Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA"

Transkript

1 Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Bakgrunn Hensikt med prosjektet Grenseregional betydning PROSJEKTETS MÅLSETNINGER EFFEKT OG RESULTAT Prosjektets mål Forventet resultat på kort og lang sikt MÅLGRUPPE PROSJEKTORGANISERING Ansvarsforhold Øvrige roller og bemanning Kompetanse GJENNOMFØRING Hovedaktiviteter Analysefasen Handlingsfasen Vekstfasen Aktivitetsoversikt Fremdriftsplan Budsjett... 14

3 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 1.1 Bakgrunn CIFA vil utvikle mulighetene for små og mellomstore grenseoverskridende vekstbedrifter. I dette ligger at man skal dra nytte av de ulike kompetansene som finnes på begge sider av grensen for å styrke vekstbedriftenes grenseoverskridende konkurransekraft, og dermed vekstpotensial. I dag finnes ikke muligheten for at nyetablerte bedrifter effektivt kan nå hverandres markeder og kompetanser, og det eksisterer et behov for økt samhandling med den hensikt å skape gjensidige gevinster på tvers av grensen. Vekstbedriftenes etterspørsel etter internasjonal ekspansjon er stor og av avgjørende betydning for regionenes utvikling, ikke minst med hensyn til sysselsetting. Det er også ønskelig å løfte vekstbedriftenes daglige operative fokus til et mer strategisk perspektiv på virksomheten. Visjonen er at vi over grensene aktivt og gjensidig skal bidra til at nordre Skandinavia blir et europeisk forbilde når det gjelder vekstforetak. CIFA skal gi praktiske internasjonale erfaringer og nettverk, og skal tilrettelegge for at de transnasjonale relasjonene blir holdbare over tid. Samtidig vil GAPanalysene sikre at vi på hver side av grensen tilegner oss ny kunnskap gjennom å dra lærdom av hverandre, til gevinst for nordre Skandinavias felles utvikling. Gjennom å kunne benytte seg av de to landenes ulike styrker og erfaringer kan begge lands vekstforetak tilegnes verdifull informasjon for videre utvikling. Dette vil kunne skape økt kraft og fart i næringslivsutviklingen i de involverte regionene, og raskere sikre solididet i de regionale bedriftene. Det eksisterer i dag ingen tilsvarende grenseoverskridende tilbud for vekstbedrifter. CIFA vil benytte en utprøvd og velfungerende arbeidsmetodikk. Vårt prosjektforslag kombinerer to verktøy: verktøyet Hållbart företagande i form av sk GAP-analyser og den nordre Företagsacceleratorn. I tillegg vil prosjektet søke å anvende eksisterende satsninger/tiltak i regionene der hvor dette er mulig. Næringsutvikling rettet mot små og mellomstore bedrifter er et bredt satsningsfelt i så vel Nord-Norge som Nord-Sverige, og det vil derfor være naturlig å søke synergieffekter mellom de ulike tiltakene der hvor dette er naturlig. Små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner og vekstpotensial er en prioritert målgruppe fra offentlige hold. Som i prosjektet fokuseres vekst for å møte ny og økt konkurranse hjemme og ute og å bli internasjonalt konkurransedyktig. I dette ligger å utnytte internasjonale markedsmuligheter, samarbeid over landegrenser, kunnskapsoverføring og deltakelse i verdiskapende nettverk. Målsetningen for det aktuelle Interregprogrammet er å styrke økonomisk og sosial utvikling gjennom støtte til samarbeid over landegrenser. Programmets overgripende formål er å forsterke programområdets konkurransekraft og samhold. Styrket regional konkurransekraft innebærer økt antall nye eller eksisterende bedrifter som evner å vokse i konkurranse med andre bedrifter, internt i regionen og utenfor. Styrket regional samhandling fokuserer sosiale nettverk og kontakter som skapes gjennom programmets prosjektaktivitet. CIFA søker å møte samtlige av disse utfordringene. Prosjektet omfatter både metoder for grenseoverskridende forretningsrådgivning, bedriftssamarbeid for små og mellomstore bedrifter innenfor en rekke kompetanseområder, samt kompetanseutviklingsprogram.

4 Dersom prosjektet ikke gjennomføres vil små og mellomstore vekstbedrifter, med stort potensial for utvikling og vekst, ha redusert sannsynlighet for nettopp dette. Dette som følge av at de mangler både tid og ressurser til å prioritere strategisk styring av sine bedrifter, samtidig som de ofte savner det nødvendige nettverket og kompetansen. Dette innebærer at næringslivet går glipp av både livskraftige bedrifter og sysstelsetting. Gjennom et grenseoverskridende samarbeid økes bedriftenes internasjonale spillerom, og de gis tilgang til kompetanse og erfaring som ellers vil være vanskelig for dem å nå. 1.2 Hensikt med prosjektet CIFA skal gi støtte til vekstbedrifter slik at de er bedre rustet til å håndtere den avgjørende vekstfasen. Dette gjøres gjennom grenseoverskridende kompetanseoverføring mellom vekstbedrifter og kompetanseressurser. CIFA fokuserer de vekstmuligheter som finnes gjennom å etablere virksomhet/knytte kontakter utenfor sitt eget lands område. Prosjektet knytter rett kompetanse til rett bedrift, uavhengig av om den etterspurte kompetansen er norsk eller svensk. I arbeidsmodellen behandles også den personlige utviklingen til entreprenøren. Dette gjøres blant annet gjennom å tilby vekstbedriftenes ledere skreddersydde løsninger med utgangspunkt i bedriftens behov. CIFA bygger et unikt grenseoverskridende forretningsnettverk for den enkelte bedriftsleder og vekstbedrift. Med utgangspunkt i modellen "Analysere - Handle - Vokse" utvikler vi bedriftene slik at de når sine vekstmål gjennom skreddersydde handlingsplaner, som iverksettes med vår bistand. Utviklingsarbeidet vil foregå i Nord-Sverige og Nord-Norge med bedriftenes mest aktuelle problemstillinger. Dette gjør arbeidet tidseffektivt og sikrer at prosjektmålene nås. Metodikken som anvendes er vel utprøvd over flere år med gode resultater. 1.3 Grenseregional betydning CIFA bygger på nær samhandling mellom norske og svenske parter, herunder vekstbedrifter, CONNECT, kompetansepartnere, mentorer osv. CIFA åpner unike muligheter for entreprenører i nordre Skandinavia. Gjennom GAP-analysene gjøres en benchmark som gir verdifull informasjon om styrkeområdene i Norge og Sverige. Företagsacceleratorn tilrettelegger for et kraftfullt erfarings- og kunnskapsutbytte mellom landene. Den samlede analyseinformasjonen vil alle CIFAs deltakere, og spesielt vekstbedriftene, dra verdifull nytte av i sitt respektive utviklingsarbeid. Gjennom CIFA vil vekstbedriftene i de to landene gis mulighet til å anvende CONNECTs nettverk i nordre Skandinavia, som består av over 700 partnere, mentorer og medlemmer. I tillegg gis de muligheten til å anvende CONNECTs globale nettverk med ytterligere flere tusen profesjonelle kompetanseressurser. Direkte kontakt med private investorer i den enkelte region over hele nordre Skandinavia tilbys også gjennom prosjektet.

5 Det vil etableres ulike grenseoverskridende finansieringsforum. Disse forumene vil ha fullt fokus på vekstbedrifter i begge land som har behov for og søker kapital. Noen eksempler på forum som vil gjennomføres i fellesskap er: CONNECT Finansforum Hajja Finansen CONNECT Sapmi forum CONNECT Kompetensforum CONNECT Innovationsbron Forum CONNECT Biotech Arena CONNECTs nationella forum Nordic CONNECT Forum og Global CONNECT Forum Prosjektet tilbyr den best mulige tilgang til private investorer og annen risikokapital i alle CONNECTs regioner i Norge og Sverige, Nordic CONNECT og Global CONNECT. CIFA vil også utvikle og trene vekstbedriftene innenfor denne type aktiviteter. I tillegg til at prosjektet skal bidra til å bygge grenseoverskridende nettverk og forretningsrelasjoner mellom små og mellomstore bedrifter, vil også prosjektet bidra innenfor flere av de andre prioriterte områdene i det aktuelle programmet. Herunder vil prosjektet også bidra til at små og mellomstore bedrifter utvikler nye produkter og tjenester, samt utvider sine markeder innenfor strategiske utviklingsområder. Regionens næringsliv, offentlige aktører og forsknings-/utviklingsinstitusjoner vil øke sine kunnskaper om mekanismene bak entreprenørskap og fremgangsrike innovasjonsmiljøer, samtidig som lokale og regionale aktører vil delta i aktiviteter som stimulerer til kultur- og erfaringsutbytte, samt kunnskapsutvikling i programområdet. Til sist vil prosjektet også bidra til å utvikle grenseoverskridende kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon for å skape språklige, kulturelle og næringsmessige forutsetninger. 2 PROSJEKTETS MÅLSETNINGER EFFEKT OG RESULTAT 2.1 Prosjektets mål Prosjektet har følgende målsetninger: Hovedmål: I løpet av prosjektperioden skal 200 vekstbedrifter ta del i Företagsacceleratorn. Effektmål: 1. Vekstbedriftene skal innen 12 måneder etter å ha påbegynt Företagsacceleratorn ha økt omsetning og antall ansatte med over 20 %. 2. Vekstbedriftene skal innen 24 måneder etter å ha påbegynt Företagsacceleratorn ha økt omsetning og antall ansatte med ytterligere 40 %.

