Virksomhetsplan Tekniske tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan Tekniske tjenester"

Transkript

1 Åmot kommune Tekniske tjenester Virksomhetsplan Tekniske tjenester Åmot kommune ajourført

2 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) DEL 1 OVERORDNET MÅL OG ORGANISERING FOR ÅMOT KOMMUNE HOVEDMÅL I KOMMUNEPLANEN UTVIKLINGSMÅL I KOMMUNEPLANEN HOVEDSATSINGSOMRÅDER BOSETTING Bosetting Rekruttere og beholde medarbeidere ADMINISTRATIV ORGANISERING... 5 DEL 2 TEKNISKE TJENESTER OVERORDNEDE MÅLSETTINGER FOR TEKNISKE TJENESTER Nasjonale målsettinger Regionale Lokale... 6 DEL 3 VIRKSOMHETSOMRÅDE VIRKSOMHETENS ORGANISASJONSKART FOKUSOMRÅDE BRUKERE FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE FOKUSOMRÅDE ØKONOMI DEL 4 EGNE DRIFTSMÅL/RESULTATMÅL Side 2

3 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) DEL 1 Overordnet mål og organisering for Åmot kommune 1.1 Hovedmål i kommuneplanen Alle kommuner er pålagt å ha en kommuneplan. Kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens 20-1, 1. og 2. ledd: "Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige delen omfatter mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for tjenesteområdenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige delen omfatter et samordnet handlingsprogram for tjenesteområdenes virksomhet de nærmeste årene. Sammen skal vi skape et livskraftig Åmot-samfunn som innbyggerne er stolte av: Å skape et godt lokalsamfunn er en varig prosess, der en gjennom samarbeid med den enkelte innbygger, næringslivet, lag og foreninger, Høgskolen og Forsvaret skal løse de utfordringer som ligger foran oss. Vi må stimulere til samarbeid og dugnadsånd som likeverdig supplement til offentlig oppgaveløsning og som viktig bidrag til å skape lokal identitet. Alle spørsmål om lokal ressursutnytting skal underlegges langsiktige vurderinger av virkninger på naturkvalitet og livskvalitet slik at framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine behov, ikke reduseres. Vi skal legge til rette for at folk skal kunne bosette seg i de deler av kommunen de ønsker. Utbygging og videreutvikling av et kvalitativt godt og konkurransedyktig kommunesenter skal prioriteres. Offentlige og private servicetilbud i grendesentrene Osneset og Deset skal tilpasses befolkningsgrunnlag og brukerbehov. Det skal arbeides for å øke innbyggertallet ved å få flere til å bosette seg i kommunen. Hovedutfordring 1: Forbedre og utvikle kommunens service og tjenester innenfor de rammer som er til disposisjon. : Styrke kommuneøkonomien for å øke og sikre kommunens framtidige handlefrihet. Hovedutfordring 2: Øke tilflyttingen til kommunen. : Innbyggertallet i kommunen skal økes. Kommunen må få flere barnefamilier og ansatte i Forsvaret til å bosette seg i kommunen. Side 3

4 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Hovedutfordring 3: Videreutvikle kommunesenterets kvaliteter. : Rena skal videreutvikles som en moderne bygdeby, med mangfold og tilbud forankret i stedets kultur og dimensjon. Hovedutfordring 4: Sikre levekår i grendene. : Sikre trivsel og framtidige levekår i grendene. Hovedutfordring 5: Utvikle et variert næringsliv. : Det skal utvikles et mer variert og lønnsomt næringsliv med utgangspunkt i lokale ressurser og fortrinn. Hovedutfordring 6: Rena som nasjonalt sivilt - militært utdanningssenter. : Rena skal utnytte sine fortrinn som utdanningssenter. 1.2 Utviklingsmål i kommuneplanen Kommuneplanen peker ut følgende satsingsområder for å nå målsettingene: Attraktivt og variert boligtilbud Et godt og innovativt skolemiljø Servicetilbud og sentrumsmiljø Godt og mangfoldig kulturtilbud Næringsutvikling 1.3 Hovedsatsingsområder Et sentralt verktøy i utviklingen av kommunens plan- og styringssystem er styringsdialogen. Styringsdialogen har som formål å etablere møteplasser mellom brukere, medarbeidere og politikere for evaluering og læring av oppnådde resultater og dialog om mål og prioriteringer for utvikling av kommunen som samfunn og som tjenesteyter. Fra styringsdialogen våren 2008 kom det fram mange mål og prioriteringer. Prioriteringene hadde mange fellestrekk som muliggjør en samling i 2 overordnede satsingsområder: - Bosetting - Rekruttere og beholde medarbeidere. Satsingsområdene skal bidra til å styrke fokus på kommuneplanens hovedmålsetting om økt bosetting i hele driftsorganisasjonen. Samtidig vil konkurransen om arbeidskraften tilta i årene som kommer. Medarbeidere med rett kompetanse vil være avgjørende for om Åmot kommune kan yte tjenester med det omfang og den kvalitet som innbyggerne etterspør. Side 4

5 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Bosetting Kortsiktig målsetting skal vi være innbyggere i Åmot kommune. Langsiktig målsetting: Felles innsatsområder for å nå målsettingene: Omdømmebygging Arbeidsplasser Bli-lyst setting: I 2018 skal det være innbyggere i Åmot kommune Rekruttere og beholde medarbeidere Åmot kommune skal ha kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger til enhver tid. Felles innsatsområder for å nå målsettingen: Fornøyde medarbeidere - bli i jobben lyst Markedsføring Omdømmebygging 1.4 Administrativ organisering Pr er det ca 400 ansatte som utgjør 343 årsverk Side 5

6 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) DEL 2 Tekniske tjenester 2.1 Overordnede målsettinger for tekniske tjenester Nasjonale målsettinger Regionale Lokale Hovedmål for fagområdet teknisk administrasjon. Teknisk administrasjon skal være en god leder- og støttefunksjon for øvrige fagområder på virksomhetsområdet. I tillegg skal teknisk administrasjon utøve god prosjektledelse på kommunale prosjekter, samt i vareta en forsvarlig forvaltning av kommunens eiendomsskatt. Hovedmål for fagområdet landbruk. Landbruksforvaltningen i Åmot kommune skal fremme bærekraftig forvaltning av jord- og skogressursene med sikte på verdiskapning, og sikring av produksjonsgrunnlaget, det biologiske mangfoldet, hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene. Landbruksforvaltningen i Åmot kommune skal være et løsningsorientert og effektivt forvaltningsorgan innenfor de landbrukspolitiske rammer som er fastsatt nasjonalt, regionalt og lokalt. Hovedmål for fagområdet kommunal eiendom. Hovedmål / Strategisk mål: 1. Bakgrunn Kommunens virksomhet utøves i kommunens eide (og leide) bygg, anlegg og eiendommer. 2. Hovedoppgave På vegne av Kommunestyret (juridisk eier) og Rådmannen (daglig overordnet administrativ eier) skal Kommunal eiendom (KE) utøve eiendomsforvaltningen og brukerstøtten, herunder saksbehandling, drift, vedlikehold og servicetjenester (miljørenhold og vaktmestertjenester ) ovenfor brukerne / virksomhetene. Eiendomsforvaltningen og brukerstøtten utøves i henhold til de rammebetingelser som juridisk eier / overordnet eier gir. 3. Ambisjon KE skal være en profesjonell og kompetent eiendomsforvalter som gjennom faglig innsikt og kompetanse skal etterleve lover, forskrifter og regler / standarder og faglige Side 6

7 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) normer i et nært samarbeid med bruker. KE skal tilby brukere / virksomheter sikre, gode og effektive bygg og eiendomsløsninger som gir en rasjonell kosteffektiv arealutnyttelse som gir økt levetid og senker kostnader og driftsutgifter. Dette er grunnlaget for at KE skal kunne være en god og profesjonell tjenesteleverandør innen virksomhetsområdet / ansvarsområde eiendom, bygg og anlegg (EBA) i nær samarbeid med brukerne / virksomhetene og gjennom en funksjonell organisering av EBA-virksomheten. KE hoved leveranse er ; a. Faglig ledelse b. Forvalte IK-system for EBA c. Overordnet brannvernledelse for kommunens EBA (eide og leide) d. Planlegge, budsjettere og økonomistyre e. Saksbehandling f. Erverve og avhende EBA g. Drive (EBA) h. Vedlikeholde (EBA) i. Levere servicetjenester (miljørenhold og vaktmestertjenester ) til eksterne og interne brukere / virksomheter. Hovedmål for fagområdet kommunalteknisk drift. Kommunalteknisk drift skal levere et godt og trygt drikkevann til våre innbyggere og ha gode løsninger for å motta og rense avløpsvann i tettbygde strøk. Vi skal også ha trygge og gode kommunale veier samt tilgjenglige og presentable rekreasjonsarealer. Det skal leveres tjenester til kommunens innbyggere, iht til vedtatte kvalitets- og funksjonskrav. Hovedmål for fagområdet plan, byggesak, kart og oppmåling: Fagområdet plan, byggesak, kart og oppmåling skal levere god kvalitet på tjenester innenfor behandling av plan, byggesak, oppmåling og forvaltning av geodata. Fagområdet skal utføre effektiv saksbehandling, drive veiledning innen plan- og bygningsloven og matrikkelloven, samt yte god service ovenfor kommunens innbyggere. Fokusområde brukere DEL 3 Virksomhetsområde 3.1 Virksomhetens organisasjonskart Side 7

8 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Virksomhetsleder 1 årsverk Lederstøtte Prosjektledelse 4 årsverk Kommunalteknisk drift 7,4 årsverk Kommunal eiendom årsverk Landbruk 2.5 årsverk Plan og byggesak 7 årsverk Fokusområde brukere Landbruk Andel saksbehandlede søknader om produksjonstilskudd/regionalt miljøprogram og velferdsordninger i jordbruket innen avklart behandlingstid. 100% 100% 100% Andel saksbehandlede søknader om skogfondsmidler 100% 100% 100% innen avklart behandlingstid Andel av saker til hovedutvalget for landbruk og utmark, som er ferdig saksbehandlet innen 2 mnd etter at saken er mottatt. 90% 90% 100% Side 8

9 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Andel saksbehandlede søknader om bygging av landbruksveier innen 2 mnd etter at kommunen har mottatt søknaden. 80% 90% 100% Kommunal eiendom Tid til å klargjøre utflyttede leiligheter/boliger. < 1 mnd < 1 mnd < 1 mnd Antall avvik fra kvalitetsstandarden 5 avvik < 5 avvik (innemiljøstandarden) på renhold Utført renhold antall kvadratmeter time >350 m2 >350 m Kommunalteknisk drift Antall avvik fra kravet om at ingen kommunale abonnenter skal være uten godkjent drikkevann mer enn 12 timer 2 ganger 2 ganger 2ganger Systematisk vedlikehold og sanering iht saneringsplan AE Antall avvik fra kravet om at det ikke skal forekomme skader på privat eiendom eller 5 gang 3 ganger 2ganger Side 9

10 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) forurensning av det ytre miljø som følge av kloakkutslipp. Gode varslingsrutiner og systematisk spyling på kritiske punkter på ledningsnettet. Utskifting og overhaling av pumper som begynner å bli gamle AE Responstid på henvendelser tlf og som ikke krever formell klagebehandling skal ikke være lengre enn 4 virkedager. >95 % 100% 100% Avvik på antall dager som veier og gater skal være trygge å ferdes på og framkommelige uten spesielle tiltak fra trafikantenes side. 1 Dag 0 dager < 5 dager Andel av gatelys som til enhver tid i vinterhalvåret >85% >85% >85% skal lyse Service og tilgjengelighet i vann og avløpstjenesten i Åmot. Side 10

11 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Plan- og byggesak Andel saksbehandlede søknader om byggetillatelse 90% 95% 95% innen lovpålagt behandlingstid Andel saksbehandlede søknader om deling av 90% 95% 95% eiendom innen lovpålagt behandlingstid Andel saksbehandlede søknader om private 95% 95% 95% reguleringsplanforslag innen lovpålagt behandlingstid 3.3 Fokusområde medarbeidere Innholdet i jobben: har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver? 2010 Ikke målt Stolthet over egen arbeidsplass: Alt i alt, hvor stolt er du over egen arbeidsplass? 2010 Ikke målt Ikke målt Side 11

12 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) 3.4 Fokusområde økonomi Forbruk i % av budsjett 100% Det økonomiske resultatet skal rapporteres hver måned til rådmann og etter hvert tertial til kommunestyret 3.5 Investeringstiltak Tekniske tjenester. PROSJEKTNAVN BUDSJETT KONTO ANSVAR PROSJEK TNR ATTESTANT/ANVISER ASP diverse/connie Behovs og funksjonsanalyse for helse og omsorg Brannsikkerhet i kommunale bygg. Driftskontroll nybygg. Tilkn til GUARD birkebeinern marving/tor yngve marving/tor yngve marving/tor yngve Driftskontranl nybygg. Tilkn til GUARD karroa marving/tor yngve Driftskontroll nybygg. Tilkn til GUARD kulturhus marving/tor yngve Utearealer høyskoleområdet marving/tor yngve Adresseringsprosjekt thore/kristoffer Deset kirke VA asbjørn/john olav asbjørn/john olav Forprosjekt gatelys asbjørn/john olav Asfaltering (fondsmidler fra varmeteknikk) Terrengheving mot flom. Overskuddsmasser fra rv asbjørn/john olav marving/dag ENØK kommunale bygg tor yngve/dag Fv 215/Tollef Kildesgate arne/dag Rena skole/u-skole nybygg/ombygging Røykdykkerbil/forebyggende brannvesenet arne/dag åge/terje Revidering Kommuneplanen finn/terje Side 12

13 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) DEL 4 Egne driftsmål/resultatmål Interne arbeidsmål som ikke skal rapporteres tilbake til politisk nivå. Ansvar 6000 Administrasjon eiendomsskatt 2010 Ajourhold av eiendomsskattegrunnlaget 100% Taksering av eiendommer og utlegging eiendomsskatteliste TOL Avklare hvilke bygg i Rena leir som det kan utskrives eiendomsskatt på TOL DHO Oppfølging av interne planer i forhold til HMS og personal Kapasiteten på området er for liten til å kunne ha 100% oppnåelse 80% Førstehjelpskurs DHO Vernerunder DHO Intern opplæring Citrix platform + Outlook Excel, word Power point DHO DHO DHO Brannrutine; Gjennomgang, brannøvelse DHO Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter - Administrasjon Aktivitet Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Taksering av eiendommer i forbindelse med eiendomsskatt x x Eiendomsskattelisten ferdigstilles x Opprydding av eiendomsforhold Grønne Rena x x x x x Makebytte Renabakken x x Tomtekjøp OVF????? Handlingsplan risikovurdering X X x Medarbeidersamtaler x x x x Tiltak medarbeidersamtaler x x x Side 13

14 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Ansvar 6002 Landbruk Dersom det kan forventes lang saksbehandlingstid skal vi respondere på mottatt søknad og opplyse om formodet saksbehandlingstid jfr. forvaltningsloven 11 20% 100% Rutinebeskrivelser av arbeidsoppgaver for stillingene jordbrukssjef, skogbrukssjef og saksbehandler landbruk. Hadde ikke kapasitet til å bli ferdig i 30% 100 % Lage rutinebeskrivelser for utvalgte arbeidsoppgaver. 31. desember JMP og JE Legge til rette for økt næringsutvikling innen landbruk. 50% 70 % 50% stilling næringsutvikling innen landbruk ble ikke avklart i Utarbeide retningslinjer for økt næringsutvikling innen landbruk. 31. desember DH og JE Herunder: * Etablering av jevnlig kontakt med næringssjef * Tilsetting av jordbrukssjef første halvdel av Side 14

15 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter - Landbruk. Aktivitet Felles skogbruk, jordbruk, utmark Rutinebeskrivelser på arbeidsoppgaver for jordbrukssjef, skogbrukssjef og saksbehandler landbruk (frist ) Ansvar Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. JEN/JMP x x x x x x x x x x x x BU søknader JEN x Årsrapport og årsbudsjett for tiltaksstrategier NMSK og SMIL 2014 JEN/JMP x Tiltaksstrategi for NMSK og SMIL og nye JEN/JMP retningslinjer x x x Avslutning NMSK og SMIL JEN/JMP x x Skogbruk Forberedelse til veivedlikeholds- og JEN bru kontroll x Møte i Kontaktutvalget for skogbruk herunder avbøtende tiltak skogog utmarksfond. Rentemiddelbudsjett for frist 1. JEN november. x x Frist for tilbakemelding om skogtrærnes JMP frøsetting x Forberedelse til kontroll av JEN foryngelsesplikt x x Frist for registrering og innrapportering av billefangst JMP x Frist innrapportering av resultatkontroll foryngelsesfelt JEN x Frist for innrapportering av kontroll av foryngelsesplikt JEN x Skogbruksplaner Midtområdet hele året. JEN Avslutning skogfond JMP x x Jordbruk Ajourføring av kart JMP AR5 x x x Ajourføring av landbruksregister JMP x x x x x x x x x x x x Kontroll av søknader (RMP og PT) JMP x x x Bondekafe JEN/JMP x x Produksjonstilskudd søknader JMP x x Side 15

16 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) SMIL-søknader JMP x x Veterinærtjeneste JEN x RMP- søknader JMP x Etablere kontaktutvalg for jordbruk JEN x x Utmark Annonsering vilt- og fiskefond - frist 1. feb. Evaluering og inngåelse av nye avtaler med Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Åmot Utmarksråd Fallviltgruppa og rovviltfellingslag, JEN JEN JEN x x x x rutiner, HMS, kurs x x x x Informasjon til årets elgjakt JEN x Påbegynne lokal forskrift for motorferdsel utmark JEN x Ansvar 6003 Kommunal eiendom Side 16

17 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Kommunal eiendom - Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter / oppgaver. Aktivitet Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Salg av eiendommer x x x x x x x x x x x x SD-anlegg Fase 1 (Ny PU-bolig + Ny barneh + Kulturh +1 bygg) (Tor Y Johnsen) x x x x x x X Prosjektledelse - ENØK-prosjekt Sør Østerdal kom (Tor Y Johnsen) x x x x X X X X X X X X Brannsikkerhet i kommunale bygg (Marving Pedersen) x x x x x x x x x x EPC prosjekt Fase 1, kommunale bygg (Marving Pedersen & Tor Y Johnsen) X X X X X X ENØK prosjekt Fase 2 kommunale bygg ( Hovedprosjekt ) (Marving Pedersen & Tor Y Johnsen) X X X X X X Prosjekt gammle PU-boliger (Marving Pedersen) x x x x x x x Behovs og funksjonsanalyse helse og omsorg (Marving Pedersen) x x x x x x x Forprosjekt ventilasjon rådhus (Marving Pedersen & Tor Y Johnsen) x x x x x x Skateboard (Marving Pedersen) x x Forprosjekt ombygging bad Ryslingmoen (Marving Pedersen) x x x x x x x x Ombygging arkiv kjeller (Marving Pedersen) x x ANDRE AKTIVITETER: Ny leieavtale Kappahallen / Birkebeiner arr x x x Ny avtale samt Salg av tilleggsarealer til Hovdmoen Tømmerterminal AS x x x x Ny sidespors avtale / Hovdmoen med Jernbaneverket x x x x Ny leieavtale med Høgskolen / Tømmerbygget Revisjon av leieavtale med Sykehuset innlandet x x x Organisasjonstilpassing KE s seksjoner (Avvik) X X X x x Utarbeidelse av nye stillingsbeskrivelser, stab, ledere og ansatte X X X X Utarbeide reglement / retningslinjer for eiendomsforvaltningen i kommunen med grenseoppgang mellom naglefast og løst materiell.. Ansvar og myndighetsavklaringer. x x x x x x x X X X X X Side 17

18 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Definering av brukeransvar Oppdatering av leieavtaler / Ajourhold leieavtaler (Avvik) X X X X X X x x X X X X Utarbeide saksfremlegg ferdige prosjekter () med øk-grunnlag. X X X x Synliggjør behov for økt bemanning (Avvik) x X X X X X Videreføre arbeid med avhending / salg av EBA X X X X X X X X X X X X Forberede overlevering av nybygg X X X Overtagelse og oppfølging av nybygg og prosjekter/ Garanti-oppfølging x x x x x X X X X X X Identifisere nytt sted for etablering av SD-sentral KE (kombinert Kontor Driftsleder) kontorer for seksjonslederne. x X X X X Overføre kirker til Kirkenes fellesråd X X X X X Få på plass økt personalressurs på renhold og drift / vedlikehold og vaktmestertjenester ifm ny PU bolig og ny barnehage X X X x x Arbeid med festekontrakter og prosess mot OVF X X X X X X X X X X X X Arbeide for å lukke avvik / etterslep i Ephorte og alle andre områder. X X X X X X X X X X X X Utarbeide system for IK-brann (avvik) X X X X X X X X Utarbeide system for IK-bygg inkl anlegg ( for eksempel Sidespor Hovdmoen) (avvik) X X X X Fullføre salgskontrakter / overtagelsesforretninger X X X X X Tertialrapportering / Løpende økonomirapportering X X X X X X X X X X X X Klarlegge Renholds instruksverket -renhold av høye tak -renhold av takarmatur og åpne takkonstruksjoner X X X Oppdatering av leieavtaler / Ajourhold leieavtaler (Avvik) X X X X X X X X X X X X Løpende oppdateringa v Drifts og vedlikeholdsplaner X X x x X X Holte Forvaltning - videreføring opp mot SD-prosjektet. Anskaffe lisenser til arbeidslederne. X X X x x Innhente overordnet avklaring på hvilke EBA.relaterte HMS-tiltak som skal gjennomføres i år samt gjennomføring (Toppledelse) X X X Gjennomføre EBA-relaterte HMStiltak X X X X Salgsprosess Osen Skogskole x x x x x x x x x x x X Salgsprosess mot Statsbygg / Gymbygget x x x x x x Oppdatering og utvikling av Holte Forvaltning / Eiendomsregister x x x x Energiledelse; Forberedelser for etablering av EOSsystem x x x x x x x x x X Ledermøter TT-stab x x x x x x x x x x x X Personalmøter TT-stab x x x x x x x x x x x X Ledermøter KE x x x x x x x x x x x X Personalmøter med FDV / VM - avd x x Personalmøter med Miljørenholds - avd x x Tilbuds og anbudsforespørsler FDVtiltak i driften x x x x x x x x x x x X Side 18

19 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) KAROA - Utarbeide fordelingsnøkkel for fjernvarmeforbruk for boenhetene og standard fakturagrunnlag x x Overtagelse av Kappahallen etter utleie til Forsvarsbygg x x Industrihall I / Hovdmoen: Sluttfør alle avregninger og oversend sluttregninger etter tidligere salg. x x x x Avtale med Lions Club Rena: Utleie av overnattingsplasser ifm Birkebeinerrennet og -rittet x x x ARBEIDSFORDELING I STAB KE: Jose David Campus (20%): Administrator Holte Forvaltning x x x x x x x x x x x x Oppdatering av programvare Holte F x x x x x x x x x x x x Brukerstøtte Holte F ovenfor arbeidslederne x x x x x x x x x x x x Holte F / Ajourhold Legge inn alle FDV-tiltak som ble utført i i samarbeid med arbeidslederne x x x x x x x x x x x x Superbruker Holte Smartkalk x x x x x x x x x x x x Holte F: Innlegging av ytterligere data i eiendomsdatabasen x x x x x x x x x x x x Brukerstøtte i BRA-Arkiv for KE x x x x x x x x x x x x EPC-PROSJEKT Fase 1 og 2: Støtte uttak av data / tegninger med mer fra BRA-Arkiv til NEE og entreprenører i prosjektet x x x x x x x x x x x x Prosjekt House of Control x x x x x x x x x Ragnhild Vesterheim (80%) Føre oversikt over kommunens utleieenheter iht oversikt på regneark x x x x x x x x x x x x Utarbeide og revidere husleiekontrakter x x x x x x x x x x x x Årlig oppdatering av leiekontrakter / beregningsgrunnlag for indeksregulering samt revisjon av faktura grunnlag iht dette x x x x x x x x x x x x Utarbeide fakturagrunnlag til beboerne på Karoa ifm beregningsmodell for nye PUboligen iht avlesninger x x x x x x x x x x x x Portefølge-forvaltning av Forsikring og splitting av forsikringsfakturaen iht tjenester x x x x x x x x x x x X Forsikringsoppfølging av skader x x x x x x x x x x x X Saksbehandling, støttefunksjoner, utredninger ifm fagområdet x x x x x x x x x x x X Utføre oppgaver fra overordnet leder x x x x x x x x x x x X Oppfølging og medvirkning til fagområdets HMS arbeid x x x x x x x x x x x x House of Control x x x x x x x x x Marving Pedersen ( KE-stab 40 %) Side 19

20 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Makeskiftesaker x x x x x x x x x x x X Revisjon leiekontrakter x x x x x x x x x x x X Nye kontrakter x x x x x x x x x x x X HMS-stabstøtte x x x x x x x x x x x X Adm utredninger x x x x x x x x x x x X Avtaler Birkebein - Arrangementene x x x x x x x x x x x Marving Pedersen ( KE-prosjekter 60 % x x x x x x x x x x x x Se prosjekter Tor Yngve Johnsen Leder KE Ledelse / ADM 60 % x x x x x x x x x x x x Se Andre oppgaver / aktiviteter Faglig oppfølging personell x x x x x x x x x x x x Oppdrag til FDV- driftsavdelingen FDV-oppgaver Vaktmester- /serviceoppgaver bruker x x x x x x x x x x x x Oppdrag til Miljørenholdsavdelingen x x x x x x x x x x x x Adm støtte FDV- og miljørenh avdelingen x x x x x x x x x x x x Tor Yngve Johnsen Leder KE Prosjektledelse 40 % x x x x x x x x x x x x Se prosjekter House of Control x x x x x x x x x Tom Løvlien ( + 0 % ) Adm oppgaver som han har arbeidet med for KE x x x x x x x x x x x x Ansvar 6004 Kommunalteknisk Side 20

21 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter. Aktivitet Ans. Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. VA Tollef Kildesgate prosjektering x X X x x x Gjennomføring VA Tollef Kildesgate x x x x Bygge ut og flytte el tavle KP 203 Gardskogveien x x x x Sluseventil PA 205 x x Pumpeutskifting på flere PA x x Tyngre vedlikehold VA x x x x x Skifte en stor stikk renne på 6919 Bjørkeveien x Grøfting og generelt sommervedlikehold kom veier x x x Asfaltering kommunale veier (restbevilgning ) x x x x Ansvar Plan, byggesak og oppmåling Plan, byggesak, kart og oppmåling Plan Ajourhold av digitalt planregister, herunder mottakskontroll av digitale kartfiler Viktig å fortsatt ha fokus på dette i 100% - tydelighet på oppstartsmøte og skjerpet mottakskontroll RNI - etablere plandialog (SÅTE- prosjekt) Overført fra pga leverandørforsinkelser RNI Plan Etablere interne rutiner for forvalting av plandatabasen evt. inngå konsulentavtale (sosi-konvertering, sy sammen planer etc.) 100% Ferdigstille arkiveksemplar med SOSI-filer RNI Fortsatt noen filer som mangler Plan Behandle private planforslag iht. lovpålagte frister 95% Side 21

22 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) - Ansette planmedarbeider KRL - Aktiv bruk av lokal plansakgruppe RNI Byggesak Andel saksbehandlede søknader om tiltak iht pbl 21-7 innen lovpålagt behandlingstid. 95% - Gjennomgang og etablering av bedre reviderte rutiner. Skjerpet KIN mottakskontroll - Nyopprettet 40%-stilling skal avlaste på området JDC -Opplæring ny byggesaksbehandler KIN - Redusert åpningstid på telefonen, dager med telefonfri, dager uten kundekontakt, med mer Byggesak Økt innsats på tilsyn bygge- utslippssaker 10% Fokusområde i - frigjort ressurs på byggesak til tilsyn, i forbindelse med nyansettelse Byggesak og kart og oppmåling Påse at tiltak og bygg i matrikkelen til enhver tid er à jour i henhold til matrikkelovens bestemmelser. Et kontinuerlig mål 100% Må ha sørge for å få gode situasjonsplaner i byggesaker, helst koordinat for KIN plassering av tiltak og høydeangivelse Kart og oppmåling Side 22

23 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Etablere rutiner for forvaltning drift og vedlikehold (FDV) av geodata i Åmot kommune (bla. eiendom, bygninger, adresser, veger, anlegg, AR5) Ikke etablert rutiner for veger. 100% Rutine for rapportering av veger TGH, JE Kart og oppmåling Gjennomføre forretninger og oppmåling etter ny matrikkel lov og innenfor lovpålagte tidsfrister. 95 % Konsulentstøtte kan være aktuelt pga. permisjon KRL Kart og oppmåling Etablere offisielle adresser i hele kommunen 85 % Ikke alle veier er tatt med i første runde, fokus på boliger og større hyttefelt Nummertildeling, høringsrunde nummer, matrikulering INL lage skiltplan INL Kart og oppmåling Overgang til nytt høydereferansesystem NN % Videreføres fra Følge fremdriftsplan til Statens kartverk TGH Kart og oppmåling Etablere sosi 4.0 i alle FKB-B områder 100% Videreføres fra, pga forsinket flyfotografering Følge fremdriftsplan til Statens kartverk TGH Side 23

24 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Kart og oppmåling Forbedre fullstendighet og nøyaktighet på BYGG-basen 80% Stadig oppdages feil i bygg basen, stor jobb som må gjøres fortløpende Rette feil når de oppdages TGH, ERA, KRL Kart og oppmåling Bistå jordskifteretten i forbindelse med fullføring av jordskiftet over 100% Regionfelt Østlandet. Videreføres fra, følger fremdriften til Jordskifteretten Opprydding av eiendomsstruktur gjennom matrikulering, omatrikulering og sammenslåing etc. Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter TGH KRL Aktivitet Ans Jan Feb. Mar. A Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Etablering av skriftlige krl rutiner x x x x x Oppdatering av hjemmesida krl x x x x x Lokal forurensningsforskrift kji x x x x x Sluttføre reg.plan rni Hovdmoen I-omr. x x x x x x Reguleringsplan Lappland rni x x x x x x Fullføre regplan for nytt startområde rni Birkebeinerrennet? x x x x x Fullføre adresseringsprosjekt / Thg, krl skilting x x x x x x x x x x x x Matrikkelføring jordskifte RØ Tgh, krl x x x x x x x x x x x x NN2000- innføring av nytt høydegrunnlag usikker mht. tid Grunnerverv ovf Tilsyn byggesak Ansvar VARområde Tgh, krl x x x Tgh, krl x x x x x kji x x x x x Redusere den totale vannproduksjon på Rena vv Almemoen med i forhold til, mtp lekkasjeprosent. 50% 30% 10% Side 24

25 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) et ble nådd i. Vi fortsetter systematisk lekkasjekontroll og prøver å redusere totalproduksjonen med enda 10% Systematisk lekkasjekontroll ved bruk av SD anlegget og opplæring av egne JOL medarbeidere Bedre sikringstiltak rundt vannkildene 0 100% Vi fikk ikke gjennomført dette prosjektet i, men viderefører det i. Sette opp sikringsgjerde rundt våre vannverk. Grøfte ut for å hindre at JOL overflatevann trenger ned i grunnvannet for nær kilden. Overføres til Bygge opp Drifts og vedlikeholds modul i SD anlegget. Ikke startet 20% 80% Legge inn tilgjengelig data på våre vann og avløpsinstallasjoner for å få bedre JOL kontroll over hva vi har og forebygge skader. Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter. Aktivitet Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. V/A Enga / Rena Syd x x x Deset kirke VA x x Overløpsledning Gardskogveien Gjennomføre brukerundersøkelse Full bemanne hjemler på fagområdet x x Legge inn samtlige utestasjoner på DV anlegget x x x x x x x x x x x x Innjustering av SD anlegget og overtakelse x x x x x x x Revidering av hovedplan VA x x x x x Forprosjekt avkloakering Grinihagen x x x x x x Rehabilitering av vannledning Grinihagen X x x x Side 25

Kommuneplan 2002-2012, kapittel 5:

Kommuneplan 2002-2012, kapittel 5: Kommuneplan 2002-2012, kapittel 5: - opprettet iht. vedtak om ny kommuneplanstrategi 31. mai 2006 (ny tekst i kursiv) Overordnet mål, hovedutfordringer og satsingsområder Overordnet mål Overordnede mål

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2 /2013

TERTIALRAPPORT 2 /2013 TERTIALRAPPORT 2 /2013 Årets profilbygger 2013 på landssamling MOT FLESBERG KOMMUNE INNHOLD: Side Hovedoversikt/sammendrag... 3 Politisk administrasjon... 5 Fellestjenesten... 5 Oppvekst og kultur... 9

Detaljer

Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014

Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 10 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 20 06 Kulturenheten... 23 08 Organisasjon og personal...

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Rygge kommune Årsrapport 2010

Rygge kommune Årsrapport 2010 Rygge kommune Årsrapport 2010 Rygge kommunes visjon; «Rygge skal være en selvstendig, landlig kommune i vekst og utvikling bygget på medansvar og med livskvalitet for alle». Kommunens virksomhet 3 Politisk

Detaljer

KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen

KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen Kommuneplan for Lierne kommune 2010-2021 1 LIERNE KOMMUNE KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen 2010-2021 Vedtatt av Lierne kommunestyre 17.12.09 1 Kommuneplan for Lierne kommune 2010-2021 2 1 FORUTSETNINGER 4 1.1

Detaljer

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Etablering av Tunveien barnehage går som planlagt INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 ØKONOMI...4 2.1 DRIFTSSTATUS...4 2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET STATUS...9

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ 1 Innhold 1 INNHOLD...2 2 HVORFOR

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2010 ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 5 2.3 Organisasjon og medarbeidere...

Detaljer

Virksomhetsplaner 2015 Arendal kommune 2015

Virksomhetsplaner 2015 Arendal kommune 2015 INNHOLD: 03 Kommunalteknikk... 4 06 Kulturenheten... 11 10 Brann... 16 15 Enhet for service og forvaltning... 19 16 Innovasjon og kompetanse... 23 17 Levekår... 27 18 Spesialpedagogiske tjenester... 31

Detaljer

Lunner kommune ÅRSMELDING 2011

Lunner kommune ÅRSMELDING 2011 Lunner kommune ÅRSMELDING 2011 Rådmannen, 31. mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LESEVEILEDNING... 5 1 RÅDMANNENS VURDERING AV ÅRET... 6 2 SAMFUNNSUTVIKLING... 9 2.1 Måloppnåelse... 9 2.2 Tilbakemelding på

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 11/1033 36 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 Foto O. L. Steinveg Vedtatt av kommunestyret i sak 96/11 i møte 13.12.2011 Innholdsfortegnelse... 9... 10... 11... 13... 17... 18...

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT 11/1033 19 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT Innholdsfortegnelse...3...4...5...6... 10... 11... 24... 33... 45... 72... 81... 82... 85... 86... 92... 93... 95...

Detaljer

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding TATT TI L ORIENTERING I KOMMUNESTYRET 16. JUNI 2010 Freskuka var en suksess og vil bli en årlig tradisjon Investering i ny løypemaskin har gitt innbyggerne mange

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Sørum Kommunalteknikk KF Styrets reviderte forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5

Detaljer

Handlingsprogram 2011 2014

Handlingsprogram 2011 2014 Lunner kommune Forslag til Handlingsprogram 2011 2014 Samletabell med forslag til prioriterte tiltak i planperioden Kommunestyrets forslag, vedtatt 3.6.2010 sak 31/10, Legges ut til offentlig ettersyn

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Årsmelding for 2011. Innhold

Årsmelding for 2011. Innhold Årsmelding for 2011 Innhold 2. REGNSKAPSANALYSE... 3 3. PERSONELL OG LIKESTILLING... 15 4. PLAN OG FORVALTNING... 19 5. STØTTETJENESTER... 24 6. OPPLÆRING OG BOLIG... 27 7. OPPDAL HELSESENTER... 30 8.

Detaljer

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Ås kommune 1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Det pågår et interkommunalt samarbeid om oppfølging av forskrift om rammer for vannforvaltningen. Målsettingen er bl a å skape god kjemisk og økologisk

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 Kommunestyrets vedtak av 20.06.2012 Innhold KOMMUNESTYRETS VEDTAK 4 1 FORORD 5 2 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

GENERELT TILSYN OG FORVALTNINGSREVISJON. MEDARBEIDERNE

GENERELT TILSYN OG FORVALTNINGSREVISJON. MEDARBEIDERNE GENERELT... 3 TILSYN OG FORVALTNINGSREVISJON.... 3 MEDARBEIDERNE... 3 Nærvær... 3 Overtid... 4 ØKONOMI... 4 PLANOMRÅDENE... 6 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER... 6 02 NÆRING OG MILJØ... 7 03 SKOLE...

Detaljer

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Ås kommune www.as.kommune.no IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Behandles i administrasjonsutvalget 12.11.2009 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1. Status på IKT... 3 1.2. Hva fungerer bra?... 3 1.2.1.

Detaljer

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer Tjenesteområder/rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer