gjensidige.com årsrapport 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "gjensidige.com årsrapport 2010"

Transkript

1 gjensidige.com årsrapport 2010

2 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige etablerte eget kundeombud. Gjensidige inngikk avtale om kjøp av Nykredit Forsikring i Danmark. Generalforsamlingen vedtok å omdanne Gjensidige til allmennaksjeselskap. Et utbytte på 1,65 milliarder kroner for 2009 ble vedtatt. Gjensidige Bank rapporterte for første gang siden oppstarten i 2007 positivt resultat før skatt i første kvartal Omdanningen av Gjensidige til allmennaksjeselskap ble gjennomført i slutten av juni. Gjensidiges hovedkontor ble besluttet flyttet til nytt bygg i Schweigaardsgate i Oslo sentrum. Det nye bygget skal stå klart til innflytting i fjerde kvartal Norges Automobilforbund (NAF) varslet brudd med Gjensidige etter nær 40 års samarbeid. Gjensidige søkte notering på Oslo Børs. Gjensidige ble notert på Oslo Børs 10. desember. I forbindelse med noteringen solgte Gjensidigestiftelsen nærmere 40 prosent av aksjene. Finansiell kalender april Generalforsamling 12. mai Resultat 1. kvartal Stilleperiode starter 14. april 11. august Resultat 2. kvartal Stilleperiode starter 14. juli 10. november Resultat 3. kvartal Stilleperiode starter 13. oktober

3 gjensidige ÅRSRAPPORT Dette er gjensidige 2 Et historisk år 4 Verdier og visjon 6 Markedene 8 I trygghetens tjeneste 10 Finansielle nøkkeltall 11 Ikke-finansielle nøkkeltall 12 Mål og strategi virksomheten 15 Virksomheten 16 Skadeforsikring Privat 18 Skadeforsikring Næringsliv 20 Skadeforsikring Norden 22 Skadeforsikring Baltikum 24 Pensjon og sparing 26 Bank 28 Helserelaterte tjenester 30 Kapitalforvaltning 32 Tilleggsinformasjon perspektiv 35 Ansatte 38 Gjensidige og samfunnet 41 Gjensidigestiftelsen perspektiv dette gjensidige 42 STYring 43 Styring og kontroll 45 Solvens II 46 Gjensidige-aksjen 48 Eierstyring og selskapsledelse 54 Konsernledelsen 56 Representantskap, kontrollkomité og valgkomité 57 Ord og uttrykk 58 resultater 59 Årsberetning 78 Konsernets årsregnskap 148 Morselskapets årsregnskap 195 Erklæring fra styret og daglig leder 196 Revisjonsberetning 198 Kontrollkomiteens uttalelse 199 Representantskapets uttalelse

4 2 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 Et historisk år I juni 2010 ble Gjensidige omdannet fra et gjensidig selskap til et allmennaksjeselskap. Den etterfølgende børsnoteringen 10. desember markerte begynnelsen på en ny, spennende epoke i vår snart 200-årige historie. Ved inngangen til 2011 fremstår Gjensidige som et moderne, børsnotert skadeforsikringskonsern med en ledende stilling i Norge og en nummer fire-posisjon i Norden. Gjennom det siste tiåret er Gjensidige forvandlet fra å være en gruppe med samarbeidende gjensidige selskaper og brannkasser til å bli et moderne skadeforsikringskonsern. Underveis er store verdier skapt og synliggjort, og fra 2007 har en ambisiøs utbyttepolitikk bidratt til at betydelige deler av verdiskapingen har blitt utbetalt som utbytte til våre eiere. Resultatet for 2010 gir grunnlag for nok et solid utbytte. På tross av en kald vinter i begynnelsen av året, med store utbetalinger etter frostskader, er forsikringsresultatet for året som helhet tilfredsstillende. Resultatet for bankvirksomheten endte for første gang i pluss siden starten i 2007, og pensjons- og sparevirksomheten er i rute til å nå målet om et positivt resultat før skatt fra og med Videre har finansmarkedet bidratt til et godt resultat i investeringsvirksomheten. Skadeforsikringsvirksomheten er og blir kjernen i Gjensidige. For å støtte den norske skadeforsikringsvirksom heten tilbys i tillegg bank-, helse, pensjons- og spareprodukter i det norske markedet. Dette er relasjonsskapende produkter som bidrar positivt til kundelojaliteten. Fra 2006 er virksomheten utvidet til også å omfatte skadeforsikring i Danmark, Sverige og de baltiske statene. Utenlandssatsingen skal i første rekke bidra med skalafordeler for den norske skadeforsikringsvirksomheten. Kjøpet av Nykredit Forsikring i Danmark våren 2010 ga en vesentlig utvidelse av vår nordiske virksomhet, og har gjort Gjensidige til en betydelig aktør i Danmark med en markedsandel på rundt seks prosent. Oppkjøpet betyr også et gjennombrudd for vår nordiske og baltiske strategi. Rundt 25 prosent av skadeforsikrings inntektene kommer nå fra utenlandsvirksomhet.

5 gjensidige ÅRSRAPPORT Gjensidige har møtt nye behov og krav fra samfunnet og kundene med offensive tiltak. Gjennom målrettet kundeorientering har konsernet tilpasset distribusjonen til en endret kundeatferd. Konsernet har i dag en unik styrke i Norge. Fornøyde kunder, også i fremtiden, kan vi bare sikre gjennom fortsatt forenkling og forbedring. Dette stiller store krav til fortsatt nyskaping når det gjelder møteplasser mellom oss og kundene. Her er vår fortsatte satsing på kundeorientering og våre anstrengelser for å skape den riktige Gjensidigeopplevelsen viktig. Rundt oss skjer det en rivende teknologisk utvikling. Hvem kunne for få år siden forutse hvilke spennende muligheter som byr seg på nye, mobile plattformer for samhandling mellom oss og kundene? Lesebrett som Ipad og dens konkurrenter selges i mengder, også i Norge. Dette er et eksempel på hvor raskt og med hvilken kraft våre kunder tilpasser seg nye trender og endrer sin kundeadferd. Medarbeiderne i Gjensidige preges av god kompetanse, evne til å gjennomføre endringer, og en stå på-vilje det står respekt av. Det er all grunn til å takke den enkelte medarbeider for innsatsen som er levert, og som samlet har skapt resultatet for I forbindelse med børsnoteringen gikk nær femti prosent av ansatte i Norge, Sverige og Danmark inn som aksjeeiere. Det vitner om lojalitet til, og stor tro på selskapet. Satsing på leder- og medarbeiderutvikling har vært og er et viktig og nødvendig tiltak, som ikke blir mindre viktig fremover. Kompetente ansatte er svært viktig for å sikre tilfredse kunder, uavhengig av hvilken situasjon eller hendelse som bringer dem i kontakt med medarbeidere i konsernet. Derfor har vi styrket satsingen på intern opplæring ytterligere, og etablert Gjensidigeakademiet. Akademiet har et overordnet ansvar både for leder- og medarbeiderutvikling. Etter opplæring og eksamen, ble 460 av konsernets selgere og rådgivere i fjor godkjent eller autorisert i ulike roller. Gjensidige skal legge forholdene til rette, men den enkelte medarbeider må uav hengig av posisjon og rolle ta et selvstendig ansvar for å bygge sin egen kunnskap og forbedre de ferdigheter som kreves. Etter den vellykkede børsnoteringen i desember 2010 møter Gjensidige fremtiden med om lag nye aksjeeiere i ryggen. For Gjensidige er dette en ny interessegruppe som vil skjerpe oss ytterligere gjennom sine forventninger og krav. Den største eieren er Gjensidigestiftelsen, som i tillegg til å utøve et aktivt eierskap i konsernet også vil videreformidle utbytte fra Gjensidige til våre norske skadeforsikringskunder. Dette er en unik modell, som sammen med stiftelsens allmennyttige virksomhet vil bidra til betydelig oppmerksomhet rundt Vekteren i det norske markedet. Konsernet har ambisiøse avkastnings- og lønnsomhetskrav, noe som vil kreve en målrettet videreutvikling og ytterligere modernisering av hele Gjensidige. Vi må ha standardiserte prosesser og løsninger på tvers av geografier og forretningsområder. Konsernet må fremstå som ett Gjensidige, i inn- og utland. Gjensidige har flagget et tydelig mål om at combined ratio fra 2011 skal være mellom 90 og 93. Dette målet krever fortsatt sterk bevissthet knyttet til å utvikle kostnadseffektive løsninger i alle våre forretningsområder. For å nå de lønnsomhetsmål vi har satt oss, må vi også evne å prise korrekt de risikoer vi påtar oss gjennom forsikringsvirksomheten. Dette fordrer en videreutvikling av våre systemer for risikovurdering og prising. Konsernets nye status som børsnotert betyr ingen endring i de langsikte mål om å være et lønnsomt, ledende og kundeorientert skadeforsikringsselskap i det nordiske markedet. Gjensidige vil være en aktiv deltaker i den videre strukturutviklingen som vil skje i det nordiske skadeforsikringsmarkedet i de kommende årene. En forutsetning for å delta aktivt er tilgang på nødvendig kapital. Børsnoteringen har gitt konsernet et verdipapir som kan benyttes ved oppkjøp eller på annen måte finansiere lønnsom vekst. perspektiv dette gjensidige

6 4 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 verdier og visjon Gjensidige er et solid norsk finanskonsern, og en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys bank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, og helserelaterte tjenester i Norge. Virksomheten Visjon Virksomheten er inndelt i syv segmenter som er nærmere beskrevet på sidene 20-43: skadeforsikring Privat Norge skadeforsikring Næringsliv Norge skadeforsikring Norden skadeforsikring Baltikum Pensjon og sparing Bank Helserelaterte tjenester Skadeforsikring er konsernets kjernevirk som het. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 ble Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsingen skjer under varemerket Hjelp24. Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest! GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Gjensidige Bank ASA Gjensidige Pensjonsforsikring AS Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Gjensidige Forsikring ASA Tennant Försäkringsaktiebolag AB Gjensidige Forsikring ASA AS Gjensidige Baltic Hjelp24 AS Norge Norge Norge Dansk filial Sverige Svensk filial Latvia Norge Gjensidige Bank Boligkreditt AS Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S * Nykredit Forsikring A/S * Tennant Forsikring NUF Litauisk filial Estlandsk filial Norge Danmark Danmark Norge Litauen Estland Bank Pensjon og sparing Skadeforsikring og white label Helse Figuren viser de mest vesentlige datterselskaper og filialer i Gjensidige * Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S og Nykredit Forsikring A/S eies av Gjensidige Forsikring ASA, men drives av den danske filialen Eid via holdingselskap Filial Datterselskap

7 gjensidige ÅRSRAPPORT Gjensidigeopplevelsen Gjensidige er et av de sterkeste merkene i Norge, uavhengig av bransje. Denne merkestyrken skal Gjensidige bygge videre på når merket nå i større grad blir en nordisk og baltisk aktør. Gjensidige skal gjennom sin merke varebygging bygge en tydelig, forretningsbasert merkeposisjon i de baltiske landene, Sverige og Danmark så vel som i Norge. Gjensidige har ønsket å optimalisere koblingen mellom selskapets forretningsutvikling og merkevareforvaltning. Kjernen i dette arbeidet har vært å forene selskapets strategiske veivalg, kundeorientering, med merkevarebyggingen av selskapet. Sentralt i dette arbeidet står utviklingen av Gjensidigeopplevelsen. Gjensidige har etablert et felles rammeverk for konsernets kundeorientering Gjensidigeopplevelsen, med følgende fire virksomhetsprinsipper: Vi holder det vi lover Vi leverer alltid kvalitet Vi gjør det vanskelige enkelt Vi sikrer oss at kunden er fornøyd perspektiv dette gjensidige De fire prinsippene skal gi tydelig retning for organisasjonen, og virker som styrende prinsipper for Gjensidiges kunderettede verdiskaping og utvikling. Gjensidigeopplevelsen skal kjennetegne vårt møte med kunden. Den skal skille oss fra konkurrentene og sikre at Gjensidige blir et av de mest kundeorienterte selskapene i markedet, uavhengig av bransje.

8 6 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 Markedene De skandinaviske skadeforsikringsmarkedene er konsoliderte markeder. Spesielt gjelder dette for Norge og Sverige hvor de tre største aktørene representerer henholdsvis 70,7 og 63,7 prosent av markedet, men også for Danmark hvor de tre største aktørene representerer 53,3 prosent av markedet. De skandinaviske forsikringsmarkedene er preget av kostnadseffektive og disiplinerte aktører, med fokus på lønnsomhet. Dette har likevel ikke hindret nye aktører å komme på banen de senere årene både etablerte finans konsern med ny og større produktbredde og utenlandske forsikringsaktører, i tillegg til noen mindre nisjeaktører. Dette har ført til et marked med sterk konkurranse mellom tilbyderne. Markedsandeler Norge, totalt Andre 19,0 % Gjensidige 27,9 % Sparebank1 10,3 % Tryg 17,1 % If 25,7% Markedsandeler Danmark Andre 30,7 % Tryg 20,8 % Topdanmark 18,6 % Gjensidige 5,8 % Alm. Brand 10,1 % Codan 13,9 % I Baltikum er de største aktørene utenlandske finanskonsern. Kun ett av de fem største selskapene er lokalt eiet. Distribusjonsmodellen avviker til dels fra den skandinaviske, ved mer utstrakt bruk av agenter, noe som illustreres ved at de baltiske aktørene opererer med en mye høyere kostnadsandel. Basert på bestandspremie for 2010 Basert på forfalt bruttopremie for 2009 Markedsandeler Norge, privat Markedsandeler Sverige Andre 19,3 % Andre 21,1 % Länsförsäkringar 28,8 % Gjensidige 27,2 % Gjensidige 1,3% Sparebank1 12,5 % Tryg 16,8 % If 24,2 % Folksam 15,2% Trygg-Hansa 16,0 % If 18,9 % Basert på bestandspremie for 2010 Basert på premieinntekter for 2010 Markedsandeler Norge, næringsliv Markedsandeler Baltikum Kilder: 1 Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), skadestatistikk 4. kvartal Sparebank1 Skadeforsikring og Sparebank1 Livsforsikring fremstilles samlet 2 Forsikring & Pension, skadestatistikk, 4. kvartal 2009, medregnet Nykredit Forsikring. 3 Försäkringsförbundet Sverige, skadestatistikk, 4. kvartal Insurance Supervision Authorities of Latvia, Lithuania, estonia; Estonia Statistics; Gjensidige Baltic reports; swedbank Varakindlustus delårsrapport 4. kvartal 2010, med manuelle korrigeringer. Andre 18,6 % Gjensidige 29,8 % Sparebank1 5,2 % Tryg 17,0 % If 29,4 % Basert på bestandspremie for 2010 Andre 22,4 % Codan 20,8 % If 15,0 % Gjensidige 6,9% Seesam 7,0 % Ergo 13,5 % BTA 14,6 % Basert på forfalt bruttopremie for 2010

9 gjensidige ÅRSRAPPORT perspektiv dette gjensidige NORGE SVERIGE ESTLAND LATVIA Finanskontor Lokalkontor Brannkasser Norden Baltikum DANMARK LITAUEN

10 8 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 I trygghetens tjeneste De første spirer til dagens Gjensidige-konsern var å finne på de indre deler av Østlandet i årene rundt 1820, hvor Lands Private Brandassuranceforening, som den første ble etablert i Frem mot 1920 vokste antallet brannkasser til 260. Konsernets livsforsikringsvirksomhet kan spores tilbake til etableringen av Christiania Almindelige Gjensidige Forsørgelses anstalt i Konsernet har vært i trygg hetens tjeneste i rundt 190 år 1922 Selskapet ble etablert under navnet «Samtrygd» som et felles gjenforsikringsselskap for brannkassene i Norge Samtrygd fusjonerte med Norsk Bilforsikring Gjensidige (NBG) og ble det største bilforsikring selskapet i det norske markedet. Senere samme år ble det inngått samarbeid med Gjensidige Liv under Gjensidigemerket og vekterlogoen. Selskapene fikk felles ledelse fra Gjensidige hadde ut viklet seg til et finanskonsern med fullt tilbud av skade- og livsforsikring, pensjon og andre finansielle tjenester, samt banktjenester Vekteren ble tatt i bruk som logo for Gjensidige Liv sammen med slagordet «Tiden går, Gjensidige består» Selskapet tilbød forsikringer direkte til markedet. Sam tidig ble forsikringsdekningene og produkttilbud utvidet. De nye produktene ble også solgt gjennom brannkassene, og ga dem mulighet til å dekke hele forsikringsbehovet i sine lokale markeder Oppkjøpet av Forenede Forsikring ga en betydelig utvidelse av virksomheten.

11 gjensidige ÅRSRAPPORT regionbrannkasser fusjonerte med Gjensidige Forsikring. Med dette ble Gjensidige endret fra en samarbeidende gruppe av gjensidige selskaper til et gjensidig konsern. Senere samme år ble virksomheten i Gjensidige, Gjensidige Liv og Sparebanken NOR forenet i finansgruppen Gjensidige NOR Konsernet kjøpte Falck og ble aktiv i det norske helsetjenestemarkedet Gjensidige NOR ASA fusjonerte med DnB Holding ASA og etablerte DnB NOR ASA. Mellom det nye konsernet og Gjensidige ble det etablert en strategisk samarbeidsavtale Internettbanken Gjensidige Bank ble etablert. 25 prosent av egenkapitalen i Gjensidige Forsikring BA ble omklassifisert til egenkapitalbeviskapital, og overført til Gjensidigestiftelsen Konsernet startet ny virksomhet innen pensjon og sparing Gjensidige Bank overtok Citibanks norske virksomhet innen forbrukerfinansiering. perspektiv dette gjensidige 2002 Gjensidige NOR ble delt i to samarbeidende konsern, skadeforsikringskonsernet Gjensidige NOR Forsikring og det børsnoterte bank- og livsforsikringsselskapet Gjensidige NOR ASA Samarbeidsavtalen mellom Gjensidige og DnB NOR ble avsluttet. Gjensidige utvidet sitt geografiske område til å omfatte Danmark, Sverige og Baltikum Gjensidige Forsikring BA ble omdannet til et allmennaksjeselskap (ASA). Gjensidigestiftelsen ble samtidig omdannet til en finansstiftelse, og ble eier av alle aksjene i konsernet. I desember 2010 ble Gjensidige Forsikring ASA børsnotert. Gjensidige stiftelsen solgte nær 40 prosent av sine aksjer.

12 10 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 utvikling combined ratio for egen regning 100 % Combined ratio Skadeprosent egenkapital og solvensmarginkapital millioner kroner Egenkapital egenkapitalavkastning 25 % Kostnadsandel Solvensmarginkapital Combined ratio for egen regning tilsvarer summen av skadeprosent for egen regning og kostnadsandel for egen regning Solvensmarginkapital tilsvarer netto ansvarlig kapital inklusive andel av sikkerhetsavsetninger (basert på selskapsregnskapet for Gjensidige Forsikring ASA) Egenkapitalavkastning tilsvarer resultat før skattekostnad / gjennomsnittlig egenkapital i perioden Finansielle nøkkeltall Omarbeidet Resultat Premieinntekter fra skadeforsikring Millioner kroner , , , , ,6 Andre driftsinntekter Millioner kroner 1.727, ,3 989,5 481,5 320,2 Netto inntekter fra investeringer Millioner kroner 2.748, ,0 (258,7) 2.809, ,6 Erstatningskostnader fra skadeforsikring Millioner kroner (13.456,6) (12.071,0) (11.983,8) (11.696,5) (10.031,2) Andre erstatningskostnader, tap m.v. Millioner kroner (743,0) (390,3) (393,3) (90,7) (4,1) Driftskostnader fra skadeforsikring Millioner kroner (2.810,4) (2.771,5) (2.638,3) (2.598,9) (2.487,1) Andre driftskostnader Millioner kroner (1.274,9) (1.059,2) (890,1) (741,1) (445,3) Skattekostnad Millioner kroner (303,6) (861,8) (55,0) (541,3) (138,7) Årsresultat Millioner kroner 2.950, ,8 252, , ,9 Underwriting resultat skadeforsikring 1 Millioner kroner 796,3 817,9 859,8 552,6 670,2 Avviklingsresultater skadeforsikring 2 Millioner kroner 301,1 310,2 417,3 49,5 (18,0) Combined ratio for egen regning 3 Prosent 95,3 % 94,8 % 94,4 % 96,3 % 94,9 % Skadeprosent for egen regning 4 Prosent 78,9 % 77,1 % 77,4 % 78,8 % 76,1 % Kostnadsandel for egen regning 5 Prosent 16,5 % 17,7 % 17,0 % 17,5 % 18,9 % Omarbeidet Balanse Investeringsportefølje 6 Millioner kroner , , , , ,0 Premieavsetning brutto Millioner kroner 9.078, , , , ,9 Erstatningsavsetning brutto Millioner kroner , , , , ,7 Egenkapital Millioner kroner , , , , ,3 Totalbalanse Millioner kroner , , , , ,7 Solvensmarginkapital 7 Millioner kroner , , , , ,3 Solvensmargin 8 Prosent 581,2 713,8 642,2 561,3 645,2 Kapitaldekning 9 Prosent 16,1 18,9 20,7 26,1 41,6 Omarbeidet Avkastning Finansavkastning (ROI) 10 Prosent 5,2 5,5 (0,6) 6,3 9,2 Egenkapitalavkastning (ROE) 11 Prosent 14,4 15,2 1,5 15,4 24,2

13 gjensidige ÅRSRAPPORT ansatte per land ansatte per forretningsområde Sverige 151 Danmark 486 Pensjon og sparing 49 Helse 607 Baltikum 451 Bank 132 Norge Skadeforsikring Konsernet hadde totalt ansatte ved utløpet av 2010 Ikke-finansielle nøkkeltall Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær Gjensidige Forsikring Prosent 5,2 5,0 3,8 4,0 - Skader Gjensidige Forsikring Antall Turnover ansatte, Gjensidige Forsikring Prosent 11,6 11,4 12,6 19,6 10,0 Ansatte Konsernet totalt Personer Gjennomsnittsalder Gjensidige Forsikring År 44,4 44,6 45,1 45,7 45,9 Gjennomsnittlig beløp i kompetanseutvikling per ansatt Kroner Antall kursdøgn Dager perspektiv dette gjensidige Definisjoner: 1. Underwriting-resultat skadeforsikring = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. driftskostnader 2. Avviklingsresultat skadeforsikring = estimatavvik fra tidligere perioder 3. Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. 4. Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader m.v. / premieinntekter f.e.r. 5. Kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 6. Investeringsporteføljen = omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av Pensjon og sparing og Bank. 7. Solvensmarginkapital = netto ansvarlig kapital inklusive andel av sikkerhetsavsetninger (basert på selskapsregnskapet for Gjensidige Forsikring ASA etter NGAAP) 8. Solvensmargin er beregnet på selskapsnivå i henhold til Finanstilsynet sine regler 9. Kapitaldekning = netto ansvarlig kapital / risikovektet beregningsgrunnlag, beregnet basert på NGAAP for konsernet 10. Finansavkastning = finansresultat i prosent av gjennomsnittlig finansielle eiendeler inkludert eiendom, eksklusive Pensjon og sparing og Bank 11. Egenkapitalavkastning = resultat før skattekostnad / gjennomsnittlig egenkapital i perioden

14 12 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 MÅL og strategi Gjensidiges overordnede mål er å være et lønnsomt, ledende og kundeorientert skadeforsikringsselskap i det nordiske markedet. Skadeforsikring er konsernets kjernevirksomhet. Gjensidige er i dag en fullverdig leverandør av skade- og personforsikringsprodukter til norske privat- og næringslivskunder. Øvrige satsingsområder produktbredde i Norge og skadeforsikring i Norden og Baltikum skal primært støtte kjernevirksomheten gjennom å tilby henholdsvis relasjonsbyggende produkter og tjenester samt skalafordeler. Gjensidiges solide merkevare danner et godt utgangspunkt for salg av nye produkter og tjenester til konsernets nesten én million kunder. Kombinert med en videreutvikling og påbygging av lojalitetsprogrammene i det generelle markedet og mot organisasjonsmarkedet, vil dette bidra til mer fornøyde kunder og redusert avgang. Konsernets egne data viser at kunder som inngår i et kundeprogram i privat- og landbruksmarkedet i gjennomsnitt har et kundeforhold til Gjensidige som varer i overkant av 12 år, mens det for øvrige kunder i gjennomsnitt varer i overkant av fem år. produkter, felles retningslinjer for underwriting, mer effektiv kapitalallokering og felles IKT-løsninger. I tillegg til organisk vekst vil Gjensidige også fremover søke vekst gjennom oppkjøp av virksomhet som understøtter konsernets vekststrategi innen bredde og geografi, forutsatt at transaksjonene tilfredsstiller konsernets langsiktige egenkapitalavkastningskrav på 15 prosent før skatt. Gjensidige er og skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg, utfordrer og utvikler motiverte og kompetente medarbeidere og ledere. Dette oppnås gjennom en sterk satsing på leder- og medarbeiderutvikling, utvikling av gode og rettferdige belønningsmodeller, og et systematisk arbeid med å videreutvikle kompetansen i organisasjonen. Skadeforsikring = kjernevirksomhet Helserelaterte tjenester Konsernets satsing innenfor de mer relasjonsbyggende produkt- og tjenesteområdene bank, pensjon og sparing samt helse, skal styrke konkurransekraften og bidra til å utvikle Gjensidige som relasjonsaktør. Konsernets betydelige kundebase utgjør en unik mulighet for å lykkes med lønnsom vekst gjennom kryssalg av nye tjenester til forsikringskundene. En diversifisert produktportefølje gjør at Gjensidige i større grad kan kapitalisere på verdien av eksisterende kundebase og distribusjonsplattform. Gjennom vekst innen skadeforsikring i Norden og Baltikum skal konsernet realisere skalafordeler i form av synergier som bidrar til den langsiktige verdiskapingen, økt konkurransekraft gjennom tilgang til nye kunder og større risikospredning gjennom en større og mer diversifisert portefølje. Kostnadssyn ergiene realiseres særlig innenfor områdene reassuranse, utvikling og forvaltning av forsikrings- Bank Pensjon og sparing Skadeforsikring Støtteprodukter Geografisk ekspansjon - skala Norge Norden Baltikum

15 gjensidige ÅRSRAPPORT Mål OMRÅde Mål kommentarer KONSERN Egenkapitalavkastning, før skatt > 15 prosent Egenkapitalavkastning i 2010 på 14,4 prosent Rating Utbytte Opprettholde singel A-rating fra Standard & Poor s prosent av årets resultat etter skatt A-rating bekreftet fra Standard & Poor s i august 2010 Styret foreslår at det utbetales 2.350,0 millioner kroner i utbytte for 2010, en utbyttegrad på 80 prosent av konsernets resultat etter skatt perspektiv dette gjensidige SKADE- OG PERSONFORSIKRINGSVIRKSOMHETEN Combined ratio Erstatningskostnader Driftskostnader < 97 prosent prosent Reduksjon med 400 til 500 millioner kroner (inflasjonsjustert) fra og med 2011 Reduksjon med 300 til 400 millioner kroner (inflasjonsjustert) fra og med 2011 Combined ratio i 2010 på 95,3 prosent Justert mål med virkning fra og med 2011 Reduksjon fra 2007-nivå Levert Reduksjon fra 2007-nivå Levert pensjon og sparing Lønnsomhet Mål om å nå break even-nivå i løpet av 2011 Et viktig kriterium for å nå målet er ytterligere vekst i kapital til forvaltning Kapital til forvaltning Årlig dobling Mål for perioden Økt med 104,5 prosent i 2010 BANK Lønnsomhet Mål om å nå break even-nivå i løpet av 2010 Levert Kjernekapitaldekning > 12 prosent Ved utløpet av 2010 var kjernekapitaldekningen på 16,1 prosent HELSE EBITA-margin 6-8 prosent EBITA-margin på 5,0 prosent i 2010

16 Virksomheten

17 gjensidige ÅRSRAPPORT virksomheten Virksomheten i Gjensidige er inndelt i syv segmenter; skade forsikring Privat, Næringsliv, Norden og Baltikum, samt Pensjon og sparing, Bank og Helserelaterte tjenester. I tillegg til de syv segmentene kommer kapitalforvaltning, som forvalter konsernets investeringsportefølje. Bank 4,2 % Pensjon og sparing 1,8 % Baltikum 2,5 % INNTEKTER PER SEGMENT 1 Helse 2,9 % perspektiv virksomheten Norden 20,9 % Privat 44,2 % Næringsliv 23,6 % 1 Fordelingen er basert på premieinntekt f.e.r./ inntekt, eksklusiv øvrig og elimineringer Skadeforsikring i norge skadeforsikring er Gjensidiges kjernevirksomhet Fullstendig leverandør av skadeforsikringsprodukter til privatkunder i Norge, og fullsortiment skade- og personforsikringsprodukter til norsk næringsliv privat- og landbrukskunder næringslivskunder støttevirksomheten støtteområdene er etablert for å støtte opp under kjernevirksomheten i Norge Pensjon og sparing: Et bredt spekter av pensjons-, investerings- og spareprodukter tilbys både til privat- og næringslivsmarkedet i Norge Bank: Gjennom en nettbank tilbys bankprodukter til privat- og landbruksmarkedet i Norge Helserelaterte tjenester: Under merkenavnet Hjelp24 tilbys ulike helsetjenester til privatkunder, bedrifter og til det offentlige i Norge geografisk ekspansjon ekspansjon av skadeforsikringsvirksomheten inn i Danmark, Sverige og de tre baltiske landene etablert posisjon gjennom 7 oppkjøp i perioden Privat- og næringslivsmarkedet i Sverige og Danmark Forsikringer til kommuner og kommunal virksomhet i Norge, Sverige og Danmark skadeforsikring i alle de tre baltiske landene kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsfunksjonen forvalter konsernets investeringsportefølje innenfor rammer fastsatt av styret Porteføljen består av investeringer i en rekke aktivaklasser, herunder obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, eiendom og aksjer Midler til forvaltning ved utgangen av 2010 på ,0 millioner kroner

18 16 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 skadeforsikring privat norge Et solid merkenavn og høy kundetilfredshet er nøkkelen til Gjensidiges ledende posisjon innen privatforsikringer i Norge. Kontinuerlig forbedring og tiltak for å øke kunde verdien sikrer sterk kundeorientering i alle kontaktpunkter med kundene, med økt kundetilfredshet som resultat. VIRKsomheten Forretningsområdet Privat Norge tilbyr et bredt spekter av forsikringsprodukter og -tjenester: Personforsikringer (uføre- og ulykkesforsikringer, sykdoms- og behandlingsforsikringer, barneforsikringer) Boligforsikringer (hus- og fritidsboligforsikring, innboforsikring) Motorvognforsikringer (ansvar og kaskoforsikringer for bil, motorsykkel, mopeder og bobiler, kasko for campingvogner, båtforsikringer) Landbruksforsikringer (bygnings-, løsøreog innboforsikringer, forsikring av produksjonsdyr, forsikring av landbruksmaskiner) Andre forsikringer (reiseforsikring, husdyrforsikringer m.v.) Gjensidige tilbyr også bank-, spare- og investeringsprodukter til privatkundene, og opplever god kundevekst innenfor disse produktområdene. Solid merkevareposisjon Gjensidige skiller seg positivt ut fra andre selskaper ved å ha den høyeste andelen blant både egne kunder og markedet for øvrig, som mener selskapet passer til beskrivelsene «til å stole på» og «har tilfredse og lojale kunder» (kilde: Konkurrent- og Merkevareundersøkelsen Synovate). For en aktør i en tillitsbasert bransje er dette en svært attraktiv posisjon å være i. Ledende markedsposisjon Gjensidige er den største aktøren i privatmarkedet, med en markedsandel i 2010 på 27,2 prosent, en liten nedgang fra 27,5 prosent i På produktnivå er Gjensidige markedsleder både innen bil- og husforsikringer. I land - brukssegmentet isolert har Gjensidige en markedsandel på hele 71,3 prosent. Kundeprogram bidrar til lojalitet Ved utløpet av 2010 hadde Gjensidige privat- og landbrukskunder. Omkring av disse inngår i kundeprogrammet Gjensidige Fordel, hvor kundene, i tillegg til en kunderabatt basert på breddeengasjementet, oppnår en rekke andre fordeler. Om lag av kundene inngår i ulike kundeprogram som Gjensidige har med sentrale samarbeidspartnere som Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norges Fiskarlag, YS, nito og Tekna. Gjensidiges program- og organisasjonskunder har ofte et langvarig forhold til selskapet. Gjennomsnittlig lengde på kundeforholdene i de to kategoriene er henholdsvis 11 og 16 år, mot i gjennomsnitt 5 år for øvrige kundeforhold. Gjennom 2010 har Gjensidige fornyet avtalene med Norges Bondelag, YS, nito og Tekna. Resultatet er langsiktige avtaler som gir et godt grunnlag for ytterligere styrket posisjon i organisasjonsmarkedet fremover. Bredde i kundeengasjementene Målinger viser at kunder som har flere engasjementer hos Gjensidige er mer tilfreds enn kunder som bare har ett. Det er et prioritert mål for selskapet å heve andelen kunder som samler forsikringer, bank- og pensjonsprodukter hos Gjensidige. Best når det gjelder I løpet av 2010 behandlet forretningsområdet Privat Norge nærmere skadeoppgjør. Målet er å være det selskapet som tar best vare på kunden, også etter en skade. Distribusjonskanaler Gjensidige har en multikanalstrategi hvor produkter og tjenester distribueres via telefon, nettbaserte løsninger og lokale kontor. Kunden får en enhetlig betjening, uavhengig av kanal. Forsikrings- og finanskontor Gjensidige har i dag i overkant av 50 forsikringskontorer fordelt utover hele landet. Forsikringskontorene ivaretar funksjoner hvor lokal kunnskap, en-til-en relasjon og personlig kontakt er hensiktsmessig. Alle forsikringskontorene tilbyr hele produktbredden fra konsernet, men med ulik grad av stedlig spesialistkompetanse. På 21 steder med tilstrekkelig kundegrunnlag, er det etablert Nøkkeltall Millioner kroner Forfalte bruttopremier 8.618, , , ,6 Premieinntekter f.e.r , , , ,8 Erstatningskostnader m.v. (6.296,7) (6.007,4) (5.795,6) (5.757,2) Driftskostnader (1.194,5) (1.296,3) (1.340,8) (1.376,3) Underwriting resultat 1 788,2 552,4 775,0 596,3 Skadeprosent f.e.r. 2 76,1 % 76,5 % 73,3 % 74,5 % Kostnadsandel f.e.r. 3 14,4 % 16,5 % 16,9 % 17,8 % Combined ratio f.e.r. 4 90,5 % 93,0 % 90,2 % 92,3 % Definisjoner: 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r - erstatningskostnader m.v. - driftskostnader 2 skadeprosent f.e.r = erstatningskostnader m.v. / premieinntekter f.e.r 3 Kostnadsandel f.e.r = driftskostnader / premieinntekter f.e.r 4 Combined ratio f.e.r = skadeprosent f.e.r + kostnadsandel f.e.r

19 gjensidige ÅRSRAPPORT Produktgrupper privat Norge MArkedsandeler privat norge kundetilfredshet privat norge Annet 8,7% % 35 % 75 Landbruk 11,3% Motorvogn 42,6% Person 16,6% Bolig 20,8% Gjensidige if Tryg Sparebank Organisasjonsmarkedet Fordelsprogrammer Ingen avtale Total Basert på forfalt bruttopremie for 2010 Landbasert forsikring i alt. eksklusiv personforsikring. Kilde: Intern kundetilfredshetsundersøkelse i samarbeid med Norsk Kundebarometer/BI. finanskontorer med spesialistkompetanse innen hele tjenestespekteret. Gjensidige samarbeider med 19 brannkasser. Disse fungerer på samme måte som forsikringskontorene i Gjensidige Forsikring. Salgssenter Gjensidige har etablert en spesialisert utadrettet salgskanal som benytter teknologi for høy aktivitet og effektivitet. Kanalen arbeider mot potensielt nye og eksisterende kunder, og bidrar til å skape ytterligere vekst for Gjensidige. Kundesenter Gjensidiges kundesenter er en selvstendig salgs- og relasjonskanal som yter service og selger forsikrings- og finansprodukter til privatkunder på telefon og over Internett. De tre kundesentrene er også åpne på kveldstid, og har årlig om lag 1,2 millioner inngående telefonsamtaler. Gjensidige.no Finansportalen gjensidige.no blir en stadig viktigere kanal for Gjensidiges kontakt med privatkundene. Antall selvbetjente kunder har hatt jevn vekst i 2010, og stadig flere kunder benytter seg av kjøp og service over nettet. Agenter og bilforhandlere Som et supplement til Gjensidiges egne kanaler distribueres produkter gjennom agenter, herunder banker, et stort antall bilforhandlere, eiendomsmeglere samt firmaagenturer. Kundeorientering I FOKus I 2010 har Gjensidige iverksatt en rekke tiltak for å sikre en ytterligere kundeorientering og effektiv drift. Alle ansatte og ledere går gjennom Gjensidiges kunde- og merkevareskole, og det er sterkt fokus på kundeorientering. Løpende evaluering av kundetilfredshet skjer på alle nivåer, og danner et godt grunnlag for tiltaksjusteringer. Den nye boligtariffen som ble innført i 2010 sikrer en enda riktigere prising av den risiko kundens bolig representerer. Prosessene for skadebehandling er løpende videreutviklet for å gi kundene både raske og riktigere skadeoppgjør. RESULTATER Premieinntekter for egen regning var 8.279,4 millioner kroner i 2010, en økning på 5,4 prosent fra året før. Utviklingen i premieinntektene i 2010 reflekterer effekten av gjennomførte premiepåslag. Nye premietariffer for motor- og boligproduktene, innført henholdsvis høsten 2009 og sommer 2010, sikrer riktigere prising av risiko. Erstatningskostnader for egen regning ble 6.296,7 millioner kroner i 2010, mot 6.007,4 millioner kroner i Skadeprosenten endte på 76,1 i 2010, mot 76,5 året før. Erstatningskostnadene for 2010 er påvirket av frosten i begynnelsen av året, mens erstatningskostnadene for 2009 er påvirket av en betydelig styrking av de forsikringstekniske reservene for produktet barneforsikring. Storskadene var 107,5* millioner kroner i 2010, mot 42,7 millioner kroner året før. Erstatningskostnadene for 2010 er positivt påvirket av avviklingsgevinst**, i motsetning til et avviklingstap året før, i hovedsak som følge av effekten av styrking av de forsikringstekniske reservene for produktet barneforsikring i Kostnadsandelen endte på 14,4 for 2010, en reduksjon på 2,1 prosentpoeng i forhold til året før. Nominelt er kostnadene redusert med 101,9 millioner kroner i 2010 i forhold til Reduksjonen kommer som en følge av effektiviseringsarbeid. Combined ratio for 2010 var på 90,5 prosent, mot 93,0 i Underwriting-resultatet beløp seg til 788,2 millioner kroner i 2010 mot 552,4 millioner kroner året før. MÅL og strategier Forretningsområdet skal understøtte konsernets CR-mål på fra 2011: driften skal effektiviseres og både er statnings- og driftskostnadene skal reduseres ytterligere. Den ledende posisjonen i det norske privatmarkedet skal videreføres: Fortsatt vekst i premienivå. Ytterligere styrking av distribusjonen. Videreføring av satsing på å utvide privatkundenes engasjement i selskapet. Gjensidige skal være ledende på kundeorientering: differensiering gjennom ekstrem kundeorientering servicekvaliteten skal økes i alle kontaktpunkter med kunden Produktene skal ytterligere forenkles og forbedres for å styrke kundeorienteringen FremtidsutsiKter Det norske skadeforsikringsmarkedet har tradisjonelt vært preget av sterke merkevarer og fire velposisjonerte aktører. Tilfredsstillende lønnsomhet over flere år har medført at nye konkurrenter har etablert seg. Mindre nisjeselskaper har gradvis økt sine markedsandeler, til dels gjennom aggressiv prising. Bankene har også entret markedet og konkurrerer med gode breddebetingelser og sin hyppige kundekontakt. Med en ledende merkevare, sterk satsing på kundeorientering og full bredde i produkttilbudet er Gjensidige godt posisjonert for å møte denne konkurransen. * skader over 10 milliioner kroner ** Avviklingsgevinst/-tap = estimatavvik fra tidligere perioder perspektiv virksomheten

20 18 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 skadeforsikring næringsliv norge Gjensidige har gjennom 2010 befestet sin posisjon som den største aktøren i næringslivsmarkedet, med en markedsandel på 29,8 ved utløpet av Selskapets løsninger innen forsikring, pensjon og helse gir trygghet for liv, helse og verdier i næringslivet. VIRKsomheten Gjensidige tilbyr norsk næringsliv et bredt spekter av forsikrings løsninger for: Personforsikringer (lovbestemt yrkesskade, forsikring ved andre sykdommer og ulykker i arbeid og fritid, gruppeliv, behandlingsgaranti og reiseforsikring) Motorvognforsikringer (firmabil, lastebil, buss, arbeidsmaskiner) Bygningsforsikringer (inkl. eiendeler og driftstap) Ansvarsforsikringer (bedriftsansvar, formuesansvar, produktansvar og -tilbakekall, styreansvar, kriminalitetsforsikring, rettshjelp) Marine-/transportforsikringer (kyst- og fiskebåt, byggerisiko, havbruk, forsikring av varer under transport) I tillegg kan Gjensidige tilby næringslivskundene helhetlige løsninger som også dekker deres behov for pensjons- og spareprodukter samt utvalgte helsetjenester gjennom Hjelp24. Ved utløpet av 2010 var 85 prosent av pensjonskundene i konsernet også kunder innen skadeforsikring. Markedsleder Gjensidige er markedsleder innen næringslivssegmentet og hadde ved utløpet av 2010 en markedsandel på 29,8 prosent. Dette er 0,8 prosentpoeng lavere enn ved utløpet av Samlet har totalmarkedet i næringsliv falt gjennom Det fallende markedet er en konsekvens av betydelig priskonkurranse mellom de etablerte, store aktørene og flere nye, mindre aktører. I denne situasjonen har Gjensidige et ansvar som markedsleder og vil videreføre et konsekvent lønnsomhetsfokus. Ved utløpet av 2010 hadde Gjensidige om lag næringslivskunder. Hver bedrift hadde i gjennomsnitt 2,4 forsikringsprodukter. Distribusjon Om lag av næringslivskundene betjenes indirekte gjennom forsikringsmeglere. Øvrige kunder blir betjent av konsernets direkte distribusjonsapparat, brannkasser, agenturer og sjøtrygdelag. Konsernkunder/Megler (kkm) KKM er en nasjonal relasjonskanal mot meglere og Norges største bedrifter. KKM har høy markeds- og fagkompetanse med et sterkt fokus på risikovurdering og -styring. Serviceog betjeningskonseptet bygger på relasjoner til kunder og meglere, høy fagkompetanse og ofte med spesialtilpassede løsninger for å dekke kundenes behov. Spesialiserte kundesentre Bedriftssenter er et effektivt salgs- og kundesenter som sikrer høy tilgjengelighet og enhetlig betjening av små og mellomstore bedriftskunder. Kanalen tilbyr stor grad av standardiserte produkter og priser, og betjener kunden over telefon og nett. Nøkkeltall Forsikringskontorer Mellomstore og store bedriftskunder betjenes gjennom Gjensidiges forsikringskontorer, som er bemannet med spesialister på næringslivsforsikringer. Internett Gjensidige tilbyr bransjetilpasset rådgivning og salg av produktpakker på åpne internettsider. Næringsnett og Pensjonsnett gir kunden tilgang til oppdatert informasjon om sitt kundeforhold, og mulighet for å melde endringer eller komme med ønsker om tilbud på nye produkter. Agenturer, brannkasser og sjøtrygdelag Brannkassene sikrer distribusjon i områder hvor Gjensidige ikke har egne kontor. Samarbeidende Sjøtrygdelag distribuerer fartøyforsikring innenfor Norsk Fisk og Kystfartøy. Agenturene supplerer egen distribusjon i vekstområder og distribuerer kun for Gjensidige under Gjensidiges merkevare. Millioner kroner Forfalte bruttopremier 4.670, , , ,7 Premieinntekter f.e.r , , , ,7 Erstatningskostnader m.v. (3.602,6) (3.819,0) (4.219,7) (4.331,4) Driftskostnader (570,0) (613,3) (630,4) (647,7) Underwriting resultat 1 245,8 305,0 59,7 93,6 Skadeprosent f.e.r. 2 81,5 % 80,6 % 85,9 % 85,4 % Kostnadsandel f.e.r. 3 12,9 % 12,9 % 12,8 % 12,8 % Combined ratio f.e.r. 4 94,4 % 93,6 % 98,8 % 98,2 % Brutto erstatningsavsetning Definisjoner: 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r - erstatningskostnader m.v. - driftskostnader 2 skadeprosent f.e.r = erstatningskostnader m.v. / premieinntekter f.e.r 3 Kostnadsandel f.e.r = driftskostnader / premieinntekter f.e.r 4 Combined ratio f.e.r = skadeprosent f.e.r + kostnadsandel f.e.r

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Norsk forsikring utvikling og strukturendringer i etterkrigstiden

Norsk forsikring utvikling og strukturendringer i etterkrigstiden NFT 1/2005 Norsk forsikring utvikling og strukturendringer i etterkrigstiden av Thore S. Jordet Norsk forsikring er i etterkrigstiden gjennomgått strukturelle endringer som helt har forandret næringens

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Schibsted Norge... 16 Schibsted Sverige... 26 Mediehus Internasjonal... 30 Samfunnsansvar...

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring...

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring... Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet Leder har ordet Året 28 markerte slutten på en av de sterkeste konjunkturoppgangene verden har sett på mange år. For medlemsselskapene ble det et godt år som helhet, men det ble også året hvor selskapene

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA 2 Innhold ÅRSRAPPORT EKORNES ASA 2013 Ekornes skal være en av Europas ledende møbelprodusenter og være kjent for å levere kvalitet i alle ledd INNHOLD SELSKAPET Dette er Ekornes

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer