Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B avdelingene som divisjonen samarbeider med.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015. avdelingene som divisjonen samarbeider med."

Transkript

1 Vedlegg 1: Budsjettskriv samlet Foreløpig resultat 2014 i dette skrivet er oppdatert 20. januar. Divisjon for medisinsk service Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Budsjett Foreløpig Budsjett 2014 resultat Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter 86 Resultat etter interne føringer Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid Kostnadsdrivere for divisjonen: Pasientbehandling o Antall pasienter o Antall rekvisisjoner (lab, røntgen og pasienttransport) o Økt kompleksitet i diagnostisering a) Aktivitetsendringer o Divisjonens mål er i størst mulig grad å unngå å være flaskehals for de avdelingene som divisjonen samarbeider med. o I 2014 hadde divisjonen en aktivitetsvekst på i gjennomsnitt 5 % i forhold til 2013, noe som er vesentlig høyere enn bestillingen for 2014 på 0,7 %. 1

2 o Det antas at etterspørselen etter divisjonens tjenester vil fortsette å øke i o Økt krav til rask diagnostisering i forhold til kreftbehandling, jfr. pakkeforløp på kreft, og hurtigtesting knyttet til smitteproblematikk. o Pasientreiser har hatt en økning i antall rekvisisjoner på ca 7,9 %, sammenlignet med Dette setter sterkt press på økonomien, og det er en forventning om ytterligere vekst i Her er det svært viktig at man fortsetter å sette inn tiltak knyttet til rekvisisjonspraksis, både internt og eksternt, for å holde kostnadene under kontroll. o Det har også vært en kostnadsøkning på 7,3 % knyttet til serviceavtaler og akutt vedlikehold (reparasjoner) av medisinsk teknisk utstyr i forhold til Som følge av den høye utnyttelsesgraden av medisinsk teknisk utstyr på SUS er det ingen indikasjoner som tyder på at denne kostnadsveksten vil avta i b) Prosjekt 2015 Alle avdelingene har spilt inn prosjekter knyttet til økonomi og kvalitet. Noen av prosjektene er avdelings -og divisjonsovergripende. prosjekter: Avdelingene har gode tilnærminger, med hovedfokus på å redusere bruk av variabel lønn. Kvalitetsprosjekter: Avdelingene har gode tiltak knyttet til å forbedre pasientflyt og pasientforløp for å redusere flaskehalsproblematikk. 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Risiko: Merrekvirering medfører økt forbruk av produkter (varekostnad) og dermed redusert beredskap, særlig knyttet til blodprodukter. Tiltak: Økt fokus på informasjon og opplæring av rekvirenter. Risiko: Bemanningsutfordringer ved økt aktivitet og endrede behandlingsmetode/- forløp, spesielt knyttet til avdelinger med rekrutteringsutfordringer. Tiltak: Rekruttere og beholde fagkompetanse. Risiko: Økt liggetid, som følge av flaskehalser i andre avdelinger på SUS (får ikke sendt pasienten videre). Tiltak: Divisjonsovergripende P15 prosjekt. b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Risiko: For høy arbeidsbelastning for gjenværende ansatte pga. sykdom og nye/økte oppgaver. 2

3 Tiltak: Fokus på kontinuerlig forbedring og dele beste praksis. Påse at arbeidsoppgaver fordeles noenlunde jevnt for å unngå skjev belastning. Risiko: Logistikkutfordringer ved flere avdelinger pga lite hensiktsmessige bygningsmessige lokaliseringer. Utfordringer knyttet til fleksibilitet og arbeidsflyt. Tiltak: Tett samarbeid med intern service knyttet til arealmessige utfordringer. Risiko: Kombinasjonen av vakante stillinger og høyt aktivitetsnivå medfører at man mister fagkompetanse. Tiltak: Rekruttere og beholde fagkompetanse. Divisjonsdirektøren vurderer at det foreligger en stor risiko i budsjett 2015 knyttet til valutakursutviklingen som har vært i den senere tid. Dette vil påvirke prisene for varekostnad (medisiner, lab rekvisita og medisinsk forbruksvarer) samt andre driftskostnader (serviceavtaler og reparasjoner av medisinsk teknisk utstyr). Videre er veksten i antall rekvisisjoner og prisstigning, og da særlig knyttet til pasienttransport, en budsjettmessig utfordring. Aktivitetsveksten utover bestilling speiler divisjonens utfordringer knyttet til lønn, varekostnad og andre driftskostnader. 3

4 Medisinsk divisjon Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Budsjett 2014 Prognose 2014 Budsjett 2015 Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter Resultat etter interne føringer Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan 2015 Aktivitet Prognose 2014 Plan 2015 Tall poliklinisk konsultasjoner Tall avdelingsopphold døgnopphold dagopphold Tall DRG-poeng Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid b) Aktivitetsendringer Polikliniske opphold hadde i utgangspunktet en økning på 4,2 % fra prognosen, men reduseres på grunn av overføring til barneavdelingen og nedtrekk i forbindelse med et telemedisin-prosjekt som ikke gir inntekter i 2015 Heldøgn har en økning på de fleste sengepostene, men overføring av døgnopphold til barneavdelingen gjør at nettoeffekten ikke er så stor. Noe av økningen på døgn skyldes nytt palliativt senter. Dagopphold har en nedgang fordi det er en overføring fra dag til poliklinikk. Budsjettet er realistisk, men det ligger en risiko på palliativt senter på grunn av forsinket oppstart. c) Prosjekt

5 I medisinsk divisjon har hver avdeling et prosjekt på økonomi og et på kvalitet. prosjektene gjelder både inntektssiden og kostnadssiden, men med ekstra fokus på variabel lønn på kostnadssiden. De største kvalitetsprosjektene dreier seg om å forbedre arealsituasjonen, for eksempel lengre åpningstider på poliklinikk eller alternative behandlingsareal på andre lokasjoner. Det er også prosjekt som dreier seg om å vri opphold fra døgn til dag. 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a. Pasientbehandling; risiko og tiltak Kardiologisk avdeling og Gastroseksjonen har en utfordring med fristbrudd. Det er søkt HV RHF om kjøp av spesialhelsetjenester innen disse områdene. Et slikt anbud utarbeides nå for gastroenterologi men utsettes foreløpig for kardiologi. Andre utfordringer i forhold til pasientbehandling er for lite areal, både for pasientbehandling og til de ansatte (mangel på kontor). Tiltak på sengepost er å snu opphold fra døgn til dag. I tillegg blir det fokus på å redusere liggetiden slik at belegget blir lavere. Tiltak på poliklinikkene vil bla være å se på om en kan utvide åpningstider på noen poliklinikker, eller utvide arealet. En annen utfordring i forhold til økonomi og behandling er nye og dyre kreftmedikamenter, spesielt medikamentet Ipilimumab som ikke ligger inne med total dekning i budsjettet. b. Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Det er relativt lavt sykefravær i divisjonen, så hovedutfordringen er å rekruttere og beholde ansatte, særlig på sykepleiersiden. Målet er å redusere antall vakante stillinger og å redusere behov for ekstern innleie av helsetjenester. 5

6 Kvinne- barnedivisjonen Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Budsjett 2014 Foreløpig resultat 2014 Budsjett 2015 Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter Resultat etter interne føringer Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Divisjonen hadde i 2014 en aktivitetsvekst sammenlignet med 2013 og høyere enn budsjett. Aktivitetsbudsjettet for 2015 er satt noe høyere enn prognose. Dette skyldes primært flytting av aldersgrense fra 16 til 18 år for somatiske barn. Aktiviteten ved Barneklinikken viste at det i 2014 foregikk en «bevegelse» fra døgnbehandling til dagbehandling og poliklinisk behandling. Det legges til grunn at denne utviklingen fortsetter i 2015 og det vil skje driftstilpasninger som bygger opp under dette. Ambulant virksomhet vil styrkes. Fra 2015 vil oppfølging av nyfødte som trenger ernæringsveiledning (NAST) hjemme gi ISF-refusjon. Aktiviteten ved Kvinneklinikken har i 2014 vært vesentlig høyere enn budsjett dette gjelder både døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling. I budsjett 2015 legges det til grunn en aktivitetsforventing som er i tråd med prognose for

7 Barnehabiliteringen har i 2014 hatt store utfordringer med rekruttering til fagstillinger. Resultatet for 2014 er lavere enn budsjett og dette hensyn tas i budsjett b) Prosjekt 2015 Divisjonen planlegger 6 interne prosjekter i «Prosjekt 2015» og ett prosjekt som et samarbeidsprosjekt med Psykiatrisk divisjon: -Barneklinikken: o Kompetanseutvikling for sykepleiere og leger (kvalitet) og Lavere forbruk av variable lønnskostnader (økonomi). -Barnehabiliteringen: o Time i første brev (kvalitet) og Riktig medisinsk koding (økonomi) -Kvinneklinikken: o Gjennomgang av føde- og barseltilbudet (Fødeblomsten V) (kvalitet) og Riktig medisinsk koding (økonomi) -Fellesprosjekt Kvinne- og barnedivisjonen og Psykiatrisk divisjon o Styrket samarbeid mellom Barneklinikken, Barnehabilitering og BUPA 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Nyfødtintensivenheten (Barneklinikken) har behov for å øke andelen spesialsykepleiere som kan ivareta respirator- og CPAP-behandling. Kompetansesammensetningen er i dag for sårbar til å ivareta svingningene i pasientbelegget. Dette medfører høyt behov for ekstern innleie av vikarer. Barneklinikken iverksetter derfor en systematisk kompetanseutvikling som vil bidra til et mer robust fagmiljø. I tillegg har avdelingen utfordringer med rekruttering av overleger innen nyfødtmedisin (et nasjonalt problem). Intern utdanning har derfor prioritet. Videre er arealsituasjonen ved Nyfødtintensiv svært krevende. Det vil bli gjennomført en arealanalyse i 2015 som grunnlag for utvidelse og bedre tilpasset arealsituasjon. Som følge av økende samtidighetskonflikter og høy arbeidsbelastning innfører man fra mars et nytt vaktsjikt (overleger) ved Kvinneklinikken. I tillegg har rekrutteringen av jordmødre høy prioritet. Videre er det behov for å utvide arealet ved Barselpost 7G (barnestuen) for å sikre tilstrekkelig kapasitet og god oppfølging av nyfødte. Barnehabiliteringen vil i 2015 flytte til nye arealer i og med at leieforholdet ved Østerlide avsluttes medio b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Sykefraværet har vært lavere i 2014 enn i Arbeidet for å holde sykefraværet lavt fortsetter i Divisjonen vil i 2015 gjennomføre flere omstillingstiltak med god involvering av de ansattes organisasjoner og vernetjenesten. Videre vil det arbeides 7

8 systematisk for å styrke rekruttering av personell som er vanskelig å rekruttere (bla. jordmødre). Psykiatrisk divisjon Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan 2015 Aktivitet Resultat 2014 Plan 2015 Tall poliklinisk konsultasjoner Tall avdelingsopphold døgnopphold dagopphold Liggedøgn Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Plantallene for liggedøgn er høyere enn 2014 resultat. Antall liggedøgn har gått ned de siste månedene. Plantallene er laget på grunnlag av prognose per august. Måltallet på 86 % belegg tilsier liggedøgn. Budsjettforslag basert på desember er døgn. HMS-situasjonen på Spesialavdeling for voksne krever at det relativt sett er flere ansatte per pasientdøgn, og dermed er det en utfordring å styrke poliklinikkene i den grad det er nødvendig. Dette kan få konsekvenser for antall polikliniske konsultasjoner. 8

9 b) Prosjekt 2015 Mangler kommentar 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Befolkningsøkning kan medføre økning i henvisning og press på poliklinikkene med risiko for økt ventetid. Divisjonen har likevel satt i verk nedtak av senger, etter en vurdering av potensialet i å styrke ettervernsarbeidet ved ettervernspoliklinikker og ambulante team. Imidlertid har en i 2015 måttet prioritere å benytte det meste av ressursene fra nedtak av senger til å styrke bemanningsfaktoren i de sengene vi har igjen. Nedtak av senger i Dalane DPS og Ryfylke DPS vil bli gjennomført, mens det planlagte nedtaket i Sandes DPS vil måtte avvente utviklingen i pasientbelegget i samlet voksenpsykiatri. Det er foreslått en rekke P 15-prosjekter for å møte utfordringene ved poliklinikkene og i ettervernsarbeidet. Både pasientflyt og økonomi vil være under press. Divisjonen har tatt et nedtrekk på poliklinikkene basert på fjorårets rekruttering. Ved årsskiftet er det en utfordrende situasjon med fristbrud, knyttet til ledighet i stillinger. Tiltaket for å løse både de økonomiske utfordringene og fristbruddene er en poliklinikkpool for BUPA, en for TSB og en for VOP, som kan veksle mellom ledige stillinger i de ulike poliklinikkene/spesialitetene. Når poliklinikkbudsjettene på lønn ses under ett kan vi tilsette der vi greier å rekruttere. b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Sikkerhetssituasjonen for ansatte skal styrkes ved nye tiltak, avrusningsenhet, og høyere bemanning i ytterligere to poster. Rekruttering av personell i Spesialavdeling for voksne vil underlettes ved styrking av bemanningssenteret. Overføring av personell fra Strand til SV og Stavanger DPS vil underlette rekrutteringssituasjonen. Det har vært et vedvarende høyt press i poliklinikkene, og ventetiden har økt, med fristbruddutfordringer. Arbeidspresset for personalet i poliklinikkene vil øke ytterligere når redusert antall personale skal holde aktiviteten oppe. Alle møter- prosjektet vil bare kunne avhjelpe noe av utfordringene. P15-prosjekt vil gjennomføres i flere av poliklinikkene. Lederne vil følge poliklinikkene nøye. Sakene vil bli vurdert for tilpasset avslutning, planlegging av ukedagene og pasientforløpene. 9

10 Kirurgisk divisjon Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Aktivitet Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Divisjonen har i 2014 hatt en aktivitetsøkning på 2,1 %, noe som tilsvarer pasienter. I 2015 er det lagt opp til en ytterligere aktivitetsøkning på 1,9 %. Økningen ligger i hovedsak på dagopphold som en følge av konvertering fra døgn til dag, og beregnet helårseffekt av ekstern dagkirurgi. Det foreligger også en økning på antall polikliniske konsultasjoner på 2 %. Divisjonen har hatt et langsiktig fokus på å redusere ventelister og unngå fristbrudd, dette parallelt med at antall henvisninger øker. I 2014 har det vært en økning på 9 % for antall henvisninger vurdert sammenlignet med Aktivitetsøkningen som ligger til grunn i budsjett 2015 er derfor nødvendig for å unngå fristbrudd og redusere ventelister. b) Prosjekt 2015 Divisjonenes fokus område for P15 som omhandler økonomi: 10

11 i. Frigjøre mer kapasitet til leger, redusere ventelister, kortere liggetid, redusere bruk av ekstern innleie. Divisjonenes fokus område for P15 som omhandler kvalitet: ii. Begrense komplikasjoner, forbedring av pasientforløp, kortere tid fra skade til operasjon, kompletthet av registrering. 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Høy drift i divisjonen allerede så enhver restkapasitet må utnyttes. Økt risiko for overbelastning av personalet og for feil ved økt tempo som vi har planlagt i Dette må risiko vurderes kontinuerlig. Tiltak for å motvirke dette er: a. Gode prosedyrer og systematisk opplæring b. Optimalisering av samarbeidsrutiner mellom de ulike divisjonene c. Fokus på arbeidsmiljø Oppstart av kreftløp fra januar 2015, og det er da en risiko for pasientgrupper som ikke har kreft blir skadelidende. Divisjonen har fokus på dette. Gjennom andre ulike tiltak vil divisjonen prøve å redusere ventelistene ytterligere i Innenfor urologi vanskelig å rekruttere leger, noe det jobbes med kontinuerlig. b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak 1. Økning i aktivitetsbaserte inntekter og reduksjon i rammetilskudd: o For 2015 er divisjonen 13 % rammefinansiert, mens 87 % av finansiering er aktivitetsbasert. Viderefører høy aktivitet med i hovedsak samme lønnskostnadsnivå. Dette krever detaljert aktivitetsoppfølging, og samtidig redusert overtid og merarbeid. Lavere kost pr timeverk ved konvertering til fastlønn. Nye årsverk er rettet inn der aktivitetsveksten har vært høyest for å redusere bruk av variabel lønn. 2. Omstilling fra variabel lønn til fast lønn: o Aktivitetsveksten gjennom 2014, samt ytterligere økning gjennom budsjett 2015 krever en styrking av legegruppen og annet personell for å kunne gjennomføres. I 2014 har aktiviteten krevd et betydelig merarbeid for gruppen, og det er nødvendig å stabilisere bemanning for å kunne ivareta krav og forventninger om reduserte ventetider og å unngå fristbrudd. 11

12 Fag og foretaksutvikling Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Foreløpig Budsjett Budsjett resultat Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter Resultat etter interne føringer * *For stabene er det ikke fordelt rammeinntekter, dvs. det er budsjettert med negativt resultat. Overskuddet er budsjettet på fellesområdet. 1. Forutsetninger og tilpasning i FFU-s budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Seksjon for IKT ble ansvaret for drift av tele/signal-området flyttet fra HF-ene til Helse Vest IKT. Som en del av dette ble også strategi-, bestillings- og oppfølgingsoppgaver flyttet fra Intern Service. For å ta hånd om dette er det etablert en stilling i FFU-IKT. I tillegg har Helse Stavanger også flyttet alt budsjett for tele-/signal området samt skrivere/kopimaskiner fra divisjonene til FFU-IKT. Potensielt skal dette kunne spare organisasjonen for behandling av opp mot 5000 fakturaer årlig. Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet Implementering av pasientsikkerhetsprogrammet Fokus på internrevisjonsarbeidet med bakgrunn i krav om økt internkontroll Seksjon smittevern Som følge av økt antibiotikabruk og resistens - Styrke det systematiske smittevernarbeidet og isoleringsrutiner - Planverk og øvelse i å håndtere utbrudd av smittsom sykdom Øke kvalitetssikring av Insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner 12

13 Prestetjenesten: Organiststilling (25%) Øke aktivitet i Klinisk etisk komite. Seksjon for fagutvikling Overgang fra stipend til lønn for sykepleiere under videreutdanning. Dette er årsaken til økningen på lønnskostnadene. Beredskapsenhet Revisjoner av beredskapsplaner og organisering Samhandling kommuner og nødetater om planverk Opplæring i hjertestans-simulering og nytt hjertestansregister b) Prosjekt 2015 Følgende prosjekter foreslås fra FFU: 1. Forbedre håndhygiene hos pasienter informasjonsbrosjyre 2. Forbruk av radiologiske undersøkelser på inneliggende pasienter 3. Effektivisere meldingsutveksling mellom sykehus og kommuner 4. Fakturering av IKT kostnader EVA etc. 5. Forenkle fakturaflyt for kopimaskiner /multifunksjonsmaskiner 6. Effektivisere booking og tilgjengelighet av møterom 7. Nye pasientarmbånd 8. Rydde i adressegrupper Outlook 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt Risiko for FFU er knyttet til måloppnåelse og tilgang på personell for gjennomføring av prosjekter og oppgaver. Særskilt risiko for IKT Det er en økonomisk risiko knyttet til de budsjettmidlene som er overført fra divisjonene. Vi er usikre på nøyaktighet av dette. Men, for totalbildet burde ikke dette være alvorlig. Hvis FFUs budsjett for dette sprekker, betyr det at divisjonene har blitt spart for tilsvarende mer kostnader.? Samhandlingsreformen - døgntilbud øyeblikkelig hjelp i kommunene I foretaket sitt opptaksområde er det pr opprettet øyeblikkelig hjelp senger i 12 av 18 kommuner med i alt 28 av ca 40 planlagte senger. Stavanger kommune har kun startet 13

14 opp med 6 av 15 senger og har ingen planer om opptrapping før bruken av eksisterende senger er optimal. Øvrige senger som ikke er etablert fordeles mellom Ryfylke kommunene. Noen av kommunen har meldt oppstart av tilbudet til høsten. 14

15 Personal og organisasjonsutvikling Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Det planlegges ikke endringer utover at det er fast ansatt i to stillinger på personalkontoret for å dekke inn fravær. Dette dekkes innen avdelingens budsjett. b) Prosjekt 2015 Alle møter Sikker Jobb Analyse (SJA) Utvidelse av Bemanningssenteret Rekruttere og beholde 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt c) Pasientbehandling; risiko og tiltak Ikke aktuelt d) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Risiko: Mange arbeidsoppgaver Tiltak: Avklaringer med nærmeste leder i forhold til arbeidsoppgaver 15

16 16

17 - og finansavdelingen Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015 Budsjett 2014 Foreløpig resultat 2014 Budsjett 2015 Aktivitetsbaserte inntekter Rammetilskudd og andre tilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat 121 Resultat etter finansposter Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter Resultat etter interne føringer Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer a. Overføring av innkjøpsavdeling til regionalt innkjøps HF b. Økt deltagelse i lokale og sentrale prosjekter c. 1 ny stilling på lønnsavdelingen b) Prosjekt 2015 Helhetlig rapport for styringsinformasjon Raskere månedsavslutning 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt a) Pasientbehandling; risiko og tiltak Ikke aktuelt b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak Risiko: Manglende deltagelse og involvering i lokale og regionale prosjekter grunnet kapasitetsmangel. Utfordringer knyttet til overlevering og oppfølging av oppgaver i forbindelse med virksomhetsoverføring på innkjøp. 17

18 Utfordringer knyttet til sykefravær og permisjoner. Tiltak: Avklaringer med nærmeste leder i forhold til arbeidsoppgaver. God informasjon til ansatte og involvering av tillitsvalgte i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. 18

19 Forskningsavdelingen Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid Forskningsavdelingen har i alle år hatt god budsjettkontroll og har pga den økonomiske situasjonen redusert aktiviteten mot slutten av 2014 og derved hatt et mindre forbruk som det fremgår av tabellen over. Forskning er et satsingsområde og det er i budsjettet lagt inn en økning på 3 millioner for å ivareta universitetssykehusfunksjonen. Imidlertid er 2 millioner av dette båndlagt frem til 1. mai 2015 slik en kan se den generelle utviklingen. Strategiske satsinger i 2015 vil være: - Klinisk forskning/opprettelse av fordypningsstillinger for leger - Prioritering av EU prosjekter jfr. Styringsdokumentet - Satsing i global helse - Samordning av bibliotektjenestene med Universitetet i Stavanger - Økt statistisk rådgivningskapasitet - Videre utvikling av biobanker 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt Forskningen utføres i henhold til Helseforskningsloven og etter tillatelser fra Regional Etisk Komité. Forskningsavdelingen har kontinuerlig oppfølgning av forskningsprosjekter og forskningsprosjekter som ikke følger nødvendig standard blir stanset. 19

20 Avdelingen følger med andre ord rutiner i forhold til Arbeidsmiljø og risikovurderinger som generelt vurderes lavt. Pasientenes deltakelse i kliniske utprøvninger skjer i henhold til regelverk fastsatt av Regional Etisk Komité. 20

21 Intern service Tabell1: ; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid a) Aktivitetsendringer Nye oppgaver og økt aktivitet i 2015 inkluderer nytt areal på vel 7000 kvm. (Dagkirurgisk- og Brystdiagnostisk senter i Hillevåg, Stavanger DPS, med fratrekk Lassahagen). I tillegg kommer forventet aktivitetsvekst i pasientbehandling fra budsjett 2014 til budsjett 2015 på 2,5 %. Arealveksten er ikke kompensert i rammen for b) Prosjekt 2015 Det er sammenstilt i alt 19 forskjellige P15 prosjekter. De dekker alt fra redusert standard på uteområder, senkning av ventilasjon på natt, sentralisering av flere tjenester til dokumentavdelingen, merking av mat, samordne innkjøp av renholds produkter, øke aktiv forsynings tilbud, redusere ID kort kostnader, redusere bruk av faks og medisinsk gass og fakturere for kopi av journal mm. Alle disse P15 prosjekter skal bidra til å øke effektivitet og kvalitet. De er alle målbare og vil bli rapportert på fortløpende. 2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt Divisjonens Arbeidsmiljøutvalg har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forhold til tildelt ramme, og konkluderer med følgende hovedutfordringer: a) Leveransedyktighet i forhold til forventet servicenivå i resten av foretaket 21

22 Risikoen er at etterspørsel øker, mens forventet forbruk i budsjett ikke tar høyde for dette. Intern Servicedivisjon må videreutvikle tjenestene og effektiviteten for å kunne levere, opprettholde og forbedre sitt servicetilbud. Tiltak: se P15. b) Lønnsbudsjett, ansatte og arbeidsmiljø Reduksjon i budsjett på 3,8 mill. kr. sammenlignet med 2014 gir følgende utfordringer: Nye oppgaver skal løses med mindre midler. Det planlegges med samme antall fast ansatte som i 2014, men med lavere vikarbruk. Tiltak for å løse utfordringen er å innføre årsturnuser og redusere budsjettet for ferievikarer, ekstraarbeid i høyaktivitetsperioder og innleie i forbindelse med sykdomsfravær. Turnusendringer er igangsatt allerede. c) Andre driftskostnader og risiko 2015 Budsjettøkning på 1,8 mill. kr dekker kun deler av kjent økning i faste kostnader på kommunale utgifter, forsikring og noe leieutgifter. I budsjettet er det også gjort tekniske endringer og hvor 5 mill. kr i budsjett med tilhørende kostnader er flyttet til FFU. Risiko: Økte leieutgifter, akutte reparasjoner, økt behov for akutt vedlikehold og økte utgifter relatert til serviceavtaler m.m. Vedlikehold må ses sammen med reduserte bygginvesteringer og utfordringer på infrastruktur/teknisk anlegg som har vedlikeholdsetterslep. I 2015 er investeringsbudsjett redusert på grunn av sykehusutbygging. Flere oppgaver vil måtte utføres som vedlikehold og ikke oppgraderinger/investeringer. Disse oppgavene vil være en del av den daglige driften og sannsynligvis øke fremover når investeringsaktiviteten reduseres. Arealknapphet bidrar i samme retning. Oppsummert vurderer divisjonsdirektør at risikobildet for divisjonenes budsjett er knyttet til opprettholdelse av leveransedyktighet og servicenivå sett opp mot lønnsbudsjett og vedlikeholdsbudsjett. Det er risiko for at ikke styrbare driftskostnader, som akutt vedlikehold, nye pålagte oppgaver og utredninger utført av underleverandører/konsulenter, øker i omfang utover bevilget budsjett. Kompenserende tiltak iverksettes gjennom bl.a. 19 ulike P-15 prosjekter. 22

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035) for Oslo universitetssykehus HF Innledning - Sammendrag Etter behandling av Økonomisk langtidsplan 2014-2017 (30) i 2013

Detaljer

Styresak 98/2013: Budsjett 2014

Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Møtedato: 12.-13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 18.09.2013 sak 69/2013 Foreløpig budsjett 2014.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Budsjettdokument 2. Områdeplan IKT 3. Drøftingsprotokoll SAK

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 068/11 B - Langtidsbudsjett 2012-2016. Vedlagt følger forslag til langtidsbudsjett for 2012-2016.

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 068/11 B - Langtidsbudsjett 2012-2016. Vedlagt følger forslag til langtidsbudsjett for 2012-2016. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 068/11 B - Langtidsbudsjett 2012-2016 Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

SAK NR 029 2015 OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015, KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK VEDTAK:

SAK NR 029 2015 OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015, KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 029 2015 OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015, KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar informasjonen om oppfølging av budsjett

Detaljer

Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014

Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 Møtedato: 18.09.13 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det vises til vedlagte styresak om Budsjettpremisser for 2014 Helgelandssykehuset HF. VEDTAKSFORSLAG:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 3 Metode... 10 3.1 Møter og kontakter... 10 3.1.1 Modell for fremskriving av forventet aktivitet

Detaljer

Årlig melding. til Helsedepartementet

Årlig melding. til Helsedepartementet Årlig melding til Helsedepartementet Hamar 15. februar 2004 1 SAMMENDRAG Rapport 2003 Helse Øst`s mål og prioriteringer for 2003 er bygd på de rammer som følger av statsbudsjettet samt departementets styringsdokument

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Kvinne- og barneklinikken (KVB)

Kvinne- og barneklinikken (KVB) Klinikk Kvinne- og barneklinikken (KVB) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk oktober 2011 1 1599 Antall DRG poeng 2011 34261 Brutto årsverk innenfor budsjett 1536 Antall opphold 150 458 i 2012 1

Detaljer

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd.

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd. Økonomi Styresak nr. 46/08 Styresak 2. tertialrapport 2008 Saksbehandler: Gro Ankill, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Tertialrapport for 2. tertial 2008 for Nordlandssykehuset HF Saksnr.:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat Møtedato: 24. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Bodø, 16.4.2015 Foretaksmøtesak 9-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 2. MÅL OG AKTIVITETSFORVENTNINGER I PERIODEN... 5 2.1. MÅL OG AKTIVITESFORVENTNINGER FRA HELSE SØR-ØST... 5 2.2. AKTIVITETS- OG KAPASITETSFORVENTNINGER FOR AHUS I

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer