Bærekraftig logistikk er lønnsom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftig logistikk er lønnsom"

Transkript

1 Bærekraftig logistikk er lønnsom

2 Alle må delta Å håndtere klimautfordringene er et felles ansvar for alle. Den kollektive transportbransjen tar sin del. Dette programmet er retningsgivende for NHO LT og medlemsbedriftene for å redusere klimagass- og andre miljøskadelige utslipp samtidig som lønnsomhetskravene styrkes. Klimaprogrammet baseres på en helhetlig strategi der bedriften, transportmidlene, terminalene, sjåfører, underleverandører og myndighetene deltar i utviklingen av miljøvennlige løsninger. Logistikkundene krever at leverandørene kan dokumentere gode miljø- og klimaløsninger. I økende grad er dette en forutsetning for å komme til forhandlingsbordet om nye transportkontrakter. Stortinget har vedtatt de kommende års norske klimapolitikk. Denne vil bli revidert gjennom en egen Stortingsmelding høsten Transportsektoren står for 29 prosent og en økende andel av klimagassutslippene i dag. Vi kan derfor vente oss strengere og flere krav fra myndighetenes side for å begrense utslipp fra transportmidler NHO LTs medlemsbedrifter benytter. Retningsgivende mål Realistiske mål for utslippsreduksjoner pr tonn transportert er: 20 % reduksjon av CO2 og sterk reduksjon av NOX og andre partikler innen 2015 forutsatt at: Mesteparten av medlemsbedriftenes transportarbeid utføres med biler drevet av høyinnblandet bio-diesel, biogass eller naturgass. Dette forutsetter avgiftsincentiver fra myndighetenes side. Mesteparten av sjåførene sysselsatt eller innleid av medlemsbedriftene har gjennomfør økokjøringskurs. 2

3 50 % av sysselsatte biler hos medlemsbedriftene har Euro 4-motorer eller bedre. 30 % innen 2020 forutsatt at: Motorteknologien utvikles videre i takt med hva som har skjedd de siste 10 år, slik at drivstofforbruket ytterligere reduseres med oppimot 30 %. En stor andel av bilene har motor Euroklasse 6. Utslippsreduksjoner etter 2020 kvantifiseres ved neste revisjon av NHO LTs klimastrategi, ventelig ved utgangen av Tiltak Tiltakene beskriver hva bedriftene, NHO LT, myndighetene og transportkunden må gjennomføre for å nå målene. Hva bør bedriftene gjøre? Hver enkelt NHO LT-bedrift bør selv sette seg årlige mål for sin reduksjon i utslippene ut fra bransjens samlede mål (se Retningsgivende mål over), velge aktuelle tiltak, utpeke ansvarlige og sørge for jevnlig rapportering av måloppnåelse. 1) Innarbeide standard miljøkrav i avtaler med kunder og leverandører. NHO LT har utviklet en standard miljøavtale for transportleverandøren og en revidert NSAB 2000 i forhold til transportkundene. 2) Arbeide for hastighetssenkning, for eksempel ved at hastighetsregulator stilles ned til km/t. 3) Ta i bruk mest mulig miljøvennlig drivstoff, for tiden svanemerket biodrivstoff. Stille krav til oljeselskapene om minst 30 pst. innblanding i alt 3

4 drivstoff for flåteleveranser innen 2012, forpliktende for egen bildrift og transportleverandør. Det forutsettes at høyinnblandet drivstoff prismessig er konkurransedyktig med ordinær diesel. Virkningsgrad for B30 (RME) Well to Wheel er %. Gjennomføre prosjekter med bioetanol eller LNG for lastebiler i byer framsatt offentlig støtte fra å dekke merkostnader til teknologien er bærekraftig. 4) Etablere obligatorisk økokjøring. Det gir vesentlig utslippsreduksjon umiddelbart, noe lavere effekt over tid. Alle sjåførene bør innen utgangen av 2012 miljøgodkjennes etter gjennomført opplæring. 5) Ta i bruk ny motorteknologi og stille krav til Euromotorklasse til transportleverandører. 6) Løpende utvikle organiseringen av transporten med best mulig ressursutnyttelse. 7) Benytte jernbanetransport mellom de store terminalene. Benytte båttransport der dette er praktisk mulig. 8) Når det økonomisk og praktisk ligger til rette for det; ta i bruk modulvogntog for å øke utnyttelsen pr enhet og dermed redusere utslipp pr tonn. 9) Engasjere seg i prosjekter og FoU for utvikling av miljøvennlig godsframføring. 10) Redusere energibruken i bygg og annen fast eiendom (terminaler/kontor) som medlemmene disponerer. Ved nybygg bør det stilles energikrav som tilsvarer lavenergistandard (som tilsvarer omtrent 50 prosent lavere energiforbruk enn dagens gjennomsnitt). 4

5 11) Effektiv og miljøbevisst avfallshåndtering på kontor og terminal. Hva må NHO LT gjøre? 1) Etablere klimapanel med representanter på høyt kompetent nivå fra medlemsbedriftene, miljøkompetanse, samarbeidende organisasjoner etc. Siktemålet er å overvåke utviklingen iht. klimaprogrammet, formidle kunnskap etc. 2) Utvikle anbefalt miljøoverenskomst til bruk i standardavtalene som medlemsbedriftene har med leverandører og kunder. 3) Bidra til å utvikle livsløpsanalyser og klimaregnskap for tunge kjøretøy. 4) Arbeide for at myndighetene legger til rette for at bedriftene kan gjennomføre tiltak som beskrevet i dette dokumentet. 5) Legge opp sin egen miljøpolicy, utvikle handlingsplan etc. og i tillegg påvirke NHO-fellesskapet aktivt til å velge miljøeffektive transportløsninger, både for gods og personer. 6) Tilrettelegge for bedriftenes miljøsatsing gjennom opplæringstilbud. Hva må myndighetene gjøre? 1) Sikre at tiltak er i harmoni med tilsvarende i EU-området. 2) Avgiftspolitikken bør være forutsigbar. Det prinsipielle grunnlaget for avgiftspolitikken bør ligge fast. Prinsipielt bør CO2-avgiften på nyttetransport tilsvare kvoteprisen på klimakvoter i det internasjonale markedet. Fortsatt fritak for CO2- avgift på miljøvennlig drivstoff inntil markedet er bygget opp. 5

6 3) El-biler skal ha gode rammebetingelser. Det samme gjelder introduksjonen av hybride lastebiler. 4) De større byene står overfor betydelige utfordringer med å løse transportbehovet. Et nødvendig virkemiddel her er å innføre elektronisk veiprising i kombinasjon med økt utbygging av kollektivnettet. Veiprisingen bør variere med når og hvor bilene kjører, utslipp og vekt på kjøretøyet. Et slikt system vil stimulere til mer effektiv utnyttelse av veinettet og redusere de samfunnsmessige kostnadene ved kjøring i by. Det er en forutsetning at veiprising erstatter dagens drivstoffavgifter for å unngå dobbeltbeskatning. 5) Luftforurensingen gjennom lokale utslipp i de større byene er blitt et vesentlig problem, sannsynligvis på grunn av den høye andelen av dieselpersonbiler. Det bør ikke være noe avgiftsinsentiv for kjøp av dieseldrevet personbil, men heller en støtte til el-biler, små motorer, hybridbiler og uttesting av drivstofftyper som LNG og bioetanol for personbiler. 6) Sikre at bruk av økonomiske virkemidler raskt følges av konkrete løsninger for å fremme reduserte utslipp, slik at ikke avgifter, gebyrer mv. får preg av alternativ allmenn skattlegging. 7) Sikre at alle offentlige myndigheter koordinerer sin eksterne og interne transport av gods ved å kjøpe kollektive transport- og logistikkløsninger. Særlig om lokale utslipp i store byer. De senere år er lokal forurensing i de største byene blitt problematisk og tilnærmet akutt på vindstille vinterdager. Dette skyldes i stor grad det økende 6

7 innslaget av dieseldrevne personbiler, delvis fremskyndet av myndighetenes avgiftsfavorisering av dieselbiler. 30 % av personbilene er nå dieseldrevne og det meste av nybilsalget er dieseldrevne motorer. Dette fører til at lokale utslipp, særlig Nox og NO2, overstiger tillatte NO2-grenser på vindstille dager. Bykommunene, særlig i Bergen og Oslo, utreder tiltaksplaner. NHO LT foreslår: 1) Bio 2 generasjon må uttestes; forsøk med naturgass, bioetanol, biogass. Lastebilflåter med bioetanol/biogass må få støtte av Nox-fondet som er etablert for fremdriftsmotorer. 2) Støtte en avgiftspolitikk som fremmer bruk av el-biler, hybridbiler, bensinbiler og små motorer. 3) Staten må etablere egen kollektivstrategi og bygge gang/sykkelvegnett. Kontaktperson Erling Sæther Tlf:

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene

Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 16. juni 2014 13/5470 EB/361 bilavgifter fin 21. juli 2014 Innspill til helhetlig gjennomgang

Detaljer

Innst. 223 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:35 S (2010 2011)

Innst. 223 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:35 S (2010 2011) Innst. 223 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:35 S (2010 2011) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene Sammendrag: Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene TØI rapport 1216/2012 Forfatter(e): Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen Oslo 2012 80 sider I flere

Detaljer

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Januar 2008 Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 2 Forord Analysen er utført på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, Strategiog

Detaljer

Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene

Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene Til Finansdepartementet Oslo, 4. august 2014 Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene ZERO takker for invitasjonen til å komme med innspill til regjeringen i

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Innhold Vår tids største utfordring 4 Arbeiderpartiets Klimapolitikk på 1-2-3 6 Løsningen ligger i ny teknologi 7 Nye mål 8 Vi trenger et løft for

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Rapport 2009-096 Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Econ-rapport nr., Prosjekt nr. 5Z090075 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-092-4 JMS/KFI/KGB/kki, KIB, 9. oktober 2009 Offentlig Virkemidler

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Klimakur 2020 Sektoranalyse transport Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Arbeidsnotat Avinor AS Jernbaneverket Kystverket Klima- og forurensningsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av siv.ing. Gustav Nielsen, Civitas AS, og utredningssjef Jørn Berthelsen, Norges Taxiforbund. Samferdselsdepartementet

Dette heftet er utarbeidet av siv.ing. Gustav Nielsen, Civitas AS, og utredningssjef Jørn Berthelsen, Norges Taxiforbund. Samferdselsdepartementet 1 2 Norges Taxiforbund Postboks 6538 Rod. 0501 OSLO tlf. 22 38 86 00 fax. 22 38 86 72 Miljø er for lengst satt på dagsorden, både nasjonalt og internasjonalt. Hensynet til fremtidige generasjoner og målet

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Virkemidler tilpasset lokalforvaltningen

Virkemidler tilpasset lokalforvaltningen Klimakur 2020 Virkemidler tilpasset lokalforvaltningen TA 2598 2010 Klima- og forurensningsdirektoratet Sammendrag Formålet med denne rapporten er å beskrive eksisterende virkemidler som kommuner og

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

Engangsavgiften på kjøretøy

Engangsavgiften på kjøretøy Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk TPG 4140 Naturgass Engangsavgiften på kjøretøy - forslag til bruk av CO 2 - komponent og mulige effekter av

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

Rapport. Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003

Rapport. Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003 Rapport Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003 1 INNHOLD 1. ARBEIDSGRUPPENS KONKLUSJONER... 4 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 9 3. PRINSIPPER OG HENSYN VED UTFORMINGEN AV BILAVGIFTENE...

Detaljer

Trondheim kommunes miljøpakke for transport

Trondheim kommunes miljøpakke for transport Trondheim kommunes miljøpakke for transport - et forlik mellom 6 partier i Trondheim bystyre 1. Bakgrunn og forutsetninger 2. Mål 3. Utfordringsbilde 4. Tiltak 5. Finansiering av tiltakene 6. Forventet

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Energiforbruket i transportsektoren

Energiforbruket i transportsektoren Energiforbruket i transportsektoren Temagruppe C Regional plan for klima og energi Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 1 2. Introduksjon og kort drøfting av problemstillingene med utgangspunkt i planprogrammet...

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer