TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING"

Transkript

1 TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING Presentert av forskningsprosjektet

2 TRANSPORT OG KLIMA s. 3

3 INNHOLD s. 6 s. 10 s. 14 s. 18 s. 22 s. 26 s. 30 s. 34 s. 38 Menneskeskapte klimaendringer Transportsektorens globale klimaeffekt Klimaeffekten av norske reisevaner Prisvirkemidler Infrastruktur og kollektivtransport Internasjonal godstransport Drivstoff og utslipp Bytransport Muligheter og utfordringer TRANSPORT OG KLIMA s. 4 Bidragsytere: Borgar Aamaas (CICERO), Harald Aas (TØI), Knut Alfsen (CICERO), Astrid H. Amundsen (TØI), Robbie Andrew (CICERO), Erik Figenbaum (TØI), Jan S. Fuglestvedt (CICERO), Lasse Fridstrøm (TØI), Rolf Hagman (TØI), Kjell Werner Johansen (TØI), Steffen Kallbekken (CICERO), Ronny Klæboe (TØI), Johanna Ludvigsen (TØI), Marianne Tronstad Lund (CICERO), Anne Madslien (TØI), Vibeke Nenseth (TØI), Hans Martin Seip (prof. emeritus, UIO), Ragnhild Bieltvedt Skeie (CICERO), Christian Steinsland (TØI), Yin-yen Tseng (VU Amsterdam), Vegard Østli (TØI). Redaktør: Eilif Ursin Reed Illustrasjon: Børge Bredenbekk/byHands Design: Børge Bredenbekk/byHands og Steinar Borø Trykk: 07

4 TRANSPORT OG KLIMA s. 5

5 FUNN OG FAKTA OM TRANSPORT OG KLIMA Dette magasinet er en del av sluttrapporteringen fra forskningsprosjektet TEMPO, som løp fra 2009 til Prosjektet har studert klimaeffekten av ulike typer utslipp fra transport. Hovedmålet har vært å finne ut hvilke tiltak som best kan få ned utslippene fra samferdselen. TEMPO-prosjektet ble ledet av Transportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO Senter for klimaforskning. Det var finansiert av Norges forskningsråd gjennom RENERGI-programmet, med støtte fra 12 brukerpartnere. På de følgende sidene presen teres funn fra TEMPO-prosjektet, samt andre relevante fakta om hvordan transport påvirker klima. En digital utgave av magasinet kan lastes ned på sammen med den komplette sluttrapporten fra prosjektet. TRANSPORT OG KLIMA s. 6

6 TRANSPORT OG KLIMA s. 7

7 MENNESKESKAPTE KLIMAENDRINGER Forskere er i dag svært sikre på at menneskeskapte utslipp forklarer over halvparten av den globale oppvarmingen de siste 60 år. Det er tilnærmet sikkert at det har vært en oppvarming globalt i den lavere atmosfæren siden Hvert av de siste tre tiårene har vært det varmeste siden temperaturmålinger startet i I perioden fra 1880 til 2012 økte den globale overflatetemperaturen med omtrent 0,85 C. Siden 1951 har temperaturen økt med omtrent 0,12 C per tiår. HAVET STIGER Havet lagrer mesteparten av overskuddsenergien. Ifølge FNs klimapanel gikk 90 prosent av den akkumulerte energien på jorda i perioden 1971 til 2010 i havet. Rundt 60 prosent havnet i det øvre havlaget (0 til 700 meters dyp) og 30 prosent på havnivå under 700 meter. Det globale havnivået steg i perioden 1901 til 2010 med 19 centimeter. Denne havnivåstigningen er sannsynligvis større enn gjennomsnittet de siste 2000 år. Stigningstakten har økt og var i perioden 1993 til 2010 omtrent 3,2 millimeter i året. ISEN SMELTER Utbredelsen av snø og is er blitt redusert de siste to tiårene. Iskappene på Grønland og Antarktis har mistet masse, og isbreer smelter over nesten hele verden. Også sjøis i Arktis og utbredelsen av snø om våren på den nordlige halvkule er blitt redusert. ATMOSFÆREN ENDRES Konsentrasjonen av gasser i atmosfæren har endret seg siden den industrielle revolusjonen (1750). Dagens konsentrasjon av karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) er enestående høy for de siste år. Det er en tett sammenheng mellom akkumulerte CO2-utslipp og global overflatetemperatur. Hvis utslippene av CO2 opphører, vil klimaendringene likevel fortsette i mange århundrer, på grunn av tidligere utslipp. PÅ VEI MOT 2 C OPPVARMING Graden av framtidig oppvarming vil i stor grad avhenge av hvor store de framtidige utslippene blir. En global oppvarming på 2 C kan unngås hvis de akkumulerte CO2-utslippene ikke overstiger 3700 milliarder tonn CO2. Dette tallet må reduseres til 2900 milliarder tonn når andre klimagassutslipp regnes med, for eksempel metan. Fram til 2011 hadde vi allerede sluppet ut 1890 milliarder tonn CO2. Dermed vil taket nås etter rundt 25 år med dagens utslipp, eller 20 år hvis dagens økning i utslipp fortsetter. FRAMTIDIGE KLIMAENDRINGER Hvordan klimaet vil endre seg i framtiden, avhenger av en rekke faktorer, hvorav flere er ukjente. For perioden etter cirka 2050 er den største usikkerheten knyttet til omfanget av framtidige menneskeskapte utslipp. Omfanget avhenger av befolkningsvekst og økonomisk og teknologisk utvikling, samt av hvilken politikk som blir ført. I FNs klimapanels femte hoved rapport presenteres fire nye utviklings baner, kalt Representative Concentration Pathways (RCP). Den laveste utviklingsbanen, RCP2.6, er laget for å illustrere hvordan en oppvarming på mer enn 2 C kan unngås. Denne banen krever ambisiøse utslippsreduksjoner over tid. CO2-utslippene kan være på dagens nivå fram til 2020, etter fulgt av en nedgang på rundt 3 prosent i året og negative utslipp i For alle utslippsbaner vil CO2-konsentrasjonen i atmosfæren være høyere i 2100 enn i dag. TRANSPORT OG KLIMA s. 8