6 Hovedmålet skal nås gjennom følgende virkemidler: Utførte GAP-analyser i berørte nordnorske og nordsvenske regioner. 800 små og mellomstore bedrifter skal inviteres til vekstengasjement gjennom GAP-analysene. 240 av disse vekstbedriftene vil trolig gjennomføre GAP-analysen, samt analysefasen i FöretaksAcceleratorn, noe som innebærer analysemøter med kompetansepartnere og gjennomføring av mentormøter innenfor handlingsfasen i FöretagsAcceleratorn. CIFA med prosjektets struktur med kompetansepartnere og mentorer/coacher etablert i nordre Skandinavia. I løpet av prosjektperioden skal CIFA arbeide fram en bærekraftig modell for videreføring av virksomheten etter at prosjektet avsluttes Forventet resultat på kort og lang sikt Forventet resultat av prosjektet er en kraftig økning i aktiviteten av næringslivsutbytte i nordre Skandinavia. CIFA skal aktivt bidra til at nordre Skandinavia blir et europeisk forbilde når det gjelder vekstbedrifter. Dette gjennom å styrke vekstbedriftene både med hensyn til omsetning og antall ansatte (jf. måltall), samt bygge nettverk som gir den nødvendige kompetanseoverføringen for at bedrifter på begge sider av grensen kan dra nytte av hverandres styrker. Prosjektet har tro på at en effektivt vil kunne nå forventede resultater. Dette som følge av at det nødvendige kompetansenettverket allerede er etablert gjennom CONNECT, og at en tar med seg erfaringen med prosjektinnholdet fra svensk side inn i prosjektet. Slik vil en raskt kunne komme i gang med driftsfasen av prosjektet og den verdiskapende aktiviteten, samtidig som en vet at metodikken som skal anvendes har gitt gode resultater ved tidligere utprøving. Den langsiktige nytten av prosjektet vil være at partene i CIFA vil ha oppnådd et erfaringsutbytte og en kompetansedeling som gir ny kunnskap for framtidig næringslivsutvikling i de nordlige delene av Norge og Sverige. Brukere av sluttproduktet/prosjektresultatene vil være involverte vekstbedrifter, kompetanseressurser og samarbeidspartnere som gis tilgang til informasjonen fra analysefasen. Totalt sett har vi tro på at både vekstbedriftene og det etablerte næringslivet vil oppleve en vekstdynamikk som følge av prosjektet. Når prosjektet avsluttes ser vi muligheten for å kunne finansiere en selvstendig CONNECT norra Företagsaccelerator i regionen. Dette med bakgrunn i at CIFA vurderes å være så attraktiv at den bør kunne tiltrekke seg kapital for videre utvikling, også etter 2013.

7 3 MÅLGRUPPE Hovedmålgruppen for prosjektet er små til mellomstore bedrifter i Nord-Sverige og Nord-Norge, med en omsetning på mellom Euro. De aktuelle bedriftene vil finnes i alle bransjer, men vil kjennetegnes av at de står foran muligheter og/eller utfordringer relatert til: Betydelig vekst Grenseoverskridende muligheter kjente eller ukjente Nye produktlanseringer/markeder Generasjonsskifte/eierskifte Eksport Omorganisering Det vil være et krav at bedriftene skal ha vekstpotensial og ha, eller komme til å ha, vilje til å vokse grenseoverskridende internasjonalt. CONNECTs partnere vil være en underordnet målgruppe i den hensikt å bidra til nye kontakter og styrket grunnlag for verdiskapende aktivitet. 4 PROSJEKTORGANISERING 4.1 Ansvarsforhold Prosjektansvarlig: CONNECT Norr Service AB Prosjektleder svensk side: VD i CONNECT Norr AB Prosjektleder norsk side: Daglig leder i CONNECT Nord-Norge Den svenske delen av prosjektet ledes på deltid av av CONNECT Norr ABs VD, og den norske delen ledes av daglig leder i CONNECT Nord-Norge. De to svenske regionene vil vurdere å ha en prosjektleder ansatt på heltid som har ansvar for den operative virksomheten. 4.2 Øvrige roller og bemanning Styringsgruppen vil bestå av n i CONNECT Norr Service AB n i CONNECT Nord-Norge. Ledelsen i CONNECT Norr Service AB er likeså styringsgruppe for CIFA på svensk side. Sammen utgjør disse prosjektn for CONNECT Interreg. Prosjektet vil også etablere en referansegruppe bestående av de offentlige medfinansiørene fra både Norge og Sverige, samt partnere fra CONNECT-nettverket. CIFAs prosjektansvarlig i Norge og Sverige er ansvarlig for, oppfølging, samordning, rekvirering etc. Totalt vil prosjektet engasjere 6 medarbeidere. Som støtte til regnskapsføring, økonomisk rekvirering etc. vil prosjektet benytte seg av eksterne ressurser på timebasis.

8 Vi beregner også at ca ideelle arbeidstimer totalt til en verdi av ca. 3 mill Euro vil tilføres prosjektet. Beløpet gjelder egeninnsats fra deltakende selskaper i acceleratoren og frivillig innsats fra ressurspersoner i både Norge og Sverige. 4.3 Kompetanse CONNECT bidrar til å styrke nordre Skandinavias entreprenører og deres vekstbedrifter gjennom unike grenseoverskridende prosesser og nettverk. Vi tilfører: Kommersiell erfaring og kompetanse Godt utbygde grenseoverskridende samarbeid Innarbeidede kontakter med risikovillig kapital Spesialister og mentorer Nettverk lokalt, regionalt og internasjonalt Dette gir fokus på kommersialisering, vekst, lønnsomhet og kunder, så vel som rask bedriftsutvikling og nye arbeidsplasser.

9 5 GJENNOMFØRING 5.1 Hovedaktiviteter Prosjektets bedriftsrettede aktiviteter er delt inn i tre hovedområder: NORRA FÖRETAGSACCELERATORN Tre steg mot lønnsom vekst GAP-analyser med svensknorsk benchmark I tillegg omfatter prosjektet en innledende aktivitet relatert til GAP-analyser, samt aktivitet relatert til operativ prosjekt og rapportering. I det videre følger en nærmere beskrivelse av de enkelte hovedaktivitetene i prosjektet Analysefasen Analysefasen har til hensikt å kvalitetssikre bedriftene, samtidig som et grunnmateriell arbeides fram for bruk i de senere fasene. Bedriften får her en ekstern vurdering i form av paneldeltakere og fokuserte behovsanalyser. Arbeidet utføres grenseoverskridende av CONNECTs kompetansepartnere i Norge og Sverige. Kompetansepartnerne utfører en fokusert behovsanalyse innen eget bransjeområde og fungerer som samtalepartner for bedriftslederen. I denne fasen benyttes CONNECTs springbrettverktøy for å sikre utarbeidelsen av en solid forretningsplan. I tillegg kombineres bruken av verktøyene Hållbart företagande i form av sk GAP-analyser og den nordlige Företagsacceleratorn. Hållbart företagande består av utvalgsanalyse og GAP-analyse. Utvalgsanalysen sikrer at bedrifter med utviklingspotensial innenfor en fastsatt kriteriegruppe kommer med i prosjektet. GAP-analysen gir det første generelle bildet av bedriftens utviklingsbehov, og identifiserer hindere i bedriftens vekstambisjoner. GAP-analysen gjennomføres

10 elektronisk og er utarbeidet av Tillväxtverket i Sverige. Analysen er ISO sertifisert og benyttes kostnadsfritt av CIFA. Målet er at totalt 800 bedrifter skal gjennomføre analysene. Dette gir verdifull informasjon i form av mulighet for benchmark av resultatene fra GAP-analysene mellom norske og svenske vekstbedrifter, da norske styrkeområder kan anvendes på svenske bedrifter, og vice versa. I tillegg gir GAPanalysene unike muligheter til grenseoverskridende benchmark og dermed kunnskapsoverføring. Rekrutteringen av bedrifter til prosjektet gjøres gjennom telemarketing (en velprøvd metode i Sverige gjennom SMEAX-prosjektet), annonsering og gjennom CONNECTs drøyt 250 partnere og medlemmer i nordre Skandinavia. Bedriftene som gjennomfører GAP-analysen tilbys en 45 minutters muntlig tilbakemelding utført av CIFAs prosjektledere, i tillegg til en obligatorisk skriftlig tilbakemeldingsrapport. Samtalen vil fokusere videre muligheter for bedriften, spesielt internasjonalt Handlingsfasen Med bakgrunn i resultatene fra analysefasen bestemmer CIFA og den respektive bedriftsleder i samarbeid hvordan handlingsfasen skal legges opp. CIFA har et flertall skreddersydde produkter å tilby for å jobbe effektivt i den videre prosessen. Fokus er på arbeidet med kommersialisering, hvor et flertall skreddersydde programmer som er sprunget ut av det transnasjonale samarbeidet vil tilbys bedriftslederen. Handlingsfasen vil ha en varighet på 6-12 måneder Vekstfasen For å møte den enkelte bedrifts behov tilbys entreprenøren å ta del i CONNECTs øvrige internasjonale struktur. CIFA vil sette fokus på å samordne våre respektive nasjonale aktiviteter slik at bedriftene som deltar i prosjektet også kan nyttiggjøre seg av disse. Bedriftene vil også få tilgang til tidligere utført arbeid. CONNECT tilbyr ulike former for medlemsskap og nettverk hvor bedriftene selv velger hvor aktiv de ønsker å være. CONNECT besitter i dag viktige grenseoverskridende kontakter og nettverk som vil være nyttige for nordsvenske og nordnorske vekstforetak. Dette omfatter nettverk relatert til: Private investorer Investornettverk Ledernettverk Partnernettverk Mentornettverk Sertifiserte coachnettverk En kompetansepartner er spesialist innenfor sitt forretningsområde og representerer et kompetanseområde innen CIFA (IT/web, finansiering, reklame og media, patent, forretningsutvikling, salgsutvikling, organisasjonsutvikling, revisjon, forretningsjus og kompetanse/rekruttering). Kompetansepartnerne gjennomfører fokuserte forretningsområdeanalyser med bedriftene, gjerne på tvers av landene. Dette er én av mulighetene for bedriftslederne til å fordype seg innenfor et

11 spesifikt område og få en uavhengig sparringspartner. Partneren møter entreprenøren i individuelle møter, samt tilbys muligheten til å delta i informasjonsmøter/seminarer hvor Acceleratorbedriftene og CONNECTs øvrige nettverk i begge landene inviteres. Denne fasen har en varighet på inntil 6 måneder. Generelt For å minimere antall reiser etablerer CIFA fire videokonferansesentere for møtevirksomhet. Bedriftene står for egne kostnader i form av f.eks. reiser, dermed vil denne muligheten være både miljøvennlig og et kostandseffektivt alternativ. 5.2 Aktivitetsoversikt Tabellen viser oversikt over prosjektets aktiviteter med en kortfattet beskrivelse, samt delmomenter, deltakere og ansvarlige for gjennomføring. Aktivitet Delmoment Deltagare Beskrivning Genomförandeansvarig GAP-analyse GAP-analyse Bedriftens og ansatte GAP-analyse er en ISO-sertifisert metode for å bl.a. identifisere hinder for bedrifter som har vekstambisjoner. Resultater gir et utmerket og kvalitetssikret grunnlag for videre diskusjoner med bedriftsn. Analysen er webbasert og gjennomføres av både bedriftens og ansatte. prosjekteier. Analysefase Bedriftsanalyse Bedriftens Analyse av bedriften: Planer og fremtid, basisinformasjon, kunder, produkter/tjenester og markedet, /management, økonomi/finans og IT, kapital og finansieringsbehov, miljøarbeid. Analysen er webbasert og gjennomføres av bedriftens. prosjekteier. Forretningsplan Bedriftens Utvikling av en profesjonell forretningsplan, ca 3-4 møter á 3 timer med bedriftens for å gå gjennom hele forretningsplanen, samt presentasjonstrening innenfor strategisk gjennomlysning. Strategisk gjennomlysning Bedriftens 6-8 bedriftsledere Presentasjon av bedriften (pitch), 15 minutter, deretter konstruktiv feedback fra kompetansepanelet mht strategiske spørsmål/utfordringer som bedriften må løse for å skape vekst. Panelet består av

12 /partnere fra CONNECTnettverket kompetanse fra Sverige og Norge. Handlingsfase Partneranalyse Bedriftens spesielt utvalgte kompetansepartnere De tre viktigste områdene for vekst identifiseres og analyseres av kompetansepartnere fra CONNECTnettverket, og skal resultere i en rapport som inneholder SWOT, prioriterte handlinger, samt forslag til løsninger innenfor de respektive områdene. Mentorskap Bedriftens mentor fra CONNECTnettverket 12 timer mentorskap (coaching/rådgivning) for bedriftens. Kvalitetssikres gjennom rapportering. Vekstplan Bedriftens nasjonal prosjektleder Vekstplanen er en konkret handlingsplan for vekst, individuelt tilpasset ut fra marked og bedriftens forutsetninger og skalerbarhet. Vekstfase Vekstmoduler Bedriftens kompetansepartnere i CONNECTnettverket I samarbeid med CONNECTs partnernettverk tilbys bedriften å ta del i vekstmoduler tilpasset deres strategiske vekstområde. Partnerinvitasjon Bedriftens kompetansepartner i CONNECTnettverket I samarbeid med CONNECTs partnernettverk tilbys bedriften å ta del i ulike partnertilbud tilpasset den enkelte bedrifts spesifikke behov. Partneranalyser Bedriftens spesielt utvalgte kompetanse- Dersom behovet oppstår kan ytterligere partneranalyser tilbys ut fra det spesifikke vekstområdet og bedriftens individuelle behov.

13 partnere Nettverk Bedriftens kompetansepartnere i CONNECTnettverket Gjennom prosessen kommer CONNECT til å arrangere ulike nettverkstreff, ofte med tilpassede tema. Dette tilbys samtlige CIFA bedrifter. Revidert forretningsplan Bedriftens prosjektleder Oppfølging på kvalitet og gjennomgang/revidering av aktuell forretningsplan etter, etter gjennomgangen prosess og nye kunnskaper/nettverk. Prosjekt Prosjekt Styrings gruppe, projekteier og prosjektledere Styringsgruppe, prosjekteier og prosjekt kvalitetssikrer og følger opp prosjektet løpende etter opprettet møteplan. Projekteier CONNECT Norr, med CONNECT NordNorge Sluttrapport Sluttrapport Prosjekteier saman med prosjektledere og styringsgruppe Sammenstille aktiviteter og utfall til sluttrapportering. Prosjekteier prosjektledere

14 5.3 Fremdriftsplan Prosjektet har en varighet på tre år med oppstart 1. juli 2010 og avslutning 30. juni Tabellen viser kvartalsvis fremdrift for prosjektets aktiviteter, med spesifikke datoer angitt for start og slutt (mm.dd). Hovedaktivitet Forberedende fase med samordning mellom landene GAP-analyser Analysefase Handlingsfase Vekstfase Prosjekt Sluttrapport 0401/ Budsjett Ressurser i projektet innvilget tilsagnsnr. IR 12/ Kostnader År 1 År 2 År 3 År 4 TOTALT % av TOT. Eget personale % Eksterne tjenester % Investeringskostnader % Lokale, kontor, etc % Reiser % Øvrige kostnader % Kroneavrunding SUM totale kostnader % Finansiering av prosjektet Oppstart Q4 år ,03 1, Inntekter i prosjektet År 1 År 2 År 3 År 4 TOTALT % av TOT. Nasjonal offentlig medfinansiering SIVA ,2% Regional offentlig medfinansiering regionråd ,9% Regional offentlig medfinansiering Finnmark Fylke ,5% Regional offentlig medfinansiering RDATromsø/Troms Fylke ,5% Regional offentlig medfinansiering Nordland Fylke ,5% Regional offentlig medfinansiering DA Bodø ,5% Interreg Nord ,0% SUM totale inntekter ,0%

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Ragnhild Holmen Waldahl, Tommy Clausen og Gry Alsos Arbeidsnotat nr.: 1006/2014 ISSN-nr: 0804-1873 Prosjektnr: 1291

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer