Virksomhetsplan Tekniske tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan Tekniske tjenester"

Transkript

1 Åmot kommune Tekniske tjenester Virksomhetsplan Tekniske tjenester Åmot kommune ajourført

2 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) DEL 1 OVERORDNET MÅL OG ORGANISERING FOR ÅMOT KOMMUNE HOVEDMÅL I KOMMUNEPLANEN UTVIKLINGSMÅL I KOMMUNEPLANEN HOVEDSATSINGSOMRÅDER BOSETTING Bosetting Rekruttere og beholde medarbeidere ADMINISTRATIV ORGANISERING... 5 DEL 2 TEKNISKE TJENESTER OVERORDNEDE MÅLSETTINGER FOR TEKNISKE TJENESTER Nasjonale målsettinger Regionale Lokale... 6 DEL 3 VIRKSOMHETSOMRÅDE VIRKSOMHETENS ORGANISASJONSKART FOKUSOMRÅDE BRUKERE FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE FOKUSOMRÅDE ØKONOMI DEL 4 EGNE DRIFTSMÅL/RESULTATMÅL Side 2

3 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) DEL 1 Overordnet mål og organisering for Åmot kommune 1.1 Hovedmål i kommuneplanen Alle kommuner er pålagt å ha en kommuneplan. Kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens 20-1, 1. og 2. ledd: "Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige delen omfatter mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for tjenesteområdenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige delen omfatter et samordnet handlingsprogram for tjenesteområdenes virksomhet de nærmeste årene. Sammen skal vi skape et livskraftig Åmot-samfunn som innbyggerne er stolte av: Å skape et godt lokalsamfunn er en varig prosess, der en gjennom samarbeid med den enkelte innbygger, næringslivet, lag og foreninger, Høgskolen og Forsvaret skal løse de utfordringer som ligger foran oss. Vi må stimulere til samarbeid og dugnadsånd som likeverdig supplement til offentlig oppgaveløsning og som viktig bidrag til å skape lokal identitet. Alle spørsmål om lokal ressursutnytting skal underlegges langsiktige vurderinger av virkninger på naturkvalitet og livskvalitet slik at framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine behov, ikke reduseres. Vi skal legge til rette for at folk skal kunne bosette seg i de deler av kommunen de ønsker. Utbygging og videreutvikling av et kvalitativt godt og konkurransedyktig kommunesenter skal prioriteres. Offentlige og private servicetilbud i grendesentrene Osneset og Deset skal tilpasses befolkningsgrunnlag og brukerbehov. Det skal arbeides for å øke innbyggertallet ved å få flere til å bosette seg i kommunen. Hovedutfordring 1: Forbedre og utvikle kommunens service og tjenester innenfor de rammer som er til disposisjon. : Styrke kommuneøkonomien for å øke og sikre kommunens framtidige handlefrihet. Hovedutfordring 2: Øke tilflyttingen til kommunen. : Innbyggertallet i kommunen skal økes. Kommunen må få flere barnefamilier og ansatte i Forsvaret til å bosette seg i kommunen. Side 3

4 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Hovedutfordring 3: Videreutvikle kommunesenterets kvaliteter. : Rena skal videreutvikles som en moderne bygdeby, med mangfold og tilbud forankret i stedets kultur og dimensjon. Hovedutfordring 4: Sikre levekår i grendene. : Sikre trivsel og framtidige levekår i grendene. Hovedutfordring 5: Utvikle et variert næringsliv. : Det skal utvikles et mer variert og lønnsomt næringsliv med utgangspunkt i lokale ressurser og fortrinn. Hovedutfordring 6: Rena som nasjonalt sivilt - militært utdanningssenter. : Rena skal utnytte sine fortrinn som utdanningssenter. 1.2 Utviklingsmål i kommuneplanen Kommuneplanen peker ut følgende satsingsområder for å nå målsettingene: Attraktivt og variert boligtilbud Et godt og innovativt skolemiljø Servicetilbud og sentrumsmiljø Godt og mangfoldig kulturtilbud Næringsutvikling 1.3 Hovedsatsingsområder Et sentralt verktøy i utviklingen av kommunens plan- og styringssystem er styringsdialogen. Styringsdialogen har som formål å etablere møteplasser mellom brukere, medarbeidere og politikere for evaluering og læring av oppnådde resultater og dialog om mål og prioriteringer for utvikling av kommunen som samfunn og som tjenesteyter. Fra styringsdialogen våren 2008 kom det fram mange mål og prioriteringer. Prioriteringene hadde mange fellestrekk som muliggjør en samling i 2 overordnede satsingsområder: - Bosetting - Rekruttere og beholde medarbeidere. Satsingsområdene skal bidra til å styrke fokus på kommuneplanens hovedmålsetting om økt bosetting i hele driftsorganisasjonen. Samtidig vil konkurransen om arbeidskraften tilta i årene som kommer. Medarbeidere med rett kompetanse vil være avgjørende for om Åmot kommune kan yte tjenester med det omfang og den kvalitet som innbyggerne etterspør. Side 4

5 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Bosetting Kortsiktig målsetting skal vi være innbyggere i Åmot kommune. Langsiktig målsetting: Felles innsatsområder for å nå målsettingene: Omdømmebygging Arbeidsplasser Bli-lyst setting: I 2018 skal det være innbyggere i Åmot kommune Rekruttere og beholde medarbeidere Åmot kommune skal ha kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger til enhver tid. Felles innsatsområder for å nå målsettingen: Fornøyde medarbeidere - bli i jobben lyst Markedsføring Omdømmebygging 1.4 Administrativ organisering Pr er det ca 400 ansatte som utgjør 343 årsverk Side 5

6 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) DEL 2 Tekniske tjenester 2.1 Overordnede målsettinger for tekniske tjenester Nasjonale målsettinger Regionale Lokale Hovedmål for fagområdet teknisk administrasjon. Teknisk administrasjon skal være en god leder- og støttefunksjon for øvrige fagområder på virksomhetsområdet. I tillegg skal teknisk administrasjon utøve god prosjektledelse på kommunale prosjekter, samt i vareta en forsvarlig forvaltning av kommunens eiendomsskatt. Hovedmål for fagområdet landbruk. Landbruksforvaltningen i Åmot kommune skal fremme bærekraftig forvaltning av jord- og skogressursene med sikte på verdiskapning, og sikring av produksjonsgrunnlaget, det biologiske mangfoldet, hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene. Landbruksforvaltningen i Åmot kommune skal være et løsningsorientert og effektivt forvaltningsorgan innenfor de landbrukspolitiske rammer som er fastsatt nasjonalt, regionalt og lokalt. Hovedmål for fagområdet kommunal eiendom. Hovedmål / Strategisk mål: 1. Bakgrunn Kommunens virksomhet utøves i kommunens eide (og leide) bygg, anlegg og eiendommer. 2. Hovedoppgave På vegne av Kommunestyret (juridisk eier) og Rådmannen (daglig overordnet administrativ eier) skal Kommunal eiendom (KE) utøve eiendomsforvaltningen og brukerstøtten, herunder saksbehandling, drift, vedlikehold og servicetjenester (miljørenhold og vaktmestertjenester ) ovenfor brukerne / virksomhetene. Eiendomsforvaltningen og brukerstøtten utøves i henhold til de rammebetingelser som juridisk eier / overordnet eier gir. 3. Ambisjon KE skal være en profesjonell og kompetent eiendomsforvalter som gjennom faglig innsikt og kompetanse skal etterleve lover, forskrifter og regler / standarder og faglige Side 6

7 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) normer i et nært samarbeid med bruker. KE skal tilby brukere / virksomheter sikre, gode og effektive bygg og eiendomsløsninger som gir en rasjonell kosteffektiv arealutnyttelse som gir økt levetid og senker kostnader og driftsutgifter. Dette er grunnlaget for at KE skal kunne være en god og profesjonell tjenesteleverandør innen virksomhetsområdet / ansvarsområde eiendom, bygg og anlegg (EBA) i nær samarbeid med brukerne / virksomhetene og gjennom en funksjonell organisering av EBA-virksomheten. KE hoved leveranse er ; a. Faglig ledelse b. Forvalte IK-system for EBA c. Overordnet brannvernledelse for kommunens EBA (eide og leide) d. Planlegge, budsjettere og økonomistyre e. Saksbehandling f. Erverve og avhende EBA g. Drive (EBA) h. Vedlikeholde (EBA) i. Levere servicetjenester (miljørenhold og vaktmestertjenester ) til eksterne og interne brukere / virksomheter. Hovedmål for fagområdet kommunalteknisk drift. Kommunalteknisk drift skal levere et godt og trygt drikkevann til våre innbyggere og ha gode løsninger for å motta og rense avløpsvann i tettbygde strøk. Vi skal også ha trygge og gode kommunale veier samt tilgjenglige og presentable rekreasjonsarealer. Det skal leveres tjenester til kommunens innbyggere, iht til vedtatte kvalitets- og funksjonskrav. Hovedmål for fagområdet plan, byggesak, kart og oppmåling: Fagområdet plan, byggesak, kart og oppmåling skal levere god kvalitet på tjenester innenfor behandling av plan, byggesak, oppmåling og forvaltning av geodata. Fagområdet skal utføre effektiv saksbehandling, drive veiledning innen plan- og bygningsloven og matrikkelloven, samt yte god service ovenfor kommunens innbyggere. Fokusområde brukere DEL 3 Virksomhetsområde 3.1 Virksomhetens organisasjonskart Side 7

8 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Virksomhetsleder 1 årsverk Lederstøtte Prosjektledelse 4 årsverk Kommunalteknisk drift 7,4 årsverk Kommunal eiendom årsverk Landbruk 2.5 årsverk Plan og byggesak 7 årsverk Fokusområde brukere Landbruk Andel saksbehandlede søknader om produksjonstilskudd/regionalt miljøprogram og velferdsordninger i jordbruket innen avklart behandlingstid. 100% 100% 100% Andel saksbehandlede søknader om skogfondsmidler 100% 100% 100% innen avklart behandlingstid Andel av saker til hovedutvalget for landbruk og utmark, som er ferdig saksbehandlet innen 2 mnd etter at saken er mottatt. 90% 90% 100% Side 8

9 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Andel saksbehandlede søknader om bygging av landbruksveier innen 2 mnd etter at kommunen har mottatt søknaden. 80% 90% 100% Kommunal eiendom Tid til å klargjøre utflyttede leiligheter/boliger. < 1 mnd < 1 mnd < 1 mnd Antall avvik fra kvalitetsstandarden 5 avvik < 5 avvik (innemiljøstandarden) på renhold Utført renhold antall kvadratmeter time >350 m2 >350 m Kommunalteknisk drift Antall avvik fra kravet om at ingen kommunale abonnenter skal være uten godkjent drikkevann mer enn 12 timer 2 ganger 2 ganger 2ganger Systematisk vedlikehold og sanering iht saneringsplan AE Antall avvik fra kravet om at det ikke skal forekomme skader på privat eiendom eller 5 gang 3 ganger 2ganger Side 9

10 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) forurensning av det ytre miljø som følge av kloakkutslipp. Gode varslingsrutiner og systematisk spyling på kritiske punkter på ledningsnettet. Utskifting og overhaling av pumper som begynner å bli gamle AE Responstid på henvendelser tlf og som ikke krever formell klagebehandling skal ikke være lengre enn 4 virkedager. >95 % 100% 100% Avvik på antall dager som veier og gater skal være trygge å ferdes på og framkommelige uten spesielle tiltak fra trafikantenes side. 1 Dag 0 dager < 5 dager Andel av gatelys som til enhver tid i vinterhalvåret >85% >85% >85% skal lyse Service og tilgjengelighet i vann og avløpstjenesten i Åmot. Side 10

11 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Plan- og byggesak Andel saksbehandlede søknader om byggetillatelse 90% 95% 95% innen lovpålagt behandlingstid Andel saksbehandlede søknader om deling av 90% 95% 95% eiendom innen lovpålagt behandlingstid Andel saksbehandlede søknader om private 95% 95% 95% reguleringsplanforslag innen lovpålagt behandlingstid 3.3 Fokusområde medarbeidere Innholdet i jobben: har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver? 2010 Ikke målt Stolthet over egen arbeidsplass: Alt i alt, hvor stolt er du over egen arbeidsplass? 2010 Ikke målt Ikke målt Side 11

12 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) 3.4 Fokusområde økonomi Forbruk i % av budsjett 100% Det økonomiske resultatet skal rapporteres hver måned til rådmann og etter hvert tertial til kommunestyret 3.5 Investeringstiltak Tekniske tjenester. PROSJEKTNAVN BUDSJETT KONTO ANSVAR PROSJEK TNR ATTESTANT/ANVISER ASP diverse/connie Behovs og funksjonsanalyse for helse og omsorg Brannsikkerhet i kommunale bygg. Driftskontroll nybygg. Tilkn til GUARD birkebeinern marving/tor yngve marving/tor yngve marving/tor yngve Driftskontranl nybygg. Tilkn til GUARD karroa marving/tor yngve Driftskontroll nybygg. Tilkn til GUARD kulturhus marving/tor yngve Utearealer høyskoleområdet marving/tor yngve Adresseringsprosjekt thore/kristoffer Deset kirke VA asbjørn/john olav asbjørn/john olav Forprosjekt gatelys asbjørn/john olav Asfaltering (fondsmidler fra varmeteknikk) Terrengheving mot flom. Overskuddsmasser fra rv asbjørn/john olav marving/dag ENØK kommunale bygg tor yngve/dag Fv 215/Tollef Kildesgate arne/dag Rena skole/u-skole nybygg/ombygging Røykdykkerbil/forebyggende brannvesenet arne/dag åge/terje Revidering Kommuneplanen finn/terje Side 12

13 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) DEL 4 Egne driftsmål/resultatmål Interne arbeidsmål som ikke skal rapporteres tilbake til politisk nivå. Ansvar 6000 Administrasjon eiendomsskatt 2010 Ajourhold av eiendomsskattegrunnlaget 100% Taksering av eiendommer og utlegging eiendomsskatteliste TOL Avklare hvilke bygg i Rena leir som det kan utskrives eiendomsskatt på TOL DHO Oppfølging av interne planer i forhold til HMS og personal Kapasiteten på området er for liten til å kunne ha 100% oppnåelse 80% Førstehjelpskurs DHO Vernerunder DHO Intern opplæring Citrix platform + Outlook Excel, word Power point DHO DHO DHO Brannrutine; Gjennomgang, brannøvelse DHO Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter - Administrasjon Aktivitet Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Taksering av eiendommer i forbindelse med eiendomsskatt x x Eiendomsskattelisten ferdigstilles x Opprydding av eiendomsforhold Grønne Rena x x x x x Makebytte Renabakken x x Tomtekjøp OVF????? Handlingsplan risikovurdering X X x Medarbeidersamtaler x x x x Tiltak medarbeidersamtaler x x x Side 13

14 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Ansvar 6002 Landbruk Dersom det kan forventes lang saksbehandlingstid skal vi respondere på mottatt søknad og opplyse om formodet saksbehandlingstid jfr. forvaltningsloven 11 20% 100% Rutinebeskrivelser av arbeidsoppgaver for stillingene jordbrukssjef, skogbrukssjef og saksbehandler landbruk. Hadde ikke kapasitet til å bli ferdig i 30% 100 % Lage rutinebeskrivelser for utvalgte arbeidsoppgaver. 31. desember JMP og JE Legge til rette for økt næringsutvikling innen landbruk. 50% 70 % 50% stilling næringsutvikling innen landbruk ble ikke avklart i Utarbeide retningslinjer for økt næringsutvikling innen landbruk. 31. desember DH og JE Herunder: * Etablering av jevnlig kontakt med næringssjef * Tilsetting av jordbrukssjef første halvdel av Side 14

15 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter - Landbruk. Aktivitet Felles skogbruk, jordbruk, utmark Rutinebeskrivelser på arbeidsoppgaver for jordbrukssjef, skogbrukssjef og saksbehandler landbruk (frist ) Ansvar Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. JEN/JMP x x x x x x x x x x x x BU søknader JEN x Årsrapport og årsbudsjett for tiltaksstrategier NMSK og SMIL 2014 JEN/JMP x Tiltaksstrategi for NMSK og SMIL og nye JEN/JMP retningslinjer x x x Avslutning NMSK og SMIL JEN/JMP x x Skogbruk Forberedelse til veivedlikeholds- og JEN bru kontroll x Møte i Kontaktutvalget for skogbruk herunder avbøtende tiltak skogog utmarksfond. Rentemiddelbudsjett for frist 1. JEN november. x x Frist for tilbakemelding om skogtrærnes JMP frøsetting x Forberedelse til kontroll av JEN foryngelsesplikt x x Frist for registrering og innrapportering av billefangst JMP x Frist innrapportering av resultatkontroll foryngelsesfelt JEN x Frist for innrapportering av kontroll av foryngelsesplikt JEN x Skogbruksplaner Midtområdet hele året. JEN Avslutning skogfond JMP x x Jordbruk Ajourføring av kart JMP AR5 x x x Ajourføring av landbruksregister JMP x x x x x x x x x x x x Kontroll av søknader (RMP og PT) JMP x x x Bondekafe JEN/JMP x x Produksjonstilskudd søknader JMP x x Side 15

16 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) SMIL-søknader JMP x x Veterinærtjeneste JEN x RMP- søknader JMP x Etablere kontaktutvalg for jordbruk JEN x x Utmark Annonsering vilt- og fiskefond - frist 1. feb. Evaluering og inngåelse av nye avtaler med Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Åmot Utmarksråd Fallviltgruppa og rovviltfellingslag, JEN JEN JEN x x x x rutiner, HMS, kurs x x x x Informasjon til årets elgjakt JEN x Påbegynne lokal forskrift for motorferdsel utmark JEN x Ansvar 6003 Kommunal eiendom Side 16

17 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Kommunal eiendom - Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter / oppgaver. Aktivitet Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Salg av eiendommer x x x x x x x x x x x x SD-anlegg Fase 1 (Ny PU-bolig + Ny barneh + Kulturh +1 bygg) (Tor Y Johnsen) x x x x x x X Prosjektledelse - ENØK-prosjekt Sør Østerdal kom (Tor Y Johnsen) x x x x X X X X X X X X Brannsikkerhet i kommunale bygg (Marving Pedersen) x x x x x x x x x x EPC prosjekt Fase 1, kommunale bygg (Marving Pedersen & Tor Y Johnsen) X X X X X X ENØK prosjekt Fase 2 kommunale bygg ( Hovedprosjekt ) (Marving Pedersen & Tor Y Johnsen) X X X X X X Prosjekt gammle PU-boliger (Marving Pedersen) x x x x x x x Behovs og funksjonsanalyse helse og omsorg (Marving Pedersen) x x x x x x x Forprosjekt ventilasjon rådhus (Marving Pedersen & Tor Y Johnsen) x x x x x x Skateboard (Marving Pedersen) x x Forprosjekt ombygging bad Ryslingmoen (Marving Pedersen) x x x x x x x x Ombygging arkiv kjeller (Marving Pedersen) x x ANDRE AKTIVITETER: Ny leieavtale Kappahallen / Birkebeiner arr x x x Ny avtale samt Salg av tilleggsarealer til Hovdmoen Tømmerterminal AS x x x x Ny sidespors avtale / Hovdmoen med Jernbaneverket x x x x Ny leieavtale med Høgskolen / Tømmerbygget Revisjon av leieavtale med Sykehuset innlandet x x x Organisasjonstilpassing KE s seksjoner (Avvik) X X X x x Utarbeidelse av nye stillingsbeskrivelser, stab, ledere og ansatte X X X X Utarbeide reglement / retningslinjer for eiendomsforvaltningen i kommunen med grenseoppgang mellom naglefast og løst materiell.. Ansvar og myndighetsavklaringer. x x x x x x x X X X X X Side 17

18 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Definering av brukeransvar Oppdatering av leieavtaler / Ajourhold leieavtaler (Avvik) X X X X X X x x X X X X Utarbeide saksfremlegg ferdige prosjekter () med øk-grunnlag. X X X x Synliggjør behov for økt bemanning (Avvik) x X X X X X Videreføre arbeid med avhending / salg av EBA X X X X X X X X X X X X Forberede overlevering av nybygg X X X Overtagelse og oppfølging av nybygg og prosjekter/ Garanti-oppfølging x x x x x X X X X X X Identifisere nytt sted for etablering av SD-sentral KE (kombinert Kontor Driftsleder) kontorer for seksjonslederne. x X X X X Overføre kirker til Kirkenes fellesråd X X X X X Få på plass økt personalressurs på renhold og drift / vedlikehold og vaktmestertjenester ifm ny PU bolig og ny barnehage X X X x x Arbeid med festekontrakter og prosess mot OVF X X X X X X X X X X X X Arbeide for å lukke avvik / etterslep i Ephorte og alle andre områder. X X X X X X X X X X X X Utarbeide system for IK-brann (avvik) X X X X X X X X Utarbeide system for IK-bygg inkl anlegg ( for eksempel Sidespor Hovdmoen) (avvik) X X X X Fullføre salgskontrakter / overtagelsesforretninger X X X X X Tertialrapportering / Løpende økonomirapportering X X X X X X X X X X X X Klarlegge Renholds instruksverket -renhold av høye tak -renhold av takarmatur og åpne takkonstruksjoner X X X Oppdatering av leieavtaler / Ajourhold leieavtaler (Avvik) X X X X X X X X X X X X Løpende oppdateringa v Drifts og vedlikeholdsplaner X X x x X X Holte Forvaltning - videreføring opp mot SD-prosjektet. Anskaffe lisenser til arbeidslederne. X X X x x Innhente overordnet avklaring på hvilke EBA.relaterte HMS-tiltak som skal gjennomføres i år samt gjennomføring (Toppledelse) X X X Gjennomføre EBA-relaterte HMStiltak X X X X Salgsprosess Osen Skogskole x x x x x x x x x x x X Salgsprosess mot Statsbygg / Gymbygget x x x x x x Oppdatering og utvikling av Holte Forvaltning / Eiendomsregister x x x x Energiledelse; Forberedelser for etablering av EOSsystem x x x x x x x x x X Ledermøter TT-stab x x x x x x x x x x x X Personalmøter TT-stab x x x x x x x x x x x X Ledermøter KE x x x x x x x x x x x X Personalmøter med FDV / VM - avd x x Personalmøter med Miljørenholds - avd x x Tilbuds og anbudsforespørsler FDVtiltak i driften x x x x x x x x x x x X Side 18

19 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) KAROA - Utarbeide fordelingsnøkkel for fjernvarmeforbruk for boenhetene og standard fakturagrunnlag x x Overtagelse av Kappahallen etter utleie til Forsvarsbygg x x Industrihall I / Hovdmoen: Sluttfør alle avregninger og oversend sluttregninger etter tidligere salg. x x x x Avtale med Lions Club Rena: Utleie av overnattingsplasser ifm Birkebeinerrennet og -rittet x x x ARBEIDSFORDELING I STAB KE: Jose David Campus (20%): Administrator Holte Forvaltning x x x x x x x x x x x x Oppdatering av programvare Holte F x x x x x x x x x x x x Brukerstøtte Holte F ovenfor arbeidslederne x x x x x x x x x x x x Holte F / Ajourhold Legge inn alle FDV-tiltak som ble utført i i samarbeid med arbeidslederne x x x x x x x x x x x x Superbruker Holte Smartkalk x x x x x x x x x x x x Holte F: Innlegging av ytterligere data i eiendomsdatabasen x x x x x x x x x x x x Brukerstøtte i BRA-Arkiv for KE x x x x x x x x x x x x EPC-PROSJEKT Fase 1 og 2: Støtte uttak av data / tegninger med mer fra BRA-Arkiv til NEE og entreprenører i prosjektet x x x x x x x x x x x x Prosjekt House of Control x x x x x x x x x Ragnhild Vesterheim (80%) Føre oversikt over kommunens utleieenheter iht oversikt på regneark x x x x x x x x x x x x Utarbeide og revidere husleiekontrakter x x x x x x x x x x x x Årlig oppdatering av leiekontrakter / beregningsgrunnlag for indeksregulering samt revisjon av faktura grunnlag iht dette x x x x x x x x x x x x Utarbeide fakturagrunnlag til beboerne på Karoa ifm beregningsmodell for nye PUboligen iht avlesninger x x x x x x x x x x x x Portefølge-forvaltning av Forsikring og splitting av forsikringsfakturaen iht tjenester x x x x x x x x x x x X Forsikringsoppfølging av skader x x x x x x x x x x x X Saksbehandling, støttefunksjoner, utredninger ifm fagområdet x x x x x x x x x x x X Utføre oppgaver fra overordnet leder x x x x x x x x x x x X Oppfølging og medvirkning til fagområdets HMS arbeid x x x x x x x x x x x x House of Control x x x x x x x x x Marving Pedersen ( KE-stab 40 %) Side 19

20 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Makeskiftesaker x x x x x x x x x x x X Revisjon leiekontrakter x x x x x x x x x x x X Nye kontrakter x x x x x x x x x x x X HMS-stabstøtte x x x x x x x x x x x X Adm utredninger x x x x x x x x x x x X Avtaler Birkebein - Arrangementene x x x x x x x x x x x Marving Pedersen ( KE-prosjekter 60 % x x x x x x x x x x x x Se prosjekter Tor Yngve Johnsen Leder KE Ledelse / ADM 60 % x x x x x x x x x x x x Se Andre oppgaver / aktiviteter Faglig oppfølging personell x x x x x x x x x x x x Oppdrag til FDV- driftsavdelingen FDV-oppgaver Vaktmester- /serviceoppgaver bruker x x x x x x x x x x x x Oppdrag til Miljørenholdsavdelingen x x x x x x x x x x x x Adm støtte FDV- og miljørenh avdelingen x x x x x x x x x x x x Tor Yngve Johnsen Leder KE Prosjektledelse 40 % x x x x x x x x x x x x Se prosjekter House of Control x x x x x x x x x Tom Løvlien ( + 0 % ) Adm oppgaver som han har arbeidet med for KE x x x x x x x x x x x x Ansvar 6004 Kommunalteknisk Side 20

21 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter. Aktivitet Ans. Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. VA Tollef Kildesgate prosjektering x X X x x x Gjennomføring VA Tollef Kildesgate x x x x Bygge ut og flytte el tavle KP 203 Gardskogveien x x x x Sluseventil PA 205 x x Pumpeutskifting på flere PA x x Tyngre vedlikehold VA x x x x x Skifte en stor stikk renne på 6919 Bjørkeveien x Grøfting og generelt sommervedlikehold kom veier x x x Asfaltering kommunale veier (restbevilgning ) x x x x Ansvar Plan, byggesak og oppmåling Plan, byggesak, kart og oppmåling Plan Ajourhold av digitalt planregister, herunder mottakskontroll av digitale kartfiler Viktig å fortsatt ha fokus på dette i 100% - tydelighet på oppstartsmøte og skjerpet mottakskontroll RNI - etablere plandialog (SÅTE- prosjekt) Overført fra pga leverandørforsinkelser RNI Plan Etablere interne rutiner for forvalting av plandatabasen evt. inngå konsulentavtale (sosi-konvertering, sy sammen planer etc.) 100% Ferdigstille arkiveksemplar med SOSI-filer RNI Fortsatt noen filer som mangler Plan Behandle private planforslag iht. lovpålagte frister 95% Side 21

22 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) - Ansette planmedarbeider KRL - Aktiv bruk av lokal plansakgruppe RNI Byggesak Andel saksbehandlede søknader om tiltak iht pbl 21-7 innen lovpålagt behandlingstid. 95% - Gjennomgang og etablering av bedre reviderte rutiner. Skjerpet KIN mottakskontroll - Nyopprettet 40%-stilling skal avlaste på området JDC -Opplæring ny byggesaksbehandler KIN - Redusert åpningstid på telefonen, dager med telefonfri, dager uten kundekontakt, med mer Byggesak Økt innsats på tilsyn bygge- utslippssaker 10% Fokusområde i - frigjort ressurs på byggesak til tilsyn, i forbindelse med nyansettelse Byggesak og kart og oppmåling Påse at tiltak og bygg i matrikkelen til enhver tid er à jour i henhold til matrikkelovens bestemmelser. Et kontinuerlig mål 100% Må ha sørge for å få gode situasjonsplaner i byggesaker, helst koordinat for KIN plassering av tiltak og høydeangivelse Kart og oppmåling Side 22

23 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Etablere rutiner for forvaltning drift og vedlikehold (FDV) av geodata i Åmot kommune (bla. eiendom, bygninger, adresser, veger, anlegg, AR5) Ikke etablert rutiner for veger. 100% Rutine for rapportering av veger TGH, JE Kart og oppmåling Gjennomføre forretninger og oppmåling etter ny matrikkel lov og innenfor lovpålagte tidsfrister. 95 % Konsulentstøtte kan være aktuelt pga. permisjon KRL Kart og oppmåling Etablere offisielle adresser i hele kommunen 85 % Ikke alle veier er tatt med i første runde, fokus på boliger og større hyttefelt Nummertildeling, høringsrunde nummer, matrikulering INL lage skiltplan INL Kart og oppmåling Overgang til nytt høydereferansesystem NN % Videreføres fra Følge fremdriftsplan til Statens kartverk TGH Kart og oppmåling Etablere sosi 4.0 i alle FKB-B områder 100% Videreføres fra, pga forsinket flyfotografering Følge fremdriftsplan til Statens kartverk TGH Side 23

24 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Kart og oppmåling Forbedre fullstendighet og nøyaktighet på BYGG-basen 80% Stadig oppdages feil i bygg basen, stor jobb som må gjøres fortløpende Rette feil når de oppdages TGH, ERA, KRL Kart og oppmåling Bistå jordskifteretten i forbindelse med fullføring av jordskiftet over 100% Regionfelt Østlandet. Videreføres fra, følger fremdriften til Jordskifteretten Opprydding av eiendomsstruktur gjennom matrikulering, omatrikulering og sammenslåing etc. Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter TGH KRL Aktivitet Ans Jan Feb. Mar. A Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Etablering av skriftlige krl rutiner x x x x x Oppdatering av hjemmesida krl x x x x x Lokal forurensningsforskrift kji x x x x x Sluttføre reg.plan rni Hovdmoen I-omr. x x x x x x Reguleringsplan Lappland rni x x x x x x Fullføre regplan for nytt startområde rni Birkebeinerrennet? x x x x x Fullføre adresseringsprosjekt / Thg, krl skilting x x x x x x x x x x x x Matrikkelføring jordskifte RØ Tgh, krl x x x x x x x x x x x x NN2000- innføring av nytt høydegrunnlag usikker mht. tid Grunnerverv ovf Tilsyn byggesak Ansvar VARområde Tgh, krl x x x Tgh, krl x x x x x kji x x x x x Redusere den totale vannproduksjon på Rena vv Almemoen med i forhold til, mtp lekkasjeprosent. 50% 30% 10% Side 24

25 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) et ble nådd i. Vi fortsetter systematisk lekkasjekontroll og prøver å redusere totalproduksjonen med enda 10% Systematisk lekkasjekontroll ved bruk av SD anlegget og opplæring av egne JOL medarbeidere Bedre sikringstiltak rundt vannkildene 0 100% Vi fikk ikke gjennomført dette prosjektet i, men viderefører det i. Sette opp sikringsgjerde rundt våre vannverk. Grøfte ut for å hindre at JOL overflatevann trenger ned i grunnvannet for nær kilden. Overføres til Bygge opp Drifts og vedlikeholds modul i SD anlegget. Ikke startet 20% 80% Legge inn tilgjengelig data på våre vann og avløpsinstallasjoner for å få bedre JOL kontroll over hva vi har og forebygge skader. Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter. Aktivitet Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. V/A Enga / Rena Syd x x x Deset kirke VA x x Overløpsledning Gardskogveien Gjennomføre brukerundersøkelse Full bemanne hjemler på fagområdet x x Legge inn samtlige utestasjoner på DV anlegget x x x x x x x x x x x x Innjustering av SD anlegget og overtakelse x x x x x x x Revidering av hovedplan VA x x x x x Forprosjekt avkloakering Grinihagen x x x x x x Rehabilitering av vannledning Grinihagen X x x x Side 25

Kommuneplan 2002-2012, kapittel 5:

Kommuneplan 2002-2012, kapittel 5: Kommuneplan 2002-2012, kapittel 5: - opprettet iht. vedtak om ny kommuneplanstrategi 31. mai 2006 (ny tekst i kursiv) Overordnet mål, hovedutfordringer og satsingsområder Overordnet mål Overordnede mål

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER TJENESTENE: VANN, AVLØP, SAMFERDSEL, BYGGESAKSBEHANDLING, PLAN OG REGULERING, KART OG MATRIKKEL OG EIENDOM Rådhus Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kommunal planstrategi Rådmannen sitt framlegg

Kommunal planstrategi Rådmannen sitt framlegg Kommunal planstrategi 2016 2019 Rådmannen sitt framlegg INNHALD: 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Kommunens plansystem... 3 3 Overordnede føringer som har betydning for kommunens planbehov... 3 4 Erfaringer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING Våler kommune og Åsnes kommune Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 3 RAMMER OG FØRINGER

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Innsending av AR5 til kartverket. Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø

Innsending av AR5 til kartverket. Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø Innsending av AR5 til kartverket Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø Agenda Geodataplan Kartverkets rolle FDV-avtalen Vedlikehold Sentral felles kartdatabase Matrikkelen Geodataplan 2016-2019

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og

Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og avløp 2016-2025 Bardu kommune Innhold Kommunedelplan for vann og avløp 2016-2025... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Planområdet... 3 3. Om planprogrammet...

Detaljer

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020 Kommunedelplan for Næring og miljø 20-2020 Inkludert energi og klima Vedtatt i kommunestyret 18.06.20 I N N H O L D 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Prosjektdokument. Sikkerhetsforvaltning i kommunale formålsbygg. Sikkerhetsforvaltning - Eiendomsseksjonen Endringsdato

Prosjektdokument. Sikkerhetsforvaltning i kommunale formålsbygg. Sikkerhetsforvaltning - Eiendomsseksjonen Endringsdato Prosjektdokument Sikkerhetsforvaltning i kommunale formålsbygg Dokument og prosjektarbeid er også plan for lukking av avvik. - Brannvern - Inneklima - El internkontroll 03.01.2016 Websak 15/2113 Side 1

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 AGDENES KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 03.05.2010 i sak 11/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Fase 3 - Omstillingsplaner for 2017

Fase 3 - Omstillingsplaner for 2017 1 Utvikling av Indre Fosen kommune Fase 3 - Omstillingsplaner for 2017 04.11.2016 2 OPPSUMMERING AV SENTRALE DELER AV OMSTILLINGEN Dette dokumentet inneholder: Målene i intensjonsavtalen Oppdraget for

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Intensjonsavtale Sist revidert

Intensjonsavtale Sist revidert Kommunereformprosjektet «Lyngdal 3» Intensjonsavtale Sist revidert 7.9-15 Kommunesammenslåing av Audnedal, Lyngdal og Hægebostad kommune Innledning Lyngdal kommune er en sammenslåing av de tre kommunene

Detaljer

Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune

Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune Kvinesdal kommune Vakker vennlig vågal Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune Desember 2011 Justert 04.01.2012 1.0 Mål og rammer Plan- og bygningsloven (PBL) pålegger kommunen minst en

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå?

Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå? Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå? Råd og innspill ordfører Bjarne Sommerstad og rådmann/prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker 20.11.2015 Nye Sandefjord

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Å bygge en kommune Erfaringer fra Re

Å bygge en kommune Erfaringer fra Re Å bygge en kommune Erfaringer fra Re Arkivlederseminar IKA Kongsberg 22.04.15 ordfører Thorvald Hillestad 1 Disposisjon Bakgrunn Sentrale prinsipper Evaluering - effekter Ny sammenslåing hvorfor tidsplan

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Enhet plan/utvikling. Presentasjon av enheten

Enhet plan/utvikling. Presentasjon av enheten Enhet plan/utvikling Presentasjon av enheten 05.02.2013 Enhetens hovedmål: Utføre enhetens arbeidsoppgaver på effektiv måte med god kvalitet, til beste for kommunens innbyggere Enhetens verdier: Servicerettet

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

Positive konsekvenser av matrikkelforbedring i Gran kommune. Petter Skedsmo Petter.skedsmo@gran.kommune.no

Positive konsekvenser av matrikkelforbedring i Gran kommune. Petter Skedsmo Petter.skedsmo@gran.kommune.no Positive konsekvenser av matrikkelforbedring i Gran kommune Petter Skedsmo Petter.skedsmo@gran.kommune.no 1 Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er den største av hadelandskommunene. Kommunen

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 14.01.2014 Utviklingsplan Eiendom 1 Mandatet > Ref FSK-sak 157/12 Utvikling av eiendomsfunksjonene Rådmannens redegjørelse

Detaljer

Innføring av IK-Bygg Erfaringer fra Flesberg kommune

Innføring av IK-Bygg Erfaringer fra Flesberg kommune Innføring av IK-Bygg Erfaringer fra Flesberg Dagens tema: Situasjon før innføring av IK-Bygg Forankring av pilotprosjekt 2012 «systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Arbeidstilsynet på besøk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Inn- Trøndelagssamarbeidet SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Prosjektbeskrivelse pr 23.10.14 Per Morten Bjørgum Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Innledning

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1 TINN-konferansen Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune Narvik 14. mars 2013 Energiledelse Sortland kommune 1 Energiledelse En presentasjon av gjennomføring av energiledelse i Sortland

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument

Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument UTKAST TIL INTENSJONSAVTALE RØYRVIK/LIERNE RÅDMENNENES ARBEIDSDOKUMENT 17.09.15 OLA PEDER TYLDUN KARL AUDUN FAGERLI PATRIK LUNDGREN RÅDMANN RØYRVIK

Detaljer

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Målsetningene; I vanndirektivet; Beskytte og forbedre miljøtilstanden i alt vann,

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av kommunens næringsarbeid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/3272 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom Dato: 16. desember 2011 Byrådssak 1002/12 Byrådet Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom BSO SARK-0311-200812588-68 Hva saken

Detaljer