MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 11.05.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00"

Transkript

1 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen, Magna Svendsen, Kai Werner Evensen, Kirstin Eva Male og Tom Jevnesveen Ingen Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene, økonomisjefen og regnskapskonsulenten under behandlingen av sak 73/11. Dessuten var teknisk sjef til stede under behandlingen av sak 86/11. Innkalling: Merknader: Innkalling og sakliste ble godkjent, herunder behandling av tilleggslisten. Det ble påpekt at det denne gangen var mange og omfattende saker (mye saksdokumenter), noe som vanskeliggjør at representantene rekker å sette seg like grundig inn i alle sakene. Sakene 83 85/11 ble behandlet først. Behandlede saker: Sakene 73 88/11 (inkl. tilleggslisten) For øvrig ble følgende saker tatt opp: Magna Svendsen etterlyste status framdrift gjenoppbygging Vestsida skole. Ordfører som leder av den nedsatte arbeidsgruppen orienterte om statusen. Ordfører orienterte om den driftsøkonomiske statusen i Dokkadeltaet (lukket møte) Ordføreren orienterte om status Ungdommens hus. P.g.a endrede forutsetninger vil saken måtte behandles på nytt (lukket møte). Ordføreren orienterte om arrangementet i Oslo for utflyttede fra regionen. Dette arrangementet er i regi av Gjøvikregionen, og ordføreren ga uttrykk for misnøye med manglende bekjentgjøring overfor utflyttede fra Søndre Land. Administrasjonen ba om tilbakemelding på hvilke tidspunkt Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: 2860 HOV HOVTelefaks:

2 folkevalgtopplæringen bør gjennomføres på etter kommunestyrevalget til høsten. Det var gjennomgående enighet om at januar var det beste tidspunktet. Spørsmålet om hvordan gjennomføre prosessen vedr. evaluering av komitémodellen ble drøftet. Det var enighet om å starte prosessen i inneværende periode, og at dette blir tema på komitémøtene den 30. mai. Administrasjonen forbereder sak om dette til neste formannskapsmøte. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Sted, dato Side 2 av 18

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 73/11 11/667 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING /11 11/658 IGANGSETTING AV PROSESS FOR Å UTREDE MULIG KOMMUNESAMMENSLÅING 75/11 11/349 SKILØYPE PÅ VESTÅSEN SAMMENKOBLING AV LØYPENETTET I SØNDRE- OG NORDRE LAND 76/11 09/1891 VALG AV NYTT STYREMEDLEM FOR JOHAN ØKSNE OG HUSTRUS LEGAT. 77/11 10/1734 SØKNAD OM TILTAK - TILBYGG/PÅBYGG BOLIG - GBNR. 86/6 SØKNAD OM DISPENSASJON 78/11 11/254 RESTAURERING AV STEINMOLO, TILBYGG/OMBYGGING HYTTE, NYTT UTHUS - GBNR 11/44 SØKNAD OM DISPENSASJON 79/11 11/396 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR. 27/2 - TILLEGG TIL GBNR. 27/61 80/11 11/464 DELING AV EIENDOM- PARSELL FRA GBNR. 59/1 81/11 11/581 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELTANLEDNINGER - RINGELIEN AS 82/11 11/17 REFERATSAKER - FORMANNSKAP MØTE DEN /11 11/664 BARNEHAGEPLASS FOR BARN VED SØNDRE LAND STATLIGE MOTTAK 84/11 11/445 BARNEHAGETILBUDET I LANDÅS BARNEHAGE FRA AUGUST /11 11/542 Side 3 av 18

4 SØKNAD OM GARANTI FOR STATSSTØTTE VED OPPSTART AV NY PRIVAT MONTESSORIBARNEHAGE I LANDÅSBYGDA 86/11 09/1140 HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 87/11 11/27 KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK - SØKNAD OM DISP. FRA KOMMUNEPLANEN FOR TILBYGG/OMBYGGING AV FRITIDSBOLIG - GBNR 20/23 88/11 11/345 RESTAURERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE M.M. - GBNR 7/30 - FELLESANLEGG Side 4 av 18

5 73/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING Kommunestyret godkjenner og vedtar Søndre Land kommunes årsregnskap og årsmelding 2010 i foreliggende stand. 2. Kommunestyret vedtar at årsresultatet disponeres slik: Kr ,50 avsettes til bundet driftsfond Kr ,48 avsettes til fritt disposisjonsfond 3. Kommunestyret godkjenner at det lyses ut et engasjement som arealplanlegger og at utgiftene dekkes av fritt disposisjonsfond. Kommunalsjefene, økonomisjefen og regnskapskonsulent var til stede under behandlingen av saken. Rådmannen redegjorde innledningsvis nærmere for det økonomiske driftsresultatet og understreket at driften viser et merforbruk på ca kr 5,5 millioner. Årsaken til at regnskapet likevel viser et overskudd på ca kr 8,1 mill, skyldes merinntekter relatert til finansforvaltningen og de statlige rammeoverføringene, samt positivt premieavvik på pensjon. Driftsresultatet utgjør 1,8% av kommunens driftsutgifter, mens fylkesmannen anbefaler at driftsresultatet bør utgjøre mellom 3 5%. Det ble reist en del spørsmål som ble besvart av rådmannen og den øvrige administrasjonen. Det ble i den forbindelse påpekt at Eldrerådet hadde bedt om at kommunens andel (ca kr 1,3 mill) av den såkalte eldremilliarden som regjeringen bevilget som et engangstiltak i 2010 (som økt rammeoverføring/frie midler) skulle avsettes til et øremerket fond. Det ble i den forbindelse opplyst om at midlene er medgått til å saldere overforbruket innen helse og omsorg. Det ble også redegjort for årsakene til merforbruket innen barnehageområdet og de øvrige tjenesteområdene som viser avvik. 1. Kommunestyret godkjenner og vedtar Søndre Land kommunes årsregnskap og årsmelding 2010 i foreliggende stand. 2. Kommunestyret vedtar at årsresultatet disponeres slik: Kr ,50 avsettes til bundet driftsfond Kr ,48 avsettes til fritt disposisjonsfond 3. Kommunestyret godkjenner at det lyses ut et engasjement som arealplanlegger og at utgiftene dekkes av fritt disposisjonsfond. 74/11 IGANGSETTING AV PROSESS FOR Å UTREDE MULIG KOMMUNESAMMENSLÅING Side 5 av 18

6 Kommunestyret i Søndre Land tar orienteringen fra felles formannskapsmøte den om mulig kommunesammenslåing i Gjøvikregionen til orientering. Drøftingen av eventuelt grunnlag for videre utredninger av spørsmålet settes på dagsorden igjen i de respektive kommunestyrer etter kommunevalget i Behandlingen fra formannskapet i Østre Toten ble utdelt i møtet. Kommunestyret i Søndre Land tar orienteringen fra felles formannskapsmøte den om mulig kommunesammenslåing i Gjøvikregionen til orientering. Drøftingen av eventuelt grunnlag for videre utredninger av spørsmålet settes på dagsorden igjen i de respektive kommunestyrer etter kommunevalget i /11 SKILØYPE PÅ VESTÅSEN SAMMENKOBLING AV LØYPENETTET I SØNDRE- OG NORDRE LAND Formannskapet stiller seg positiv til å gi Veståsen Løypelag et årlig driftstilskudd for å preparere skiløypetraseen som skal koble sammen løypene i Nordre Land med løypene i Søndre Land. Driftstilskuddets størrelse må vurderes i forhold til driftstilskuddene som andre lag og foreninger mottar til løypepreparering. Driftstilskuddet gis første gang skisesongen 2011/2012, og innarbeides i budsjett/økonomiplan for Formannskapet stiller seg positiv til å gi Veståsen Løypelag et årlig driftstilskudd for å preparere skiløypetraseen som skal koble sammen løypene i Nordre Land med løypene i Søndre Land. Driftstilskuddets størrelse må vurderes i forhold til driftstilskuddene som andre lag og foreninger mottar til løypepreparering. Driftstilskuddet gis første gang skisesongen 2011/2012, og innarbeides i budsjett/økonomiplan for Side 6 av 18

7 76/11 VALG AV NYTT STYREMEDLEM FOR JOHAN ØKSNE OG HUSTRUS LEGAT. Formannskapet velger følgende som nytt styremedlem etter Anne Nora Narmo i styret for Johan Øksne og hustrus legat gjeldende ut inneværende valgperiode: Tom Jevnesveen fremmet forslag på Magna Svendsen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapet velger følgende som nytt styremedlem etter Anne Nora Narmo i styret for Johan Øksne og hustrus legat gjeldende ut inneværende valgperiode: Magna Svendsen. 77/11 SØKNAD OM TILTAK - TILBYGG/PÅBYGG BOLIG - GBNR. 86/6 SØKNAD OM DISPENSASJON Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 og 20-1 gir Formannskapet dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner tilbygg/påbygg til boligen på gnr. 86 bnr. 6 på følgende vilkår: Eiendommen skal ikke gjerdes inn eller på annen måte hindre allmennhetens rett til fri ferdsel i strandsonen. Det må søkes om utslippstillatelse, jf. forskrift om begrensning av utslipp og om byggetillatelse for avløpsanlegg, jf. pbl 20-1 j). Anlegget må være godkjent og ferdigstilt innen ferdigattest for tilbygg/påbygg bolig kan utstedes. Alt byggearbeid må utføres etter plan- og bygningsloven med underliggende regelverk. I henhold til saksbehandlingsforskriften (SAK10) tredje del (ansvar og kontroll) gis foretakene Skjeseth og Solvang Arkitekter AS, Tømmermester Bent Frøshaug og Rørlegger Øyvind Hasvold AS ansvarsrett som omsøkt. Det er en forutsetning at foretakene benytter kvalifiserte utøvere for de oppgaver de selv ikke utfører. Foretakene har selv ansvaret for å påse at disse aktørene kan dokumentere at de er kvalifiserte. Byggetillatelsen, godkjente tegninger og foretakenes kontrollsystem skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen i tilfelle tilsyn fra kommunens side, jf. pbl Side 7 av 18

8 Tiltaket (bygning eller del av bygning) må ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges, jf. pbl Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtak er mottatt. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 og 20-1 gir Formannskapet dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner tilbygg/påbygg til boligen på gnr. 86 bnr. 6 på følgende vilkår: Eiendommen skal ikke gjerdes inn eller på annen måte hindre allmennhetens rett til fri ferdsel i strandsonen. Det må søkes om utslippstillatelse, jf. forskrift om begrensning av utslipp og om byggetillatelse for avløpsanlegg, jf. pbl 20-1 j). Anlegget må være godkjent og ferdigstilt innen ferdigattest for tilbygg/påbygg bolig kan utstedes. Alt byggearbeid må utføres etter plan- og bygningsloven med underliggende regelverk. I henhold til saksbehandlingsforskriften (SAK10) tredje del (ansvar og kontroll) gis foretakene Skjeseth og Solvang Arkitekter AS, Tømmermester Bent Frøshaug og Rørlegger Øyvind Hasvold AS ansvarsrett som omsøkt. Det er en forutsetning at foretakene benytter kvalifiserte utøvere for de oppgaver de selv ikke utfører. Foretakene har selv ansvaret for å påse at disse aktørene kan dokumentere at de er kvalifiserte. Byggetillatelsen, godkjente tegninger og foretakenes kontrollsystem skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen i tilfelle tilsyn fra kommunens side, jf. pbl Tiltaket (bygning eller del av bygning) må ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges, jf. pbl Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtak er mottatt. 78/11 RESTAURERING AV STEINMOLO, TILBYGG/OMBYGGING HYTTE, NYTT UTHUS - GBNR 11/44 Side 8 av 18

9 SØKNAD OM DISPENSASJON Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gir formannskapet dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner tilbygg/ombygging av hytte, riving og bygging av nytt uthus, istandsetting av molo, gjenfylling av tidligere utgravd båtplass og flytting av trapp på fritidseiendommen gnr. 11 bnr. 44, Bryggevegen 4, i Søndre Land på følgende vilkår: - Tomten skal ikke gjerdes inn eller på annen måte hindre allmenhetens mulighet til fri ferdsel i strandsonen. - Uthus skal ikke benyttes til beboelse (anneks). - Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeide straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner (kml) 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. - Om det under tiltaket oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet (for eksempel vrakdeler, keramikk, bearbeidet flint, glass, krittpiper eller annet), må Norsk maritimt museum varsles, jf. kml 14 tredje ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 20-1 og 21-4 gir formannskapet rammetillatelse for tilbygg m/våtrom til hytte og riving/nybygg av uthus på følgende vilkår: - I henhold til SAK10 tredje del (saksbehandlingsforskriften godkjenning og ansvar) gis foretaket Byggmester Dag Grøndalen ansvarsrett som omsøkt. - Søknad om utslippstillatelse må sendes inn. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før vilkår i rammetillatelsen er oppfylt, ansvarsrett er tildelt og kontrollomfang er avgjort samt eventuelle tillatelser fra andre myndigheter foreligger, jf. pbl ledd. Igangsettingstillatelse kan deles opp. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gir formannskapet dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner tilbygg/ombygging av hytte, riving og bygging av nytt uthus, istandsetting av molo, gjenfylling av tidligere utgravd båtplass og flytting av trapp på fritidseiendommen gnr. 11 bnr. 44, Bryggevegen 4, i Søndre Land på følgende vilkår: - Tomten skal ikke gjerdes inn eller på annen måte hindre allmenhetens mulighet til fri ferdsel i strandsonen. Side 9 av 18

10 - Uthus skal ikke benyttes til beboelse (anneks). - Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeide straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner (kml) 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. - Om det under tiltaket oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet (for eksempel vrakdeler, keramikk, bearbeidet flint, glass, krittpiper eller annet), må Norsk maritimt museum varsles, jf. kml 14 tredje ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 20-1 og 21-4 gir formannskapet rammetillatelse for tilbygg m/våtrom til hytte og riving/nybygg av uthus på følgende vilkår: - I henhold til SAK10 tredje del (saksbehandlingsforskriften godkjenning og ansvar) gis foretaket Byggmester Dag Grøndalen ansvarsrett som omsøkt. - Søknad om utslippstillatelse må sendes inn. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før vilkår i rammetillatelsen er oppfylt, ansvarsrett er tildelt og kontrollomfang er avgjort samt eventuelle tillatelser fra andre myndigheter foreligger, jf. pbl ledd. Igangsettingstillatelse kan deles opp. 79/11 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR. 27/2 - TILLEGG TIL GBNR. 27/61 Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 og 20-1 m) gir Søndre Land kommune dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner fradeling av en parsell på ca. 170 m 2 fra eiendommen gnr. 67 bnr. 2. Parsellen skal være et tillegg til boligtomten gnr. 27 bnr. 61. Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland som bes om å vurdere saken etter lov om jord av 12. mai Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 og 20-1 m) gir Søndre Land kommune dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner fradeling av en parsell på ca. Side 10 av 18

11 170 m 2 fra eiendommen gnr. 67 bnr. 2. Parsellen skal være et tillegg til boligtomten gnr. 27 bnr. 61. Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland som bes om å vurdere saken etter lov om jord av 12. mai /11 DELING AV EIENDOM- PARSELL FRA GBNR. 59/1 Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr og 20-1 m), lov om jord av 12. mai og gjeldende delegasjonsbestemmelser gir ikke Formannskapet dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner ikke fradeling av 7,5 dekar skog fra eiendommen Grette, gnr 59 bnr 1, i Søndre Land. I medhold av lov om jord av 12. mai og gjeldende delegasjonsfullmakter gir Formannskapet tillatelse til fradeling av 12 dekar tomt (gnr 59 bnr 92) fra eiendommen gnr 59 bnr 1 i Søndre Land. Det settes som vilkår for delingssamtykket at det opprettes tinglyst servitutt som gir hjemmelsinnehaver til gnr 59 bnr 1 bruksrett til bilvegen på eiendommen gnr 59 bnr 91 og 92, for landbruksformål på hovedbølets tilstøtende arealer. Kjøperne, Pål Rønningen og Lilian Jensen, må innhente konsesjonssamtykke for erverv av gnr 59 bnr 92. Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr og 20-1 m), lov om jord av 12. mai og gjeldende delegasjonsbestemmelser gir ikke Formannskapet dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner ikke fradeling av 7,5 dekar skog fra eiendommen Grette, gnr 59 bnr 1, i Søndre Land. I medhold av lov om jord av 12. mai og gjeldende delegasjonsfullmakter gir Formannskapet tillatelse til fradeling av 12 dekar tomt (gnr 59 bnr 92) fra eiendommen gnr 59 bnr 1 i Søndre Land. Det settes som vilkår for delingssamtykket at det opprettes tinglyst servitutt som gir hjemmelsinnehaver til gnr 59 bnr 1 bruksrett til bilvegen på eiendommen gnr 59 bnr 91 og 92, for landbruksformål på hovedbølets tilstøtende arealer. Kjøperne, Pål Rønningen og Lilian Jensen, må innhente konsesjonssamtykke for erverv av gnr 59 bnr /11 Side 11 av 18

12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELTANLEDNINGER - RINGELIEN AS I medhold av alkohollovens 1 6, 2. ledd, siste setning, innvilges Ringelien AS v/aud Sigrid Holst skjenkebevilling for to enkeltanledninger i tilknytning til arrangering av konsert den og arrangering av operameny den i møkkakjelleren på Ringelien gård. Bevillingen omfatter skjenking av alkoholholdig drikke med et alkoholinnhold på inntil 22 volumprosent (øl og vin) fra kl den og fra kl den Ansvarlig for skjenkingen er Aud Sigrid Holst. I medhold av alkohollovens 1 6, 2. ledd, siste setning, innvilges Ringelien AS v/aud Sigrid Holst skjenkebevilling for to enkeltanledninger i tilknytning til arrangering av konsert den og arrangering av operameny den i møkkakjelleren på Ringelien gård. Bevillingen omfatter skjenking av alkoholholdig drikke med et alkoholinnhold på inntil 22 volumprosent (øl og vin) fra kl den og fra kl den Ansvarlig for skjenkingen er Aud Sigrid Holst. 82/11 REFERATSAKER - FORMANNSKAP MØTE DEN Referatsakene tas til orientering. Følgende referatsaker var til behandling iht innkallingen: 1. Protokoll fra formannskapets møte den Årsmelding for 2010 Rådet for funksjonshemmede 3. Årsmelding for 2010 Eldrerådet 4. Årsmelding for 2010 Søndre Land Overformynderi 5. Melding om delegert vedtak vedr. omlegging av jordbruksvei, datert Melding om delegert vedtak vedr. nyanlegg av velteplass/skogsbilvei, datert Vedtak om innvilgelse av søknad om ambulerende skjenkebevilling (delegert vedtak) i anledning 60-års lag Finn Øksne - brev av Søknad om prosjektmidler i forbindelse med bolyst i distriktskommuner prosjekt Landsporten porten til Land, jfr. brev av Side 12 av 18

13 9. Tildeling av miljødiplom til Søndre Land kommune for innkjøp av brukt datautstyr utstedt av Circle IT 10. Brev av fra Bodø Havn vedr. søknad om tilskudd til minnesmerke 11. Orientering om inngåelse av avtale om bedriftshelsetjeneste Frisk HMS I tillegg ble det utdelt invitasjon til regionalt kurs i landbrukslovene, brev av fra Fylkesmannen i Oppland. Kai Werner Evensen og Tom Jevnesveen ønsker å melde seg på. Gerd Myklebust Wang ville tenke over saken og gi nærmere tilbakemelding. Det ble gitt en nærmere redegjørelse for referatsak 10 vedr. brevet fra Bodø Havn. Formannskapet ba om at anmodningen om et bidrag fra kommunen fremmes som egen sak. Rådmannen viste videre til referatsak nr. 9, og ga i den forbindelse honnør til IKT-avdelingen for det arbeidet som er gjort. For øvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet ber om å få seg forelagt referatsak nr. 10 som en ordinær sak. For øvrig tas referatsakene til orientering. 83/11 BARNEHAGEPLASS FOR BARN VED SØNDRE LAND STATLIGE MOTTAK 1. Formannskapet vedtar å tildele inntil 10 plasser i barnehagene barnehageåret 2011 til 2012 til Søndre Land statlige mottak. 2. Plassene fordeles med inntil 3 plasser i avdeling Trevatn, inntil 4 plasser i avdeling Grettegutua og inntil 3 plasser i avdeling Hov. 3. Bemanningen i barnehagen økes med inntil 2,5 stillinger. Utvidelsen skal inkludere språklig tilrettelegging. 4. Økte lønnsutgifter på kr finansieres av statlig tilskudd til barnehageplass for barn i asylmottak Rådmannen redegjorde innledningsvis nærmere for saken, herunder sammenhengen mellom sakene 83/11 85/11. Det ble reist spørsmål om hvorvidt alle som allerede har søkt om barnehageplasser har fått innvilget plass i de barnehagene som nå foreslås disponert for tildeling av plasser fra Søndre Land statlige mottak. Fra andre representanter ble det gjort oppmerksom på at det ikke blir riktig å trekke inn spørsmålet om tidligere søkere da denne saken dreier seg om å utvide tilbudet og øke bemanningen, finansiert gjennom statlig tilskudd. Rådmannen opplyste at alle Side 13 av 18

14 søkere har fått innvilget plasser, jfr. tidligere orienteringer i formannskapet. Det å utvide tilbudet som foreslått, vil derfor ikke fortrenge andre søkere. 1. Formannskapet vedtar å tildele inntil 10 plasser i barnehagene barnehageåret 2011 til 2012 til Søndre Land statlige mottak. 2. Plassene fordeles med inntil 3 plasser i avdeling Trevatn, inntil 4 plasser i avdeling Grettegutua og inntil 3 plasser i avdeling Hov. 3. Bemanningen i barnehagen økes med inntil 2,5 stillinger. Utvidelsen skal inkludere språklig tilrettelegging. 4. Økte lønnsutgifter på kr finansieres av statlig tilskudd til barnehageplass for barn i asylmottak 84/11 BARNEHAGETILBUDET I LANDÅS BARNEHAGE FRA AUGUST 2011 Kommunestyret vedtar å midlertidig innstille det kommunale barnehagetilbudet i avdeling Landås barnehage for barnehageåret Rådmannen gjorde innledningsvis oppmerksom på at utvidelse av bemanningen for å kunne gi tilbud på Odnes barnehage vil være noe større enn det som er beskrevet i saksutredningen (utvidelsen utløser vel kr i økte lønnskostnader). Innsparingen ved å innstille tilbudet i Landås barnehage vil derfor bli ca kr mindre enn det som er oppgitt i saksutredningen (dvs. en innsparing på anslagsvis vel kr ). Det ble fra flere representanter påpekt ønske for å opprettholde et barnehagetilbud i Landås vurdert utfra distriktsmessige hensyn for området. Samtidig ble det påpekt de budsjettmessige utfordringene innen barnehageområdet, samt hensynet til det totale barnehagetilbudet i kommunen og behovet for også å utvide tilbudet i Odnes/Flubergområdet. Det ble uttykt vilje til å utrede muligheten for å opprettholde et barnehagetilbud i Landås, eventuelt basert på et samarbeid med Land Montessoriskole. Det ble fremmet forslag om å utsette saken til ny behandling i formannskapet den for å kunne utrede et alternativt barnehagetilbud i samarbeid med Land Montessoriskole. Utsettelsesforslaget ble nedstemt med 4 mot 3 stemmer. Deretter ble det foretatt votering av rådmannens innstilling. Side 14 av 18

15 Innstillingen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Kommunestyret vedtar å midlertidig innstille det kommunale barnehagetilbudet i avdeling Landås barnehage for barnehageåret /11 SØKNAD OM GARANTI FOR STATSSTØTTE VED OPPSTART AV NY PRIVAT MONTESSORIBARNEHAGE I LANDÅSBYGDA Kommunestyret vedtar å avslå søknaden om kommunalt driftstilskudd til etablering av privat barnehage i Landåsbygda fra 15. august Se det som er anført under behandlingen i sak 84/11. Erik Bjørnsveen fremmet forslag om at kommunestyret vedtar å innvilge søknaden om kommunalt driftstilskudd til etablering av privat barnehage i Landåsbygda fra 15. august Det ble foretatt votering mellom rådmannens innstilling og Erik Bjørnsveens endringsforslag. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar å innvilge søknaden om kommunalt driftstilskudd til etablering av privat barnehage i Landåsbygda fra 15. august /11 HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 1. Ny hovedplan for vann og avløp vedtas. 2. Kostnadene for drift og investeringer prioriteres og søkes innarbeidet i det årlige budsjettarbeidet. Teknisk sjef, Bjørn Runar Eriksen, redegjorde nærmere for saken og besvarte de spørsmålene som ble stilt. Side 15 av 18

16 I den påfølgende debatten ble det påpekt at tilknytningsavgiftene bør ses nærmere på, og at dette fremmes som egen sak. 1. Ny hovedplan for vann og avløp vedtas. 2. Kostnadene for drift og investeringer prioriteres og søkes innarbeidet i det årlige budsjettarbeidet. 87/11 KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK - SØKNAD OM DISP. FRA KOMMUNEPLANEN FOR TILBYGG/OMBYGGING AV FRITIDSBOLIG - GBNR 20/23 Formannskapet tar ikke klagen fra Oppland fylkeskommune, Kulturarvenheten, datert , til følge. Formannskapet velger å opprettholde sitt vedtak fra møte den , sak 53/11. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Formannskapet tar ikke klagen fra Oppland fylkeskommune, Kulturarvenheten, datert , til følge. Formannskapet velger å opprettholde sitt vedtak fra møte den , sak 53/11. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 88/11 RESTAURERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE M.M. - GBNR 7/30 - FELLESANLEGG Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2 gir Formannskapet dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner restaurering og utvidelse av brygge, istandsetting av molo og fylling av terreng mellom brygge og molo på følgende vilkår: Side 16 av 18

17 Anlegget er et felles anlegg for eiendommene gnr 7 bnr 10, 30, 46 og 81 samt gnr 19 bnr 12. Disse eiendommene har bruksrett over planovergang 136/578. I tillegg skal anlegget være tilgjengelig og kunne brukes av båtfarende. Det må ikke skiltes fra landsiden med Badeplass eller lignende som oppfordrer til bruk av planovergangen av andre enn de bruksberettigete. Jernbaneverket gir i brev av dispensasjon fra Jernbaneloven 10. Dispensasjonen innebærer ikke at andre tiltak kan igangsettes uten ny søknad. De omsøkte arbeidene må utføres slik at de ikke på noen måte skader jernbanen eller endrer jernbanens stabilitet. Det kan ikke påregnes at det gis erstatning fra togoperatør eller Jernbaneverket for påregnelige skader eller ulemper som skyldes nærhet til jernbanesporet. Anlegget skal ikke hindre fri ferdsel i strandsonen. Det varsles om at det vil bli gitt et overtredelsesgebyr for utførte arbeider i strandsonen uten at nødvendig tillatelse forelå, jf. SAK a). Overtredelsesgebyret fastsettes til kr ,-. Rådmannen gjorde rede for noen korrigeringer/tilføyelser i saksutredningen, og endret innstillingens siste setning om at overtredelsesgebyret fastsettes til kr 2000,-. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2 gir Formannskapet dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner restaurering og utvidelse av brygge, istandsetting av molo og fylling av terreng mellom brygge og molo på følgende vilkår: Anlegget er et felles anlegg for eiendommene gnr 7 bnr 10, 30, 46 og 81 samt gnr 19 bnr 12. Disse eiendommene har bruksrett over planovergang 136/578. I tillegg skal anlegget være tilgjengelig og kunne brukes av båtfarende. Det må ikke skiltes fra landsiden med Badeplass eller lignende som oppfordrer til bruk av planovergangen av andre enn de bruksberettigete. Jernbaneverket gir i brev av dispensasjon fra Jernbaneloven 10. Dispensasjonen innebærer ikke at andre tiltak kan igangsettes uten ny søknad. De omsøkte arbeidene må utføres slik at de ikke på noen måte skader jernbanen eller endrer jernbanens stabilitet. Det kan ikke påregnes at det gis erstatning fra togoperatør eller Jernbaneverket for påregnelige skader eller ulemper som skyldes nærhet til jernbanesporet. Side 17 av 18

18 Anlegget skal ikke hindre fri ferdsel i strandsonen. Det varsles om at det vil bli gitt et overtredelsesgebyr for utførte arbeider i strandsonen uten at nødvendig tillatelse forelå, jf. SAK a). Overtredelsesgebyret fastsettes til kr ,-. Side 18 av 18

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hans Ingwald Gamst. Sakene 135/12 146/12 (inkl. tillegglisten). I tillegg til saklisten, ble følgende saker drøftet:

MØTEPROTOKOLL. Hans Ingwald Gamst. Sakene 135/12 146/12 (inkl. tillegglisten). I tillegg til saklisten, ble følgende saker drøftet: Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl. 15:00 16:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl. 15:00 16:00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2012 Tid: Kl. 15:00 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Terje Odden, Rune Selj, Gerd Myklebust Wang, Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Asbjørn Volden (Bygdelista) Innkalling og sakliste ble godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Asbjørn Volden (Bygdelista) Innkalling og sakliste ble godkjent. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 02.05.2011 Tid: Kl. 18.00 21.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug (permisjon) og Gerd Myklebust Wang. Jon Odden og Hans Ingvald Gamst

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug (permisjon) og Gerd Myklebust Wang. Jon Odden og Hans Ingvald Gamst Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.02.2012 Tid: Kl. 09.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Tid: 09:00 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Ine Lindalen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 27.10.2010 Tid: 09.00 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Valgstyre. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Innkalling og sakliste ble godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Valgstyre. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Innkalling og sakliste ble godkjent. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl 14.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wenche B. Svendstad (AP) og Erland Jensen (SV)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wenche B. Svendstad (AP) og Erland Jensen (SV) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.02.2014 Tid: Kl.17:00 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle unntatt: Gro-Anita Steingrimsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 25.05.2011 Tid: Kl. 09.00 17.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 13.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 13. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.09.2012 Tid: Kl. 08.30 11.45 Til stede på møtet Medlemmer: Terje Odden, Rune Selj, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.05.2014 Tid: Kl.17:00 20:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 20:35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 20:35 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 20:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 25.03.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 25.03.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 25.03.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.05.2013 Tid: 09:00 14:15

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.05.2013 Tid: 09:00 14:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.05.2013 Tid: 09:00 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 18.00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Valgstyre. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Innkalling og sakliste ble godkjent

MØTEPROTOKOLL. Valgstyre. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Innkalling og sakliste ble godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 11.05.2011 Tid: Kl 15.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Reidar Eriksen, Magna Svendsen og Kirsten Eva Male. Rune Selj, Arvid Ege og Lars Nybakke

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Reidar Eriksen, Magna Svendsen og Kirsten Eva Male. Rune Selj, Arvid Ege og Lars Nybakke Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.09.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 27.05.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 27.05.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 27.05.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30 12:30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30 12:30 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09:30 12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: "Bjørnen", Odnes Møtedato: Tid: Kl. 12: Rådmann Nils Hesthagen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Bjørnen, Odnes Møtedato: Tid: Kl. 12: Rådmann Nils Hesthagen SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: "Bjørnen", Odnes Møtedato: 12.02.2014 Tid: Kl. 12:00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune Selj,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 25.11.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 25.11.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 25.11.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A.Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent. Søndre Land kommune side 1 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.09.2013 Tid: 17:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Ine Lindalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.02.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.02.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.02.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09.00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00-12:45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00-12:45 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2015 Tid: 09:00-12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Mona

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 31.10.2011 Tid: Kl. 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.11.2013 Tid: 08:30 NB! Mrk tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Steine skole Møtedato: 11.09.2014 Møtestart: 0830 Møteslutt: 1030 Tilstede: Sture Pedersen,ordfører Geir Viggo Pedersen Kjell Richardsen møtte for Sunniva Dahl Tom

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Gro-Anita Steingrimsen (AP) og Atle Rune Lynard (AP) Wenche B Svendstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Gro-Anita Steingrimsen (AP) og Atle Rune Lynard (AP) Wenche B Svendstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt Gro-Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Jørn - Arild Moen (sekretær) Torill Hansen (sekretær) Ingen merknader til saksliste eller møteinnkalling.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Jørn - Arild Moen (sekretær) Torill Hansen (sekretær) Ingen merknader til saksliste eller møteinnkalling. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 21.04.2016 Tid: 0900-11:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Eva Ottesen (Ordfører) Roy - Idar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 14:55

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 14:55 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.01.2016 Tid: 09:00 14:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Mona

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.07.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00-13:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 20/11 11/445 BARNEHAGETILBUDET I LANDÅS BARNEHAGE FRA AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 20/11 11/445 BARNEHAGETILBUDET I LANDÅS BARNEHAGE FRA AUGUST 2011 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.05.2011 Tid: Kl. 12.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale eldreråd. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 11:30 14:45

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale eldreråd. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 11:30 14:45 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 09.04.2015 Tid: 11:30 14:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Olaug Lihagen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 10.06.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 10.06.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 10.06.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Torbjørn Hjertø, Marita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Som tilleggssak oppføres - Ny fryseterminal Steinesjøen aksjetegning.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Som tilleggssak oppføres - Ny fryseterminal Steinesjøen aksjetegning. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 10.20 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Anne Ma. Vik Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 30.04.2009 Tid: kl.12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 30.04.2009 Tid: kl.12.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 30.04.2009 Tid: kl.12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 11:30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 11:30. Til stede på møtet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.12.2016 Tid: 09:00 11:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Mona Tønnesland Tholin, Rune Rønningen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 08:30 13:30. Gro-Anita Steingrimsen, Susanne Solhaug.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 08:30 13:30. Gro-Anita Steingrimsen, Susanne Solhaug. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 24.09.2013 Tid: 08:30 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: I tillegg: Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00

MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 11.05.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Valgstyremøte

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.09.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 18:45

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 18:45 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.11.2013 Tid: 17:00 18:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Sted. Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2010 kl. 14.00 15.30 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling og saksliste ble godkjent

MØTEPROTOKOLL. Innkalling og saksliste ble godkjent SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 21.10.2013 Tid: 17:00 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 20.10.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 99/14 Til saknr.: 105/14 Av utvalgets

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 11:00 11:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 05.09.2011 Tid: Kl. 18.00 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 22.02.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/12 Til saknr.: 15/12 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 27.09.2017 Tid: 09:00 13:15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gruppeledere: Hovedtillitsvalgte: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 14.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 27.05.2013 Tid: 17:00 19.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Ine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen : 19.04.2012 Tid: 11:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 12.45. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Geir Viggo Pedersen møtte for Sunniva Dahl Tom Tobiassen

Detaljer