Nyhetsbrev 10 - desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev 10 - desember 2013"

Transkript

1 Nyhetsbrev 10 - desember 2013 Regionalt forskningsnettverk for angstlidelser Regionalt forskningsnettverk for angstlidelser er ett av tre forskningsnettverk som ble opprettet for å styrke klinisk forskning på psykisk helse i Helseregion Vest. Det er ;inansiert av Helse Vest RHF ut Nettverket ledes av professor Odd E. Havik, Universitetet i Bergen, og professor Einar R. Heiervang, Universitetet i Oslo. Forskningskoordinator Kristine Fonnes Grif;in har ansvar for administrative oppgaver. Gjennom våre nyhetsbrev ønsker vi å informere samarbeidspartnere og andre interesserte om aktiviteter knyttet til nettverket. Utvalg videreføring av nettverkssatsingen etter 2014 Nettverkene ble i 2012 evaluert av et eksternt ekspert- panel som anbefalte en videreføring av satsingen. Samarbeidsorganet ved Helse Vest RHF, som har gitt mandat og strategiske midler til nettverkene, sluttet seg til ekspertpanelets evaluering, men mente at ;inansieringen måtte overtas av helseforetakene. Ledelsen av nettverkene gjorde en henvendelse til divisjonsdirektørene for psykisk helsevern i de ;ire helseforetakene i regionen (Stavanger, Fonna, Bergen og Førde), som har vært entydig positive til en videreføring av nettverkene. Med dette som bakgrunn ble det satt ned et utvalg med oppdrag å utrede muligheter for videreføring. Utvalget består av ledelsen for de tre nettverkene, brukerrepresentant, representanter for helseforetakene, representant for UiS, representant for Psykologisk fakultet, UiB, representant for høgskolene i regionen. Utvalget har hatt tre møter høsten 2013, inklusive en åpen prekonferanse ved Helse Vests forskningskonferanse i oktober. Utvalget fortsetter sitt arbeid i 2014, med sikte på å legge frem forslag til innhold og struktur for videre satsing i løpet av våren. Prosjekter som støttes av nettverket KARTLEGGING OG BEHANDLING - ANGST HOS BARN OG VOKSNE 19. DESEMBER 2013 Kartlegging og behandling angst hos barn og voksne (ATACA) Voksendelen Vi er nå i sluttfasen av arbeidet med hovedartiklene fra ATACA - studien. Vi har vært invitert til noen av de deltagende klinikkene for å informere om resultatene fra studien. Dette gjør vi gjerne igjen, ta gjerne kontakt med oss dersom dere er interessert i dette. Barnedelen Helse Vest PhD stipend: I konkurranse med andre søkere ;ikk psykolog Arne Kodal forskningsmidler fra Helse Vest sin årlige tildeling i høst for prosjektet «Langtidsoppfølging av barn etter angstbehandling». Prosjektet er en del av ATACA/«Friends» studien som ble gjennomført i syv BUPer på Vestlandet i perioden og hvor også Helse Bergen deltok. Til sammen 182 barn i alderen 8-15 år med ulike angstlidelser ble behandlet med manualisert kognitiv atferdsterapi (Friends). Hovedstudien som ble avsluttet rundt 2010, viste effekt av behandlingen både rett " SIDE 1

2 etter avslutning og ved ett års oppfølgning. Nå står det for tur å undersøke om effekten av behandlingen fortsatt varer ved ca. 4 år etter avslutning. I tillegg til det vil Arne Kodal undersøke hva som predikerer utfall, hvor bl.a. demogra;iske-, behandlingsprosess- og livshendelses variabler vil bli undersøkt. Det vil ellers bli et særlig fokus på mulige subtyper av sosial fobi for å få ny kunnskap om denne lidelsen blant barn og unge. Prosjektet vil vare i tre år og Ingvar Bjelland vil være hovedveileder når Arne Kodal starter for fullt etter sin foreldrepermisjon ca. 1. august Arne Kodal har tidligere jobbet en del med skolefravær, og gjennomførte blant annet en pilotundersøkelse omkring dette tema i poliklinikkene i Skolefravær og angst er nært beslektet, og det var derfor naturlig for ham å delta i dette prosjekt som grunnlag for hans forskerutdanning. Oppfølgingsstudie Vi er nå godt i gang med oppfølgingsundersøkelsen av barnedelen av ATACA. Oppfølgingen skjer 3 5 år etter avsluttet behandling. Det har vært stor villighet til å delta i etterundersøkelsen, enten ved fremmøte eller på telefon. Det vil kunne gi oss nyttig og verdifull informasjon om langtidseffekten av FRIENDS programmet brukt til angstbehandling handling i vanlige offentlige i klinikkene. Til nå er vi ferdig med to tredjedeler av intervjuene, med over 90% deltagelse. Vi planlegger å være ferdig med alle intervjuene i løpet av februar 2014 Vi har også bedt deltakerne å ta en genetisk prøve, i form av en spyttprøve, for å undersøke mulige sammenhenger mellom genetiske faktorer og behandlingsresultat. Dette er et samarbeid med forskere fra ;lere land, og vil kunne bidra til ny kunnskap om hvilken behandling som virker for hvem. Så langt har i overkant av 70 % av deltakerne deltatt i denne delstudien. Vi har blitt tatt godt i mot på de ulike klinikkene, og det setter vi stor pris på. Ved BUP Haugesund og BUP Førde er vi ferdig med datainnsamling, og takker for god hjelp og lån av lokaler. Ønsker du mer informasjon om oppfølgingsstudien kan du ta kontakt med Gro Janne Henningsen Wergeland bergen.no, Kristine Fonnes Grif;in eller Einar R. Heiervang OCD- satsingen OCD- satsingen har hatt nok et produktivt halvår. Publikasjoner: Vi har hatt som ambisjon å gjøre all klinisk virksomhet til kvalitetsutvikling og forskning, og begynner å se konturene av at dette kan lykkes. Etter drøyt ett års drift har vi fått publisert tre artikler (Clinical Neuropsychiatry) som tematisk spenner fra oppmerksomhetstrening med dikotisk lytting hos OCD- pasienter via søvnproblemer og hjerteratevariabilitet til den første artikkelen vår om intensiv gruppebehandling. Vi har også gitt ut bok: Kvale, G og Hansen, B «101 ting vi gjerne skulle visst da vi begynte å behandle pasienter med angstlidelser». En rekke pasienter og behandlere har gitt tilbakemeldinger under skrivingen, og resultatet er forhåpentligvis en bok som kan gi nyttige «håndverksråd» og re;leksjoner som bygger på oppdatert kunnskap om angstbehandling. " SIDE 2

3 Pasienter: Fra oppstart har vi hatt mer enn 330 voksne pasienter til utred- ning/ behandling og omlag 100 barn. Resultatene er gjennomgående svært gode. Majoriteten har OCD, men som konsekvens av tilskudd fra Helsedirektoratet, har vi kunnet utvide behandling til å omfatte til andre angstlidelser i høst. Nå er vi i gang med intensiv gruppebehandling for pasienter med «behandlingsresistent» panikklidelse. Vi er også i gang med å behandle pasienter med OCD og psykose, og har utarbeidet en standardisert utrednings- og vurderingsprosedyre for dette. Etter jul skal planlegger vi også første intensive gruppebehandlingen for ungdommer med OCD. Formidling: Også dette semesteret har pasienter stilt opp på forelesninger for psykologstudenter og formidlet sine erfaringer knyttet til det å gå gjennom behandling og bli frisk. Tilbakemeldinger fra studentene er at dette er svært positive erfaringer. Vi har også startet lunsjseminar annenhver fredag først og fremst for dem som jobber på Kronstad DPS, men i prinsippet åpent for alle. Tema til nå har vært: «Behøver endring å ta tid?», «Bekymringskurs» og «Motivasjonell intervjuing». Allerede nå svært populære seminar. Vi har også startet frokostseminar for profesjonsstudentene på psykologi, første ble avholdt sist uke og meget vel mottatt. Økonomi: I årets søknad på frie forskningsmidler fra Helse Vest ble OCD- gruppen tildelt NOK som nytt ;lerårig prosjekt for å undersøke effekten av D- Cycloserine i kombinasjon med intensiv eksponering og responsprevensjon. Vi ;ikk også fra de strategiske midlene disse var en kombinasjon av frikjøpsmidler til å skrive artikler og videreføring av prosjektet. I september ;lyttet vi til Kronstad DPS der vi holder til i hensiktsmessige og ;lotte lokaler i første etasje. " SIDE 3

4 emeistring: Psykisk helse på ne2 emeistring er nå tilknyttet terapeuter fra alle DPS'ene i Bergen. Dette betyr at pasienter i hele Helse Bergen sitt opptaksområde har mulighet til å motta assistert internettbehandling for panikklidelse og sosial angst. Så langt har vi vurdert 55 pasienter til denne behandlingen, der 60% har startet opp med assistert internettbehandling for henholdsvis panikklidelse og sosial angst. I samarbeid med Gruppe for behandlingsforskning, Institutt for klinisk psykologi,uib, gjennomfører vi i emeistring nå en pilot av assistert internettbehandling for pasienter med mild og moderat depresjon, der målet er å få et evidensgrunnlag for å tilby denne behandlingen i klinikken. Den første PhD- stipendiaten, Helene Skoglund, har startet. Fra høsten 2014 vil Magnus Nordmo gå inn i et ett- årig studentstipend. I 2014 ble det innlevert tre hovedoppgaver ved profesjonsstudiet i psykologi. Oppgavene bygger på datamaterialet fra et samarbeidsprosjekt mellom ATACA, emeistring og Studentenes psykiske helsetjeneste. Mot slutten av året har vi mottatt to gladmeldinger: emeistring ble nylig tildelt 1.8 millioner kroner for 2014 fra samarbeidsorganet Helse Vest til et tre- årig prosjekt knyttet til samhandlingsforskning, vi ble også tildelt i strategiske midler for 2014 fra Regionalt forskningsnettverk for angstlidelser. Vi er også stolte og glade for å ha blitt kåret til Årets ehelsebegivenhet i 2013 i konkurranse med 30 andre ehelse- initiativ fra hele Norge. Konkurransen var en del av konferansen HealthWorld. For mer informasjon om prosjektet gå inn på eller ta kontakt med prosjektleder bergen.no Tildeling 2014: Strategiske midler: Totalt ;ikk Regionalt forskningsnettverk for angstlidelser i strategiske midler fra Samarbeidsorganet, fordelt på fem prosjekter. - Gro Janne Henningsen Wergeland og Thomas Haug ;ikk midler til å ferdigstille sine phd prosjekter. - Kirsten Flaten ble tildelt til prosjektet «Cool little kids angstforebyggande program for foreldre til 4 årige barn med engstelse» - Gerd Kvale ble tildelt til prosjektet «A translational approach to anxiety disorders/ocd: treatment and mechanisms» - Tine Nordgreen ble tildelt til prosjektet «emeistring Psykisk helse på nett» KARTLEGGING OG BEHANDLING - ANGST HOS BARN OG VOKSNE 19. DESEMBER mnd stipend: - Angstnettverket har tildelt et tre- mnd frikjøpsstipend for 2014 til Jon Fauskanger Bjåstad, Helse Stavanger. " SIDE 4

5 Kontaktinformasjon Barnedelen av prosjektet: Professor Einar R. Heiervang Telefon: E- post adresse: Voksendelen av prosjektet: Professor Odd E. Havik Telefon: E- post adresse: Forskningskoordinator: Kristine Fonnes Grif;in Telefon: E- post: Nettside: bergen.no/angstnett Postadresse: Kristine Fonnes Grif;in / Angstnettverket, Det psykologiske fakultet, 3. etg, Christies gate 12, 5015 Bergen " SIDE 5

EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT

EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT Tine Nordgreen Psykologspesialist, PhD Prosjektleder emeistring, Bjørgvin DPS, Haukeland Universitetssykehus Førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi, UiB PLAN

Detaljer

KOGNITIV 2 2014 FØRSTEHJELP FOR SINTE FORELDRE NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI OCD-TEAM GODT I RUTE

KOGNITIV 2 2014 FØRSTEHJELP FOR SINTE FORELDRE NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI OCD-TEAM GODT I RUTE KOGNITIV 2 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI FØRSTEHJELP FOR SINTE FORELDRE 20 prosent av norske foreldre har et sinneproblem. Men få søker hjelp. Skam og stigma gjør det vanskelig

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris KOGNITIV 1 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Vant allmennlegepris Bente Aschim og Sverre Lundvall vant årets allmennlegepris. De to har jobbet mye med kognitiv terapi, og synes det

Detaljer

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d. Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.-graden Inge Ramberg Clara Åse Arnesen Rapport 13/2014

Detaljer

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer RVTS Midt Statusrapport mai 2013 1. Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ga i mars 2010 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 2-2009 TIPS Sør-Øst NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved

Detaljer

Statusrapport til Helsedirektoratet pr 01.12.2014 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest

Statusrapport til Helsedirektoratet pr 01.12.2014 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest Statusrapport til Helsedirektoratet pr 01.12.2014 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest Prosjektleder: Sønneve Teigen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland sonneve.teigen@bergen.kommune.no

Detaljer

RFM Helse Vest Referansegruppemøte 14 mars 2013

RFM Helse Vest Referansegruppemøte 14 mars 2013 MØTEREFERAT: RFM Helse Vest, Referansegruppemøte 14 mars 2013 Tilstede: Kjellaug Grøsvik, Helse Bergen Marianne Berge Skår, Helse Stavanger Marit Bremertun Skrenes, Foreningen for søvnsykdommer Jorunn

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring Prosjektrapport NK LMS 2/2012 Starthjelp Om familie og mestring Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Mars 2012 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og formål

Detaljer

Kartlegging og behandling

Kartlegging og behandling Kartlegging og behandling Nyhetsbrev 4 Kjære medarbeidere, samarbeidspartnere og andre interesserte English version available on page 4. Regionalt forskningsnettverk for angstlidelser Regionalt forskningsne/verk

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

www.psykiskhelse.no Årsmelding 2011 side 1/21

www.psykiskhelse.no Årsmelding 2011 side 1/21 www.psykiskhelse.no Årsmelding 2011 side 1/21 Årsmelding 2011... 3 1. Innledning... 3 1.1 Struktur på årsmeldingens tema... 4 1.2 Organisasjonsendring... 4 Nye medlemsorganisasjoner... 4 Endringer i styret...

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2012 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2012 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2012 3 Direktøren ord 4 Senterets virksomhet 5 Forskning

Detaljer

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no I N N H O L D Side Året 2008 3 Bakgrunn for Senteret (Nklm) 4 Administrasjon og lokaler 4 Tilsatte 4 Overgrepsmottak 6 Styringsdialog 8 Samarbeid 8 Fag

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Årsmelding 1.1.13-31.12.13

Årsmelding 1.1.13-31.12.13 Årsmelding 1.1.13-31.12.13 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Organisasjon... 4 Styret 2013... 4 Inntektsgivende arbeid... 5 Strategiplan 2014-2016...5 Åpenhet og mer kunnskap...6 Sette dagsorden

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 STATENS BARNEHUS OSLO. Tlf.: +47 23 10 35 50. Statens Barnehus Oslo. E-post: barnehuset.oslo@politiet.no.

ÅRSRAPPORT 2011 STATENS BARNEHUS OSLO. Tlf.: +47 23 10 35 50. Statens Barnehus Oslo. E-post: barnehuset.oslo@politiet.no. ÅRSRAPPORT 2011 STATENS BARNEHUS OSLO Side 1 av 17 INNLEDNING Målet med barnehusene er å gi bedre tilbud til barn/unge som utsettes for/er vitne til vold og/eller seksuelle overgrep, ved at blant annet

Detaljer

Sluttrapport om pilotprosjektet Hvordan drikker jeg?

Sluttrapport om pilotprosjektet Hvordan drikker jeg? 1 Sluttrapport om pilotprosjektet Hvordan drikker jeg? Innledning Rogaland A-senter (RAS) ved kompetansesenteret er i oppdragsbrev fra Helsedirektoratet tildelt ansvar for spisskompetanseområde Arbeidsliv

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsrapport 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp 0 Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger med dette fram sin årsrapport for 2012.

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 R e t u r a d r e s s e Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv

Detaljer

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6 Årsrapport 2013 2 1. HILSEN FRA SENTERLEDER... 4 2. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 5 3. NØKKELTALL... 5 3.1 ANSATTE TOTALORGANISASJONEN... 5 3.2 ANTALL ÅRSVERK... 5 3.3 UTVIKLING AV TREFF MED BRUKERGRUPPE-HISTORIKK...

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03.

Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03.2013 Ungsinnforfatterne er ansvarlig for beskrivelsen av tiltaket.

Detaljer

28.02.2013 Årsrapport 2012 Side 1 av 9

28.02.2013 Årsrapport 2012 Side 1 av 9 28.02.2013 Årsrapport 2012 Side 1 av 9 Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - TKØ er et IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27 er nå etablert i henhold til vedtak i fylkestingene

Detaljer

Haraldsplass. Veien videre. Magasinet. for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Ny idé om Alzheimers. Nettbasert angstbehandling

Haraldsplass. Veien videre. Magasinet. for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Ny idé om Alzheimers. Nettbasert angstbehandling Magasinet Haraldsplass MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 1 2014 53. ÅRGANG Veien videre for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem SIDE 16 Ny idé om Alzheimers Nettbasert angstbehandling SIDE 4

Detaljer