Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA"

Transkript

1 Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Bakgrunn Hensikt med prosjektet Grenseregional betydning PROSJEKTETS MÅLSETNINGER EFFEKT OG RESULTAT Prosjektets mål Forventet resultat på kort og lang sikt MÅLGRUPPE PROSJEKTORGANISERING Ansvarsforhold Øvrige roller og bemanning Kompetanse GJENNOMFØRING Hovedaktiviteter Analysefasen Handlingsfasen Vekstfasen Aktivitetsoversikt Fremdriftsplan Budsjett... 14

3 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 1.1 Bakgrunn CIFA vil utvikle mulighetene for små og mellomstore grenseoverskridende vekstbedrifter. I dette ligger at man skal dra nytte av de ulike kompetansene som finnes på begge sider av grensen for å styrke vekstbedriftenes grenseoverskridende konkurransekraft, og dermed vekstpotensial. I dag finnes ikke muligheten for at nyetablerte bedrifter effektivt kan nå hverandres markeder og kompetanser, og det eksisterer et behov for økt samhandling med den hensikt å skape gjensidige gevinster på tvers av grensen. Vekstbedriftenes etterspørsel etter internasjonal ekspansjon er stor og av avgjørende betydning for regionenes utvikling, ikke minst med hensyn til sysselsetting. Det er også ønskelig å løfte vekstbedriftenes daglige operative fokus til et mer strategisk perspektiv på virksomheten. Visjonen er at vi over grensene aktivt og gjensidig skal bidra til at nordre Skandinavia blir et europeisk forbilde når det gjelder vekstforetak. CIFA skal gi praktiske internasjonale erfaringer og nettverk, og skal tilrettelegge for at de transnasjonale relasjonene blir holdbare over tid. Samtidig vil GAPanalysene sikre at vi på hver side av grensen tilegner oss ny kunnskap gjennom å dra lærdom av hverandre, til gevinst for nordre Skandinavias felles utvikling. Gjennom å kunne benytte seg av de to landenes ulike styrker og erfaringer kan begge lands vekstforetak tilegnes verdifull informasjon for videre utvikling. Dette vil kunne skape økt kraft og fart i næringslivsutviklingen i de involverte regionene, og raskere sikre solididet i de regionale bedriftene. Det eksisterer i dag ingen tilsvarende grenseoverskridende tilbud for vekstbedrifter. CIFA vil benytte en utprøvd og velfungerende arbeidsmetodikk. Vårt prosjektforslag kombinerer to verktøy: verktøyet Hållbart företagande i form av sk GAP-analyser og den nordre Företagsacceleratorn. I tillegg vil prosjektet søke å anvende eksisterende satsninger/tiltak i regionene der hvor dette er mulig. Næringsutvikling rettet mot små og mellomstore bedrifter er et bredt satsningsfelt i så vel Nord-Norge som Nord-Sverige, og det vil derfor være naturlig å søke synergieffekter mellom de ulike tiltakene der hvor dette er naturlig. Små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner og vekstpotensial er en prioritert målgruppe fra offentlige hold. Som i prosjektet fokuseres vekst for å møte ny og økt konkurranse hjemme og ute og å bli internasjonalt konkurransedyktig. I dette ligger å utnytte internasjonale markedsmuligheter, samarbeid over landegrenser, kunnskapsoverføring og deltakelse i verdiskapende nettverk. Målsetningen for det aktuelle Interregprogrammet er å styrke økonomisk og sosial utvikling gjennom støtte til samarbeid over landegrenser. Programmets overgripende formål er å forsterke programområdets konkurransekraft og samhold. Styrket regional konkurransekraft innebærer økt antall nye eller eksisterende bedrifter som evner å vokse i konkurranse med andre bedrifter, internt i regionen og utenfor. Styrket regional samhandling fokuserer sosiale nettverk og kontakter som skapes gjennom programmets prosjektaktivitet. CIFA søker å møte samtlige av disse utfordringene. Prosjektet omfatter både metoder for grenseoverskridende forretningsrådgivning, bedriftssamarbeid for små og mellomstore bedrifter innenfor en rekke kompetanseområder, samt kompetanseutviklingsprogram.

4 Dersom prosjektet ikke gjennomføres vil små og mellomstore vekstbedrifter, med stort potensial for utvikling og vekst, ha redusert sannsynlighet for nettopp dette. Dette som følge av at de mangler både tid og ressurser til å prioritere strategisk styring av sine bedrifter, samtidig som de ofte savner det nødvendige nettverket og kompetansen. Dette innebærer at næringslivet går glipp av både livskraftige bedrifter og sysstelsetting. Gjennom et grenseoverskridende samarbeid økes bedriftenes internasjonale spillerom, og de gis tilgang til kompetanse og erfaring som ellers vil være vanskelig for dem å nå. 1.2 Hensikt med prosjektet CIFA skal gi støtte til vekstbedrifter slik at de er bedre rustet til å håndtere den avgjørende vekstfasen. Dette gjøres gjennom grenseoverskridende kompetanseoverføring mellom vekstbedrifter og kompetanseressurser. CIFA fokuserer de vekstmuligheter som finnes gjennom å etablere virksomhet/knytte kontakter utenfor sitt eget lands område. Prosjektet knytter rett kompetanse til rett bedrift, uavhengig av om den etterspurte kompetansen er norsk eller svensk. I arbeidsmodellen behandles også den personlige utviklingen til entreprenøren. Dette gjøres blant annet gjennom å tilby vekstbedriftenes ledere skreddersydde løsninger med utgangspunkt i bedriftens behov. CIFA bygger et unikt grenseoverskridende forretningsnettverk for den enkelte bedriftsleder og vekstbedrift. Med utgangspunkt i modellen "Analysere - Handle - Vokse" utvikler vi bedriftene slik at de når sine vekstmål gjennom skreddersydde handlingsplaner, som iverksettes med vår bistand. Utviklingsarbeidet vil foregå i Nord-Sverige og Nord-Norge med bedriftenes mest aktuelle problemstillinger. Dette gjør arbeidet tidseffektivt og sikrer at prosjektmålene nås. Metodikken som anvendes er vel utprøvd over flere år med gode resultater. 1.3 Grenseregional betydning CIFA bygger på nær samhandling mellom norske og svenske parter, herunder vekstbedrifter, CONNECT, kompetansepartnere, mentorer osv. CIFA åpner unike muligheter for entreprenører i nordre Skandinavia. Gjennom GAP-analysene gjøres en benchmark som gir verdifull informasjon om styrkeområdene i Norge og Sverige. Företagsacceleratorn tilrettelegger for et kraftfullt erfarings- og kunnskapsutbytte mellom landene. Den samlede analyseinformasjonen vil alle CIFAs deltakere, og spesielt vekstbedriftene, dra verdifull nytte av i sitt respektive utviklingsarbeid. Gjennom CIFA vil vekstbedriftene i de to landene gis mulighet til å anvende CONNECTs nettverk i nordre Skandinavia, som består av over 700 partnere, mentorer og medlemmer. I tillegg gis de muligheten til å anvende CONNECTs globale nettverk med ytterligere flere tusen profesjonelle kompetanseressurser. Direkte kontakt med private investorer i den enkelte region over hele nordre Skandinavia tilbys også gjennom prosjektet.

5 Det vil etableres ulike grenseoverskridende finansieringsforum. Disse forumene vil ha fullt fokus på vekstbedrifter i begge land som har behov for og søker kapital. Noen eksempler på forum som vil gjennomføres i fellesskap er: CONNECT Finansforum Hajja Finansen CONNECT Sapmi forum CONNECT Kompetensforum CONNECT Innovationsbron Forum CONNECT Biotech Arena CONNECTs nationella forum Nordic CONNECT Forum og Global CONNECT Forum Prosjektet tilbyr den best mulige tilgang til private investorer og annen risikokapital i alle CONNECTs regioner i Norge og Sverige, Nordic CONNECT og Global CONNECT. CIFA vil også utvikle og trene vekstbedriftene innenfor denne type aktiviteter. I tillegg til at prosjektet skal bidra til å bygge grenseoverskridende nettverk og forretningsrelasjoner mellom små og mellomstore bedrifter, vil også prosjektet bidra innenfor flere av de andre prioriterte områdene i det aktuelle programmet. Herunder vil prosjektet også bidra til at små og mellomstore bedrifter utvikler nye produkter og tjenester, samt utvider sine markeder innenfor strategiske utviklingsområder. Regionens næringsliv, offentlige aktører og forsknings-/utviklingsinstitusjoner vil øke sine kunnskaper om mekanismene bak entreprenørskap og fremgangsrike innovasjonsmiljøer, samtidig som lokale og regionale aktører vil delta i aktiviteter som stimulerer til kultur- og erfaringsutbytte, samt kunnskapsutvikling i programområdet. Til sist vil prosjektet også bidra til å utvikle grenseoverskridende kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon for å skape språklige, kulturelle og næringsmessige forutsetninger. 2 PROSJEKTETS MÅLSETNINGER EFFEKT OG RESULTAT 2.1 Prosjektets mål Prosjektet har følgende målsetninger: Hovedmål: I løpet av prosjektperioden skal 200 vekstbedrifter ta del i Företagsacceleratorn. Effektmål: 1. Vekstbedriftene skal innen 12 måneder etter å ha påbegynt Företagsacceleratorn ha økt omsetning og antall ansatte med over 20 %. 2. Vekstbedriftene skal innen 24 måneder etter å ha påbegynt Företagsacceleratorn ha økt omsetning og antall ansatte med ytterligere 40 %.

6 Hovedmålet skal nås gjennom følgende virkemidler: Utførte GAP-analyser i berørte nordnorske og nordsvenske regioner. 800 små og mellomstore bedrifter skal inviteres til vekstengasjement gjennom GAP-analysene. 240 av disse vekstbedriftene vil trolig gjennomføre GAP-analysen, samt analysefasen i FöretaksAcceleratorn, noe som innebærer analysemøter med kompetansepartnere og gjennomføring av mentormøter innenfor handlingsfasen i FöretagsAcceleratorn. CIFA med prosjektets struktur med kompetansepartnere og mentorer/coacher etablert i nordre Skandinavia. I løpet av prosjektperioden skal CIFA arbeide fram en bærekraftig modell for videreføring av virksomheten etter at prosjektet avsluttes Forventet resultat på kort og lang sikt Forventet resultat av prosjektet er en kraftig økning i aktiviteten av næringslivsutbytte i nordre Skandinavia. CIFA skal aktivt bidra til at nordre Skandinavia blir et europeisk forbilde når det gjelder vekstbedrifter. Dette gjennom å styrke vekstbedriftene både med hensyn til omsetning og antall ansatte (jf. måltall), samt bygge nettverk som gir den nødvendige kompetanseoverføringen for at bedrifter på begge sider av grensen kan dra nytte av hverandres styrker. Prosjektet har tro på at en effektivt vil kunne nå forventede resultater. Dette som følge av at det nødvendige kompetansenettverket allerede er etablert gjennom CONNECT, og at en tar med seg erfaringen med prosjektinnholdet fra svensk side inn i prosjektet. Slik vil en raskt kunne komme i gang med driftsfasen av prosjektet og den verdiskapende aktiviteten, samtidig som en vet at metodikken som skal anvendes har gitt gode resultater ved tidligere utprøving. Den langsiktige nytten av prosjektet vil være at partene i CIFA vil ha oppnådd et erfaringsutbytte og en kompetansedeling som gir ny kunnskap for framtidig næringslivsutvikling i de nordlige delene av Norge og Sverige. Brukere av sluttproduktet/prosjektresultatene vil være involverte vekstbedrifter, kompetanseressurser og samarbeidspartnere som gis tilgang til informasjonen fra analysefasen. Totalt sett har vi tro på at både vekstbedriftene og det etablerte næringslivet vil oppleve en vekstdynamikk som følge av prosjektet. Når prosjektet avsluttes ser vi muligheten for å kunne finansiere en selvstendig CONNECT norra Företagsaccelerator i regionen. Dette med bakgrunn i at CIFA vurderes å være så attraktiv at den bør kunne tiltrekke seg kapital for videre utvikling, også etter 2013.

7 3 MÅLGRUPPE Hovedmålgruppen for prosjektet er små til mellomstore bedrifter i Nord-Sverige og Nord-Norge, med en omsetning på mellom Euro. De aktuelle bedriftene vil finnes i alle bransjer, men vil kjennetegnes av at de står foran muligheter og/eller utfordringer relatert til: Betydelig vekst Grenseoverskridende muligheter kjente eller ukjente Nye produktlanseringer/markeder Generasjonsskifte/eierskifte Eksport Omorganisering Det vil være et krav at bedriftene skal ha vekstpotensial og ha, eller komme til å ha, vilje til å vokse grenseoverskridende internasjonalt. CONNECTs partnere vil være en underordnet målgruppe i den hensikt å bidra til nye kontakter og styrket grunnlag for verdiskapende aktivitet. 4 PROSJEKTORGANISERING 4.1 Ansvarsforhold Prosjektansvarlig: CONNECT Norr Service AB Prosjektleder svensk side: VD i CONNECT Norr AB Prosjektleder norsk side: Daglig leder i CONNECT Nord-Norge Den svenske delen av prosjektet ledes på deltid av av CONNECT Norr ABs VD, og den norske delen ledes av daglig leder i CONNECT Nord-Norge. De to svenske regionene vil vurdere å ha en prosjektleder ansatt på heltid som har ansvar for den operative virksomheten. 4.2 Øvrige roller og bemanning Styringsgruppen vil bestå av n i CONNECT Norr Service AB n i CONNECT Nord-Norge. Ledelsen i CONNECT Norr Service AB er likeså styringsgruppe for CIFA på svensk side. Sammen utgjør disse prosjektn for CONNECT Interreg. Prosjektet vil også etablere en referansegruppe bestående av de offentlige medfinansiørene fra både Norge og Sverige, samt partnere fra CONNECT-nettverket. CIFAs prosjektansvarlig i Norge og Sverige er ansvarlig for, oppfølging, samordning, rekvirering etc. Totalt vil prosjektet engasjere 6 medarbeidere. Som støtte til regnskapsføring, økonomisk rekvirering etc. vil prosjektet benytte seg av eksterne ressurser på timebasis.

8 Vi beregner også at ca ideelle arbeidstimer totalt til en verdi av ca. 3 mill Euro vil tilføres prosjektet. Beløpet gjelder egeninnsats fra deltakende selskaper i acceleratoren og frivillig innsats fra ressurspersoner i både Norge og Sverige. 4.3 Kompetanse CONNECT bidrar til å styrke nordre Skandinavias entreprenører og deres vekstbedrifter gjennom unike grenseoverskridende prosesser og nettverk. Vi tilfører: Kommersiell erfaring og kompetanse Godt utbygde grenseoverskridende samarbeid Innarbeidede kontakter med risikovillig kapital Spesialister og mentorer Nettverk lokalt, regionalt og internasjonalt Dette gir fokus på kommersialisering, vekst, lønnsomhet og kunder, så vel som rask bedriftsutvikling og nye arbeidsplasser.

9 5 GJENNOMFØRING 5.1 Hovedaktiviteter Prosjektets bedriftsrettede aktiviteter er delt inn i tre hovedområder: NORRA FÖRETAGSACCELERATORN Tre steg mot lønnsom vekst GAP-analyser med svensknorsk benchmark I tillegg omfatter prosjektet en innledende aktivitet relatert til GAP-analyser, samt aktivitet relatert til operativ prosjekt og rapportering. I det videre følger en nærmere beskrivelse av de enkelte hovedaktivitetene i prosjektet Analysefasen Analysefasen har til hensikt å kvalitetssikre bedriftene, samtidig som et grunnmateriell arbeides fram for bruk i de senere fasene. Bedriften får her en ekstern vurdering i form av paneldeltakere og fokuserte behovsanalyser. Arbeidet utføres grenseoverskridende av CONNECTs kompetansepartnere i Norge og Sverige. Kompetansepartnerne utfører en fokusert behovsanalyse innen eget bransjeområde og fungerer som samtalepartner for bedriftslederen. I denne fasen benyttes CONNECTs springbrettverktøy for å sikre utarbeidelsen av en solid forretningsplan. I tillegg kombineres bruken av verktøyene Hållbart företagande i form av sk GAP-analyser og den nordlige Företagsacceleratorn. Hållbart företagande består av utvalgsanalyse og GAP-analyse. Utvalgsanalysen sikrer at bedrifter med utviklingspotensial innenfor en fastsatt kriteriegruppe kommer med i prosjektet. GAP-analysen gir det første generelle bildet av bedriftens utviklingsbehov, og identifiserer hindere i bedriftens vekstambisjoner. GAP-analysen gjennomføres

10 elektronisk og er utarbeidet av Tillväxtverket i Sverige. Analysen er ISO sertifisert og benyttes kostnadsfritt av CIFA. Målet er at totalt 800 bedrifter skal gjennomføre analysene. Dette gir verdifull informasjon i form av mulighet for benchmark av resultatene fra GAP-analysene mellom norske og svenske vekstbedrifter, da norske styrkeområder kan anvendes på svenske bedrifter, og vice versa. I tillegg gir GAPanalysene unike muligheter til grenseoverskridende benchmark og dermed kunnskapsoverføring. Rekrutteringen av bedrifter til prosjektet gjøres gjennom telemarketing (en velprøvd metode i Sverige gjennom SMEAX-prosjektet), annonsering og gjennom CONNECTs drøyt 250 partnere og medlemmer i nordre Skandinavia. Bedriftene som gjennomfører GAP-analysen tilbys en 45 minutters muntlig tilbakemelding utført av CIFAs prosjektledere, i tillegg til en obligatorisk skriftlig tilbakemeldingsrapport. Samtalen vil fokusere videre muligheter for bedriften, spesielt internasjonalt Handlingsfasen Med bakgrunn i resultatene fra analysefasen bestemmer CIFA og den respektive bedriftsleder i samarbeid hvordan handlingsfasen skal legges opp. CIFA har et flertall skreddersydde produkter å tilby for å jobbe effektivt i den videre prosessen. Fokus er på arbeidet med kommersialisering, hvor et flertall skreddersydde programmer som er sprunget ut av det transnasjonale samarbeidet vil tilbys bedriftslederen. Handlingsfasen vil ha en varighet på 6-12 måneder Vekstfasen For å møte den enkelte bedrifts behov tilbys entreprenøren å ta del i CONNECTs øvrige internasjonale struktur. CIFA vil sette fokus på å samordne våre respektive nasjonale aktiviteter slik at bedriftene som deltar i prosjektet også kan nyttiggjøre seg av disse. Bedriftene vil også få tilgang til tidligere utført arbeid. CONNECT tilbyr ulike former for medlemsskap og nettverk hvor bedriftene selv velger hvor aktiv de ønsker å være. CONNECT besitter i dag viktige grenseoverskridende kontakter og nettverk som vil være nyttige for nordsvenske og nordnorske vekstforetak. Dette omfatter nettverk relatert til: Private investorer Investornettverk Ledernettverk Partnernettverk Mentornettverk Sertifiserte coachnettverk En kompetansepartner er spesialist innenfor sitt forretningsområde og representerer et kompetanseområde innen CIFA (IT/web, finansiering, reklame og media, patent, forretningsutvikling, salgsutvikling, organisasjonsutvikling, revisjon, forretningsjus og kompetanse/rekruttering). Kompetansepartnerne gjennomfører fokuserte forretningsområdeanalyser med bedriftene, gjerne på tvers av landene. Dette er én av mulighetene for bedriftslederne til å fordype seg innenfor et

11 spesifikt område og få en uavhengig sparringspartner. Partneren møter entreprenøren i individuelle møter, samt tilbys muligheten til å delta i informasjonsmøter/seminarer hvor Acceleratorbedriftene og CONNECTs øvrige nettverk i begge landene inviteres. Denne fasen har en varighet på inntil 6 måneder. Generelt For å minimere antall reiser etablerer CIFA fire videokonferansesentere for møtevirksomhet. Bedriftene står for egne kostnader i form av f.eks. reiser, dermed vil denne muligheten være både miljøvennlig og et kostandseffektivt alternativ. 5.2 Aktivitetsoversikt Tabellen viser oversikt over prosjektets aktiviteter med en kortfattet beskrivelse, samt delmomenter, deltakere og ansvarlige for gjennomføring. Aktivitet Delmoment Deltagare Beskrivning Genomförandeansvarig GAP-analyse GAP-analyse Bedriftens og ansatte GAP-analyse er en ISO-sertifisert metode for å bl.a. identifisere hinder for bedrifter som har vekstambisjoner. Resultater gir et utmerket og kvalitetssikret grunnlag for videre diskusjoner med bedriftsn. Analysen er webbasert og gjennomføres av både bedriftens og ansatte. prosjekteier. Analysefase Bedriftsanalyse Bedriftens Analyse av bedriften: Planer og fremtid, basisinformasjon, kunder, produkter/tjenester og markedet, /management, økonomi/finans og IT, kapital og finansieringsbehov, miljøarbeid. Analysen er webbasert og gjennomføres av bedriftens. prosjekteier. Forretningsplan Bedriftens Utvikling av en profesjonell forretningsplan, ca 3-4 møter á 3 timer med bedriftens for å gå gjennom hele forretningsplanen, samt presentasjonstrening innenfor strategisk gjennomlysning. Strategisk gjennomlysning Bedriftens 6-8 bedriftsledere Presentasjon av bedriften (pitch), 15 minutter, deretter konstruktiv feedback fra kompetansepanelet mht strategiske spørsmål/utfordringer som bedriften må løse for å skape vekst. Panelet består av

12 /partnere fra CONNECTnettverket kompetanse fra Sverige og Norge. Handlingsfase Partneranalyse Bedriftens spesielt utvalgte kompetansepartnere De tre viktigste områdene for vekst identifiseres og analyseres av kompetansepartnere fra CONNECTnettverket, og skal resultere i en rapport som inneholder SWOT, prioriterte handlinger, samt forslag til løsninger innenfor de respektive områdene. Mentorskap Bedriftens mentor fra CONNECTnettverket 12 timer mentorskap (coaching/rådgivning) for bedriftens. Kvalitetssikres gjennom rapportering. Vekstplan Bedriftens nasjonal prosjektleder Vekstplanen er en konkret handlingsplan for vekst, individuelt tilpasset ut fra marked og bedriftens forutsetninger og skalerbarhet. Vekstfase Vekstmoduler Bedriftens kompetansepartnere i CONNECTnettverket I samarbeid med CONNECTs partnernettverk tilbys bedriften å ta del i vekstmoduler tilpasset deres strategiske vekstområde. Partnerinvitasjon Bedriftens kompetansepartner i CONNECTnettverket I samarbeid med CONNECTs partnernettverk tilbys bedriften å ta del i ulike partnertilbud tilpasset den enkelte bedrifts spesifikke behov. Partneranalyser Bedriftens spesielt utvalgte kompetanse- Dersom behovet oppstår kan ytterligere partneranalyser tilbys ut fra det spesifikke vekstområdet og bedriftens individuelle behov.

13 partnere Nettverk Bedriftens kompetansepartnere i CONNECTnettverket Gjennom prosessen kommer CONNECT til å arrangere ulike nettverkstreff, ofte med tilpassede tema. Dette tilbys samtlige CIFA bedrifter. Revidert forretningsplan Bedriftens prosjektleder Oppfølging på kvalitet og gjennomgang/revidering av aktuell forretningsplan etter, etter gjennomgangen prosess og nye kunnskaper/nettverk. Prosjekt Prosjekt Styrings gruppe, projekteier og prosjektledere Styringsgruppe, prosjekteier og prosjekt kvalitetssikrer og følger opp prosjektet løpende etter opprettet møteplan. Projekteier CONNECT Norr, med CONNECT NordNorge Sluttrapport Sluttrapport Prosjekteier saman med prosjektledere og styringsgruppe Sammenstille aktiviteter og utfall til sluttrapportering. Prosjekteier prosjektledere

14 5.3 Fremdriftsplan Prosjektet har en varighet på tre år med oppstart 1. juli 2010 og avslutning 30. juni Tabellen viser kvartalsvis fremdrift for prosjektets aktiviteter, med spesifikke datoer angitt for start og slutt (mm.dd). Hovedaktivitet Forberedende fase med samordning mellom landene GAP-analyser Analysefase Handlingsfase Vekstfase Prosjekt Sluttrapport 0401/ Budsjett Ressurser i projektet innvilget tilsagnsnr. IR 12/ Kostnader År 1 År 2 År 3 År 4 TOTALT % av TOT. Eget personale % Eksterne tjenester % Investeringskostnader % Lokale, kontor, etc % Reiser % Øvrige kostnader % Kroneavrunding SUM totale kostnader % Finansiering av prosjektet Oppstart Q4 år ,03 1, Inntekter i prosjektet År 1 År 2 År 3 År 4 TOTALT % av TOT. Nasjonal offentlig medfinansiering SIVA ,2% Regional offentlig medfinansiering regionråd ,9% Regional offentlig medfinansiering Finnmark Fylke ,5% Regional offentlig medfinansiering RDATromsø/Troms Fylke ,5% Regional offentlig medfinansiering Nordland Fylke ,5% Regional offentlig medfinansiering DA Bodø ,5% Interreg Nord ,0% SUM totale inntekter ,0%

SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land. Veiviser innen energieffektivisering og virksomhetsutvikling

SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land. Veiviser innen energieffektivisering og virksomhetsutvikling SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land Hvem er vi? Fossekalls virksomhet er å drive rådgivende og utøvende forretningsutvikling, gjennomføre analyser og lede utviklingsprosesser innen privat og

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org CONNECT i Norge Mona Hellund Generalsekretær www.connectnorge.org Gründerrådet 2011 1 Hvem er jeg Hvordan har jeg bygget mine selskaper Hva skal til for å lykkes Hvor søke hjelp Hvorfor «være gründer»

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport www.pwc.no Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport 12.5.17 Agenda 1. Bakgrunn 2. Hovedkonklusjon 3. Næringslivets behov 4. Analyser, planer og utviklingstrekk (og påvirkning

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Innhold, tiltak og virkemidler

Innhold, tiltak og virkemidler Innhold, tiltak og virkemidler Avtalepartene vil i fellesskap stimulere kommunenes arbeid for gode tjenester til innbyggerne. Programmet avgrenses til temaene sykefravær, heltid/deltid, kompetanse og rekruttering,

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok 12.03.13 sak 30/13: «3. Det settes også av 10-15 millioner til et næringsprogram

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato:

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato: Smøla kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møte pr. epost Dato: 01.04.2016 Tidspunkt: Møte avholdes via epost. Roger Osen leder Tove Røsand sekretær Saksliste

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Sluttrapport. Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022

Sluttrapport. Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022 Sluttrapport Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022 Nordområdesenteret for Næringslivet Universitetet i Nordland November 2011 1 1. SAMMENFATNING AV PROSJEKTET Målsettingen

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Konjunkturvendepunkt 2 Svært viktig å stimulere ny vekst Vekst i produksjon Aggregert 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0-1 -1-2 -2-3 -3-4 -4-5 -5 3 Spesielt i Troms fordi for

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

HANDLINGSPLAN VIKEN TEKNOLOGINETTVERK - FRA NETTVERK TIL KLYNGE

HANDLINGSPLAN VIKEN TEKNOLOGINETTVERK - FRA NETTVERK TIL KLYNGE HANDLINGSPLAN 2017 VIKEN TEKNOLOGINETTVERK - FRA NETTVERK TIL KLYNGE VIKEN Teknologinettverk skal gjennom samhandling videreutvikles til en kompetanseklynge. Nettverket har vært operativt siden 2013. For

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid. Regional plan for verdiskaping Valdresrådet OFK

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid. Regional plan for verdiskaping Valdresrådet OFK Regional plan for verdiskaping Valdresrådet 20.9.2017 OFK Hovedmål med Verdiskapingsplanen: Vekst i arbeidsplasser og verdiskaping over gjennomsnittet for landet innen de prioriterte plantema Avgrensing:

Detaljer

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1 Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing den 08.09. 2004 1 Tema for foredraget: Kort presentasjon av Hammerfest N.Inv Div. oppdrettsrelaterte prosjekter HNI er involvert i: Hammerfest Marine Nær.Park

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Kapital Kompetanse Møteplasser

Kapital Kompetanse Møteplasser Kapital Kompetanse Møteplasser Pre-såkornkapital Pre-såkornkapital/ «matching ordningen» Hensikt Gjøre bedriftene investorklare, tilføre kapital og kompetanse Utvikle innovasjonsmiljøene Utvikle engleinvestormiljøene

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 09.01.2017 Tid: 09.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 1/17 17/97 Interreg-prosjekt

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Tilskuddet utgjør 21,1% av prosjektets kostnader, og 21,1% av den offentlige finansieringen av tiltaket.

Tilskuddet utgjør 21,1% av prosjektets kostnader, og 21,1% av den offentlige finansieringen av tiltaket. Saknr. 2071/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim ÅSNES NÆRINGSHAGE AS SOM UTVIKLINGSAKTØR I SOLØR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Stiftelsen Connect Norge

Stiftelsen Connect Norge CONNECT modellen Stiftelsen CONNECT Norge Stiftelsen Connect Norge Norges største næringslivsnettverk innen innovasjon Kobler vekstselskaper med kompetanse og kapital fra næringslivet Nøytral, non-profit

Detaljer

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Hva er regional omstilling? Tilbud til kommuner i omstilling Verktøy for omstilling av lokalt næringsliv Økonomisk støtte fra fylkeskommunen Hva er INs rolle? Nasjonalt

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Saknr. 7789/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Konkurransekriterier Oppdatert 3.desember 2012 Generell informasjon: Navn: NM for Studentbedrifter 2013 Dato: 5. - 6. juni

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

Bedri&sanalysen Bjugn 2014

Bedri&sanalysen Bjugn 2014 Bedri&sanalysen Bjugn 214 13. mai 214 Hensikt og gjennomføring Ø Hva er situasjonen i næringslivet i Bjugn? Ø Hva tenker bedriftene om framtida? Ø Hvilke muligheter og utfordringer ser de? Ø Hva mener

Detaljer

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN 2010-2014 Visjon: Kompetanse i tiden Verdier: RKK Vefsn skal være: Nyskapende og i utvikling Framtidsrettet

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter, 7. mai 2013 Daniel Ras-Vidal seniorrådgiver innovasjonspolitikk, Abelia

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene

Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene Øresund Kattegat Skagerrak Prosjekter med 1-3 års varighet 50% dekning av prosjektutgifter Prosjekter kan finansieres med både kontante midler og egeninnsats

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene Bakgrunn Vi har vært i rådgivningsbransjen i 26 år Vi har arbeidet sammen med mange og forskjellige kunder innen næringsliv og forvaltning Vi har mange å takke for de erfaringene vi har tilegnet oss Vi

Detaljer

Til deg som vil noe mer:

Til deg som vil noe mer: Til deg som vil noe mer: Ønsker du at starte egen sosial virksomhet? Vil du avklare om sosial ansvarlighet er noe for deg? Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan skape sosial endring der du er? Vil du

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD. "MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale?"

SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD. MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale? SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD "MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale?" Sundhaugen skysstasjon, Åmot 11.11.2014 Eli Lundquist By- og stedsutviklinger,

Detaljer

Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter

Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter Argentum Fondsinvesteringer as, DnB NOR og Pricewaterhouse- Coopers AS har gleden av å invitere deg til seminar. Seminaret vil bli holdt i følgende byer: Trondheim:

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Drammen - Norges beste barnehage

Drammen - Norges beste barnehage Drammen - Norges beste barnehage Prosjektbeskrivelse 2013 Barnehagene i Drammen Forankring av prosjektet Bakgrunn 2012 -Bystyret Vedtatt opprettet i forbindelse med økonomiplanen 2012-15 Mars 2013 - Bystyret

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder «UiT Norges arktiske universitet satser på utdanning og forskning innen fornybar energi. Vårt mål er at vi også på dette området skal bidra til innovasjon og

Detaljer