Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland"

Transkript

1 Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

2 Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok sak 30/13: «3. Det settes også av millioner til et næringsprogram for distriktene i Oppland. I arbeidet prioriteres utadretta virksomhet ovenfor bedrifter, etablering av klynger og nettverk, kompetansehevende tiltak og koble næring med relevante kompetansemiljøer i Oppland. Det legges fram en ny sak med konkretisering av innhold og organisering av et slikt program.» Fylkesutvalget vedtok : «I samsvar med fylkesutvalgets innstilling fattet fylkestinget slikt enstemmig vedtak: 1. Oppland fylkeskommune mener det er nødvendig å iverksette ekstraordinære tiltak for næringslivet i distriktsregionene. 2. Oppland fylkeskommune avsetter inntil kr. 15 mill. til et 3-årig næringsprogram primært til det distriktspolitiske virkemiddelområde. Innovasjon Norge velges som programansvarlig. 3. Programmet skal ha som mål å utvikle nye arbeidsformer gjennom proaktiv / oppsøkende virksomhet, også utenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet. 4. Oppland fylkeskommune inviterer Innovasjon Norge sine sentrale beslutningsorgan til å undersøtte og bidra til å gjennomføre programmet. 5. Fylkesrådmannen får i oppgave å utarbeide et programmandat for oppdraget i samarbeid med Innovasjon Norge, basert på rammer og føringer redegjort for i saken 6. Fylkesrådmannen får i oppgave å utarbeide kriterier og mandat for følgeevaluering. 7. Det skal etableres regelmessige rapporteringspunkt for programmet. 8. Programmet finansieres med kr. 10 mill. fra disposisjonsfondet ansvar funksjon 17010» Målsettingen har vært å utarbeide ekstraordinære tiltak i form av et næringsprogram for distriktene i fylket som kobler kompetansekartlegging, kompetanseheving, bedriftsrettede tiltak, omstillings- og forskingskompetanse, primært i eksisterende bedrifter. Næringsprogrammet er en oppfølging av satsingsområde nærings- og stedsutvikling i planstrategien. Regionene Midt- og Nord-Gudbrandsdal tok initiativ for å iverksette tiltak for næringslivet i For å kunne ha et bedre grunnlag for å starte en prosess, ble det gjennomført forprosjekt i begge regionene. Forprosjektrapportene ligger til grunn for etablering av Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland. Østlandsforskning har utarbeideidet et faktagrunnlag om sysselsettingsutvikling og næringsstruktur i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Tallene sammenlignes med blant annet Valdres. PROGRAMEIER Oppland fylkeskommune PROGRAMANSVARLIG Direktør Innovasjon Norge Oppland GJENNOMFØRGSPERIODE

3 PROGRAMMETS MÅL OG MÅLGRUPPE Formålet med næringsprogrammet er å opprettholde, utvikle og styrke eksisterende bedrifter ved å legge til rette for økt lønnsomhet, konkurransekraft og vekst Hovedmålet er at enkeltbedrifter og klynger med utviklings- og vekstpotensial er i gang med kompetanse/fou- tiltak som skal føre til økt lønnsomhet, konkurransekraft og vekst når programperioden er over er ny kunnskap om hvordan virkemiddelapparatet gjennom økt tverrfaglig arbeid lykkes i å nå målet om utvikling og vekst i bedriftene Målgruppe Målgruppen for programmet er primært eksisterende bedrifter og klynger som har ambisjoner om utvikling og vekst og som har et nasjonalt/internasjonalt marked NSATSOMRÅDER OG TILNÆRMG Innsatsområder Tilnærming Budsjett Gjennomføringsansvarlig A) Mobilisering og kartlegging Personalressurs, 2 hele stillinger Innovasjon Norge Oppland Programmet skal ha en bedriftsrettet tilnærming. Det innebærer at tiltakene tar utgangspunkt i bedriftens behov og ambisjoner. Det forutsettes at og regionene har oversikt over bedrifter som er aktuelle deltakere i programmet. Kriterier for rekruttering utarbeides. Innsalg og motivasjon for deltakelse blir en suksessfaktor. og regionene bør samarbeide om innsalg og rekruttering. Programmets tjenester tilbys de aktuelle bedriftene så snart som mulig. Rekruttering av bedrifter bør være gjort innen mars ½ stillingsressurs finansieres av OFK, ½ stillingsressurs av B) Tverrfaglig arbeid med særlig vekt på FoU Skreddersydd opplegg/virkemidler for den enkelte bedrift planlegges, gjennomføres og evalueres. Bedriftenes behov vil kunne variere fra enkelt forbedringsarbeid til mer omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. Ny arbeidsmetodikk med hovedfokus på samarbeid og samordning mellom aktørene i det offentlige virkemiddelapparatet, FoU-miljøer og utdanningssystemet utvikles, prøves ut og evalueres. Plan for videreføring av tiltak i den enkelte kr Innovasjon Norge 3

4 C) Klyngeutvikling og andre tiltak D) Følgeevaluering og andre tiltak bedrift etter programperioden utarbeides. Kriterier for videreutvikling og etablering av klynger utarbeides. Bedrifter rekrutteres. Skreddersydd utviklingsprosess for de prioriterte bedriftene/klyngene planlegges, gjennomføres og evalueres. Plan for videreføring av tiltak i klyngene etter programperioden utarbeides. Møteplasser og nettverk er allerede etablert i regionene. Disse kan brukes til informasjon, kompetanseutvikling, erfaringsdeling mm Konkurransegrunnlag utarbeides Evalueringsdesign med formål læring. Fokus: Kunnskapsgrunnlaget Implementering Resultater kr Innovasjon Norge kr Oppland fylkeskommune ARBEIDSFORM Næringsprogrammet skal gjennomføres med en systematisk og proaktiv arbeidsform. Prosessledere vil ta utgangspunkt i enkelt bedrifter og eksisterende klynger for å kartlegge utviklingsmuligheter og etablering av nye klynger. Bedriftenes vekstambisjon, mål og behov skal ligge til grunn for alle tiltak som gjennomføres. Bedriftene som ønsker å delta i satsingen, må forplikte seg til å prioritere utviklingsarbeidet. Prosess/opplegg/virkemidler tilpasses den enkelte bedrifts/klynges behov, gjennomføres og følges opp. I de bedriftene som skal gjennomføre en strategi/forretning/bedriftsutviklingsprosess, legges det stor vekt på tett oppfølging, konstruktive tilbakemeldinger og god resultatoppnåelse. Prosesslederne må kjenne til og benytte alle aktuelle virkemidler; Innovasjon Norges virkemidler, FoU-program, innovasjonsmiljøer, utdanningssystemet etc. Erfaringsdeling og læring er en viktig del av programmets mål og ønsket effekt. Det må derfor etableres læringsarenaer på ulike nivå. Miljøer som har oppnådd gode resultater trekkes inn. FoUmiljøet evaluerer og kommer med innspill. Programmet forutsetter god samhandling mellom aktørene og mellom programmet og regionene/kommunene nivåene i hele programperioden. Det opprettes samhandlings/læringsarenaer etter behov. Nettverk for 1. linjetjenesten i virkemiddelapparatet er en sentral arena. 4

5 OMFANG OG AVGRENSG Næringsprogrammet er et utviklingsarbeid utenom de overordnede føringene og rammene for Innovasjon Norge. Tett oppfølging av utvalgte bedrifter/klynger og forsøk knyttet til samarbeid mellom de offentlige aktørene i virkemiddelapparatet er sentrale elementer. Programmet tilbys primært eksisterende bedrifter innenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet. Tradisjonelt landbruk omfattes ikke av programsatsingen. RAMMEBETGELSER Det inngås en enkel avtale mellom og de bedriftene som får tilbud om å delta i programmet som synligjør partenes forpliktelser. Prosesslederne skal fungere på oppdrag fra prosjektleder for programmet. Hovedoppgaven er å fasilitere utviklingsprosess for bedrifter/klynger. Behov for tiltak/finansiering i enkelte bedrift skal fortrinnsvis løses innenfor det totale tilbudet i og det øvrige virkemiddelapparatet. Kjøp av tjenester, f esk kompetansetilbud, anskaffes i henhold til innkjøpsreglement. Dette gjøres i samarbeid med prosjektleder. Rammer for tidsbruk knyttet til den enkelte bedrift/klynge avklares med prosjektleder i hvert enkelt tilfelle. OVERORDNET ORGANISERG Fylkestinget har gitt føringer for organiseringen av programarbeidet; Innovasjon Norge skal utføre oppdraget og programstyrerollen skal ivaretas av styret for Innovasjon Norge Oppland. Oppdragsgiver/programeier Oppland fylkeskommune Ansvar: Øverste ansvarlige for gjennomføringen av prosjektet -godkjenner programmandatet -utpeker programansvarlig -forankrer programmet i linjen og i politiske fora -rekrutterer programstyre -sikrer underveis- og sluttevaluering Programansvarlig Direktør Innovasjon Norge Ansvar: Overordnet ansvar for gjennomføring av programmet, resultatansvarlig -rekrutterer prosjektleder -sikrer ressurser -sikrer forankring i ulike fora -følger opp prosjektleder -gjør avtaler med bidragsyterne om ressursinnsats -rapporterer til programstyre og oppdragsgiver 5

6 Programstyre Styret for Innovasjon Norge Ansvar: Overordnet ansvar for gjennomføringen av prosjektet, fungerer på vegne av oppdragsgiver -vedtar strategier, milepælplan, budsjett og andre rammer -sikrer framdrift og resultatoppnåelse -sikrer ressurstilgangen og overvåker ressursbruken -følger opp spesielle utfordringer/usikkerhet -tar viktige beslutninger Prosjektleder Innovasjon Norge Ansvar: Daglig leder for prosjektet med ansvar for framdrift og resultatoppnåelse -planlegging, gjennomføring og oppfølging av oppgavene -sikre effektiv og god samhandling med alle involverte parter -rapporterer til programansvarlig og prosjektgruppa. Prosjektgruppe Prosjektleder, leder OFK Regionene MG, NG, og Valdres FoU-miljøet Ansvar: Prosjektets arbeidsgruppe med ansvar for framdrift og resultatoppnåelse -følger opp programstyrets beslutninger -deltar i detaljplanleggingen -gjennomfører aktivitetsplanen -ivaretar kontakten mellom programmet og regionene/kommunene/offentlige virkemiddelapparatet Arbeidsgrupper Utreder/utvikler spesielle tema og opprettes og nedlegges etter behov. RAPPORTERG Det forutsettes at satsingen milepælplanlegges og at planen danner grunnlaget for rapportering til programstyret og oppdragsgiver. Rapportering til oppdragsgiver: Kvartalsvis rapportering til fylkestinget/fylkesutvalget og regionrådene etter en bestemt mal. Det avholdes kvartalsvise dialogmøter mellom programansvarlig og fylkesrådmann om framdrift og resultatoppnåelse i programmet i forkant av rapportering til fylkesutvalget. Sluttrapport med evalueringsrapport ferdigstilles og behandles i fylkestinget før 1. mai i

7 TIDSPLAN Tid Hovedaktivitet Ansvar Mandat OFK Sept/oktober 2013 Tilsetting av medarbeidere i samarbeid med OFK Oppstart Planleggingsfase i samarbeid med regionene Før 1 des Konkurransegrunnlag OFK i samarbeid med evaluering Før Valg av evaluator OFK i samarbeid med Fra Operativt arbeid og følgeevaluering Prosjektavslutning -sluttrapport og evalueringsrapport Våren 2017 Behandling av sluttrapport med evalueringsrapport Fylkestinget i Oppland FANSIERIG Oppland fylkeskommune har satt av inntil kr 15 mill kr. til programmet. Lønnsutgiftene overføres til Innovasjon Norge. Midlene fordeles slik: Mobilisering og kartlegging inkludert personalressurs: 6 mill kr, 2 stillinger i 3 år gjennom Innovasjon Norge Tverrfaglig arbeid med særlig vekt på FoU: 6 mill kr Klyngeutvikling og andre tiltak: 2 mill kr Følgeevaluering i regi av OFK: 1 mill kr SUKSESSFAKTORER 1. Å trekke til seg bedrifter (og personer) som har vekstambisjoner og som ønsker å prioritere næringsutvikling og framstå som både ambassadører og deltakere i programmet 2. Etablerte og velfungerende klynger 3. Tidlige delresultater som motiverer og inspirerer 4. Kompetente, proaktive og resultatorienterte prosessledere 5. God prosjektstyring 6. God samhandling mellom programmet og det offentlige virkemiddelapparatet i regionene/kommunene 7. Skapt ny og mer effektiv arbeidsform som virkemiddelapparatet kan ta i bruk 8. Vilje, plan og økonomi for videreføring av prosessene i den enkelte bedrift/klynge etter programperioden 7

8 Lillehammer, 19. september 2013 Rasmus Olav Vigrestad Fylkesrådmann Oppland fylkeskommune Torunn Aass Taralrud Direktør Innovasjon Norge Oppland Vedlegg: 1. Organisasjonskart 2. Skisse for gjennomføring 8

9 Vedlegg 1: Organisasjonskart Programeier Oppland fylkeskommune Programstyre Styret for Innovasjon Norge Oppland Programansvarlig -direktør VIRKEMIDLER Prosjektleder for programmet Prosessledere 2 stillinger FOU Utdanning Prosjektgruppe OFK Regionene; NG, MG, Valdres FOU Bedriftene som deltar i programmet Innovasjons -miljøer 9

10 Vedlegg 2: Næringsprogram skisse for gjennomføring HOVEDMÅLET er at enkeltbedrifter og klynger med utviklingsog vekstpotensial er i gang med kompetanse/fou- tiltak som skal føre til økt lønnsomhet, konkurransekraft og vekst når programperioden er over er ny kunnskap om hvordan virkemiddelapparatet gjennom økt tverrfaglig arbeid lykkes i å nå målet om utvikling og vekst i bedriftene Ansvar for gjennomføring Innovasjon Norge () REGIONENE F Ø L G E E V A L U E R I N G BEDRIFTSNIVÅ Innsalg Motivasjon og rekruttering i samarbeid med regionene Avklare bedriftens/klyngenes ambisjon og mål Tiltak - skreddersydd opplegg/ virkemidler Oppfølging og resultatoppnåelse Eksisterende møteplasser og nettverk Aktuelle tiltak: lederutvikling på ulike nivå netthandel / digital forretningsutvikling verdiskaping hyttemarked velferdsteknologi Tiltak - gjennomføring og evaluering 10 Plan for videreføring etter programperioden

11 11

12 12

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark Film i Finnmark Innholdsfortegnelse Film i Finnmark... 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.2 Hva gjør andre?... 3 1.2 Utviklingsprogram for utvikling av film som næring i Finnmark... 4 1.2.1

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI En evaluering av Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren - InnoMed Roald Sand Torstein Nesheim NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer