Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B avdelingene som divisjonen samarbeider med.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015. avdelingene som divisjonen samarbeider med."

Transkript

1 Vedlegg 1: Budsjettskriv samlet Foreløpig resultat 2014 i dette skrivet er oppdatert 20. januar. Divisjon for medisinsk service Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Budsjett Foreløpig Budsjett 2014 resultat Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter 86 Resultat etter interne føringer Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid Kostnadsdrivere for divisjonen: Pasientbehandling o Antall pasienter o Antall rekvisisjoner (lab, røntgen og pasienttransport) o Økt kompleksitet i diagnostisering a) Aktivitetsendringer o Divisjonens mål er i størst mulig grad å unngå å være flaskehals for de avdelingene som divisjonen samarbeider med. o I 2014 hadde divisjonen en aktivitetsvekst på i gjennomsnitt 5 % i forhold til 2013, noe som er vesentlig høyere enn bestillingen for 2014 på 0,7 %. 1

2 o Det antas at etterspørselen etter divisjonens tjenester vil fortsette å øke i o Økt krav til rask diagnostisering i forhold til kreftbehandling, jfr. pakkeforløp på kreft, og hurtigtesting knyttet til smitteproblematikk. o Pasientreiser har hatt en økning i antall rekvisisjoner på ca 7,9 %, sammenlignet med Dette setter sterkt press på økonomien, og det er en forventning om ytterligere vekst i Her er det svært viktig at man fortsetter å sette inn tiltak knyttet til rekvisisjonspraksis, både internt og eksternt, for å holde kostnadene under kontroll. o Det har også vært en kostnadsøkning på 7,3 % knyttet til serviceavtaler og akutt vedlikehold (reparasjoner) av medisinsk teknisk utstyr i forhold til Som følge av den høye utnyttelsesgraden av medisinsk teknisk utstyr på SUS er det ingen indikasjoner som tyder på at denne kostnadsveksten vil avta i b) Prosjekt 2015 Alle avdelingene har spilt inn prosjekter knyttet til økonomi og kvalitet. Noen av prosjektene er avdelings -og divisjonsovergripende. prosjekter: Avdelingene har gode tilnærminger, med hovedfokus på å redusere bruk av variabel lønn. Kvalitetsprosjekter: Avdelingene har gode tiltak knyttet til å forbedre pasientflyt og pasientforløp for å redusere flaskehalsproblematikk. 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Risiko: Merrekvirering medfører økt forbruk av produkter (varekostnad) og dermed redusert beredskap, særlig knyttet til blodprodukter. Tiltak: Økt fokus på informasjon og opplæring av rekvirenter. Risiko: Bemanningsutfordringer ved økt aktivitet og endrede behandlingsmetode/- forløp, spesielt knyttet til avdelinger med rekrutteringsutfordringer. Tiltak: Rekruttere og beholde fagkompetanse. Risiko: Økt liggetid, som følge av flaskehalser i andre avdelinger på SUS (får ikke sendt pasienten videre). Tiltak: Divisjonsovergripende P15 prosjekt. b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Risiko: For høy arbeidsbelastning for gjenværende ansatte pga. sykdom og nye/økte oppgaver. 2

3 Tiltak: Fokus på kontinuerlig forbedring og dele beste praksis. Påse at arbeidsoppgaver fordeles noenlunde jevnt for å unngå skjev belastning. Risiko: Logistikkutfordringer ved flere avdelinger pga lite hensiktsmessige bygningsmessige lokaliseringer. Utfordringer knyttet til fleksibilitet og arbeidsflyt. Tiltak: Tett samarbeid med intern service knyttet til arealmessige utfordringer. Risiko: Kombinasjonen av vakante stillinger og høyt aktivitetsnivå medfører at man mister fagkompetanse. Tiltak: Rekruttere og beholde fagkompetanse. Divisjonsdirektøren vurderer at det foreligger en stor risiko i budsjett 2015 knyttet til valutakursutviklingen som har vært i den senere tid. Dette vil påvirke prisene for varekostnad (medisiner, lab rekvisita og medisinsk forbruksvarer) samt andre driftskostnader (serviceavtaler og reparasjoner av medisinsk teknisk utstyr). Videre er veksten i antall rekvisisjoner og prisstigning, og da særlig knyttet til pasienttransport, en budsjettmessig utfordring. Aktivitetsveksten utover bestilling speiler divisjonens utfordringer knyttet til lønn, varekostnad og andre driftskostnader. 3

4 Medisinsk divisjon Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Budsjett 2014 Prognose 2014 Budsjett 2015 Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter Resultat etter interne føringer Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan 2015 Aktivitet Prognose 2014 Plan 2015 Tall poliklinisk konsultasjoner Tall avdelingsopphold døgnopphold dagopphold Tall DRG-poeng Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid b) Aktivitetsendringer Polikliniske opphold hadde i utgangspunktet en økning på 4,2 % fra prognosen, men reduseres på grunn av overføring til barneavdelingen og nedtrekk i forbindelse med et telemedisin-prosjekt som ikke gir inntekter i 2015 Heldøgn har en økning på de fleste sengepostene, men overføring av døgnopphold til barneavdelingen gjør at nettoeffekten ikke er så stor. Noe av økningen på døgn skyldes nytt palliativt senter. Dagopphold har en nedgang fordi det er en overføring fra dag til poliklinikk. Budsjettet er realistisk, men det ligger en risiko på palliativt senter på grunn av forsinket oppstart. c) Prosjekt

5 I medisinsk divisjon har hver avdeling et prosjekt på økonomi og et på kvalitet. prosjektene gjelder både inntektssiden og kostnadssiden, men med ekstra fokus på variabel lønn på kostnadssiden. De største kvalitetsprosjektene dreier seg om å forbedre arealsituasjonen, for eksempel lengre åpningstider på poliklinikk eller alternative behandlingsareal på andre lokasjoner. Det er også prosjekt som dreier seg om å vri opphold fra døgn til dag. 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a. Pasientbehandling; risiko og tiltak Kardiologisk avdeling og Gastroseksjonen har en utfordring med fristbrudd. Det er søkt HV RHF om kjøp av spesialhelsetjenester innen disse områdene. Et slikt anbud utarbeides nå for gastroenterologi men utsettes foreløpig for kardiologi. Andre utfordringer i forhold til pasientbehandling er for lite areal, både for pasientbehandling og til de ansatte (mangel på kontor). Tiltak på sengepost er å snu opphold fra døgn til dag. I tillegg blir det fokus på å redusere liggetiden slik at belegget blir lavere. Tiltak på poliklinikkene vil bla være å se på om en kan utvide åpningstider på noen poliklinikker, eller utvide arealet. En annen utfordring i forhold til økonomi og behandling er nye og dyre kreftmedikamenter, spesielt medikamentet Ipilimumab som ikke ligger inne med total dekning i budsjettet. b. Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Det er relativt lavt sykefravær i divisjonen, så hovedutfordringen er å rekruttere og beholde ansatte, særlig på sykepleiersiden. Målet er å redusere antall vakante stillinger og å redusere behov for ekstern innleie av helsetjenester. 5

6 Kvinne- barnedivisjonen Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Budsjett 2014 Foreløpig resultat 2014 Budsjett 2015 Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter Resultat etter interne føringer Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Divisjonen hadde i 2014 en aktivitetsvekst sammenlignet med 2013 og høyere enn budsjett. Aktivitetsbudsjettet for 2015 er satt noe høyere enn prognose. Dette skyldes primært flytting av aldersgrense fra 16 til 18 år for somatiske barn. Aktiviteten ved Barneklinikken viste at det i 2014 foregikk en «bevegelse» fra døgnbehandling til dagbehandling og poliklinisk behandling. Det legges til grunn at denne utviklingen fortsetter i 2015 og det vil skje driftstilpasninger som bygger opp under dette. Ambulant virksomhet vil styrkes. Fra 2015 vil oppfølging av nyfødte som trenger ernæringsveiledning (NAST) hjemme gi ISF-refusjon. Aktiviteten ved Kvinneklinikken har i 2014 vært vesentlig høyere enn budsjett dette gjelder både døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling. I budsjett 2015 legges det til grunn en aktivitetsforventing som er i tråd med prognose for

7 Barnehabiliteringen har i 2014 hatt store utfordringer med rekruttering til fagstillinger. Resultatet for 2014 er lavere enn budsjett og dette hensyn tas i budsjett b) Prosjekt 2015 Divisjonen planlegger 6 interne prosjekter i «Prosjekt 2015» og ett prosjekt som et samarbeidsprosjekt med Psykiatrisk divisjon: -Barneklinikken: o Kompetanseutvikling for sykepleiere og leger (kvalitet) og Lavere forbruk av variable lønnskostnader (økonomi). -Barnehabiliteringen: o Time i første brev (kvalitet) og Riktig medisinsk koding (økonomi) -Kvinneklinikken: o Gjennomgang av føde- og barseltilbudet (Fødeblomsten V) (kvalitet) og Riktig medisinsk koding (økonomi) -Fellesprosjekt Kvinne- og barnedivisjonen og Psykiatrisk divisjon o Styrket samarbeid mellom Barneklinikken, Barnehabilitering og BUPA 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Nyfødtintensivenheten (Barneklinikken) har behov for å øke andelen spesialsykepleiere som kan ivareta respirator- og CPAP-behandling. Kompetansesammensetningen er i dag for sårbar til å ivareta svingningene i pasientbelegget. Dette medfører høyt behov for ekstern innleie av vikarer. Barneklinikken iverksetter derfor en systematisk kompetanseutvikling som vil bidra til et mer robust fagmiljø. I tillegg har avdelingen utfordringer med rekruttering av overleger innen nyfødtmedisin (et nasjonalt problem). Intern utdanning har derfor prioritet. Videre er arealsituasjonen ved Nyfødtintensiv svært krevende. Det vil bli gjennomført en arealanalyse i 2015 som grunnlag for utvidelse og bedre tilpasset arealsituasjon. Som følge av økende samtidighetskonflikter og høy arbeidsbelastning innfører man fra mars et nytt vaktsjikt (overleger) ved Kvinneklinikken. I tillegg har rekrutteringen av jordmødre høy prioritet. Videre er det behov for å utvide arealet ved Barselpost 7G (barnestuen) for å sikre tilstrekkelig kapasitet og god oppfølging av nyfødte. Barnehabiliteringen vil i 2015 flytte til nye arealer i og med at leieforholdet ved Østerlide avsluttes medio b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Sykefraværet har vært lavere i 2014 enn i Arbeidet for å holde sykefraværet lavt fortsetter i Divisjonen vil i 2015 gjennomføre flere omstillingstiltak med god involvering av de ansattes organisasjoner og vernetjenesten. Videre vil det arbeides 7

8 systematisk for å styrke rekruttering av personell som er vanskelig å rekruttere (bla. jordmødre). Psykiatrisk divisjon Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan 2015 Aktivitet Resultat 2014 Plan 2015 Tall poliklinisk konsultasjoner Tall avdelingsopphold døgnopphold dagopphold Liggedøgn Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Plantallene for liggedøgn er høyere enn 2014 resultat. Antall liggedøgn har gått ned de siste månedene. Plantallene er laget på grunnlag av prognose per august. Måltallet på 86 % belegg tilsier liggedøgn. Budsjettforslag basert på desember er døgn. HMS-situasjonen på Spesialavdeling for voksne krever at det relativt sett er flere ansatte per pasientdøgn, og dermed er det en utfordring å styrke poliklinikkene i den grad det er nødvendig. Dette kan få konsekvenser for antall polikliniske konsultasjoner. 8

9 b) Prosjekt 2015 Mangler kommentar 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Befolkningsøkning kan medføre økning i henvisning og press på poliklinikkene med risiko for økt ventetid. Divisjonen har likevel satt i verk nedtak av senger, etter en vurdering av potensialet i å styrke ettervernsarbeidet ved ettervernspoliklinikker og ambulante team. Imidlertid har en i 2015 måttet prioritere å benytte det meste av ressursene fra nedtak av senger til å styrke bemanningsfaktoren i de sengene vi har igjen. Nedtak av senger i Dalane DPS og Ryfylke DPS vil bli gjennomført, mens det planlagte nedtaket i Sandes DPS vil måtte avvente utviklingen i pasientbelegget i samlet voksenpsykiatri. Det er foreslått en rekke P 15-prosjekter for å møte utfordringene ved poliklinikkene og i ettervernsarbeidet. Både pasientflyt og økonomi vil være under press. Divisjonen har tatt et nedtrekk på poliklinikkene basert på fjorårets rekruttering. Ved årsskiftet er det en utfordrende situasjon med fristbrud, knyttet til ledighet i stillinger. Tiltaket for å løse både de økonomiske utfordringene og fristbruddene er en poliklinikkpool for BUPA, en for TSB og en for VOP, som kan veksle mellom ledige stillinger i de ulike poliklinikkene/spesialitetene. Når poliklinikkbudsjettene på lønn ses under ett kan vi tilsette der vi greier å rekruttere. b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Sikkerhetssituasjonen for ansatte skal styrkes ved nye tiltak, avrusningsenhet, og høyere bemanning i ytterligere to poster. Rekruttering av personell i Spesialavdeling for voksne vil underlettes ved styrking av bemanningssenteret. Overføring av personell fra Strand til SV og Stavanger DPS vil underlette rekrutteringssituasjonen. Det har vært et vedvarende høyt press i poliklinikkene, og ventetiden har økt, med fristbruddutfordringer. Arbeidspresset for personalet i poliklinikkene vil øke ytterligere når redusert antall personale skal holde aktiviteten oppe. Alle møter- prosjektet vil bare kunne avhjelpe noe av utfordringene. P15-prosjekt vil gjennomføres i flere av poliklinikkene. Lederne vil følge poliklinikkene nøye. Sakene vil bli vurdert for tilpasset avslutning, planlegging av ukedagene og pasientforløpene. 9

10 Kirurgisk divisjon Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Divisjonen har i 2014 hatt en aktivitetsøkning på 2,1 %, noe som tilsvarer pasienter. I 2015 er det lagt opp til en ytterligere aktivitetsøkning på 1,9 %. Økningen ligger i hovedsak på dagopphold som en følge av konvertering fra døgn til dag, og beregnet helårseffekt av ekstern dagkirurgi. Det foreligger også en økning på antall polikliniske konsultasjoner på 2 %. Divisjonen har hatt et langsiktig fokus på å redusere ventelister og unngå fristbrudd, dette parallelt med at antall henvisninger øker. I 2014 har det vært en økning på 9 % for antall henvisninger vurdert sammenlignet med Aktivitetsøkningen som ligger til grunn i budsjett 2015 er derfor nødvendig for å unngå fristbrudd og redusere ventelister. b) Prosjekt 2015 Divisjonenes fokus område for P15 som omhandler økonomi: 10

11 i. Frigjøre mer kapasitet til leger, redusere ventelister, kortere liggetid, redusere bruk av ekstern innleie. Divisjonenes fokus område for P15 som omhandler kvalitet: ii. Begrense komplikasjoner, forbedring av pasientforløp, kortere tid fra skade til operasjon, kompletthet av registrering. 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Høy drift i divisjonen allerede så enhver restkapasitet må utnyttes. Økt risiko for overbelastning av personalet og for feil ved økt tempo som vi har planlagt i Dette må risiko vurderes kontinuerlig. Tiltak for å motvirke dette er: a. Gode prosedyrer og systematisk opplæring b. Optimalisering av samarbeidsrutiner mellom de ulike divisjonene c. Fokus på arbeidsmiljø Oppstart av kreftløp fra januar 2015, og det er da en risiko for pasientgrupper som ikke har kreft blir skadelidende. Divisjonen har fokus på dette. Gjennom andre ulike tiltak vil divisjonen prøve å redusere ventelistene ytterligere i Innenfor urologi vanskelig å rekruttere leger, noe det jobbes med kontinuerlig. b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak 1. Økning i aktivitetsbaserte inntekter og reduksjon i rammetilskudd: o For 2015 er divisjonen 13 % rammefinansiert, mens 87 % av finansiering er aktivitetsbasert. Viderefører høy aktivitet med i hovedsak samme lønnskostnadsnivå. Dette krever detaljert aktivitetsoppfølging, og samtidig redusert overtid og merarbeid. Lavere kost pr timeverk ved konvertering til fastlønn. Nye årsverk er rettet inn der aktivitetsveksten har vært høyest for å redusere bruk av variabel lønn. 2. Omstilling fra variabel lønn til fast lønn: o Aktivitetsveksten gjennom 2014, samt ytterligere økning gjennom budsjett 2015 krever en styrking av legegruppen og annet personell for å kunne gjennomføres. I 2014 har aktiviteten krevd et betydelig merarbeid for gruppen, og det er nødvendig å stabilisere bemanning for å kunne ivareta krav og forventninger om reduserte ventetider og å unngå fristbrudd. 11

12 Fag og foretaksutvikling Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Foreløpig Budsjett Budsjett resultat Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter Resultat etter interne føringer * *For stabene er det ikke fordelt rammeinntekter, dvs. det er budsjettert med negativt resultat. Overskuddet er budsjettet på fellesområdet. 1. Forutsetninger og tilpasning i FFU-s budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Seksjon for IKT ble ansvaret for drift av tele/signal-området flyttet fra HF-ene til Helse Vest IKT. Som en del av dette ble også strategi-, bestillings- og oppfølgingsoppgaver flyttet fra Intern Service. For å ta hånd om dette er det etablert en stilling i FFU-IKT. I tillegg har Helse Stavanger også flyttet alt budsjett for tele-/signal området samt skrivere/kopimaskiner fra divisjonene til FFU-IKT. Potensielt skal dette kunne spare organisasjonen for behandling av opp mot 5000 fakturaer årlig. Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet Implementering av pasientsikkerhetsprogrammet Fokus på internrevisjonsarbeidet med bakgrunn i krav om økt internkontroll Seksjon smittevern Som følge av økt antibiotikabruk og resistens - Styrke det systematiske smittevernarbeidet og isoleringsrutiner - Planverk og øvelse i å håndtere utbrudd av smittsom sykdom Øke kvalitetssikring av Insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner 12

13 Prestetjenesten: Organiststilling (25%) Øke aktivitet i Klinisk etisk komite. Seksjon for fagutvikling Overgang fra stipend til lønn for sykepleiere under videreutdanning. Dette er årsaken til økningen på lønnskostnadene. Beredskapsenhet Revisjoner av beredskapsplaner og organisering Samhandling kommuner og nødetater om planverk Opplæring i hjertestans-simulering og nytt hjertestansregister b) Prosjekt 2015 Følgende prosjekter foreslås fra FFU: 1. Forbedre håndhygiene hos pasienter informasjonsbrosjyre 2. Forbruk av radiologiske undersøkelser på inneliggende pasienter 3. Effektivisere meldingsutveksling mellom sykehus og kommuner 4. Fakturering av IKT kostnader EVA etc. 5. Forenkle fakturaflyt for kopimaskiner /multifunksjonsmaskiner 6. Effektivisere booking og tilgjengelighet av møterom 7. Nye pasientarmbånd 8. Rydde i adressegrupper Outlook 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt Risiko for FFU er knyttet til måloppnåelse og tilgang på personell for gjennomføring av prosjekter og oppgaver. Særskilt risiko for IKT Det er en økonomisk risiko knyttet til de budsjettmidlene som er overført fra divisjonene. Vi er usikre på nøyaktighet av dette. Men, for totalbildet burde ikke dette være alvorlig. Hvis FFUs budsjett for dette sprekker, betyr det at divisjonene har blitt spart for tilsvarende mer kostnader.? Samhandlingsreformen - døgntilbud øyeblikkelig hjelp i kommunene I foretaket sitt opptaksområde er det pr opprettet øyeblikkelig hjelp senger i 12 av 18 kommuner med i alt 28 av ca 40 planlagte senger. Stavanger kommune har kun startet 13

14 opp med 6 av 15 senger og har ingen planer om opptrapping før bruken av eksisterende senger er optimal. Øvrige senger som ikke er etablert fordeles mellom Ryfylke kommunene. Noen av kommunen har meldt oppstart av tilbudet til høsten. 14

15 Personal og organisasjonsutvikling Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Det planlegges ikke endringer utover at det er fast ansatt i to stillinger på personalkontoret for å dekke inn fravær. Dette dekkes innen avdelingens budsjett. b) Prosjekt 2015 Alle møter Sikker Jobb Analyse (SJA) Utvidelse av Bemanningssenteret Rekruttere og beholde 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt c) Pasientbehandling; risiko og tiltak Ikke aktuelt d) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Risiko: Mange arbeidsoppgaver Tiltak: Avklaringer med nærmeste leder i forhold til arbeidsoppgaver 15

16 16

17 - og finansavdelingen Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Budsjett 2014 Foreløpig resultat 2014 Budsjett 2015 Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat 121 Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter Resultat etter interne føringer Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer a. Overføring av innkjøpsavdeling til regionalt innkjøps HF b. Økt deltagelse i lokale og sentrale prosjekter c. 1 ny stilling på lønnsavdelingen b) Prosjekt 2015 Helhetlig rapport for styringsinformasjon Raskere månedsavslutning 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Ikke aktuelt b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Risiko: Manglende deltagelse og involvering i lokale og regionale prosjekter grunnet kapasitetsmangel. Utfordringer knyttet til overlevering og oppfølging av oppgaver i forbindelse med virksomhetsoverføring på innkjøp. 17

18 Utfordringer knyttet til sykefravær og permisjoner. Tiltak: Avklaringer med nærmeste leder i forhold til arbeidsoppgaver. God informasjon til ansatte og involvering av tillitsvalgte i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. 18

19 Forskningsavdelingen Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid Forskningsavdelingen har i alle år hatt god budsjettkontroll og har pga den økonomiske situasjonen redusert aktiviteten mot slutten av 2014 og derved hatt et mindre forbruk som det fremgår av tabellen over. Forskning er et satsingsområde og det er i budsjettet lagt inn en økning på 3 millioner for å ivareta universitetssykehusfunksjonen. Imidlertid er 2 millioner av dette båndlagt frem til 1. mai 2015 slik en kan se den generelle utviklingen. Strategiske satsinger i 2015 vil være: - Klinisk forskning/opprettelse av fordypningsstillinger for leger - Prioritering av EU prosjekter jfr. Styringsdokumentet - Satsing i global helse - Samordning av bibliotektjenestene med Universitetet i Stavanger - Økt statistisk rådgivningskapasitet - Videre utvikling av biobanker 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt Forskningen utføres i henhold til Helseforskningsloven og etter tillatelser fra Regional Etisk Komité. Forskningsavdelingen har kontinuerlig oppfølgning av forskningsprosjekter og forskningsprosjekter som ikke følger nødvendig standard blir stanset. 19

20 Avdelingen følger med andre ord rutiner i forhold til Arbeidsmiljø og risikovurderinger som generelt vurderes lavt. Pasientenes deltakelse i kliniske utprøvninger skjer i henhold til regelverk fastsatt av Regional Etisk Komité. 20

21 Intern service Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Nye oppgaver og økt aktivitet i 2015 inkluderer nytt areal på vel 7000 kvm. (Dagkirurgisk- og Brystdiagnostisk senter i Hillevåg, Stavanger DPS, med fratrekk Lassahagen). I tillegg kommer forventet aktivitetsvekst i pasientbehandling fra budsjett 2014 til budsjett 2015 på 2,5 %. Arealveksten er ikke kompensert i rammen for b) Prosjekt 2015 Det er sammenstilt i alt 19 forskjellige P15 prosjekter. De dekker alt fra redusert standard på uteområder, senkning av ventilasjon på natt, sentralisering av flere tjenester til dokumentavdelingen, merking av mat, samordne innkjøp av renholds produkter, øke aktiv forsynings tilbud, redusere ID kort kostnader, redusere bruk av faks og medisinsk gass og fakturere for kopi av journal mm. Alle disse P15 prosjekter skal bidra til å øke effektivitet og kvalitet. De er alle målbare og vil bli rapportert på fortløpende. 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt Divisjonens Arbeidsmiljøutvalg har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forhold til tildelt ramme, og konkluderer med følgende hovedutfordringer: a) Leveransedyktighet i forhold til forventet servicenivå i resten av foretaket 21

22 Risikoen er at etterspørsel øker, mens forventet forbruk i budsjett ikke tar høyde for dette. Intern Servicedivisjon må videreutvikle tjenestene og effektiviteten for å kunne levere, opprettholde og forbedre sitt servicetilbud. Tiltak: se P15. b) Lønnsbudsjett, ansatte og arbeidsmiljø Reduksjon i budsjett på 3,8 mill. kr. sammenlignet med 2014 gir følgende utfordringer: Nye oppgaver skal løses med mindre midler. Det planlegges med samme antall fast ansatte som i 2014, men med lavere vikarbruk. Tiltak for å løse utfordringen er å innføre årsturnuser og redusere budsjettet for ferievikarer, ekstraarbeid i høyaktivitetsperioder og innleie i forbindelse med sykdomsfravær. Turnusendringer er igangsatt allerede. c) Andre driftskostnader og risiko 2015 Budsjettøkning på 1,8 mill. kr dekker kun deler av kjent økning i faste kostnader på kommunale utgifter, forsikring og noe leieutgifter. I budsjettet er det også gjort tekniske endringer og hvor 5 mill. kr i budsjett med tilhørende kostnader er flyttet til FFU. Risiko: Økte leieutgifter, akutte reparasjoner, økt behov for akutt vedlikehold og økte utgifter relatert til serviceavtaler m.m. Vedlikehold må ses sammen med reduserte bygginvesteringer og utfordringer på infrastruktur/teknisk anlegg som har vedlikeholdsetterslep. I 2015 er investeringsbudsjett redusert på grunn av sykehusutbygging. Flere oppgaver vil måtte utføres som vedlikehold og ikke oppgraderinger/investeringer. Disse oppgavene vil være en del av den daglige driften og sannsynligvis øke fremover når investeringsaktiviteten reduseres. Arealknapphet bidrar i samme retning. Oppsummert vurderer divisjonsdirektør at risikobildet for divisjonenes budsjett er knyttet til opprettholdelse av leveransedyktighet og servicenivå sett opp mot lønnsbudsjett og vedlikeholdsbudsjett. Det er risiko for at ikke styrbare driftskostnader, som akutt vedlikehold, nye pålagte oppgaver og utredninger utført av underleverandører/konsulenter, øker i omfang utover bevilget budsjett. Kompenserende tiltak iverksettes gjennom bl.a. 19 ulike P-15 prosjekter. 22

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 53/15 Rapportering fra virksomheten april

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

1 Foreløpig resultat 2014. 2 Helse Stavanger. Vedlegg 1 Foreløpig resultat 2014, økonomi, aktivitet og månedsverk.

1 Foreløpig resultat 2014. 2 Helse Stavanger. Vedlegg 1 Foreløpig resultat 2014, økonomi, aktivitet og månedsverk. Vedlegg 1 Foreløpig resultat 2014, økonomi, aktivitet og månedsverk. 1 Foreløpig resultat 2014 Resultatet for desember er et foreløpig resultat og det kan forekomme endringer når årsresultatet blir endelig.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 28. februar 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 28. februar 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.03.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 23/15 B Rapportering fra virksomheten februar

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, = pedisk klinikk, = Medisinsk divisjon, = Kvinneklinikken, PHV =Psykisk helsevern, = Barne og ungdomsklinikken, DST =

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2017 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -264 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2017 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -264 mill. kroner. STYREMØTE 12. desember 2016 Side 1 av 9 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/01601 Mål og budsjett 2017 Sammendrag: Budsjett for 2017 legger opp til et økonomisk resultat på -264 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009 Rapportering i ansvarslinjen i divisjoner og stabsområder Dialogmøter mellom administrerende direktør og divisjons- og stabsdirektørene med fokus på risikoområdene

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Iren Brathetland Styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr. 31.12.2014, samt

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene

Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Vedlegg 1. Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (underskudd 10,4 mill kr) Halvparten av økningen i månedsverk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2009 STYREMØTE 22. mars 10 Side 1 av 5 Styresak nr.: 22-10 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/557 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial Sammendrag: Ledelsens gjennomgåelse med

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Vedlegg 01 - Resultat per divisjon September 2010

Vedlegg 01 - Resultat per divisjon September 2010 Vedlegg 01 - Resultat per divisjon 2010 (110S) DIREKTØR OG STABER i fjor 2 010 Direktør og staber Polikliniske inntekter (tidl. Poliklinikk) - - - 2 580-2 580 2 010 - DRG-inntekter (dag/døgn) (tidl. ISF)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR 084-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017 STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av 10 Saksnr. arkiv: 17/00705 Sakstype: Beslutningssak 2. tertialrapport 2017 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per 2. tertial et økonomisk resultat på 1,5 mill.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet SAKSFREMLEGG Sak 42/12 Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 20.12.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/2994-9 Arkiv: 123 Innstilling 1.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer