for sosialhjelp og den bebudede fulle gjennomgangen av NAV. Batteriet har i løpet av 2014 jobbet aktivt med relasjonen til lokale myndigheter i Arendal og har blant annet formalisert et samarbeid med Arendal kommunes innvandrerråd. Nye tilbud, endringer og begivenheter i 2014: I 2014 startet vi opp Pedalen Gjenbruk et tilbak under Pedalen sykkelverksted med fokus på å sette i stand brukte sykler. Med Pedalen Gjenbruk har vi fått en ny ansatt og flere nye deltakere. Ved hjelp av midler fra EXTRA-stiftelsen gjennomførte vi tur og kultur opplevelser for ENTER sine deltakere; vintertur, kajakktur, sykkelritt og kulturreise til Beijing. Teatergruppa Fotspor, et samarbeidsprosjekt med Kilden Dialog og Universitetet i Agder, lagde sin egen forestilling i anledning Grunnlovsjubileet. Forestillingen ble satt opp både på Kilden og på Bymisjonssenteret. 4. GATENÆRT Gatenært består av Babettes Hus og Gatejuristen. a) Babettes Hus Kirkens Bymisjon driftet Natthjemmet på oppdrag fra Kristiansand Kommune (heretter kalt KK) fra 2006 til august/september I 2011 utfordret KK oss på en driftsendring ift å drifte 4 midlertidige boliger for kvinner i aktiv rus, samt 2 kriseplasser for Vest Agder Krisesenter. Da den daværende boligmassen skulle selges måtte det finnes en erstatningsbolig. Dette tok litt tid, men 1.september 2014 åpnet vi Babettes hus i Tordenskjolds gate 52. KK pusset opp dette ærverdige gamle huset, og personalet utførte en formidabel flyttejobb. Tiltaket skal i samarbeid med Kristiansand Kommune gi rusavhengige kvinner uten fast bopel et midlertidig kvalitativt godt botilbud. Tildeling skjer via NAV bolig. Målet med midlertidig husvære er - i samarbeid med KK - å kartlegge den enkeltes ressurser og utfordringer med tanke på en varig bolig. Det er også et samarbeid med Vest-Agder Krisesenter. Tiltaket er et målrettet omsorgstilbud, og har lav Situasjonen er fremdeles slik at Babettes økonomisk er en utfordring for organisasjonen fordi driftstilskuddet ikke dekker utgiftene knyttet til driften. b) Gatejuristen Gatejuristens oppdrag er å være gode juridiske rådgivere for rusavhengige, dvs. å hjelpe dem til å løse sine problemer av juridisk art, enten det gjelder i forhold til det offentlige eller i forhold til viktige livsområder. Kjernevirksomheten er å gi gratis rettshjelp til enkeltpersoner. Vi er oppsøkende og benytter frivillige jurister, advokater og jusstudenter. Med dette når vi grupper som den tradisjonelle rettshjelpen ikke når, og som ellers ville stått uten juridisk hjelp. Gatejuristen har i 2014 mottatt 168 saker fordelt på 115 klienter. Av disse er det 32 kvinner og 83 menn. Dette er en betydelig økning fra 2013 hvor det ble tatt inn 103 saker fordelt på 80 klienter. Hovedårsaken til økningen er at Gatejuristen har intensivert antall saksmottak, og at vi har startet å ha mottak på dagtid. Dette har blitt mulig ved at vi har åpnet opp for å også ha jusstudenter som frivillige. Deres engasjement gjør det mulig for Gatejuristen å drive oppsøkende virksomhet også på dagtid. Gatejuristen har per desember 2014, 13 frivillige jurister, advokater og jusstudenter. Erstatning/forsikring utgjorde i 2014 den største saksgruppen med 43 saker. Dette er i hovedsak saker hvor klienter har bedt om bistand til å søke om statlig rettferdsvederlagserstatning. I 2014 utgjorde saker i forhold til NAV den nest største gruppen med 37 saker, dette være seg både klagesaker og veiledningssaker. Det ble høsten 2014 gjennomført saksmottak en gang i måneden ved alle kommunens rusboliger i Toppdalsveien, 5. BATTERIET Batteriet Sør er et ressurssenter for organisasjoner og personer som kjemper mot fattigdom og sosial ekskludering. Batteriet skal bidra til at brukerorganisasjoner blir sett og hørt i dette arbeidet. Batteriet tilbyr kontorplass, utstyr og møterom, veiledning, kurs og opplæring. Organisasjonene får tilgang til Batteriets nettverk, og får støtte til å utvikle sine egne. Arbeidsmåten til Batteriet bygger på myndiggjøring. Batteriet er i sin helhet finansiert over statsbudsjett i Arbeids og inkluderingsdepartementet(aid). Batteriet hadde i 2014 et jevnt tilsig av nye brukerorganisasjoner. Dette innbar blant annet at vi støttet 14 helt nye organisasjoner, mot 4 i 2013, i oppstart og registrering. De 71 brukerorganisasjonene har fra 10 til 300 medlemmer. Dette betyr at de totalt representerer anslagsvis 4000 mennesker av Kristiansands befolkning, og noen fra andre kommuner i Agder. Det har blitt iverksatt 341 arrangementer, noe som viser en liten nedgang fra Nedgangen skyldes i hovedsak at vi for å få kontroll med aktiviteten på huset har vært litt strengere og blant annet installert nytt kodelåssystem for inngangsdør. Dette er stort sett brukerstyrte arrangementer og mange har forgått på kveldstid eller i helg. Det har vært 489 besøk på dagtid (mot 438 i 2013), et gjennomsnitt på over 2 besøk per arbeidsdag. De fleste søker veiledning i forhold til egen organisasjon. Det ble også gjennomført kurs for organisasjonene i Kunsten og lede frivillige, Sosialt entreprenørskap, Regnskap i organisasjoner, Medietrening, Organisasjonsutvikling og Budsjett og regnskap i organisasjoner. Vi støttet NAV i opprettelsen av lokalt brukerutvalg. I tillegg bistod vi Kristiansand kommune i dialogen med innvandrerbefolkningen blant annet gjennom å delta i Arbeidsutvalget for dialog med innvandrerbefolkningen og gjennomføringen av en workshop med frivillige 6. PORTALEN PORTALEN verdiskapning som metode i møte med rus Ideutvikling: Under ledelse av Kirkens Bymisjon har det i 3 år vært et stort engasjement fra en rekke aktører og instanser rundt prosjektering av bedriften PORTALEN. Gjennom seminarer og ulike grupper har prosjektet funnet form og det er lagt ned ca 5000 frivillige arbeidstimer fra de ulike aktørene. Ansatte ved Portalen pr er virksomhetsleder Wenche Rønning og arbeidsleder Per Dovland Resultatet er blitt et unikt konsept som tilsammen utgjør et motivasjonskonsept og et bedriftskonsept. Realisering: Portalen er en Sosialt Entreprenørskaps bedrift som har som mål å forene motivasjonsarbeid overfor mennesker som sliter med en rusmiddelavhengighet med et forretningskonsept der målet er å bli en selvfinansiert bedrift. Skal vi lykkes i dette arbeidet har vi søkt samarbeid med aktører som alle har sin spisskompetanse på feltet. Aktørene er bruker og pårørendeorganisasjonen A-larm, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder v/ Senter for entreprenørskap. Bedriften er lokalisert i Strandpromenaden 30 og går ut på følgende: Cafe Portalen, - innendørs kafe sammen med en utendørs Kaffebarsykkel Portalen Redesign, - redesign av gamle møbler som skal selges via Cafe Portalen Portalen Tjenester, - foreløpig et konsept rundt flaskepant i samarbeid med borettslag og bedrifter. Den 2. desember åpnet Portalen dørene for publikum og vi ved utgangen av året har vi 5 medarbeidere og 8 frivillige som arbeider der

7 7. KRAGERØ I 2014 har Bymisjonskaféen hatt tilbud til gjestene 4 dager i uka. Kafetilbudet benyttes av ca personer hver gang mens ved servering av middag og utdeling av matposer er det fra ca. 30 og helt opptil 50 personer innom. Det blir ofte delt ut 47 poser med mat. Regelen for å få matpose er personlig oppmøte. Rusavhengige er den største gruppen, men vi får besøk av syke, ensomme og fattige innbyggere. Kirkens Bymisjon i Kragerø er først og fremst en miljøskapende arena, der mennesker med ulik livserfaring blir sett og møtt med respekt og verdighet. Et mål er å arbeide for å gi mennesker mot til å leve og mot til å tro at det finnes håp for alle. Daglig opplever vi møter mellom mennesker som gir spirer til en bedre fremtid. Vi ser at kafeen er et viktig møtested og at det oppleves trygt for mange å besøke oss. Vi hører gjester fortelle oss at de i perioder sliter med å gå over dørstokken i sitt eget hjem. Når de vet at kafeen er åpen er det lettere å gå ut for da har de et trygt mål å besøke, hvor de også treffer andre med like utfordringer. «Jeg blir glad av å være her», sa en gjest forleden. «Etter mitt kafebesøk kan jeg gå hjem og ha det godt resten av kvelden». Det er slike tilbakemeldinger som gir frivillige motivasjon til å være nettopp det. Antallet frivillige er ca. 40 aktive. De bidro med ca timer til drift av kafeen. Virksomheten i Kragerø har også i 2014 vært opptatt av å sikre at alle har egen bolig. Kommunens boligkontor har laget en plan for dette og etter det vi kjenner til har alle i løpet av året fått egen bolig. Vi ser at kommunen har en plan som følges opp og det setter flere av gjestene stor pris på. Årets startet som vanlig med at Rotary Kragerø arrangerte Juletreaksjon hvor inntektene gikk til Kirkens Bymisjon. Dette er et flott initiativ som gir oss sårt tiltrengte kroner i kassa. Virksomheten har i år arrangert blomstershow med Finn Schjøll i Løkka som ble så godt som utsolgt. Frivillige og gjester ble invitert på tur med MS Victoria på Telemarkskanalen. Turen ble gjennomført med flest frivillige og 2 gjester. I november fikk vi besøk av biskopen i Telemark og Agder bispedømme. Det ble et godt og sterkt møte mellom gjester og biskopen som de som var til stede vil huske lenge. Vi har hatt et bruktmarked og en kunstauksjon. I desember arrangerte vi konsert med Kjetil Valldal og ivrige Kragerødamer lagde julemesse på kafeen. Roger Holte sørget for nok en Brosteinsaksjon hvor alle som støttet oss ble takket med en helsides annonse som lokalavisen KV spanderte. Vi hadde stall, krybbe og bålpanne utenfor kafeen og fikk 83 nye faste givere. Julaften ble det servert risgrøt med rød saft og marsipankake og kaffe på dagen på Bymisjonskaféen. Kragerø-håndballen samlet inn pakker til våre gjester under juletreet i Kragerø-hallen som ble delt ut på siste matutdeling før jul, den 22. desember. Målet vårt er å få enda flere faste givere slik at Kragerøs befolkning er med på å slå ring rundt de som trenger det i byen vår, på lag med Kirkens Bymisjon. Vi ønsker å takke Kragerø kommune spesielt for støtten. Uten kommunens hjelp hadde det ikke vært mulig å drive. Virksomheten, som er 6 år i 2014, planlegger å oppgradere kjøkken og matutdelingen. Prosjektet er kostbart, men ved hjelp av frivillige håper vi å komme i mål i løpet av Vi takker hjertelig alle som har støttet oss i 2014 og ser frem til å arbeide videre med å gi mennesker mot til å leve og mot til å tro at det finnes håp om en bedre fremtid for alle. 8. ARENDAL Kirkens Bymisjon Arendal var i 2014 inne i sitt andre virkeår. Fra februar 2014 var Åpen barnehage en realitet med Trygve Bergland som pedagogisk leder. I august 2014 ble Merete Haslund ansatt som virksomhetsleder. Vi har kommet langt med vår første virksomhet og oppnådd mye på under et år. Vi har lykkes med å skape en arena i Arendal som det er et stort behov for. 125 forskjellige barn har vært innom barnehagen. Innvandrere fra 15 forskjellige land har vært innom. Gjennomsnittet ligger på 13 barn og rekorden er 23 barn. Etter at mandagen først pekte seg ut som den dagen med størst trykk, har antallet nå fordelt seg jevnt utover. Av frivillige har vi nå 11 kvinner i alderen 26 til 70. Alle dagene er i stor grad dekket og flere frivillige kan ringes ved behov. Vi har også fått en frivillig mann som vaktmester som kan ringes ved behov. Gruppa med frivillige består av både pensjonister, uføre, jobbsøkende og deltidsarbeidere. De er dyktige og stabile, og er flinke til å gi beskjed i god tid når de må melde avbud. Det er ingen problem å overlate barnehagen til frivillige medarbeidere dersom ansatte for eksempel skal på kurs. Etter påske har vi hatt et samarbeid med Arendal Voksenopplæring om elever i språkpraksis i Åpen barnehage. Vi har hatt ei dame fra Somalia og ei dame fra Uganda. Begge to har vært store ressurser der de har vært flinke med barna, deltatt uoppfordret i daglige gjøremål og vist stor interesse for å lære norsk. Vi er veldig fornøyd med måten for hvordan både frivillige og foreldre har møtt dem på. Dette samarbeidet ser vi på som en vinn-vinn situasjon, som vi ønsker å fortsette med. I løpet av høsten har vi i Kirkens Bymisjon Arendal utarbeidet en prosjektbeskrivelse som vi har kalt Gateentreprenørene. I dag finnes det mange arbeidsføre mennesker som lever en passiv trygdetilværelse utenfor arbeidslivet. Mange av disse har både arbeidsevne og arbeidsvilje. En relativt stor andel ungdom faller ut av eller velger bort videregående opplæring, såkalt drop-out elever. Innvandrere har spesielle utfordringer med å skaffe seg jobb og trenger gode tilrettelagte opplegg for å lykkes i karriere- og arbeidsliv. Det er de personer og målgrupper som av en eller annen grunn ikke blir fanget opp av allerede eksisterende ordninger fra det offentlige som først og fremst er prosjektets målgruppe og ressurs. Men det kan også være personer som er i en livssituasjon hvor de føler at de har lyst, behov, ressurser eller kompetanse til å bidra. Utvikling og leveranse av tjenester skal bidra til økt mestring og funksjonsevne for alle deltagerne. Prosjekt Gateentreprenørene skal utvikle tjenester og produkter i tråd med ideene for sosialt entreprenørskap. Det er utarbeidet et budsjett for en 3-årig prosjektperiode. Arendal kommune bidrar med 2.1 mill. i denne perioden, samt at vi har mottatt ,- til et sykkelprosjekt som skal inngå i prosjektet. Vi er også i dialog med NAV om finansieringsmuligheter og er i god dialog med næringslivet. Det vil også bli ansatt en prosjektleder, samt etablering av en styringsgruppe bestående av representanter fra Arendal kommune, NAV, kirkens bymisjon, MHFA (Med hjerte for Arendal), næringsliv og brukergrupper. JULEKONSERT Første søndag i advent arrangerte vi for første gang julekonsert i Trefoldighetskirken i Arendal med Hans Inge Fagervik og Tromøy Gospel. Mange mennesker kom og det ble et flott overskudd. ROMJULSMESSE hadde vi vår første romjulsmesse ved tidligere prost i Arendal prosti, Sissel Hasleholm, organist Knut R. Bygland og Kirkens Bymisjons ansatte Merete Haslund og Trygve Bergland. 9. GRIMSTAD Virksomheten Kirkens Bymisjon Grimstad ble etablert 25. august Initiativtaker Knut Mørland fikk innvilget en støtte på kr ,- til etablering av Kirkens Bymisjon i Grimstad. Den 5. mai 2014 fikk han med seg Thor-Egil Eik på laget, og siden da har tospannet jobbet på frivillig basis for å sikre et økonomisk grunnlag for etablering av Bymisjonens tilbud i Grimstad. Initiativtakerne ønsker å etablere et tilbud til mennesker med demens, og har søkt fylkeskommunal støtte til et forprosjekt som bærer navnet «Forprosjekt Demenslandsby» i samarbeid med Grimstad Kommune, næringsklyngen Arena Helse Forskning & Innovasjon, Konsortiet Bolig og Vellferdsteknologi, Kruse Smith AS, Universitetet i Agder og Høgskolen i Buskerud og Vestfold som FoU-partnere. Dersom søknadene blir innvilget, er forprosjektet planlagt igangsatt etter påske Aktivitetskafeen Kirkens Bymisjon Grimstad har også søkt Arbeids og Velferdsdirektoratet om støtte til etablering av en aktivitetskafe i Grimstad sentrum. Det er inngått en intensjonsavtale med en eiendomsbesitter i Grimstad om leie av egnet lokale dersom søknaden om støtte blir innvilget. Kontor på Oddensenteret

8 Bymisjonens Julekonsert 2014 For tredje gang ble Bymisjonens Julekonsert arrangert i Domkirken. Dermed slår vi fast at det har blitt en tradisjon - og et ønske om fortsettelse. I samarbeid med Bruce Rasmussen som produserer hele konserten, stiller artister fra hele landet opp for å være med å starte «Lys I Mørket» - aksjonen. Det er en gave både til Kirkens Bymisjon i Kristiansand og til byens befolkning, og overskuddet er på rundt ,- til vårt arbeid i byen. Konserten skal gjennom bevisst tonespråk og repertoar gi en stor og flott førjulsopplevelse. Skillingsfondet gav oss en stor tildeling slik at vi kunne legge til rette for at mennesker i vår målgruppe kunne få oppleve denne flotte julekonserten. I tillegg stilte i år artistene: Solveig Slettahjell, Helge Jordal, Pål Rake, Helga Jacobsen, Trym Bjønnes, Kim André Rysstad, Elisabeth Moberg, Egil Eldøen, Nils Petter Molvær og Jan Bang opp for oss. I orkesteret satt Oscar Jansen piano, Bruce Rasmussen trommer, Bjørn Charles Dreyer gitar Nicolai Tangen Svænnes tangenter, Audun Ramo bass og Eivind Pedersen -kirkeorgel. En fantastisk stor takk til Ruben Lervåg og Ove Nesheim - lyd, lys ved Bjørn Ivar Aurebekk, dekor ved Steinar Holskog, foto av Kristin Søvik og Ole Bernt Kristoffersen og Per Kullerud som inspisienter - igjen. Takk til Bruce Rasmussen, artistene, LX design, Norsk Tur, Hotel-Norge og Skillingsfondet som gjorde dette mulig, og at denne storslåtte konserten fylte Domkirken nok en gang

9 STRATEGIDOKUMENT MÅL OG TILTAK Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand (SKBK) KIRKELIG TILHØRIGHET SKBK er seg bevisst og tydelig sin kirkelige identitet og tilhørighet. Vår identitet er synlig gjennom kvalifisert etisk, diakonal og sosialfaglig tenkning og uttrykkes gjennom praktisk arbeid. Vi er en raus, tilstedeværende, engasjert og kulturåpen del av kirken som prøver ut nye veier i liturgi, kunst og kultur. Videreutvikle prestetilgjengeligheten for våre målgrupper. Øke tilgjengelighet for sjelesorg og samtale. Knytte prestefunksjonen nærmere de øvrige virksomhetene i SKBK. Videreutvikling av hverdagsmessene. ØKONOMISK PLATTFORM SKBK har en sikker og trygg økonomi for å videreføre og styrke eksisterende arbeid. Utarbeide en målrettet, langsiktig strategi for SKBK sin økonomistyring Økonomien skal sikres gjennom utadrettet virksomhet opp mot offentlige tilskudd, fond og legater, givertjenesten og det private næringsliv. Videreutvikle en god intern arbeidsstruktur. Videreutvikle et samarbeidskonsept som kan benyttes overfor eksterne bidragsytere, i langsiktig perspektiv. Videreutvikle og styrke givertjenesten. Vurdere mulighetene for og effektene av å øke bruken av sosialt entreprenørskap. Vurdere effektene av å investere i eiendom. ORGANISASJONENS STÅSTED SKBK er en nyskapende og endringsvillig organisasjon som gjenspeiler våre grunnverdier gjennom våre aktiviteter og forpliktelser. SKBK er en organisasjon som er en ønsket samarbeidspartner for næringsliv og andre aktører som vil ta et samfunnsansvar. SKBK er synliggjort som organisasjon lokalt og nasjonalt. Synliggjøring av SKBK skal skje gjennom informasjon, media og annen profilering overfor våre målgrupper. Ledergruppen skal i samarbeid med øvrige ansatte jobbe for å bedre det langsiktige og helhetlige planleggingsarbeidet i organisasjonen. Tilstrebe hensiktsmessig møtestruktur og god intern kommunikasjon. Utarbeide en plan for ulike arrangement som skal styrke bymisjonsidentiteten og tilhørigheten. PERSONALFORVALTNING SKBK tilbyr et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø der den enkelte arbeidstaker opplever å bli sett, få brukt sin kompetanse og bli konstruktivt utfordret til å påta seg nye oppgaver. SKBK er en IA bedrift og denne avtalen skal følges opp i nært samarbeid med NAV. Kompetanseheving av ledere med personalansvar skal styrkes. Det skal gjennomføres minimum en årlig medarbeidersamtale med alle medarbeidere. SKBK skal utarbeide en kompetansehevingsplan for de ansatte. Det skal årlig gjennomføres sosiale tiltak for de ansatte. I tillegg skal det gjennomføres personaldager to ganger i året. I samarbeid med NAV utarbeide og gjennomføre en prosess med felles veiledning for alle ansatte over tid, for å kartlegge og forbedre arbeidsmiljøet. Det skal jobbes langsiktig og strategisk for å redusere dagens sykefravær til 5%. SKBK skal identifisere mangler innen personalforvaltning og gjøre endringer for å ivareta forpliktelsene som arbeidsgiver, - og ved behov inngå samarbeid med eksterne aktører. SOSIALFAGLIG ARBEID All virksomhet er av høy faglig kvalitet og står i nært samarbeid med stat, kommune og andre ideelle organisasjoner. SKBK er tydelig tilstede i den sosialfaglige debatten og synliggjør manglende innsats i samfunnet. Det skal utarbeides og gjennomføres en årlig tilfredshetsundersøkelse blant deltakere og beboere som gir viktig tilbakemelding til staben om kvalitet i våre tiltak. Det skal utarbeides et forbedret system for å få frem resultatmål, som dokumenterer grad av måloppnåelse i arbeidet. Økt faglig fokus på kjønnsidentitet. Øke og videreutvikle vårt faglige fokus i forhold til relasjonskompetanse. FRIVILLIG ARBEID: Frivilligsentralen rekrutterer og bistår de ulike virksomhetene i forhold til frivillige. Den frivillige står i et godt samspill med stab og deltakere/ beboere gjennom meningsfulle arbeidsoppgaver. Frivillige har tydelige og trygge rammer for oppgavene. Videreutvikle rutiner for rekruttering, kursing, oppfølging av frivillige til virksomhetene. Det skal utarbeides en årlig tilfredshetsundersøkelse blant de frivillige Videreutvikle den gode kommunikasjonen mellom frivilligsentralen og SKBK s ulike virksomheter, og vurdere nye muligheter for bruk av frivillige i organisasjonen Den frivillige innsatsen skal synliggjøres som ressurs, - blant annet overfor offentlige myndigheter. KOMMUNIKASJON OG MARKED: SKBK har et sterkt fokus på arbeid med markeds- og kommunikasjonsstrategi SKBK følger retningslinjer som gjelder for et helhetlig visuelt uttrykk for SKB Norge SKBK står sterkt og nært i forhold til sine ulike samarbeidspartnere, - i et langsiktig perspektiv Utarbeide en markeds og kommunikasjonsstrategi for perioden Kvalitetssikre rutiner for intern og ekstern kommunikasjon, inkludert kontakt med media. Kirkens Bymisjons målgrupper for kommunikasjon skal tydeliggjøres. Kunnskapen om Kirkens Bymisjons kirkelige og sosialfaglige arbeid skal økes blant våre målgrupper, blant våre samarbeidspartnere og blant befolkningen i Agder og Telemark

10 Organisasjon REPRESENTANTSKAP Årsmøte og valg 27. mars For 2014 bestod representantskapet av følgende 8 medlemmer: Gruppe A: Oppnevnt av Kirkelig Fellesråd Kristiansand Thorbjørg Johanne Jensen Inger Johanne Sandvik Åse Helen Fidje Ødegaard Erik Løland Eli Andås Anne Grethe B Austeid Gruppe B: Oppnevnt av styret i Kirkens Bymisjon Kristiansand Janniche Greipsland Gruppe C: Domprosten eller den han eller hun oppnevner Domprost Bjarne Sveinall STYRET Styret har hatt 7 ordinære møter og behandlet 48 saker. Medlemmer: Kjetil Drangsholt (styreleder) Mona Johannessen (nestleder) Dagny Anker Gevelt (styremedlem) Erik Dale (styremedlem) Ellen Skeie Hansen (styremedlem) Tobbi Kvaale (styremedlem oppnevnt fra SKBO) Steinar Møllerhaug Sæbø (ansattes representant) Tor Vegge (styremedlem oppnevnt fra SKBO) Sigmund Akselsen (vara) Anne Hilde Hals (vara) Åse Johnsen Drabløs (vara) Jenny-Ann Høgeli (ansattes vara representant) Svein Hjorthaug (vara oppnevnt av SKBO) 18 19

11 GEVIR Ingen er bare det du ser STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND Boks 486 I 4664 Kristiansand I Tlf: E-post: I Org.nr: I Gavekonto:

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2013 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2013 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

SKBV. årsmelding 2011. årsmelding 2012 1

SKBV. årsmelding 2011. årsmelding 2012 1 SKBV årsmelding 2011 FOR KIRKENS BYMISJON VESTFOLd årsmelding 2012 1 innhold 1. Innledning... 3 2. Virksomhet Ung... 4 - Omsorgsstasjonen for barn og unge - Ungdommens ressurssenter - Myrsnipa 3. Virksomhet

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2012 1 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2012 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

Årsrapporten er utarbeidet av:

Årsrapporten er utarbeidet av: ÅRSMELDING FOR HAMARTILTAKENE 2012 Forord Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling. Hamartiltakene

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TRONDHEIM

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TRONDHEIM ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TRONDHEIM 2012 2 Foto: Fotograf Eidsmo ÅRSMELDING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Innledning Kirkens Bymisjon utfører oppdraget gjennom 14 ulike virksomheter.

Detaljer

Årsmelding. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen

Årsmelding. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Årsmelding Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Et år med endringer 2009 var et krevende år, preget av endringer i organisasjonen. Mange avdelinger har levd med midlertidige løsninger mht bemanning og

Detaljer

Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010

Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010 Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010 Innledning Blikk for det mindre Det er en kunst å kunne se det store i det små. I de keltiske klostrene ble ilden holdt liv i dag og natt. Den var et symbol

Detaljer

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN 2010 Foto: Kay Berg, Mariann Lunde, Kati Indrefjord, Helge Hansen og Kirkens Bymisjon arkiv. Innledning Blikk for det mindre Det er en kunst å kunne se det

Detaljer

Organisasjonsstruktur... 3. Økonomi... 4. Statistikk... 4. Avdekke og påvirke... 5. Gi omsorg, bistand og behandling... 6. Fremme rettigheter...

Organisasjonsstruktur... 3. Økonomi... 4. Statistikk... 4. Avdekke og påvirke... 5. Gi omsorg, bistand og behandling... 6. Fremme rettigheter... Innhold Organisasjonsstruktur... 3 Økonomi... 4 Statistikk... 4 Avdekke og påvirke... 5 Gi omsorg, bistand og behandling... 6 Fremme rettigheter... 7 Fremme deltakelse... 8 Fremme aktivitet og arbeid...

Detaljer

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen ÅRSMELDING stiftelsen kirkens bymisjon bergen 2012 1 Innledning I vinter viste det seg at «Uteliggeren» hadde et svakt ledd. Skulpturen til Arne Mæland, som han selv har gitt navnet «Mennesket», knakk

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

Årsrapport for 2013 1

Årsrapport for 2013 1 Årsrapport for 2013 1 Bilder Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web:www.gatejuristen.no 2

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble Årsrapport for 2012 Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble 2 Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo 2013. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 1. Innledning: Jubileum, strategisk arbeid og økt engasjement Året 2005 har vært et jubileumsår, fra januar til desember. De mangfoldige jubileumsmarkeringene

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Årsrapport fra Mercy House 2011

Årsrapport fra Mercy House 2011 Årsrapport fra Mercy House 2011 Om våre fellesskapsarenaer: Mandagsmiddag Fellesskap og servering av god middag fra kl. 17-20 hver mandag. Åpent for alle. Pris kr. 35,- Mellom 20 og 30 personer har benyttet

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer