Virksomhetsplan Tekniske tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan Tekniske tjenester"

Transkript

1 Åmot kommune Tekniske tjenester Virksomhetsplan Tekniske tjenester Åmot kommune ajourført

2 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) DEL 1 OVERORDNET MÅL OG ORGANISERING FOR ÅMOT KOMMUNE HOVEDMÅL I KOMMUNEPLANEN UTVIKLINGSMÅL I KOMMUNEPLANEN HOVEDSATSINGSOMRÅDER BOSETTING Bosetting Rekruttere og beholde medarbeidere ADMINISTRATIV ORGANISERING... 5 DEL 2 TEKNISKE TJENESTER OVERORDNEDE MÅLSETTINGER FOR TEKNISKE TJENESTER Nasjonale målsettinger Regionale Lokale... 6 DEL 3 VIRKSOMHETSOMRÅDE VIRKSOMHETENS ORGANISASJONSKART FOKUSOMRÅDE BRUKERE FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE FOKUSOMRÅDE ØKONOMI DEL 4 EGNE DRIFTSMÅL/RESULTATMÅL Side 2

3 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) DEL 1 Overordnet mål og organisering for Åmot kommune 1.1 Hovedmål i kommuneplanen Alle kommuner er pålagt å ha en kommuneplan. Kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens 20-1, 1. og 2. ledd: "Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige delen omfatter mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for tjenesteområdenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige delen omfatter et samordnet handlingsprogram for tjenesteområdenes virksomhet de nærmeste årene. Sammen skal vi skape et livskraftig Åmot-samfunn som innbyggerne er stolte av: Å skape et godt lokalsamfunn er en varig prosess, der en gjennom samarbeid med den enkelte innbygger, næringslivet, lag og foreninger, Høgskolen og Forsvaret skal løse de utfordringer som ligger foran oss. Vi må stimulere til samarbeid og dugnadsånd som likeverdig supplement til offentlig oppgaveløsning og som viktig bidrag til å skape lokal identitet. Alle spørsmål om lokal ressursutnytting skal underlegges langsiktige vurderinger av virkninger på naturkvalitet og livskvalitet slik at framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine behov, ikke reduseres. Vi skal legge til rette for at folk skal kunne bosette seg i de deler av kommunen de ønsker. Utbygging og videreutvikling av et kvalitativt godt og konkurransedyktig kommunesenter skal prioriteres. Offentlige og private servicetilbud i grendesentrene Osneset og Deset skal tilpasses befolkningsgrunnlag og brukerbehov. Det skal arbeides for å øke innbyggertallet ved å få flere til å bosette seg i kommunen. Hovedutfordring 1: Forbedre og utvikle kommunens service og tjenester innenfor de rammer som er til disposisjon. : Styrke kommuneøkonomien for å øke og sikre kommunens framtidige handlefrihet. Hovedutfordring 2: Øke tilflyttingen til kommunen. : Innbyggertallet i kommunen skal økes. Kommunen må få flere barnefamilier og ansatte i Forsvaret til å bosette seg i kommunen. Side 3

4 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Hovedutfordring 3: Videreutvikle kommunesenterets kvaliteter. : Rena skal videreutvikles som en moderne bygdeby, med mangfold og tilbud forankret i stedets kultur og dimensjon. Hovedutfordring 4: Sikre levekår i grendene. : Sikre trivsel og framtidige levekår i grendene. Hovedutfordring 5: Utvikle et variert næringsliv. : Det skal utvikles et mer variert og lønnsomt næringsliv med utgangspunkt i lokale ressurser og fortrinn. Hovedutfordring 6: Rena som nasjonalt sivilt - militært utdanningssenter. : Rena skal utnytte sine fortrinn som utdanningssenter. 1.2 Utviklingsmål i kommuneplanen Kommuneplanen peker ut følgende satsingsområder for å nå målsettingene: Attraktivt og variert boligtilbud Et godt og innovativt skolemiljø Servicetilbud og sentrumsmiljø Godt og mangfoldig kulturtilbud Næringsutvikling 1.3 Hovedsatsingsområder Et sentralt verktøy i utviklingen av kommunens plan- og styringssystem er styringsdialogen. Styringsdialogen har som formål å etablere møteplasser mellom brukere, medarbeidere og politikere for evaluering og læring av oppnådde resultater og dialog om mål og prioriteringer for utvikling av kommunen som samfunn og som tjenesteyter. Fra styringsdialogen våren 2008 kom det fram mange mål og prioriteringer. Prioriteringene hadde mange fellestrekk som muliggjør en samling i 2 overordnede satsingsområder: - Bosetting - Rekruttere og beholde medarbeidere. Satsingsområdene skal bidra til å styrke fokus på kommuneplanens hovedmålsetting om økt bosetting i hele driftsorganisasjonen. Samtidig vil konkurransen om arbeidskraften tilta i årene som kommer. Medarbeidere med rett kompetanse vil være avgjørende for om Åmot kommune kan yte tjenester med det omfang og den kvalitet som innbyggerne etterspør. Side 4

5 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Bosetting Kortsiktig målsetting skal vi være innbyggere i Åmot kommune. Langsiktig målsetting: Felles innsatsområder for å nå målsettingene: Omdømmebygging Arbeidsplasser Bli-lyst setting: I 2018 skal det være innbyggere i Åmot kommune Rekruttere og beholde medarbeidere Åmot kommune skal ha kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger til enhver tid. Felles innsatsområder for å nå målsettingen: Fornøyde medarbeidere - bli i jobben lyst Markedsføring Omdømmebygging 1.4 Administrativ organisering Pr er det ca 400 ansatte som utgjør 343 årsverk Side 5

6 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) DEL 2 Tekniske tjenester 2.1 Overordnede målsettinger for tekniske tjenester Nasjonale målsettinger Regionale Lokale Hovedmål for fagområdet teknisk administrasjon. Teknisk administrasjon skal være en god leder- og støttefunksjon for øvrige fagområder på virksomhetsområdet. I tillegg skal teknisk administrasjon utøve god prosjektledelse på kommunale prosjekter, samt i vareta en forsvarlig forvaltning av kommunens eiendomsskatt. Hovedmål for fagområdet landbruk. Landbruksforvaltningen i Åmot kommune skal fremme bærekraftig forvaltning av jord- og skogressursene med sikte på verdiskapning, og sikring av produksjonsgrunnlaget, det biologiske mangfoldet, hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene. Landbruksforvaltningen i Åmot kommune skal være et løsningsorientert og effektivt forvaltningsorgan innenfor de landbrukspolitiske rammer som er fastsatt nasjonalt, regionalt og lokalt. Hovedmål for fagområdet kommunal eiendom. Hovedmål / Strategisk mål: 1. Bakgrunn Kommunens virksomhet utøves i kommunens eide (og leide) bygg, anlegg og eiendommer. 2. Hovedoppgave På vegne av Kommunestyret (juridisk eier) og Rådmannen (daglig overordnet administrativ eier) skal Kommunal eiendom (KE) utøve eiendomsforvaltningen og brukerstøtten, herunder saksbehandling, drift, vedlikehold og servicetjenester (miljørenhold og vaktmestertjenester ) ovenfor brukerne / virksomhetene. Eiendomsforvaltningen og brukerstøtten utøves i henhold til de rammebetingelser som juridisk eier / overordnet eier gir. 3. Ambisjon KE skal være en profesjonell og kompetent eiendomsforvalter som gjennom faglig innsikt og kompetanse skal etterleve lover, forskrifter og regler / standarder og faglige Side 6

7 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) normer i et nært samarbeid med bruker. KE skal tilby brukere / virksomheter sikre, gode og effektive bygg og eiendomsløsninger som gir en rasjonell kosteffektiv arealutnyttelse som gir økt levetid og senker kostnader og driftsutgifter. Dette er grunnlaget for at KE skal kunne være en god og profesjonell tjenesteleverandør innen virksomhetsområdet / ansvarsområde eiendom, bygg og anlegg (EBA) i nær samarbeid med brukerne / virksomhetene og gjennom en funksjonell organisering av EBA-virksomheten. KE hoved leveranse er ; a. Faglig ledelse b. Forvalte IK-system for EBA c. Overordnet brannvernledelse for kommunens EBA (eide og leide) d. Planlegge, budsjettere og økonomistyre e. Saksbehandling f. Erverve og avhende EBA g. Drive (EBA) h. Vedlikeholde (EBA) i. Levere servicetjenester (miljørenhold og vaktmestertjenester ) til eksterne og interne brukere / virksomheter. Hovedmål for fagområdet kommunalteknisk drift. Kommunalteknisk drift skal levere et godt og trygt drikkevann til våre innbyggere og ha gode løsninger for å motta og rense avløpsvann i tettbygde strøk. Vi skal også ha trygge og gode kommunale veier samt tilgjenglige og presentable rekreasjonsarealer. Det skal leveres tjenester til kommunens innbyggere, iht til vedtatte kvalitets- og funksjonskrav. Hovedmål for fagområdet plan, byggesak, kart og oppmåling: Fagområdet plan, byggesak, kart og oppmåling skal levere god kvalitet på tjenester innenfor behandling av plan, byggesak, oppmåling og forvaltning av geodata. Fagområdet skal utføre effektiv saksbehandling, drive veiledning innen plan- og bygningsloven og matrikkelloven, samt yte god service ovenfor kommunens innbyggere. Fokusområde brukere DEL 3 Virksomhetsområde 3.1 Virksomhetens organisasjonskart Side 7

8 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Virksomhetsleder 1 årsverk Lederstøtte Prosjektledelse 4 årsverk Kommunalteknisk drift 7,4 årsverk Kommunal eiendom årsverk Landbruk 2.5 årsverk Plan og byggesak 7 årsverk Fokusområde brukere Landbruk Andel saksbehandlede søknader om produksjonstilskudd/regionalt miljøprogram og velferdsordninger i jordbruket innen avklart behandlingstid. 100% 100% 100% Andel saksbehandlede søknader om skogfondsmidler 100% 100% 100% innen avklart behandlingstid Andel av saker til hovedutvalget for landbruk og utmark, som er ferdig saksbehandlet innen 2 mnd etter at saken er mottatt. 90% 90% 100% Side 8

9 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Andel saksbehandlede søknader om bygging av landbruksveier innen 2 mnd etter at kommunen har mottatt søknaden. 80% 90% 100% Kommunal eiendom Tid til å klargjøre utflyttede leiligheter/boliger. < 1 mnd < 1 mnd < 1 mnd Antall avvik fra kvalitetsstandarden 5 avvik < 5 avvik (innemiljøstandarden) på renhold Utført renhold antall kvadratmeter time >350 m2 >350 m Kommunalteknisk drift Antall avvik fra kravet om at ingen kommunale abonnenter skal være uten godkjent drikkevann mer enn 12 timer 2 ganger 2 ganger 2ganger Systematisk vedlikehold og sanering iht saneringsplan AE Antall avvik fra kravet om at det ikke skal forekomme skader på privat eiendom eller 5 gang 3 ganger 2ganger Side 9

10 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) forurensning av det ytre miljø som følge av kloakkutslipp. Gode varslingsrutiner og systematisk spyling på kritiske punkter på ledningsnettet. Utskifting og overhaling av pumper som begynner å bli gamle AE Responstid på henvendelser tlf og som ikke krever formell klagebehandling skal ikke være lengre enn 4 virkedager. >95 % 100% 100% Avvik på antall dager som veier og gater skal være trygge å ferdes på og framkommelige uten spesielle tiltak fra trafikantenes side. 1 Dag 0 dager < 5 dager Andel av gatelys som til enhver tid i vinterhalvåret >85% >85% >85% skal lyse Service og tilgjengelighet i vann og avløpstjenesten i Åmot. Side 10

11 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Plan- og byggesak Andel saksbehandlede søknader om byggetillatelse 90% 95% 95% innen lovpålagt behandlingstid Andel saksbehandlede søknader om deling av 90% 95% 95% eiendom innen lovpålagt behandlingstid Andel saksbehandlede søknader om private 95% 95% 95% reguleringsplanforslag innen lovpålagt behandlingstid 3.3 Fokusområde medarbeidere Innholdet i jobben: har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver? 2010 Ikke målt Stolthet over egen arbeidsplass: Alt i alt, hvor stolt er du over egen arbeidsplass? 2010 Ikke målt Ikke målt Side 11

12 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) 3.4 Fokusområde økonomi Forbruk i % av budsjett 100% Det økonomiske resultatet skal rapporteres hver måned til rådmann og etter hvert tertial til kommunestyret 3.5 Investeringstiltak Tekniske tjenester. PROSJEKTNAVN BUDSJETT KONTO ANSVAR PROSJEK TNR ATTESTANT/ANVISER ASP diverse/connie Behovs og funksjonsanalyse for helse og omsorg Brannsikkerhet i kommunale bygg. Driftskontroll nybygg. Tilkn til GUARD birkebeinern marving/tor yngve marving/tor yngve marving/tor yngve Driftskontranl nybygg. Tilkn til GUARD karroa marving/tor yngve Driftskontroll nybygg. Tilkn til GUARD kulturhus marving/tor yngve Utearealer høyskoleområdet marving/tor yngve Adresseringsprosjekt thore/kristoffer Deset kirke VA asbjørn/john olav asbjørn/john olav Forprosjekt gatelys asbjørn/john olav Asfaltering (fondsmidler fra varmeteknikk) Terrengheving mot flom. Overskuddsmasser fra rv asbjørn/john olav marving/dag ENØK kommunale bygg tor yngve/dag Fv 215/Tollef Kildesgate arne/dag Rena skole/u-skole nybygg/ombygging Røykdykkerbil/forebyggende brannvesenet arne/dag åge/terje Revidering Kommuneplanen finn/terje Side 12

13 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) DEL 4 Egne driftsmål/resultatmål Interne arbeidsmål som ikke skal rapporteres tilbake til politisk nivå. Ansvar 6000 Administrasjon eiendomsskatt 2010 Ajourhold av eiendomsskattegrunnlaget 100% Taksering av eiendommer og utlegging eiendomsskatteliste TOL Avklare hvilke bygg i Rena leir som det kan utskrives eiendomsskatt på TOL DHO Oppfølging av interne planer i forhold til HMS og personal Kapasiteten på området er for liten til å kunne ha 100% oppnåelse 80% Førstehjelpskurs DHO Vernerunder DHO Intern opplæring Citrix platform + Outlook Excel, word Power point DHO DHO DHO Brannrutine; Gjennomgang, brannøvelse DHO Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter - Administrasjon Aktivitet Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Taksering av eiendommer i forbindelse med eiendomsskatt x x Eiendomsskattelisten ferdigstilles x Opprydding av eiendomsforhold Grønne Rena x x x x x Makebytte Renabakken x x Tomtekjøp OVF????? Handlingsplan risikovurdering X X x Medarbeidersamtaler x x x x Tiltak medarbeidersamtaler x x x Side 13

14 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Ansvar 6002 Landbruk Dersom det kan forventes lang saksbehandlingstid skal vi respondere på mottatt søknad og opplyse om formodet saksbehandlingstid jfr. forvaltningsloven 11 20% 100% Rutinebeskrivelser av arbeidsoppgaver for stillingene jordbrukssjef, skogbrukssjef og saksbehandler landbruk. Hadde ikke kapasitet til å bli ferdig i 30% 100 % Lage rutinebeskrivelser for utvalgte arbeidsoppgaver. 31. desember JMP og JE Legge til rette for økt næringsutvikling innen landbruk. 50% 70 % 50% stilling næringsutvikling innen landbruk ble ikke avklart i Utarbeide retningslinjer for økt næringsutvikling innen landbruk. 31. desember DH og JE Herunder: * Etablering av jevnlig kontakt med næringssjef * Tilsetting av jordbrukssjef første halvdel av Side 14

15 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter - Landbruk. Aktivitet Felles skogbruk, jordbruk, utmark Rutinebeskrivelser på arbeidsoppgaver for jordbrukssjef, skogbrukssjef og saksbehandler landbruk (frist ) Ansvar Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. JEN/JMP x x x x x x x x x x x x BU søknader JEN x Årsrapport og årsbudsjett for tiltaksstrategier NMSK og SMIL 2014 JEN/JMP x Tiltaksstrategi for NMSK og SMIL og nye JEN/JMP retningslinjer x x x Avslutning NMSK og SMIL JEN/JMP x x Skogbruk Forberedelse til veivedlikeholds- og JEN bru kontroll x Møte i Kontaktutvalget for skogbruk herunder avbøtende tiltak skogog utmarksfond. Rentemiddelbudsjett for frist 1. JEN november. x x Frist for tilbakemelding om skogtrærnes JMP frøsetting x Forberedelse til kontroll av JEN foryngelsesplikt x x Frist for registrering og innrapportering av billefangst JMP x Frist innrapportering av resultatkontroll foryngelsesfelt JEN x Frist for innrapportering av kontroll av foryngelsesplikt JEN x Skogbruksplaner Midtområdet hele året. JEN Avslutning skogfond JMP x x Jordbruk Ajourføring av kart JMP AR5 x x x Ajourføring av landbruksregister JMP x x x x x x x x x x x x Kontroll av søknader (RMP og PT) JMP x x x Bondekafe JEN/JMP x x Produksjonstilskudd søknader JMP x x Side 15

16 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) SMIL-søknader JMP x x Veterinærtjeneste JEN x RMP- søknader JMP x Etablere kontaktutvalg for jordbruk JEN x x Utmark Annonsering vilt- og fiskefond - frist 1. feb. Evaluering og inngåelse av nye avtaler med Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Åmot Utmarksråd Fallviltgruppa og rovviltfellingslag, JEN JEN JEN x x x x rutiner, HMS, kurs x x x x Informasjon til årets elgjakt JEN x Påbegynne lokal forskrift for motorferdsel utmark JEN x Ansvar 6003 Kommunal eiendom Side 16

17 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Kommunal eiendom - Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter / oppgaver. Aktivitet Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Salg av eiendommer x x x x x x x x x x x x SD-anlegg Fase 1 (Ny PU-bolig + Ny barneh + Kulturh +1 bygg) (Tor Y Johnsen) x x x x x x X Prosjektledelse - ENØK-prosjekt Sør Østerdal kom (Tor Y Johnsen) x x x x X X X X X X X X Brannsikkerhet i kommunale bygg (Marving Pedersen) x x x x x x x x x x EPC prosjekt Fase 1, kommunale bygg (Marving Pedersen & Tor Y Johnsen) X X X X X X ENØK prosjekt Fase 2 kommunale bygg ( Hovedprosjekt ) (Marving Pedersen & Tor Y Johnsen) X X X X X X Prosjekt gammle PU-boliger (Marving Pedersen) x x x x x x x Behovs og funksjonsanalyse helse og omsorg (Marving Pedersen) x x x x x x x Forprosjekt ventilasjon rådhus (Marving Pedersen & Tor Y Johnsen) x x x x x x Skateboard (Marving Pedersen) x x Forprosjekt ombygging bad Ryslingmoen (Marving Pedersen) x x x x x x x x Ombygging arkiv kjeller (Marving Pedersen) x x ANDRE AKTIVITETER: Ny leieavtale Kappahallen / Birkebeiner arr x x x Ny avtale samt Salg av tilleggsarealer til Hovdmoen Tømmerterminal AS x x x x Ny sidespors avtale / Hovdmoen med Jernbaneverket x x x x Ny leieavtale med Høgskolen / Tømmerbygget Revisjon av leieavtale med Sykehuset innlandet x x x Organisasjonstilpassing KE s seksjoner (Avvik) X X X x x Utarbeidelse av nye stillingsbeskrivelser, stab, ledere og ansatte X X X X Utarbeide reglement / retningslinjer for eiendomsforvaltningen i kommunen med grenseoppgang mellom naglefast og løst materiell.. Ansvar og myndighetsavklaringer. x x x x x x x X X X X X Side 17

18 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Definering av brukeransvar Oppdatering av leieavtaler / Ajourhold leieavtaler (Avvik) X X X X X X x x X X X X Utarbeide saksfremlegg ferdige prosjekter () med øk-grunnlag. X X X x Synliggjør behov for økt bemanning (Avvik) x X X X X X Videreføre arbeid med avhending / salg av EBA X X X X X X X X X X X X Forberede overlevering av nybygg X X X Overtagelse og oppfølging av nybygg og prosjekter/ Garanti-oppfølging x x x x x X X X X X X Identifisere nytt sted for etablering av SD-sentral KE (kombinert Kontor Driftsleder) kontorer for seksjonslederne. x X X X X Overføre kirker til Kirkenes fellesråd X X X X X Få på plass økt personalressurs på renhold og drift / vedlikehold og vaktmestertjenester ifm ny PU bolig og ny barnehage X X X x x Arbeid med festekontrakter og prosess mot OVF X X X X X X X X X X X X Arbeide for å lukke avvik / etterslep i Ephorte og alle andre områder. X X X X X X X X X X X X Utarbeide system for IK-brann (avvik) X X X X X X X X Utarbeide system for IK-bygg inkl anlegg ( for eksempel Sidespor Hovdmoen) (avvik) X X X X Fullføre salgskontrakter / overtagelsesforretninger X X X X X Tertialrapportering / Løpende økonomirapportering X X X X X X X X X X X X Klarlegge Renholds instruksverket -renhold av høye tak -renhold av takarmatur og åpne takkonstruksjoner X X X Oppdatering av leieavtaler / Ajourhold leieavtaler (Avvik) X X X X X X X X X X X X Løpende oppdateringa v Drifts og vedlikeholdsplaner X X x x X X Holte Forvaltning - videreføring opp mot SD-prosjektet. Anskaffe lisenser til arbeidslederne. X X X x x Innhente overordnet avklaring på hvilke EBA.relaterte HMS-tiltak som skal gjennomføres i år samt gjennomføring (Toppledelse) X X X Gjennomføre EBA-relaterte HMStiltak X X X X Salgsprosess Osen Skogskole x x x x x x x x x x x X Salgsprosess mot Statsbygg / Gymbygget x x x x x x Oppdatering og utvikling av Holte Forvaltning / Eiendomsregister x x x x Energiledelse; Forberedelser for etablering av EOSsystem x x x x x x x x x X Ledermøter TT-stab x x x x x x x x x x x X Personalmøter TT-stab x x x x x x x x x x x X Ledermøter KE x x x x x x x x x x x X Personalmøter med FDV / VM - avd x x Personalmøter med Miljørenholds - avd x x Tilbuds og anbudsforespørsler FDVtiltak i driften x x x x x x x x x x x X Side 18

19 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) KAROA - Utarbeide fordelingsnøkkel for fjernvarmeforbruk for boenhetene og standard fakturagrunnlag x x Overtagelse av Kappahallen etter utleie til Forsvarsbygg x x Industrihall I / Hovdmoen: Sluttfør alle avregninger og oversend sluttregninger etter tidligere salg. x x x x Avtale med Lions Club Rena: Utleie av overnattingsplasser ifm Birkebeinerrennet og -rittet x x x ARBEIDSFORDELING I STAB KE: Jose David Campus (20%): Administrator Holte Forvaltning x x x x x x x x x x x x Oppdatering av programvare Holte F x x x x x x x x x x x x Brukerstøtte Holte F ovenfor arbeidslederne x x x x x x x x x x x x Holte F / Ajourhold Legge inn alle FDV-tiltak som ble utført i i samarbeid med arbeidslederne x x x x x x x x x x x x Superbruker Holte Smartkalk x x x x x x x x x x x x Holte F: Innlegging av ytterligere data i eiendomsdatabasen x x x x x x x x x x x x Brukerstøtte i BRA-Arkiv for KE x x x x x x x x x x x x EPC-PROSJEKT Fase 1 og 2: Støtte uttak av data / tegninger med mer fra BRA-Arkiv til NEE og entreprenører i prosjektet x x x x x x x x x x x x Prosjekt House of Control x x x x x x x x x Ragnhild Vesterheim (80%) Føre oversikt over kommunens utleieenheter iht oversikt på regneark x x x x x x x x x x x x Utarbeide og revidere husleiekontrakter x x x x x x x x x x x x Årlig oppdatering av leiekontrakter / beregningsgrunnlag for indeksregulering samt revisjon av faktura grunnlag iht dette x x x x x x x x x x x x Utarbeide fakturagrunnlag til beboerne på Karoa ifm beregningsmodell for nye PUboligen iht avlesninger x x x x x x x x x x x x Portefølge-forvaltning av Forsikring og splitting av forsikringsfakturaen iht tjenester x x x x x x x x x x x X Forsikringsoppfølging av skader x x x x x x x x x x x X Saksbehandling, støttefunksjoner, utredninger ifm fagområdet x x x x x x x x x x x X Utføre oppgaver fra overordnet leder x x x x x x x x x x x X Oppfølging og medvirkning til fagområdets HMS arbeid x x x x x x x x x x x x House of Control x x x x x x x x x Marving Pedersen ( KE-stab 40 %) Side 19

20 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Makeskiftesaker x x x x x x x x x x x X Revisjon leiekontrakter x x x x x x x x x x x X Nye kontrakter x x x x x x x x x x x X HMS-stabstøtte x x x x x x x x x x x X Adm utredninger x x x x x x x x x x x X Avtaler Birkebein - Arrangementene x x x x x x x x x x x Marving Pedersen ( KE-prosjekter 60 % x x x x x x x x x x x x Se prosjekter Tor Yngve Johnsen Leder KE Ledelse / ADM 60 % x x x x x x x x x x x x Se Andre oppgaver / aktiviteter Faglig oppfølging personell x x x x x x x x x x x x Oppdrag til FDV- driftsavdelingen FDV-oppgaver Vaktmester- /serviceoppgaver bruker x x x x x x x x x x x x Oppdrag til Miljørenholdsavdelingen x x x x x x x x x x x x Adm støtte FDV- og miljørenh avdelingen x x x x x x x x x x x x Tor Yngve Johnsen Leder KE Prosjektledelse 40 % x x x x x x x x x x x x Se prosjekter House of Control x x x x x x x x x Tom Løvlien ( + 0 % ) Adm oppgaver som han har arbeidet med for KE x x x x x x x x x x x x Ansvar 6004 Kommunalteknisk Side 20

21 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter. Aktivitet Ans. Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. VA Tollef Kildesgate prosjektering x X X x x x Gjennomføring VA Tollef Kildesgate x x x x Bygge ut og flytte el tavle KP 203 Gardskogveien x x x x Sluseventil PA 205 x x Pumpeutskifting på flere PA x x Tyngre vedlikehold VA x x x x x Skifte en stor stikk renne på 6919 Bjørkeveien x Grøfting og generelt sommervedlikehold kom veier x x x Asfaltering kommunale veier (restbevilgning ) x x x x Ansvar Plan, byggesak og oppmåling Plan, byggesak, kart og oppmåling Plan Ajourhold av digitalt planregister, herunder mottakskontroll av digitale kartfiler Viktig å fortsatt ha fokus på dette i 100% - tydelighet på oppstartsmøte og skjerpet mottakskontroll RNI - etablere plandialog (SÅTE- prosjekt) Overført fra pga leverandørforsinkelser RNI Plan Etablere interne rutiner for forvalting av plandatabasen evt. inngå konsulentavtale (sosi-konvertering, sy sammen planer etc.) 100% Ferdigstille arkiveksemplar med SOSI-filer RNI Fortsatt noen filer som mangler Plan Behandle private planforslag iht. lovpålagte frister 95% Side 21

22 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) - Ansette planmedarbeider KRL - Aktiv bruk av lokal plansakgruppe RNI Byggesak Andel saksbehandlede søknader om tiltak iht pbl 21-7 innen lovpålagt behandlingstid. 95% - Gjennomgang og etablering av bedre reviderte rutiner. Skjerpet KIN mottakskontroll - Nyopprettet 40%-stilling skal avlaste på området JDC -Opplæring ny byggesaksbehandler KIN - Redusert åpningstid på telefonen, dager med telefonfri, dager uten kundekontakt, med mer Byggesak Økt innsats på tilsyn bygge- utslippssaker 10% Fokusområde i - frigjort ressurs på byggesak til tilsyn, i forbindelse med nyansettelse Byggesak og kart og oppmåling Påse at tiltak og bygg i matrikkelen til enhver tid er à jour i henhold til matrikkelovens bestemmelser. Et kontinuerlig mål 100% Må ha sørge for å få gode situasjonsplaner i byggesaker, helst koordinat for KIN plassering av tiltak og høydeangivelse Kart og oppmåling Side 22

23 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Etablere rutiner for forvaltning drift og vedlikehold (FDV) av geodata i Åmot kommune (bla. eiendom, bygninger, adresser, veger, anlegg, AR5) Ikke etablert rutiner for veger. 100% Rutine for rapportering av veger TGH, JE Kart og oppmåling Gjennomføre forretninger og oppmåling etter ny matrikkel lov og innenfor lovpålagte tidsfrister. 95 % Konsulentstøtte kan være aktuelt pga. permisjon KRL Kart og oppmåling Etablere offisielle adresser i hele kommunen 85 % Ikke alle veier er tatt med i første runde, fokus på boliger og større hyttefelt Nummertildeling, høringsrunde nummer, matrikulering INL lage skiltplan INL Kart og oppmåling Overgang til nytt høydereferansesystem NN % Videreføres fra Følge fremdriftsplan til Statens kartverk TGH Kart og oppmåling Etablere sosi 4.0 i alle FKB-B områder 100% Videreføres fra, pga forsinket flyfotografering Følge fremdriftsplan til Statens kartverk TGH Side 23

24 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) Kart og oppmåling Forbedre fullstendighet og nøyaktighet på BYGG-basen 80% Stadig oppdages feil i bygg basen, stor jobb som må gjøres fortløpende Rette feil når de oppdages TGH, ERA, KRL Kart og oppmåling Bistå jordskifteretten i forbindelse med fullføring av jordskiftet over 100% Regionfelt Østlandet. Videreføres fra, følger fremdriften til Jordskifteretten Opprydding av eiendomsstruktur gjennom matrikulering, omatrikulering og sammenslåing etc. Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter TGH KRL Aktivitet Ans Jan Feb. Mar. A Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Etablering av skriftlige krl rutiner x x x x x Oppdatering av hjemmesida krl x x x x x Lokal forurensningsforskrift kji x x x x x Sluttføre reg.plan rni Hovdmoen I-omr. x x x x x x Reguleringsplan Lappland rni x x x x x x Fullføre regplan for nytt startområde rni Birkebeinerrennet? x x x x x Fullføre adresseringsprosjekt / Thg, krl skilting x x x x x x x x x x x x Matrikkelføring jordskifte RØ Tgh, krl x x x x x x x x x x x x NN2000- innføring av nytt høydegrunnlag usikker mht. tid Grunnerverv ovf Tilsyn byggesak Ansvar VARområde Tgh, krl x x x Tgh, krl x x x x x kji x x x x x Redusere den totale vannproduksjon på Rena vv Almemoen med i forhold til, mtp lekkasjeprosent. 50% 30% 10% Side 24

25 Virksomhetsplan (virksomhetsområde) et ble nådd i. Vi fortsetter systematisk lekkasjekontroll og prøver å redusere totalproduksjonen med enda 10% Systematisk lekkasjekontroll ved bruk av SD anlegget og opplæring av egne JOL medarbeidere Bedre sikringstiltak rundt vannkildene 0 100% Vi fikk ikke gjennomført dette prosjektet i, men viderefører det i. Sette opp sikringsgjerde rundt våre vannverk. Grøfte ut for å hindre at JOL overflatevann trenger ned i grunnvannet for nær kilden. Overføres til Bygge opp Drifts og vedlikeholds modul i SD anlegget. Ikke startet 20% 80% Legge inn tilgjengelig data på våre vann og avløpsinstallasjoner for å få bedre JOL kontroll over hva vi har og forebygge skader. Framdriftsplan for prosjekter/utredninger/aktiviteter. Aktivitet Jan. Feb. Mar. A Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. V/A Enga / Rena Syd x x x Deset kirke VA x x Overløpsledning Gardskogveien Gjennomføre brukerundersøkelse Full bemanne hjemler på fagområdet x x Legge inn samtlige utestasjoner på DV anlegget x x x x x x x x x x x x Innjustering av SD anlegget og overtakelse x x x x x x x Revidering av hovedplan VA x x x x x Forprosjekt avkloakering Grinihagen x x x x x x Rehabilitering av vannledning Grinihagen X x x x Side 25

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

Kommuneplan 2002-2012, kapittel 5:

Kommuneplan 2002-2012, kapittel 5: Kommuneplan 2002-2012, kapittel 5: - opprettet iht. vedtak om ny kommuneplanstrategi 31. mai 2006 (ny tekst i kursiv) Overordnet mål, hovedutfordringer og satsingsområder Overordnet mål Overordnede mål

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Foreløpig prosjektplan Bosetting av enslige mindreårige 2016

Foreløpig prosjektplan Bosetting av enslige mindreårige 2016 Foreløpig prosjektplan Bosetting av enslige mindreårige 2016 1. Bakgrunn Flyktningkontoret har ansvar for bosetting av 35 enslige mindreårige flyktninger i 2016. IMDi har anmodet om ytterligere 55 i 2017.

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Kommunal planstrategi Rådmannen sitt framlegg

Kommunal planstrategi Rådmannen sitt framlegg Kommunal planstrategi 2016 2019 Rådmannen sitt framlegg INNHALD: 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Kommunens plansystem... 3 3 Overordnede føringer som har betydning for kommunens planbehov... 3 4 Erfaringer

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner

Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner Kommunereformprosjektet «Lyngdal 2» Intensjonsavtale Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner Innledning Kommunene Audnedal og Lyngdal danner én kommune fra 1.1.2020. Den nye kommunens

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING Våler kommune og Åsnes kommune Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 3 RAMMER OG FØRINGER

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER TJENESTENE: VANN, AVLØP, SAMFERDSEL, BYGGESAKSBEHANDLING, PLAN OG REGULERING, KART OG MATRIKKEL OG EIENDOM Rådhus Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

Samarbeid om tekniske tjenester mv. i Inn-Trøndelagssamarbeidet

Samarbeid om tekniske tjenester mv. i Inn-Trøndelagssamarbeidet Samarbeid om tekniske tjenester mv. i Inn-Trøndelagssamarbeidet Per Morten Bjørgum, 23.01.2014 Strategi for Inn- Trøndelagsregionen har konkrete forslag til samarbeidsområder/utredninger i planperioden

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 27.04.2017 Innhold 1 Innledning... 3 2 Planprogrammet... 3 3 Planens formål... 4 4 Utredningsbehov... 4 5 Planprosessen... 5 5.1 Frister... 5 5.2 Deltakere... 6 6 Medvirkning...

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Prosjektdokument. Sikkerhetsforvaltning i kommunale formålsbygg. Sikkerhetsforvaltning - Eiendomsseksjonen Endringsdato

Prosjektdokument. Sikkerhetsforvaltning i kommunale formålsbygg. Sikkerhetsforvaltning - Eiendomsseksjonen Endringsdato Prosjektdokument Sikkerhetsforvaltning i kommunale formålsbygg Dokument og prosjektarbeid er også plan for lukking av avvik. - Brannvern - Inneklima - El internkontroll 03.01.2016 Websak 15/2113 Side 1

Detaljer

Follo landbrukskontor

Follo landbrukskontor Follo landbrukskontor TERTIALRAPPORT 2017-1 Innledning Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård. Samarbeidet er organisert

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og

Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og avløp 2016-2025 Bardu kommune Innhold Kommunedelplan for vann og avløp 2016-2025... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Planområdet... 3 3. Om planprogrammet...

Detaljer

Innsending av AR5 til kartverket. Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø

Innsending av AR5 til kartverket. Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø Innsending av AR5 til kartverket Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø Agenda Geodataplan Kartverkets rolle FDV-avtalen Vedlikehold Sentral felles kartdatabase Matrikkelen Geodataplan 2016-2019

Detaljer

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen Kommuneplan for Sømna 2018-28 Samfunnsdelen Første tekstutkast 1. Bakgrunn/formål Skrives senere 2. Visjon Sømna den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna er kystkommunen lengst sør på Helgeland,

Detaljer

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2015/665-1 Saksbehandler: Kristian Rolstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Malvik Næringsutvikling - fremtidige status Vedlegg: F.sak 237/88

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

PLAN for rullering av NÆRINGSPLAN. for. Åsnes kommune. Vedtatt i Utvalg for næring og miljø

PLAN for rullering av NÆRINGSPLAN. for. Åsnes kommune. Vedtatt i Utvalg for næring og miljø PLAN for rullering av NÆRINGSPLAN for Åsnes kommune Vedtatt i Utvalg for næring og miljø 20170904 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 3 3.1

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Olav Berg Aasen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1196-2 Støttefunksjoner og kompetanse Direktørens sakssammendrag: Saken er en oppfølging av styresak

Detaljer

Forsvarlige barnevernstjenester!

Forsvarlige barnevernstjenester! 1 Milepælsplan justert 19.06.2017 Land barnevernstjeneste 2017-2018 Forsvarlige barnevernstjenester! 2 Hovedaktiviteter for Land barneverntjeneste - Lovlige og forsvarlige tjenester Mål for hovedprosjektet

Detaljer

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020 Kommunedelplan for Næring og miljø 20-2020 Inkludert energi og klima Vedtatt i kommunestyret 18.06.20 I N N H O L D 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Samfunnsutvikling. Leif Arne Vesteraas Samfunnsutviklingssjef

Samfunnsutvikling. Leif Arne Vesteraas Samfunnsutviklingssjef Samfunnsutvikling Leif Arne Vesteraas Samfunnsutviklingssjef 1 Samfunnsutvikling - organisering Leif Arne Vesteraas Samfunnsutviklngssjef Kommunelegen Are Løken Kommunepsykolog Marte Brenne Nordstoga Rådgiver

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer!

Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna kommune Kommuneplan 2018 28 Samfunnsdelen Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer! 07.06.2017 Planforum - Andrine Solli Oppegård, ordfører Det jeg skal si litt om 1. Status - hvor vi står

Detaljer

Utkast. Planprogram for utarbeiding av kommunedelplan landbruk i Lillehammer-regionen

Utkast. Planprogram for utarbeiding av kommunedelplan landbruk i Lillehammer-regionen Utkast Planprogram for utarbeiding av kommunedelplan landbruk i Lillehammer-regionen Versjon: 25.01.2013 Vedtatt i kommunestyret: 1. BAKGRUNN OG MÅL 1.1 Bakgrunn Lillehammer, Øyer og Gausdal har hatt felles

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020 Universitetsmuseet i Bergen INNHOLD Forord 1 Målsetting og ansvar 1.1 Overordnede målsettinger for arbeidsmiljøet ved Universitetsmuseet 1.2 HMS-mål

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 1 AV 5 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 2 AV 5 Innhold 1 Generell orientering...3 2 Arbeidstid...3 3 Krav til språk...3 4 Kvalitet på arbeidet...3 5 Leveringstid...4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE. Saksbehandler Håkon Løvli Arkiv: L30 &13. Arkivsaksnr.: 16/ Dato:

SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE. Saksbehandler Håkon Løvli Arkiv: L30 &13. Arkivsaksnr.: 16/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Håkon Løvli Arkiv: L30 &13 : Arkivsaksnr.: 16/7072-2 Dato: 26.10.16 Høring - organisering av eiendomsoppmålingen INNSTILLING TIL FORMANNSKAP/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

Intensjonsavtale Sist revidert

Intensjonsavtale Sist revidert Kommunereformprosjektet «Lyngdal 3» Intensjonsavtale Sist revidert 7.9-15 Kommunesammenslåing av Audnedal, Lyngdal og Hægebostad kommune Innledning Lyngdal kommune er en sammenslåing av de tre kommunene

Detaljer

ATTRAKTIVE VIKERSUND. Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune

ATTRAKTIVE VIKERSUND. Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune ATTRAKTIVE VIKERSUND Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune 1. Hva er gjort siden sist? Tema i dag Informasjon om planprosessen Fagrapporter Det arbeides med reguleringsplan 2. Hvilke muligheter ser vi

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt

Detaljer

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE Innledning Evenes, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland, Tjeldsund og Harstad kommuner tar sikte på å slå seg sammen senest 01.01. 2020. Det er kommunestyrene i de respektive

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Praktisering av kulturminneplaner. Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud

Praktisering av kulturminneplaner. Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud Praktisering av kulturminneplaner Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud Status Ole Christian Tollersrud 30. oktober 2017 Side 2 Hva slags plantype velger kommunene? 1 % 5 % 22 % Kommunedelplan Temaplan

Detaljer