Årsrapporten er utarbeidet av daglig leder og vedtatt på styremøtet den 20.febr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapporten er utarbeidet av daglig leder og vedtatt på styremøtet den 20.febr. 2009."

Transkript

1 FRIVILLIGHETSSE TRALE KIRKE S BYMISJO ÅRSRAPPORT FOR 2008 Innhold: 1. Innledning 2. Overordnet målsetting for frivillighetssentralen 3. Lokalisering 4. Organisering av sentralen 5. Frivillighetssentralens virksomhet i 2008 Oppgaver for de frivillige Oppfølging av de frivillige/arrangementer Samarbeidspartnere Daglig leder styre referansegruppe Oppsummering av virksomheten i Sentralens mål for Oversikt over antall frivillige og frivilligtimer i 2008 Årsrapporten er utarbeidet av daglig leder og vedtatt på styremøtet den 20.febr Årsrapporten blir lagt fram for årsmøtet for frivillighetssentralen 30.mars Vedlegg: 1. Revidert regnskap for Budsjett for

2 1. I LED I G Frivillighetssentralen Kirkens Bymisjon Kristiansand ble opprettet med støtte fra Kultur-og kirkedepartementet i 2006, og 1. august samme år ble daglig leder i 100 % stilling tilsatt. Sentralens navn: Frivillighetssentralen Kirkens Bymisjon Eier: Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Kristiansand Daglig leder: Ragnhild Toreid. 2. OVERORD ET MÅLSETTI G FOR SE TRALE Kirkens Bymisjon i Kristiansand har som formål å arbeide for dem som lever vanskelige liv i byen vår. En av målgruppene er mennesker som er i rusrehabilitering og mennesker som fremdeles er rusmiddelavhengige. Vi ønsker samtidig å være et møtested for hele byens befolkning. Formålet med frivillighetssentralen er å legge forholdene til rette for frivillig innsats. Mange frivillige ønsker å gjøre en jobb fordi de har ekstra tid og overskudd, mens andre trenger et sosialt miljø og meningsfylte oppgaver for sin egen del. For oss er begge gruppene like viktige. Vi ønsker å: - Videreutvikle vårt tilbud til frivillige gjennom kursing og sosiale samlinger - Utvide tilbudet til de frivillige gjennom flere aktiviteter og oppgaver - Tydeliggjøre overfor frivillige og det offentlige hjelpeapparat betydningen av frivillig arbeid knyttet til mennesker i en vanskelig livssituasjon - Gjennom vårt nære samarbeid med kommunen å synliggjøre den innsatsen frivillige medarbeidere bidrar med i vårt lokalmiljø 3. LOKALISERI G Frivillighetssentralen er lokalisert i Kirkens Bymisjons lokaler på Fiskebrygga. Det betyr at leder for frivillighetssentralen er en del av et team og at Bymisjonskafeen, som er et møtested for byens befolkning, også er et sted hvor det er naturlig å møte frivillige og personer som ønsker informasjon om tilbudene vi har til de frivillige. Kafeen er også et godt egnet lokale til sosiale arrangementer, frivilligsamlinger, seminarer og kurs, samt til utstillinger, konserter og andre kulturelle arrangementer. 4. ORGA ISERI G AV SE TRALE Frivillighetssentralen eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand. Det medfører at styret for Bymisjonen samtidig er styre for frivillighetssentralen. Styret består av følgende personer: Dag Nordbø, leder Frode Gallefoss Tobbi Kvaale Anne Helgeland Svein Takle Ståle Myhre Frøydis Emilie Lind Erik Dale, vararepresentant 2

3 Thekla Østenstad,, vararepresentant Inger Lise Løyning, vararepresentant Anne Skisland, vararepresentant Terje Seilskjær, daglig leder av Kirkens Bymisjon, Kristiansand Anne Moe Skautvedt, kontorleder, Kirkens Bymisjon I tillegg er det opprettet en referansegruppe bestående av: Birgit Korsvik, representant fra Kristiansand kommune Bjørg Valborgland, diakon i Domkirken menighet Arne Rosseland, leder av diakoniutvalget i Domkirken og frivillig i Bymisjonen Wenche Tronstad, styreleder i Kristiansand Sanitetsforening Anne Helgeland, representant fra styret i Kirkens Bymisjon Terje Seilskjær, daglig leder av Kirkens Bymisjon Ragnhild Toreid, daglig leder av frivillighetsentralen. Referansegruppa har hatt 4 møter i FRIVILLIGHETSSE TRALE S VIRKSOMHET I 2008 OPPGAVER FOR DE FRIVILLIGE Kafeen Kafedriften er den aktiviteten hvor flest frivillige melder seg for å delta. Kafeen er møtested for hele byens befolkning. Den er åpen fra tirsdag til fredag kl og lørdager og søndager fra kl I helgene betjenes kafeen av bare frivillige, i ukedagene arbeider det frivillige sammen med ansatte. Vi har i løpet av året hatt 37 aktive frivillige kaféverter. Enter Enter er et tilbud til mennesker i rusrehabilitering. Det består av et tilbud om arbeidspraksis knyttet til sykkelverkstedet Pedalen, til et kunstrom hvor det arbeides med kreative oppgaver, til kafédriften og til en hytte Bymisjonen leier i skjærgården. I tillegg er det sosialt tilbud med ukentlige samlinger, et treningstilbud med spinning og sykling og med turer og diverse andre arrangementer. Høsten 2008 ble det arrangert tur til Marokko for gruppa knyttet til Enter. Til alle disse aktivitetene er det knyttet til sammen 18 frivillige. Kapellet Det er hverdagsmesse hver torsdag kveld. I forbindelse med den deltar mange frivillige i tilrettelegging og gjennomføring. Det gjelder bl. a. prester, musikere, kaffekokere og kakebakere samt deltakere i tekstlesing og prosesjon og ulike andre oppgaver. Ca. 40 frivillige har deltatt i dette arbeidet. Samtaleforum Samtaleforum er en åpen samtalegruppe med månedlige samlinger. Dette tilbudet er igangsatt og drevet av bare frivillige. I løpet av året har 7 personer vært aktive i arrangementskomiteen. 3

4 Kulturarrangementer Vi ønsker at Bymisjonskafeen skal være en kulturkafé med utstillinger, musikk og kulturarrangementer. En gruppe frivillige har hatt ansvaret for at det hver måned ble arrangert åpning av ny utstilling i kafeen. Det ble arrangert 9 slike tilstelninger i løpet av året med åpning av utstilling og kulturelle innslag. Det har møtt fra gjester. 8 frivillige har vært med i arrangementskomiteen. Betlehemsstallen Siste uke før jul ble det som vanlig arrangert Betlehemsstall utenfor Domkirken på dagtid i samarbeid med Domkirken menighet. I den forbindelse var det mange frivillige i aktivitet som hyrder (passe på to lam og et esel i stallen), sjåfører (til transport av dyrene morgen og ettermiddag), kakebakere og kaféverter til servering av kaffe og kaker i Våpenhuset. Ca. 50 frivillige deltok, av disse ca 30 som ikke har deltatt som frivillige i andre aktiviteter. God Tid Dette er et prosjekt i samarbeid med Kristiansand kommune. Arbeidet ble igangsatt høsten 2007 og er et tilbud til rusmiddelavhengige på Natthjemmet og i andre boliger for denne gruppa. 5 frivillige har vært aktive i dette arbeidet. Kvinneverkstedet I kjelleren på Natthjemmet er det i løpet av året blitt etablert er verksted for rusmiddelavhengige kvinner. Her produseres det såper og lys. 2 frivillige er knyttet til kvinneverkstedet. 17. maifest 6 frivillige arrangerte 17.mai-feiring for alle som hadde lyst. 65 mennesker meldte seg på til en hyggelig fest. Vaktmestertjenester 4 frivillige har vært engasjert denne oppgaven i løpet av året. IT-konsulent En frivillig IT-konsulent tilknyttet Bymisjonen utfører ukentlige oppgaver. Oppussing/dugnader 6 frivillige fra Rotary Vest har hatt dugnad og pusset opp for oss på Natthjemmet. Sommerauksjon/loppemarked Møbler og diverse utstyr fra et dødsbo ble solgt og auksjonert bort på marked i sommer. 11 frivillige medarbeidere hadde ansvar for arrangementet. Julebasar Den årlige julebasaren ble arrangert i desember. 12 frivillige var med på dette arrangementet, i tillegg til husorkesteret. 4

5 OPPFØLGI G AV DE FRIVILLIGE/ARRA GEME TER Daglig leders har ansvaret for koordinering av frivilligarbeidet, registrering og oppfølging av de frivillige og samtaler med nye frivillige. Det har vært arrangert samlinger for frivillige i kafeen og opplæring i grupper for kaféverter. I desember ble bl.a. alle de frivillige invitert til gjestebud i Frimurerlogen med middag og minikonsert. 110 gjester takket ja, blant dem 50 frivillige. Alle frivillige ble også invitert i Filosofikafé i november med påfølgende kveldsmat i Bymisjonskafeen. Der møtte 35 personer. Ellers får de frivillige 4 nyhetsbrev i året og invitasjon til diverse arrangementer, som kunstutstillinger, basarer, konserter med mer. SAMARBEIDSPART ERE Kristiansand Sanitetsforening har vedtatt å støtte frivillighetssentralen med kr ,- pr. år i 3 år. Domkirken menighet bidrar økonomisk med kr ,- i 3 år. Det er derfor naturlig at disse bidragsyterne er representert i referansegruppa. I tillegg er det en representant fra kommunen, som vi også ønsker et nært samarbeid med. Både kommunen og Domkirken samarbeider vi med om tiltak hvor frivillige er engasjert. DAGLIG LEDER STYRE REFERA SEGRUPPE Kontakten mellom daglig leder og styret skjer ved at daglig leder er en del av staben i Bymisjonen og har sitt kontor i Bymisjonssenteret. Det betyr at det er daglig kontakt mellom leder av frivillighetssentralen og Bymisjonens leder, som formidler styrets ønsker og synspunkter. Referansegruppa har 2 møter i halvåret. OPPSUMMERI G AV VIRKSOMHETE I 2008 I løpet av 2008 har 28 personer kontaktet Bymisjonen fordi de var interessert i å gjøre en frivillig innsats. Samtlige har hatt en samtale med leder for sentralen og de aller fleste har påtatt seg en frivillig oppgave. Noen vil gjerne delta i en spesiell aktivitet, mens de fleste ønsker å bidra der det trengs. Hittil har vi kunnet tilby oppgaver til alle som har henvendt seg. Det nye prosjektet som ble startet opp i løpet av året var Kvinneverkstedet, hvor 2 frivillige deltar en dag hver i uka. Vi opplever fortsatt at pågangen av frivillige medarbeidere er stor, og vi jobber kontinuerlig for å kunne tilby alle som ønsker det, interessante oppgaver. 6. SE TRALE S MÅL FOR 2009 Målet for 2009 er å fortsette arbeidet med å utvide tilbudet til de frivillige som ønsker å være en del av Bymisjonens virksomhet og gi dem positive og gode opplevelser med det. Batteriet, et servicekontor for utsatte grupper, er etablert i Bymisjonen og vil kunne tilby flere frivillige å delta i det arbeidet. Et kajakkprosjekt for personer i rusrehabilitering vil også være et tilbud for frivillige som ønsker å delta i dette. 5

6 7. OVERSIKT OVER A TALL FRIVILLIGE OG FRIVILLIGTIMER I Antall frivillige Antall brukere/deltakere Frivilligtimer Kafeen: Enter: * Mandagskro * Sportskafé 1 33 * Startkamper 2 70 * Pedalen/verksted * Sykkelakademiet * Sykkelgruppa * Marokko-tur * Randøya Kulturkafeen/ utstilling IT-konsulent Vaktmesteroppgaver atthjemmet/dugnad mai-fest Kapellet Samtaleforum Julebasar Auksjon/loppem Betlehemsstallen God Tid Kvinneverkstedet Sum frivilligtimer i 2008: frivilligtimer tilsvarer 3,7 årsverk á 1703 timer. Antall frivillige i 2008 = ca. 148 personer Kristiansand, Ragnhild Toreid daglig leder av frivillighetssentralen 6

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. VISJON / MOTTO... 2 4. STYRETS ARBEID... 3 4.1 Styrets sammensetning... 3 5. PERSONALET VED SENIORSENTERET...

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse Oppdraget... 2 Visjon og motto... 2 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 2 Utvikling... 3 Frivillighet... 4 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997

ÅRSMELDING 2013. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997 ÅRSMELDING 2013 1 Innhold: 1. Innledning 1.1. Hovedmålsetning og arbeidsprinsipp 2. Aktiviteter 2.1 Egen aktivitet 2.2 Samarbeidsprosjekter 3. Økonomi 4. Organisering 4.1. Eiere 4.2. Styret 4.3. Administrasjon

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 STYREARBEID OG ADMINISTRASJON Byåsen Frivilligsentral eies av Byåsen menighet v/menighetsrådet. Byåsen frivilligsentral har kontor på Munkvoll helse og velferdssenter. I 2011

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Moelv Frivilligsentral

Moelv Frivilligsentral Moelv Frivilligsentral Årsberetning 2012 Buketten lagde sin egen Kokebok KULpåTUR sine Stempelkort Moelv Frivilligsentral og Buketten hadde 15 års jubileum i år! Jubileumsfest på Tingnes Spiseri Hobbytreffens

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 1. Innledning Høsten 2008 ble det vedtatt at Lønn som Fortjent (senere i Årsrapport 2010 betegnet som LsF) skulle flytte fra Fred Olsensgate til Tøyenkirken. Ombyggingen

Detaljer

Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen

Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Den skal ta del i utviklingen i lokalmiljøet

Detaljer

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere «Jeg kom til Norge i juni 2013. Nå går jeg på norskkurs tre ganger i uken, i tillegg til å benytte meg av Norskhjelpen. Jeg fikk informasjon om tilbudet

Detaljer