Kommuneplan , kapittel 5:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan 2002-2012, kapittel 5:"

Transkript

1 Kommuneplan , kapittel 5: - opprettet iht. vedtak om ny kommuneplanstrategi 31. mai 2006 (ny tekst i kursiv) Overordnet mål, hovedutfordringer og satsingsområder Overordnet mål Overordnede mål for kommunen beholdes i prinsippet uendret fra gjeldende kommuneplan, men med noen justeringer som framkom på planseminar II i oktober Overordnede mål for kommunen er etter dette følgende: Sammen skal vi skape et livskraftig Åmot-samfunn som innbyggerne er stolte av. Å skape et godt lokalsamfunn er en varig prosess, der en gjennom samarbeid med den enkelte innbygger, næringslivet, lag og foreninger, Høgskolen og Forsvaret skal løse de utfordringer som ligger foran oss. Vi må stimulere til samarbeid og dugnadsånd som likeverdig supplement til offentlig oppgaveløsning og som viktig bidrag til å skape lokal identitet. Alle spørsmål om lokal ressursutnytting skal underlegges langsiktige vurderinger av virkninger på naturkvalitet og livskvalitet slik at framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine behov, ikke reduseres. Vi skal legge til rette for at folk skal kunne bosette seg i de deler av kommunen de ønsker. Utbygging og videreutvikling av et kvalitativt godt og konkurransedyktig kommunesenter skal prioriteres. Offentlige og private servicetilbud i grendesentrene Osneset og Deset skal tilpasses befolkningsgrunnlag og brukerbehov. Det skal arbeides for å øke innbyggertallet ved å få flere til å bosette seg i kommunen. Hovedutfordringer De hovedutfordringer som kommunen i dagens situasjon står overfor, er i det følgende nedfelt i fem punkter. Med utgangspunkt i disse fem punktene er det satt opp mål med tilhørende retningslinjer. Disse skal være retningsgivende for all kommunal virksomhet og være et grunnlag for kommunale handlingsplaner innenfor de enkelte virksomhetsområder.

2 Hovedutfordring 1: Forbedre og utvikle kommunens service og tjenester innenfor de rammer som er til disposisjon. Kommunens økonomi er i dag slik at det er nødvendig å gjennomføre enkelte omstillingstiltak innenfor virksomheten. Dette vil sannsynligvis være en kontinuerlig prosess i framtida, da det kan være forskjellige oppgaver som har fokus det enkelte år. Så langt har ikke Åmot fått den arbeidsplassog befolkningsvekst som var forventet da Rena Leir ble etablert, og kommunen har derfor ikke oppnådd det inntektsgrunnlag som er nødvendig for å betjene de sivile investeringer som ble gjennomført i forbindelse med den store militære etableringen i Kommunens handlefrihet i de nærmeste årene må sikres. Dette stiller krav til politisk ledelse og de politiske partier om å arbeide aktivt mot regjering og storting for å bedre rammevilkårene for kommunen, og for å fremme forståelse for nødvendigheten av statlige medfinansiering av sivile investeringer som blir nødvendige i forbindelse med etableringen av Regionfelt Østlandet og Østerdalen Garnison. Det må dessuten foregå en løpende vurdering av hvordan kommunen kan gi kvalitativt gode tjenester så effektivt og rimelig som mulig, spesielt på de områdene som vil være attraktive for ev. nye innflyttere. Styrke kommuneøkonomien for å øke og sikre kommunens framtidige handlefrihet. Kommunen ønsker å gi tilfredsstillende og akseptable tjenestetilbud som er gode nok til befolkningen Framtidige kommunale oppgaver og tjenestetilbud må effektiviseres og tilpasses akseptabelt utgiftsnivå Utvikling av nye løsninger for kommunale oppgaver og tjenestetilbud i allianse med andre aktører, der dette totalt sett gir bedre utnyttelse av kommunens personalressurser og gode nok løsninger for innbyggerne. En best mulig utnyttelse av eksisterende kommunal infrastruktur innenfor nåværende rammer (veg, vann og avløp, boligtomter, skoler og andre kommunale bygg etc). Utbygging av nye tomteområder forutsettes gjennomført av private utbyggere eller av Forsvaret. Finansieringen må på forhånd være sikret, dersom kommunen skal påta seg nye og større investerings- og driftsoppgaver slik at dette ikke går ut over det basistilbud kommunen skal gi sine innbyggere. Offentlige overføringer og finansieringsordninger skal søkes utnyttet aktivt for å ivareta og videreutvikle rollen som vertskommune for Forsvaret og Høgskolen. Være i forkant av utviklingen for å møte de behov som kommer i forbindelse med eldreomsorgen. Hovedutfordring 2: Øke tilflyttingen til kommunen Åmot kommune har en utfordring med at befolkningsutviklingen er negativ og at det er en forholdsvis stor andel eldre innbyggere. Imidlertid var det en økning de to årene på nittitallet da Rena Leir ble etablert. Tilflyttingen og befolkningsveksten som følge av denne første etableringen ble langt lavere enn ventet. En stor andel av Forsvarets ansatte vil vurdere å pendle i stedet for å bosette seg i kommunen. I tillegg viser erfaringene fra Rena Leir at mange velger å bosette seg i andre kommuner innenfor akseptabel

3 reiseavstand. Kommunen må vurdere tiltak som kan stimulere til økt tilflytting fra de ansatte i Forsvaret, og økt tilflytting av barnefamilier. Befolkningsvekst vil gi bedre utnyttelse av de grunnlagsinvesteringer som allerede er gjennomført. Dette er en viktig forutsetning for å bedre kommunens økonomi og å sikre et attraktivt servicetilbud for kommunens innbyggere. ÅK s prognoser for befolkningsutvikling går ikke som forventet. Innbyggertallet er lavere og andel eldre innbyggere øker. Nye prognoser må utarbeides slik at beslutningsgrunnlaget i handlingsplaner og budsjetter blir bedre. Innbyggertallet i kommunen skal økes. Kommunen må få flere barnefamilier og ansatte i Forsvaret til å bosette seg i kommunen. Legge til rette for utvikling av et attraktivt og variert boligtilbud med både selveier- og leieboliger. Forskjellige boligtyper må kunne tilbys, fra små leiligheter til store eneboliger. Opprettholde full behovsprøvd barnehagedekning og videreføre/ utvikle dagens gode skoletilbud for å sikre gode og trygge oppvekstvilkår for barn. Legge til rette for at folk skal kunne bosette seg i de deler av kommunen de selv ønsker. Legge til rette for at et variert og attraktivt arbeidsplasstilbud kan utvikles. Den medvirkning og innsats fra kommunen som dette krever, må prioriteres. Kommunens kvaliteter innenfor natur og friluftsliv må markedsføres enda bedre, sikres og videreutvikles. Nye tilbud innen aktiv fritid for små og store må utvikles og synliggjøres Kommunens kvaliteter innenfor kulturlivet må markedsføres enda bedre og videreutvikles. Kulturhuset og idrettsanlegget i Rena Leir er kjerneanleggene for kultur og idrett. Legge til rette for videre utvikling av et godt handels- og servicetilbud i kommunen. Hovedutfordring 3: Videreutvikle kommunesenterets kvaliteter Rena sentrum har i dag mange kvaliteter, både som boligområde, som kommunens administrative sentrum og som kommunens senter for kultur og handel. I mange sammenhenger framstår Rena sentrum som kommunens ansikt utad. Rena sentrum er en viktig faktor i den omstillingsprosess kommunen nå er inne i, med Forsvarets videre etableringer og muligheter for betydelig tilflytting og befolkningsvekst. De fysiske kvalitetene i Rena sentrum skal opprettholdes og utvikles videre. Rena sentrum skal fortsatt være et attraktivt sted å bo, med et godt nærmiljø og god tilgjengelighet til service og kultur. Det skal legges til rette for næringsvekst i sentrum, men næringsutviklingen skal tilpasses kravene til fysiske kvaliteter og nærmiljø. Rena skal videreutvikles som en moderne bygdeby, med mangfold og tilbud forankret i stedets kultur og dimensjon.

4 Det skal legges til rette for fortetting i sentrum for næringsliv og boliger, og boligparkering skal framtidig legges under bakken. Etablering av varehandel skal skje innenfor sentrumskjernen; jfr. kommunedelplan for Rena tettsted. Tollef Kildes plass bør etableres foran kirken. Dette vil åpne opp for å få kirken mer aktivt inn i sentrum og legge til rette for utvikling av en kvartalsstruktur sør for Rena park. Parken er den grønne lungen i sentrum som samtidig bør prioriteres for oppgradering slik at den blir et attraktivt offentlig rom og møteplass/samlingssted for befolkningen. Barrierevirkningen av Rv. 215 i sentrum reduseres, og Tollef Kildes gate må oppgraderes og forskjønnes. Sentrum åpnes mot Rena Syd og Glomma, og det legges til rette for boliger og sentrumsorientert næringsvirksomhet. Tungindustri skal etableres på kommunens industriområde, og bør ikke etableres i dette området eller i sentrum for øvrig. Rena Sentrum vurderes som konsesjonsområde for fjernvarme. Nye offentlige bygg tilrettelegges for vannbåren varme. Kommunen vurderer en midlertidig nærvarmeløsning med fornybar energi for sine bygg rundt torvet med sikte på en tilkobling til fremtidig fjernvarmeløsning. Andre bygg i sentrum søkes tilknyttet samme løsning. Det legges til rette for tilknytning til et bioenergianlegg ved Rena Leir. Boligparkering i sentrumskjernen skal legges under bakken. I Rena nord og syd kan parkering foregå på bakkeplan. En skjøtselsplan for Prestesjøområdet iverksettes. Hovedutfordring 4: Sikre levekår i grendene Med spredt bosetting, lite befolkningsgrunnlag for privat og offentlig service, og stor avstand til Rena sentrum, er grendene i en utsatt posisjon for ytterligere avfolkning. Flere av disse områdene blir også utsatt for støy fra Regionfelt Østlandet. Samtidig tilbyr grendene gode lokalmiljøer og gir med sine boliger, småbruk og spesielle kvaliteter et viktig supplement til boligtilbudet i tettstedet Rena. Det er derfor viktig å legge til rette for en positiv utvikling i grendene. Sikre trivsel og framtidige levekår i grendene Servicetilbudene i grendesentrene Osneset og Deset sees i sammenheng med servicetilbudene i kommunen som helhet. For Osensamfunnet må det tas et krafttak. Det åpnes for mer varierte bomuligheter og fritidsbebyggelse både i grendesentrene og ellers i grendene. Det gjennomføres tiltak for å stimulere til bosetting på småbruk Barnehage og skoletilbud opprettholdes i Osen og Deset. Det etableres samarbeidsforum med Forsvaret om en handlingsplan for grendene som sikrer at stedenes kvaliteter og attraktivitet totalt sett opprettholdes. Handlingsplanen må inneholde tiltakspakker som fullt ut kompenserer for de miljømessige ulemper Regionfelt Østlandet vil påføre kommunen og grendene Hovedutfordring 5: Utvikle et variert næringsliv Forsvaret er en stor kunde som etterspør både varer og tjenester. Forsvarets etablering gir unike muligheter for positive ringvirkninger i kommunen, i form av nye bedrifter og vekst innenfor

5 eksisterende næringsliv. Det er viktig at dette nå utnyttes aktivt og på best mulig måte slik at Forsvarets etablering i Åmot blir tjenlig for både kommunen og for Forsvaret. Høgskolen i Hedmark avdeling Rena er en svært viktig ressurs for lokalsamfunnet og næringslivet. Ansatte og studenter har viktig kompetanse og representerer et klart fortrinn for kommunen. Nye studietilbud bør utvikles (et godt eksempel er innovasjonsstudiet). Andre sektorer som primærnæringene, landbruk, skogbruk og utmarksnæring, tjenesteytende sektor samt reiseliv og industri har mange fortrinn som kommunen må ivareta og videreutvikle i kommende periode. Tilsvarende gir Omstillingsprogrammet muligheter for næringsvekst i en seksårsperiode, spesielt innenfor satsingsområdene industriell utvikling og nyskapning, reiseliv og IKT. Det skal utvikles et mer variert og lønnsomt næringsliv med utgangspunkt i lokale ressurser og fortrinn Det legges til rette for at nye arbeidsplasser kan skapes som ringvirkninger av Forsvarets etablering og høgskolens videreutvikling i kommunen. Det må arbeides aktivt for at det lokale næringsliv skal kunne tilby den service og de tjenester som Østerdal Garnison og dets ansatte med familier etterspør. Åmots ungdom og næringsliv gjøres mest mulig konkurransedyktig med hensyn til arbeidsplasser og oppdrag i Forsvaret, gjennom tiltak innenfor utdannelse, kompetanseheving og rådgivning ved etablering av småbedrifter. Det etableres samarbeid med Forsvaret for å skape et vekstgrunnlag for turistvirksomhet (overnatting, bespisning) og annen servicenæring (transport, leveranser, forvaltning, drift og vedlikehold). Det legges til rette for å videreutvikle høystandard turistvirksomhet i området Hovdmoen vest Digeråsen og i Osen. En forbedrer og viderefører de møteplasser for samarbeid og utvikling mellom fagmiljøer i næringslivet som eksisterer i kommunen Det satses på videreforedling av naturgitte ressurser for å øke lønnsomheten innenfor primærnæringene og andre utmarksbaserte næringer (jordbruk, skogbruk, utmark, friluftsliv, jakt og fiske). Det legges til rette for næringsutvikling innenfor et samarbeidsopplegg mellom kommuner i Sør- Østerdal og Glomdalen på satsingsområder innefor industriell utvikling og nyskaping, reiseliv og IKT. Det tas initiativ for å utvikle nettverk for forsvarsmedflyttere med fokus på gründervirksomhet og næringsutvikling. Utnytte vannveiene/elvene i næringsutvikling og turisme. Hovedutfordring 6: Rena som nasjonalt sivilt- militært utdanningssenter Åmot har to store utdanningsinstitusjoner på Rena. Høgskolen i Hedmark har en av sine viktigste avdelinger her, avdeling for : Økonomi, Samfunnsfag og Informatikk, Rena (ØSIR) og hæren har etablert Rena Leir med Hærens befalsskole, Hærens Taktiske treningssenter og andre utdanningsressurser. Flere av disse ressursene er enestående i nasjonal og internasjonal sammenheng.

6 Kommunen har bidratt til å utvikle samarbeidet mellom de to institusjonene gjennom en lang rekke prosjekter. Dette samarbeidet må videreutvikles for at Rena skal bli et nasjonalt sivilt-militært utdanningssenter der de to institusjonene hver for seg og sammen vokser og utvikler seg. Kommunen skal bidra til dette blant annet gjennom sitt næringsarbeid og ved å legge til rette planmessig og fysisk. Utdanningsvirksomheten i kommunen bidrar også til stor etterspørsel etter varer og tjenester i den lokale økonomien på samme måten som reiselivsnæringen. Gjennom hybelutleie, salg av mat, klær og underholdning, drift av serveringssteder, kulturtilbud og opplevelsesmuligheter skapes det ringvirkninger som gir arbeidsplasser, inntekter og et bredere aktivitetstilbud også til lokalbefolkninger. Rena skal utnytte sine fortrinn som utdanningssenter Det legges til rette for utvikling av nye studietilbud ved Høgskolen gjennom et samarbeid mellom kommunen, forsvaret og høgskolen. Det videreutvikles et samarbeid med Studentsamskipnaden om boligtilbud i Rena sentrum, studentbarnehage, studentvelferdsordninger og markedsføring av studiested Rena. Det skal samarbeides med høgskolen og næringslivet om markedsføring av studiested Rena med sikte på at antallet studenter som bor på studiestedet øker vesentlig. Det skal legges til rette for bygging av studentboliger og ungdomsboliger i sentrum. Ved etablering av et eventuelt Innlandsuniversitet skal kommunen bidra til at studiested Rena har et hovedansvar for mastergrads- og doktorgradsutdanninger innenfor de fagområdene avdelingen har etablert. Kommunen og reiselivsnæringen skal samarbeide om å utnytte de mulighetene utdanningsvirksomhetene skaper. Satsingsområder Skal kommunen komme noen vei med de hovedutfordringer kommunen står overfor, må det til en sterk og konsentrert satsing innenfor de sektorer og områder som er mest avgjørende for at kommunen kan nå sine mål. Næringsutvikling har lenge vært et viktig satsingsområde i kommunen, hvor man i flere år har arbeidet meget aktivt gjennom blant annet Beredskapsprogrammet og nå sist Omstillingsprogrammet. Disse statlig finansierte programmene kommer i tillegg til kommunens ordinære tiltaksarbeid. Dette er arbeid som må videreføres. I dagens situasjon er det imidlertid viktig å satse også på andre områder, som igjen vil gi positive effekter både for næringsutvikling og kommunal økonomi og andre hovedutfordringer kommunen står overfor. De nye satsingsområder som fokuseres i denne planen er: q Attraktivt og variert boligtilbud q Et godt og innovativt skolemiljø q Servicetilbud og sentrumsmiljø q Godt og mangfoldig kulturtilbud q Næringsutvikling

7 Lykkes kommunen innenfor disse satsingsområdene, vil mulighetene for å nå målene være vesentlig styrket. Det vil utarbeides handlingsplaner og iverksettes tiltak innenfor disse nye satsingsområdene. Boligtilbud Et variert boligtilbud med boliger tilpasset de ulike kategorier boligsøkende er en absolutt betingelse for at kommunen skal framstå som et attraktivt bosted. En større andel av Forsvarets ansatte må finne det boligtilbud og bomiljø som samsvarer med deres ønsker i kommunen. Boligtilbudet i sentrum må bli større og mer variert, bl. a. med et bredt innslag av mindre boliger tilpasset unge og enslige. Slike ungdomsboliger vil være attraktive for mange av Forsvarets ansatte. Det samme gjelder for både ansatte og studenter ved Høgskolen. Skoletilbud Det utarbeides en skolepolitisk plattform, som skal være med og styre utviklingen av grunnskolen i Åmot, slik at skolen ligger i forkant av utviklingen og bidrar til å skape motiverte og lærevillige elever. Servicetilbud Kommunen kan i dag gi et meget godt tilbud innenfor barnehager og skolesektor. Det som potensielle tilflyttere vil legge stor vekt på utover dette, er handels- og servicetilbudet i Rena sentrum. Det er avgjørende at kommunen lykkes med å få til en positiv spiraleffekt. Flere bosatte vil gi et bedre kundegrunnlag, noe som i sin tur vil gi et bedre servicetilbud. Samtidig vil servicetilbudet bety mye for de som står overfor et bostedsvalg. Hvis man lykkes ved å få et mer komplett servicetilbud i sentrum og få flere bosatte i kommunen, vil dette kunne gi grunnlag for en slik positiv spiraleffekt. Det vil bidra til å stanse handelslekkasjen ut av kommunen. Et viktig bidrag til å bedre Renas konkurransekraft, først og fremst vis-a-vis Elverum, er etablering av flere spesialvareforretninger på Rena. Som eksempel bør et Vinmonopolutsalg være et selvsagt tilbud i et kommunesenter som Rena. Servicemiljø Selve sentrumsmiljøet vil også være en avgjørende faktor i denne sammenheng. Folk søker ikke til sentrum kun for å utføre en handel. Sentrum har like mye en funksjon som møtested og sted for rekreasjon i vid forstand. For de fleste vil det være positive opplevelser forbundet med liv og røre i sentrum, med flest mulig mennesker og med et rikt tilbud innenfor handel, servering og kultur. Den videre utbygging av sentrum må skje med dette for øye. Det må bygges flere boliger i sentrum. Gjennom planene for sentrumsområdet må man bygge videre på og foredle de kvaliteter som dette området allerede har. Det må legges til rette for attraktive offentlige rom. Biler og parkering må heller ikke få dominere i sentrum, slik at dette reduserer kvaliteten i folks opplevelser av sentrum. Kulturmiljø Et godt og mangfoldig kulturliv vil bety mye for kommunen. Dette vil berike sentrum og sentrumsmiljøet, og være en vesentlig betingelse for at folks skal trekkes til sentrum og trives der. Kulturhuset, Torget, Høgskolen, kirken og parken med en ny "Tollef Kildes plass" vil være hjørnesteiner i det offentlige rom som et kulturtilbud innenfor sentrum kan utvikle seg i. Kulturtilbudet og kulturlivet vil virke positivt på flere måter. Det at folk kan finne det kulturtilbud de etterspør innenfor kommunen, betyr mye. Kulturlivet virker også samlende og engasjerende på andre måter, gjennom de muligheter dette gir for egen utfoldelse og samarbeid og samvær med andre. Et bredt og godt kulturliv er en forutsetning for at folk skal trives på et sted. Innenfor kultursektoren må det arbeides aktivt for bevaring og bevissthet når det gjelder lokale kulturminner og kulturmiljøer, for at den lokale kultur og identitet skal kunne leve videre også i det nye Åmotsamfunnet.

8 Næringsutvikling Effekter av kommunens satsningsområder Alt dette illustrerer hvordan ting henger sammen, og hvordan kommunen gjennom en konsentrert innsats på noen få utvalgte satsingsområder vil bidra til positive effekter og gi meget gode muligheter for å nå de mål som er satt for kommunens virksomhet. Disse satsingsområdene vil enten direkte eller indirekte bidra til å løse hovedutfordringene og sikre måloppnåelse. Boligtilbudet, servicetilbudet i sentrum og kulturlivet er viktige forutsetninger for å øke tilflyttingen, og økt tilflytting vil på sin side være avgjørende for kommunens økonomi og handlefrihet. Flere bosatte vil gi økt handelsomsetning, men også være en viktig forutsetning for vekst innenfor andre deler av næringslivet enn varehandelen. Bedret kommunal økonomi er også en nødvendig forutsetning for at kommunen kan opprettholde og dermed også sikre levekårene i grendene. Åmot kommunes store fortrinn, er muligheten for det gode liv, en god og sikker oppvekst for barn og ungdom, og en skole som ligger i forkant av utviklingen med et godt læringsmiljø.

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR 2007 DEL A: FELLES PLANFORUTSETNINGER DEL B: KOMMUNEPLAN TEMATISK DEL 2003-2014 VEDLEGG TIL AREALDELEN OPPDAL KOMMUNE A1 OVERORDNA

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Vedtatt 10. juni 2015 Kommuneplan 2015-2026 UTVIKLING I SKEDSMO MÅL OG STRATEGIER Foto: Astri Heil Braathu Forord Skedsmo ligger sentralt i en av Europas raskest voksende byregioner, og har

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Kommuneplan for Åmot. Åmot 2030: Vilje tilvekst. M otivert Offensiv Tillitsskapende SAMFUNNSSDELEN. www.amot.kommune.no

Kommuneplan for Åmot. Åmot 2030: Vilje tilvekst. M otivert Offensiv Tillitsskapende SAMFUNNSSDELEN. www.amot.kommune.no Kommuneplan for Åmot SAMFUNNSSDELEN www.amot.kommune.no Åpen M otivert Offensiv Tillitsskapende Åmot 2030: Vilje tilvekst Åmot møteplassen med vilje til vekst Åmot kommunestyre vedtok 6. mai 2015 samfunnsdelen

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Kommunestyrets satsingsområder for utviklingen av Hurumsamfunnet har gitt føringer for kommuneplanarbeidet:

Kommunestyrets satsingsområder for utviklingen av Hurumsamfunnet har gitt føringer for kommuneplanarbeidet: Kommuneplan for Hurum kommune 2015-27: SAMFUNNSDELEN «Hurum - muligheter mellom to fjorder» Visjon: Hurum er i endring. Fra å være en typisk industrikommune med store industribedrifter på Tofte og Sætre

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003 Kommuneplanens arealdel 2003-2014 - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet 30. januar 2003 Kongsvinger kommune Side 1 av 60 30.01.2003 Innhold FORORD... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FASER I KOMMUNEPLANARBEIDET...

Detaljer

PLANSTRATEGI 2012-2015

PLANSTRATEGI 2012-2015 PLANSTRATEGI 2012-2015 FOR OS KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.9.2012 Os kommune 2012 Innhold Kapittel 1. Bakgrunn... 1 1.1 Planstrategiens funksjon i planarbeidet... 1 1.2 Framdrift og rammer for planarbeidet...

Detaljer

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 forord Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle skal

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

6.5 VIDEREUTVIKLE UT FRA RETNINGEN SOM ER VALGT... 20 6.6 MANGLENDE FELLESSKAPSFØLELSE BÅDE LOKALT OG NASJONALT... 20 6.7 UTFLYTTING AV DE UNGE I

6.5 VIDEREUTVIKLE UT FRA RETNINGEN SOM ER VALGT... 20 6.6 MANGLENDE FELLESSKAPSFØLELSE BÅDE LOKALT OG NASJONALT... 20 6.7 UTFLYTTING AV DE UNGE I INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 ANALYSE AV HATTFJELLDAL KOMMUNE.... 5 2.1 STERKE SIDER - SOM KAN VIDEREUTVIKLES.... 5 2.1.1 Trygt samfunn, trygge oppvekstvilkår.... 5 2.1.2 Natur (tilgjengelighet)... 5 2.1.3

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune 2011-2022

Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune 2011-2022 Foto: Harald Oanes Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune 2011-2022 Foto: Harald Oanes Finn ut mer om mulighetene i Rennesøy. Ta kontakt med Rennesøy kommune på tlf.:

Detaljer

Kommuneplan for Agdenes. Samfunnsdelen 2015 2025

Kommuneplan for Agdenes. Samfunnsdelen 2015 2025 Kommuneplan for Agdenes Samfunnsdelen 2015 2025 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Visjon og hovedmål... 4 2. Befolkningsutvikling/bosetting... 5 2.1 Befolkningsutvikling... 5 2.2 Framskrevet folkemengde...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR VIKNA 2011 2023 SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLAN FOR VIKNA 2011 2023 SAMFUNNSDEL VIKNA KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR VIKNA 2011 2023 SAMFUNNSDEL TRIVSEL OG VEKST! Foto: Åsgeir Moe Saksbehandling i hht. Plan- og bygningsloven 2008 Saksnr. Mnd./År Sign. Planprogram vedtatt i planutvalget 18/09

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE Oppsummering: Bystyret vedtok i sak 13/291 den 07.11.13: Vårt mål er å gjøre Vardø kommune til et enda bedre sted å bo. Vårt mål er å legge til rette for at Vardø

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN. Samfunnsdelen. Foto: B. Furuseth. Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10.

HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN. Samfunnsdelen. Foto: B. Furuseth. Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10. HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2010 2022 Samfunnsdelen Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10. Foto: B. Furuseth 1 Innhold 1 UTGANGSPUNKT OG PLANFORUTSETNINGER... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ORGANISERING

Detaljer

TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 Kongsberg kommune Boligplan TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Karmøy kommune KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 19. juni 2007 - Sak 42/07 1 INNLEDNING... 3 KOMMUNENS OPPGAVER...3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...3 LOVGRUNNLAGET...4

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer