Protokoll studenttingsmøter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll studenttingsmøter 2014-2015"

Transkript

1 Protokoll studenttingsmøter Tid 29. oktober 2014 kl Stad Til stades med stemmerett Rokken, konferanserommet AHL: Nikolai Bjørnevik Flisnes, David Fiskaa, Valentin Gatlan (vara) AMF: Halvard Roald Kvamme AKF: Stine Rakkenes, Stina Johansson, Axel G. Lund ASH: Erlend Kvernmo Langset, Aleksandra Endresen, Marie Dahle Storfjord Til stades utan stemmerett STiV-styret: Karoline Strand (nestleiar/fagansvarleg), Lisa Kalvø (velferdsansvarleg), Karl August Swanstrøm (web- og komm.ansvarleg), Natalia Ramìrez Garcìa (internasjonalt ansvarleg) Andre: Marit Aklestad (organisasjonskonsulent/referent), Vilde Sævik (ordstyrar), Tormod Smedvig (LS-representant), Astrid Hagen (faddervekestyret), Lars Vidar Gullestad (entr. Og næringslivskoordinator), Hanne Margrethe Hoel (faddervekestyret), Pernille Solvang (stud.repr høgskulestyret), Jolien Herremans (Pangaia). Sunniva frå sak 14. Sak 00-14/15: Konstituering Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Vilde Sævik som ordstyrar. Votering: Vedtatt Sak: 01-14/15 Godkjenning av innkalling og referat Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: Innkallinga Referatet Votering: Vedtatt 1

2 Sak: 02-14/15 Godkjenning av sakliste og dagsorden Det vert meldt inn fire eventueltsaker. Vedtak: Studenttinget godkjenner saklista. Karoline Strand legg fram endring i dagsorden, der sak 5 blir flytta til etter matpausen, slik at Studenttinget kan lese ekstra saksdokument som har vorte delt ut. Vedtak: Studenttinget godkjenner dagsorden med endringar. Sak: 03-14/15 Orienteringar STiV-styret Karoline orienterer om pågåande arbeid i styret, bl.a.: - Planlegging av kurs knytt til psykisk helse for studentar - Web & kommunikasjonsansvarleg går av, og styret arbeider med rekruttering - Arbeidd med høyring om forskrift om opptak, studium og eksamen ved HVO - Planlegging av akademisk skrivekurs for studentar Høgskulestyret Studentrepresentantane Tormod Smedsvig og Pernille Solvang orienterer: Representantane kjem rett frå eit todagars seminar og styremøte med Høgskulestyret. Hovudsaka på møtet var strukturendringane i universitets- og høgskulesektoren, med diskusjonar og utarbeiding av strategidokument om samarbeid og samanslåing. Resultatet, kort oppsummert, var at HVO ynskjer å byggje vidare på sin faglege profil og vere ein sjølvstendig institusjon, men om ein fusjon blir påkrevd, går HVO inn for eit samarbeid med høgskulane i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. SfS-styret Erlend Kvernmo Langset orienterar. Bueiningar og SHoT står høgast på agendaen til SfS for tida. Det er planlagt større og mindre oppgraderingar av hybelleiligheiter, og SfS ynskjer innspel på velferdstilbodet sitt knytt til resultata av Shot-undersøkinga. Dette blir vidare behandla i sak 09 på møtet. 2

3 Sak 10-14/15: Orientering frå Faddervekestyret 2014 Faddervekestyret orienterer om arbeidet med Fadderveka 2014, og det er ope for spørsmål frå studenttinget til Faddervekestyret. Forslag til vedtak: det blir ikkje gjort vedtak i orienteringssaker Sak 11-14/15: Vidareføring av stillinga entreprenør- og næringslivskoordinator Lars Vidar Gullestad orienterer om arbeidet som entreprenør- og næringslivskoordinator, med appell om at Studenttinget vidarefører stillinga. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtek at Entreprenør- og Næringslivskoordinatorstillinga vert vidareført og blir eit fast medlem av styret i Studenttinget. Votering: vedtatt. Sak 12-14/15: Stillingsomtalen til web- og kommunikasjonsansvarleg Karl August Swanstrøm orienterer om behov for å leggje til eit punkt i stillingsomtalen til web- og kommunikasjonsansvarleg for å presisere at kompetanse i webkoding ikkje er nødvendig for å inneha stillinga. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtek at det vert lagt til eit ekstra punkt i stillingsomtalen til webog kommunikasjonsansvarleg. Votering: vedtatt. Sak 13-14/15: Nettsidene til STiV. Diskusjonssak. Karoline legg fram saka om at styret ynskjer innspel på kva for saker det er interessant å leggje ut på sidene og korleis nettsidene kan bli meir brukt. Innkomne innspel: Generelle innspel: - Tenkje visuelt, bilete av aktivitetar og ting som skjer 3

4 - Fokusere på mengde leggje ut noko nytt heile tida. Lage artiklar til nettsida og linke til Facebook, heller enn å berre publisere på facebook - Informasjon ifm. studenttingsvalet opplevdes som mangelfullt, uryddig, utydeleg og forvirrande. - Framstår som trauste, men gode samanlikna med andre studentparlament - Bør tenkje igjennom kvifor sidene skal bli meir attraktive, kva er fokus for sida og kva mål ein har når det gjeld besøk av sidene. - STiV er ikkje synlege nok, viktig å ta i bruk alle virkemiddel for å bli meir synlege. Samanheng mellom nettsidene til STiV, HVO og sosiale medier: - Sikre meir synlegheit også på HVO sine nettsider - Tenkje gjennom formål med sida, mål knytt til besøkjande og kor ofte dei bør vere innom sida. Dette må vurderast opp i mot bruken av HVO sine sider. - Stivolda som landingsside bruke HVO, studiebygda, facebook osv. med innhald som dreg deg til stivolda.no. - Tenkje samanheng mellom nettsidene og sosiale medier, utgjere ei heilheit. Konkret stoff som bør liggje på stivolda.no - Rettigheiter, valinfo, treng ikkje nye saker. - Rettigheiter og plikter duplikat av NSO. Kan be om løyve om å bruke deira stoff - Info om klagegang, kontaktinformasjon. - Rettigheiter og plikter og liknande. Sakspapir frå studenttingsmøta, budsjett minst ein gong i halvåret - «Heia bloggen» Kan vere eit virkemiddel for å bli meir synlege. Karoline ber vidare meir konkret om innspel på om Studenttinget ynskjer meir blogg-prega innlegg om dagleg aktivitet i STiV («Heia bloggen») som verkemiddel for å nå fleire studentar og informere meir konkret om kva STiV driv på med. Idéar og forslag knytt til blogg-idéen: - All aktivitet betre enn ingen aktivitet - Bidreg til å skape aktivitet. - Bruke bilete, bidra til å gjere innhaldet meir tilgjengeleg. - Kan gjerast kort og enkelt, nærast som ei facebook-oppdatering. - Synlegheit er viktig. Slik det er no får FB-sida få «likes», få kjenner til STiV. Eit eksempel på sak kunne vere seminaret til Høgskulestyret. Det er ei superviktig sak. - Kan også vere eit viktig grep for å rekruttere nye studentar. Innlegga vil kunne fungere som lett tilgjengeleg dokumentasjon på STiV sitt arbeid for komande studentar. Dei kan gå inn og sjå kva STiV har gjort ila året. - Viktig å bruke alle kanalar, inkl. nettsida. 4

5 Obs-punkt: - Blogg bør ikkje prioriterast over andre viktigare oppgåver. - Blogg må ikkje bli berre tomprat og bilete av kaffikoppar, men bidra til openheit, demokrati, ha eit meiningsinnhald. - Må ikkje bli berre for spesielt interesserte, men aktuelt for studentane sin kvardag. - Unngå ein rosa-blogg. Få fram politikk som angår studentane. Den kan vere keisam, men innhaldet er viktig. - Ikkje skrive alt styret i STiV gjer, men det viktige må ut, gjerast meir tilgjengeleg. Styret tek innspela til fylgje i sitt vidare arbeid Sak 14-14/15: Synlegheita til Studenttinget. Diskusjonssak. Karl legg fram saka om at styret i Studenttinget ynskjer innspel på korleis STiV kan bli meir synleg blant studentane. Innspel frå Studenttinget: Meir fysisk synlegheit på HVO: - STiV er hovudsaklig synleg på BK. Må informere betre også på andre bygg - STiV har tavler styret kan henge opp basisinfo der. Sikre at det er god info på alle bygg, alle opphaldsstader og tavler - Dassavisa/dassnytt, altså oppslag på do. Noko andre studentparlament har innført med gode resultat. Benytte studentmedia og mediastudentar til meir strategisk PR - Nytte seg av Peikestokken, Nærnett og andre studentdrivne media for å skape blest, meine noko. Meir aktive med pressemeldingar, standpunkt osv. ut i media. - STiV kan hyre inn PR-studentane til å utarbeide strategi både for nettsidene spesielt og synlegheit generelt. Bruk av nettsidene - Nettsidene ha ei eiga side på HVO, sørgje for at det som blir publisert på nettsidene også er å finne på HVO sine sider - Vurere behovet for ei eiga nettside vs duplikatside stivolda/hvo eller kun HVO-side. Fordel å bruke HVO-sidene er at dei er meir tilgjengeleg for studentane. - Obs.punkt når det gjeld duplikatside: fare at noko info blir her og noko der, det må vi unngå. Styret tek innspela til fylgje i sitt vidare arbeid 5

6 Sak 15-14/15: SfS sitt velferdstilbod ved HVO. Diskusjonssak. Studenttinget i Volda Lisa legg fram saka om at SfS ynskjer tilbakemeldingar og innspel frå studentane på velferdstilbodet sitt, som ledd i arbeidet med å betre tilhøva for studentar knytt til psykisk helse. Innspel frå Studenttinget: Kjennskap til dagens tilbod: Mange godord om tilbodet, men studenttinget mistenkjer at få studentar kjenner tilbodet godt nok. Tilbodet er lite synleg for studentane. Studentane erfarer også at tilbodet til SfS er lite kjent blant tilsette, og at tilsette er lite bevisste på å henvise eller oppmode studentar til å kontakte SfS Infoskjermane er med på å gjere SfS meir synlege på campus Uheldig at SfS ligg utanfor campus. Det svekkjer synlegheita, og skapar ein terskel for å oppsøkje tenestene Det er lite kjent at det er muleg å gjere timeavtale utanfor oppsett kontortid hjå fleire av tenestene Helsesøsterteneste klart best kjent blant studentane (kan knytast til behov for prevensjon), medan studentrådgjevar er mindre kjent. Tilgjengelegheit og kapasitet Studenttinget skulle gjerne hatt konkrete tal på belegg og kapasitet på dei ulike tilboda knytt til helse (helsesøster, rådgjevar, psykologteneste). Fleire kjenner til tilfelle der studentar har opplevd lang ventetid for time hos t.d. psykolog, og fått signal om at tilbodet der er fyllt opp. Dersom dette er korrekt, bør tilbodet aukast i takt med at fleire studentar får kjennskap til tilbodet. Terskel for å oppsøkje tilbodet Det trengs tiltak for å gjere terskelen lavare for å oppsøkje hjelp knytt til psykisk helse. Mange ventar i det lengste, og kviar seg for å ta første steg. Dette kan blant anna handle om o Frykt for kva andre skal tru o Kan kome i konflikt med studiet (f.eks. «kan ikkje bli lærar dersom eg får ein psykisk diagnose») o Kort opningstid som ofte ligg midt i undervisningstida (mange har krav om obligatorisk frammøte) Det kan opplevest som ubehageleg å bli sett på venterommet. Lettare dersom kan bestille time, kome rett inn til behandlar. Rådgjevingstenesta kan i større grad frontast som eit lavterskeltilbod. Ved å informere om at studentar kan kome med «alt mellom himmel og jord», ikkje berre det som er direkte knytt til psykiske problem, kan det minske terskelen for å oppsøkje hjelp. 6

7 Innspel til planlagt kurs og andre aktivitetar knytt til psykisk helse Også her må vere obs på at mange kan ha høg terskel for å delta (kan oppleve at kurset ikkje fangar opp dei som treng det mest). Dette kan motverkast med å f.eks.: o Gjere kurset kvardagsleg og alminneleg, vinkle som dette er noko alle har bruk for å få med seg, om ein så får bruk for det i framtidig arbeidsliv, at ein kan vite korleis ein kan gå fram om ein har vener som slit etc. o Bruke kurset som springbrett for å vite kvar kan oppsøkje yttarlegare hjelp o Muleg å gjere det «obligatorisk» for enkelte studium, eller at forelesar tek med heile klassa på kurset o Muleg å få gyldig fråver for å delta på kurset o Presentasjon av personlege historier kan bidra til å alminneleggjere temaet (ikkje åleine om å oppleve dette) Kurset er viktig, og kan bidra til å gjere psykisk helse mindre tabu, men trengs i tillegg kontinuerleg fokus på dette I tillegg til kurs, viktig at studentar sjølv må bli gjort merksame på problemstillinga, og sjå seg rundt. Kva kan eg gjere for å skape eit betre studie- og sosialt miljø for mine vener? Styret vil vidareformidle innspela til SfS. Sak 16-14/15: Innspel til arbeidslivskonferanse. Diskusjonssak. Lars Vidar legg fram saka om den planlagde konferansen om yrkesførebuing. Målet med konferansen er å gje studentar informasjon om yrkesmulegheiter og knyte kontakter med arbeids- og næringslivet. Det er planlagt to parallelle arrangement; - Standplass der potensielle arbeidsgjevarar (både offentlege og private) held stand og informerer om sine tilbod (Kantina på BK) - Foredrag og innlegg (Sore auditorium på BK) Lars Vidar ynskjer innspel frå Studenttinget på programinnhaldet for konferansen. Innspel frå Studenttinget: Generelle tilbakemeldigar: Dette er eit svært positivt initiativ og eit viktig tiltak for studentane! Stands: Viktig med god balanse mellom private og offentlege aktørar. Kan også gjerne tenkje regionalt i tillegg til lokalt. 7

8 Viktig å prime bedrifter og institusjonar som skal ha stand på førehand og gje dei ei god bestilling, førebu dei på kva studentane ynskjer seg. Studentane skal få noko meir ut av det enn brosjyrer og snop. Utfordre bedriftene på kva dei kan tilby studentane. Foredrag: Standsmesse er vanskeleg å få interessant for alle studentar, difor viktig med foredrag i tillegg. Der kan ein velje ut det ein sjølv er mest interessert i. Ein må vere obs på at mange har obligatorisk undervisning på dagtid, om muleg legg gjerne noko av programmet på ettermiddag/kveldstid. Ei anna løysing er å få det inn i undervisnings- og studieplanar. Kan vere lurt å bruke foredragshaldar med eit kjent namn som trekkplaster Lars Vidar vi ta med seg innspela i den vidare planlegginga av konferansen Sak 17-14/15: Investeringsmidlar 2015 Karoline legg fram saka om investeringsmidlar Studenttinget har anledning til å setje opp ei prioritert liste for kva investeringsmidlane 2015 skal brukast til. Studenttinget ynskjer at styret så langt det er muleg sørgjer for at den lista som vert lagt fram faktisk får betydning for fordeling av midlane. Det vert opplevd som bortkasta å diskutere dersom ein ikkje har reell påverkingskraft for bruken av midlane. Styret vil ta dette til fylgje, og skrive eit utfyllande skriv, og ikkje berre kulepunkt, i sitt svar til leiinga. Etter diskusjon i plenum vert fylgjande liste lagt fram til votering: 1. Fleire stikkontaktar i undervisningsrom og forelesningssalar 2. Fleire infoskjermar 3. Fleire smartboards i undervisnings- og grupperom 4. Fleire PCar tilgjengeleg for studentar og oppgradering av noverande PCar 5. Mikrobølgjeomnar til bruk for studentar Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner og vedtek prioriteringane som vert gjorde. Votering: vedtatt. Sak 18-14/15: Suppleringsval til kontrollkomitéen Natalia legg fram saka om at Studenttinget manglar ein representant til kontrollkomitéen. Eirik får ordet, og informerer om stillinga og arbeidsoppgåvene. 8

9 Sidan det ikkje er nokon til stades som ynskjer å søkje stillinga, tek Studenttinget eit ordskifte på kva som kan gjerast for å gjere stillinga meir attraktiv. Forslag er å sjå på mulegheiter for å høgne lønna, og fokus på hyttetur og andre sosiale aktivitetar. Når det gjeld rekruttering, kjem det forslag om å spørje studentar som ikkje kom inn i studenttinget men som kan tenkjast å ha eit engasjement, samt studentar der det kan vere relevant for utdanninga. Vervet ser også bra ut på CVen. Både styret og studenttinget vil leite etter kandiatar fram til neste stuenttingsmøte. Forslag til vedtak: saka vert utsett til neste studenttingsmøtevedtatt. Votering: vedtatt Sak 19 14/15: Eventuelt Sosialt i studenttinget Styret avklarer om det er stemning for ein fest for studenttinget i november. Det er det, og førebels dato blir sett til 14. eller 15. november Innspel til arealgruppa i campusutviklingsprosjektet Karoline orienterer. Studenttinget meiner det er betre å ta dette som ei ordinær sak på neste studenttingsmøte. Forslag til vedtak: saka blir utsett til neste studenttingsmøte Votering: vedtatt Markering mot skulepengar 17. november Natalia orienterer om planlagd markering mot innføring av skulepengar for studentar utanfor EU/EØS i regi av NSO, der alle høgskular og universitet er inviterte til å ta del ved å lage si eiga markering. Styret ynskjer innspel frå Studenttinget på utforminga av eit slikt arrangement. Førebels er planane å lage eit arrangement på Rokken Innspel: - At det også skjer noko på høgskulen på dagtid som skaper blest og PR, før ein f.eks. går i fakkeltog ned til Rokken og kosar oss der etterpå - Invitere aktuelle politikarar og andre til debatt der ein diskuterer fordelar og ulemper ved forslaget. Då er det i tillfelle viktig med ein god ordstyrar som stiller dei rette spørsmåla - Natalia spør også om råd når det gjeld om arrangementet bør vere på norsk eller engelsk. Det blir argumentert med at engelsk er det mest logiske, men at det kan vere vanskeleg i praksis ved f.eks ein paneldebatt. 9

10 19.4. Høyringar: Forskingspolitisk plattform i NSO og Forskrift om opptak, studium og eksamen ved HVO. Tormod Smedsvig informerer om at styret held på å behandle to høyringar som Studentinget bør vere informert om. Den eine er Forskningspolitisk plattform i NSO, den andre er Forskrift på opptak, studium og eksamen ved HVO. Begge sakene burde vore behandla som eigne saker tidlegare, noko styret beklagar. Det er likevel ikkje for seint å kome med kommentarar og innspel på høyringane. Tormod tek gjerne imot innspel på høyringa frå NSO, som han kan ta med vidare som representant på landsmøtet. Når det gjeld høyringa om forskrift om eksamen ved HVO, kan ein kome med innspel til styret innan tysdag Organisasjonskonsulenten vil sende ut høyringsdokumenta på e-post snarleg etter studenttingsmøtet. Møtet heva kl