8 TRANSPORT OG KLIMA s. 9 MENNESKESKAPTE KLIMAENDRINGER MENNESKESKAPTE CO2-UTSLIPP ØKER MILLIARDER TONN PER ÅR I 2012 ble det sluppet ut 39 milliarder tonn karbondioksid, fra forbrenning av kull, olje og gass, samt fra sementproduksjon og avskoging. HVOR BLIR UTSLIPPENE AV? 45 PROSENT BLIR VÆRENDE I ATMOSFÆREN 27 PROSENT AKKUMULERES I SKOG OG PLANTELIV KONSEKVENSER AV KLIMAENDRINGER TIL NÅ Arktis smelter: Årlig gjennomsnittlig isutbredelse i Arktis er redusert med omtrent fire prosent per tiår siden PROSENT ABSORBERES AV HAVET Havforsuring: Når havet absorberer CO2, blir det surere. Havet Menneskeskapte utslipp har 1750: er 26 prosent surere i dag sammenlignet med førindustriell tid. i atmosfæren med 40 pro- økt konsentrasjonen av CO2 ph sent siden CO2-konsentrasjon måles i parts per Havnivåstigning: Varmere hav og smeltende isbreer har ført til at million (ppm), som vil si 2013: det globale havnivået har steget antall CO2-molekyler per med 19 cm siden million molekyler tørr luft. 280 PPM 395 PPM

9 15-40 % av CO2-utslippene våre blir værende i atmosfæren i over tusen år. Derfor vil oppvarmingen fra dagens utslipp fortsette i hundrevis av år, selv om alle utslipp stanset nå. HVORDAN UNNGÅ TO GRADERS OPPVARMING? MILLIARDER TONN (KUMMULATIVE UTSLIPP) gigatonn CO2 er grensen for to graders oppvarming i I 2012 hadde menneskeskapte utslipp av CO2 passert 2100 gigatonn totalt siden Temperaturøkningen henger sammen med hvor mye CO2 som slippes ut i atmosfæren. En oppvarming på over to grader i løpet av dette århundret kan unngås hvis de totale CO2-utslippene siden 1750 ikke overstiger 3700 milliarder tonn. Slik vil utslippene forsette med dagens tempo gigatonn CO2 gjenstår før vi passerer grensen for to grader oppvarming. Med dagens tempo skjer dette før To tredeler av verdens kjente reserver av olje, kull og gass må forbli i bakken, dersom vi skal unngå oppvarming på over to grader, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). TRANSPORT OG KLIMA s. 10 Det er over år siden sist global snittemperatur skilte seg to grader fra nivået i Da var verden kaldere og Norge dekket av tykk is. Global gjennomsnittstemperatur har steget med 0,85 grader siden Siden 1951 har temperaturen i snitt økt med 0,12 grader per tiår. +4,3 +2,4 KONSEKVENSER AV TEMPERATURØKNING Havnivåstigning 63 CM 47 CM Reduksjon i snødekket på den nordlige halvkule om våren. 25 % 13 % Surere hav 103 % 40 %

10 TRANSPORT OG KLIMA s. 11

11 TRANSPORTSEKTORENS GLOBALE KLIMAEFFEKT Globalt er det veitrafikken som påvirker klimaet mest, men på lange reiser er en halvfull bil likevel mer klima vennlig enn et stappfullt fly. Transport er blant de viktigste sektorene når det gjelder historiske og framtidige klimaendringer, både globalt og nasjonalt. Globalt er det bare energi- og industrisektoren som har betydelig større CO2-utslipp. Utslippene fra transportsektoren vokser stadig, slik at sektoren kan få en større andel av totalutslippene i framtiden. Veitransporten står for den største oppvarmingen, både historisk og i framtiden. Flytransport bidrar nest mest, mens togtransport gir bare svak oppvarming. KYOTOGASSENE Norge og en rekke andre industriland har gjennom Kyotoprotokollen forpliktet seg til å redusere visse klimagassutslipp. Avtalen gjelder for disse gassene: CO2 Metan (CH4) Lystgass (N2O) Svovelheksafluorid (SF6) Hydrofluorkarboner (HFKer) Perfluorkarboner (PFKer) Nitrogentrifluorid (NF3) (Kyoto 2) MER ENN CO2 For de aller fleste transportmidler har utslipp av karbondioksid (CO2) størst betydning, men en rekke andre klimagasser, partikler og indirekte effekter påvirker også klimaet. Foruten de nevnte «Kyoto-gassene» slipper transportmidler også ut partikler, blant annet sot, og gassene karbonmonoksid og nitrogenoksid, som gir opphav til ozon en sterk klimagass. Fly skiller seg ut ved at den indirekte klimapåvirkningen fra kondensstriper kan være stor. Disse partiklene og effektene er ikke regulert av Kyoto. Hvorvidt man fokuserer bare på CO2, på Kyoto-gassene eller på alle relevante utslipp og effekter, vil i noen tilfeller føre til store forskjeller i beregnet klimaeffekt. Hvor lenge menneskeskapte utslipp påvirker atmosfæren og klimaet, varierer med hvilken type utslipp vi snakker om. CO2 påvirker atmosfæren i flere hundre år, mens partikler har en levetid på omtrent en uke. Samtidig har ofte partikler en sterk påvirkning på atmosfæren i dette tidsrommet. CO2-EKVIVALENTER For å kunne sammenligne forskjellige klimagasser, som alle har forskjellig klimaeffekt over forskjellige tidshorisonter, omregnes de til CO2-ekvivalenter. Det betyr at deres oppvarmende effekt sammenlignes med effekten av CO2 i løpet av en viss tidsperiode. Alle klimagasser tilskrives et oppvarmings potensial, på engelsk Global Warming Potential (GWP), og ofte velges en tidsramme på hundre år. Da blir betegnelsen GWP100. Klimagassen metan har en GWP100 på 28. Det betyr at metan er 28 ganger mer oppvarmende enn CO2 i et hundreårsperspektiv. Med andre ord er ett tonn metan like oppvarmende som 28 tonn CO2. Dermed kan man si at ett tonn metan utgjør 28 tonn CO2-ekvivalenter. HVORDAN REISE KLIMAVENNLIG? I utgangspunktet er det vanskelig å sammenligne helt forskjellige framkomstmidler. Hvordan sammenligner man for eksempel et stort fly med en vanlig bil? Flyet forbruker mye mer drivstoff og har mye større utslipp, men har samtidig plass til mange flere passasjerer. Derfor er det vanlig å ta hensyn til kapasitetsutnyttelsen ved å beregne utslipp per person- eller tonnkilometer. Da finner man at en bil med fem personer kan være bedre enn buss per personkilometer, mens en bil med bare sjåfør kan innebære like store utslipp per personkilometer som et nesten fullt fly. Ofte brukes gjennomsnittsbelegg til slike utregninger. Gjennomsnittsbelegget i Europa er prosent for buss, prosent for tog og prosent for fly. I en bil i Norge vil det i gjennomsnitt sitte 1,5 personer på korte turer og 1,9 personer på lange. TRANSPORT OG KLIMA s. 12

12 TRANSPORT OG KLIMA s. 13 TRANSPORTSEKTORENS GLOBALE KLIMAEFFEKT GLOBALE UTSLIPP FRA TRANSPORTSEKTOREN: TONN CO2-EKVIVALENTER I ÅRET (2010) OPPVARMENDE FJÆRSKYER For de fleste transportmidler har CO2- utslippene størst oppvarmende effekt. Men fra flyreiser kommer det i tillegg en oppvarmende effekt fra dannelsen av GRAM CO2-EKVIVALENTER PER PERSONKILOMETER fjærskyer og kondensstriper. Effekten av disse regnes ikke om til CO2-ekvivalenter i de offisielle oversiktene. Fjærskyer og kondensstriper Svoveldioksid (SO2) Sot (BC) Karbondioksid (CO2) og stoffer i små mengder: Organisk karbon og ozonforløpere (karbonmonoksid, flyktige organiske forbindelser og nitrogendioksid) CO2-EKVIVALENTER Klimagasser er mer enn CO2, men for enkelhets skyld regnes alle om til CO2-ekvivalenter og vektes etter hvor oppvarmende de er sammenlignet med CO2 over en hundreårsperiode. De tre viktigste klimagassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). 1 tonn CO2 = 1 tonn CO2-ekvivalenter 1 tonn CH4 = 28 tonn CO2-ekvivalenter 1 tonn N2O = 265 tonn CO2-ekvivalenter OPPVARMENDE OG NEDKJØLENDE TRANSPORT Transportsektoren står bak omtrent ni prosent av temperaturøkningen siden % 4 % Tog Flytransport -50 FLY < 800 KM FLY > 800 KM BIL 11 % Veitrafikk Fjærskyer og kondensstriper: Dannes under visse forhold av vanndamp og partikler fra flymotoren. Skyene fanger varme i atmosfæren og virker oppvarmende. Ozonforløpere: Bidrar til dannelsen av ozon, som er oppvarmende. Sot eller Black Carbon: Sorte partikler som absorberer varme i atmosfæren. Svoveldioksid: Lyse partikler som reflekterer sollyset. Derfor er disse utslippene nedkjølende. Utslipp av svoveldioksid fra skipsfart er nedkjølende. Derfor har utslipp fra skipsfarten bidratt til å bremse oppvarmingen fra transport. -7 % 0 % Skipsfart

13 ØKER STADIG MILLIARDER TONN CO Transport står i dag for omtrent 14 prosent av de totale klimagassutslippene. Uten betydelige BILEN DOMINERER 2010: 7 MILLIARDER TONN CO tiltak og virkemidler vil utslippene øke til 12 milliarder tonn innen Bil 51 % Buss 20 % Fly 16 % Tog 7 % Moped 6 % Bilen står globalt for halvparten av tilbakelagte personkilometer. Personkilometer er et mål på det transportarbeidet som gjennomføres når én person tilbakelegger én kilometer. BIL, BUSS ELLER FLY? Passasjerbelegget avgjør klimaeffekten av reisen din. For reiser mellom 500 og 1000 kilometer er det å kjøre alene i en stor bensinbil like oppvarmende som GRAM CO2-EKV PER PERSONKILOMETER å fly samme distanse i et omtrent halvfullt passasjerfly. En full bil er imidlertid langt mer klimavennlig enn et fullt fly PROSENTVIS BELEGG 72 % AV UTSLIPPENE FRA TRANSPORT- SEKTOREN KOMMER FRA VEITRAFIKK TRANSPORT OG KLIMA s. 14

14 TRANSPORT OG KLIMA s. 15

15 KLIMAEFFEKTEN AV NORSKE REISEVANER Vi kjører ofte og kort hjemme og vi flyr sjelden, men langt når vi skal til utlandet. Flyreisene påvirker klimaet omtrent like mye som bilreisene, selv om vi totalt kjører nesten dobbelt så langt og to hundre ganger oftere i løpet av et år. TRANSPORT OG KLIMA s. 16 Det utføres omtrent 75 milliarder personkilometer med motoriserte transportmidler hvert år i Norge. Personbilen dominerer, med 80 prosent av personkilometerne. Siden 1960 er reisevirksomheten mer enn seksdoblet, og bilbruken er mer enn tolvdoblet. UTSLIPPENE ØKER I 2012 var klimagassutslippene fra innenlands transport omtrent 13,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Persontransporten stod for cirka 8 millioner tonn og godstransporten for snaut 6 millioner tonn. Siden 1990 har utslippene fra transport økt med 27 prosent, mens Norges samlede klimagass utslipp har økt med 5 prosent. Person- og godstransportarbeidet har i samme periode økt med henholdsvis 40 og 82 prosent. Siden utslippene har økt mindre enn transport arbeidet, har utslippet per transport arbeidsenhet altså gått noe ned. Likevel øker transportens betydning for norske klimagassutslipp. KJØRER MYE OG FLYR LANGT Gang- og sykkeltrafikken står for rundt 4 prosent av persontransportarbeidet. Vi går i gjennomsnitt cirka 500 kilometer i året og sykler cirka 200 kilo meter. I alt for den norske befolkningen over 13 år utgjør dette drøye 2 milliarder kilometer til fots og 900 millioner kilometer på sykkel. Inkluderer vi nordmenns reiser til utlandet, endrer reisemiddelfordelingen seg, og flyreisene får en mye større andel. Utenlandsreisene med fly er lange og utgjør derfor et stort transportarbeid. Målt i reisevolum tilbakelegger gjennomsnittspersonen i Norge totalt km. Vi reiser mest med bil, som har en andel på 58 prosent av reisevolumet, mens de fire årlige flyreisene tar en andel på 26 prosent. FLYREISENE VARMER MEST Målt i CO2-utslipp har fly en andel av totalen på 31 prosent. I tillegg har dannelsen av kondens striper og fjærskyer fra fly en oppvarmende effekt. Hvis vi ser på temperatur endringen etter 50 år med reiser, har flyreisene en andel på 52 prosent og bil 40 prosent av oppvarmingen. 68 prosent av oppvarmingen fra norske reiser, stammer fra de lange reisene. Til sammentligning fører kollektivtransport bare til fire prosent av oppvarmingen. TOGET LAVEST UTSLIPP Ser vi bort fra gange og sykling, har toget lavest utslipp per personkilometer på persontransportsiden, fulgt av moped, motorsykkel og buss. Størst utslipp per personkilometer har hurtigbåtene. Generelt gir sjø reiser enda større utslipp av klimagasser enn flyreiser. GODSTRANSPORTEN ØKER Ett tonn som fraktes én kilometer er én tonnkilometer. Det samlede volumet av innenlands godstransport er i dag omtrent 35 milliarder tonnkilometer, ikke medregnet transporten til og fra kontinentalsokkelen. Godstransporten har vokst kraftig: Veitransporten av gods er omtrent tolvdoblet siden 1960, mens sjøog jernbanetransporten hver for seg «bare» har økt omtrent to og en halv gang. I 2012 stod veitransporten for 52 prosent av godstransporten innenlands, mot 41 prosent til sjøs og 7 prosent på skinner.

16 TRANSPORT OG KLIMA s. 17 KLIMAEFFEKTEN AV NORSKE REISEVANER Norske klimagassutslipp er på omtrent 53 millioner tonn CO2-ekvivalenter i året. Av dette utgjør transporten 13,8 millioner tonn. UTSLIPP FRA NORSK TRANSPORT 5,6 1,5 2,9 0,1 Personbilen Andre lette kjøretøy Tunge kjøretøy Motorsykler og mopeder Innenriks luftfart Innenriks sjøfart 1,3 2,1 BILEN DOMINERER TUSEN MILL PEERSONKILOMETER Fly Bil, MC og taxi Buss og sporvei Tog Ferger og skip Det gjennomføres omtrent 75 milliarder person kilometer med motoriserte reisemidler hvert år i Norge. Siden 1960 er reisevirksomheten mer enn seksdoblet, og bilbruken er mer enn tolvdoblet. MILLIONER TONN CO2-EKV SIDEN 1990 HAR NORGES TOTALE KLIMAGASSUTSLIPP ØKT MED 5 PROSENT. UTSLIPPENE FRA TRANSPORTSEKTOREN HAR ØKT MED 27 PROSENT

17 KJØRER HJEMME FLYR UTE NORDMENNS REISER I NORGE Bil Kollektiv Gange Sykkel Fly Annet 80% OPPVARMENDE FLYREISER Fly Kollektiv Annet Bil NORDMENNS REISER I INN- OG UTLAND Bilreiser står for omtrent 80 prosent av persontransportarbeidet i Norge. Inkluderes nordmenns reiser til utlandet reduseres andelen til 58 prosent. Grunnen er at utenlandsreisene ofte foregår med fly. 40 % 58 % 52 % RIKE REISER MEST 20 % fattigste 20 % rikeste Resten Hvor mye vi reiser, henger sammen med hvor god økonomi vi har. Når inntekten dobles, flyr vi mer enn halvannen gang lenger. De rikeste reiser lengst, 33,8 % 9,4 % 56,8 % men det er middelklassen som står for den største delen av klimaeffekten, fordi de er mange og reiser mye. TRANSPORT OG KLIMA s REISER I ÅRET Flyreisene utgjør over halvparten av klimaeffekten fra alle nordmenns reiser. Grunnen er at vi flyr langt, samt klimaeffekten fra dannelsen av fjærskyer og x 5 kondensstriper fra flytrafikk. En tur-retur flytur Oslo London tilsvarer omtrent ett år med korte reiser. Det norske reisevolumet er fem ganger høyere enn enn det globale gjennomsnittet. Om alle i hele verden reiste like mye som nordmenn i femti år, ville den globale temperaturen øke med omtrent 0,7 grader i samme tidsrom. En gjennomsnittsnordmann gjennomfører omtrent 3,3 reiser per dag. Det kan være til jobben, til butikken eller til London for en helgetur. Til sammen foretar vi omtrent 1200 reiser i året på til sammen cirka kilometer. TRANSPORTMIDDEL ANTALL TURER ANTALL KILOMETER Bil (fører og passasjer) Offentlig transport Annet Gåturer Sykkelturer Flyturer

18 TRANSPORT OG KLIMA s. 19 kr kr kr

19 PRISVIRKEMIDLER Skatter og avgifter skal skaffe staten inntekter og styre våre transportvalg. Siden 2006 har engangs avgiften fått oss til å kjøpe biler med stadig lavere utslipp. Sammen med fritakene for nullutslippsbiler har endringene i engangsavgiften redusert utslippene fra nye biler med 40 prosent siden Etter hvert som bilparken skiftes ut, vil det samlede utslippet fra personbiler fortsette å gå ned. En videre føring og tilstramming av engangs avgiften kan halvere CO2-utslippet fra norske person biler i løpet av år. ENGANGSAVGIFTEN Engangsavgiften er en kjøpsavgift, som påløper ved førstegangsregistrering av biler i Norge. Nye biler er belagt med full engangsavgift, mens bruktimporterte biler er belagt med engangsavgift gradert etter bilens alder. Engangsavgiften består i 2014 av fire komponenter som hver for seg avhenger av: bilens vekt, forbrenningsmotorens ytelse, CO2-utslippet og NOx-utslippet. Elektrisk motorkraft er ikke avgiftsbelagt. For biler med CO2-utslipp under 105 gram per kilometer er CO2-komponenten negativ. Er bilen utslippsfri, blir fradraget så stort som kroner. For biler med tilstrekkelig lave utslipp kan engangsavgiften derfor komme helt ned mot null. Det innebærer at de fleste elbilene ikke vil få avgift, selv om dagens fritak fra engangsavgift oppheves. Ladbare hybridbiler får forholdsvis lav avgift, hvis de har lav effekt på forbrenningsmotoren og ikke er for tunge. MYE GRATIS FOR NULLUTSLIPPSBILER En viktig del av avgiftssystemet er fritakene. Nullutslippsbiler, enten de går på batteri eller hydrogen, er fritatt for engangsavgift, moms, parkeringsavgifter og bompenger. De nyter godt av kraftig redusert årsavgift og redusert firmabilbeskatning. På fergene betaler de kun persontakst for fører og passasjerer, og de har lov å kjøre i kollektivfeltet. Mange steder får de også gratis ladestrøm. DYRERE DRIVSTOFF GIR MINDRE KJØRING Drivstoffavgiftene og prisen på bilbruk bidrar til å begrense biltrafikken. En 50 prosents økning i drivstoffprisen, som grovt regnet svarer til en dobling av drivstoffavgiftene, vil gi anslagsvis 11 prosent mindre biltrafikk og 11 prosent mindre CO2-utslipp på korte turer i intercity-området rundt Oslo. På lange turer vil klimavirkningen være langt mindre, bare en halv prosent, fordi dyrere bilbruk vil bety at enkelte i stedet velger å reise med fly. AKSEPT FOR AVGIFTER I et demokrati må virkemidler ha en viss legitimitet og aksept i befolkningen om de skal kunne innføres og bestå over lengre tid. Avgifter er blant de mest effektive virkemidlene i transport politikken, men lav aksept kan gjøre det vanskelig å innføre nye eller å øke eksisterende avgifter. Det er derfor viktig å forstå hva som påvirker aksepten for avgifter. Aksepten øker dersom avgiften oppfattes som et effektivt middel til å redusere lokal luftforurensing eller kø, dersom fordelingseffekten oppfattes som god, og dersom effekten på egen økonomi er gunstig. Øremerking kan også øke aksepten betydelig, men det er samtidig en tilnærming som har en pris i form av lavere samfunnsøkonomisk effektivitet. VRAKPANT Vrakpanten på biler har liten betydning for klimagassutslippene. En kraftig, midlertidig økning i vrakpanten vil riktignok føre til at bilparken forynges, men klimagevinsten er forbigående og i beste fall liten. Når en, ved hjelp av livsløpsanalyse, tar hensyn til at bilproduksjonen også medfører utslipp, viser det seg at en midlertidig forhøyet vrakpant sannsynligvis vil gi økte klimagassutslipp. TRANSPORT OG KLIMA s. 20

20 TRANSPORT OG KLIMA s. 21 PRISVIRKEMIDLER Det finnes i grove trekk to måter å få folk til å endre sine transport vaner på: «Pisk og gulrot». «Pisken» innebærer i hovedsak å gjøre det vanske ligere eller dyrere å eie og bruke biler med store utslipp. «Gulroten» innebærer å gjøre alternativene mer fristende. ELBILPRIVILEGIER Gratis parkering Gratis ferger Bompengefritak Momsfritak AVGIFTSLETTE Bensin-, diesel- og hybridbiler med lavere utslipp belegges med lavere avgifter. Elbiler er helt fritatt for kjøpsavgift. BOMPENGER En fast sum som betales for å bruke for eksempel en vei, bru eller tunell. I Norge er det hovedsakelig en måte å finansiere nye veier på. VEIPRISING Trafikantene betaler for ulempen de påfører andre. For eksempel: Veislitasje, ulykker, støy, utslipp og kø. KØPRISING En form for veiprising som hovedsakelig skal redusere trengsel og forsinkelser. Avgiften varierer etter når på døgnet trafikken er størst. Den gjør det dyrere å bruke veiene i rushtida og billigere når det er lite trafikk. PISKEN VIRKER BEST I klimapolitikken på transportområdet er pisken mer effektiv enn gulroten. Avgifter og restriksjoner på bilbruk har større effekt enn god og billig kollektivtransport. EFFEKTIV ENGANGSAVGIFT 40 % Engangsavgiften og elbil privilegier har bidratt til å redusere de offisielle utslippene fra nye biler med nesten 40 prosent siden 2006.

21 GEVINST FORSVINNER I TRENGSEL 50 % ØKNING I BOMPENGE- SATSER GIR 1 % REDUKSJON I CO2-UTSLIPP Utslippsfattige biler bruker mindre drivstoff. Det fører til mer bilkjøring, fordi det blir billigere å kjøre bil. Da forsvinner noe av klimagevinsten, og det blir mer trengsel på veiene. Dette kan motvirkes ved å innføre veiprising eller å øke drivstoffavgiftene. I dag er elbiler momsfrie. Innføres moms, kan salget av slike biler falle minst 20 prosent, og gjennomsnittsutslippet fra nye biler vil øke med omtrent to gram per kilometer. TRANSPORT OG KLIMA s. 22 SKEPTISKE I STORBYEN I de norske storbyene har innbyggerne liten tro på at veiprising og drivstoffavgifter har effekt på miljø og kø. De mener at disse avgiftene først og fremst rammer egen og andres lommebok. JA TIL AVGIFT. NORDMENN ØKER GJERNE DRIVSTOFFAVGIFTEN MED EN KRONE HVIS PENGENE ØREMERKES MILJØFORMÅL.

22 TRANSPORT OG KLIMA s. 23

23 INFRASTRUKTUR OG KOLLEKTIVTRANSPORT Bedre og billigere kollektivtransport er ikke nok til å redusere klimagassutslippene på en måte som monner. Det er likevel nødvendig å ruste opp kollektivtilbudet. Så lenge bilene ikke er utslippsfrie, er det om å gjøre å få folk til å kjøre mindre bil. God kollektivtransport er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å få dette til. Det er likevel samfunnsøkonomisk lønnsomt å yte tilskudd til kollektivtrafikken, framfor å la kollektivselskapene basere seg kun på billettinntekter. Da kan selskapene tilby et mer omfattende rutenett og flere og hyppigere avganger. FULLT GJENNOM OSLO Problemet for kollektivtilbudet i østlandsområdet er at det er for trangt gjennom Oslo sentrum. Det gjelder for både buss, t-bane og tog. Den mest brukervennlige formen for bussdrift er pendelruter gjennom byen. Men framkommeligheten for bussene i sentrum er for dårlig og for uforutsigbar til at dette lar seg gjøre. Forsinkelsene på vei inn mot sentrum ville forplantet seg til rutene ut av byen på motsatt kant. Også på den sentrale bussterminalen ved Oslo S er kapasi teten for liten. Det er behov for en helt ny bussterminal, som sikrer en smidigst mulig overgang mellom alle transportmidlene som løper sammen ved Oslo sentralstasjon. T-banesystemet er oppbygd slik at alle ruter passerer gjennom den samme Fellestunnelen i sentrum. Her opererer systemet svært nær kapasitetsgrensen. Når Lørenbanen blir ferdigstilt, etter planen i 2016, blir det mulig å mate Grorud banen i motsatt retning inn i T-baneringen. Dette vil avlaste sentrumstunnelen og gi en god del økt kapasitet. Automatisering av signal- og sikrings systemet vil også gi noe økt kapasitet. Dette må ferdigstilles senest samtidig med åpningen av Fornebubanen. På noen års sikt er det nødvendig med en ny sentrumstunnel. Ruters plan går ut på å danne en åttetallsløyfe med knutepunkt på Stortinget stasjon. Dermed vil Bislett og Grünerløkka tilknyttes T-banenettet. TRENGER FLERE SPOR Nesten alle tog på Østlandet skal til eller gjennom Oslo. Men kapasiteten i Oslotunnelen er tilnærmet fullt utnyttet. Tilgangen på buttspor på Oslo sentralstasjon, der tog kan parkere og snu, er også begrenset. Dette har uheldige konsekvenser utover i hele jernbanenettet. Selv om jernbanelinjene rustes opp lenger ut i intercity-triangelet, for eksempel ved at det bygges dobbeltspor, blir den samlede kapasiteten i nettet ikke høyere enn den er i Oslotunnelen. Det mest avgjørende kollektivtransporttiltaket i de nærmeste par tiår vil derfor være økt sporkapasitet gjennom Oslo. Uten denne oppgraderingen får en liten nytte av andre jernbanetiltak på Østlandet. BEDRE VEIER GIR ØKTE UTSLIPP Radikal forbedring av hovedveinettet kan gi privatpersoner, bedrifter og transportutøvere betydelige tidsgevinster, men noe godt klimatiltak er det ikke. 25 prosent økt hastighet på hovedveiene fra Oslo til Bergen, Trondheim og Stavanger vil føre til mer personbiltrafikk og øke CO2-utslippet fra lange reiser med anslagsvis 4 prosent. 10 prosent redusert hastighet overalt i veinettet vil gi omtrent motsatt effekt: cirka 6 prosent lavere CO2-utslipp. Hele denne effekten skyldes mindre bilkjøring. ØKT BILBRUK MED DYRERE FLY 25 prosent dyrere flybilletter anslås å redusere kjøp av flyreiser innenlands med 15 prosent. Likevel synker CO2-utslippet på lange reiser bare med 4 prosent, fordi dyrere flybilletter fører til noe økt biltrafikk. Jetdrivstoff til fly er i Norge belagt med CO2-avgift, og luftfart i Europa omfattes av EUs kvotehandelssystem. Siden avgiftene utgjør en liten del av fly selskapenes kostnader, må det en mangedobling av CO2-avgiften eller kvoteprisen til, før det slår ut i flybillettprisene med så mye som 25 prosent. TRANSPORT OG KLIMA s. 24

24 TRANSPORT OG KLIMA s. 25 INFRASTRUKTUR OG KOLLEKTIVTRANSPORT Kollektivtransport er ikke nok. Bedre og billigere kollektivtransport gir ikke store kutt i CO2-utslippene. Når bilene ikke er utslippsfrie, er det om å gjøre å få folk til å kjøre mindre bil. God kollektivtransport er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å få dette til. INTERCITY Intercity-området omfatter de folkerike regionene rundt Oslo, avgrenset av Grenland i sørvest, Halden i sørøst og Lillehammer i nord. En modell for korte reiser beregnet klimaeffekten av tiltak i dette området. LILLEHAMMER GRENLAND HALDEN KRAFTIGE VIRKEMIDLER I INTERCITY-OMRÅDET GIR BESKJEDNE UTSLIPPSKUTT 50 prosent flere avganger på buss og bane Halv pris på kollektivtransport 10 prosent kortere reisetid med tog Halv pris på tog 50 prosent høyere bompengesatser Gir 6 % utslippsreduksjon fra korte reiser.

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Offentlig ISBN: 978-82-93150-46-6 Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Oppdrag for klientgruppe: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil, Volvo Car Group, og støttet av Transnova NOVEMBER

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON:

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: RAPPORT 04/2011 NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland Rapporten er skrevet av SSB på bestilling fra Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009

Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009 Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009 Fagrørsla - i front for miljøet? På kort tid har fagrørsla gjort klima- og miljøpolitikken til eit satsingsområde.

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer