Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B avdelingene som divisjonen samarbeider med.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015. avdelingene som divisjonen samarbeider med."

Transkript

1 Vedlegg 1: Budsjettskriv samlet Foreløpig resultat 2014 i dette skrivet er oppdatert 20. januar. Divisjon for medisinsk service Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Budsjett Foreløpig Budsjett 2014 resultat Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter 86 Resultat etter interne føringer Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid Kostnadsdrivere for divisjonen: Pasientbehandling o Antall pasienter o Antall rekvisisjoner (lab, røntgen og pasienttransport) o Økt kompleksitet i diagnostisering a) Aktivitetsendringer o Divisjonens mål er i størst mulig grad å unngå å være flaskehals for de avdelingene som divisjonen samarbeider med. o I 2014 hadde divisjonen en aktivitetsvekst på i gjennomsnitt 5 % i forhold til 2013, noe som er vesentlig høyere enn bestillingen for 2014 på 0,7 %. 1

2 o Det antas at etterspørselen etter divisjonens tjenester vil fortsette å øke i o Økt krav til rask diagnostisering i forhold til kreftbehandling, jfr. pakkeforløp på kreft, og hurtigtesting knyttet til smitteproblematikk. o Pasientreiser har hatt en økning i antall rekvisisjoner på ca 7,9 %, sammenlignet med Dette setter sterkt press på økonomien, og det er en forventning om ytterligere vekst i Her er det svært viktig at man fortsetter å sette inn tiltak knyttet til rekvisisjonspraksis, både internt og eksternt, for å holde kostnadene under kontroll. o Det har også vært en kostnadsøkning på 7,3 % knyttet til serviceavtaler og akutt vedlikehold (reparasjoner) av medisinsk teknisk utstyr i forhold til Som følge av den høye utnyttelsesgraden av medisinsk teknisk utstyr på SUS er det ingen indikasjoner som tyder på at denne kostnadsveksten vil avta i b) Prosjekt 2015 Alle avdelingene har spilt inn prosjekter knyttet til økonomi og kvalitet. Noen av prosjektene er avdelings -og divisjonsovergripende. prosjekter: Avdelingene har gode tilnærminger, med hovedfokus på å redusere bruk av variabel lønn. Kvalitetsprosjekter: Avdelingene har gode tiltak knyttet til å forbedre pasientflyt og pasientforløp for å redusere flaskehalsproblematikk. 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Risiko: Merrekvirering medfører økt forbruk av produkter (varekostnad) og dermed redusert beredskap, særlig knyttet til blodprodukter. Tiltak: Økt fokus på informasjon og opplæring av rekvirenter. Risiko: Bemanningsutfordringer ved økt aktivitet og endrede behandlingsmetode/- forløp, spesielt knyttet til avdelinger med rekrutteringsutfordringer. Tiltak: Rekruttere og beholde fagkompetanse. Risiko: Økt liggetid, som følge av flaskehalser i andre avdelinger på SUS (får ikke sendt pasienten videre). Tiltak: Divisjonsovergripende P15 prosjekt. b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Risiko: For høy arbeidsbelastning for gjenværende ansatte pga. sykdom og nye/økte oppgaver. 2

3 Tiltak: Fokus på kontinuerlig forbedring og dele beste praksis. Påse at arbeidsoppgaver fordeles noenlunde jevnt for å unngå skjev belastning. Risiko: Logistikkutfordringer ved flere avdelinger pga lite hensiktsmessige bygningsmessige lokaliseringer. Utfordringer knyttet til fleksibilitet og arbeidsflyt. Tiltak: Tett samarbeid med intern service knyttet til arealmessige utfordringer. Risiko: Kombinasjonen av vakante stillinger og høyt aktivitetsnivå medfører at man mister fagkompetanse. Tiltak: Rekruttere og beholde fagkompetanse. Divisjonsdirektøren vurderer at det foreligger en stor risiko i budsjett 2015 knyttet til valutakursutviklingen som har vært i den senere tid. Dette vil påvirke prisene for varekostnad (medisiner, lab rekvisita og medisinsk forbruksvarer) samt andre driftskostnader (serviceavtaler og reparasjoner av medisinsk teknisk utstyr). Videre er veksten i antall rekvisisjoner og prisstigning, og da særlig knyttet til pasienttransport, en budsjettmessig utfordring. Aktivitetsveksten utover bestilling speiler divisjonens utfordringer knyttet til lønn, varekostnad og andre driftskostnader. 3

4 Medisinsk divisjon Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Budsjett 2014 Prognose 2014 Budsjett 2015 Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter Resultat etter interne føringer Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan 2015 Aktivitet Prognose 2014 Plan 2015 Tall poliklinisk konsultasjoner Tall avdelingsopphold døgnopphold dagopphold Tall DRG-poeng Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid b) Aktivitetsendringer Polikliniske opphold hadde i utgangspunktet en økning på 4,2 % fra prognosen, men reduseres på grunn av overføring til barneavdelingen og nedtrekk i forbindelse med et telemedisin-prosjekt som ikke gir inntekter i 2015 Heldøgn har en økning på de fleste sengepostene, men overføring av døgnopphold til barneavdelingen gjør at nettoeffekten ikke er så stor. Noe av økningen på døgn skyldes nytt palliativt senter. Dagopphold har en nedgang fordi det er en overføring fra dag til poliklinikk. Budsjettet er realistisk, men det ligger en risiko på palliativt senter på grunn av forsinket oppstart. c) Prosjekt

5 I medisinsk divisjon har hver avdeling et prosjekt på økonomi og et på kvalitet. prosjektene gjelder både inntektssiden og kostnadssiden, men med ekstra fokus på variabel lønn på kostnadssiden. De største kvalitetsprosjektene dreier seg om å forbedre arealsituasjonen, for eksempel lengre åpningstider på poliklinikk eller alternative behandlingsareal på andre lokasjoner. Det er også prosjekt som dreier seg om å vri opphold fra døgn til dag. 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a. Pasientbehandling; risiko og tiltak Kardiologisk avdeling og Gastroseksjonen har en utfordring med fristbrudd. Det er søkt HV RHF om kjøp av spesialhelsetjenester innen disse områdene. Et slikt anbud utarbeides nå for gastroenterologi men utsettes foreløpig for kardiologi. Andre utfordringer i forhold til pasientbehandling er for lite areal, både for pasientbehandling og til de ansatte (mangel på kontor). Tiltak på sengepost er å snu opphold fra døgn til dag. I tillegg blir det fokus på å redusere liggetiden slik at belegget blir lavere. Tiltak på poliklinikkene vil bla være å se på om en kan utvide åpningstider på noen poliklinikker, eller utvide arealet. En annen utfordring i forhold til økonomi og behandling er nye og dyre kreftmedikamenter, spesielt medikamentet Ipilimumab som ikke ligger inne med total dekning i budsjettet. b. Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Det er relativt lavt sykefravær i divisjonen, så hovedutfordringen er å rekruttere og beholde ansatte, særlig på sykepleiersiden. Målet er å redusere antall vakante stillinger og å redusere behov for ekstern innleie av helsetjenester. 5

6 Kvinne- barnedivisjonen Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Budsjett 2014 Foreløpig resultat 2014 Budsjett 2015 Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter Resultat etter interne føringer Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Divisjonen hadde i 2014 en aktivitetsvekst sammenlignet med 2013 og høyere enn budsjett. Aktivitetsbudsjettet for 2015 er satt noe høyere enn prognose. Dette skyldes primært flytting av aldersgrense fra 16 til 18 år for somatiske barn. Aktiviteten ved Barneklinikken viste at det i 2014 foregikk en «bevegelse» fra døgnbehandling til dagbehandling og poliklinisk behandling. Det legges til grunn at denne utviklingen fortsetter i 2015 og det vil skje driftstilpasninger som bygger opp under dette. Ambulant virksomhet vil styrkes. Fra 2015 vil oppfølging av nyfødte som trenger ernæringsveiledning (NAST) hjemme gi ISF-refusjon. Aktiviteten ved Kvinneklinikken har i 2014 vært vesentlig høyere enn budsjett dette gjelder både døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling. I budsjett 2015 legges det til grunn en aktivitetsforventing som er i tråd med prognose for

7 Barnehabiliteringen har i 2014 hatt store utfordringer med rekruttering til fagstillinger. Resultatet for 2014 er lavere enn budsjett og dette hensyn tas i budsjett b) Prosjekt 2015 Divisjonen planlegger 6 interne prosjekter i «Prosjekt 2015» og ett prosjekt som et samarbeidsprosjekt med Psykiatrisk divisjon: -Barneklinikken: o Kompetanseutvikling for sykepleiere og leger (kvalitet) og Lavere forbruk av variable lønnskostnader (økonomi). -Barnehabiliteringen: o Time i første brev (kvalitet) og Riktig medisinsk koding (økonomi) -Kvinneklinikken: o Gjennomgang av føde- og barseltilbudet (Fødeblomsten V) (kvalitet) og Riktig medisinsk koding (økonomi) -Fellesprosjekt Kvinne- og barnedivisjonen og Psykiatrisk divisjon o Styrket samarbeid mellom Barneklinikken, Barnehabilitering og BUPA 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Nyfødtintensivenheten (Barneklinikken) har behov for å øke andelen spesialsykepleiere som kan ivareta respirator- og CPAP-behandling. Kompetansesammensetningen er i dag for sårbar til å ivareta svingningene i pasientbelegget. Dette medfører høyt behov for ekstern innleie av vikarer. Barneklinikken iverksetter derfor en systematisk kompetanseutvikling som vil bidra til et mer robust fagmiljø. I tillegg har avdelingen utfordringer med rekruttering av overleger innen nyfødtmedisin (et nasjonalt problem). Intern utdanning har derfor prioritet. Videre er arealsituasjonen ved Nyfødtintensiv svært krevende. Det vil bli gjennomført en arealanalyse i 2015 som grunnlag for utvidelse og bedre tilpasset arealsituasjon. Som følge av økende samtidighetskonflikter og høy arbeidsbelastning innfører man fra mars et nytt vaktsjikt (overleger) ved Kvinneklinikken. I tillegg har rekrutteringen av jordmødre høy prioritet. Videre er det behov for å utvide arealet ved Barselpost 7G (barnestuen) for å sikre tilstrekkelig kapasitet og god oppfølging av nyfødte. Barnehabiliteringen vil i 2015 flytte til nye arealer i og med at leieforholdet ved Østerlide avsluttes medio b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Sykefraværet har vært lavere i 2014 enn i Arbeidet for å holde sykefraværet lavt fortsetter i Divisjonen vil i 2015 gjennomføre flere omstillingstiltak med god involvering av de ansattes organisasjoner og vernetjenesten. Videre vil det arbeides 7

8 systematisk for å styrke rekruttering av personell som er vanskelig å rekruttere (bla. jordmødre). Psykiatrisk divisjon Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan 2015 Aktivitet Resultat 2014 Plan 2015 Tall poliklinisk konsultasjoner Tall avdelingsopphold døgnopphold dagopphold Liggedøgn Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Plantallene for liggedøgn er høyere enn 2014 resultat. Antall liggedøgn har gått ned de siste månedene. Plantallene er laget på grunnlag av prognose per august. Måltallet på 86 % belegg tilsier liggedøgn. Budsjettforslag basert på desember er døgn. HMS-situasjonen på Spesialavdeling for voksne krever at det relativt sett er flere ansatte per pasientdøgn, og dermed er det en utfordring å styrke poliklinikkene i den grad det er nødvendig. Dette kan få konsekvenser for antall polikliniske konsultasjoner. 8

9 b) Prosjekt 2015 Mangler kommentar 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Befolkningsøkning kan medføre økning i henvisning og press på poliklinikkene med risiko for økt ventetid. Divisjonen har likevel satt i verk nedtak av senger, etter en vurdering av potensialet i å styrke ettervernsarbeidet ved ettervernspoliklinikker og ambulante team. Imidlertid har en i 2015 måttet prioritere å benytte det meste av ressursene fra nedtak av senger til å styrke bemanningsfaktoren i de sengene vi har igjen. Nedtak av senger i Dalane DPS og Ryfylke DPS vil bli gjennomført, mens det planlagte nedtaket i Sandes DPS vil måtte avvente utviklingen i pasientbelegget i samlet voksenpsykiatri. Det er foreslått en rekke P 15-prosjekter for å møte utfordringene ved poliklinikkene og i ettervernsarbeidet. Både pasientflyt og økonomi vil være under press. Divisjonen har tatt et nedtrekk på poliklinikkene basert på fjorårets rekruttering. Ved årsskiftet er det en utfordrende situasjon med fristbrud, knyttet til ledighet i stillinger. Tiltaket for å løse både de økonomiske utfordringene og fristbruddene er en poliklinikkpool for BUPA, en for TSB og en for VOP, som kan veksle mellom ledige stillinger i de ulike poliklinikkene/spesialitetene. Når poliklinikkbudsjettene på lønn ses under ett kan vi tilsette der vi greier å rekruttere. b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Sikkerhetssituasjonen for ansatte skal styrkes ved nye tiltak, avrusningsenhet, og høyere bemanning i ytterligere to poster. Rekruttering av personell i Spesialavdeling for voksne vil underlettes ved styrking av bemanningssenteret. Overføring av personell fra Strand til SV og Stavanger DPS vil underlette rekrutteringssituasjonen. Det har vært et vedvarende høyt press i poliklinikkene, og ventetiden har økt, med fristbruddutfordringer. Arbeidspresset for personalet i poliklinikkene vil øke ytterligere når redusert antall personale skal holde aktiviteten oppe. Alle møter- prosjektet vil bare kunne avhjelpe noe av utfordringene. P15-prosjekt vil gjennomføres i flere av poliklinikkene. Lederne vil følge poliklinikkene nøye. Sakene vil bli vurdert for tilpasset avslutning, planlegging av ukedagene og pasientforløpene. 9

10 Kirurgisk divisjon Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Divisjonen har i 2014 hatt en aktivitetsøkning på 2,1 %, noe som tilsvarer pasienter. I 2015 er det lagt opp til en ytterligere aktivitetsøkning på 1,9 %. Økningen ligger i hovedsak på dagopphold som en følge av konvertering fra døgn til dag, og beregnet helårseffekt av ekstern dagkirurgi. Det foreligger også en økning på antall polikliniske konsultasjoner på 2 %. Divisjonen har hatt et langsiktig fokus på å redusere ventelister og unngå fristbrudd, dette parallelt med at antall henvisninger øker. I 2014 har det vært en økning på 9 % for antall henvisninger vurdert sammenlignet med Aktivitetsøkningen som ligger til grunn i budsjett 2015 er derfor nødvendig for å unngå fristbrudd og redusere ventelister. b) Prosjekt 2015 Divisjonenes fokus område for P15 som omhandler økonomi: 10

11 i. Frigjøre mer kapasitet til leger, redusere ventelister, kortere liggetid, redusere bruk av ekstern innleie. Divisjonenes fokus område for P15 som omhandler kvalitet: ii. Begrense komplikasjoner, forbedring av pasientforløp, kortere tid fra skade til operasjon, kompletthet av registrering. 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Høy drift i divisjonen allerede så enhver restkapasitet må utnyttes. Økt risiko for overbelastning av personalet og for feil ved økt tempo som vi har planlagt i Dette må risiko vurderes kontinuerlig. Tiltak for å motvirke dette er: a. Gode prosedyrer og systematisk opplæring b. Optimalisering av samarbeidsrutiner mellom de ulike divisjonene c. Fokus på arbeidsmiljø Oppstart av kreftløp fra januar 2015, og det er da en risiko for pasientgrupper som ikke har kreft blir skadelidende. Divisjonen har fokus på dette. Gjennom andre ulike tiltak vil divisjonen prøve å redusere ventelistene ytterligere i Innenfor urologi vanskelig å rekruttere leger, noe det jobbes med kontinuerlig. b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak 1. Økning i aktivitetsbaserte inntekter og reduksjon i rammetilskudd: o For 2015 er divisjonen 13 % rammefinansiert, mens 87 % av finansiering er aktivitetsbasert. Viderefører høy aktivitet med i hovedsak samme lønnskostnadsnivå. Dette krever detaljert aktivitetsoppfølging, og samtidig redusert overtid og merarbeid. Lavere kost pr timeverk ved konvertering til fastlønn. Nye årsverk er rettet inn der aktivitetsveksten har vært høyest for å redusere bruk av variabel lønn. 2. Omstilling fra variabel lønn til fast lønn: o Aktivitetsveksten gjennom 2014, samt ytterligere økning gjennom budsjett 2015 krever en styrking av legegruppen og annet personell for å kunne gjennomføres. I 2014 har aktiviteten krevd et betydelig merarbeid for gruppen, og det er nødvendig å stabilisere bemanning for å kunne ivareta krav og forventninger om reduserte ventetider og å unngå fristbrudd. 11

12 Fag og foretaksutvikling Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Foreløpig Budsjett Budsjett resultat Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter Resultat etter interne føringer * *For stabene er det ikke fordelt rammeinntekter, dvs. det er budsjettert med negativt resultat. Overskuddet er budsjettet på fellesområdet. 1. Forutsetninger og tilpasning i FFU-s budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Seksjon for IKT ble ansvaret for drift av tele/signal-området flyttet fra HF-ene til Helse Vest IKT. Som en del av dette ble også strategi-, bestillings- og oppfølgingsoppgaver flyttet fra Intern Service. For å ta hånd om dette er det etablert en stilling i FFU-IKT. I tillegg har Helse Stavanger også flyttet alt budsjett for tele-/signal området samt skrivere/kopimaskiner fra divisjonene til FFU-IKT. Potensielt skal dette kunne spare organisasjonen for behandling av opp mot 5000 fakturaer årlig. Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet Implementering av pasientsikkerhetsprogrammet Fokus på internrevisjonsarbeidet med bakgrunn i krav om økt internkontroll Seksjon smittevern Som følge av økt antibiotikabruk og resistens - Styrke det systematiske smittevernarbeidet og isoleringsrutiner - Planverk og øvelse i å håndtere utbrudd av smittsom sykdom Øke kvalitetssikring av Insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner 12

13 Prestetjenesten: Organiststilling (25%) Øke aktivitet i Klinisk etisk komite. Seksjon for fagutvikling Overgang fra stipend til lønn for sykepleiere under videreutdanning. Dette er årsaken til økningen på lønnskostnadene. Beredskapsenhet Revisjoner av beredskapsplaner og organisering Samhandling kommuner og nødetater om planverk Opplæring i hjertestans-simulering og nytt hjertestansregister b) Prosjekt 2015 Følgende prosjekter foreslås fra FFU: 1. Forbedre håndhygiene hos pasienter informasjonsbrosjyre 2. Forbruk av radiologiske undersøkelser på inneliggende pasienter 3. Effektivisere meldingsutveksling mellom sykehus og kommuner 4. Fakturering av IKT kostnader EVA etc. 5. Forenkle fakturaflyt for kopimaskiner /multifunksjonsmaskiner 6. Effektivisere booking og tilgjengelighet av møterom 7. Nye pasientarmbånd 8. Rydde i adressegrupper Outlook 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt Risiko for FFU er knyttet til måloppnåelse og tilgang på personell for gjennomføring av prosjekter og oppgaver. Særskilt risiko for IKT Det er en økonomisk risiko knyttet til de budsjettmidlene som er overført fra divisjonene. Vi er usikre på nøyaktighet av dette. Men, for totalbildet burde ikke dette være alvorlig. Hvis FFUs budsjett for dette sprekker, betyr det at divisjonene har blitt spart for tilsvarende mer kostnader.? Samhandlingsreformen - døgntilbud øyeblikkelig hjelp i kommunene I foretaket sitt opptaksområde er det pr opprettet øyeblikkelig hjelp senger i 12 av 18 kommuner med i alt 28 av ca 40 planlagte senger. Stavanger kommune har kun startet 13

14 opp med 6 av 15 senger og har ingen planer om opptrapping før bruken av eksisterende senger er optimal. Øvrige senger som ikke er etablert fordeles mellom Ryfylke kommunene. Noen av kommunen har meldt oppstart av tilbudet til høsten. 14

15 Personal og organisasjonsutvikling Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Det planlegges ikke endringer utover at det er fast ansatt i to stillinger på personalkontoret for å dekke inn fravær. Dette dekkes innen avdelingens budsjett. b) Prosjekt 2015 Alle møter Sikker Jobb Analyse (SJA) Utvidelse av Bemanningssenteret Rekruttere og beholde 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt c) Pasientbehandling; risiko og tiltak Ikke aktuelt d) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Risiko: Mange arbeidsoppgaver Tiltak: Avklaringer med nærmeste leder i forhold til arbeidsoppgaver 15

16 16

17 - og finansavdelingen Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Budsjett 2014 Foreløpig resultat 2014 Budsjett 2015 Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat 121 Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter Resultat etter interne føringer Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer a. Overføring av innkjøpsavdeling til regionalt innkjøps HF b. Økt deltagelse i lokale og sentrale prosjekter c. 1 ny stilling på lønnsavdelingen b) Prosjekt 2015 Helhetlig rapport for styringsinformasjon Raskere månedsavslutning 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Ikke aktuelt b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Risiko: Manglende deltagelse og involvering i lokale og regionale prosjekter grunnet kapasitetsmangel. Utfordringer knyttet til overlevering og oppfølging av oppgaver i forbindelse med virksomhetsoverføring på innkjøp. 17

18 Utfordringer knyttet til sykefravær og permisjoner. Tiltak: Avklaringer med nærmeste leder i forhold til arbeidsoppgaver. God informasjon til ansatte og involvering av tillitsvalgte i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. 18

19 Forskningsavdelingen Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid Forskningsavdelingen har i alle år hatt god budsjettkontroll og har pga den økonomiske situasjonen redusert aktiviteten mot slutten av 2014 og derved hatt et mindre forbruk som det fremgår av tabellen over. Forskning er et satsingsområde og det er i budsjettet lagt inn en økning på 3 millioner for å ivareta universitetssykehusfunksjonen. Imidlertid er 2 millioner av dette båndlagt frem til 1. mai 2015 slik en kan se den generelle utviklingen. Strategiske satsinger i 2015 vil være: - Klinisk forskning/opprettelse av fordypningsstillinger for leger - Prioritering av EU prosjekter jfr. Styringsdokumentet - Satsing i global helse - Samordning av bibliotektjenestene med Universitetet i Stavanger - Økt statistisk rådgivningskapasitet - Videre utvikling av biobanker 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt Forskningen utføres i henhold til Helseforskningsloven og etter tillatelser fra Regional Etisk Komité. Forskningsavdelingen har kontinuerlig oppfølgning av forskningsprosjekter og forskningsprosjekter som ikke følger nødvendig standard blir stanset. 19

20 Avdelingen følger med andre ord rutiner i forhold til Arbeidsmiljø og risikovurderinger som generelt vurderes lavt. Pasientenes deltakelse i kliniske utprøvninger skjer i henhold til regelverk fastsatt av Regional Etisk Komité. 20

21 Intern service Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Nye oppgaver og økt aktivitet i 2015 inkluderer nytt areal på vel 7000 kvm. (Dagkirurgisk- og Brystdiagnostisk senter i Hillevåg, Stavanger DPS, med fratrekk Lassahagen). I tillegg kommer forventet aktivitetsvekst i pasientbehandling fra budsjett 2014 til budsjett 2015 på 2,5 %. Arealveksten er ikke kompensert i rammen for b) Prosjekt 2015 Det er sammenstilt i alt 19 forskjellige P15 prosjekter. De dekker alt fra redusert standard på uteområder, senkning av ventilasjon på natt, sentralisering av flere tjenester til dokumentavdelingen, merking av mat, samordne innkjøp av renholds produkter, øke aktiv forsynings tilbud, redusere ID kort kostnader, redusere bruk av faks og medisinsk gass og fakturere for kopi av journal mm. Alle disse P15 prosjekter skal bidra til å øke effektivitet og kvalitet. De er alle målbare og vil bli rapportert på fortløpende. 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt Divisjonens Arbeidsmiljøutvalg har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forhold til tildelt ramme, og konkluderer med følgende hovedutfordringer: a) Leveransedyktighet i forhold til forventet servicenivå i resten av foretaket 21

22 Risikoen er at etterspørsel øker, mens forventet forbruk i budsjett ikke tar høyde for dette. Intern Servicedivisjon må videreutvikle tjenestene og effektiviteten for å kunne levere, opprettholde og forbedre sitt servicetilbud. Tiltak: se P15. b) Lønnsbudsjett, ansatte og arbeidsmiljø Reduksjon i budsjett på 3,8 mill. kr. sammenlignet med 2014 gir følgende utfordringer: Nye oppgaver skal løses med mindre midler. Det planlegges med samme antall fast ansatte som i 2014, men med lavere vikarbruk. Tiltak for å løse utfordringen er å innføre årsturnuser og redusere budsjettet for ferievikarer, ekstraarbeid i høyaktivitetsperioder og innleie i forbindelse med sykdomsfravær. Turnusendringer er igangsatt allerede. c) Andre driftskostnader og risiko 2015 Budsjettøkning på 1,8 mill. kr dekker kun deler av kjent økning i faste kostnader på kommunale utgifter, forsikring og noe leieutgifter. I budsjettet er det også gjort tekniske endringer og hvor 5 mill. kr i budsjett med tilhørende kostnader er flyttet til FFU. Risiko: Økte leieutgifter, akutte reparasjoner, økt behov for akutt vedlikehold og økte utgifter relatert til serviceavtaler m.m. Vedlikehold må ses sammen med reduserte bygginvesteringer og utfordringer på infrastruktur/teknisk anlegg som har vedlikeholdsetterslep. I 2015 er investeringsbudsjett redusert på grunn av sykehusutbygging. Flere oppgaver vil måtte utføres som vedlikehold og ikke oppgraderinger/investeringer. Disse oppgavene vil være en del av den daglige driften og sannsynligvis øke fremover når investeringsaktiviteten reduseres. Arealknapphet bidrar i samme retning. Oppsummert vurderer divisjonsdirektør at risikobildet for divisjonenes budsjett er knyttet til opprettholdelse av leveransedyktighet og servicenivå sett opp mot lønnsbudsjett og vedlikeholdsbudsjett. Det er risiko for at ikke styrbare driftskostnader, som akutt vedlikehold, nye pålagte oppgaver og utredninger utført av underleverandører/konsulenter, øker i omfang utover bevilget budsjett. Kompenserende tiltak iverksettes gjennom bl.a. 19 ulike P-15 prosjekter. 22

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

1 Foreløpig resultat 2014. 2 Helse Stavanger. Vedlegg 1 Foreløpig resultat 2014, økonomi, aktivitet og månedsverk.

1 Foreløpig resultat 2014. 2 Helse Stavanger. Vedlegg 1 Foreløpig resultat 2014, økonomi, aktivitet og månedsverk. Vedlegg 1 Foreløpig resultat 2014, økonomi, aktivitet og månedsverk. 1 Foreløpig resultat 2014 Resultatet for desember er et foreløpig resultat og det kan forekomme endringer når årsresultatet blir endelig.

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, = pedisk klinikk, = Medisinsk divisjon, = Kvinneklinikken, PHV =Psykisk helsevern, = Barne og ungdomsklinikken, DST =

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene

Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Vedlegg 1. Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (underskudd 10,4 mill kr) Halvparten av økningen i månedsverk

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Vedlegg 01 - Resultat per divisjon September 2010

Vedlegg 01 - Resultat per divisjon September 2010 Vedlegg 01 - Resultat per divisjon 2010 (110S) DIREKTØR OG STABER i fjor 2 010 Direktør og staber Polikliniske inntekter (tidl. Poliklinikk) - - - 2 580-2 580 2 010 - DRG-inntekter (dag/døgn) (tidl. ISF)

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet SAKSFREMLEGG Sak 42/12 Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 20.12.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/2994-9 Arkiv: 123 Innstilling 1.

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013.

BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013. BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013. Kirurgisk klinikk Faktisk Endringer Innsparing Budsjett

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober)

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Totale heldøgnopphold somatikk SUS: 35 601 Antall pasienter heldøgnopphold har en rimelig lik fordeling mellom divisjonene. Totale DRG poeng heldøgnopphold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Budsjett og investeringer med kommentarer

Budsjett og investeringer med kommentarer Vedlegg 1 Sak 13/14 Budsjett og investeringer med kommentarer Styrets innstilling 6.11.2014 REVIDERT 2015 HOVEDTALL 2015 Kontogruppe Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester.

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1 Nytt i 2014 DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas DRG-forum 18.03.2013 1 Disposisjon Utrede og videreutvikle Kommunal medfinansiering (KMF) -for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling (TSB) Utreder

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00713-13 Økning - Personalmappe - Dok. dato: 12.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 08/00923-4 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Voss sjukehus og Kysthospitalet Hagevik er eksempler på Haukeland universitetssjukehus sine enheter som driver pasientbehandling.

Voss sjukehus og Kysthospitalet Hagevik er eksempler på Haukeland universitetssjukehus sine enheter som driver pasientbehandling. Helse Bergen. Faglig nav i regionen også store sykehus kan samhandle. Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Helse Bergen HF er det juridiske navnet på foretaket, mens Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen Endringsoppgave Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger Nasjonalt topplederprogram Gro Jensen Tromsø, 2.11.2015 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven I styrevedtak

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling I oppstillingen nedenfor er antall og prosent fristbrudd per fagområde gjengitt. Fristbrudd ved periodeslutt i tall og % 0 10 20 30 40 50

Detaljer